Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 020533 из ГЭИ

! Стоматологиялы? поликлиника б?лімінде ?андай жоспарлы операциялар жасалынатынын к?рсеті?із:

* +гемисекция

* абсцессті ашу

* периостотомия

* жараны БХ?

* т?менгі жа?ты? резекциясы.

! Поликлиника б?лімінде ?андай жоспарлы операциялар жасалынады:

* +тісті? т?бір ?шы резекциясы

* абсцессті ашу

* периостотомия

* жараны БХ?

* т?менгі жа?ты? резекциясы.

! Стоматологиялы? емхана б?лімінде ?андай жоспарлы операциялар жасалынады:

* +дентальді имплантация

* абсцессті ашу

* периостотомия

* жараны БХ?

* т?менгі жа?ты? резекциясы

! Стоматологиялы? хирургиялы? кабинетте бір кресло?а ?анша аудан б?лінеді?

* 10 кв. метр

* 5 кв. метр

* 7 кв. метр

* +14 кв. метр

* 13 кв. метр.

! Стоматологиялы? кабинеттке ?р кресло ?ос?ан сайын ?анша кв аудан

?осу ?ажет?

* 14 кв.м. * +7 кв.м.

* 5 кв.м. * 10 кв.м

* 13кв.м. ! Жара?а инфекцияны? т?суіні? алдын алу ?шін ж?ргізілетін шаралар

?алай аталады?

* +асептика

* антисептика

* вакцинациялау

* стерилизациялау

* дезинфекция.

! Жарада?ы инфекцияны жою?а ба?ыттал?ан іс шаралар ?алай аталады?

* асептика

* +антисептика

* вакцинациялау

* стерилизациялау

* дезинфекция.

! Аурухана ішілік инфекцияларды алдын алу шаралары н?с?ау бойынша ?арастырылады:

* +санитарлы - эпидемия?а ?арсы ЕПМ т?ртібі

* сыр?атты? нозологиялы? т?рлерін емдеу

* емдік - ?орушыт?ртіп

* нау?астарды зерттеу

* жедел госпитализация

! СанПИН т?ртібі бойынша мерперсоналды о?ыту ж?не сына? тапсыру ж?ргізіледі:

* +?немі,ай сайын

* то?сан сайын

* жылына 2 рет

* жылына 1 рет

* тек ?ана ж?мыс?а ?абылданар кезінде

! Аурухана ішілік инфекция саныны? к?беюіні? себебі:

* т?р?ындар иммунитетіні? т?мендеуі

* антибиотикті ке? ?олдану

* + ЕПМ сан эпид т?ртібін са?тауды жеткіліксіз ба?ылау

* аспатармен ж?мыс істеуді? ж?не тексеруді? ?л?аюы

* медициналы? аппаратураларды залалсыздандыруды? ?иынды?ы

! АИТ инфекциясыны? ж?не В гепатитіні? таралуыны? негізгі факторы:

* Жас ж?не сілекей

* +?ан ж?не аспаптар

* Ауа ж?не су

* Д?рігерді? ?олы

* К?тім аспаптары

! Медперсонал ?олыны? гигиеналы? деконтаминация ма?саты болып табылады:

* аз уа?ытты залалсыздандырумен ?амтамасыз ету

* созылмалы залалсыздандыруды ??ру

* к?сіптік за?ымдануды? алдын алу

* +т?рмысты? ластануды жою

* аурухана ішілік инфекцияны алдын алу

! Нау?асты? м?рыныны? ж?не к?зіні? шырышты ?абатына биологиялы? с?йы?ты? тамып кеткенде жедел мына ерітіндіні? а?ындысымен шаю керек:

* + Сульфацил натрий ерітіндісі 30%

* Калий перманганаты 0,025%

* Хлорамин 3%

* Сутегіні? ас?ын тоты?ы 6%

* Спирт 70%

! АИТ инфекциясын тасымалдаушы пациентті ?абылдауда аспаппен жара?аттап ал?ан кезде медициналы? ?ызметкер міндетті:

* +?ол?апты шешу ж?не ?анды шы?ару

* Теріні йодпен ??деу

* ?кімшілікке хабар беру

* Профилактикалы? ем жайында?ы с?ра?ты шешу

! Аурухана ішілік вирусты В гепатитіні? таралу факторы:

* + ?ан ж?не медициналы? ??рал саймандар

* сперма ж?не цервикальді б?лініс

* сілекей ж?не жас

* ауа

! Этика дегеніміз не?

* міндет жайлы ілім

* мед?ызметкерлеріні? міндеті жайлы ілім

* моральді принцип жайлы ілім

* +адамгершілік ж?не ?неге жайлы ілім

* бас?ару ?ызметі ілімі

! Жеке клиниканы? д?рігер стоматологы 45 жаста?ы Х.атты нау?ас?а тісіні? жедел ауруына ша?ымданып келген кезінде сырт?ы келбетіні? олпы-солпылды?ы себебінен ем ж?ргізуге ?арсы екендігін айтты. Д?рігерлік этика ?станымы бойынша сіз д?рігерді? іс-?рекетін ?алай т?сіндіресіз?

* + этика?а жатпайды

* за?ды

* моральды-негізделген

* за??а ?айшы

* аморальді

! ЕПМ-ні? бас д?рігері К.есімді д?рігер хирургтан са?тандыру коспаниясыны? ?кілін кезектен тыс а?ыл ке?ес беруі ?шін 15-20 минут?а кідіруін с?рады. К.есімді д?рігер хирург ЕПМ-ні? бас д?рігеріні? ?тінішін орындады. Н?тижесінде К.есімді д?рігер хирург ?з нау?асын ?айта ?абылдау?а кірісті де, о?ан ?айта ?ткізгіштік жансыздандыру жасау?а тура келді. Нау?ас Денсаулы? са?тау министрлігіне бас д?рігерді? іс ?рекетіне ша?ымданды, тексеру н?тижесінде К.есімді д?рігер хирург ?кімшілік жаза?а тартылды. Д?рігерлік этика к?з?арасы бойынша К.есімді д?рігер хирургты? іс ?рекетіні? нау?ас?а ?атынасын ?алай ба?алау?а болады?

* +адамгершіліксіз

* бейтарап

* ?згемен санаспау

* моральды-негізделген

* за??а ?айшы

! Реабилитацияны? негізгі т?рлеріне т?мендегілерді? барлы?ы жатады, ТЕК ?АНА:

* ?леуметтік

* медициналы?

* хирургиялы?

* +к?сіби

* психоэмоционалды?

! Ескі ??рал жабды?тармен салыстыр?анда нау?ас?а радиовизиограф к?мегімен рентген жасау кезінде с?улелендіру м?лшері ?анша есе т?мен?

* 5 есе

* + 10 есе

* 15 есе

* 20 есе

* 25 есе

! Рентгендік зерттеу ж?ргізуге ?андай жа?дайлар ?арсы к?рсеткіш болып табылады?

* + ж?ктілікті? бірінші триместрі

* инфаркттан кейінгі жа?дай

* артериялы? ?ысымны? жо?арылауы

* жедел ?абыну ?рдісі

* нау?асты? ауыз ?уысында металлды конструкциялар

! Рентген кабинетінде келесідей ?айіпті ж?не зиян факторлар бар:

* + рентген с?улесі

* жеделдетілген электрондар

* нейтрондыс?уле

* ультрак?лгін с?уле

* гамма-с?уле

! С?уле м?лшерін ?абылда?ан нау?астар?а д?рігер рентгенолог міндетті:

* нау?ас?а айту

* ауру тарихына жазу

* нау?ас?а айту ж?не ауру тарихына жазу

* нау?асты? ?тінішінсіз айту?а міндетті емесе

* +ауру тарихына жазу ж?не нау?ас талап етсе айту

! 77 жаста?ы ер адамны? бет жа? айма?ын тексеру н?тижесінде мимикалы? б?лшы? еттерді? ?ызметіні? б?зылуымен сипатталатын бет нервісіні? б?та?ы за?ымдал?аны аны?талды. Б?л ?андай симптом?а т?н ?

* +парез

* анестезия

* парестезия

* гипестезия

* гиперестезия

! 52 жаста?ы ?йел адамны? тісін ж?лу ?шін д?рігер стоматолог жансыздандыру жасау?а лидокаин гидрохлоридіні? 2% ерітіндісін алды.Б?л препарат к?рсетілгендерді??ай тобына жатады?

* к?рделі эфирлер

* +амидтер

* антибиотиктер

* наркотиктер

* ?абыну?а ?арсы нестероидты препараттар

! 72 жасар ер адамны? ж?мса? тіндеріндегі папилломаны алу ?шін д?рігер 0,5% новокаин ерітіндісін ?олданды. Б?л препарат к?рсетілгендерді? ?ай тобына жатады?

* +к?рделі эфирлер

* амидтер

* антибиотиктер

* наркотиктер

* ?абыну?а ?арсы нестероидты препараттар.

! Т?менгі жа? нерві бас ?уысынан ?андай тесік ар?ылы шы?ады?

* б??аналы

* домала? * +сопа?

* ш?йделік

* т?менгі жа?.

! 24 жаста?ы ?йел ша??ы теуіп ж?ріп травмалы? жара?ат алды,

н?тижесінде жо?ар?ы жа?ты? 1.1 ж?не 2.1 тістері ?ясынан шы?ып кеткен. Б?л нау?ас?а стоматологиялы? ехананы? ?ай б?лімшесінде к?мек к?рсетілуі тиіс?

* балалар б?лімшесінде

* профилактика б?лімшесінде

* +хирургия б?лімшесінде

* ортопедия б?лімшесінде

* терапевтия б?лімшесінде

! Бет жа? айма?ыны? жарасы кезінде БХ? ?шін ?андай ??рал ке?інен ?олданылады?

* зонд * шпатель

* айна * тегістегіш

* +ине ?ста?ыш

! Бет жа? айма?ында орналас?ан жараларды, жыланк?здерді,жо?ар?а жа? ?уысымен байланыс?ан перфорациялы? ?уыстарды зондтау?а арнал?ан ??ралды ата?ыз?

* ?ыс?ыш * шпатель

* тегістегіш

* б?рышты? зонд

* +т?йме т?різді зонд

! Т?менде к?рсетілген тесікті??айсысында т?менгі жа? нервіні? ба?анын жансыздандырады:

* ?й?ы * Д??гелек

* Жыртыл?ан

* +Сопа?

* К?засты ! Т?менде к?рсетілген тесікті??айсысында жо?ар?ы жа? нервіні? ба?анын жансыздандырады:

* ?й?ы * +Д??гелек

* Жыртыл?ан

* Сопа? * К?засты

! Т?менде к?рсетілген нерв ж?мса? та?дайды иннервациялайды?

* М?рын-та?дай нерві

* +Кіші та?дай нерві

* Кіші ?аз табан

* К?засты нерві

* Арт?ы жо?ар?ы альвеола нерві

! 34жаста?ы ер адам?а4.4 тісті ж?лу та?айындалды. Тіс сауыты б?зыл?ан,б?рын емделген. Оперативті кірісулерді ауыру сезімінсіз ж?ргізу ?шін т?менде к?рсетілген жансыздандыру ?дісін ж?ргізуге болады:

* Берше

* Ментальды жансыздандыру

* Торусальды жансыздандыру

* Ауыз сыртылы? мандибулярлы жансыздандыру

* +Ауыз ішілік мандибулярлы жансыздандыру

! 60 жаста?ы ер адам 4.4 тісті ж?лу ?шін д?рігер екі жа?тан инфильтрациялы жансыздандыру ж?ргізді. Тісті ж?лу кезінде аздап ауырды. Ауыру сезімі ?атты бол?аннан кейін,ж?лу кезінде кедергі болып, тіс т?бірі сынды. Екінші рет жансыздандыру ж?ргізілді.Бастап?ы кезде ?андай жансыздандыру ?АЖЕТ еді?

* Туберальды

* Аппликациялы

* +Мандибулярлы

* Берше * Интралигаментарлы

! Т?менгі ?яшы? ж?не тіл нервін блокадалауда ?андай ?ткізгіштік жансыздандыру ж?ргізіледі?

* Иектік * К?засты

* Туберальды

* +Мандибулярлы

* Берше-Дубов

! 63 жаста?ы ер адам т?менгі жа? сол жа?та?ы тістегі ауыру сезіміне ша?ымданып келді,тістеген кезде ?дейеді. Анамнезінде: тіс тіс жегіні? ас?ынуынан бірнеше рет емделген. Объективті: 3.5 тіс т?гел б?зіл?ан,?а?ып тексергенде ауырады, 3.5 тісті? вестибулярлы бетінде шырышты ?абат ?ызар?ан,ісінген.?андай жансыздандыру ж?ргізген Д?РЫС?

* +мандибулярлы ж?не инфильтрациялы?

* орталы?тан ?шкіл нервті? екінші тарма?ын

* аппликациялы? ж?не инфильтрациялы?

* инфильтрациялы? ж?не та?дайлы?

* туберальді ж?не к?рек тістік

! 66 жаста?ы ?йелде ?арап тексергенде: бет- ?лпетіні? ассиметриясы,жо?ар?ы ерінні? сол жа? айма?ыны? коллатеральды ісінуі, ауыз ?уысында: 1.2 тіс ?ызылиек де?гейіне дейін б?зыл?ан,т?сі ?згерген,?а?ып тексергенде ауырады. 1.1,1.2,1.3 тістер ма?ында инфильтрат аны?талды,сипап тексергенде ауырады, "был?ылда?"симптомы о?. Ауыз ішілік рентгенограммада: 1.2 тісті? т?бір ?зегі 1/4 б?лікке толтырыл?ан,иілген,периапекальды тінде: шекарасы аны? емес с?йек тініні? сорылуы.Оперативті кірісулерде ?андай жансыздандыру ж?ргізген Д?РЫС?

* ?шкіл нервті? 3 тарма?ыны? орталы?ы

* +Ауыз сыртылы? инфраорбитальды ж?не к?ректістік

* Ауыз сыртылы? туберальды ж?не та?дай

* Ауыз ішілік инфраорбитальды ?діс

* Берше-Дубов ж?не ауызішілік туберальды ?діс

! 44 жаста?ы ?йел 2.3 тісі ?ызылиеккке дейін б?зыл?ан,?а?ып тексергенде ауырады,шырышты ?абаты ?ызар?ан,сипап тексергенде ауырады. Жаралы-?леттенген ?ызылиек ?абынуы бай?алады. Рентгенограммада: 2.3 тісті? т?бір ?зегі 1/4 б?лікке толтырыл?ан,иілген,периапекальды тінде: шекарасы аны? емес с?йек тініні сорыл?ан.2.3 тісті ж?лу?а ?андай жергілікті жансыздандыру ж?ргізген д?рыс?

* К?ректістік ж?не инфильтрациялы

* Та?дай ж?не ауыз ішілік инфраорбитальды

* Интрасептальды ж?не туберальды (ауыз сыртылы?)

* Ауыз ішілік туберальды ж?не интралигаментарлы

* +Ауыз сыртылы? инфраорбитальды жансыздандыру ж?не та?дай

жа?ынан аппликациялы

! ?шкіл нервті? невралгиясында д?рігер ?ткізгіштік жансыздандыру ж?ргізді ине шаншыл?ан айма? трагоорбитальды сызы?ты? ортасына сына т?різді с?йекті? ?анатша ?сіндіні? сырт?ы пластинкасына жеткеннен кейін инені? ?шын 1см арт?а б?рды.Т?менде к?рсетілген тесікті? ?айсысында нерв блокадасы болды?

* Д??гелек

* Жыртыл?ан

* +Сопа?

* Ш?йде * ?лкен та?дай

! ?шкіл нервті? невралгиясында д?рігер ?ткізгіштік жансыздандыру ж?ргізді ине шаншыл?ан айма? трагоорбитальды сызы?ты? ортасына сына т?різді с?йекті? ?анатша ?сіндіні? сырт?ы пластинкасына жеткеннен кейін инені? ?шын 1см ал?а б?рды.Т?менде к?рсетілген нервтерді? ?айсысын д?рігер блокадалады?

* ?анатша та?дай

* К?засты

* +Жо?ар?ы жа?

* Т?менгі жа?

* Жо?ар?ы арт?ы ж?йке ?рімін

! Т?менде к?рсетілген нервтерді? ?айсысынан ?анатша та?дай т?йіні вегетативті симпатикалы? иннервацияны ?абылдайды?

* ?шкіл нервті? екінші тарма?ынан бет с?йек нерві т?рінде

* ?шкіл нервті? екінші тарма?ынан к?засты нерві т?рінде

* ?шкіл нервті? екінші тарма?ынан ?анатша та?дай нерві т?рінде

* Бет нервіні? тізе т?йінінен ?лкен тасты нерв т?рінде

* +Ішкі ?й?ы артериясыны? ?рімінен тере? тасты нерв т?рінде

! Т?менде к?рсетілген нервтерді? ?айсысынан ?анатша та?дай т?йіні вегетативті парасимпатикалы? иннервацияны ?абылдайды?

* Т?менде к?рсетілген нервтерді? ?айсысынан ?анатша та?дай т?йіні вегетативті парасимпатикалы? иннервацияны ?абылдайды?

* ?шкіл нервті? екінші тарма?ынан бет с?йек нерві т?рінде

* ?шкіл нервті? екінші тарма?ынан к?засты нерві т?рінде

* ?шкіл нервті? екінші тарма?ынан ?анатша та?дай нерві т?рінде

* +Бет нервіні? тізе т?йінінен ?лкен тасты нерв т?рінде

* Ішкі ?й?ы артериясыны? ?рімінен тере? тасты нерв т?рінде

! ?ткізгіштік жансыздандыруда ауыз сыртылы? ?діспен теріден ??ла? кекілінен 2см ал?а , бет до?асынан т?мен ине шаншыды.2 -3,5см тере?дікке егізінді.К?рсетілген жансыздандыру т?сілдерді? ?айсысына жатады.Д?рысын к?рсеті?із?

* Вайсблат бойынша

* +Берше-Дубов бойынша

* Ментальды ауыз сыртылы?

* К?засты ауыз сыртылы?

* Мандибулярлы ауыз сыртылы?

! Хирург-стоматолог 4.7 тісті ж?лу ?шін, аподактильді ауыз ішілік мандибулярлы жансыздандыру жасау?а ба?ыт болатын анатомиялы? айма?тытапты.Д?рысын к?рсеті?із?

* ?тпелі ?атпар

* Самай б?лшы?ет ?ыры

* +Ретромолярлы ке?істік

* т?менгі жа? тесігі

* ?анатша т?менгі жа? ?атпары.

! 62жаста?ы ?йелде ?шкіл нервті? 2 тарма?ыны? невралгиясы бар. Вайсблатты? т?сілі бойынша блокада жасау ?шін орталы?тан жансыздандыру ?ажет болды. Осы т?сілге к?рсетілгендерді? ?айсысы ба?ыты ретінде ?олданылады?

* Буын т?мпешігі

* ?анатша-та?дай ш???ыры

* Д??гелек тесік

* Бет-альвеолды ?ыры

* +Трагоорбиталды сызы?ты? ортасы

! Т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысы жо?ар?а жа?ты? ?лкен азу тістерін нервтендіреді?

* кіші та?дай нерві

* к?з?я астылы? нерв

* кіші ?азтабан

* +жо?ар?ы арт?ы альвеолярлы нерв

* жо?ар?ы ортан?ы альвеолярлы нерв

! Т?менгік?рсетілгендерді? ?айсысы ?атты та?дай шырышты ?абатыны? 2/3 б?лігін жанысдандырады?

* м?рын та?дай нерві

* к?з?я астылы? нерв

* кіші ?азтабан

* +?лкен та?дай нерві

* жо?ар?ы арт?ы альвеолярлы нерв

! Т?менгі к?рсетілгендерді? ?айсысы ?атты та?дай шырышты ?абатыны? алды??ы б?лігін жанысдандырады?

* +м?рын та?дай нерві

* к?з?я астылы? нерв

* кіші ?азтабан

* ?лкен та?дай нерві

* жо?ар?ы арт?ы альвеолярлы нерв

! ??ла? кекілінен к?зді? сырт?ы шекарасына дейінгі ж?ргізілген сызы? ?алай аталынады?

* шекараны? т?менгі ?ырымен

* +трагоорбитальді сызы?

* иектік тесікті? проекциясы

* к?з?я астылы? тесікті? проекциясы

* т?менгі жа? тесігіні? проекциясы

! 37 жасар ер адамны? 4.8 тісін ж?лу ?шін д?рігер инені ?анатша т?менгі жа? ?атпарыны? сырт?ы шетінен, жо?ар?ы ж?не т?менгі азу тістеріні? ортасынан шаншыды. Б?л жансыздандыруды? ?ай т?ріне жатады?

* Торусальды жансыздандыру

* Мандибулярлы жансыздандыруды? сауса?ты т?сілі

* Мандибулярлы жансыздандыруды? ауыздан тыс, сырт?ы т?сілі

* Ментальды жансыздандыруды? ауыз ішілік т?сілі

* +мандибулярлы жансыздандырудын аподактильді т?сілі

! Жансыздандыруды? ?ай т?рінде ?ртты? ж?лгені? бойымен жо?ар?ы азу тістен 0.5 см т?мен ине шаншылады?

* +Торусальды жансыздандыру

* Мандибулярлы жансыздандыруды? сауса?ты т?сілі

* Мандибулярлы жансыздандыруды? ауыздан тыс, сырт?ы т?сілі

* Ментальды жансыздандыруды? ауыз ішілік т?сілі

* мандибулярлы жансыздандырудын аподактильді т?сілі

! ?андай жансыздандыру жаса?ан кезде бір уа?ытта тілдік, ?ртты? ж?не т?менгі ?яшы? нервтері жансызданады?

* Берше бойынша

* иектік * +торусальді

* мандибулярлы

* инфильтрациялы?

! Т?менде келтірілгендерді? ?айсысын жаса?анда т?менгі жа? нервімен тіл нерві жансызданады?

* Берше бойынша

* иектік * торусальді

* +мандибулярлы

* инфильтрациялы?

! Жансыздандыру жасар алдында д?рігер к?бінесе неге к??іл б?лу ?ажет?

* +Енгізетін ерітіндіні? атына, пайызына, м?лшеріне

* Жансыздандыруды? д?рыс жасалуына

* Анастетикке адреналин ?осу?а

* Ж?рек гликозиттерін енгізуге

* Нау?асты? жынысына

! Жансыздандыру жасал?аннан кейін пайда болатын ауру сезімі неге байланысты?

* +анестетикті? к?п м?лшерін с?йек сырты ?абы?ыастына енгізгенге

* анестетикті ж?мса? тіндерге енгізгенде

* амидтер тобыны? анестетигін ?олдан?анда

* к?рделі эфирлі анестетикті ?олдан?анда

* ??рамында ?ан тамырларын тарылтатын заттар болса

! 28 жаста?ы ер адам?а туберальды жансыздандыру ж?ргізген кезінде ?анатша к?ктамыр ?рімін жара?аттап алды, бетс?йек до?асыны? ?стінде ісіну бай?алды.?ана?уын то?тату ?шін т?менде к?рсетілген манипуляцияларды? барлы?ы д?рыс,ТЕК біреуінен бас?асы, соны к?рсеті?із:

* Викасолды енгізу

* Гематома айма?ына м?з ?ою

* +?тпелі ?атпардан тілік жасау

* ?ан ?ысымын ?лшеу

* Гематома айма?ын ж?дыры?пен басу

! Т?менде к?рсетілген іс-шараларжансыздандыруда а?заны? улануына ?арсы ?олданылады,ТЕК біреуінен бас?асы, соны к?рсеті?із:

* Аллергологты? ке?есі

* +Аспирациялы сынама ж?ргізу

* Ауыру сезімін басатын ертінділерді баяу енгізу

* Анестетикті? терапиялы? м?лшерінен асырмау

* Жеке дара анестетикке сынама ж?ргізу,патологиялы? фон?а байланысты

! Та?дай тесігіне жансыздандыру ж?ргізген кезде т?менде к?рсетілген нервтерді? блокада?а ?шырайды?

* М?рын-та?дай

* ?анатша та?дай

* +Кіші та?дай

* Ментальды

* Орталы? жо?ар?ы нерв ?рімі

! Т?менде к?рсетілген ?ай жансыздандыруда жо?ар?ы арт?ы альвеола

нерві блокадаланады?

* Та?дай * К?ректіс

* +Туберальды

* К?засты * Берше-Дубов

! ?ай тесік к?засты ?ырынан 0,5-0,75см т?мен ж?не жо?ар?ы жа?ты? бет ?сіндісі мен бет с?йегіні? жо?ар?ы жа? ?сіндісіні? біріккен жерінде орналас?ан?

* Д??гелек

* Сопа?

* Бет с?йек-беттік

* Бет с?йек-самай

* +К?засты

! ?шкіл нервті? невралгиясында д?рігер ?ткізгіштік жансыздандыру ж?ргізді, ине шаншыл?ан айма? трагоорбитальды сызы?ты? ортасына сына т?різді с?йекті? ?анатша ?сіндіні? сырт?ы пластинкасына жеткеннен кейін инені 1см ал?а б?рды.Т?менде к?рсетілген тесіктерді??айсысыны? ?асына дейін д?рігер ине шаншыды?

* +Д??гелек

* Б??аналы

* Сопа? * ?йде

* ?лкен та?дай

! ?шкіл нервті? невралгиясынан д?рігер ?ткізгіштік жансыздандыру ж?ргізді ине шаншыл?ан айма? трагоорбитальды сызы?ты? ортасына сына т?різді с?йекті? ?анатша ?сіндіні? сырт?ы пластинкасына жеткеннен кейін инені 1см арт?а б?рды.Т?менде к?рсетілген нервтерді??айсысын д?рігер блокадалады?

* ?анатша та?дай

* К?засты * +Т?менгі жа?

* Жо?ар?ы жа?

* Жо?ар?ы арт?ы ж?йке ?рімін

! ?шкіл нервті? невралгиясынан д?рігер ?ткізгіштік жансыздандыру ж?ргізді ине шаншыл?ан айма? трагоорбитальды сызы?ты? ортасына сына т?різді с?йекті? ?анатша ?сіндіні? сырт?ы пластинкасына жеткеннен кейін инені 1см ал?а б?рды.Т?менде к?рсетілген нервтерді??айсысын д?рігер блокадалады?

* ?анатша та?дай

* К?засты * Т?менгі жа?

* +Жо?ар?ы жа?

* Жо?ар?ы арт?ы ж?йке ?рімін

! Трагоорбиталды сызы? ауыз сырты жансыздандыруды? ?ай т?рінде аны?талады?

* +Вайсблат бойынша

* Берше-Дубов бойынша

* Ментальды ауыз сыртылы?

* К?з асты ауыз сыртылы?

* Мандибулярлы ауыз сыртылы?

! 30 жаста?ы ер адам?а 4.4 тісті ж?лу та?айындалды. Тіс сауыты б?зыл?ан,б?рын емделген.Оперативті ем ж?ргізуде ауыру сезімінсіз болу ?шін т?менде к?рсетілген жансыздандыру ?дісін ?олдану?а болады,ТЕК біреуінен бас?асын:

* +Берше т?сілі бойынша жансыздандыру

* Ментальды жансыздандыру

* Торусальды жансыздандыру

* Ауыз сыртылы? мандибулярлы жансыздандыру

* Ауыз ішілік мандибулярлы жансыздандыру

! Ер адамда 4.6 тісті? созылмалы периодонтиті ас?ынумен тісін ж?лу?а келді. Анамнезінде: тама??а аллергиясы бар.Т?менде к?рсетілген іс-шараларды? барлы?ы анафилактикалы? шоккты? алдын алуына ?олданылады,ТЕК біреуінен бас?асы:

* Аллергологты? ке?есі

* +Аспирациялы сынама ж?ргізу

* Ауыру сезімін басатын ертінділерді баяу енгізу

* Анестетикті? терапиялы? м?лшерінен асырмау

* Жеке дара анестетикке сынама ж?ргізу,патологиялы? фон?а байланысты

! Ер адамны? 3.7 тісін ж?л?аннан со? ?ш к?ннен кейін ол ауыз ашылуыны? шектелуіне ша?ымданып келді. ?арап тексергенде:ж?лын?ан тіс ?яшы?ы ?йынды ?ан?а толы,ауыз ашылуыны? ІІ д?режедегішектелуі аны?талды,?абыну белгілері жо?.Осы жа?дайда ?андай ем ж?ргізуді? Е?тиімдісін к?рсеті?із?

* +Механотерапия

* Новокаинмен блокадалау

* Антибактериальды терапия

* Десенсибилизациялаушы терапия

* Антисептиктермен ауызды булау

! Ер адамда 1.3 тісті жансыздандыру кезінде диплопия бай?алды. Т?менде к?рсетілген жансыздандыруды? ?айсысынан кейін осы ас?ыну болады?

* Та?дайлы

* К?ректіс

* Туберальды

* +Инфраорбитальды

* Инфильтрациялы

! Туберальды жансыздандыру кезінде нау?аста жергілікті ас?ыну болды. К?біне ?андай ас?ыну болуы м?мкін?

* мимикалы? б?лшы? еттерді? парезі

* неврит * +гематома

* тісті? шы?уы

* контрактура.

! 50 жаста?ы ер адам?а туберальді жансыздандыру кезінде кан тамыр жара?аттанып, гематома пайда болды. Осы жа?дайда ?андай шара ?олдану керек?

* ЛФК

* механотерапия

* витаминотерапия

* ?тпелі ?атпардан тілік жасау тиіс

* +гематома пайда бол?ан айма??а ?олын ж?дыры?тап басу тиіс.

! Нау?асты? т?менгі жа? с?йегіне ?ткізгіштік жансыздандыру жаса?аннан кейін иек айма?ыны? сезімталды?ы б?зыл?анды?ы бай?алды. Б?л жа?дайда ?андай емдеу шараларын ж?ргізу ?ажет?

* +физиоем

* механотерапия

* новокаинмен блокада

* сорылтатын терапия

* бактерия?а ?арсы терапия.

! 21 жаста?ы жігіт, хирург стоматолог?а ауру сезіміне, аузыны? шектеліп ашылуына, ж?тын?анда ауыратынына ша?ымданып келді. Ауруды? пайда бол?анана ?ш к?н?тті. Рентген суретінде 3.8 тісі к?лдене? жатыр. Осы тісті ж?лу ?шін жансыздандыруды? ?ай т?рі Е? тиімді болады?

* Берше-Дубов т?сілі бойынша

* Ментальды жансыздандыру

* Туберальды жансыздандыру

* Инфильтрациялы? жансыздандыру

* +Торусальды жансыздандыру.

! 3.7 тісті ж?лу ?шін д?рігер мынандай жансыздандыруды жасады:

ауызды барынша аш?ызып, инені о? жа? ауыз б?рышына енгізді. Ине ?анатша т?менгі жа? ?атпары мен жо?ар?ы ?шінші ?лкен азу тісті? шайнау бетінен 0,5 см т?мен шырышты ?абат?а шаншыды. Ине ж?не шприц бір жазы?ты?та орналас?ын. Инені с?йекке дейін жылжытып, анестетикті жіберді. Тісті ж?лу ауру сезімсіз ?тті. Т?менде к?рсетілген жансыздандыруды? ?айсысын д?рігер ж?ргізді?

* ментальді

* +торусальді

* интралигаментарлы

* мандибулярлы (сауса?ты ?дісі)

* мандибулярлы (сауса?сыз ?дісі)

! 30 жасар ер адам?а протездеу ма?сатымен б?зыл?ан тістерін ж?лу та?айындалды. Хирург-стоматолог нау?асты ?арап-тексеріп, 3.5, 3.6 тістерді? т?бірлерін ж?лу керек деп шешті. Т?менде к?рсетілген жансыздандыруды? ?ай т?рі Е? ТИІМДІ?

* ментальді

* +торусальді

* туберальді

* Берше-Дубов бойынша

* инфильтрациалы?

! 29 жасар ер адам стоматолог-хирург?а т?менгі о? жа?ыны? ауру сезіміне ша?ымданып келді. ?арап-тексергенде: аузы шектеліп ашылады, 3.8 тісі интакты, ?и?аш ?рт ба?ыттта орналас?ан, гиперемиялан?ан шырышты ?абатпен жабыл?ан, тісті? перкуссиясында ауру сезімі жо?. ?андай нервке жансыздандыру ж?ргізген Е? Д?РЫС?

* +Тілдік жіне т?менгі ?яшы?ты нерв

* Ментальді ж?не ?рт нервісі

* ?рт ж?не жо?ар?ы альвеолярлы нерв

* Медиальді ж?не латеральді ?анатша нервісі

* Меншікті шайнау ж?не самай нервісі

! 29 жаста?ы ер адам стоматолог-хирург?а т?менгі сол жа?та?ы тісті? ауыру сезіміне ша?ымданды. Объективті: 3.4 тіс толы? б?зыл?ан, ?а?ып тексергенде ауырады. Т?менде к?рсетілген жансыздандыру ?дістеріні? ?айсысы Е? тиімді?

* туберальная жансыздандыру

* +мандибулярная жансыздандыру

* ?шкіл нервті? екінші тарма?ын орталы? жансыздандыру

* инфильтрациялы? жансыздандыру

* интралигаментарлы? жансыздандыру

! 60 жаста?ы ер адамны? 4.5 тісін ж?лу ?шін д?рігер екі жа?тан инфильтрациялы жансыздандыру ж?ргізді. Тісті ж?лу кезінде аздап ауырды. Ауыру сезімі бол?анды?тан ж?лу кезіндекедергі болып, тіс т?бірі сынды. Екінші рет жансыздандыру ж?ргізілді.Бастап?ы кезде ?андай жансыздандыру жасау ?ажет еді?

* +Торусальды

* Туберальды

* Аппликациялы

* Берше * Интралигаментарлы

! 22 жаста?ы ер адам д?рігер хирург- стоматолог?а ж?тынуды?

?иындауына ж?не ?ш к?н бойы ауыз ашылуыны? шектелуіне ша?ымданды. Объективті: сипап тексергенде жа? асты лимфа т?йіндері ?л?ай?ан,ауырады. Ауызы 1 см ашылады, ауыз ?уысын ?арап тексеру м?мкін емес.Ауыз ?уысын ?арап тексеруге ж?не операциялы? кірісулерді жасау ?шін ?андай жансыздандыру ж?ргізу ?ажет?

* +Берше-Дубов бойынша

* Вейсбрем бойынша

* Ауыз сырытылы? туберальды

* Ауыз ішілік мандибулярлы

* ?шкіл нервті? екінші тарма?ына орталы? жансыздандыру

! ?андай анатомиялы? т?зіліс т?менгі жа? денесіні? негізінен 12-13 мм жо?ары т?менгікіші азу тіс де?гейінде немесе бірінші ж?не екінші кіші азу тістерді? альвеола аралы? ?ал?анда орналас?ан?

* Самай айдаршы?ы

* Т?менгі жа? торусы

* +Ментальды тесік

* Т?менгі жа? тілшігі

* Т?менгі жа? тесігі

! 56 жаста?ы ер адам т?менгі о? жа?та?ы тістегі ауыру сезіміне, тістеген кезде ?дейтініне ша?ымданады. Анамнезінде: тіс тісжегіні? ас?ынуынан бірнеше реет емделген.Объективті: 4.4 тіс т?гел б?зыл?ан, перкуссияда ауырады, 4.4 тісті? вестибулярлы бетіндегі шырышты ?абат ?ызар?ан,ісінген.Тісті ж?лу ?шін ?андай жансыздандыру ж?ргізу Е? ма?сатты?

* +ментальды

* аппликациялы

* ?шкіл нервті? екінші тарма?ына орталы? жансыздандыру

* инфильтрациялы?

* интралигаментарлы?

! 67 жаста?ы ер адам т?менгі сол жа?та?ы тістегі ауыру сезіміне, тістеген кезде ?дейтініне ша?ымданады. Анамнезінде: тіс созылмалы периодонтиттен бірнеше реет емделді. Объективті: 3.4 тіс т?гел б?зыл?ан, перкуссияда ауырады, 3.4 тісті? вестибулярлы бетінен шырышты ?абы? ?ызар?ан,ісінген.Т?менде к?рсетілген нервтерді?ті? ?айсысын блокадалау керек?

* та?дай * м?рын-та?дай

* +т?менгі альвеола

* медиальды ?анатша

* латеральды ?анатша

! ?андай ?ткізгіштік жансыздандыру кезінде жансыздандыру айма?ы

болып: т?менгі ерін ж?не иекиі? ж?мса? тіндері, кіші азу тістер, с?йір, к?рек тістер, альвеола ?сіндісі, атал?ан тістер айма?ында?ы вестибулярлы бетінен шырышты ?абы? болып табылады?

* ментальды

* +торусальды

* Вейсбрем бойынша

* мандибулярлы

* Берше-Дубов бойынша.

! Жо?ар?ы ортан?ы тістер т?бірлерін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ышты ?олдан?ан Е? д?рыс?

* S-т?різді, істігі солда

* S-т?різді істігі жо?

* S-т?різді істігі т?йіскен

* +Тік, істігі т?йіскен

* Тік, істігі т?йіспеген

! 2.2, 2.1 тістер т?бірлерін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ышты ?олдан?ан Е? д?рыс?

* 1 S-т?різді, істігі солда

* S-т?різді істігі жо?

* S-т?різді істігі т?йіскен

* +Тік, істігі т?йіскен

* Тік, істігі т?йіспеген

! 1.4, 2.4 тістер т?бірлерін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ышты ?олдан?ан Е? д?рыс?

* S-т?різді, істігі солда

* S-т?різді істігі жо?

* +Тік, істігі т?йіскен

* ?мбебап байонет

* Тік, істігі т?йіспеген

! 30 жасар ер адам ауыз ?уысын сауы?тару ма?сатында келді. ?арап тексергенде: беті симметриалы, 1.6 тісі б?зылма?ан, шырышты ?абаты т?сті ?згерген, 3 д?режелі ?оз?ал?ышты?. Рентгенограммада: барлы? т?бірлер ж?не бифуркация айма?ында с?йек тініні? сорылуы 1.6 тіс т?бірін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ышты ?олдан?ан Е? д?рыс?

* ?мбебап байонет

* Арнайы байонет

* +S-т?різді, істігі солда

* Тік, істігі т?йіскен

* Тік, істігі т?йіспеген

! 17 жасар жас?спірім ауыз ?уысын сауы?тару ма?сатында келді. ?арап тексергенде: беті симметриалы, 1.6, 2.6 тістері толы?ымен б?зыл?ан, шырышты ?абаты а?шыл-?ызыл т?сті. 1.6, 2.6 тістер т?бірін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ышты ?олдан?ан Е? д?рыс?

* Штык т?різді

* S-т?різді, істігі солда

* +?мбебап байонет

* S-т?різді істігі т?йіскен

* Тік, істігі т?йіспеген

! 30 жасар ер адам ауыз ?уысын сауы?тару ма?сатында келді. ?арап тексергенде: беті симметриалы, 2.7 тісі толы?ымен б?зыл?ан, шырышты ?абаты а?шыл-?ызыл т?сті. 2.7 тіс т?бірін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ышты ?олдан?ан Е? д?рыс?

* S-т?різді, істігі солда

* Арнайы байонет

* +?мбебап байонет

* S-т?різді істігі т?йіскен

* Тік, істігі т?йіспеген

! 55 жасар ?йел адам ауыз ?уысын сауы?тару ма?сатында келді. ?арап тексергенде: 2.6 тісі толы?ымен б?зыл?ан, шырышты ?абаты т?сті ?ызар?ан. Рентгенограммада: бифуркация айма?ында шекарасы аны? емес с?йек тініні? сорылуы бай?алады 2.6 тіс т?бірін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ышты ?олдан?ан Е? д?рыс?

* Леклюз элеваторы

* +?мбебап байонет

* Тік, істігі т?йіскен

* S-т?різді,сауытты? істігі солда

* S-т?різді,сауытты? істігі о?да

! 55 жасар ?йел адам ауыз ?уысын сауы?тару ма?сатында келді. ?арап тексергенде: 2.2 тісі толы?ымен б?зыл?ан, шырышты ?абаты т?сті ?згерген. 2.2 тіс т?бірін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ышты ?олдан?ан Е? д?рыс?

* Леклюз элеваторы

* + ?мбебап байонет

* Арнайы байонет

* S-т?різді,сауытты? істігі солда

* S-т?різді,сауытты? істігі о?да

! 41 жасар ер адам ауыз ?уысын сауы?тару ма?сатында емхан?а келді. ?арап тексергенде: 3.7 тісі толы?ымен б?зыл?ан, шырышты ?абаты т?сті ?згерген. Тіс т?бірлерін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ышты ?олдан?ан Е? д?рыс?

* Т?мсы? т?різді, істіктері бар

* +?мбебап байонет

* S-т?різді,сауытты? істігі о?да

* Т?мсы? т?різді, істіктері т?йіскен

* Т?мсы? т?різді, істіктері тегіс т?йіспеген

! Д?рігер 3.7 тісті ж?лубарысында дистальді т?бірін ж?лды. ?андай аспапты медиальді т?бірді ж?лу ?шін ?олдан?ан НЕ??РЫМ д?рыс?

* Элеватор " ?зінен кері"

* Лимберг ілмегі

* Леклюз элеваторы

* +Элеватор "?зіне ?арай"

* Карапетян элеваторы

! 44 жасар ер адам аузыны? шектеліп ашылуына ша?ымданып келді. ?арап тексергенде: 3.8 тісті? медиальді т?мпешіктері жарып шы??ан, дистальді т?мпешік бетіндегі шырышты ?абат ісінген, ?ызар?ан. Шы?ару ?шін д?рігер нені ?олдан?ан Е? д?рыс?

* Тік элеватор

* Элеватор " ?зінен кері"

* Элеватор "?зіне ?арай"

* +Карапетян элеваторы

* К?лденен жазы?ты?та?ы ?ыс?ыштар

! 42 жасар ер адам 3.8 тісті атипиялы? ж?л?аннан кейін, екінші к?ні ауызыны? шектеліп ашылуына жіне ауру сезіміне ша?ымданып келді. Ине шаншыл?ан жерде ?абыну белгілері бай?алмайды. Нау?аста т?менде к?рсетілген ?андай ас?ыну дамуы Е? М?МКІН?

* СТЖБ анкилозы

* Бет нервісіні? парезі

* Т?менгі ?яшы?ты нервті? невриті

* +Инъекциядан кейіні контрактура

* ?шкіл нервті? 3-ші тарма?ыны? невралгиясы

! 29 жасар ер адам д?рігер-хирург?а ауызыны? шектеліп ашылуына жіне ауру сезіміне, т?менгі сол жа? тісіндегі ауру сезіміне ша?ымданып келді. Объективті: 3.8 тіс интакті, орналасуы ?исы? ?рт?а ?арай, дистальді ж?не медиальді беттері?і? жартысы ісінген, ?ызар?ан шырышты ?абы?пен жабыл?ан, тісті ?а?ып тексергенде ауырмайды. Осы жа?дайда ?андай жансыздандыру ?дісін ?олдан?ан Е? Д?РЫС?

* Ментальді жансыздандыру

* +Торусальді жансыздандыру

* Мандибулярлы жансыздандыру

* Инфильтрациялы? жансыздандыру

* Интролигаментарлы жансыздандыру

! 30 жасар ?йел адам д?рігер-хирург?а ауызыны? III д?режелі шектеліп ашылуына ж?не т?менгі сол жа? тісіндегі ауру сезіміне ша?ымданып келді. Объективті: 3.8 тіс интакті, орналасуы ?исы? медиальді-?рт?а ?арай, дистальді ж?не медиальді беттері?і? жартысы ісінген, ?ызар?ан шырышты ?абы?пен жабыл?ан, тісті ?а?ып тексергенде ауырмайды. Осы жа?дайда ?андай жансыздандыру ?д?с?н ?олдан?ан Е? Д?РЫС?

* +Берше-Дубов бойынша жансыздандыру

* Ментальді жансыздандыру

* Торусальді жансыздандыру

* Инфильтрациялы? жансыздандыру

* Интролигаментарлы жансыздандыру

! 41 жасар Н. ер адам емхана?а санация ма?сатымен ?аралды. ?арап тексергенде: 3.6 тісті? сауытыны? 1/3 б?лігі б?зыл?ан, осы тіс аймы?ында?ы шарышты ?абатты? т?сі ?згерген. На?ты диагноз ?ою ?шін ж?не периодотиттерді? ?з-ара сараптамалы диагностика ж?ргізі ?шін ?андай зерттеу ?дісін ?олдан?ан НЕ??РЛАМ Д?РЫС?

* УДЗ * ЭОД

* Биопсия

* Цитология

* +Рентгендиагностика

! 50 жасар ер адам клиника?а :т?менгі о? жа? тісіні? ауыратынына ша?ымданып келді . ?арап тексергенде 3.6 тіс толы?ымен б?зыл?ан, шырышты ?абаты ісінген. Рентген суретінде: бифуркация айма?ында шекарасы аны? с?йек тініні? сорылуы .

Тісті ж?лу ?шін ?андай аспап ?олданылады:

* + ??ст?мсы? т?різді,?рттары т?йіскен

* арнайы байонет т?різді

* s -т?різді о? жа?та істігі бар

* s -т?різді о? жа?та істігі бар

* ??ст?мсы? т?різді,?рттары т?йіспеген

! 3.6 тісті? медиальді т?бірін ж?лу ?шін (ал дистальді т?бірі ж?лын?ан), рационалды ?олданылатын аспапты ата?ыз?

* Лимберг крючогы

* Леклюз элеваторы

* элеватор ?зі?е ?ара?ан

* +элеватор ?зі?нен кері

* Карапетян элеваторы

! Д?рігер тісті ж?лып бол?аннан кейін пальпациялау кезінде ?ткір ?ырларды бай?ады. Д?рігерді? тактикасы

* +?ткір ?ырларды тегістеу

* ?яшы??а тампон салу

* ?ызыл иек ?ырына тігіс салу

* Еш?андай шара ?олданылмайды

* ?ткір ?ырларды альвеола ?сіндісімен ?оса алу

! Жо?ар?ы жа?с?йекті? кіші азу тістерін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ыш ?олданылады:

* S-т?різді істігі сол жа?ында

* S-т?різді істігі о? жа?ында

* + S-т?різді ?рты тегіс

* тік, ?рттары т?йіскен

* тік, ?рттары т?йіспеген

! 17 жаста?ы жас ?спірін санациялау ма?сатында келді, объективті: бет ?лпеті симметриялы, 1.6 2.6, тістерді? сауыты толы?ымен б?зыл?ан, шырышты ?абаты а?шыл ?ызыл т?сті. 1.6, 2.6 тістеріні? т?бірін ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ыштарды ?олдан?ан д?рыс?

* +?мбебап байонет

* S-т?різді істігі о? жа?ында

* S-т?різді ?рты тегіс

* тік, ?рттары т?йіскен

* тік, ?рттары т?йіспеген

! 1.7 тісті ж?лу барысында ал?аш ?ай ба?ытта ?оз?алтамыз:

* арт?а * тіл жа??а

* + та?дай ба?ыт?а

* ?рт?а ба?ытта

* ал?а ! 30 ер адам санациялау ма?сатында келген , ?арап тексергенде: бет ?лпеті симметриялы, 2.6 тісіні? сауыт б?лігі толы?ымен б?зыл?ан, шырышты ?абаты а?шыл ?ызыл т?сті. Тісті ж?лу барысында жасалатын ?оз?алыс :

* сырт?а

* тілге ?арай

* + та?дай?а ?арай

* ?рт?а ба?ыттап

* вестибулярлы ба?ытта

! 65 ?йел адам санациялау ма?сатында келген , ?арап тексергенде 2.7 тісі интактті, 3 д?режелі ?оз?алмалы. Тісті ж?лу ?шін е? тиімді ?ыс?ышты к?рсетініз:

* ?мбебап байонет

* S-т?різді істігі о? жа?ында

* S-т?різді ?рты тегіс

* S+т?різді о? жа?та істігі бар

* тік, ?рттары т?йіспеген

! 49 жаста?ы ?йел адам санациялау ма?сатында келген , 2.5 тісті? сауыты толы?ымен б?зыл?ан, шырышты ?абаты ?ызар?ан. Рентген суретінде: т?бір ?шында аны? шекаралы с?йек тініні? сорылуы. 2.5 тісті т?бірін ж?лу ?шін :

* Леклюз элеватор

* + ?мбебап байонет

* S-т?різді ?рты тегіс

* S -т?різді о? жа?та істігі бар

* тік, ?рттары т?йіспеген

! 28 жаста?ы ?йел адам 1.8 тісі интактті, медиальді т?мпешіктері жарып шы??ан ал дистальді т?мпешігіні? ?стіндегі шырышты ?абаты ?ызар?ан, тіс ?ртты? ба?ытта орналас?ан. Рентгенограммада: 1.8 тісті? т?бір ?шында шекарасы аны? с?йек тініні? сорылуы бай?алады . Тісті ж?лу ?шін е? тиімді ?ыс?ышты к?рсетініз:

* Леклюз элеватор

* + арнайы байонет т?різді

* S-т?різді ?рты тегіс

* S -т?різді о? жа?та істігі бар

* тік, ?рттары т?йіспеген

! 1.2 тісті ж?лу барысында д?рігер нау?асты? алды??ы о? жа?ына т?рды. Тегістегішпен ?ызыл иекті сырып алды, ?ызыл иек асты ?абатты жылжытып тік сауытты ?ыс?ышты енгізді, ротациялауды бастады. Тісті ж?лу барысында сауыты сынды..

Д?рігер т?менде атал?ан ?ателіктерді? ?айсысын жіберді?

* +ротация ?дісін ?олдануы

* ?ызыл иек жеткіліксіз сырылды

* д?рігерді? орналасуы д?рыс бол?ан жо?

* аспапты д?рыс та?да?ан жо?

* нау?асты? басы д?рыс орналас?ан жо?.

! 41 жаста?ы ер адам ауыз ?уысын санациялау ма?сатында келді. ?арап тексергенде: 3.2тісіні? сауыт б?лігі толы?ымен б?зыл?ан, айналасында?ы ?ызыл иек аздап ?ызар?ан. Рентген суретінде: диаметрі 0,3 cм шекарасы аны? с?йек тініні? сорылуы аны?талды,тіс т?бірін ж?лу ?шін тиімді аспапты к?рсетініз

* +??ст?мсы? т?різді,?рттары т?йіскен

* арнайы байонет т?різді

* s -т?різді о? жа?та істігі бар

* ??ст?мсы?тыістігі бар

* ??ст?мсы? т?різді,?рттары т?йіспеген

! 41 жасар ер адам ауыз ?уысын санациялау ма?сатында келген. ?арап тексерген кезде 3.2тісі интактті, 3 д?режелі ?оз?алмалы, шырышты ?ыбаты ?ызар?ан, ісінген.

Тісті ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ыш ?олданылады:

* арнайы байонет т?різді

* s -т?різді о? жа?та істігі бар

* +??ст?мсы?ты ?рттары т?йіспеген

* ??ст?мсы? т?різді,?рттары т?йіскен

* тік ?ыс?ыш

! 67 жасар ер адам ауыз ?уысын санациялау ма?сатында келген. ?арап тексергенде 3.7 тісі интактті, 3 д?режелі ?оз?алмалы, шырышты ?абаты ?ызар?ан, ісінген. Рентген суретінде : бифуркация айма?ында шекарасы аны? с?йек тініні? сорылуы бай?алады.

Тісті ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ыш ?олданылады:

* +??ст?мсы?ты істіктері бар

* арнайы байонет т?різді

* S-т?різді ?рты тегіс

* S-т?різді о? жа?та істігі бар

* тік, ?рттары т?йіспеген

! 53 жасар ер адам клиника?а т?менгі о? жа? тісіні? ауыруына ша?ымданып келді. ?арап тексергенде 4.8 тісі интактті, ?рт?а ба?ыттала орналас?ан, шырышты ?абаты ісінген, ?алпа?ша жабындыны? астынан - ірі?ді б?лінді шы?ып т?р. Тісті ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ыш ?олданылады:

* +тік элеватор

* ??ст?мсы?ты істіктері бар

* арнайы байонет т?різді

* S-т?різді ?рты тегіс

* S-т?різді о? жа?та істігі бар

! 44 жаста?ы ер адам клиника?а ауызыны? шектеліп ашылуына ша?ымданады . ?арап тексергенде 3.8 тісі интактті, шырышты ?абаты ?ызар?ан, вестибулярлы жа?ында кішкентай инфильтрат аны?талды .Тісті ж?лу ?шін ?андай ?ыс?ыш ?олданылады:

* ??ст?мсы?ты істіктері бар

* арнайы байонет т?різді

* +жазы? горизонтальді ?ыс?ыш

* s -т?різді о? жа?та істігі бар

* тік, ?рттары т?йіспеген

! 23 жас ?спірін клиника?а санациялау ма?сатында келген, ?арап тексергенде 3.6 тісті? сауытыны? ? б?лігі б?зыл?ан, 3.6 тісті? айналасында?ы шырышты ?абатты? т?сі ?згерген .Ауыз ішілік рентген суретінде тісті? дистальді т?бір ?шында периодонтальді шельді? ке?ейгені аны?талды , ?зектеріні? ?тімділігі нашар. Е? д?рыс емдеу ?дісін та?да?ыз .

* т?бір ?шы резекциясы

* +тісті ж?лу

* тісті реплантациялау

* тіс т?бірін ампутациялау

* консервативті ем.

! 23 жас?спірім клиника?а санациялау ма?сатында келген,?арап тексерген кезде 3.6 тіс сауытыны? ? б?лігі б?зыл?ан, айналасында?ы шырышты ?абат т?сі ?згерген. Берілген к?ріністі диагностикалау ж?не салытыру ?шін ?андай ?осымша тексеру ?дісі ?олданылады

* УЗИ

* ЭОД * биопсия

* цитология

* +рентгенодиагностика.

! 32 жасар ?йел тістеген кезде пайда болатын тісіндегі ауру езіміне ша?ымданады. ?арап тексергенде: бет ?лпеті симметриялы, ?стіндегі тері жабындыыны? т?сі ?згерген, т?менгі сол жа? асты лимфа т?йінін ссипап тексергенде аздап ауру сезімі. Тісті? ?, б?лігі б?зыл?ан,?а?ып тексергенде 3.7 тісі ауырады, т?бір ?шы шырышты ?абатын сипап тексерген кезде ауырады.

Т?менде келтірілгендерді? ?айсысы созылмалы фиброзды периодонтитті? ретген к?рінісіне т?н?

* с?йек тініні? б?тіндігіні? б?зылуы

* +периодонтальді са?ылауды? біркелкі ке?еюі

* шекарасы аны? емес деструкция оша?ы

* диаметрі 0,4 см шекарасы аны? деструкция оша?ы

* диаметрі1,0 см шекарасы аны? деструкция оша?ы

! Тісті бір ?яшы?тан екінші бір ?яшы??а орналастыру ?алай аталады?

* гемисекция

* реплантация

* +трансплантация

* т?бір ?шын резекциялау

* т?п-радикулярлы сепарация

! Д?рігер торусальді жансыздандыру жасау ар?ылы 4.8 тісті ж?лды. Тісті ?яшы?тан тыс эндодантиялы? емдеу ?шін к?рші тіндерді за?ымдамай тіті алып шы?ты., 4.7тісті? альвеола ?сіндісін ?алыптастырып, бос ?ал?ан ?яшы?ты остеотропты материалмен толтырып 4.8 тісті 4.7 тісті? ?яшы?ына орналастырды. Д?рігер т?менде келтірілген операцияларды? ?айсысын жасады?

* гемисекция

* +реплантация

* трансплантация

* т? ір б?шын резекциялау

* т?п-радикулярлы сепарация

! 36 ер адам санациялау ма?сатында келген . ?арап тексергенде : т?менгі сол жа?та?ы кіші азу тіс толы?ымен б?зыл?ан. Д?рігер жансыздандыру жасау ?шін нау?асты? о? жа? алдына т?рды, ?ызыл иекті сырды. ??ст?мсы?ты сауытты? ?ыс?ышпен тісті вестибулярлы ба?ытта ?оз?ап, тісті ж?лып тастады. Осы с?тте тісті? дистальді т?бірі сынды

Д?рігерді? ?андай ?атесі ас?ыну?а со?тырды?

* ?ызыл иекті жеткіліксіз ?ырды

* Д?рігер д?рыс орналас?ан жо?

* ?ыс?ыш д?рыс та?дал?ан жо?

* Сол ?алды? сауса?тарыны? орналасуы д?рыс емес

* +Д?рігерді? тісті ?оз?алту ба?ыты

! Д?рігер нау?асты? 3.6 тісін ж?лу ?шін кресло?а отар?ызды, жансыздандыру жасай бастады, нау?асты? о? жа? алдына т?рды, ??ст?мсы?ты істіктері бар ?ыс?ышты алып енгізді, ротация жасап тіті суырды. Осы ?тте тісті? т?бірі сынды.

Д?рігерді? ?андай ?атесі ас?ыну?а со?тырды?

* +ротация ?дісін ?олдан?аны

* Д?рігер д?рыс орналас?ан жо?

* ?ыс?ыш д?рыс та?дал?ан жо?

* Сол ?алды? сауса?тарыны? орналасуы д?рыс емес

* Д?рігерді? тісті ?оз?алту ба?ыты

! 18 жасар ?ыз д?рігерге т?менгі сол жа?та?ы сегізінші тісіні? ?иналып жарып шы?уына ша?ымданып келді . ретромолярлы ке?істікті ?алай аны?таймыз ?

* +7 тісті? арт?ы ?ырынан жа?с?йекті? алды??ы ?ырына дейін

* 8 тісті? арт?ы ?ырынан ?анатша жа? ?атпарына дейін

* 8 тісті? арт?ы ?ырынан т?менгі жа? тесігіне дейін

* 7 тісті? арт?ы ?ырынан 8 тісті? медиальді ?ырына дейін

* т?менгі жа?ты? 8 тісіні? дистальді бетінен т?менгі жа? б?та?ыны? ара ?ашы?ты?ы

! ?йел кісіні? 3.2-тісін ж?лу кезінде ?ызыл иегі ?атты ?анап кетті.

Т?мендегі себептерді? ?айсысынан деп ойлайсыз?

* +?ызыл иекті? жеткіліксіз сыдырылма?анды?ынан

* Та?дай артериясыны? бай?аусызда жаралануынан

* Ісікті? бай?аусызда жара?аттануынан

* М?рын-та?дай артериясыны? жара?аттануынан

* Жо?ар?ы жа? артериясыны? жара?аттануынан

! 45 жасар ер кісіні? ж?лын?ан тісіні? орыныны? тама? ішкен кезде ?атты ауыратынын,ауызынан сасы? иісті? шы?атынын ша?ымдап келді. 3 к?н б?рын 3.8-тісі ж?лын?ан.Беті симметриялы,сол жа?ынан т?менгі жа? асты лимфа бездері ?л?ай?ан,ауырмайды.ауызы еркін ашылады.3,8-тісті? ?яшы?ында?ы ?ан ?йы?ы шіріп кеткен.

Т?мендегі алдын ала ?ойыл?ан на?тамдарды? ?айсысы с?йкес келеді?

* +3.8-тісті? ?яшы?ыны? альвеолиті

* 3.8-тісті? ?яшы?ты? нервіні? ?абынуы

* 3.8-тісті? созылмалы оша?ты? остеомиелиті

* Жедел жайылмалы одонтогендік остеомиелит

* 3.8-тісті? перикоронариті

! "?зінен" б?рышты? элеваторымен ?андай т?бірлерж?лынады?

* Жо?ар?ы к?рек тістерді? т?бірлерін

* Жо?ар?ы с?йір тістерді? т?бірлерін

* +Т?менгі азуларды? д?рігерге жа?ын т?бірлерін

* Жо?ар?ы кіші азу тістерді? ?рт т?бірлерін

* Т?менгі орта??ы к?рек тістерді? т?бірлерін

! 36 жасар ?йел адамны? т?менгі сол жа?ында б?зыл?ан тісіні? бар екеніне ша?ымданып келді.Тісті? б?зыл?анына к?п бол?ан ?рі м?лдем емделмеген.3.6- тіс ?зіні? физиологиялы? ??ндылы?ын жо?алт?ан.Жансыздандыру толы? ?сер еткен со? д?рігер нау?асты? о? жа? алдында т?рып ?ызыл иекті сыдырды да,осы тісті? т?сында?ы ?яшы?ты ?сіндіні сырт жа?ынан с?? ал тіл жа?ынанорта??ы сауса?тарымен ?стады да,иегін бас барма?ымен бекіте ?стады.??ст?мсы?ты сауытты? екі ?ртында істігі бар ?ыс?ышпен тіс ?алды?тарын ?ыса ?стап тілге ?арай ?оз?ап тісті ж?лып алды.Тісті? т?бірлері сынып кетті.

Т?бірлерді? сынуына д?рігерді? ?андай ?аткеліктері басты себеп болды деп ойлайсыз?

* Ротацию ?олданба?анды?тан

* ?ызыл иекті жеткіліксіз сыдыр?анды?тан

* Д?рігер д?рыс т?рма?анды?тан

* +?ыс?ышты д?рыс та?дама?анды?тан

* Сол ?олды? сауса?тарыны? д?рыс ?стама?анды?тан

! 36 жасар ?йел т?менгі сол жа?ында б?зыл?ан тісіні? бар екеніне ша?ымданып келді.Тісті? б?зыл?анына к?п бол?ан ?рі м?лдем емделмеген.36- тіс ?зіні? физиологиялы? ??ндылы?ын жо?алт?ан.Жансыздандыру толы? ?сер еткен со? д?рігер нау?асты? о? жа? алдында т?рып ?ызыл иекті сыдырды да,осы тісті? т?сында?ы ?яшы?ты ?сіндіні сырт жа?ынан бас барма?ымен ал тіл жа?ынан с?? сауса?ымен?стады да,иегін ?ал?ан сауса?тарымен бекіте ?стады.??ст?мсы?ты т?бірлік ?ыс?ышпен тіс ?алды?тарын ?ыса ?стап тілге ?арай ?оз?ап тісті ж?лып алды.Тісті? дисталды т?бірі сынып ?алып ?ойды.

Осы ас?ынуды? дамуына ?андай ?рекет себеп болды деп ойлайсыз?

* Ротацию ?олданба?анды?тан

* ?ызыл иекті жеткіліксіз сыдыр?анды?тан

* Д?рігер д?рыс т?рма?анды?тан

* ?ыс?ышты д?рыс та?дама?анды?тан

* + Сол ?олды? сауса?тарыны? д?рыс ?стама?анды?тан

! Ер кісіні? 2.2-тісін ж?лу ?шін д?рігер оны? басын шал?айтып отыр?ыздыда жансыздандыру жасады.Жансыздандыру ?сер еткен со? тік сауытты? ?ыс?ышты тіске салып,бекіткен со? ротация жасап тісті ?оз?ау кезінде т?бірі сынып кетті

Т?бірді? сынуына д?рігерді? ?ай ?рекеті себепші болды?

* +Ротация ?олдан?аны

* Д?рігерді? д?рыс т?рмауы

* ?ыс?ышты д?рыс та?дама?анды?тан

* Нау?асты? басыны? д?рыс орналаспа?анды?ынан

* Сол ?олды? сауса?тарыны? д?рыс орналаспа?анды?ынан

! 36 жасар ер кісі сол жа?ынан т?менгі жа?ыны? ауырып ісінгенін ша?ымдап келді.Нау?асты? ?зі б?л ауруды тіс ж?л?анмен байланыстырады.Беті сол жа?ынан ісінуге байланысты асимметриялы,ауызы азда?ан шектелумен ашылады.Ж?лын?ан 3,8-тісті? айналасы ісініп,?ызар?ан,бас?анда ауырады.3,7-тісті ?а??анда ауырады.

На?тама ж?ргізіп,т?мендегі ас?ынуларды? ?айсысы д?л келетінін к?рсеті?із.

* 3.8-тісті? ?яшы?ыны?альвеолиті

* +3.8-тісті? ?яшы?ыны? остеомиелиті

* 3.8-тісті? шала ж?лынуы

* 3.8-тісті? ?яшы?ты невриті

* 3.7-тісті? жара?атты? периодонтиті

! 22 жасар жігітд?рігерге ауызынан м?рынына ?арай ауа кейде керісінше болатынын ша?ымдап келді.Бірнеше к?н б?рын ауызын санциялау ма?сатымен 1,6- тісі ж?лын?ан.Бет -?лпеті симметриялы,ауызы еркін ашылады.Ж?лын?ан 1,6-тісті? ?яшы?ында ?ан ?йы?ы жо?.. Нау?ас ?ртын ?рлеген кезде ауа м?рынына,м?рынын ?рлесе ауызына ?арай ктеді..

Т?мендегі емдеу шараларыны? ?айсысы шипалы ем болады деп есептейсіз?

* Периостотомия жасау

* 1.6-тісті? ?яшы?ын ?ырнау

* 1.6-тісті? ?яшы?ын жуып-шаю

* + 1.6-тісті? ?яшы?ын жергілікті тіндермен пластика жасау

* 1.6-тісті? ?яшы?ы ар?ылы жо?ар?ы жа? ?уысын жуып шаю

! 26 жасар жігіт ауыз ?уысын санациялау ма?сатымен келіп ?аралды.4,6-тісіні? сауыты толы?ымен б?зыл?ан.?стірттік жансыздандыру ар?ылы ж?лу керек деген шешім ?абылданды.Д?рігер тісті? сауыт б?лігін медиалды т?бірімен бірге ж?лып алды.Дисталды т?біріне ?ыс?ыш салу м?мкін емес.

?ал?ан т?бірді ж?лу ?шін д?рігер ?андай ??рал ал?аны д?рыс?

* Тік элеватор

* Леклюз элеваторы

* + Байонетті ?ыс?ыш

* "?зіне" б?рышты? элеваторы

* "?зіме" б?рышты? элеваторы

! 28 жасар жігітті? 1.2-тісін ж?лу ?шін д?рігер оны кресло?а отыр?ызып,оны? о? жа?ынан алдында т?рды.Жансыздандыру толы? ?сер еткен со? нау?асты? басын о??а б?рып,тегітегішпен ?ызыл иекті сыдырып,тік т?бірлік ?ыс?ыштытіске салып,?ызыл иектен тере? жылжытып ,бекітті де ротация жасады.Тісті? т?бірі сынып кетті.

Д?рігер ?андай ?ателік жіберді деп ойлайсыз?

* + Ротация жаса?аны

* ?ызыл иекті жеткіліксіз сыдыр?аны

* Д?рігер д?рыс т?р?ан жо?

* ??рал д?рыс та?далып алынба?ан

* Нау?асты? басы д?рыс б?рылма?ан

! 30 жасар ?йел адамны? ж?лын?ан тісіні? орыныны? ?атты ауыратынын,тама? жегенде оны? к?шейетінін ша?ымдап келді.Бірнеше к?н б?рын нау?асты? 3.8-тісі ж?лын?ан.Тексеру барысында:беті симметриялы,сол жа?ынан т?менгі жа? асты лимфа бездері ісінген,бас?анда ауырады.Ауызы еркін ашылады.Ж?лын?ан 3.8-тісті? ?яшы?ы ?ан ?йы?ына толы.3.7-тіс б?тін,біра? ?а??анда ?атты ауырады.

Т?мендегі алдын ала на?тамны? ?айсысын ?ою?а болыды?

* 3.8-тісті? ?яшы?ыны? ?абынуы

* 3.7-тісті? жедел пульпиті

* ?яшы?ты? нервті? ?абынуы

* 3.7-тісті? созылмалы периодонтиті

* + 3.7-тісті? жара?атты? периодонтиті

! 23 жасар жігітд?рігерге ауызынан м?рынына ?арай кейде керісінше болатынын ша?ымдап келді.Бірнеше к?н б?рын ауызын санциялау ма?сатымен 1,6- тісі ж?лын?ан.Бет -?лпеті симметриялы,ауызы еркін ашылады.Ж?лын?ан 1,6-тісті? ?яшы?ында ?ан ?йы?ы жо?.. Нау?ас ?ртын ?рлеген кезде ауа м?рынына,м?рынын ?рлесе ауызына ?арай кетеді.

Т?мендегі алдын ала ?ой?ан на?тамдарды? ?айсысы с?йкес келеді?

* 1.6-тісті? ?яшы?ыны? альвеолиті

* 1.6-тісті? ?яшы?ыны? остеомиелиті

* +1.6-тістен дамы?ан одонтогендігайморит

* Жо?ар?ы жа?ты? о? жа? т?мпешігіні? ж?лынуы

! Т?менде атал?ан клиникалы? к?ріністер ?андай ауру?а т?н: сипап тексергенде шектелген ты?ыз оша?, тері астында орналас?ан, тіс альвеоласынан ж?мса? тіндерге ?арай сипа?анда ?тпелі ?атпар керіліп т?р?ан сия?ты, рентгенограммада - себепші тісті? созылмалы гранульденген периодонтиті.

* мерез

* актиномикоз

* ?ртты? фибромасы

* созылмалы периодонтит.

* +одонтогенді тері асты гранулемасы

! 22 жаста?ы ?ызды клиникалы? тексеру барысында, : 1.2.тісіні? пломбалан?аны аны?талды. рентген суретінде: 1.2 тісті? т?бір айма?ында диаметрі 0,5 см бол?ан с?йек тініні? сорылуы аны?талды. ?андай емдеу ?діі ж?ргізілуі тиіс?

* реплантация

* +гранулемэктомия

* трансплантация

* тіс т?бірін ампутациялау

* т?п-радикулярлы сепарация

! 26 ж.ер адам б?тіндігі б?зыл?ан тісіні? бар екеніне ша?ымданып келді. ?арап тексергенде: 2.6 тісі пломбалан?ан, т?сі ?згерген, перкуссияда ауырады, медиальді ?ртты? т?бір ?шы айма?ында жыланк?з аны?талды. Диагнозын ?ойы?ыз:

* созылмалы пульпит

* созылмалы остеомиелит

* созылмалы фиброзный периодонтит

* +созылмалы гранульденген периодонтит

* созылмалы гранулематозды периодонтит

! 32 жасар ?йел м?рныны? бітуіне, енкейген кезде к?з асты айма?ыны? ауыратынына ша?ымданып келді. 2.7 тісі б?зыл?ан, к?рші тістерді? перкуссиясы ауырады , дыбысы т?йы?, ?тпелі ?атпарды? шырышты ?абаты ісінген. рентгенограммада: жо?ар?ы о? жа? ?уысыны? к?ленкесі аны?талды.

Берілген рентгенологиялы? к?рініс ?андай ауру?у т?н, ТЕК:

* созылмалы периодонтит

* +ірі?ді гайморит

* полипозды гайморит

* катаральді гайморит

* гаймор ?уысыны? кистасы

! 23 ж. ер адам ауаны? ауызынан мурнына ?арай ?тетініне ша?ымданып келді. Жа?ында 1.6тісіні? ж?лын?анын айтады, ?арап тексергенде : беті симметриялы, ауызын еркін ашады. 1.6 тісті? ?яшы?ында ?ан ?йындысы жо?. ?рттарын ?рлеген кезде ауаны? керісінше ж?ргені аны?талды.

Болжамды диагнозы?ыз?

* 1.6 тісті? альвеолиті

* 1.6 тісті? остеомиелиті

* 1.6 тісті? одонтогенді гаймариті

* 1.6 тісті? жедел периодонтиті

* +1.6 тістен гаймор ?уысыны? тесілуі

! ?ай тістерді ж?л?анда жо?ар?ы жа? ?уысыны? т?бі тесіледі:

* жо?ар?ы жа?ты? орталы? к?рек тістерін

* жо?ар?ы жа?ты? с?йір тістерін ж?л?анда

* жо?ар?ы жа?ты? б?йір к?рек тістерін

* +жо?ар?ы жа?ты? к?пт?бірлі тістерін

* жо?ар?ы жа?ты? арты? тістерін

! 22 ?йел клиникак?а т?менгі о? жа?ыны? ауыратынына ша?ымданып келді . Объективті: 4.8 тісті? шырышты ?абаты ?ызар?ан, сипап тексергенде "?алпа?шадан"ірі?ді б?лінді шы?ып т?р.

Диагнозды на?тылау ?шін ?андай ?асымша ?діс ж?ргіземіз?

* МРТ * УЗИ

* вазография

* доплерография

* +ортопантомограмма

! 27 жаста?ы ?йел о? жа? ?ртыны? ауырытынына ша?ымданып келді . Объективті: барлы? тістері интактті, 1.8 тісі дурыс емес жарып шы??ан, та?дай?а иілген,шырышты ?абаты ісінген.

Д?рігерді? іс ?рекеті?

* +тісті ж?лу

* периостотомия

* ауызына ванночка жасау

* ?алпа?шасын ашу

* ?абыну?а ?арсы терапия

! 23 жасар ер адам жо?ар?ы сол жа?ында?ы ауру сезіміне ша?ымданып келді, дене ?ызуы жо?ары. Ауыз ?уысында: 2.8 тісі к?рінбейді, 2.8 тісті? ?стіндегі шырышты ?абаты ?ызар?ан ,ісінген, сипа?анда ауырады. рентгенограммада 2.8 тісі ?лі жарып шы?па?ан, медиальді орналас?ан

Д?рыс ем тактикасы:

* кюретаж

* тісті ж?лу

* периостотомия

* перикоронотомия

* +?абыну?а ?арсы терапия

! 32 жаста?ы ?йел хирург-стоматолог?а ж?тын?ан кезіндегі ауру сезіміне ж?не ауызды? ?шінші д?режелі шектеліп ашылуына ?шінші к?ні ша?ымданып келді. Ортопантомограммада: 3.8 тіс горизонтальді орналас?ан.

Тісті емдегенде ?андай жансыздандыруды ?олданамыз:

* иектік

* +Берше-Дубов бойынша

* туберальді

* инфильтрациялы?

* торусальді

! Емхана б?лімінде т?мендегі жоспарлы оперативті кірісулер ж?ргізіледі,ТЕК біреуінен бас?асы:

* Гемисекция

* +Абсцессті ашу

* Тісті? реплантациясы

* Дентальды имплантация

* Тіс т?біріні? ?шын резекциялау

! ??рал-саймандарды физикалы? ?діспен стерилизациялауда т?мендегілерді? барлы?ы жатады, ТЕКбіреуінен бас?асы:

* Булау

* Ысты? ауа

* +Хлоргексидинмен ??деу

* Инфра?ызыл ?дісті? ?сері

* Радиациялы? ?дісті? ?сері

! Ауруханада?ы хирургия б?лімшесіні? операция б?лімінде т?менде к?рсетілген жоспарлы т?рде операциялар ж?ргізіледі,ТЕКбіреуінен бас?асы:

* +Жараны БХ?

* Цистэктомия

* Френулопластика

* Вестибулопластика

* ?атерсіз ісікті алу

! Емханада?ы хирургия б?лімшесіні? операция б?лімінде т?менде к?рсетілген ш??ыл операциялар ж?ргізіледі,ТЕК:

* Жараны БХ?

* Шендеу * +Френулопластика

* Периостотомия

* Флегмонаны ашу

! Емханада?ы хирургия б?лімшесіні? операция б?лімінде т?менде к?рсетілген ш??ыл операциялар ж?ргізіледі,ТЕКбіреуінен бас?асы:

* Жараны БХ?

* Шендеу * Абсцессті ашу

* Флегмонаны ашу

* +Вестибулопластика

! Емханада?ы хирургия б?лімшесіні? операция б?лімінде т?менде к?рсетілген ш??ыл операциялар ж?ргізіледі,ТЕК:

* Жараны БХ?

* Шендеу * Абсцессті ашу

* Флегмонаны ашу

* +?атерсіз ісікті алу

! Емханада?ы хирургия б?лімшесіні? операция б?лімінде т?менде к?рсетілген ш??ыл операциялар ж?ргізіледі,ТЕК:

* Жараны БХ?

* Шендеу * +Гемисекция

* Абсцессті ашу

* Флегмонаны ашу

! 24 жаста?ы ?йел жо?ар?ы жа?ында тіс ?атары интакті,м?зайдында ??ла?аннан кейін 1.1ж?не 2.1тістері жара?аттан шы??ан.

Стоматологиялы? емхананы? ?ай б?лімшесінде ш??ыл к?мек к?рсету м?мкін?

* Балалар б?лімшесінде

* Алдын алу б?лімшесінде

* +Хирургия б?лімшесінде

* Ортопедия б?лімшесінде

* Терапия б?лімшесінде

! Жа?-бет айма?ыны? жараларын тігуге т?менде к?рсетілген ??рал-саймандарды? ?айсысы ?ажетті?

* Зонд * Шпатель

* Айна * Тегістегіш

* +Ине ?ста?ыш

! Т?менде к?рсетілген ??рал-саймандарды? ?айсысын жараны,жыланк?зді,перфорацияны? жо?ар?ы жа? ?уысымен байланысын, та?дай а?ауын с??гілеп тексеруде ?ажетті?

* Пинцет * Шпатель

* Тегістегіш

* Б?рышты зонд

* +До?ал зонд

! Ауру анамнезі т?менде к?рсетілген м?ліметтермен сипатталады,ТЕКбіреуінен бас?асы:

* +Т??ым?уалаушылы?

* Ауру басталуы

* Ауру себебі

* Ауру дамуы

* Ауру дамуыны? динамикасы

! ?мір анамнезі т?менде к?рсетілген н?тижелермен сипатталады,ТЕК біреуінен бас?асы:

* Е?бек жа?дайы

* Ата-анасыны? денсаулы?ы

* Тама?тану т?ртібі

* Зиянды ?деттер

* +Ауру дамуыны? динамикасы

! Т?менде к?рсетілген негізгі тексеру ?дістеріне жатады,ТЕК біреуінен бас?асы:

* ?арап тексеру

* +Биопсия

* Сипап тексеру

* ?а?ып тексеру

* Аускультация

! Т?менде к?рсетілген негізгі тексеру ?дістеріне жатады,ТЕКбіреуінен бас?асы:

* ?арап тексеру

* Ш??ып тексеру

* Сипап тексеру

* ?а?ып тексеру

* +Компьютерлі томография

! Т?менде к?рсетілген негізгі тексеру ?дістеріне жатады,ТЕК:

* ?арап тексеру

* Ш??ып тексеру

* Сипап тексеру

* ?а?ып тексеру

* +Жалпы ?ан анализі

! Т?менде к?рсетілген негізгі тексеру ?дістеріне жатады,ТЕК біреуінен бас?асы:

* ?арап тексеру

* Ш??ып тексеру

* Сипап тексеру

* ?а?ып тексеру

* +?анны? биохимиялы? анализі

! 19 жасар ?ыз т?менгі о? жа? с?йегіні? ауру сезіміне ша?ымданып келді . Объективті: 4.8 тіс жартылай жарып шы??ан, 4.8 тісті? шырышты ?абаты ісінген,?ызар?ан,?ызыл иек астынан сипа?анда ірі?ді б?лінді шы?ады. Рентгенограммада: 4.8тіс медиальді ба?ытта ?исы? орналас?ан

* +Тісті ж?лу

* периостотомия

* ауызды шай?ау

* ?алпа?шасын ашу

* ?абыну?а ?арсы терапия

! 18 жасар ?ыз т?менгі сол жа? с?йегіні? ауру сезіміне ша?ымданып келді . Объективті: 3.8 шырышты ?абаты ?ызар?ан, ісінген,біра? тіс интактті, дистальді-?ртты? ба?ытта орнала?ан.

Е? д?рыс диагнозын ?ойы?ыз.

* Т?менгі жа?ты? 3.8тістен бол?ан жедел остеомиелиті

* Т?менгі жа?ты? 3.8тістен бол?ан жедел ірі?ді приоститі

* + 3.8 тісті? ?иналып жарып шы?уы , жедел перикоронит

* 3.8 тістен бол?ан радикулярлы киста

* 3.8 тістен бол?ан созылмалы остеомиелитті? ?ршуі

! 68 ер адам т?менгі о? жа? с?йегіні? ауру сезіміне ша?ымданып келді . Анамнезінде 3-4 ай к?лемінде ?зін аурумын деп санайды. Объективті: толы? екіншілік адентия, жо? тісті? орныныда?ы шырышты ?абаты ?ызар?ан. Рентген суретінде: 4.8 тіс с?йекті? ішінде горизонтальді ба?ытта орналас?ан Д?рыс диагнозды ?ойы?ыз.

* Т?менгі жа?ты? 4.8тістен бол?ан жедел остеомиелиті

* Т?менгі жа?ты? 4.8тістен бол?ан жедел ірі?ді периоститі

* +4.8 тісті? ?иналып жарып шы?уы

* 4.8 тістен бол?ан радикулярлы киста

* 4.8 тістен бол?ан созылмалы остеомиелитті? ?ршуі

! 22 жас?спіріьді профилактикалы? ж?не рентгенологиялы? карап тексеру н?тижесінде 1.4, 1.5 аны?талмады, б?рын ж?лынба?ан.

Д?рыс диагнозын ?ойы?ыз:

* 1.4, 1.5 тістерді? ретенциясы

* 1.4, 1.5 дистопиясы

* 1.4, 1.5 тістерді? екіншілік адентиясы

* +1.4, 1.5 тістерді? біріншілік адентиясы

* 1.4, 1.5 ?иналып жарып шы?уы

! 30 жасар ер адам жо?ар?ы о? жа?ында?ы а?ауды? болуына ша?ымданып келді. Ауыз ?уысында: тіс ?атарында 1.5 тісі жо?. Ауыз ?уысыны? шырышты ?абаты ?згермеген, ашы? ?ызыл т?сті. Рентгенограммада: 1.5 тісальвеола ?сіндісінде вертикальді ба?ытта орналас?ан,?лі жарып шы?па?ан.

Е? д?рыс диагноз ?ойы?ыз:

* 1.5 тісті? дистопиясы

* 1.5 тісті? ретенциясы

* 1.5 пародонтит

* 1.5 тісті? біріншілік адентиясы

* +1.5 тісті? екіншілік адентиясы

! Т?менгі жа?ты? ретенирленген тістерін ж?л?ан кезде ?андай ас?ынулар болады:

* пародонтит

* жо?ар?ы жа?ты? сынуы

* +т?менгі жа?ты? сыны?ы

* ?шкір нервті? бірінші б?та?ыны? невриті

* бет с?йегіні? сынуы

! Жо?ар?ы жа?ты? ретенирленген тістерін ж?л?ан кезде ?андай ас?ынулар болады:

* пародонтит

* т?менгі жа? с?йекті? сынуы

* ?шкір нервті? бірінші б?та?ыны? невриті

* бет с?йегіні? сынуы

* +жо?ар?ы жа? с?йек т?біні? перфорациясы

! Т?менгі жа?ты? ретенирленген тістерін ж?л?ан кезде ?андай ас?ынулар болады:

* гингивит

* пародонтит

* ?шкіл нервті? бірінші тарма?ыны? невриті

* + т?менгі ?яшы? нервіні? невриті

* бет с?йегіні? сынуы

! Ши?ан мен к?рши?анны? себепші факторларын ата?ыз:

* алтын стафилококк

* са?ырау??ла?ты флора

* ішек тая?шасы

* боз?ылт тая?ша

* +анаэробты флора

! Т?менде атал?андарды? ?айсысы ши?анны? себепшісі болып табылады.

* сиаладенит

* лимфаденит

* вирусты инфекция

* к?птеген тіс жегі

* +гормональді ??былу кезе?і

! 17 жасар жігіт о? жа? к?з асты айма?ыны? ісінуіне,ауру сезіміне,интоксикация сезіміні? пайда болуына ша?ымданып келді. 5 к?н б?рын бастал?ан, "безеуді ?ыс?ан", ісіну к?шейген. Объективті: ж?мса? тіндерді? ісінуіне байланысты беті асимметриялы . терісі ?ызар?ан , ?атпар?а жиналмайды, . Инфильтрат к?лемі 4,5х3,5 см ортасында ірі?ді некротикалы? стержен бар. Сипап тексергенде инфильтрат ауырады, флюктуация белгісі бар, к?зді? ішкі б?рышыны? тартылуы, ты?ыз.

Болжамды диагнозды ?ойы?ыз?

* сибиржаралы к?рши?ан

* сол жа? к?засты айма?ыны? абсцессі

* атерома к?з асты айма?ыны? атероманы? ірі?деуі

* +ши?ан, б?рышты? венаны? тромбофлебитіні? ас?ынуы

* вирусты инфекция

! Д?рігер б?лімшеге иек асты айма?ыны? ши?аны,абсцедирленген сатысында?ы нау?асты б?лімшеге госпитализациялады,келесі лабораториялы? зерттеу ?дістерін жасауды ?сынды: жалпы ?ан анализі, з?р анализі, RW ?а ?ан тапсыру, флюорография д?рігер та?ы ?андай ?діс та?айындауы тиіс?

* Бруцеллезге ?ан тапсыру

* +?анда?ы глюкоза к?лемін аны?тау

* ?анны? ??рамында?ы креатининді аны?тау

* ?анны? ??рамында?ы билирубинді аны?тау

* ?анны? ??рамында?ы азотты аны?тау

! Ши?ан?а т?н клиникалы? к?ріністі ата?ыз

* инфильтрат а?ашты? ты?ызды?ындай

* инфильтрат, ортасында жара бар

* инфильтрат,тері асты жылан к?зімен

* инфильтрат ?стінде струп , айналасында к?піршіктер

* +?атты ауыратын инфильтрат, ортасында ірі?ді-некротикалы? стержен

! К?рши?ан?а толы? ж?не на?ты аны?тама бері?із

* с?йек тініні? ?абынуы

* лимфа т?йіндеріні? ?абынуы

* т?кті фолликуланы? жедел ірі?ді некротикалы? ?абынуы

* +т?кті фолликуланы? ж?не оны ?орша?ан тіндермен бірге ірі?ді некротикалы? ?абынуы.

* инфильтрат,тері асты жылан к?зімен

! Инфильтрация сатысында?ы ши?анды емдеу тактикасы:

* абсцессті ашу

* ферментер енгізу

* ысты? компресс

* диклофенак гелді жа?у

* +0,5 % новокаинні? пенициллиндік ?оспамен блокадалау

! Ши?ан бол?ан кезде ірі?дікті ?алай ашу керек:

* инфильтратты? ортасынан

* до?а т?різді кесінді жасау ар?ылы

* ай?ас?ан тілік жасау

* инфильтратты? жо?ар?ы жа?ынан

* +инфильтратты? т?менгі жа?ынан тілік жасау

! Ши?анды ірі?ді атеромадан ажырату белгісі?

* Инфильтратты? айналасында серозды к?піршіктерді? болуы

* инфильтрат ірі?ді некротикалы? стержнны? болмауы

* май бездерінен ірі?ді б?ліндіні? б?лінуі

* абсцессті? дамуы

* +ортасында ірі?ді некротикалы? инфильтратты? пайда болуы

! Ши?ан к?біне немен ас?ынады:

* экзема * гайморит

* пневмония

* периодонтит

* +б?рышты? ж?не бет венасыны? тромбофлебиті

! Ши?ан кезінде бетті? кавернозды синусыны? тромбозыны? пайда болуыны? себебі?

* венаны? бет артериясымен байланысы

* венаны? лимфа ж?йесімен байланысуы

* бет венасыны? ерекшеліктеріні? болуы

* + бет венасыны? клапондарыны? болмауы ж?не бас негізіні? веналары мен ты?ыз байланысуы

* бет венасыны? денені? т?менгі веналарымен байланысы

! 30 жасар ер адамда : инфильтрат бетіндегі пустуланы? ашыл?аны аны?талды, сол жерде ?ара т?сті ?абырша? пайда бол?ан, струп айналасында к?піршіктер бар, инфильтрат ?атты ауырады, ?лкен к?лемді ісіну оша?ы.

Жо?арыда атал?ан клиникалы? к?ріністер ?андай ауру?у т?н:

* +теріні? тілмелі ?абынуы

* сибиржаралы к?рши?ан

* актиномикозды? терілі т?рі

* инфильтрат сатысында?ы бетті? ши?аны

* абсцедирлену сатысында?ы бет ши?аны

! 47 жасар ер адам жо?ар?ы ерніні? ісінуіне,дене ?ызуыны? к?терілуіне,мазасыздануына,?лсіздігіне ша?ымданып келді. Анамнезінде: нау?ас мал соятын жерде ж?мыс істейді. Объективті: жо?ар?ы ерні инфильтрациялан?ан, теріде некроздану оша?тары аны?талды, ?сті ?ара т?сті ?абырша?пен жабыл?ан. Лимфа т?йіндері ?л?ай?ан ,ты?ыз. Болжамды диагнозын ?ойы?ыз?

* актиномикоз

* ши?ан * к?рши?ан

* +сібір жарасы

* екіншілік мерез

! 27 жаста?ы жас?спірім т?менгі сол жа? с?йегіні? існуіне ж?не ауыратынына ша?ымданып келді. 3к?н б?рын т?менгі ерні ісініп,ірі?деген,дене ?ызуы к?теріліп,?лсіз бол?ан. ?арап тексергенде : ж?мса? тіндерді? ісінуіне байланысты беті асимметриялы ,теріні? т?сі ?згерген,?атпар?а жиналмайды. Сипап тексергенде т?менгі сол жа? асты лимфа т?йіндері ?л?ай?ан ж?не ты?ыздал?ан.

Лимфаденитті? ?ай т?рі екенін к?рсеті?із

* +т?менгі жа? асты айма?ыны? аденофлегмонасы

* т?менгі жа? асты айма?ыны? жедел ірі?ді лимфадениті

* т?менгі жа? асты айма?ыны? жедел серозды лимфадениті

* т?менгі жа? асты айма?ыны? созылмалы одонтогенді лимфадениті

* т?менгі жа? асты айма?ыны? созылмалы одонтогенді лимфаденитіні? ?ршуі

! Герценберг ауруына т?н ай?ын клиникалы? белгілерді к?рсеті?із:

* Мойын айма?ыны? созылмалы лимфодениті

* ?рт айма?ыны? созылмалы лимфодениті

* ?рт айма?ыны? жедел серозды лимфодениті

* ??ла? ма?ы айма?ыны? созылмалы лимфадениті

* + ??ла? ма?ыны? жедел серозды лимфадениті

! Аденофлегмонаны жиі туындататын себепші факторларды ата?ыз :

* тісжегісі

* пульпит

* созылмалы лимфаденит

* спецификалы? лимфаденит

* +жедел ірі?ді лимфаденит

! 28 жасар ер адам анамнезінде:10 к?н б?рын т?менгі сол жа?та?ы тісі ауырып, 5 к?ннен кейін сол айма? ісінген. Объективті: т?менгі сол жа? айма?ында инфильтрат аны?талды,терісі ?ызар?ан,ісінген, керілген,?атпар?а жиналмайды,ты?ыз инфильтрат,ауырады, к?лемі 5,5х7,0 см, был?ылда? белгісі бар. 4.7 тісіні? сауыты толы?ымен б?зыл?ан,шырышты ?абаты ісінген. Жалпы улану белгілері бар.

Болжамды диагнозын ?ойы?ыз:

* жедел ірі?ді периодонтит

* созылмалы периодонтитті? ?ршуі

* + т?менгі жа? аты айма?ыны? аденофлегмонасы

* т?менгі жа? асты айма?ыны? созылмалы одонтогенді лимфадениті

* т?менгі жа? асты айма?ыны? созылмалы одонтогенді лимфаденитіні? ?ршуі

! 30 жаста?ы нау?асты объективті ?ара?анда: т?менгі ерінні? о? жа?ында к?лемі 0,7х0,7 см,домала? пішінді жара аны?талды, сипа?анда ауырымайды. Иек асты лимфа т?йіндерін сипап тексергенде ты?ыздал?аны бай?алды. Лабораториялы? зерттеу н?тижесі: ?анны? микрореакциясы - о?. Лимфаденитті туындат?ан ауру т?рін ата?ыз?

* СПИД

* +мерез * т?менгі ерінні? рагы

* лимфогранулематоз

* т?менгі ерінні? туберкулезді жарасы

! 60 жасар ер адам т?менгі сол жа? ернінде кішкентай жараны? пайда болуына ша?ымданып келді. Ауру анамнезінде: жара 1 жыл б?рын пайда бол?ан, ал?ашында мазалама?ан,уа?ыт ?те тез ?сіп ауыра баста?ан.

Объективті: т?менгі ерінні? о? жа?ында к?лемі 3,0х3,2 см ?лкен жара бар, шеттері салбыран?ы вал т?різді,тегіс емес,жа?ымсыз иіс шы?ады .Сипап тексергенде иек асты айма?ында лимфа т?йіндеріні? ?л?ай?аны бай?алады. Лимфа т?йіндеріні? ?л?аю себебін аны?та?ыз?

* СПИД

* Лимфогранулематоз

* Т?менгі ерінні? туберкулезді жарасы

* Т?менгі ерінні? мерезді жарасы

* +Т?менгі ерін рагыны? метастазы

! Жедел ірі?ді одонтогенді лимфаденитті? емделу жолын ата?ыз:

* +Лимфа т?йінді алу

* Лимфа т?йінге пункция жасау

* Антибиотиктерді эндолимфатикалы? жолмен енгізу ж?не физиоем

* лимфа т?йініні? айналасын 0,5% новокаин ерітіндісімен инфильтрациялау

* лимфа т?йініні? ?апшы?ын ашып, антибактериальді терапия, физиоем

! 20 жасар нау?асты? о? жа? ?ртында ашы? ?ызыл т?сті жара аны?талды, домала? таба? т?різді пішінді, мазаламайды, шеміршек негізінде, ортасында некроз бар. регионарлы лимфаденит бар.Б?л нау?асты ?андай маман?а жіберу керек?

* Онколог д?рігерге

* Гепатолог д?рігерге

* +Венеролог д?рігерге

* Инфекционист д?рігерге

* Шырышты ?абат аурулары мен ш??ылданатын д?рігерге.

! 60 жасар ер адам мын?ылдап с?йлеуіне,с?йы?ты? ,асты? м?рныны т?суіне ша?ымданып келді. Анамнезінде: 5 жыл б?рын венерологиялы? диспансерде емделгенін айтады. Объективті: "м?рынны? ерто?ым т?різді а?ауы" байланысты беті асимметриялы. ?атты та?дай айма?ында к?лемі 1,5?1,0см м?рын ?уысымен байланыс?ан ?уыс аны?талды. А?ауды? шеттері д?рекі,?атты тырты?тал?ан. Рентгенологиялы? ?атты та?дайда склероздал?ан деструкциялану оша?ы к?рінеді.

Т?менде атал?андарды? ?айсысы болжамды диагноз болып табылады?

* туберкулез

* біріншілік мерез

* +?шіншілік мерез

* екіншілік мерез

* жо?ар?ы жа?с?йек рагы

! Нау?ас ауыз ?уысыны? кандидозы мен 2 жыл бойы стоматолога-терапевтте емделіп келген . Бір ай б?рын ?ызуы к?теріліп,салма?ы к?рт т?мендей баста?ан,диспепсиялы? б?зылыстар орын ала баста?ан.

Сізді? болжамды диагнозы?ыз?

* +СПИД * мерез

* туберкулез

* ішек инфекциясы

* ауыз ?уысыны? шырышты ?абатыны? рагы

! 56 жасар ер адам т?менгі ерін айма?ында жара пайда бол?анын айтады. Объективті: жараны? шеттері жыртыл?ан,д?рыс емес пішінді, табаны ірімшік т?різді, айналасы микроабсцестермен ?аптал?ан, " Трел д?ндері "аны?талды. Жараны сипап тексергенде ауырады.

Сізді? болжамды диагнозы?ыз?

* сифилис

* туберкулез

* +актиномикоз

* сібір жарасы

* Вегенер гранулематозы

! 67ер адам т?менгі ерінні? шырышты ?абатында жараны? болуына ша?ымданады. Объективті: жараны? шеттері жыртыл?ан,д?рыс емес пішінді, табаны ірімшік т?різді, айналасы микроабсцестермен ?аптал?ан, " Трел д?ндері "аны?талды. Жараны сипап тексергенде ауырады.

?андай ?осымша тексеру ?дісін жасау керек?

* рентген

* Вассерман реакциясы

* + Актинолизатпен тексеру

* ВИЧ инфекция?а серодиагностика

* За?ымдану оша?ынан жа?ынды алу

! Клиникалы? ауыз ?уысында: т?кті лейкоплакия, микотикалы? инфекция, жайылмалы пародонтит, неопластикалы? ?рдістер (Капоши саркомасы, лимфом*, вирусты инфекцияны? мінездемесі ?ай ауру?а т?н:

* +СПИД * мерез

* туберкулез

* актиномикоз

* ішек инфекциясы

! 20 жасар жігіт 2 к?ннен бері о? жа?ынан жо?ар?ы жа?ыны? ісінгенін ж?не тартып ауыратынын ша?ымдап келді.Тексеру барысында к?засты айма?ыны? ісінгенін,басып тексергенде тере?де сі?бені? бары аны?талды.Ауызы еркін ашылады,13,14-тістерді? т?сында?ы шырышты ?абы? ?ызар?ан.?тпелі ?атпар ?згеріссіз,13-тіс жасанды сауытпен ?аптал?ан.

Т?мендегі на?тамдарды? ?айсысы сай келеді деп ойлайсыз?

* Бет венасыны??абынуы

* +Айбат ш???ырды?абсцессі

* 13-тісті? созылмалы периодонтитіні? ?ршуі

* 13, 14-тістерден дамы?ан жо?ар?ы жа?ты? жедел периоститі

* 13,14 тістерден дамы?ан жо?ар?ы жа?ты? жедел одонтогендік остеомиелиті

! 26 жасар жігіт д?рігер стоматолог-хирургу?а жо?ар?ы о? жа?ында?ы тісіні? бірнеше ай бойы?дайы , сыздап ауырып мазалап ж?ргенін ша?ымдап келді.Тексеру барысында 12-тісіні? пломбалан?анын,осы тісті? т?бірі ма?ында жылан к?зді? бары,?а??анда аздап ауыратыны аны?талды.Тісті? ма?ында?ы шырышты ?абы?та ?згерістер жо?.

Т?мендегі рентген суреттемелеріні? ?айсысы сай келеді деп ойлайсыз?

* С?йекті? бірт?тасты?ыны? б?зылуы

* Пішіні домала? шекаралары аны?,с?йекті? деструкциялы? оша?ы

* +Пішіні от жалыны секілді шекарасы аны? емес с?йекті? деструкциялы? оша?ы

* Пішіні д?рыс емес бір немесе бірнеше с?йекті? сорыл?ан оша?тары

* Периодонт са?ылауыны? аздап ке?еюі мен с?йек тініні? склероздан?ан ?абаты

! Ауыз т?біні? флегмонасын аш?ан кезде ішінен лайлан?ан газ к?піршіктері бар ?анды с?йы?ты? шы?ты.Тіндерді? т?сі ?ара-?ош?ыл,клечатка мен еттер с?ртартып, сасы?ан иіс шы?ады.

Т?мендегі на?тамдарды? ?айсысы д?л келеді?

* +Людвига баспасы

* Ауыз ?уысыны?номасы

* Тіл т?біріні? флегмонасы

* Ауыз т?біні? аденофлегмонасы

* Ж?т?ынша? ма?ы ке?істігіні? флегмонасы.

! 49 жасар нау?ас ер кісі ?лсіздігіне,о? жа? бетіні? ?атты аыратынды?ы мен ісінгенін ша?ымдап келді.5-6 к?н б?рын 13-тісі ауыр?ан.Тексергенде о? жа? к?з асты айма?ыны? ж?мса? тіндеріні? ісінгені,ортасында ?атты ауыратын сі?бені? барлы?ы,беткей терісіні? тартылып-?ызар?аны,13-тісті? б?зыл?аны ?а??анда ?атты ауыратыны аны?талды.12,13,14-тістерді? т?сында?ы ?тпелі ?атпар тегістелген,ортасында сі?бе орналас?ан,беркей шырышты ?абы? ?ызар?ан.

Т?мендегі на?тамдарды? ішінен ?айсысын та?дар еді?із?

* 13-тістен дамы?ан айбат ш???ырды?абсцессі

* +13-тістен дамы?ан сол жа? к?з асты айма?ыны? флегмонасы

* Жо?ар?ы жа?ты? 13-тістен дамы?ан жедел периоститі

* 13-тісті? созылмалы периодонтитіні? ?ршуі

* Жо?ар?ы жа?ты? 13-тістен дамы?ан жедел остеомиелиті

! 19 жасар ?ыз бала о? жа? бетіні? ауыр?анын ша?ымдап келді. 3 к?н б?рын 13-тісі ?атты ауыр?ан,б?гін тіс ауырып т?р?ан жо?. О? жа? к?з асты айма?ыны? тіндері ісінген.12,13,14-тістерді? т?сында?ы ?тпелі ?атпар ісініп,тегістелген. 13-тіс б?зыл?ан,?а??анда аздап ауырады.

?андай на?там ?ою?а болады?

* 13-тістен дамы?ан айбат ш???ырды?абсцессі

* 13-тістен дамы?ан сол жа? к?з асты айма?ыны?флегмонасы

* +Жо?ар?ы жа?ты? 13-тістен дамы?ан жедел периоститі

* 13-тісті? созылмалы периодонтитіні? ?ршуі

* Жо?ар?ы жа?ты? 13-тістен дамы?ан жедел остеомиелиті

! Бір апта б?рын 18 жасар ?ыз баланы? 38-тісті? ?иналып-жаруы деген себеппен тісті? ?стіндегі б?ркеніші кесіліп алынып, консервативтік ем та?айындалды.Одан кейін нау?асты? жа?дайы нашарлап,ауыр?аны ?дей т?сті.Тексеру барысында сол жа?ынан т?менгі жа?ты? б?рышыны? астында ты?ыз сі?бе ,ауызды? шектеліп ашылуы аны?талды.Берше жансыздандыруын жаса?ан со? ауыз ашылды.Сол жа?ында?ы ретромолярлы? айма? пен ?анат т?різді т?менгі жа? ?атпары ?ызарып ісінген.Алды??ы та?дай до?асы ?ызарып,ісінген.38-тісті? дисталды б?дырлары ?ызарып,ісінген б?ркенішпен жабыл?ан.

Т?мендегі на?тамдарды? ?айсысы сай келеді деп ойлайсыз?

* Сол жа?ынан паратонзилалы?абсцесс

* Т?менгі жа?ты? сол жа?ынан 38-тістен дамы?ан жедел ірі?ді периоститі.

* Т?менгі жа?ты? сол жа?ынан 38-тістен дамы?ан жедел одонтогендік остеомиелиті

* +38-тістен дамы?ан ?анат т?різді-та?дай ке?істігіні? флегмонасы

* Сол жа? т?менгі жа? асты айма?ыны? 38- тістен дамы?ан одонтогендік флегмонасы

! Стоматолог-хирург?а 36 жасар ер кісі о? жа?ында?ы ?тісіні? бірнеше ай бойы ?дайы сыздап ауыратынын ша?ымданып келді.Тексеру барысында 26-тісті? т?сында?ы ?яшы?ты ?сіндіде жылан к?з аны?талды,тіс б?рын пломбалан?ан,?а??анда аздап ауырады.Ауызды? шырышты ?абы?ы а?шыл-?ызыл т?сті. Рентген суретінде ?рт медиалды? т?біріні? ?зына бойына с?йекті? шекарасы аны? емес сорыл?ан оша?ы бар.Барлы? т?бір ?зектері пломбалан?ан.

Т?мендегі оперативтік емні? ?айсысы шипалы болады?

* Тісті ж?лу

* Тісті реплантациялау

* +Тісті? т?бірін ампутациялау

* Т?бір ?шын кесу

* Сауыты мен т?бірін бірге кесу

! 25 жасар жігіт тіліні? ?лкейіп кеткенін,с?йлегенде ж?не ?оз?а?анда ауыратынын ша?ымдап келді.Объективно: беті асимметриялы,т?менгі жа? асыт лимфа бездері аздап ісінген ,біра? ауырмайды,ауызы жартылай ашы?,сілекей а?ып т?р,тілді? т?бірін бас?анда ?атты ауыратын сі?бе бар.

Т?мендегі на?тамдарды? ?айсысын алдын ала ?ою?а болады?

* Тіл обыры

* ?атты шанкр

* +Тіл абсцессі

* Тіл флегмонасы

* Тіл актиномикозы.

! Ер кісі басыны? ж?не жо?ар?ы жа? с?йегіні? ауыратынын,?лсіздігін,бетіні? о? жа?ынан ісінгенін,басын е?кейткен кезде ауырсынатынын,м?рыныны? бітетінін ша?ымдап келді.Осы белгілер жарты жыл сайын ?айталап,нау?асты мазала?анына бір жылдан асты.Тексеру барысында о? жа?ынан к?засты айма?ы мен ?ртыны? ісінгені,айбат ш???ырды бас?анда ?атты ауыратыны аны?талды,1.7-тісі жартылай б?зыл?ан,?а??анда ауырады.Тісті? т?сында?ы ?ызыл иек пен ?тпелі ?атпарды? шырышты ?абы?ы ?ызар?ан.

Т?мендегі алдын ала ?ойыл?ан на?тамдарды? ?айсысы тура келеді?

* Жо?ар?ы жа? ?уысысын жедел одонтогендік ?абынуы

* Жо?ар?ы жа? ?уысыны? жедел риногендік ?абынуы

* Жо?ар?ы жа? ?уысыны? созылмалы одонтогендік ?абынуы

* Созылмалы периодрнтитті? ?ршуі

* + Жо?ар?ы жа? ?уысыны? созылмалы одонтогендік ?абынуыны? ?ршуі

! Жа? с?йектеріні? жедел одонтогендік остеомиелитіні? созылмалы сатысына ?туіне ?сері жо? себепті к?рсеті?із.

* ?ант диабеті

* Организмні? ?арсыласу к?шіні? т?мендеуі

* Нау?асты? д?рігерге кеш ?аралуы

* +Остеомиелитті? ?ршуі кезінде себепші тісті ж?лу

* Жедел остеомиелитті? толы? ж?не д?рыс емделмеуі

! 42 жасар ер кісі сол жа?ынан т?менгі жа?ыны? ?атты,?дайы,о?тын-о?тын ауыратынын,ауру сезімні? ?шкіл нервті? бойымен таралатынын ша?ымдап келді. 8 к?н б?рын 4.8-тісі ж?лын?ан.Т?менгі жа? асты лимфа бездері ісінген,тіс ?яшы?ыны? айналасында?ы шырышты ?абы? ісініп ?ызар?ан,?яшы?ты? ?абыр?алары жала?аштан?ан,т?інде ірі? аны?талды.Рентген суретінде ?яшы?ты? бос екені,?абыр?алары аны? к?рінеді.

Т?мендегі на?тамдарды? ішінен сай келетінін та?да?ыз.

* ?яшы?ты? ?абынуы

* ?яшы?ты? жедел невриті

* +?яшы?ты? жедел остеомиелиті

* ?яшы?ты?одонтогендік невриті

* ?яшы?ты? созылмалы остеомиелитіні? ?ршуі.

! 35 жасар ?йел адам ж?лын?ан тісіні? орыныны? ?шкіл нервті? б?та?тары бойына тарай ?атты ауыратынын ша?ымдап келді.Ауыру бірнеше к?н б?рын 2.6-тісі ж?лын?аннан кейін пайда болды.Жалпы тексергенде ауыздан жа?ымсыз иісті? шы?атыны,ж?лын?ан 2.6-тісті? айналасында?ы тіндерді? ісініп ?ызар?аны,?яшы?ты? ішіндегі ?ан ?йы?ы шіріп с?рлан?аны аны?талды.

Т?мендегі на?тамдарды? ?айсысы тура келеді?

* +?яшы?ты? ?абынуы

* ?яшы?ты? жедел невриті

* ?яшы?ты? одонтогендік невриті

* ?яшы?ты? жедел остеомиелиті

* ?яшы?ты? созылмалы остеомиелитіні? ?ршуі

! ЖБА хирургиясыны? клиникасына 38 жасар ?те ауыр жа?дайда?ы ?йел кісі жеткізілді.Нау?ас ?зіне ы??айлы м?жб?р жа?дайда б?кшиіп отыр.?рей бар,с?йлегенде шатасып,с?ра?тар?а жауап бере алмайды. Бет терісіні? т?сі топыра? т?різді,еріндері к?ггеріп кеткен.Ауызды? т?біні? астында мойын?а дейін жайыл?ан к?лемді сі?бе бар.Ауызы жартылай ашы?.Д?рігер нау?асты? тере? тыныс алуы кезінде мойын ойы?ыны? ішке тартылып жат?анын бай?ады.

Д?рігер ?андай симптомдарды аны?тады?

* А.А.Герке симптомы

* Поспелова симптомы

* В.А.Равич-Щербоны? к?ре тамыр симптомы

* +Д.М. Рутенбург, Л.Е. Ревунский симптомы

* В.А.Равич-Щербо паравертебралы? симптомы

! 48 жаста?ы ер адам м?шкіл жа?даймен емхана?а т?сті. М?жб?рлі ?алыпта, жартылай отыр?ан, басы т?мен иілген. Апатиямен жалпы ?лсіреген, есі кіресілі-шы?асылы, с?ра?тар?а реакциясы жо?. Бет терісі жер т?стес,еріндері к?герген. Ауыз ?уысы т?бі айма?ында ке? к?лемді инфильтрат, ісіну мойын?а тарал?ан. Аузы жартылай ашы?. Нау?ас?а д?рігер тере? демалуды ?тінеді, моындыры? тілігі айма?ында соызлуды аны?тайды.

Д?рігер ?ай симптомды аны?тады?

* А.А. Герке симптомы

* Поспелова симптомы

* В.А.Равич-Щербо югулярлы симптомы

* Д.М. Рутенбурга, Л.Е. Ревунского симптомы

* +В.А.Равич-Щербо паравертебралды симптомы

! 48 жаста?ы ер адам м?шкіл жа?даймен емхана?а т?сті. М?жб?рлі ?алыпта, жартылай отыр?ан, басы т?мен иілген. Апатиямен жалпы ?лсіреген, есі кіресілі-шы?асылы, с?ра?тар?а реакциясы жо?. Бет терісі жер т?стес,еріндері к?герген. Ауыз ?уысы т?бі айма?ында ке? к?лемді инфильтрат, ісіну мойын?а тарал?ан. Аузы жартылай ашы?. Нау?асты? басын д?рігер арт?а шал?айт?анда ауру сезімі кеудені? артында бол?анын бай?ады.

Д?рігер нау?ас ?міріне ?ауіп т?ндіретін ?андай симптомды аны?тады?

* +А.А. Герке симптомы

* Поспелова симптомы

* В.А.Равич-Щербо югулярлы симптомы

* Д.М. Рутенбурга, Л.Е. Ревунского симптомы

* В.А.Равич-Щербо паравертебралды симптомы

! 48 жаста?ы ер адам м?шкіл жа?даймен емхана?а т?сті. М?жб?рлі ?алыпта, жартылай отыр?ан, басы т?мен иілген. Апатиямен жалпы ?лсіреген, есі кіресілі-шы?асылы, с?ра?тар?а реакциясы жо?. Бет терісі жер т?стес,еріндері к?герген. Ауыз ?уысы т?бі айма?ында ке? к?лемді инфильтрат, ісіну мойын?а тарал?ан. Аузы жартылай ашы? Мойын мен к?кірек айма?ыны? тіндері ты?ыздал?ан.

Т?мендегілерді? ?айсысы болжамды диагноз бола алады?

* Людвиг ангинасы

* Ауыз ?уысы т?бі флегмонасы

* Сепсиспен ас?ын?ан флегмонасы

* +Медиастенитпен ас?ын?ан флегмонасы

* Ж?т?ынша? ма?ы ке?істігі флегмонасы

! 38 жаста?ы ер адам м?шкіл жа?даймен емхана?а т?сті. М?жб?рлі ?алыпта, жартылай отыр?ан, басы т?мен иілген. Апатиямен жалпы ?лсіреген, есі кіресілі-шы?асылы, с?ра?тар?а реакциясы жо?. Бет терісі жер т?стес,еріндері к?герген. Ауыз ?уысы т?бі айма?ында ке? к?лемді инфильтрат, ісіну мойын?а тарал?ан. Аузы жартылай ашы?. Д?рігер нау?асты? табанын ?а?ып тексергенде кеде ?ысында ауру сезімі пайда болды.

Д?рігер нау?ас ?міріне ?ауіп т?ндіретін ?андай симптомды аны?тады?

* А.А. Герке симптомы

* +Поспелова симптомы

* В.А.Равич-Щербо югулярлы симптомы

* Д.М. Рутенбурга, Л.Е. Ревунского симптомы

* В.А.Равич-Щербо паравертебралды симптомы

! Ер кісіні? алдын алу тексеру кезінде ?рт терісіні? астында 1.6-тісті? т?сында шектелген,?атты,ауырмайтын т?зіліс аны?талды. М??ият тексерулерден со? т?зілісті? осы тіспен ?атты-созылмалы тартпамен жал?асып т?р?аны бай?алды.1.6-тіс к?пірлі протезді? бір жа?ыны? тірегі ?ызыметін ат?арып т?р,?а??анда ауырмайды.Шырышты ?абы?ты? т?сі ?згермеген.

Т?мендегі на?тамдарды? ?айсысы д?рыс болады?

* Биш т?йіршігі

* ?рт фибромасы

* Ретенциялы? киста

* +Одонтогендік гранулема

* ?рт айма?ыны? созылмалы лимфадениті

! 32 жасар ?йелді? т?менгі жа?ында?ы тісіні? 3 к?ннен бері ?атты суы?та?аннан бері ауыратынын ша?ымдап келді.Анальгетиктер ?абылда?ан.Тісті? ауыр?аны азай?анымен жа? с?йегі ауырып,беті ісініп кетті.Тексеру барысында сол жа? ?ртыны? ісінгені,т?менгі жа? асты лимфа бездеріні? ісінгені,біра? оларды? ауырмайтыны аны?талды.Ауызы еркін ашылады.3.7, 3.6, 3.5-тістерді? т?сында?ы ?тпелі ?атпар ісініп ?ызар?ан,сауса?пен бас?андаауырады.3.6-тістегі тіс жегі ?уысы тісті? ?уысымен байланыс?ан,?а??анда ауырмайды.

Т?мендегі алдын-ала ?ою?а болатын на?тамдарды? ішінде ?айсысы д?рыс деп ойлайсыз?

* Т?менгі жа?ты? жедел остеомиелиті

* + Т?менгі жа?ты? жедел ірі?ді периоститі

* ?рт айма?ыны? т?менгі б?лігіні? ірі?ді абсцессі

* Т?менгі жа? асты айма?ыны? жедел лимфадениті

* Бетті?одонтогендік гранулемасыны? абсцестелген т?рі

! ЖБА хирургиясыны? клиникасына 38 жасар ?те ауыр жа?дайда?ы ?йел кісі жеткізілді.Нау?ас ?зіне ы??айлы м?жб?р жа?дайда б?кшиіп отыр.?рей бар,с?йлегенде шатасып,с?ра?тар?а жауап бере алмайды.Бет терісіні? т?сі топыра? т?різді,еріндері к?геріп кеткен.Ауызды? т?біні? астында мойына дейін жайыл?ан к?лемді сі?бе бар.Ауызы жартылай ашы?.Д?рігер нау?асты? тере? тыныс алуы кезінде мойын ойы?ыны? ішке тартылып жат?анын бай?ады.

Д?рігер ?андай симптомдарды аны?тады?

* А.А.Герке симптомы

* Поспелова симптомы

* + В.А.Равич-Щербоны? к?ре тамыр симптомы

* Д.М. Рутенбург, Л.Е. Ревунский симптомы

* В.А.Равич-Щербо паравертебралы? симптомы

! 26 жасар жігіт д?рігер стоматолог-хирургу?а жо?ар?ы о? жа?ында?ы тісіні? бірнеше ай бойы?дайы , сыздап ауырып мазалап ж?ргенін ша?ымдап келді.Тексеру барысында 12-тісіні? пломбалан?анын,осы тісті? т?бірі ма?ында жылан к?зді? бары,?а??анда аздап ауыратыны аны?талды.Тісті? ма?ында?ы шырышты ?абы?та ?згерістер жо?..Рентген суретінде с?йекті? к?лемді деструкциялан?ан шекарасы аны? емес оша?ы аны?талды.

Т?мендегі оперативтік емдерді? ішінде ?айсысы шипалы болады?

* Тісті ж?лу

* Тісті ж?лып,?айта отыр?ызу

* Тісті? т?бір ?шын кесу

* Сауыты мен т?бірін бірге кесу

* Сауыты мен т?бірін кесіп алып тастау

! Д?рігер "4.7-тістен дамы?ан т?менгі жа? асты айма?ыны? одонтогендік флегмонасы" деген на?таммен т?скен 30 жасар ?йелді? 4.7-тісі ж?лынып,т?менгі жа?ты? т?менгі ?ырынан 1,5 см т?мен ?рі о?анпаралелді тілік ар?ылы флегмона ашылды.Нау?ас?а ке? спектрлі антибиотиктер, десенсебилизациялаушы ж?не дезинтоксикациялы? емдер та?айындалды.

Д?рігер ?андай ?ателік жіберді?

* +Жара?а ?ашырт?ы ?оюы керек еді

* Тренталды ?оса та?айындау керек еді

* Д?рыс тілінбеді

* Физиоемдер та?айындалуы керек еді

* 4.7-тісті са?тап ?алуы керек еді.

! Клиника?а алыс ауылдан жа?дайы ?те ауыр 18 жасар ?ыз бала жеткізілді.Анамнезін с?рап аны?тау м?мкін емес.Тексеру барысында о? жа?ында?ы жо?ар?ы ж?не т?менгі ?аба?тарыны? ісініп кеткені, экзофтальм, хемоз,к?з алмасын бас?ан кезде ?атты ауыратыны аны?талды.Ретробульбалы? ке?істікті ашу жолдары жайлы д?рігерлік консилиум ша?ырылды.

Т?мендегі операциялы? жолдарды? ?айсысы шипалы ?рі д?рыс болар еді?

* К?з ?ясыны? жо?ар?ы шетінен

* К?з ?ясыны? т?менгі шетінен

* К?з ?ясыны? жо?ар?ы ж?не т?менгі шеттерінен

* +Гайморотомия ж?не жо?ар?ы жа? ?уысыны? жо?ар?ы ?абыр?асын тесу ар?ылы

* К?з ?ясыны? жо?ар?ы сырт?ы б?рышынан кесіп контрапертура жасау ар?ылы.

! 49 жасар ер кісі жалпы ?лсіздігіне,о? жа? бетіні? ?атты аыратынды?ы мен ісінгенін ша?ымдап келді.5-6 к?н б?рын 13-тісі ауыр?ан.Тексергенде о? жа? к?з асты айма?ыны? ж?мса? тіндеріні? ісінгені,ортасында ?атты ауыратын сі?бені? барлы?ы,беткей терісіні? тартылып-?ызар?аны,13-тісті? б?зыл?аны ?а??анда ?атты ауыратыны аны?талды.12,13,14-тістерді? т?сында?ы ?тпелі ?атпар тегістелген,ортасында сі?бе орналас?ан,беркей шырышты ?абы? ?ызар?ан.

Т?мендегі ем-шараларды? ?айсысы шипалы болады?

* К?з ?ясыны? т?менгі шетінен тілу

* 1.2,1.3,1.4-тістерді? т?сында?ы ?тпелі ?атпардан тілу

* Ауыз сыртынан сі?бені? т?менгі ?ырымен тілу

* +?тпелі ?атпарды? жо?ар?ы к?мбезінен тіліп,до?ал жолмен айбат ш???ыр?а жету

* ?тпелі ?атпарды? жо?ар?ы к?мбезінен тіліп,до?ал жолмен к?зді? т?менгі ?ырына дейін ашу

! 19 жасар жігіт о? жа? бетіні? ауыр?анын ша?ымдап келді. 3 к?н б?рын 13-тісі ?атты ауыр?ан,б?гін тіс ауырып т?р?ан жо?..О? жа? к?з асты айма?ыны? тіндері ісінген.12,13,14-тістерді? т?сында?ы ?тпелі ?атпар ісініп,тегістелген.13-тіс б?зыл?ан,?а??анда аздап ауырады.

?андай ем-шаралар шипалы болады?

* Т?менгі ?аба?ты? т?менгі ?ырынан тілу

* Ауыз сыртынан сі?бені? т?менгі ?ырымен тілу

* +1.2,1.3,1.4-тістерді? т?сында?ы ?тпелі ?атпардан кесу

* ?тпелі ?атпарды? жо?ар?ы к?мбезінен тіліп,до?ал жолмен айбат ш???ыр?а жету

* ?тпелі ?атпарды? жо?ар?ы к?мбезінен тіліп,до?ал жолмен к?зді? т?менгі ?ырына дейін ашу

! 18 жасар ?ыз бала ж?тын?анда ауыратынын,ауызыны? шектеліп ашыл?анына бір апта бол?анын ша?ымдап келді. Т?менгі жа?ыны? астында ты?ыз сі?бе бар.Ауызы 2-д?режеде шектеліп ашылады.Берше жансыздандыруын жаса?ан со? ауызы ашылды.Сол жа?та?ы ретромолярлы? айма? пен ?анат т?різді т?менгі жа? ?атпарыны? шырышты ?абы?ы ?ызарып ісінген.3.8-тісті? дисталды б?дырлары ?ызарып ісінген б?ркенішті? астында жатыр.

Т?мендегі операциялы? жолды? ?айсысы шипалы болады?

* ?анат т?різді т?менгі жа? ?атпарыны?бойымен тілу ар?ылы

* Т?менгі жа?ты? т?менгі ?ырынан 1,5-2,0 см.т?ментілу ар?ылы

* Т?менгі жа?ты? т?менгі ?ырынан 1,5 см.т?мен ?рі о?ан паралельді етіп тілу

* +Т?менгі жа?ты? б?рышыны? шетінен1,5-2,0 см айналдыра тілу ар?ылы

* Т?менгі жа?ты? ішкі бетіне жа?ын,жа?-тіл ж?лгесі бойымен тілу ар?ылы

! 22 жасар жігіт хирург- стоматолог?а 3 к?ннен бері ж?тын?анда сол жа?ыны? ауыратынын,ауызыны? шектеліп ашыл?анын ша?ымдап келді.Т?менгі жа? асты лимфа бездері ісінген,бас?анда ауырады.Ауызы 1 см. ?ана ашыл?анды?тан оны? ішін к?ру м?мкін емес.

Жоспарлан?ан оперативтік емді ж?ргізу ?шін ?андай жансыздандыру жасау керек?

* Берше жансыздандыруын

* +Берше-Дубов жансыздандыруын

* Мандибулалы? жансыздандыруыны? сырт?ы т?сілінй

* ?шкіл нервті? 2- б?та?ына орталы?тан жансыздандыру

* Мандибулалы? жансыздандыруды? ішкі т?сілі менинфильтрациялы?

! Тіл-жа? ж?лгесіні? абсцессін ?алай ашу керек?

* ?анат т?різді т?менгі жа? ?атпары бойымен

* 45% б?рышта тіл асты білігіні?

* Т?менгі жа?ты? т?менгі ?ырына паралелді одан 1,5 см т?мен

* Т?менгі жа?ты? б?рышыны? шетінен1,5-2,0 см айналдыра тілу ар?ылы

* +Т?менгі жа?ты? ішкі бетіне жа?ын,жа?-тіл ж?лгесі бойымен тілу ар?ылы

! Келген 37 жасар ер кісіге емдеуші д?рігер 4.7 тістен дамы?ан т?менгі жа?ты? созылмалы остесмиелиті деген на?тамменсеквестрэктомия операциясын та?айындады.Біра? аурханада?ы бет-жа? айма?ыны? хирургі нау?асты м??ият тексеріп секвестрлену белгілері жо? бол?анды?тан б?л операцияны жасау?а ?лі ертерек деген шешім ?абылдады.

Т?мендегілерді? ?айсысы секвестрлену белгілеріне жатпайды?

* Жыланк?зден с?йы? ірі?ні? к?п б?лінуі

* +Жыланк?зден са?ырау??ла? т?різді грануляцияны? шы?ып т?руы

* Операциядан кейінгі жарадан ірі?ні? б?лінбеуі

* Жыланк?здерді ш??ы?анда секвестрлерді? ?оз?алмалы болуы

* Ренгенсуреттерінде секвестрлерді? к?рінуі.

! 38 жасар ?те ауыр жа?дайда?ы ер кісі жеткізілді.Нау?ас ?зіне ы??айлы м?жб?р жа?дайда б?кшиіп отыр.?рей бар,с?йлегенде шатасып,с?ра?тар?а жауап бере алмайды.Бет терісіні? т?сі топыра? т?різді,еріндері к?геріп кеткен.Ауызды? т?біні? астында мойын?а дейін жайыл?ан к?лемді сі?бе бар.Ауызы жартылай ашы?.Мойыны мен кеуде ?уысы тырсылда?ан.Медиастинитті ашу жолыны? тиімді ?дісі ?айсысы?

* Насилов бойынша тілім

* Маделунг бойынша тілім

* +мойынды? медиастинотомия

* ?абыр?а ар?ылы медиастинотомия

* диафрагма ар?ылы медиастинотомия.

! 38 жасар ?те ауыр жа?дайда?ы ер кісі жеткізілді.Нау?ас ?зіне ы??айлы м?жб?р жа?дайда б?кшиіп отыр.?рей бар,с?йлегенде шатасып,с?ра?тар?а жауап бере алмайды.Бет терісіні? т?сі топыра? т?різді,еріндері к?геріп кеткен.Ауызды? т?біні? астында мойын?а дейін жайыл?ан к?лемді сі?бе бар.Ауызы жартылай ашы?.Мойыны мен кеуде ?уысы тырсылда?ан.Медиастинитті ашу жолыны? тиімді ?дісі ?айсысы?

* Насилов бойынша тілім

* Маделунг бойынша тілім

* +Разумовский бойынша кеуде ?стілік тілім

* ?абыр?а ар?ылы медиастинотомия

* диафрагма ар?ылы медиастинотомия.

! Стоматолог-хирург?а 32 жасар ер кісіні? о? жа?ында?ы жо?ар?ы тісіні? бірнеше ай бойы ?дайы сыздап ауыратынын ша?ымданып келді.Тексеру барысында 26-тісті? т?сында?ы ?яшы?ты ?сіндіде жылан к?з аны?талды,тіс б?рын пломбалан?ан,?а??анда аздап ауырады.Ауызды? шырышты ?абы?ы а?шыл-?ызыл т?сті.Рентген суретінде ?рт медиалды? т?біріні? ?зына бойына с?йекті? шекарасы аны? емес сорыл?ан оша?ы бар.Барлы? т?бір ?зектері пломбалан?ан.

Т?мендегі операцияларды? ?айсысын жаса?ан д?рыс шешім болып табылар еді?

* Тісті ж?лу

* Тіске реплантацияжасау

* Тісті? т?бірін ампутациялау

* +Т?бір ?шын кесу

* Тісті? сауыты мен т?бірін кесу

! 25 жасар жігітті? о? жа? ?ртыны? ісінгенін, е?кейгенде жо?ар?ы жа?ыны? ауырлайтыны,осы жа?ынан м?рыныны? бітетінін,тісіні? ж?не басыны? ауыратынын,жалпы ?лсіздігіне ша?ымданып келді.Атал?ан ша?ымдар нау?асты? айтуынша 5 айдан бері ?айталанып отыр?ан.Б?зыл?ан т?менгі тісі бір жылдан бері мазалайды. Тексеру барысында беті о? жа?ынан ?ртыны? ісінуіне байланысты асимметриялы,айбат ш???ырды бас?анда ?атты ауырады.1.4,1.5,1.6,1.7-тістерді? т?сында?ы ?тпелі ?атпар мен ?ызыл иегіні? шырышты ?абы?ы ?ызарып,ісінген.1.6-тіс пломбалан?ан,?а??анда ?атты ауырады.Рентген суретінде о? жа?ынан жо?ар?ы жа? ?уысыны? к?ле?келенгені,1.6-тісті? т?сында с?йекті? шекарасы аны? емес сорыл?ан айма?ы к?рінеді.

Т?мендегі іс-шараларды? ішінде ?айсысын д?рыс ?рі шипалы ?рекет деп есептейсіз?

* 1.6-тісті ж?лып,физиоем та?айындау

* 1.6-тісті ж?лып,гайморотомия жасап,жуып-шаю

* 1.6-тісті ж?лу,?тпелі ?атпар ж?не та?дай жа?ынан тілу

* 1.6-тісті ж?лу,?тпелі ?атпарды тілу,антибиотиктер та?айындау

* +1.6-тісті ж?лу,т?менгі м?рын жолы ар?ылы ?уысты тесіп,жуып-шаю

! 30 жасар ?йелді? сол жа?ынан т?менгі жа? асты айма?ыны? ауыратынын,осы айма?ты?ісінгенін,ж?тын?анда ауру сезімні? пайда болатынын, ауызыны? шектеліп ашылатынын,дене ?ызуыны? 38,5 С°?а дейін к?терілетінін,жалпы ?лсіздігіне ша?ымданып келді.Бір апта б?рын 3.8-тісті? ?стіндегі б?ркеніші кесіліп алын?ан екен.Нау?асты? жалпы жа?дайы нашарлап кеткен.Тексеру барысында: сол жа?ынан т?менгі жа? асты айма?ында?ы сі?беге байланысты беті асимметриялы.Ауызды? ашылуы шектелген.Ауызында:сол жа?ында?ы ретромолярлы? айма? пен ?анат т?різді т?менгі жа? ?атпары ?ызар?ып,ісінген,басып тексергенде ты?ыз сі?бе аны?талды.3.8-тісті? медиалды б?дырлары к?рініп т?р.Рентген суретінде 3.8-тісті? к?лдене? жат?аны,ретромолярлы? ке?істікті? теріс екені аны?талды.

Т?мендегі ем-шараларды? ішінде ?айсысы шипалы болады деп ойлайсыз?

* +3.8-тісті ж?лып,флегмонаны ашу

* 3.8-тісті ж?лып,алтын ине та?айындау

* 3.8-тісті ж?лып,физио ем та?айындау

* 3.8-тісті ж?лып,лазер та?айындау

* 3.8-тісті ж?лып,?тпелі ?атпарды тілу.

! 25 жасар жігітті? 3-4 к?ннен бері та?дайыны? ісінгенін ж?не оны? сол?ылдап ауыратынын ша?ымдап келді.Б??ан дейін сол жа?ында?ы жо?ар?ы тісі ауыр?ан.Ауызды? ішін тексергенде:2.4-тісті? т?сында та?дайда сопа? пішінді сі?бе бар.Бас?анда был?ылда? белгісі о? ?рі ауырады.2.4-тісті? сауыты сау бол?анмен III-д?режелі ?оз?алмалы,ш??ып тексергенде тере?дігі 1,0 см патологиялы? ?алта аны?талды.Рентген суретінде:2.4-тісті? т?бір ?шы ма?ында шекарасы аны? емес с?йекті? сорыл?ан оша?ы к?рінеді

Т?мендегі емдік шараларды? ?айсысы н?тижелі болады?

* 2.4-тісті ж?ду,антибиотиктер та?айындау

* 2.4-тісті ж?лу,физио ем та?айындау

* 2.4-тісті ж?лып,ауыз?а ванночкалар та?айындау

* +2.4-тісті ж?лу,?атты та?дайда?ы абсцессті ашу

* 2.4-тісті ж?лу,патологиялы? ?алтаны ?ырнап тазалау

! Жеделсиаладенитті жедел лимфадениттен на?тамалау кезіндегі басты клиникалы? белгі болып не табылады?

* Бас?анда ауыру сезім

* Сі?бені? болуы

* Дене ?ызуыны? к?терілуі

* Теріні? т?сіні? ?згеруі

* +Сілекей безіні? ?зегінен лайлы немесе ірі? аралас сілекейді? б?лінуі

! Сілекей бездеріні? аурулары кезіндегі ?осымша тексеру т?сіліне т?мендегілерді? ?айсысы жатпайды?

* Сілекейді? цитологиясы

* Сілекей бездерінеУДЗ жасау

* +?зекті ш??у

* Контрастты сиалография

* Сілекейді? уа?ыт ?лшемінде б?лінуін аны?тау

! Сиалодохит кезінде ?ай жер за?ымданады?

* Безді?стромасы

* Безді? ?апшы?ы

* Безді? паренхимасы

* +Шы?у ?зектеріні? ж?йесі

* Без ішіндегі лимфа бездері

! Паренхиматозды сиалоаденитті? контрастты сиалограммасына келесі к?ріністер т?н

* Бас ?зекеті? ке?еюі

* Барлы? ?зектерді? тарылуы

* +Бездегі к?птеген ?уыстарды? болуы

* Тек бас ?зек ?ана к?рінеді

* 2-3-кезектегі ?зектерді?ампула т?різді ке?еюі

! Ши?ан?а т?мендегі ауруларды? ?айсысымен на?тама жасауды? керегі жо??

* Актиномикозбен

* К?йдіргімен

* Ірі?деген атеромамен

* +Туберкулез жегісімен

* Одонтогендік тері асты гранулемасымен.

! 35 ж.т.ер кісі сілекей бездеріні? ісініп кеткенін,ауызы мен к?здеріні? ??р?айтынын, жыла?анда жас шы?пайтынын ж?не к?зінде ??м т?сіп кеткендей сезімдерді? болатынын ша?ымдап келді.Ауыр?анына 3 жыл бол?ан.Тексеру барысында:Барлы? сілекей бездері екі жа?ынан да ісінген,?олдарыны? сауса?тарыны? буындары ?исай?ан.Ауызы ??р?а?..Сілекейі аз,?ою ?рі созылмалы.

Т?мендегі алдын ала ?ойылатын на?тамдарды? ?айсысы д?рыс келеді?

* +Шегрен синдромы

* Микулич ауруы

* Тасты сілекей ауруы

* Созылмалы паренхиматозды паротит

* Созылмалы интерстициалды паротит

! 35 жасар ?йел кісі 3 к?ннен бері сол жа?ынан м?рын ерін ?атпарыны? ауыратынына ша?ымданады.?арап тексеру барысында сол жа?ынан м?рын ерін ?атпарыны? ?ызарып ісінгені,ортасында ірі?ді ?ліеттенген ?зегі бар сі?бе аны?талды.

Т?мендегілерді??айсысын алдын ала на?там ретінде ?ою?а болады?

* Одонтогендік абсцесс

* Тілме ?абынуы

* Актиномикозды? терілік т?рі

* Бетті? сі?белену сатысында?ы ши?аны

* +Бетті? абсцесстену сатысында?ы ши?аны

! Микулич ауруына т?н клиникалы? белгіні к?рсет:

* "Сілекей ?стамасыны? "болуы

* Сырт?ы б?лу бездеріні? жетіспеушілігі

* +Жас ж?не барлы? сілекей бездеріні? ж?йелі т?рде ісініп кетуі

* Бет еттеріні? салдануымен ?атар ж?ретін екі жа?ты паротит

* Шы?шыт безіні? ішінде ?оз?алмайтын ?атты ісікті? болуы

! 20 жасар ?ыз бала о? жа? ?ртында екі аптадан бері ?атты, ауырмайтын жараны? барлы?ын ша?ымдап келді Тексеру кезінде ?ртты? шырышты ?абы?ында ашы? ?ызыл т?сті,пішіні домала? таба? т?різді,ауырмайтын,т?бі шеміршек т?різді жара аны?талды.

Т?мендегі на?тамдарды? ?айсысы сай келеді?

* Тілме * +Мерез

* Туберкулез

* Актиномикоз

* Сібір жарасы

! 47 жасар еркек жо?ар?ы ерініні? ісінгенін,дене ?ызуыны? 380С ?а дейін к?терілгенін,?лсіздігі мен ?й?ысыны? б?зыл?анын ша?ымдап келді.Сырт?ы тексеру кезінде жо?ар?ы ерініні? сі?беленгенін,оны? ?стіндегі теріде ?ара ?абырша?пен жабыл?ан ?ліеттенген айма?тар аны?талды. Лимфа бездері ісініп,ты?ыздан?ан.

Т?мендегілерді? ішінен алдын ала на?тамды та?дап алы?ыз.

* Ши?ан * К?рши?ан

* Актиномикоз

* +Сібір жарасы

* Екінші мерез

! Актиномикозды? тері асты ет аралы? т?ріні? т?менгі жа?ты? созылмалы остеомиелитінен?андай клиникалы? ерекшелігі бар?

* Жылан к?зді? болуы

* Бетті? асимметриясы

* А?ымыны? созылмалылы?ы

* +А?аш т?різді ты?ыз сі?бе

* Дене ?ызуыны? т?ра?ты болуы

! Клиника?а 30 жасар ?йел ?те ауыр жа?дайда жеткізілдіДене ?ызуы 390С.Беті ?атты ісінген,сол жа? к?з асты айма?ында айналасында к?піршіктермен ?оршал?ан,?ара ?абырша?пен жабыл?ан сі?бе аны?талды.

Осы ауру?а алдын ала ?андай на?там ?ою?а болады?

* Тілме ?абынуы

* +К?йдіргі к?рши?аны

* Актиномикозды? терілік т?рі

* Сі?белену сатысында?ы ши?ан

* Бетті? абсцесстену сатысында?ы ши?аны

! 40 жасар ер кісі жалпы ?лсіздігін,?й?ысыны? б?зыл?анын,бетіні? ?аттылануын,ауызыны? шектеліп ашылуын ша?ымданып келді.Тексеру кезінде сол жа?ынан ?рт ж?нет?менгі жа? асты айма?ында беткей терісі ж??ар?ан к?кшіл-?ызыл сі?бе аны?талды.Беткей теріні? кейбір жерлері тесіліп,одан ірі? т?різді ?ою созылмалы,а? т?йіршіктері бар с?йы? шы?ып т?р.

?андай на?там ?ою?а болады?

* Мерез * Флегмона

* Туберкулез

* +Актиномикоз

* Остеодистрофия

! Жа?-бет хирургиясыны? ?абылдау б?ліміне ер адам аузыны? ??р?а?ты?ына жалпы ?лсіздікке, тез шаршайтынына,к?зіне ??м т?скен т?різді ж?не жары?тан ?ор?а?тайтынына ша?ымданып келді ?арап тексергенде: терісі ??р?а?, буындары деформациялан?ан, ??ла? ма?ы безі ?л?ай?ан,ты?ыз, кедір?б?дыр, ас?ын?анда дене температурасы жо?арлайды, бездері ?атты ауырады,шырышты-ірі?ді б?лініс бар.

Б?л жа?дайда ?андай маманны? ке?есі керек?

* окулист

* гинеколог

*+ ревматолог

* стоматолог

* дерматолог.

! Вартонов ?зегіндегі тасты алып тастау ?шін д?рігер тіл жансыздандыпуын жасады.?зекті тасты? арт жа?ынан ?орша?ан тіндерімен бірге тікті.Тасты? ?стіндегі шырышты ?абы?ты тіліп,тасты алып таста?ан со?,жараны ?абатымен тігіп шы?ты.

Д?рігерді? ?андай ?ателік жіберді?

* Анестезия д?рыс та?далмады

* Д?рыс тілінбеді

* Жара?а ?ашырт?ы ?ою керек еді

* +Операциядан кейін жараны тікпеу керек еді

* Тасты? арт жа?ынан тіндерді тікпеу керек еді

! 35 жасар ер кісі 3 к?ннен бері сол жа?ынан м?рын ерін ?атпарыны? ауыратынына

ша?ымданады.?арап тексеру барысында сол жа?ынан м?рын ерін ?атпарыны? ?ызарып

ісінгені,ортасында ірі?ді ?лі еттенген ?зегі бар сі?бе аны?талды

Д?рігер т?мендегі емдерді? ?айсысын та?да?ан болар еді?

* Тесу ж?не ?ашырт?ы ?ою

* Крест т?різді кесіп,жара?а ?ашырт?ы ?ою

* +Т?менгі ?ырынан кесіп,жара?а ?ашырт?ы ?ою

* Сі?бені? айналасына антибиотиктер егіп тастау

* ?абыну?а ?арсы ем мен физиоем

! 20 жасар ер жігіт о? жа? ?ртында екі аптадан бері ?атты, ауырмайтын жараны? барлы?ын ша?ымдап келді. Тексеру кезінде ?ртты? шырышты ?абы?ында ашы? ?ызыл т?сті,пішіні домала? таба? т?різді,ауырмайтын,т?бі шеміршек т?різді жара аны?талды.

Осы нау?асты ?андай маман?а жіберген д?рыс болады?

* Д?рігер - онколог?а

* Д?рігер- гепатолог?а

* +Д?рігер - венеролог?а

* Д?рігер- инфекционистке

* Шырышты ?абы?ты? ауруларымен айналысатын стоматолог?а

! Жа? бет айма?ыны? ?абылдау б?ліміне ауызыны? ??р?айтынын,жалпы ?лсіздігіне,тез шаршайтынын,к?зіні? ??р?айтынын ж?не ??м т?сіп кеткендей сезімдерді,жары??а ?арай алмайтынын ша?ымдан?ан 54 жасар ер кісі келді.Тексеру барысында терісіні? ??р?а?ты?ы, буындарыны? ?исай?аны,шы?шыт ма?ы бездеріні? б?дырланып ?атайып ісінгені аны?талды.Нау?асты? айтуынша ауру ?ршіген кезде дене ?ызуы к?теріледі,бездері ?атты ауырып,олардан ірі? аралас шырышты сілекейді? а?атын бол?ан.

Осы ауру ?андай маманда емделгені д?рыс болар еді?

* Д?рігер-окулистте

* Д?рігер-венерологта

* Д?рігер-стоматологта

* +Д?рігер-ревматологта

* Д?рігер-инфекционистте\

! 16-жасар бала сол жа?ынан т?менгі ерініні? 2 к?ннен бері ауыратынын ша?ымдап келді.Тексеру барысында терісі ?ызар?ан,ауырады,басып тексергенде домала?,?атты,ауыратын сі?бе аны?талды.

Осы нау?ас ?шін т?мендегі іс-шараларды? ?айсысы шипалыра? болар еді?

* Тесу

* Витаминді ем

* +Новокаин тос?ауылдары

* Ж?йе бойынша актинолизат та?айындау

* Сі?бені? т?менгі ?ырымен тілу.

! Созылмалы паренхиматозды паротитті? кешенді еміне жатпайтын шараны тап.

* +Безді антибиотиктермен жуып-шаю

* Безге новокаин тос?ауылдарын жасау

* Безді у?алау

* Склероздаушы ем та?айындау

* Сілекей б?луді к?шейтетін д?рілер

! ?шкіл нерв невралгиясыны? пайда болуыны? жа?а к?з?арасы:

* ?антамырлы, эндокринді-зат алмасу, аллергиялы? б?зылыстар

* +?антамырыны? патологиялы? иіліп нервті ?ысуы

* ?р жерде орналас?ан ісіктер

* психогенді факторлар

* с?йек ?зегіні? тарылуы

! Беттегі ?стамат?різді аурулар, вегетативті б?зылыстар, сезімтал айма?тар(курковые зоны) - б?л ?ай ауруды? клиникалы? белгілері:

* ?шкіл нервті? невропатиясы

* +?шкіл нервті? невралгиясы

* дентальді плексалгия

* одонтогенді невралгия

* ?анат-та?дай ш???ырыны? невралгиясы

! ?ай вегетативті т?йінні? негізгі ?ш т?біршегі болады? соматикалы? (сезімтал) - ?шкіл нервті? ?? тарма?ынан, парасимпатикалы? - бет нервісінен ж?не симпатикалы? - ішкі ?й?ы артериясынан?

* ??ла?ты?

* кірпіктік

* тіластылы?

* +?анат-та?дайлы?

* т?менгі жа? асты

! "Вегетативті дауыл" бетті? жартысыны? ?ызаруы, ж?мса? тіндеріні? домбы?уы, жас а?у, м?рынны? бір б?лігінен секретті? бґліндісі. Б?л ?ай ауру?а т?н?

* дентальді плексалгия?а

* одонтогенді гайморитке

* кірпіктік т?йін невралгиясына

* + ?шкіл нерв невралгиясына

* ?анат-та?дай т?йініні? невралгиясына

! ?йел 55 жаста. Жо?ар?ы жа?с?йегіні? ж?лыннан тіс айма?ында?ы ?атты ?инайтын, ?здіксіз, ауру сезіміне ша?ымданады. Одан кейін ауру сезімі алвеолды ?сіндіге тарайды, ?ызылиекті? к?ю сезімі мен тістерді?, ?ызылиекті?, ?ртты? гиперестезиясын айтады. ?атты та?ам жегенде ауру сезімі азаяды. Ауруды? басталуын 6 ай б?рын ж?лыннан тіспен байланыстырады. ?арап тексергенде: сырт?ы тексеру ?згеріссіз. Ж?лыннан 2.5 тіс айма?ыны? шырышты ?абаты а?шыл-?ызыл, пальпация жаса?анда аздап ауырады.

Т?мендегі ?ай диагноз К?БІНЕСЕ с?йкес?

* + дентальді плексалгия

* одонтогенді гайморит

* ?яшы?ты? нерв невриті

* ?шкіл нерв невралгиясына

* жо?ар?ы жа?с?йегіні? жа?а т?зілімдері

! Ер адам 65 жаста. Жо?ар?ы жа?с?йегіні? ?стамат?різді ауру сезіміне, ж?не самай?а таралатынана ша?ымданады. Ауру сезімі кенеттен басталып 1-2 минут?а созылады, жо?ар?ы ерінге, м?рын ?анатына тиіскеннен кейін ауру сезімі пайда болады. Ауру пароксизмі жас а?умен ж?реді. Нау?ас ?стама пайда бол?ан кездегі ?алпында т?рып ?алады. ?стама т?улігіне 15-20 рет ?айталанады, ?стамалар арсында ауру сезімі болмайды. Со??ы 7 жыл бойы осы аурумен ауырады. Сырт?ы тексеруде еш?андай ?згеріс жо?. Ауыз ?уысы сауы?тырыл?ан. Тіс ?атарыны? ?осыл?ан а?ауы бар. Тістем фиксирован.

* Т?мендегі ?ай диагноз К?БІНЕСЕ с?йкес?

* дентальді плексалгия

* одонтогенді гайморит

* одонтогенді невралгия

* + ?шкіл нерв невралгиясына

* СТЖБ аурулы? дисфункция синдромы

! ?ыз бала 2 апта б?рын 3.8 тіс ж?лын?аннан кейінгі "тітіркену сезіміне", т?менгі ерін мен о? жа? иектегі жансыздануына ша?ымданады. Тіс ж?лу ?иын ?ткен. Жансыздандыру ?шін нау?ас 4% убестезинні? 3 карпуласын ?олданып, 3 рет жаса?ан. Жаса?ан д?рігерге бірнеше рет бар?ан, біра? ол 1- 2 аптадан кейін ?айтып кетеді деп айт?ан. ?арап тексергенде: т?менгі ерін мен о? жа? иек сезімталдылы?ыны? б?зылуы аны?талды.

Нау?аста ?андай ас?ыну К?БІНЕСЕ пайда болды?

* одонтогенді невралгия

* дентальді плексалгия

* ?анат-та?да т?йініні? невралгиясы

* +?шкіл нерв невропатиясы

* ?шкіл нервті? шынайы невралгиясы

! Спирт-новокаинді, гемоновокаинді блокада, жартыайлы т?йінні? гидротермиялы? блокадасы, тригеминальді т?біршекті? микроваскулярлы декомпрессиясы, стереотаксикалы? радиохирургия (гамма-нож) сия?ты хирургиялы? шаралар ?ай ауруда кезінен ?олданылады?

* ?шкіл нерв невропатиясы

* одонтогенді невралгия

* +?анат-та?дай т?йіні? невралгиясы

* дентальді плексалгия

! Атал?ан клиникалы? симптомдар - ауру пароксизмы, сезімтал айма?тар(курковые зоны), ж?тын?анда?ы ауру сезімі, синкопальді жа?дай, вегетативті б?зылыстар - ?ай ауру?а К?БІНЕСЕ т?н:

* дентальді плекссалгияєа

* ?анат-та?дат?йініні? невралгиясына

* ?шкіл нервті? невралгиясына

* + тіл ж?т?ынша? нервісіні? невралгиясына

* тіл ж?т?ынша? нервісіні? жо?ар?ы ж?не т?менгі т?йіндеріні? ганглиониті

! СТЖБ анатомиялы? -функционалды ерекшелігіне т?мендегілерді? бірі жатады, ТЕК:

* СТЖБ ішкі ж?не буынсыртылы? байламдары болады .

* + СТЖБ буынды? басы гиалинді шеміршекпен ?аптал?ан

* СТЖБ буынды? басы д?некер тінді шеміршекпен ?аптал?ан

* ауызды аш?анда буын басы шарнирлі ?имыл жасайды

* ауызды аш?анда буын басы барыс-келіс ?имыл жасайды

! Т?мендегі симптомдар ?ай ауру?а т?н: ??ла?ма?ында, шайнау б?лшы?етінде ауру сезімі, СТЖБ сы?ыр, ауыз ашылуыны? шектелуі, жо?ар?ы эмоционалды? тітіркену?

* СТЖБ жедел артриті

* Костен синдромы

* СТЖБ созылмалы артриті

* + СТЖБ аурулы? дисфункция синдромы

* ?шкіл нервті? невралгиясы

! Нау?ас К. 41 жаста д?рігерге ?ндірісте ж?мыс істеген к?ні ша?ымданып келді. ?ндірістік жара?ат . Ж?мыс?а жарамсызды? ?а?азын беру к?нін к?рсеті?із

* + ша?ымдан?ан к?ні

* келесі т?уліктерде

* алды??ы к?нмен беріледі

* ша?ымданып келген к?ннен кейін екінші т?улікте

* жартылай е?бекке жарамды бол?анда берілмейді

! 25 жаста?ы ?йел клиника?а жара?ат ал?аннан кейін 7 т?улік ?ткен со? т?сті .Т?скен кезде : беттегі тері ?абатыны? т?сі ?алыпты . Сол жа? бетс?йек айма?ыны? ?алы?дауы салдарынан бетті? деформациясы дамы?ан, "Тепшек "симптомы ,к?засты айма?ыны? терісі ж?не м?рын ?анаты ісінген, гемасинус ??былысы .

Т?менде к?рсетілген уа?ыттарды? ?айсысы НЕ??РЛЫМ нау?асты реабилитациялау ?ажет

* 20-30 к?н * 13-15 к?н

* +18-22 к?н

* 25-32 к?н * 17-19 к?н

! 78 жаста?ы ер кісі дем алуды? ?иындауына , сол жа? м?рнынан т?ра?ты ?анды б?лінді шы?атынына ша?ымданып келді . Созылмалы гайморитпен 20 жыл бойы ауырады . Рентгенограммада полуаксиальді проекцияда сол жа? жо?ар?ы жа?с?йек ?уысында к?ле?ке бай?алады , шы?шыт-альвеолярлы ?ырды? деструкциясы ,?уысты? медиальді ?абыр?асы .

НЕ??РЛЫМ д?рыс диагнозды к?рсеті?із .

* созылмалы гайморит

* жо?ары жа? с?йегіні? жедел остеомиелиті

* +жо?ары жа? с?йегіні? рагі

* жо?ары жа? с?йегіні? остеомасы

* жо?ары жа? с?йегіні? одонтомасы

! Нау?ас 44 жаста. "СТЖБ аурулы? дисфункция синдромы, екіншілік артрозы" деген диагнозбен т?скен. Д?рігер СТЖБ ?уысына гидрокортизонмен (5 сеан* комплексті ем та?айында?ан, біра? б?лім ме?герушісі б?л емді д?рыс к?рмеген. Себебі:

* буын ?уысына оны? ??рылымына байланысты кез келген д?ріні енгізуге болмайды

* + буын басы н?зік д?некер тінмен ?аптал?ан, остеопорозды? дамуы мен буын ??рылымыны? б?зылыстары пайда болуы м?мкін

* буынды? басы гиалинді шеміршекпен ?аптал?ан, препарат шеміршекті ерітіп жіберуі м?мкін

* буынны? герметикалы? ?асиеті б?зылуы м?мкін

* буынартылы? диск жасты?ыны? за?ымдануы болуы м?мкін

! ?йел 45 жаста. К?з к?ктемдік кезегді пайда болатын о? жа? СТЖБ ауру сезіміне,ауызды? шектеліп ашылуына ша?ымданады. Анамнезінен орталы? отитті? ас?ынуы аны?талды. ?азір о? жа? СТЖБ айма?ында?ы азда?ан ы??айсызды??а ша?ымданады. Сырт?ы тексеру ?згеріссіз. Буын айма?ына пальпация жаса?анда ауру сезімі жо?. Ауыз ашылуы еркін

?ай диагноз не??рлым с?йкес?

* СТЖБ артрозы

* + СТЖБ созылмалы артриті

* СТЖБ жедел жанаспалы артриті

* СТЖБ инфекциялы? емес жедел артриті

* СТЖБ жедел спецификалы? емес артриті

! Ер адам тынышты?та?ы СТЖБ айма?ында?ы ауру сезіміне, аузын аш?анда ауру сезіміні? к?шейетініне ша?ымданады. Венерологты? емінен ?тіп т?рады. ?арап тексергенде: периартикулярлы тіндерді? ісінуі, буын ?стіні? ?ызаруы аны?талды.

Болжамды диагноздарды? ?айсысы К?БІНЕСЕ с?йкес?

* СТЖБ артрозы

* СТЖБ созылмалы артриті

* +СТЖБ созды? артриті(гонорея)

* СТЖБ инфекциялы? емес жедел артриті

* СТЖБ жедел спецификалы? емес артриті

! ?йел 64 жаста. СТЖБ айма?ында?ы ауру сезіміне, аузыны? шектеліп ашылуына, аш?анда ауру сезіміні? к?шейетініне ша?ымданады. Та?ерте?гілік буында?ы тырысуды бай?айды. ?арап тексергенде: буын ?стінде тері ?згермеген, пальпация жаса?анда ауырмайды, буын басы екі жаєынан да симметриялы. Екіншілік адентия. Орталы? сызы? ы?ыспа?ан. Рентгенограммада: буын т?мпешігі мен буын басыны? кортикальді пластинкасыны? эрозиясы.

Болжамды диагноздарды? ?айсысы К?БІНЕСЕ с?йкес?

* +СТЖБ артрозы

* СТЖБ анкилозы

* СТЖБ жедел артриті

* СТЖБ жара?атты? артриті

* СТЖБ аурулы? дисфункция синдромы

! ?йел П., 40 жаста, аузыны? шектеліп ашылуына, ?атты та?ам жегендегі ауру сезіміне ша?ымданады. Со??ы екі жылда бірнеше рет ?айталан?ан, біра? т?менгі жа?ты ?рт?рлі ба?ыт?а жылжыт?аннан кейін ауыз ашылуы ?алып?а келген. ?арап тексергенде :ауыз ашылуы 0,5 см. Екіншілік адентия. Шайнау б?лшы?еттері мен СТЖБ пальпациясында ауру сезімі жо?.

Болжамды диагноздарды? ?айсысы К?БІНЕСЕ с?йкес?

* СТЖБ артрозы

* СТЖБ созылмалы артриті

* СТЖБ аурулы? дисфункция синдромы .

* +СТЖБ дискісіні? рецидивті шы?уы

* СТЖБ жедел спецификалы? емес артриті

! 23 жаста?ы ?йел адам тістегі ауру сезіміне, тісіні? ?оз?ал?ышты?ына ша?ымданып келді. ?арап тексергенде: жо?ар?ы ерін сызаттар, ?ан кету. 1.1 тіс сау, ?оз?алады 2 д?режеде, перкуссияда ауру сезімі. Е? ы?тимал болжамды диагноз?

* парадонтоз

* пародонтит

* толы? тісті? шы?ып кетуі

* +жартылай тісті? шы?ып кетуі

* тісті? ішке кіріп кетуі

! 23 жаста?ы ?йел адам тістегі ауру сезіміне, тісіні? ?оз?ал?ышты?ына ша?ымданып келді. ?арап тексергенде: жо?ар?ы ерін сызаттар, ?ан кету. 1.1 тіс сау, ?оз?алады 2 д?режеде, д?рыс емес орналасуы, перкуссияда ауру сезімі. ?ай ?осымша зерттеу ?дістер ?олданылады?

* вазография

* ангиография

* денситометрия

* доплерография

* +рентгенография

! 53 жаста?ы ер адам жара?аттан кейінгі жо?ар?ы жа? альвеолярлы ?сінді айма?ында?ы ауру сезіміне ша?ымданып келді. ?арап тексергенде: жо?ар?ы ерінде сызаттар, ?ан кету. 2.1 тіс ?яшы?ы ?ан ?йындыларымен тол?ан. Шырышты ?абат жарылу. Рентгенс?ретте 2.1 тіс ?яшы?ы еркін. Е? ы?тимал болжамды диагноз?

* парадонтоз

* пародонтит

* +толы? тісті? шы?ып кетуі

* жартылай тісті? шы?ып кетуі

* тісті? ішке кіріп кетуі

! 45 жаста?ы ер адам тістегі ауру сезіміне, тісті? ?оз?ал?ышты?ына ша?ымданып келді. ?арап тексергенде: жо?ар?ы ерін сызаттар, ?ан кету. 2.1 тіс сау, ?ызыл иекпен ?станылып т?р.

Д?рыс ем жолын та?да?ыз?

* +тіс реплантациясы

* шинирлеу

* трансплантация

* тісті ж?лу

* тіс т?бірі ?шын резекциялау

! 39 жаста?ы ер адам жара?аттан кейінгі жо?ар?ы жа? альвеолярлы ?сіндісі айма?ында?ы ауру сезіміне ша?ымданып келді. ?арап тексергенде: жо?ар?ы ерінде сызаттар, ?ан кету. 2.1 тіс сауты ?яшы??а жіктелген, 2.1 тіс ?оз?алмайды. Рентген с?ретінде периодонт ?уысыны? толы? болмауы. Е? ы?тимал болжамды диагноз?

* парадонтоз

* пародонтит

* толы? тісті? шы?ып кетуі

* жартылай тісті? шы?ып кетуі

* +тісті? ішке кіріп кетуі

! Тісті? толы? шы?ып кетуінде ?ажет?

* ?яшы?ты тігу

* ?ан ?йындысын ?алыптастыру

* ?яшы? санациясын ж?ргізу

* +Тіс реплантациясын ж?ргізу

* Уа?ытша микропротез дайындау

! 23 жаста?ы ер адам?а д?рігер жо?ар?ы жа? альвеолярлы ?сіндісіні? жылжуымен сыны? деп диагноз ?ойды. Осы сыны??а ?андай клиникалы? белгілер бар?

* мы??ылдау

* к?зілдірік белгісі симптомы

* есту б?зылысы

* +тістем б?зылысы

* бет нерві парезі

! 32 жаста?ы ?йел адам жо?ар?ы жа? о? жа?ында?ы тістегі ауру сезімі ж?не тісіні? ?оз?ал?ышты?ына ша?ымданып келді. Жара?атты екі са?ат б?рын ал?ан. ?арап тексергенде: 2.1, 2.2 тістері ?оз?алады, шырышты ?абат ?антала?ан. Диагноз ?ою ?шін ?ай зерттеу ?дістер ?олданылады?

* вазография

* краниография

* телерентгенография

* аксиалды проекциясында?ы рентгенография

* +ауыз ішілік д?лдеген рентгенография

! 43 жаста?ы ?йел адам жо?ар?ы жа? о? жа?ында?ы тісіні? ауру сезіміне ша?ымданып келді. Екі са?ат б?рын жара?ат ал?ан. Ауызшылы? рентгенограммада жылжусыз к?лдене сыны? 2.3 тіс т?біріні? ортасынан ?теді.

Д?рігерді? д?рыс іс-?рекеті?

* тісті ж?лу

* ампутация

* реплантация

* тіс т?бірі ?шы резекциясы

* +к?міс штифтпен т?бір ?зегін обтурациялау

! Т?менгі жа?та?ы тіс ?атарында?ы сыны?тар болуы м?мкін?

* +ашы?

* дистальды

* біріккен

* жары?ша?

* к?птеген

! 28 жаста?ы ер адамда?ы foramen mentalis айма?ында?ы екі жа?ты сыны?. Осыдан орта??ы сыны? мына ба?ытта жылжиді?

* ?згеріссіз

* Бір жа??а жылжиды

* +Т?мен т?сіп, арт?а жылжиды

* Т?мен т?сіп, ал?а жылжиды

* Жо?ары к?теріліп, арт?а жылжиды

! Т?менгі жа? с?йегі денесіні? екі жа?ты ы?ыс?ан сыны?ы кезінде асфиксияны? ?ай т?рі К?БІНЕСЕ с?йкес келеді?

* клапанды?

* стенонды?

* аспирациялы?

* обтурациялы?

* +дислокациялы?

! Т?менгі жа? сыны?ына К?БІНЕСЕ т?н симптом:

* м?рыннан ж?не ??ла?тан ликворды? а?уы

* теріастылы? эмфизема, крепитация

* бетті? орта??ы б?лігіні? ?заруы ж?не жалпаюы,нау?ас т?рі та? ?алардай

* к?засты айма?ы ж?мса? тіндеріні? гипостезиясы

* + Венсан симптомы, "ж?ктеме" симптомы,о? "баспалдаќ" симптомы

! Т?менгі жа? сыны?ы симптомына К?БІНЕСЕ с?йкес келетіні:

* м?рыннан ж?не ??ла?тан ликворды? а?уы

* теріастылы? эмфизема

* +т?менгі жа? жар?ынша?тарыны? патологиялы? ?ажалуы

* бетті? орта б?лігіні? ?заруы ж?не жалпаюы

* к?засты айма?ы ж?мса? тіндеріні? гипостезиясы

! Егер т?менгі жа? сыны?ы к?шпен бол?ан со??ы салдарынан болса,б?л сыны? негізінен аталады?

* иілу

* ?ысыл?ан

* +тікелей

* жыртыл?ан

* белгіленген

! Т?менгі жа? сыны?ы кезіндегі с?йек жар?ынша?тарыны? ы?ысуына себебі аз фактор ?айсысы?

* Жар?ынша?тар к?лемі

* со??ы ?серіні? к?ші

* ?сер ететін со??ы ба?ыты

* +Бетті? мимикалы? б?лшы?еттеріні? ?ыс?аруы

* т?менгі жа? с?йекке бекитін б?лшы?ет тартпасы

! Ер кісі клиника?а жара?ат ал?анына 2 ай ?ткеннен кейін та?ам ?абылдау?а ?иналатынына,тістеміні? б?зыл?анына,тістерін д?рыс т?йістіре алмауына ша?ымданып келді.Анамнезінен:б?рын ?аралма?аны ж?не жара?ат ал?аннан кейін ?атты ауру сезімі, ісіну бол?аны аны?талды.?арап тексергенде: т?менгі жа? б?лшегіні? патологиялы? ?оз?алуы,біра? ?абыну ?рдісі жо? екені аны?талды.К?БІНЕСЕ с?йкес келетін диагнозды аны?та?ыз?

* +жал?ан буын

* Попов - Годон симптомы

* т?менгі жа? остеомиелиті

* т?менгі жа? б?рышыны? сынуы

* т?менгі жа? сыны?ыны? д?рыс емес ?суі

! Ер кісі клиника?а жара?ат ал?анына 2 к?н ?ткеннен кейін та?ам ?абылдауда пайда болатын ауру сезіміне,тістеміні? б?зыл?анына,тістерін д?рыс т?йістіре алмауына ша?ымданып келді.?арап тексергенде: т?менгі жа? б?лшегіні? патологиялы? ?оз?алуы, 3.8 тіс т?сында?ы ретромолярлы айма?ты? шырышты ?абаты к?гергені ж?не ?анталауы бай?алады.К?БІНЕСЕ с?йкес келетін диагнозды аны?та?ыз?

* жал?ан буын

* Попов - Годон симптомы

* т?менгі жа? остеомиелиті

* +т?менгі жа? б?рышыны? сынуы

* т?менгі жа? сыны?ыны? д?рыс емес ?суі

! Ер кісі 45 жаста,?арап тексергенде: жергілікті ауру сезімі,тістеміні? б?зылуы, 4.5, 4.6 тістер т?сында патологиялы? ?оз?алу, шырышты ?абат жыртылуы, Венсан симптомы,о? жа?ында?ы т?менгі жа? денесі т?сында?ы ж?ктеме симптомы о? екені аны?талды. К?БІНЕСЕ с?йкес келетін диагнозды к?рсеті?із?

* Жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор I сыны?ы

* сол жа?ынан ы?ысумен ж?ретін бетс?йек сыны?ы

* екі жа?ты ы?ысумен ж?ретін т?менгі жа? сыны?ы

* сол жа?ынан ы?ысусыз т?менгі жа? денесіні? жабы? сыны?ы

* +т?менгі жа? денесі т?сынан жар?ынша?тар ы?ысуымен ж?ретін ашы? сыны?

! Жо?ар?ы жа?ты? бет с?йегінен,бетс?йек до?асынан, бас негізінен симметриялы ажырауы ?ай сыны??а К?БІНЕСЕ с?йкес келеді?

* +Ле-Фор I

* Ле-Фор II

* Ле-Фор III

* бет с?йек сыны?ы

* жо?ар?ы жа? ма?дай ?сіндісі сыны?ы

! ?ай сыны? кезінде бас негізі сынуы м?мкін?

* +Ле-Фор I

* Ле-Фор III

* Ле-Фор-Герена

* жо?ар?ы жа? ма?дай ?сіндісі сыны?ы

* жо?ар?ы жа? ?уысыны? алды??ы ?абыр?асыны? сынуы

! ?арап тексергенде с?йек тіні б?тіндігіні? б?зылу сызы?ы, екі жа?ты алм?рт т?різді ?сіндіден басталып,жо?ар?ы жа? ?уысы т?біні? артынан жо?ары,?анат т?різі с?йекті? ?анатты ?сіндісіні? т?менгі ?абыр?асынан ?теді.Диагнозды аны?та?ыз?

* жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор I сыны?ы

* жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор II сыны?ы

* +жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор III сыны?ы

* жо?ар?ы жа? ?уысыны? алды??ы ?абыр?асыны? сынуы

* жо?ар?ы жа? ма?дай ?сіндісіні? екі жа?ты сыны?ы

! ?арап тексергенде с?йек тіні б?тіндігіні? б?зылу сызы?ы,м?рын т?бінен к?зді? ішкі ?абыр?асынан т?менгі к?засты ке?істігіне,одан к?зді? сырт?ы ?абыр?асынан ма?дай бетс?йек тігісі ж?не бетс?йек до?асынан,сына т?різді с?йекті? ?анат т?різді ?сіндісінен ?теді.Диагнозды аны?та?ыз?

* +Ле-Фор I

* Ле-Фор II

* Ле-Фор III

* Ле-Фор-Герена

* жо?ар?ы жа? ма?дай ?сіндісіні? екі жа?ты сыны?ы

! Ер кісі клиника?а жара?ат ал?анына 2 к?н ?ткеннен кейін та?ам ?абылдау?а ?иналатынына,тістеміні? б?зыл?анына,тістерін д?рыс т?йістіре алмауына ша?ымданып келді.?арап тексергенде:жо?ар?ы ерін ж?не ?рт айма?ыны? ісінуі,бетті? орта б?лігі "?зар?аны",?атты та?даймен ?оса алвеолды ?сіндіні? патологиялы? ?оз?алуы аны?талды. К?БІНЕСЕ с?йкес келетін диагнозды аны?та?ыз?

* бет с?йегіні? сынуы

* бетс?йек алвеолды ?ырыны? сыны?ы

* жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор II сыны?ы

* жо?ар?ы жа? ?уысыны? алды??ы ?абыр?асыны? сынуы

* +жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор III сыны?ы

! Ер кісі клиника?а жара?ат ал?анына 2 са?ат ?ткеннен кейін ауыр жа?дайда жеткізілген.Ќарап тексергенде:екі жа?ты ?ртты? ж?не жо?ар?ы ерінні? ісінуі,жо?ар?ы жа? с?йекті? бет с?йегімен ?оса патологиялы? ?оз?алуы аны?талды.К?БІНЕСЕ с?йкес келетін диагнозды к?рсеті?із:

* бет с?йегіні? сынуы

* бет с?йек алвеолды ?ырыны? сынуы

* жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор II сыны?ы

* жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор III сыны?ы

* +жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор I сыны?ы

! Жо?ар?ы жа?с?йек сыны?ыны? клиникалы? к?рінісіне ?ай нервті? за?ымдалуына К?БІНЕСЕ с?йкес келеді?

* ?яшы?ты

* ментальді

* м?рын- та?дайлы?

* к?з?сті * +к?засты

! Жо?ар?ы жа? сыны?ы Ле-Фор II-ге К?БІНЕСЕ с?йкес келеді?

* диплопия

* бетті? ?заруы

* +Венсан симптомы

* тістегенде ауруы

* м?рыннан ж?не ауыздан ?ан кету

! Жа?тарды? сынуы кезінде жар?ынша?тарды? ы?ысуына алып келетін себебі аз:

* Б?лшы?еттер тартпасы

* +нау?асты? жасы

* со??ы ба?ыты

* жар?ынша?тар ауырлы?ы

* жара?аттаушы ?серді? к?ші

! Ер кісіде клиникалы? к?рінісінде жо?ар?ы жа?ты? сыны?ы, жартылай аксиальді рентгенограммада гаймор ?уысы айма?ында гомогенді к?ле?ке бар.Б?л к?ріністер ?андай симптом?а с?йкес келеді?

* диплопия

* +гемосинус

* энофтальм

* "к?зілдірік симптомы"

* жар?ынша?тарды? ы?ысуы

! Т?менгі жа?ты? сыны?ы кезінде т?ра?ты тасымалдау?а ?ажет:

* Збаржа аппараты

* Иекасты са?пан

* +Тигерштедтті? тіске арнал?ан шинасы

* салма? салып тартылу

* тістерді біріктіретін жа?с?йекаралы? лигатура

! Ер кісіде ы?ысусыз т?менгі жа?ты? сыны?ы аны?талды.Рентгенограммада сыны? сызы?ы ?шінші моляр ?ры?ы т?сынан ?ткені бай?алады.Б?л кезде ?андай тактика ?олдан?ан д?рыс:

* ?ры?ты ж?лу ж?не остеосинтез жасау

* ?ры?ты са?тау ж?не остеосинтез жасау

* ?ры?ты ж?лу ж?не шендеуіш ?ою

* +?ры?ты ж?лмай шендеуіш ?ою

* пелот ?олданып шендеуіш ?ою

! Васильев шендеуішіне ?ай аны?тама с?йкес келеді:

* пелоты бар стандарт

* тістем айма?ы бар стандарт

* +лентасы бар стандарт

* жеке арналєан екі жа?ты шендеуіш

* жеке т?ра?ты екі жа?ты шендеуіш

! Ер кісі 34 жаста ауызды? ашылуы шектелгеніне,бетті? а?ауына ж?не дискамфортына ша?ымданып келді.Жара?атты 3 к?н б?рын ал?ан. ?арап тексергенде: бет терісі ?алыпты жа?дайда.Бетті? а?ауы сол жа?та?ы бет с?йегіні? жалпаюы салдарынан, к?зді? т?менгі айма?ында "баспалдаќ"симптомы,о? жа?та?ы м?рын ?шы ж?не к?засты айма?ыны? жансыздануы бай?алады.

Т?менде к?рсетілген диагноздарды? ?айсысы К?БІНЕСЕ с?йкес келеді?

* м?рын с?йегіні? сынуы

* т?менгі жаќс?йек сыны?ы

* жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор I сыны?ы

* +ы?ысумен ж?рген бет с?йек сыны?ы

* ы?ысумен ж?рген бет с?йек до?асыны? сыны?ы

! Жа? - бет хирургиясыны? ?абылдау б?ліміне 29 жаста?ы ер кісі жара?аттан кейін тісті.Ќарап тексергенде -о? жа?та?ы тіндерді? ісінуі, к?зді? т?менгі айма?ында "баспалда?"симптомы,о? жа?та?ы м?рын ?шы ж?не к?засты айма?ыны? жансыздануы,ауыз ашылуы шектелгені бай?алады.

* Ќандай фактор салдарынан ауызды? ашылуы шектелген?

* м?рын с?йегіні? сынуы

* т?менгі ?яшы?ты нервті? за?ымдалуы

* +т?жді ?сіндіні? ?оз?алуына кедергі жасайтын бет с?йегіні? ы?ысуы

* ауызды? ашылуын шектейтін т?менгі жа? жар?ынша?тарыны? ы?ысуы

* ауызды? ашылуын шектейтін жо?ар?ы жа? жар?ынша?тарыны? ы?ысуы

! 48 жаста?ы ер кісіні ?арап тексергенде: бетті? о? жа?ында?ы ж?мса? тіндерді? ісінуі,о? жа?та?ы к?засты айма?ыны? сезімтал терісіні? за?ымдалуы,ауызды? ашылуы шектелгені,о? жа?тан м?рынмен дем алуды? ?иындауы,диплопия аны?талды.

О? жа?та?ы к?засты айма?ыны? сезімтал терісіні? за?ымдалуы нені? салдарынан:

* м?рын с?йегіні? сынуынан

* т?менгі ?яшы?ты нервті? за?ымдалуынан

* бет нервіні? за?ымдалуынан

* кезбе нервті? за?ымдалуынан

* +к?засты нервіні? за?ымдалуынан

! Бет с?йек сыны?ы кезінде оны? репозициясы ?шін ?олданылады?

* т?ймелі ш??ы?ыш

* пинцет * ?айшылар

* Фарабеф ілмегі

* +Лимберг ілмегі

! Бет с?йегі,м?рын с?йегі ж?не бет с?йек до?асы сыны?тарыны? ас?ынуы:

* птоз * гипосаливация

* телеангиоэктазии

* бет нерві тарма?ыны? парезі

* +бет с?йегі а?ауы

! Бет с?йегі сыны?ы кезінде диплопияны? пайда болу себебі:

* к?з алмасы жара?аты

* ?абыну реакциясы

* к?з нервісіні? жара?аты

* +к?з алмасыны? ы?ысуы

* интраорбитальді гематома

! Ер кісі 33 жаста м?рын айма?ында?ы ауру сезіміне ша?ымданады.Бір к?н б?рын бет айма?ынан жара?ат ал?ан,м?рыннан ?ан кеткен,есінен танба?ан.Бетті? орта б?лігі ж?мса? тіндеріні? ісінуі салдарынан беті асимметриялы,сырт?ы м?рынны? с?йекті б?лігі патологиялы? ќоз?алады.М?рын жолыны? шырышты ?абаты ісінген, ?ызар?ан.Т?менде к?рсетілген диагноздарды? ?айсысы с?йкес:

* +м?рын с?йегіні? сынуы

* т?менгі жа? сыны?ы

* жо?ар?ы жа?ты? Ле-Фор I сыны?ы

* ы?ысумен ж?ретін бетс?йек до?асыны? сыны?ы

* ы?ысумен ж?ретін бетс?йек сыны?ы

! Ер кісі 22 жаста, ?ндірістік жара?ат салдарынан бет- жа? хирургиясыны? ?абылдау б?ліміне "жедел ж?рдем" к?мегімен ?келінді.?арап тексергенде:?зынды?ы 5,0 см, ені1,5см, ма?дай айма?ында?ы жара?ат, ?атты ?анайды, жара шеті тегіс,ревизия кезінде с?йек ж?не с?йек ?абы б?зылма?ан.

* Е? тиімді ем ?дісі ?айсысы?

* екіншілік тігіс салу

* кейінге ?алдырыл?ан тігіс

* тугалы тампонданнан та?у

* +біріншілік хирургиялы? ??деу

* екіншілік хирургиялы? ??деу

! ?йел адам 36 жаста, бет- жа? хирургиясыны? ?абылдау б?ліміне "жедел ж?рдем" к?мегімен 5 к?н б?рын ??ла? ма?ы - шайнау айма?ынан ал?ан жара?аты салдарынан жеткізілді. ?арап тексергенде:жара шеті тегіс емес,оны? айналасында?ы терісі ?ызар?ан,ісінген,пальпацияда ауру сезімі бай?алады.О? жа?та?ы ауыз б?рышы салбыра??ы,парус симптомы аны?талды.Бетті? мимикалы? б?лшы?еттері парезіні? негізгі себебі:

* шайнау нервіні? за?ымдалуы

* Шайнау б?лшы?етіні? за?ымдалуы

* ??ла? -самай нервіні? за?ымдалуы

* +бет нерві б?та?ыны? за?ымдалуы

* ?шкіл нерв б?та?ыны? за?ымдалуы

! ?йел адам 36 жаста, бет- жа? хирургиясыны? ?абылдау б?ліміне ?келінді. Анамнезінен: 1 са?ат б?рын ит тістегені аны?талды.?арап тексергенде: бетті? орта б?лігі ж?мса? тіндеріні? ісінуі,о? жа?та?ы жо?ар?ы ерінні? сырт?ы шетінен ?тпелі ?атпар?а дейін м?лшері 1,5 нан 0,5 см дейін жететін ж?мса? тіндерді? б?тіндін б?з?ан жара бар,жара шеті тегіс емес екені ж?не ?анталауы аны?талды.

Т?мендегі болжамды диагноздарды? ?айсысы с?йкес:

* тесілген жара

* кесілген жара

* шабыл?ан жара

* +тістелген жара

* жыртылып-со?ыл?ан жара.

! Ер кісі 35 жаста,ма?дай айма?ында?ы жара салдарынан ауру сезіміне ж?не оны? ?анайтынына ша?ымданып келді.?ндірістік жара?ат,1 са?ат алдын баспалда?тан ??ла?ан, ?ыс?а уа?ыт?а есінен айрыл?ан. ?арап тексергенде: жалпы жа?дайы орташа,тері т?сі с?р.О? жа?та?ы ма?дай айма?ында ?зынды?ы 4,0 см сызы?ты горизонтальді жара бар.Жара тере?дігі ж?мса? тіндермен біткен,жара т?бі ма?дай с?йекті? с?йек ?абымен шектелген.Жара шеті тегіс емес,аз ?ана ?анау бай?алады.К?з?стіайма?ыны? ж?не жо?ар?ы ?аба?ты? ж?мса? тіндері ісінген, тері т?сі ?о?ыр?ай-к?кшіл.

* Бірінші кезекте ?андай маманны? консультациясы ?ажет.

* нефролог

* терапевт

* +нейрохирург

* офтальмолог

* гастроэнтеролог

! Бетті? жедел ?абыну аурулары кезінде нені есепке ала отырып тілік жасалынады?

* Б?лшы?ет ба?ытын

* ма?ызды а?заларды? орналасуын

* м?рын - ерін ?атпарына параллель

* ??ла? ?ал?анына перпендикуляр

* +бет нерві тарма?ыны? ба?ытымен

! Самай асты ш???ырыны? алды??ы шекарасы:

* біз т?різді ?сінді

* +жо?ар?ы жа? т?мпешігі

* ?рт-ж?т?ынша? фасциясы

* негізгі с ?йекті? самай асты ?ыры

* ?анат т?різді ?сіндіні? сырт?ы пластинкасы

! Ер адамда самай асты ш???ыры абсцесі аны?талды.Т?мендегілерді? ішінен абсцесті оперативті ауызішілік ашу ?шін е? тиімдісі ?айсысы?

* жа? -тіл ке?істігінент?менгі жа? денесіні? ішкі бетіне ?арай

* жо?ар?ы жа?ты? фронтальді тістер т?сында?ы ?тпелі ?атпардан ит ш???ырына ?арай

* +ауыз ?уысы кіре берісінен жо?ар?ы жа? молярлар т?сынан жо?ар?ы жа? т?мпешігіне ?арай

* т?менгі жа? молярлар т?сыны? ?тпелі ?атпарынан ретромолярлы айма??а ?арай

* ?анатша жа? ?атпарынан т?менгі жа? б?та?ына ?арай

! Ер кісі 32 жаста, сол жа?ында?ы к?засты айма?ыны? ісінуіне, температурасыны? 37,5 дейін к?терілгеніне ша?ымданып келді.?арап тексергенде: сол жа?та?ы к?засты айма?ыны? ісінуіне байланысты онша бай?алмайтын бет асимметриясы,сол жа?та?ы м?рын -ерін ?атпары тегістелгені аны?талды. Жо?ар?ы жа?ты? сол жа?ында?ы ?тпелі ?атпары тегістелген,пальпация жаса?анда тез ауру сезімі пайда болатын шектелген инфильтрат бар.2.2 тісі пломбылан?ан, перкуссия кезінде азда?ан ауру сезімі бай?алады.

К?рсетілген клиникалы? жа?дай?а с?йкес келетін оперативті жол?а ?айсысы сай:.

* сол жа?та?ы м?рын- ерін ?атпарынан тілік жасау

* сол жа?та?ы к?з асты айма?ынан тілік жасау

* 2.2 тісті? т?сынан та?дай жа?ынан тілік жасау

* 2.5, 2.6 тістер т?сынан ?тпелі ?атпар шырышты ?абатынан тілік жасау

* +инфильтратты? ?зынды?ымен бірдей ?тпелі ?атпарды? шырышты ?абатынан тілік жасау

! Абсцесс кезінде ?ай жерден аз м?лшерде тінді кесіп алып,жергілікті дренажды тесік ?алыптастырады?

* +?атты та?дайдан

* ?рт айма?ынан

* Ретромоляр айма?ынан

* жа?-тілке?істігі

* ?анатша-т?менгі жа?айма?ынан

! Операция кезінде бет -жа? айма?ында?ы ?ан тамыр за?ымдалып, ?ан кетуде.?ан тамырды байлау ?шін ?андай тігін материал д?рыс?

* жібек * лавсан

* +кетгут * жыл?ы ?ылы

* полиамидті жіп

! Ер кісі ауызды? д?рыс ашылмауына ж?не ашылуыны? шектелуіне ша?ымданып келді.Анемнезінен 2 ай б?рын о? жа?ынан т?менгі жа?ты? айдаршы?ты ?сіндісі сын?аны,со?ан операция жасал?аны аны?талды.Магнитті-резонансті томограммада айдаршы?ты ?сіндіге жа?ын фиброзды тінні? бітісуі бай?алады.

Т?менде к?рсетілген операцияларды? ?айсысын ?олдан?ан д?рыс?

* +т?менгі жа? редрессациясы

* тырты?тыкесіпалу, тері?иындысыналмастыру

* тырты?ты кесіп алу ж?не филатовски саба?шасынан пластика жасау

* ?шб?рышты ?иындымен тырты?ты жою

* m.masseter ажырауы ж?не т?менгі жа?с?йек б?та?ыны? т?менгі б?лігіне бекуі

! Нау?асты емдеуге ба?ыттал?ан комплексті іс- шараларды? негізгі атауы?

* ?леуметтік реабилитация

* +медициналы? реабилитация

* к?сіптік реабилитация

* клиникалы? жазылу

* д?рігер -е?бектік экспертизасы

! Естен тануды? патогенетикалы? себебін к?рсеті?із?

* аллергиялы? реакция

* Ишемиялы? ауру

* Жедел ж?рек жеткіліксіздігі

* ж?рек ?ан тамырларыны? рефлекторлы тарылуы

* +бас миы ?ан тамырларыны? рефлекторлы тарылуы

! Нау?ас Ф. 43 жаста, 1.6 тісті ж?лу ма?сатында 2% -тік новокаин ерітіндісімен жергілікті жансыздандыру ж?ргізілді. 30- 40 секундтан кейін нау?аста ?ор?ыныш сезімі,суы? жапыс?а? тер б?лінуі,ерін к?геруі,артериялы? ?ысым т?мендеуі ж?ріп жатты.5 - 6 минуттан кейін "жедел іш" симптомы бай?алды,нау?ас м?жбїрлі ?алыпта болды.

* К?рсетілген клиникалы? к?рініс анафилактикалы? шокты? ?андай клиникалы? т?ріне жатады?

* ж?ректік

* +абдоминальді

* Аурулы? шок

* пнематикалы?

* церебральді

! Нау?ас С., 25 жаста, 1.6 тісті? созылмалы грануленген периодонтит деген диагнозбен ж?лу ма?сатында жергілікті жансыздандыру ж?ргізілді.Тісті ж?ла баста?анда нау?аста бірден ?лсіздік, бозару,терше?дік,бас айналу,к?з алдыны? ?араюы бай?алды.Кейін есінен танды.Д?рігер емдік д?рілер салды,содан 1 минуттан кейін нау?ас есін жинады.

К?рсетілген клиникалы? к?ріністерді? ?айсысы т?мендегі ас?ыну?а с?йкес келеді?

* коллапс

* +естен тану

* Аурулы? шок

* Гипертониялы? ауру

* Анафилактикалы? шок

! Бір минутта ж?рекке тікелей емес массаж жаса?анда рациональді ж?рек со??ысы ?анша?а те? болады?

* 30

* + 60 * 90

* 80 * 100 ! Ж?рекке тікелей емес масссаж жасауда реаниматорды? ?олы ?ай жерде орналасу керек?

* эпигастрида

* ж?рек айма?ында

* +к?кіректі? т?менгі ?штен бір б?лігі

* к?кіректі? орта??ы ?штен бір б?лігі

* к?кірек пен ?абыр?а аралы?ында

! К?йікті? ?ай сатысында теріні? эпителиалды жасушаларыны? жойылуы болады?

* I де?гей

* I I де?гей

* Ш-А де?гей

* +Ш -Б де?гей

* IV де?гей

! Ересек адамда бас пен мойын б?кіл денені? неше пайызын ??райды?

* 4,5% * +9% * 12%

* 18% * 26% ! Ересек адамда бет б?кіл денені? неше пайызын ??райды?

* 1%

* 2% * +3% * 4%

* 5% ! Сілтіні химиялы? нейтрализациялау ж?ргізіледі:

* 2-3% натрий гидрокарбонаты ерітіндісімен

* +1-2% лимон немесе сірке ?ыш?ылы ерітіндісімен

* 5% натрий тиосульфат (гипосульфат) ерітіндісімен

* глицеринмен

* 5% мыс сульфаты ерітіндісімен

! Ер адам 35 жаста. Бет-жа? стационарына жедел ж?рдеммен келген. Ма?дайды?, сол жа? ?ртты? ауру сезіміне, домбы?уына, ?ызаруына ша?ымданады. Анамнезінен ?айна?ан сумен к?йгені аны?талды. Объективті тексергенде: ?ызар?ан тері астынан м?лдір сары т?сті к?піршіктер аны?талды. К?піршік аузыны? астынан ауыратын, ашы? ?ызыл немесе к?лгін т?сті ыл?алды тін аны?талады.

Т?мендегі диагноздарды? ?айсысы К?БІНЕСЕ с?йкес?

* I д?режелі к?йік

* + I I д?режелі к?йік

* I I I д?режелі к?йік

* I I Iбд?режелі к?йік

* IV д?режелі к?йік

! Ер адам 35 жаста: Ма?дайды?, солжа??ртты?аурусезіміне, домбы?уына, ?ызаруынаша?ымданады. Анамнезінен ?айна?ан су мен к?йгені аны?талды. Объективті тексергенде:?ызар?ан тері астынан м?лдір сары т?сті к?піршіктер аны?талды. К?піршік аузыны? астынан ауыратын, ашы? ?ызыл немесе к?лгін т?сті ыл?алды тін аны?талады.

Жара айма?ына ?андай ем ж?ргізген д?рыс:

* +кератопластикамен

* УЖЖ терапиямен

* бриллиант к?гі ерітіндісімен ??деу

* 5% калий йодиді ерітіндісімен

* лейкопластырмен жара бетін ??деу

! Ер адам 40 жаста. Бет-жа? стационарына жедел ж?рдеммен келген. Найза?айдан кейін даладан тауып ал?ан. Объективті тексергенде: бет терісі айма?ында жергілікті "белгі" не "ток белгісі" аны?талды. Одан сау тері айма?ына ?арай ?ызыл т?сті, контуры ай?ын тарма?тар тарайды.

Диагноздарды? ?айсысы с?йкес?

* термиялы? к?йік

* ?ыш?ылмен химиялы? к?ю

* сілтімен химиялы? к?ю

* + электрок?йік

* ?сік ! Ер адам 47 жаста. Бет-жа стационарына жедел ж?рдеммен к?йік ?серінен бетті?, мойынны?, сауса?тарыны? к?лемді за?ымдалуымен т?скен. Бірнеше са?аттан кейін гипотермия, ?алтырау, б?лшы?еттік дірілі, ??су, ло?су пайда болды.

Нау?аста ?андай ас?ыну пайда болды?

* + к?йіктік шок

* естен тану

* коллапс

* аурулы? шок

* анафилактикалы? шок

! Бет-жа? стационарына 29 жастаєы нау?ас АЭС жара?атынан кейін т?скен. ?арап тексергенде - о? жа? бетс?йек айма?ында домбы?у, к?птеген жара?аттар аны?талды. Ауыз ашылуы шектелген. К?засты айма?ында баспалда? белгісі ж?не о? жа? м?рын ?анатыны?, к?засты айма?ы терісіні? жансыздануы аны?талды.

Т?менде к?рсетілген диагноздарды? ?айсысы К?БІНЕСЕ с?йкес?

* Комбинирленген жара: жара, ірі?деген жара

* + Комбинирленген радиоактивті за?ымдалу,бет до?асыны? ы?ысып сынуы

* Радиоактивті за?ымдалу

* Т?менгі жа?с?йегіні? сынуы

* Комбинирленген жара: жара, т?менгі жа?с?йегіні? сынуы

! Т?менде к?рсетілген ?ай за?ымдануларда т?менгі жа?с?йегі сынуында ?олданылатын тістік металл шендеуіштер ?олданылады?

* Аралас жараларда

* О?жара?атты жаралар

* Жал?ыз за?ымдануларда

* Комбинирленген химиялы? за?ымдануларда

* +Комбинирленген радиационды за?ымдануларда

! 24 жаста?ы най?ас бет айма?ын сілтімен куйдіріп ал?анына д?рігерге ша?ымданады.К?йік айма?ында тері ?ызар?ан, осымен бірге теріде іші м?лдір сары?ыш с?йы?ты??а толы ?ап бар. ?апты? жарыл?ан жерлерінде тіндер ыл?алды, ашы? ?ыз?ылт т?сті. ?атты ауырсыну бай?алады. Нау?аста 1-2 аптадан кейін жара тырты?сыз жазыл?ан.

К?йікті? ?андай д?режесі сипаттал?ан:

* I * +II * IIIа

* IIIб * IV

! 38 жаста?ы нау?асты емхана?а алып келді. Ша?ымы: бетіні? сол жа?ы ?оз?алыссыз, таби?и ?атпарлары тегістелген, к?з аясы жабылмайды, ауыз ?уысы т?мен ы?ыс?ан. Тексергенде: жыми?анда бет ?лпетіні? сау жа?ына ?арай ы?ысуы бай?алады. Нау?ас ?асын кере ж?не ?ртын ?рлей алмайды. Ет тонустарыны? т?мендеуіне байланысты тама? ?ртпен тіс ?ызыл иек айма?ында ?алып ?ояды. С?йы? тама?ты? ж?не сілекейді? ауыз б?рышына? а?уы бай?алады. Нау?ас ?ртын ?немі тістеп алады. Нау?асты? с?зі т?сініксіз. Белла симптомы бай?алады. Клиниканы? белгілер ?ай ауру?а т?н:

* ушкіл нерв невралгиясы

* бет нерв невралгиясы

* ушкіл нерв невропатиясы

* дентоплексалгия

* + б?лшы? еттерді? салдануы

! 32 жаста?ы нау?ас д?рігерге ??ла? ма?ы терісенде тесіктерді? пайда бол?анына ша?ымданады. Жыланк?здер манында?ы тіндер а?аш т?різдес ?атты, сырыл?ан к?рпе т?різдес симптом белгілері бар. Нау?асты? айтуынша ??ла? маны айма?ында 4-5 айы б?рын ісік пайда болып, ?здігінен жарылып, манында?ы сау тін ісінген. Осыллай теріде бірнеше жылан к?здер пайда бол?ан. Хирург жыланк?з манында?ы инфильтратты тілгенде а?шыл д?н т?різдес а?ым бай?ал?ан. Клиниканын сипаттама негізінде алдын ала диагноз ?ойы?ыз:

* мерез * туберкулез

* + актиномикоз

* теріні? созылмалы ?абынуы

* нома ! 30 жасар нау?ас, жол танспортты? апаттынан кейін жедел ж?дем к?мегімен жеткізіліп бет-жа? хиругиясына ш??ыл ретте жат?ызыл?ан, ша?ымдары бетіні? ауыру сезімі, ісуі, ауызын шектеулі ашуы. Бас ауру ж?не бас айналу, ло?су мен ??су. Объективті: бет ж?мса? тініні? ісінуінен пайда бол?ан бет асимметриясы. Екі жа?ты? пароорбитальды гематомасы. Диагностикалы? ?арауда: басты игенде м?рыннан с?йы?ты? а?уыны? к?шеюі бай?алады

?андай алдын ала диагноз ?ойылады:

* +Лефор I

* Лефор II

* Лефор III

* альвеолды? ?сідіні? сыну

* жо?ар?ы жа? пен Гаймор ?уысы т?біні? сынуы

! 44 жасар нау?ас, жол танспортты? апаттынан кейін жедел ж?дем к?мегімен жеткізіліп бет-жа? хиругиясына ш??ыл ретте жат?ызыл?ан, ша?ымдары: бетіні? ауыру сезімі, ісуі, ауызын шектеулі ашуы. Бас ауру ж?не бас айналу, ло?су мен ??су. Объективті: бет ж?мса? тініні? ісінуінен пайда бол?ан бет асимметриясы. Екі жа?ты? пароорбитальды гематомасы. Диагностикалы? ?арауда: басты игенде м?рыннан с?йы?ты? а?уыны? к?шеюі бай?алады.

Дурыс диагноз ?ою ?шін ?андай тексеру ?дісі ?сынылады:

* ЭХО энцефалография, ЭКГ

* бет ?а??асы с?йектеріні? рентгені, МРТ

* МРТ, ЭХО энцефалография

* + бет ?а??а с?йектеріні? рентгені, ЭХО энцефалография

* ЭКГ, МРТ

! 44 жасар нау?ас жол танспортты? апаттынан кейін жедел ж?дем к?мегімен жеткізіліп бет-жа? хиругиясына ш??ыл ретте жат?ызыл?ан, ша?ымдары бетіні? ауыру сезімі, ісуі, ауызын шектеулі ашуы. Бас ауру ж?не бас айналу, ло?су мен ??су. Объективті: бет ж?мса? тініні? ісінуінен пайда бол?ан бет асимметриясы. Екі жа?ты? пароорбитальды гематомасы. Диагностикалы? ?арауда: басты игенде м?рыннан с?йы?ты? а?уыны? к?шеюі бай?алады.

Нау?ас?а ?осымша ?андай д?рігерді? ке?есі ?ажет:

* к?з д?рігеріні?

* терапевтті?

* отоларингологтын

* + нейрохирургтын

* хирургтын

! 45 жасар нау?ас, жол танспортты? апаттынан кейін жедел ж?дем к?мегімен жеткізіліп бет-жа? хиругиясына ш??ыл ретте жат?ызыл?ан, ша?ымдары бетіні? ауыру сезімі, ісуі, ауызын шектеулі ашуы. Бас ауру ж?не бас айналу, ло?су мен ??су. Объективті: бет ж?мса? тініні? ісінуінен пайда бол?ан бет асимметриясы. Екі жа?ты? пароорбитальды гематомасы. Диагностикалы? ?арауда: басты игенде м?рыннан с?йы?ты? а?уыны? к?шеюі бай?алады.

Еміні? тиімді ?дісін танда?ыз:

* Энгельді? аппараты

* Васильев шендеуіші

* Порт шендеуіші

* +Збарж аппараты

* Тигерштедт шендеуіші

! 32 жасар нау?ас, бет-жа? хиругиялы? б?лімшесіне ?арал?ан, ша?ымдары ауыру сезіміні? ж?тыну кезінді пайда болуы, ауызыны? шектеліп ашылуы, тістесуіні? б?зылуы, ас шайнай алмауы. Анамнезден белгісіз адамдар со?ып-сабап кеткен. Есін жо?алтпа?ан, ло?су мен ??су болма?ан. Объективті: бет ж?мса? тініні? ісінуінен пайда бол?ан бет асимметриясы. Ауыз ашуыны? шектелуі II д?режелі. Жа? б?рышында "басып тексеру" симптомы о? н?тиже береді. Клиникалы? суреттеме негізінде алдын ала диагноз ?ойы?ыз:

* Лефор I

* Лефор II

* Лефор III

* + т?менгі жа? сынуы

* гаймор ?уысы т?біні? сынуы

! ТNM классификациясы бойынша Т символы нені білдіреді?

* регионарлы метастаздан?ан айма?тарды? жа?дайын сипаттайды.

* лимфат?йіндеріні? жа?дайын

* алша?ты? метастазды? бар жо?ын сипаттайды

* + біріншілік оша?ты? таралуын сипаттайды.

* клиникалы? симптомдарды? бар жо?ын аны?тайды.

! ТNM классификациясы бойынша Мх символы нені білдіреді?

* алша? метастаз жо?

* алша? метастаз бар

* + алша? метастазды? бар жо?ын аны?тау ?иын.

* регионарлы метастаздан?ан айма?тарды? жа?дайын сипаттайды

* ісіктерді? салыстырмалы к?рінісін сипаттайды

! ?атерлі ісіктерді? ?асиеттері:

* +автономды?, анаплазия, инвазивті ?су, метастаз беру

* автономды?, ауру сезіміні? болмауы, дене температурасыны? к?терілуі, лейкоцитоз

* ісікті? болуы, ауру сезіміні? болмауы , дене температурасыны? к?терілуі, лейкоцитоз

* ?здіксіз ауру сезімі, лимфоцитоз, а?ырын ?су

* метастаз беру, кахексия, ауру сезімініѕ болмауы, шеттері айќын

! ?атерлі ісіктерді? сипаттамасы, ТЕК:

* жылдам ?су

* метастаз беру

* инвазивті ?су

* ай?ын жиектеріні? болмауы

* + атипиялы? жасушаларды? болуы

! Эпителиалді жасушаларды? ?атерлі ісіктеріні? сипаттамасы?

* саркома

* + ісік * амелобластома

* остеобластокластома

* остеома

! Мезенхимальді жасушаларды? ?атерлі ісіктеріні? сипаттамасы?

* +саркома

* ісік * амелобластома

* остеобластокластома

* остеома

! Ер адам 47 жаста. Сол жа? жо?ар?ы жа?с?йегіні? домбы?уына, ауырлы?ына, м?рыннан ?ан аралас б?ліндіні? б?лінетініне ша?ымданып онкодиспансерге келген. КТ м?ліметтері бойынша: Сол жа? жо?ар?ы жа?с?йегі ?ойнауына тол?ан біртекті масса, ?ойнауды? алды??ы медиальді ?абыр?асыны? деструкциясы

* болжамды диагноз ?ойы?ыз

* жо?ар?ы жа?с?йегіні? остеомиелиті

* жо?ар?ы жа?с?йегіні? остеомасы

* жо?ар?ы жа?с?йегіні? гемангиомасы

* +жо?ар?ы жа?с?йегіні? ісігі

* жо?ар?ы жа?с?йегіні? созылмалы синуситі

! ?мірлік тіндік материал алу ?шін ?андай гистологиялы? тексеріс керек?

* аутопсия

* + биопсия

* термовизиография

* диафаноскопия

* МРТ ! Мойынны? тере? б?йірлік жыланк?зі К?БІНЕСЕ ашылуы м?мкін:

* м?рын ж?т?ынша?та

* ?рт айма?ында

* тіласты айма?ында

* т?менгі жа?с?йегі асты айма?ында

* + бадамшаны? жо?ар?ы полюсі айма?ында

! Мойынны? беткей б?йірлік жыланк?зі К?БІНЕСЕ ашылуы м?мкін:

* м?рын ж?т?ынша?та

* ?рт айма?ында

* тіласты айма?ында

* тіл т?бірі айма?ында

* +мойынны? б?йірлік беткейіні? терісі айма?ында

! Мойынны? орталы? жыланк?зіні? ішкі тесігіен К?БІНЕСЕ ашылуы м?мкін:

* м?рын ж?т?ынша?та

* ?рт айма?ында

* тіласты айма?ында

* т?менгі жа?с?йегі асты айма?ында

* +тіл т?біріні? со?ыр тесігі айма?ында

! Бала 14 жаста. Сол жа? ??ла? алды айма?ында жыланк?з бар. Ата-анасыны? айтуынша жыланк?з туыл?ан кезден бар, кезегімен ірі?деп т?рады. ?арап тексергенде: ??ла? алды айма?ында?ы жыланк?з терісіні? т?сі ?згермеген, жыланк?зге зондтау жаса?анда ??ла? ?ал?анына ба?ыттал?аны аны?тал?ан.

Емні? д?рысы:

* криотерапия

* химиотерапия

* с?улелі терапия

* динамикалы? ?ада?алау

* +оперативті ем

! Бала 4жаста. Мойынны? сол жа? б?йірлік б?лігінде т?зілім аны?талды.

Ата-анасыны? айтуынша 3-4 жылда а?ырындап ?скен. ?арап тексергенде: мойынны? орта??ы б?лігінде ла?тырушы б?лшы?етті? алды??ы жиегімен тауы? ж?мырт?асындай т?зілім аны?талды. Т?зілім айма?ында тері ?згермеген. Пальпацияда шектелген, эластикалы?, терімен біріккен, ауырмайтын т?зілім аны?талды.

Болжамды диагноз ?ойы?ыз:

* липома

* + мойынны? б?йірлік кистасы

* мойынны? атеромасы

* хондрома

* остеома

! Ер жігіт 22 жаста. Визуальді мойынны? орта??ы б?лігінде ла?тырушы б?лшы?етті? алды??ы жиегімен ісі?кі грануляциялары бар жыланк?з аны?талды. Жыланк?з айма?ында ж?мса? тіндер гиперпигменттелген.

Жыланк?зден ?ою консистенциялы сары т?сті с?йы?ты? шы?ады, соны? есебінен тері жарыл?ан.

?андай ем тиімді?

* криотерапия

* химиотерапия

* с?улелі терапия

* динамикалы? ?ада?алау

* + оперативтік ем

! Ер адам 27 жаста. Визуальді мойынны? орта??ы б?лігінде ла?тырушы б?лшы?етті? алды??ы жиегімен ісі?кі грануляциялары бар жыланк?з аны?талды. Жыланк?з айма?ында ж?мса? тіндер гиперпигменттелген.

Жыланк?зден ?ою консистенциялы сары т?сті с?йы?ты? шы?ады, соны? себінен тері жарыл?ан. Ж?тын?анда жыланк?з тіласты с?йегімен жылжиды.

Мойынны? орталы? б?лігіні? жыланк?зін кесуде резециялау д?рыс:

* ?ал?аншалы шеміршек

* та?дай бадамшасы

* +тіласты с?йегі айма?ы

* жа?асты сілекей бездерін

* жа?асты сілекей безіні? т?тігі

! Амелобластома?а т?н рентгендік к?ріністер:

* "еріген ?ант" сия?ты с?йек ?згерісі

* "б?лы??ыр ?йнек" сия?ты с?йек ?згерісі

* с?йекті? к?птеген оша?ты деструкциясы

* +с?йек перделерімен б?лінген, шеттері ай?ын ?уыс т?рінде сорыл?ан с?йек тіні

* жа?с?йегіні? т?менгі ?ырыны? жайылмалы деструкциясы

! Остеома-б?л .К?БІНЕСЕ неден т?ратын ?атерсіз ісік болып табылады :

* +Жетілген с?йек тінінен

* Жетілмеген с?йек тінінен

* Жетілген шеміршек тінінен

* Жетілмеген шеміршек тінінен

* эпителиалий тінінен

! Остеома жо?ар?ы жа?с?йегінде орналасса ?андай функционалды б?зылыстар болады?

* экзофтальм

* энофтальм

* ауызды? ?иын ашылуы

* + диплопия

* нистагм

! Остеома бетс?йегінде орналасса ?андай функционалды б?зылыстар болады?

* экзофтальм

* энофтальм

* диплопия

* м?рынмен ?иын тыныс алу

* + ауызды? ?иын ашылуы

! Остеоманы былай жіктейді:

* ?атерлі ж?не ?атерсіз

* + орталы? ж?не шеткі

* беткей ж?не тере?

* одонтогендік ж?не одонтогендік емес

* біріншілік ж?не екіншілік

! Ми с?йегіні?, жа?с?йегіні? ж?не бет с?йегіні? полиоссальді за?ымдалуымен, теріні? оша?ты пигментациясымен ж?не горрмонды? б?зылыстармен сипатталатын Олбрайт синдромы ?ай кезде жиі кездеседі?

* климаксты? кезе?дегі ?йелдерде

* жынысты? жетілу кезе?індегі балаларда

* ?лкен жаста?ы еркектерде

* + жынысты? жетілу кезе?індегі ?ыздарда

* екі?абат ?йелдерде

! "Алыпжасушалы ісік" ?ай м?ліметтерге с?йеніп ?ойылады:

* с?рап тексергеннен

* ?арап тексергеннен

* +гистологиялы? тексерістен кейін

* ?ан анализінен кейін

* клиникалы?-рентгендік тексерістерден кейін

! Капиллярлы гемангиоманы НЕ??РЛЫМ т?мендегілерді? ?айсысымен дифференциалді-диагностика ж?ргізеді:

* +невуспен

* липомамен

* фибромамен

* папилломамен

* тері рагімен

! Бет жа? айма?ында гемангиоманы? ?ай т?рі НЕ??РЛЫМ флеболитпен бірге ж?реді?

* б?та?ты * капилярлы

* +кавернозды

* артериальді

* б?лшы? етішлік

! Тамыр со?ысы, к?біне жа? бет айма?ыны? гемангиомасыны? ?ай т?рінде аны?талуы м?мкін?

* б?лшы?еттік

* кавернозды

* капилярлы

* +артериальді

* лимфатикалы?

! Капиллярлы гемангиоманы? к?бінесе негізгі емдеу ?дісі болуы м?мкін

* тігу

* электрорезекция

* с?улемен ?сер ету

* склероздаушы терапия

* +криодеструкция, лазерокоагуляция

! Кавернозды гемангиоманы? к?бінесе негізгі консервативті емдеу ?дісі болуы м?мкін:

* тігу * электрорезекция

* с?улемен ?сер ету

* +склероздаушы терапия

* криодеструкция, лазерокоагуляция

! 33 жаста?ы ?йел сол жа? бетіні? ісінуіне ша?ымданып келді. Ауырып ж?ргеніне бірнеше жыл болды деп есептейді. ?арап тексергенде: сол жа? ?ртыны? айма?ында ісінуді? салдарынан бет асимметриясы, шекарасы ай?ын емес. Сипап тексергенде ж?мса? эластикалы? т?зіліс, жергілікті айма?та флюктуация бай?алады ж?не ?лсіз ауру сезімі бар. Т?зілісті? бетіндегі тері ж??ар?ан. Осы патологиялы? ?рдіс кезінде ?ай зерттеу ?дісін ж?ргізген НЕ??РЛЫМ д?рыс болады:

* цитология

* рентгенография

* компьютерлі томография

* сиалография

* +магнитті-резонансты томография

! 33 жаста?ы ?йел сол жа? бетіні? ісінуіне ша?ымданып келді. Ауырып ж?ргеніне бірнеше жыл болды деп есептейді. ?арап тексергенде: сол жа? ?ртыны? айма?ында ісінуді? салдарынан бет асимметриясы, шекарасы ай?ын емес. Т?зіліс ?стіндегі тері т?сі ?згермеген .Сипап тексергенде ж?мса? эластикалы? т?зіліс, жергілікті айма?та флюктуация бай?алады ж?не ?лсіз ауру сезімі бар. НЕ??РЛЫМ д?рыс болжам диагнозды та?да?ыз.

* ангиофиброма

* ?ртты? абцессі

* ?рт айма?ыны? флегмонасы

* +диффузды лимфангиома

* диффузды кавернозды гемангиома

! 29 жаста?ы ер адам т?менгі ерінні? ісінуіне ша?ымданып келді. Ауырып ж?ргеніне 2-3жыл болды деп есептейді. ?арап тексергенде: т?менгі ерінні? ісінуді? салдарынан бет асимметриясы, шекарасы ай?ын емес, оны? ?стіндегі тері ?аны? ?ызыл т?сті. Сипап тексергенде: ж?мса?-эластикалы? консистенциялы, т?зіліс айма?ында ?лсіз тамыр со?ысы аны?талады, т?менгі жа? ерінні? кілегейлі ?абаты к?кшіл ?ызыл т?сті, бас?анда а?арады. НЕ??РЛЫМ д?рыс болжам диагнозды та?да?ыз

* фиброма

* ретенционды киста

* папиллома

* диффузды лимфангиома

* +кавернозды гемангиома

! 29 жаста?ы ер адам т?менгі ерінні? ісінуіне ша?ымданып келді. Ауырып ж?ргеніне 2-3 жыл болды деп есептейді. ?арап тексергенде: т?менгі ерінні? диффузды ісінуді? салдарынан бетті? асимметриясы, шекарасы ай?ын емес, оны? ?стіндегі тері ?аны? ?ызыл т?сті. Сипап тексергенде: ж?мса?-эластикалы? консистенциялы, т?зіліс айма?ында ?лсіз тамыр со?ысы аны?талады, т?менгі жа? ерінні? кілегейлі ?абаты к?кшіл ?ызыл т?сті, бас?анда а?арады. Осы клиникалы? жа?дай?а ?ай емдеу ?дісі НЕ??РЛЫМ с?йкес:

* кесіп алу

* химиотерапия

* с?улемен ?сер ету

* антибактериальді терапия

* +склероздаушы терапия, т?зілісті кесіп алу

! 22 жаста?ы ?йел, сол жа?та?ы к?з асты айма?ында?ы ауру сезімі жо? ?ызыл да?ты? бар болуына ша?ымданды. Анамнезінен: б?л т?зіліс бала жасынан бар, біра? со??ы кездері ?лкейіп жатыр. Ќарап тексергенде: сол жа?та?ы к?з асты айма?ында?ы ?ызыл да?ты? салдарынан бет асимметриясы аны?талады, ж?мса?-эластикалы? консистенциялы, д?рыс емес пішінді. К?лемі: 3,5х2.0 см, теріден 1-2 мм биік. ?ай диагноз НЕ??РЛЫМ д?рыс?

* базилиома

* лимфангиома

* пигментті невус

* кавернозды гемангиома

* + капиллярлы гемангиома

! 22 жаста?ы ?йел, сол жа?та?ы к?з асты айма?ында?ы ауру сезімі жо? ?ызыл да?ты? бар болуына ша?ымданды. Анамнезінен: б?л т?зіліс бала жасынан бар, біра? со??ы кездері ?лкейіп жатыр. ?арап тексергенде: сол жа?та?ы к?з асты айма?ында?ы ?ызыл да?ты? салдарынан бет асимметриясы аны?талады, ж?мса?-эластикалы? консистенциялы, д?рыс емес пішінді. К?лемі: 3,5х2.0 см, теріден 1-2 мм биік. ?ай аурулармен дифференциалды диагностиканы ж?ргізген НЕ??РЛЫМ д?рыс?

* базилиома

* лимфангиома

* +пигментті невус

* папиллома

* хондрома

! Женщина 40 жаста?ы ?йел жо?ар?ы сол жа? ?ызыл иегіндегі т?зіліске ша?ымданып келді. Объективті: 2.2 тіс сауытыны? астында , тісті? мойын айма?ында домала? формалы т?зіліс, ?лкен ая?шалы, диаметрі 1.0 см. сипап тексергенде ж?мса? консистенциялы, ашы?-ал?ызы т?сті. НЕ??РЛЫМ тиімді диагнозды та?да?ыз?

* папилома

* хондрома

* +фиврозды эпулис

* остеома

* пародонтит

! 48 жаста?ы ер адам бетіні? о? жа?ында?ы т?зіліске ша?ымданады. Объективті: бетті? о? жа? ?рт айма?ында?ы т?зілісті? салдарынан бет асимметриясы бай?алады. Бетіндегі тері к?кшіл ?ызыл т?сті, ж??ар?ан, кейбір жерлерде к?кшіл домбы?улар бай?алады, тамыр со?ысы аны?талады. Сипап тексергенде: ж?мса? консистенциялы, ауру сезімі жо?, тамыр со?ысы бай?алады, ауру сезімінсіз, ж?рек систоласына с?йкес тамыр со?ысы аны?талды. ?ай диагноз НЕ??РЛЫМ д?рыс?

* + б?та?тал?ан гемангиома

* диффузды лимфангиома

* липома * фиброма

* диффузды кавернозды гемангиома

! Ер адамны? ?атты ж?не ж?мса? та?дай шекарасында т?мпешікті т?зіліс (2х2 см) бар, шекарасы ай?ын, ?оз?алмалы, ауру сезімі жо?, ол кілегейлі ?абат астында орналасады, ол 2 жыл б?рын пайда болды, д?рігерге ?аралма?ан. НЕ??РЛЫМ д?рыс болжам диагнозды та?да?ыз.

* ?атты та?дай абцессі

* жо?ар?ы жа? с?йек остеомиелиті

* ?атты та?дай рагі

* + кіші сілекей безіні? аденомасы

* ?атты та?дай остеомасы

! ?йелде ??ла? ма?ы сілекей безіні? контрастты сиалограммасында толу а?ауыны? бар екені аны?талды, жиектері т?зу 2,5х2,5. Осы рентгенологиялы? сурет ?ай ауру ?шін НЕ??РЛЫМ т?н.

* сілекей безіні? абцессі

* паренхиматозды сиаладенит

* интерстициалды сиаладенит

* сілекей безіні? сиалодохиті

* + сілекей безіні? аденомасы

! 54 жаста?ы ер адамда ??ла? ма?ы сілекей безіні? аралас ісігі аны?талды. Ісік 5,0х 3,0 см. безді? тере? б?лігінде орналас?ан. Не??рлым тиімді емді к?рсет.

* + паротидэктомиямен ?атар ісікті алып тастау

* коагуляция

* склероздаушы терапия

* с?улелі терапия, содан со? оперативті ем

* химиотерапия

! Полиморфты аденома ?андай тіндерден ??ралады?

* с?йек тінінен

* лимфоидты тінмен ?оршал?ан, без т?різді эпителиальді ??рылымнан

* + эпителиальді ??рылымдармен ?атар фиброзды, микст?різді, хондрот?різді ж?не с?йек ??рылымынан

* шеміршекті тіннен

* кілегейлі, бокалт?різді, эпидермоидты ж?не ашы? т?сті жасушалардан

! 74 жаста?ы ер адам сол жа?та?ы ??ла? ма?ы айма?ында т?зілісті? пайда болуына ша?ымданады, ол ?ш жыл б?рын пайда болды. 6 ай ішінде ол тез ?сіп, ісік айма?ында ауру сезіміні? пайда болуына ша?ымданады. Объективті ?ара?анда ??ла? ма?ы сілекей безі ма?ында ісік бай?алады 5х 3 см, сипап тексергенде ты?ыз, аз ?оз?алмалы. Ісік малигнизациясы екенін к?рсететін белгілерді к?рсеті?із.

* ісікті? к?лемі

* ??ла? ма?ы сілекей безі ма?ында орналасуы

* нау?асты? жасы

* жынысы

* + тез ?суі, ауру сезіміні? пайда болуы

! 74 жаста?ы ер адам сол жа?та?ы ??ла? ма?ы айма?ында т?зілісті? пайда болуына ша?ымданады, ол ?ш жыл б?рын пайда болды. 6 ай ішінде ол тез ?сіп, ісік айма?ында ауру сезіміні? пайда болуына ша?ымданады. Объективті ?ара?анда ??ла? ма?ы сілекей безі ма?ында ісік бай?алады 5х 3 см, сипап тексергенде ты?ыз, ?оз?алмайды. тіндермен бірігіп кеткен. Сиалограммада?ы к?ріністі к?рсеті?із.

* аны? тегіс жиектері бар толу ауыт?уы

* басты ?зекті? ке?еюі

* барлы? шы?ару ?зектеріні? тарылуы

* +т?тіктерді? толу а?ауы

* безді? паренхимасында к?птеген ?уыстарды? пайда болуы - к?лемі 8-10 мм сиалоктазилер

! 79 жастаєы ?йел сол жа? ??ла? ма?ы айма?ында ісікті? пайда болуына ша?ымданады. Ол он жыл б?рын пайда болды. 6 ай ішінде ол тез ?сіп, бір апта б?рын бет мимикасы б?зыла баста?аны бай?алды. Объективті ?ара?анда ??ла? ма?ы сілекей безі ма?ында ісік бай?алады 5х 3х 3х см, сипап тексергенде ты?ыз, ?оз?алмайды, астында?ы тіндерге жабыс?ан. Нау?ас ?асын к?тереалмайды, к?зі жабылмайды. ??рылымны? малигнизация?а т?н белгілерін ата?ыз

* ісікті? к?лемі

* ??ла? ма?ы сілекей безі ма?ында орналасуы

* нау?асты? жасы

* жынысы

* + тез ?суі, мимикалы? б?лшы?етті? парезі

! Сілекей бездеріні? ?атерсіз ісігіне НЕ??РЛЫМ ?андай белгілер т?н?

* + ісікті? шекарасы ай?ын, ?оз?алмалы

* сілекейдегі ?згерістерді? бай?алуы

* сиалограммада т?тіктерді? контрасты затпен толуыны? а?ауы бай?алады

* бет нервісіні? парез симптомы

* сілекейді? т?тіктерінен ?ан аралас с?йы?ты? б?ліну

! ?ай зерттеу ?дісі ісікті ?орытындылай верифицирлеуге НЕ??РЛЫМ м?мкіндік береді.

* + гистологиялы? ?діс

* рентгенография

* ультрадыбысты? сонографи

* пальпация

* перкуссия

! Клиника?а о? жа? ??ла? ма?ы айма?ында ісікті? пайда бол?анына ша?ымданып келді, ол жарты жыл б?рын пайда болды, баяу ?седі, мазаламайды. ?арап тексергенде к?лемі 2,5х2,8см, шекарасы ай?ын, ?оз?алмалы асты??ы тіндермен жабыспа?ан ??рылым аны?талды. Сипап тексергенде ??рылым ?оз?алмалы ж?не ауырмайды. ?андай тексеру ?дісін ж?ргізген НЕ??РЛЫМ тиімді.

* + магнитті-резонансты томография

* рентгенография

* компьютерлік томография

* сиалометрия

* реография

! Д?рігер жуан инесі бар шприцті ??рылым?а енгізіп ішіндегісін сорып алды. Сосын оны шыны?а жа?ып, зертхана?а зерттеуге жіберді. Д?рігерді? ж?ргізген тексеру ?дісін ата?ыз:

* + пункциялы биопсия

* ?ырма алу

* магнитті-резонансты томография

* гистологиялы? зерттеу

* микробиологиялы? зерттеу

! Нау?ас адамны? ??ла? ма?ы сілекей безіні? аралас ісігін алып таста?аннан кейін онда: бетті? асимметриясы, лагофтальм, ?асыны? бір жа?ты к?терілмеуі, ауызынан с?йы? тама? т?гіледі. ?андай ас?ыну бай?алады:

* +мимикалы? б?лшы?етті? парезі

* бет нервіні? невралгиясы

* к?з асты нервіні? невриті

* т?менгі тіс ?яшы?ы нервіні? невриті

* ?шкіл нервті? 2 б?та?ыны? невралгиясы

! ??ла? ма?ы сiлекей безiні? аралас ісігін операциялы? жолмен ал?аннан со? ?йелде операция жасал?ан айма?та тама? ?абылда?анда тері гиперемиясы аны?талады ж?не осы теріден теріні? б?лінуі бай?алады. Осы к?рініс ?андай ас?ынуды сипаттайды?

* +аурикулотемпоральды синдром

* бет нервіні? невралгиясы

* к?з саты нервісіні? невриті

* т?менгі ?яшы?ты? нервті? невриті

* ?шкіл нервті? 2 б?та?ыны? невралгиясы

! 25 жасар ?ыз бала д?рiгерге тiласты айма?ында iсiктi? пайда болуына ж?не ас ?абылдауыны? б?зылуына ша?ымданып келдi. Объективтi: сол жа? тiласты айма?ында шырышты ?абаты к?терi?кi, ж??ар?ан, к?кшiл т?стi. Пальпацияда флюктуация симптомы аны?талады. К?рсетiлген на?таманы? ?айсысы НЕ??РЛЫМ д?рыс:

* аденома

* цилиндрома

* + ранула

* аденокарцинома

* сілекей безіні? рагі

! ?йелді сол жа? тiласты айма?ында т?зілісті? пайда болуы ж?не ас ?абылдауыны? б?зылуы мазалайды. Объективтi ?арап тексергенде: сол жа? тiласты айма?ында шырышты ?абаты ісінген, к?кшiл т?стi. Пальпацияда флюктуация симптомы аны?талады. К?рсетiлген емні? ?айсысы НЕ??РЛЫМ д?рыс?

* ісікті алып тастау

* склероздаушы терапия

* +цистотомия

* новокаинмен блокада жасау

* коагуляция

! ?йел д?рігер стоматолог?а сол жа? т?менгі ерін айма?ында?ы т?зіліске ша?ымданып келді. Тістегеннен кейін жарылады, одан ?оймалжы? с?йы?ты? б?лінеді, ?уыс кейіннен ?айтадан толады. Объективті тексергенде: т?менгі сол жа? ерін айма?ында т?зіліс аны?талады, астында?ы шырышты ?абат к?кшіл т?сті. Пальпацияда ж?мса? эластикалы? консистенцияда?ы т?зіліс аны?талады. НЕ??РЛЫМ д?рыс диагнозды к?рсеті?із:

* аденома

* цилиндрома

* +т?менгі ерінні? сол жа?ыны? ретенционды кистасы

* аденокарцинома

* сілекей безіні? рагі

! ?лкен ж?не кіші сілекей бездерінде кистаны? пайда болуына ?сер ететін НЕ??РЛЫМ д?рыс себепті к?рсеті?із:

* сілекей безіні? созылмалы ?абынуы

* туа пайда бол?ан патология

* +жара?ат ?серінен т?тікті? бітелуі

* сілекей безіні? шы?ару т?тігенде б?где денені? болуы

* сілекей бездеріні? шы?ару т?тігінде майда кистозды ке?ею

! 47 жасмта?ы нау?ас сол жа? ??ла? ма?ы сілекей безі ма?ында?ы т?зілісті? пайда болуына ша?ымданып келді. Объективті ?арап тексергенде: ауру сезімі жо?, диаметрі 3 смге жуы? ж?мса?-эластикалы? консистенциялы, шекарасы ай?ын, к?рші тіндермен бірікпеген т?зіліс аны?талады. Сиалограммада к?лемі 2,5х2,5 см тегіс контурлы ?уысты а?ау аны?талды. НЕ??РЛЫМ д?рыс диагнозды к?рсеті?із?

* сиаладенит

* гемангиома

* сілекей безіні? рагі

* +??ла? ма?ы сілекей безіні? кистасы

* Герценбергті? жал?ан паротиті

! Сілекей бездеріні? ?атерлі ісіктеріне НЕ??РЛЫМ т?н белгілерді к?рсеті?із?

* + ісікті? шекарасы ай?ын емес, оны? ?оз?алмалылы?ы, к?рші тіндермен бірігуі

* сілекейде ?згерісті? болмауы

* сиалограммда тол?ан а?ау айма?ына т?тік иіледі, ?зілмейді

* т?зіліс шекарасыны? ай?ын болуы ж?не оны? ы?ысуы

* баяу ?суі, метастаздарды? болмауы ж?не мимикалы? б?лшы?еттерді? парезі

! Сілекей безіні? ?атерлі ісігіне НЕ??РЛЫМ т?н белгі?

* ісік шекарасыны? ай?ын болуы ж?не оны? ?оз?алмалылы?ы

* сілекейде ?згерісті? болмауы

* сиалограммда тол?ан а?ау айма?ына т?тік иіледі, ?зілмейді

* +мимикалы? б?лшы?еттерде парез белгілеріні? болуы, жедел ?суі

* баяу ?суі, ауру сезіміні? болмауы

! ?атерлі ісікке НЕ??РЛЫМ т?н белгі:

* + метастаз беруі

* баяу ?суі

* ауру сезіміні? болмауы

* шекарасы ай?ын

* капсуланы? болуы

! Ауыз ?уысыны? ?атерлі ісігіні? ?суіне НЕ??РЛЫМ ?сер ететін факторлар?а жатады:

* +темекі шегу, алкогольді ?олдану, наса

* нау?асты? жасы, артериальды ?ысымны? т?мендеуі

* ?анда?ы глюкозаны?, креатининні? м?лшеріні? жо?арылауы

* артериальды ?ысымны? жо?арылауы

* дене температурасыны? жо?арылауы, лейкоцитоз

! 75 жаста?ы ер адам д?рігер-стоматолог?а о? жа? ??ла? ма?ы айма?ында?ы т?ра?ты ауру сезіміне ша?ымданып келді. Ісікті? ?скеніне 8 жылдай уа?ыт бол?ан, б?рын мазалама?ан, со??ы 2-3 айда ісікті? ?суі жылдамда?ан ж?не ауру сезімі пайда бол?ан. Объективті: о? жа? ??ла? ма?ы айма?ында сырты б?дырлы ?лкен ісік бар, пальпацияда ты?ыз консистенциялы, ?оз?алмайды, к?лемі 5х4х5 см. Ісік бетіндегі тері ж??ар?ан, кей жерлердегі тері ісікпен біріккен. О? жа? бетті? б?лшы?етіні? парезі бай?алады. НЕ??РЛЫМ д?рыс диагнозды ?ойы?ыз.

* плеоморфты аденома

* +аралас ісікті? малигнизациясы

* аденолимфома

* мономорфты аденома

* ранула

! 82 жаста?ы ?йел сол жа? ??ла? ма?ы айма?ында?ы т?злістегі ауру сезіміне ша?ымданып келді. Т?зіліс жарты жыл б?рын пайда бол?ан ж?не тез ?л?ай?ан. Со??ы уа?ытта ауру сезімі пайда бол?ан. ?арап тексергенде: т?зіліс д??гелек пішінді, ты?ыз, пальпацияда ауру сезімі бар, аз ?оз?алмалы, бір жерде флюктуация аны?талды. Пункция жаса?анда сар?ыш т?сті с?йы?ты? алынды. Сиалограммада к?лемі 5х4,5 см болатын а?ау аны?талды, сол айма??а келетін т?тіктері ?зілгендей. НЕ??РЛЫМ д?рыс диагнозды ?ойы?ыз.

* плеоморфты аденома

* +мукоэпидермоидты ісік

* аденолимфома

* мономорфты аденома

* ранула

! 60 жаста?ы ?йел о? жа? м?рныны? б?йір ?абыр?асында?ы жара?а ша?ымданады. 6 айдай уа?ыт б?рын б?л жер ты?ыздан?ан, ж?не ол к?лемі жа?ынан тез ?л?ай?ан, 1 ай б?рын жара пайда бол?ан. Объективті: о? жа? м?рныны? б?йір ?абыр?асында диаметрі 1,5 см-дей, шеттері тегіс емес жара аны?талды. Айналасында?ы тіндер ты?ыздал?ан. М?мкiн болатын диагнозды ?ойы?ыз?

* сифилис

* туберкулез

* нома * + тері рагі

* актиномикоз

! 72 жаста?ы ер адам ?ртыны? о? жа?ында?ы с?йелдi ?сiндiлерге ша?ымданып келдi, олар со??ы кезде белсендi ?сiп, негiзiні? т?бiнде ?алы?да?аны бай?алады. М?мкiн болатын диагнозды белгiле?iз?

* +бет терісіні? рагі

* папиллома

* туа пайда бол?ан невус

* с?йел * бет меланомасы

! 78 жаста?ы ?йел адам о? жа? ?рт айма?ында с?йелдердi? болуына ша?ымданды. Со??ы уа?ытта тез ?сіп, ты?ыздала баста?ан. Нау?асты зерттеу ж?ргiзу ?дiсiн кєрсетi?iз

* + биопсия

* рентгенологиялы? зерттеу

* флюорография

* магнитті-резонансты томография

* сиалография

! ?йел адам хирург-стоматолог?а м?рын ар?асында т?зiлiстi? жарты жыл б?рын пайда бол?анына ша?ымданады. ?арап тексергенде: м?рын ар?асында к?лемі 1,5х1,5 см болатын ортасында беті ?абы?пен жабыл?ан т?йіншек аны?тал?ан, негізі ты?ыздалма?ан. НЕ??РЛЫМ д?рыс диагнозды к?рсетi?iз:

* пигментті ксеродерма

* папиллома

* туа пайда бол?ан невус

* +базалиома

* бет меланомасы

! Ер адам ?ртында?ы туа пайда бол?ан пигменттелген да?ты? бір айды? ішінде т?сіні? ?згеруіне ж?не к?леміні? ?л?аюына ша?ымданады. Осыны? алдында ол бритвамен ?ырыну барысында бiрнеше рет жара?атта?ан. Т?зілісті? т?сi к??гiрттенiп, ?се бастады. НЕ??РЛЫМ с?йкес келетін диагнозды ?ойы?ыз:

* пигментті ксеродерма

* папиллома

* фиброма

* бет терісіні? рагі

* +?рт меланомасы

! 55 жаста?ы ер адам ?ртында?ы туа пайда бол?ан пигменттелген да?ты? бір айды? ішінде т?сіні? ?згеруіне ж?не к?леміні? ?л?аюына ша?ымданады. Осыны? алдында ол бритвамен ?ырыну барысында бiрнеше рет жара?атта?ан. Т?зілісті? т?сi к??гiрттенiп, ?се бастады. Меланоманы? дамуына не себеп болды?

* нау?асты? жасы

* +невусты? жара?аттануы

* жынысты? фактор

* химиялы? факторлар

* климатты? жа?дай

! 67 жаста?ы ?йел стоматолог?а м?рын ар?асында т?зiлiстi? бiр жыл б?рын пайда бол?анына ша?ымданады. Б?рын мазалама?ан, жай ?скен, уа?ыт ?те ортасында беті ?абы?пен жабыл?ан жара пайда бол?ан. НЕ??РЛЫМ д?рыс диагнозды к?рсетi?iз:

* пигментті ксеродерма

* папиллома

* туа пайда бол?ан невус

* +бет терісіні? базалиомасы

* бет меланомасы

! 75 жаста?ы ер адамды ?арап тексеру барысында м?ран-ерiн ?атпарында 2,5х2,0см к?лемдi т?зіліс аны?талды, терi бетiнен биiгiрек, ортасында ?абырша? бар, оны ал?анда эрозивтi бетi к?рiнедi. Регионарлы лимфа т?йiндер ?л?айма?ан. Д?рыс диагнозды ?ою ?шiн ?андай зерттеу ?дiсiн ?олдан?ан НЕ??РЛЫМ Д?РЫС.

* рентгенография

* сиалография

* +цитологиялы? зерттеу

* стоматоскопия

* магнитті-резонансты томография

! 47 жаста?ы ер адам ауыз ?уысында жараны? бар болуына ша?ымданады. Анамнезінде: нау?ас насты 5 жыл бойы ?абылдап ж?р. Объективтi зерттеу кезінде: ауыз ?уысыны? кiреберiсiнде сол жа?ында кiлегейлi ?абатта ауыратын жара аны?талды, iрi?дi иiс бар. Д?рiгердi? НЕ??РЛЫМ д?рыс iс ?рекетi:

* насаны? кері ?сері жайында ??гімелесу

* сода-т?зды ванночка та?айындау

* жараны солкосерил-?ойыртпа?ымен залалсыздандыруды та?айындау

* +онколог?а жолдама беру

* хирургиялы? ем ж?ргізу

! 60 жаста?ы ер адамды тiліні? сол жа? б?йiрiндегi жарасыны? ?за? уа?ыттан бері жазылмайтынды?ы мазалайды. Анамнезiнде: нау?ас темекi шегедi, iшiмдiктi аз мєлшерде iшедi, гипертониялы? аурумен ауырады. ?арап тексергенде: екiншiлiк жартылай адентия, 36 тiс тiсжегi ?рдiсi салдарынан б?зыл?ан, тісті? ?ткір ?ыры тілді? б?йір бетін жара?аттайды. Жараны? к?лемi - 2,5х2,5см, жараны? жиектері тегiс емес, негізi инфильтративтi. Нау?асты ?арап тексергеннен кейiн д?рiгер о?ан "Тiл обыры" деген диагноз ?ойып, онколог?а жолдама берген. Ауруды? себебi не?

* темекі шегу

* ішімдік ?олдану

* нау?асты? жасы

* +б?зыл?ан тісті? ?ткір ?шымен тілді? созылмалы жара?аты

* екіншілік адентияны? болуы

! Т?менгi ерiн ісігіні? экзофиттi т?рiне жатады?

* жаралы

* инфильтрациялы

* жаралы-инфильтрациялы

* + папиллярлы, с?йелді

* гуммозды

! Т?менгi ерiн iсiгiнi? эндофиттi т?рiне жатады:

* папиллярлы

* с?йелді

* некротикалы?

* +жаралы-инфильтрациялы, инфильтрациялы

* гуммозды

! 47 жаста?ы ер адамны? ауыз ?уысын тексергенде т?менгi жа??а ?скен домала?, шеттерi кедiр-б?дыр ауыз ?уысы т?бiнi? жарасы, нау?асты? о? жа?ында ?оз?алмайтын лимфа т?йіндері аны?тал?ан, T N M классификациясы бойынша берілген клиникалы? сурет М ма?ынасына с?йкес келедi?

* M0

* +M1 * Mх * M2

* M3 ! 47 жаста?ы ер адам . Нау?асты? ауыз ?уысын тексергенде т?менгі жа??а ?скен домлала?, шеттері кедір б?дырауыз ?уысы т?бінідежара аны?тал?ан. T N M классификациясы бойынша к?рсетілген клиникалы? сурет М ма?ынасына с?йкес келеді.?

* M0 * +M1 * Mх

* M2

* M3 ! Д?рігер 33 жаста?ы ер адам?а ауыз ?уысы т?біні? ж?не т?менгіжа?асты сілекей безіні? рентгенологиялы? зерттеуін ж?ргізді. Біра? рентген суретінде сілекей тастары аны?тал?ан жо?. Берілген жа?дайда сілекей тастарын аны?тау ?шін ?ай зерттеу ?дісі е? тиімді?

* + компьютерлік томография.

* магнитты-резонансты томография.

* микробиологиялы? зерттеу.

* биопсия м?ліметтері.

* гистологиялы? зерттеу.

! Контрастты сиалография ж?ргізу ?шін м?мкін болатын?арсы к?рсеткішті к?рсеті?із.

* ?антты диабет

* безде тасты? болуы

* +безде ?абыну ?рдісіні? ас?ынуы

* ?атерсіз ісікті? болуы

* безде катерлі ісікті? болуы

! Рентген суретінде: 1.2 тісті? ма?ында диаметрі 1,0 см с?йек тініні? резорбциясы бай?алады. ?ай ем ?дісі е? тиімді?

* реплантация

* +цистэктомия

* тіс т?біріні? ампутациясы

* сауыт-радикулярлы сепарация.

! 23 жаста?ы ер адам м?рыныны? бітелуіне, е?кейгенде к?шейетін к?засты айма?ында ауру сезіміне ша?ымданды. 2.7 тісі бузыл?ан, к?ршілес тістерді? перкуссиясында ауырады, даусы т?йы?, ?тпелі ?атпары ісінген, гиперемирленген.

Синуситті? диагностикасы ?шін ?ай зерттеу ?дісі е? информативті?

* миография

* вазография

* допплерография

* +мурынны??осымша?уыстарыны?жартылайаксиальдіпроекциясында?ырентгенографиясы

* Шуллербойынша рентгенография.

! Амебластома ?шін келесі сипаттауларды? ?айсысы с?йкес:

* Жо?ар?ы ?атпарда?ы инфильтрат

* Та?дай ма?ында?ы инфильтрат

* Тіласты білктеріні? ісінуі

* +Жа?с?йекті?а?ауы?серіненбетті?ассиметриясы,сы?ыр,пункцияда - кристальды холестеринді с?йы?ты?

* Реогионарды? лимфат?йіні? ж?не сілекей бездеріні? ?л?аюы

! 32 жаста?ы нау?ас Г., нау?асты зерттегенде протезалды дайынды?та диагноз ?ойды: жо?ар?ы жа?та?ы 22 тісті? диаметрі 1,1 см ретикулярлы кистасы. Лоскутты??ай т?рі оперативті кірісу кезінде е? тиімді?

* ?шбурышты

* +жартылайай

* вертикальді

* трапеция т?різдес

* Ошенбейна-Лобке

! 36 жаста?ы ер адамды ?ара?анда т?менгі жа?ты? фронтальді тістері айма?ында ауыз кусы кіреберісі таяз екендігі аны?тады. Ќай оперативті кірісу е? тиімді?

* Остеопластика

* Гингивэктомия

* Френулопластика

* + Вестибулопластика

* Остеогингивопластика

! 29 жаста?ы ?йел адамда д?рігер 31 тіс айма?ында кызылиекті? рецессиясын, ж?не таяз ауыз кіреберісін аны?тады.

Хирургиялы? емні??ай ?дісі е? тиімді?

* Кюретаж

* Гингивотомия

* Гингивэктомия

* +Вестибулопластика

* Остеогингивопластика

! Д?рігер 23 жаста?ы ер адамда жо?ар?ы ерінні? ?зе?гісіні? т?мен бекуін аны?тады. Хирургиялы? емні??ай ?дісі е? тиімді?

* Гингивотомия

* Гингивэктомия

* Вестибулопластика

* +Френулопластика

* Остеогингивопластика

! Таяз ауыз ?уысымен бірге ж?ретін орта д?режелі ауырлы?та созылмалы жайылмалы пародонтитті? емін т?мендегі кірісулерді? БІРЕУІНЕН бас?асын ?олданады:

* Кюретажа

* Гингивотомии

* Гингивэктомии

* +Альвеолэктомии

* Вестибулопластики

!Д?рігернау?асты?ара?анда?ыс?атілж?геншесінаны?тады. ?андайоперативтікірісуе?тиімді:

* Гингивотомия

* Гингивэктомия

* +Френулопластика

* Вестибулопластика

* Остеогингивопластика

! ?оректендірушіая?тылоскутты???рамына?андайтіндеркіреді?

* с?йек

* сі?ір * теріні? сылынуы

* +теріасты май ?абаты клетчаткасы бар тері

* с?йек ?абы, б?лшы?ет, май тінімен тері.

! ?оректендіруші ая?та?ы лоскутты пластиканы? арты?шылы?ы:

* ?дісті??арапайымдылы?ы

* тырты?ты? болмауы

* арты? тіндерді? болмауы

* кезе?дерді? максимальды саны

* +некроз?а ?шырауыны? шыдамдылы?ы.

! Екі еселенген дублирленген лоскутты та?дайды? пластикасында ?ай ма?сатпен колданылады?

* операциядан кейінгі гематомаларды? профилактикасы

* +лоскутты ?алы?дату ж?не беріктікті беру ма?сатында

* ішкі эпителиальді т?семді ?алыптастыру ма?сатында

* операциядан кейінгі кзе?де с?йлеу ?ызметіні? профилактикасы мнен емі ?шін

* ?атты та?дайды? деформациясы мен тарылуыны? профилактикасы ?шін.

! 40 жаста?ы ер адам бетті? косметикалы? жеткіліксіздігіне ша?ымданды. 6 ай б?рын ауыз айма?ында жара?ат ал?ан. ?ара?анда негізі2 см болатын жо?ар?ы ерінні? ж?мса? тініні??шб?рышты пішінді жеткіліксіздігі, жо?ар?ы жа?ты? альвеолярлы ?сіндісі мен орталы? к?рек тістері жала?аштан?ан, т?менгі ерін терісімацерирленген.

* Т?мендегі ?айсы пластика ?дісі е? тиімді ?

* +Аббе?дісі бойынша операция

* тіндерді? еркін ауыстырып отыр?ызуы

* жергілікті тіндермен пластика

* Хитров?дісібойынша операция

* Филатов саба?шасымен дефектті жою.

! 45 жаста?ы ер адам бетті? косметикалы? жеткіліксіздігіне ша?ымданды. 6 ай б?рын ауыз айма?ында жара?ат ал?ан. ?ара?анда негізі 2 см болатын жо?ар?ы ерінні? ж?мса? тініні??шб?рышты пішінді жеткіліксіздігі, жо?ар?ы жа?ты? альвеолярлы ?сіндісі мен оралы? к?рек тістері жала?аштан?ан, т?менгі ерін терісімацерирленген

* Тґмендегі ?айсы пластика ?дісі е? тиімді ?

* +жо?ар?ы ерінні? толы? а?ауы

* жо?арє?ы ерінні? оша?ты а?ауы

* жо?ар?ы ерінні? субтотальді а?ауы

* бетті? орталы? б?ліміні? субтотальді а?ауы

* ауыз айма?ыны? шектелген а?ауы.

! 30 жаста?ы ер адам бетті? косметикалы? жеткіліксіздігіне ша?ымданды. 3 жыл б?рын бетті? жыртыл?ан - ?рыл?ан жара?атына біріншілік хирургиялы?емдеу ж?ргізгенінін айт?ан. Ќара?анда ауыз айма?ында тырты?ты а?ауды аны?та?ан

?ай функциональді б?зылыс сай?

* есту * тыныс алу ?ызметіні? б?зылуы

* ж?ту ?ызметіні? б?зылуы

* +ауыз ашылуыны??иындауы

* т?менгі жа?ты??йреншікті шы?уы.

! 46 жаста?ы ер адам бетті? косметикалы? жеткіліксіздігіне ша?ымданды. Анамнезінде 4 ай б?рын жара?ат ал?ан, емделмеген. Ќара?ан кезде к?засты аймаєынан о? жа?ынан тырты? аны?тал?ан. Т?менгі ?аба?ты? шырышты коньюктивасы жала?аштан?ан, к?з астында тері марцерирленген.

Т?мендегі диагноздарды??айсысы сай келеді?

* ф логофтальм

* +?аба?ты? тырты?ты айналуы

* сызы?ты калойдты тырты?

* т?менгі ?аба?ты тырты?ты? контрактурасы

* Е.т?менгі ?аба?ты? иброзды контрактурсы

! 40 жста?ы нау?ас ауыз ?уысынан тама?ты? м?рын ?уысына ?тетіне ша?ымданды. Б?л белгілер 3 ай б?рын ?атты та?дайды? хондромасын ал?аннан кейін пайда болды. ?ара?ан кезде диаметрі 2 см болатын ?атты та?дайды? а?ауы аны?талды.

Т?мендегі платиканы? ?ай ?дісі сай келеді?

* к?пірт?різді лоскут

* бір?абатты ?рттан ая?шалы ?оректенетін лоскут

* +та?дайдан ая?шалы ?оректенетіндублирленген лоскут

* ерінні? шырышты ?абатынан ая?шалы ?оректенетін бір?абтты лоскут

* бетті? терісінен ая?шалы ?оректенеті? артеризирленген лоскут.

! 46 жаста?ы ер адам бетті? косметикалы? жеткіліксіздігіне ша?ымданды. М?рын тіндеріні? а?ауы диагностикаланды. А?ауды жою ?шін ма?дайдан ая?шалы ?оректенетін лоскутпен пластика жасау жоспарлан?ан.

Жабыл?ан лоскутты ?андай тінен к?шіру керек

* ажыратыл?ан тері

* толы??абатты тері

* теріасты майлы клетчактасымен тері

* +тері теріастымай клетчаткасы мен б?лшы? етпен

* тері теріастымай клетчаткасы мен б?лшы? етпен, с?йек ?абатымен

! 40 жаста?ы нау?ас К. бетті? косметикалы? жеткіліксіздігіне ша?ымданды. 8 ай б?рын жара?ат ал?ан. Ќара?ан кезде м?рынны? тотальді а?ауы аны?тал?ан.

Т?мендегі платиканы? ?ай ?дісі сай келеді?

* Аббе ?дісі бойынша операция

* Еркін тін ар?ылы к?шіру

* +Филатов саба?щасы

* самай б?лшы? етті? лоскутымен миопластика

* А.Лимбергті? ?шб?рышты лоскутымен пластика.

! 42 жаста?ы ?йел адам косметикалы? а?ау?а ша?ымданады. Жарты жыл б?рын термиялы? к?йікке шалды??ан. Ќара?ан кезде о? бетінде тырты?тыр бар, т?меннгі ?аба?ты? к?йіктен кейінгі 1 д?режелі айналуы. Тырты?тарды жою бірнеше саты?а жоспарлан?ан.Бірінші операция жоспарланады -т?менгі ?аба?ты? тырты?тарына байланысты

Т?менде к?рсетілген операцияларды? ?айсысы е? тиімді?

* Еркін тін к?шіру

* Филатов саба?шасымен пластика

* Еркін тері трансплантатымен пластика

* +Карама-карсы ?шб?рыш лоскутымен пластика

* Диффенбах бойынша ?шб?рышты лоскутпен пластика

! Кандай лоскут т??керілетін болып табылады?

* ?зынды?ы мен еніні? 3: 1 ?атынаста

* екіеселенген лоскут

* бір?абатты лоскут

* артериалан?ан лоскут

* +?зіні? негізі а?ау шеті болып табылатын ж?не шамамен 180°С ішке б?рылатын.

! 42 жаста?ы ер адам косметикалы? а?ау?а ша?ымданады. ?аралудан кейін д?рігер "Базалиома" диагнозын ?ойды. К?рсетілген операцияларды? ?айсысын нау?ас?а ?сын?ан еѕ тиімді?

* +М?рын - ерін ?атпары лоскутымен пластика

* Филатов саба?шасымен пластика

* Теріні? еркін трансплантатымен пластика

* Карама-?арсы ?шб?рыш лоскутпен пластика

* E.Диффенбах бойынша ?шб?рыш

! Филатов саба?шасымен пластиканы? негізгі арты?шылы?ына НЕ??РЛЫМ жатады :

* шектеулі тырты?тану ( умеренное рубцевание )

* этаптарды? минимальды саны

* + трансплантатты? ?лкен к?лемі

* ?орша?ан тіндерді? са?талуы

* жа?сы косметикалы? н?тиже .

! Филатов саба?шасымен пластиканы? негізгі арты?шылы?ына НЕ??РЛЫМ жатады :

* ?дісті? ?арапайымдылы?ы

* этаптарды? минимальді саны

* +?абылдамау ?аупіні? т?мендігі

* бас?а тіндерді? са?талуы

* жа?сы косметикалы? н?тиже .

! 46 жаста?ы ?йел , тексергенде о? жа? ?ртты? ж?мса? тіндерінде ауыз ?уысына енген ?лкен а?ау аны?талды .НЕ??РЛЫМ тиімді пластика т?рін та?да?ыз :

* жергілікті тіндермен пластика

* м?рын ерін айма?ынан алын?ан ?иы?пен пластика жасау

* +филатов саба?шасы

* ар?аны? жалпа? б?лшы?етінен алын?ан саба?шалы ?иы?пен пластика жасау

* к?з асты айма?ы тіндерімен пластика жасау .

! Т?мендегі к?рсетілгендерді? ?айсысы Филатов саба?шалы ?иы?ымен пластика жасау?а к?рсеткіш болып саналады :

* ??ла? ?ал?аны ж?не ?аба?ты? б?лікті а?аулары

* с?йек тініні? а?аулары

* т?менгі самай буыныны? созылмалы артрозы ж?не артриті

* +бет жа? айма?ыны? ж?мса? тіндеріні? к?лемді , тесіп ?тпеген , тесіп ?ткен а?аулары

* м?рын ж?не та?дайды? б?лшекті а?аулары .

! 50 жаста?ы ер кісі бет айма?ында ?лкен а?ауды жабу ма?сатымен ?зынды?ы 30 см саба?шалы ?иы? алу ?ажет .Т?менде к?рсетілген донор а?заларыны? ?айсысы НЕ??РЛЫМ тиімді ?

*+ ішті? алды??ы б?йір беті

* мы?ынны? ,санны? ішкі беті

* мойын , иы?ты? алды??ы ішкі беті

* мы?ынны? алды??ы б?йір беті

* ар?аны? жалпа? б?лшы?етті айма?ынан .

! Нау?ас Н 40 жаста ,бетіндегі косметикалы? а?ау?а ша?ымданып келді . 6 ай б?рын авток?лік апатынан жара?ат ал?ан . ?арап тексергенде : ?ртты? , т?менгі ерінні? , иекті? о? жа?ында ?лкен к?лемді тесіп ?ткен тотальді а?ау аны?талды . А?ау айма?ында?ы альвеолярлы ?сінді ж?не тістері ашыл?ан ( оголены ).Т?менде к?рсетілген пластика ?дістеріні? ?айсысы НЕ??РЛЫМ тиімді :

* жедел лоскут

* +Филатов саба?шасы

* тіндерді еркін к?шіру

* ма?дайдан алын?ан ?оректі ая?шалы ?иынды

* Лимберг ?шб?рыштарыменен пластикалау

! 23 жаста?ы ?йелді? 3.5 тіс айма?ында?ы ?ызылиегінде т?зіліс бай?алады ,оны? пайда бол?анына бір ай бол?ан , бас?анда ?анайды . Т?зіліс д??гелек пішінді , а?шыл ?ызыл т?сті , ж?мса? консистенциялы , жалпа? ая?шалы . НЕ??РЛЫМ д?рыс диагнозды к?рсеті?із :

* папиллома

* +ангиоматозды эпулис

* фиброзды эпулис

* алып клеткалы эпулис

* фиброма

! НЕ??РЛЫМ микрогениямен бірге ж?реді :

* м?рын а?ауы

* жал?ан буын

* т?менгі жа?с?йек сыны?ы

* + самай т?менгі жа?с?йек буыныны? анкилозы

* жо?ар?ы жа?с?йек а?ауы

! Лимбергті? ?шб?рышты ?иындыларымен пластика жасау ?ай жа?дайда НЕ??РЛЫМ жиі ?олданылады :

* тіл а?ауы

* ?ртты тесіп ?ткен а?ауда

* м?рынны? субтотальды а?ауында

* т?менгі ?аба?ты? тырты?ты а?ауында

* +жо?ар?ы ерін ж?геншесі к?лемі мен бекітілу аномалиясында

! Т?менгі жа?с?йекке с?йек пластикасын жасау?а НЕ??РЛЫМ к?рсеткіш болып саналады

* тістерді? шы?уында

* +т?менгі жа?с?йекті? 2см ден арты? а?ауында

* т?менгі жа?с?йекті? сызы?ты сыны?ында

* т?менгі жа?с?йекті? екіжа?ты сыны?ында

* т?менгі жа?с?йекті? б?рышы айма?ыны? сыны?ы

! Микрогения кезіндегі НЕ??РЛЫМ жиі дамитын ас?ынуды та?да?ыз :

* ерінні? ??р?ауы

* +СТЖБ анкилозы

* к?руді? нашарлауы

* ауыз ?уысыны? ??р?ауы

* дем алуды? ?иындауы

! Созылмалы жайыл?ан ?анжелді хирургиялы? емні? ?айсысы жасалынбайды?

* ?ырнау

* Гингивотомия

* Гингивэктомия

* +Секвестрэктомия

* Гингивопластика

! 28 жасар ?ыз баланы стоматологиялы? тексеру кезінде д?рігер тере?дігі 2-3 мм пародонт ?алталарын,3.1,3.2,4.1,4.2-тістеріні? т?сында ауызды? кіре берісіні?саязды?ы аны?талды.

Осы клиникалы? жа?дай ?шін ?андайхирургиялы? ем-шара шипалы болады деп ойлайсыз?

* Гингивотомия

* Френулопластика

* Гингивопластика

* +Вестибулопластика

* Остеогингивопластика

! Ер адам М., 47 ж, ?арап тексергенде пародонтальды? ж?не с?йек ?алталары мен ж??а фиброзды-?згерген тінді ?ызыл иекті к?руге болады.

?андай хирургиялы? ?діс тиімді болып табылады:

кюретаж; * гингивэктомия

* френулопластика

* вестибулопластика

* + Видману-Нейман бойынша лоскутты операция

! ?арап тесергенде ер адамда Е., 48 ж, ?ойл?ан диагноз: созылмалы жайылмалы пародонтитті? ауыр д?режесі,бір тіс т?сында т?мен жа?та тере?дігі 7 мм пародонт ?алтасы.

?андай хирургиялы? ?діс тиімді болып табылады

* +гингивотомия

* гингивэктомия

* френулопластика

* жеделкюретаж

* остеогингивопластика

! ?арап тесергенде ер адамда Е., 48 ж, пародонтальдыж?не с?йек ?алталарын 5-7 мм, ауыз кіре берісіні? тарлы?ын к?рді.

?андай хирургиялы? ?діс тиімді болып табылады

* ашы? кюретаж

* остеогингивопластика

* радикальды гингивэктомия

* +мукоостеогингивопластика

* Видману-Нейман лоскутты операциясы

! ?арап тесергенде ер адамда С., 42 ж, пародонтальды?алталар тере?дігі4 ммж?не ?ызыл иек гипертрофиясы 11, 12, 21, 22, 23 тістер т?сында.

?андай хирургиялы? ?діс тиімді болып табылады

* кюретаж

* гингивотомия

* остеогингивопластика

* +жеделгингивэктомия

* мукоостеогингивопластика

! ?арап тесергенде ер адамда С., 42 ж, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 тістер т?сында тере?дігі 4-6 мм с?йек ?алталары.

?андай хирургиялы? ?діс тиімді болып табылады?

* кюретаж

* гингивотомия

* гингивэктомия

* вестибулопластика

* +остеогингивопластика

! Ер адам К., 49 ж, аузынан нашар иіс шы?уына тістеріні? ?оз?алуына ша?ымданып келді. Д?рігер ?арап тексергенде пародонтальды ж?не с?йек ?алталарын, 32, 33, 34, 35 тістер т?сында альвеолды ?сіндіні? тырты?ты а?ауын к?рді.

?андай хирургиялы? ?діс тиімді болып табылады?

* +кюретаж

* гингивэктомия

* френулопластика

* остеогингивопластика

* мукоостеогингивопластика

! ?арап тесергенде ер адамда З., 38 ж, пародонтальдыж?не с?йек ?алталар тере?дігі

4 мм. Остеогингивопластика?а дайындауды? ?андай ?дістері д?рыс?

* +са?пан-шендеуіш дайындау

* бюгельді протез дайындау

* к?пір т?різді протез дайындау

* екі жа?ты темірлі шендеуіш дайындау

* темірлі ілмектері бар шендеуіш дайындау

! Ер адам К., 39 ж, стоматолог-ортопедке ортопедиялы? к?мек ?шін келді. ?арап тексергенде 4.5, 4.4, 3.4, 3.5 тістер т?сында альвеолды ?сіндіні? ішкі жа?ында ?ткір ?ырларды бай?ады.

?андай хирургиялы? ?діс тиімді болып табылады?

* кюретаж

* альвеолотомия

* гингивотомия

* гингивоэктомия

* +альвеолэктомия

! Ер адам Т., 50 ж, стоматолог- ортопедке с целью тістерін протездеуге келді.?арап тексергенде ауызды? кіре берісі тар екенін бай?ап стоматолог-хирург?а жіберді.

?андай хирургиялы? ?діс тиімді болып табылады?

* гингивотомия

* гингивоэктомия

* альвеолэктомия

* +вестибулопластика

* мукоостеогингивопластика

! 39 жаста?ы ер адамды тексергенде , д?рігер альвеолды ?сіндімен т?менгі альвеолды канал аралы?ында биіктікті ж?не оны? гребень енін аны?тады . Ол 10 мм ж?не 3 мм ге те? болды . Дентальды имплантацияны? ?ай т?рін ?олдан?ан НЕ??РЛЫМ тиімді болады ?

* Субпериостальды

* Трансмандибулярлы

* Эндодонтты-эндооссальды

* Эндооссальды-винтті

* +Эндооссальды-пластинді

! НЕ??РЛЫМ жиі ?олданылатын имплантантты к?рсеті?із .

* Субмукозды

* Субпериостальды

* Эндодонтты-эндооссальды

* +Эндооссальды-винтті

* Эндооссальді-пластинді

! 58 жаста?ы ?йелді тексергенде , д?рігер альвеолды ?сіндімен гаймор ?уысы т?біні? биіктігін ж?не оны? гребень енін аны?тады .Ол 12 мм ж?не 3 мм ге те? болды .Дентальді имплантацияны? ?ай т?рін ?олдан?ан НЕ??РЛЫМ тиімді болады :

* Субмукозды

* Субпериостальды

* Эндодонтты-эндооссальды

* Эндооссальды-винтті

* +Эндооссальді-пластинді

! Т?менде к?рсетілген материалдарды? ?айсысы эндооссальді имплантанттарды дайындауда НЕ??РЛЫМ жиі ?олданылады :

* +титан

* тантал * к?міс

* хромникель ?оспасы

* к?міс-паллади ?оспасы

! Т?менде к?рсетілген остеогенді материалдарды? барлы?ы эндооссальді имплантацияда ?олданылады , ТЕК :

* Аллос?йек

* Аутос?йек

* Ксенос?йек

*+ Шеміршек

* Брефос?йек

! 54 жаста?ы ?йелді тексергенде , д?рігер диагноз ?ойды : тіс ?атарыны? а?ауы , Кеннеди бойынша ?шінші класс .Нау?ас?а имплантацияны? ?ай т?рін ?олдан?ан НЕ??РЛЫМ тиімді ?

* Субмукозды

* +Эндооссальды

* Субпериостальды

* Трансмандибулярлы

* Эндодонтоэндооссальды

! С?йекішілік имплантанттарды сырт?ы пішініне байланысты ?андай шартты топтар?а НЕ??РЛЫМ б?луге болады ?

* Коникалы? ж?не д??гелек

* Тамшы т?різді ж?не тік

* +Коникалы? ж?не винтті

* Винтті ж?не винтті емес

* Пластинді ж?не винтті .

! Субпериостальді имплантатты ?андай элементтер ??райды ?

* Тіректі иы?тар ж?не мойыны

* +Басы , мойыны ж?не тіректі б?лігі

* Мойыны , балка ж?не орталы? б?лігі

* Басы , иы?тар , мойыны ж?не негізгі б?лігі

* Вестибулярлы , оральды , орталы? б?лігі .

! "Біріншілік импалантатты? стабилизациясы "термині нені білдіреді ? НЕ??РЛЫМ д?рыс жауапты та?да?ыз :

* Имплантатты? физиологиялы? ?оз?алуы

* +Операциядан кейінгі 1-к?н - ?оз?ал?ышты?ы жо?

* Операциядан кейінгі 21-к?н - ?оз?ал?ышты?ы жо?

* Операциядан кейінгі 14-к?н - ?оз?ал?ышты?ы жо?

* Ж?ргізілген операциядан кейінгі ?абынуды аны?тау .

! "Екіншілік имплантатты? стабилизациясы "термині нені білдіреді ? НЕ??РЛЫМ д?рыс жауапты та?да?ыз :

* Имплантатты? физиологиялы? ?оз?алуы

* Операциядан кейінгі 1-к?н - ?оз?ал?ышты?ы жо?

* +Операциядан кейінгі 21-к?н - ?оз?ал?ышты?ы жо?

* Операциядан кейінгі 14-к?н - ?оз?ал?ышты? жо?

* Ж?ргізілген операциядан кейінгі ?абынуды аны?тау .

! Имплантат мойыны айма?ында?ы ?ызылиек ?алтасыны? шартты тере?дігі ?андай болуы ?ажет ? НЕ??РЛЫМ м?мкін болатын тере?дікті та?да?ыз :

* 1 мм

* +3 мм * 5 мм

* 0,5 мм * 1,5 мм.

! Субпериостальды имплантация ерекшеліктері

* импланттат?а с?йек орыны дайындау

* б?ранда ар?ылы с?йекке имплантты енгізу

* биоинертті керамика ар?ылы с?йек а?ауы толтырылады

* имплант ?ою ?шін арнайы б?р?ымен т?бір ?зегін ке?ейтеді

* + кіліейлі-с?йек ?абы?ы ажыратылып, с?йекке бекінеді

! ?ай мерзімде имплантация операциясынан кейін сорылмайтын тігіс материалы налу ?ажет?

* 3 к?н * +7 к?н

* 2 к?н * 2 аптада

* 1,5 аптада

! Екі кезе?дік имплантацияда бірінші мен екінші кезе? арасында?ы уа?ыт ??райды?

* 30 к?н * 45 к?н

* +3 айдан 6 ай?а дейін

* 1,5 жылдан 2 жыл?а дейін

* 6 айдан 1,5 жыл?а дейін

! "Имплантатты? біріншілк т?ра?тылы?ы"-термині нені білдіреді?

* Имплантатты? физиологиялы? ?оз?ал?ышты?ы

* +операциядан кейін 1-ші к?н - ?оз?ал?ышты? жо?

* операциядан кейін 21-ші к?н - ?оз?ал?ышты? жо?

* операциядан кейін 14-ші к?н - ?оз?ал?ышты? жо?

* операциядан кейін ?абынуды? аны?талуы

1

Показать полностью… https://vk.com/doc155404134_249172376
256 Кб, 11 декабря 2013 в 16:48 - Россия, Москва, ГЭИ, 2013 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении