Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 020576 из ГЭИ

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫМИНИСТЕРСТВО

БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

МИНИСТРЛІГІРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

М.?УЕЗОВ атында?ы О?Т?СТІК ?АЗА?СТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.О.АУЭЗОВА

БЕКІТЕМІН

М.?уезов атында?ы О?МУректоры

________________Мырхалы?ов Ж.?.

"_______" _______________ 2015 ж.

Мемлекеттік емтихан?а арнал?ан ба?ылау с?ра?тарыны?

ТІЗІМІ Маманды?: 5В060200 - Информатика

П?н:Деректер ?орыны? теориясы

1. Деректер ?орыны? даму тарихын т?сіндірі?із. Негізгі модельдерді сипатта?ыз.

2. Деректерді са?тау ?дістеріні? эволюциясын аны?та?ыз. Файлды? ж?йе мен деректер ?орын (Д?) т?сіндірі?із.

3. Иерархиялы?, желілік ж?не реляциялы? моделдер арасында салыстырмалы талдау жаса?ыз.

4. Деректер ?оры кестелерін нормализациялауды к?рсеті?із.

5. Деректер ?орын жоспарлау кезе?дерін сипатта?ыз. Деректер ?орыны? инфологиялы? (концептуальды), даталогиялы? ж?не физикалы? моделдері арасында салыстырмалы талдау жаса?ыз.

6. Деректер ?орын бас?ару ж?йесін (Д?БЖ) т?сіндірі?із. Негізгі функцияларын аны?та?ыз.

7. Деректер ?орыны? классификациясын к?рсеті?із.

8. Microsoft Access кестелерін ??дейтін негізгі функциялар ж?не командаларды т?сіндірі?із (??ру, модификациялау ж?не кесте ??рылымын к?шіру, кесте ашу, жазба ?осу, к?ру, ??деу, жазба ?шіру, ?ріс м?ндерін алмастыру, кестелерді ж?не файлдарды к?шіру).

9. Типтерді т?рлендіретін функциялар мен ?атарларды ??дейтін функцияларды аны?та?ыз.

10. Кестемен ж?мыс жасайтын функцияларды аны?та?ыз.

11. Кестені индекстеуді т?сіндірі?із. Индексті тег т?рлерін сипатта?ыз .

12. Деректер ?оры кестелеріні? арасында ?немі байланыс ??ру ж?не кестелерді? б?тінділік сілтемесін т?сіндірі?із.

13. Кестелерде м?ліметтерді іздеу командаларын т?сіндірі?із.

14. Деректер ?орыны? бір немесе бірнеше байланыс?ан кестелерінен с?раныс бойынша та?дау жасауды т?сіндірі?із. С?раныс н?тижелерін шы?аруды? ?рт?рлі т?сілдерін к?рсеті?із.

15. Кестелермен орындалатын амалдарды аны?та?ыз.

16. Кестелерден м?ліметтерді ?шіруге ж?не алмастыру?а мысал келтірі?із.

17. Бірнеше байланыс?ан кестелерден есептер ??ру принципін т?сіндірі?із.

18. Класс ж?не объект т?сінігін сипатта?ыз. Негізгі ?асиеттерін, о?и?алар мен ?дістерін т?сіндірі?із.

19. Форманы? объектілерін сипатта?ыз. Оларды? ?асиеттерін, о?и?алар мен ?дістерін т?сіндірі?із.

20. Кестелер арасында?ы байланысты са?тау?а жасал?ан амалдардысипатта?ыз. Кестелерді біріктіруді т?сіндірі?із.

21. Пайдаланушылар класстарыны? негізінде экранды? форманы? ??рылуын т?сіндірі?із.

22. SQL- ді? ??ру ж?не кесте ??рылымын ??деу командаларымен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із.

23. С?ранысты? т?рлерін аны?та?ыз. К?рделі с?раныстарды ??руды к?рсеті?із.

24. Пайдаланушы ?осымшасына м?зір ??ру ?дістерін ?олдануды т?сіндірі?із.

25. Клиент-сервер архитектурасын сипатта?ыз.

П?н:Санды? ?дiстер

1. Жуы? сандарды, сандарды? абсолюттiк ж?не салыстырмалы ?ателiктерін, сандарды жуы?тауды т?сіндірі?із.

2. Бір айнымалылы ж?не бірнеше айнымалылы функцияны? абсолюттiк ж?не салыстырмалы ?ателiктерін т?сіндірі?із.

3. Аны?тал?ан интегралды тiкт?ртб?рыштар ж?не трапеция формулаларымен жуы?тап есепте?із.

4. Аны?тал?ан интегралды Симпсон формуласымен жуы?тап есепте?із.

5. Аны?тал?ан интегралдыГауссты? квадратуралы? формуласымен жуы?тап есепте?із.

6. Аны?тал?ан интегралдыЧебышевты? квадратуралы? формуласымен жуы?тап есепте?із.

7. Алгебралы? ж?не трансцендент те?деулердi жартылай б?лу ?дiсiмен жуы?тап шеші?із.

8. Алгебралы? ж?не трансцендент те?деулердi хордалар ?дiсiмен жуы?тап шеші?із.

9. Алгебралы? ж?не трансцендент те?деулердi жанамалар (Ньютон) ?дiсiмен жуы?тап шеші?із.

10. Алгебралы? ж?не трансцендент те?деулердi итерация ?дісімен жуы?тап шеші?із.

11. Алгебралы? ж?не трансцендент те?деулердi ??рама?дiсiмен жуы?тап шеші?із.

12. Сызы?ты? те?деулер ж?йесін Гаусс ?дiсiмен шеші?із.

13. Сызы?ты? те?деулер ж?йесін итерация ?дiсiмен шеші?із.

14. Сызы?ты? те?деулер ж?йесіЗейдель ?дiсiмен шеші?із.

15. Функцияларды интерполяциялау ж?не интерполяция есебіні? ?ойылуын т?сіндірі?із. Ньютонны? I интерполяциялы? формуласын ?олданы?ыз.

16. Функцияларды интерполяциялау ж?не интерполяция есебіні? ?ойылуын т?сіндірі?із. Ньютонны? IІ интерполяциялы? формуласын ?олданы?ыз.

17. Функцияларды интерполяциялау ж?не интерполяция есебіні? ?ойылуын т?сіндірі?із. Гауссты? ж?не Стирлингті? интерполяциялау формулаларын ?олданы?ыз.

18. Функцияларды интерполяциялау ж?не интерполяция есебіні? ?ойылуын т?сіндірі?із. Лагранжды? интерполяциялы? формуласын ?олданы?ыз.

19. Жай дифференциалды? те?деулердi Эйлер ?дісімен жуы?тап шеші?із.

20. Жай дифференциалды? те?деулердi Рунге-Кутта ?дiсiмен жуы?тап шеші?із.

21. Е? кiшi квадраттар ?дiсiменрегрессия те?деуiн сызы?ты жуы?тауды шеші?із.

22. Е? кiшiквадраттар ?дiсiмен регрессия те?деуiн параболалы?жуы?тауды шеші?із.

23. Екiншi реттi сызы?ты? дифференциалды? те?деулердi шекті айырымдар ?дісімен шеші?із.

24. Жай дифференциалды? те?деулердi Галеркин ?дiсімен шеші?із.

25. Жай дифференциалды? те?деулердi Ритц?дiсімен шеші?із.

П?н: Информатика

1. Информатика п?ніні? ма?саты мен міндетін т?сіндірі?із.

2. Дербес компьютерді? классикалы? архитектурасын сипатта?ыз. Фон Нейман принципін т?сіндірі?із.

3. ЭЕМ тарихын ж?не даму кезе?дерін т?сіндірі?із. ЭЕМ - дерді? жіктелуін сипатта?ыз.

4. А?парат ж?не оны? т?рлерін сипатта?ыз. А?паратты? ?лшем бірліктерін т?сіндірі?із.

5. Сана? ж?йелерін т?сіндірі?із. Триада ж?не тетрада ?дістерін сипатта?ыз.

6. Микропроцессорды? типтерін аны?та?ыз. Жедел жадыны? ж?мысын т?сіндірі?із.

7. Компьютерді? ?осымша ??рыл?ыларын сипатта?ыз. Принтер ж?не монитормен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із.

8. Ж?йелік ж?не ?олданбалы программалармен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із.

9. Microsoft Windows-ты? н?с?аларын, м?мкіндіктерін, кемшіліктерін, компьютерге ?ойылатын талаптарын т?сіндірі?із.

10. Microsoft Windows-ты? негізгі ??ымдарын т?сіндірі?із: файлды? ж?йе, бума, белгі, ??жат, шебер, файлды? толы? атауы.

11. Windows-та жанама м?зірмен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із.

12. Microsoft Windows-та бума ж?не жарлы?тармен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із.

13. My computer ж?не Explorer сілтеуішпен (Проводник) ж?мыс істеу принциптерін т?сіндірі?із.

14. Microsoft Windows-ты? стандартты ?осымшаларымен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із: WordPad, Paint, Блокнот, Калькулятор.

15. Microsoft Windows-ты? ?ызметші ?осымшаларымен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із: Format, ScanDisk, Defrag.

16. Microsoft Windows-та пайдаланушыны? ж?мыс ортасын баптауды т?сіндірі?із. Программаларды орнату ж?не ?шіру.

17. Windows?осымшалары арасында м?ліметтер алмасуды т?сіндірі?із. DDE ж?не OLE технологияларын сипатта?ыз. WYSIWYG принципін т?сіндірі?із.

18. Антивирусты? программаларды аны?та?ыз. Файлды архивтеуді т?сіндірі?із.

19. Microsoft Word-ты? негізгі т?сініктерін, версияларын, м?мкіндіктерін, ж?мыс принципін т?сіндірі?із.

20. Microsoft Word-та ??жаттармен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із. М?тіндік ж?не электронды? ??жаттарды? негізгі элементтерін сипатта?ыз.

21. Microsoft Word-ты? терезесімен ж?мыс істеуді т?сіндірі?із. М?тінді форматтау.

22. Microsoft Word-та м?зір ж?не инструменттер панелімен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із.

23. Microsoft Word-та кесте ж?не объекттермен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із.

24. Microsoft Excel-ді? версияларын, м?мкіндіктерін, ж?мыс принципін т?сіндірі?із.

25. Microsoft Excel-дем?зір пункттерімен ж?не инструменттер панелімен ж?мыс істеу принципін т?сіндірі?із.

П?н:Тілдер ж?не программалау технологиялары (теория)

1. Алгоритм, программа, ??делетін информация т?сініктерін сипатта?ыз. Программаларды ??деу технологиясын ж?не оларды алгоритмдік тілдерде іске асыруды т?сіндірі?із.

2. Тілді? элементтерін сипатта?ыз: алфавит, т?ра?тылар, айнымалылар, идентификаторлар, кілттік с?здер, т?сініктемелер.

3. ??рылымды?, модульдік ж?не объектіге ба?ыттал?ан программалау концепциясынт?сіндірі?із.

4. Программалау ж?не компиляциялауды т?сіндірі?із .

5. Деректерді? негізгі (стандартты-скалярлы) типтерін, жадта сипатталуын, м?ндер аралы?ын аны?та?ыз.

6. Деректерді? к?рделі (??рылымды?) типтерін т?сіндірі?із: массив, к?п ?лшемді массив, к?рсеткішті массив, динамикалы? массив.

7. Деректерді? ??рылымды? типтерін т?сіндірі?із: жол, жиын.

8. Деректерді? ??рылымды? типі - жазу: сипаттамалары, ?олдану т?сілдерін т?сіндірі?із.

9. Деректерді? ??рылымды? типтері - файл (текстік, типтік ж?не типсіз) ??ымын сипатта?ыз.

10. Ба?дарламалау тілдеріні? негізгі объектілеріні? т?рлері (типтер, т?ра?тылар, айнымалылар, процедуралар), оларды? ?ызметі ж?не ара?атынасын т?сіндірі?із.

11. Объектілерге (идентификаторлар?а) ?ойылатын негізгі талаптарды аны?та?ыз.

12. Пайдаланушы типтерін, тип конструкторын сипатта?ыз.

13. Бос ж?не ??рама операторды т?сіндірі?із.

14. Та?айындау операторын мысал ар?ылы т?сіндірі?із.

15. Шартсыз ?ту операторынмысал ар?ылы т?сіндірі?із.

16. Шартты (тарма?талу) операторын мысал ар?ылы т?сіндірі?із.

17. Та?дау операторын мысал ар?ылы т?сіндірі?із.

18. Параметрлі циклдік операторын ("?шін" циклы)мысал ар?ылы т?сіндірі?із.

19. Шарты алдында?ы ?айталану операторын ("?зірше" циклы) мысал ар?ылы т?сіндірі?із.

20. Шарты со?ында?ы ?айталану операторын ("Дейін" циклы)мысал ар?ылы т?сіндірі?із.

21. Енгізу-шы?ару операторларынмысал ар?ылы т?сіндірі?із.

22. Кітапханалы? модульдерді т?сіндірі?із: инициалдау, пайдалану.

23. System.tpu модуліні? негізгі функциялары мен процедураларынсипатта?ыз.

24. Crt.tpu модуліні? негізгі функциялары мен процедураларынсипатта?ыз.

25. Пайдаланушы модульдері мен модуль конструкторын?олдануды т?сіндірі?із.

П?н:Тілдер ж?не программалау технологиялары (практика)

1. ai массивiнi? о? м?шелері iшiнен е? ?лкен м?нiн ж?не оны? реттiк номерiн табу ?шiн ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

2. Б?тін типті xi массивi м?шелері iшiнде 7-ге еселік (?алды?сыз б?лiнетiн) сандарды табу?а ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

3. Функцияны? о? м?ндеріні? геометриялы? ортасын табу ?шiн ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

n=10; i = 1,.. n. ai(-3,1; 4,2; 5,1; -3,2; -8,1; 7,7; 3,14; 2,1; -1,9; 4,7).

4. Функцияны? бесiншi о? м?нiн табу?а ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

5. На?ты xi массивi ішінен шартын ?ана?аттандыратын массив м?шелерін табу?а ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

(3,1; 0,07; 4,1; 6,21; 0,12; 1; 8,72; 3,12; 0,78; 1,02)

6. На?ты типті ai массивiнi? т?ртiншi о? та?балы м?шесін табу ?шiн ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

n=10; i = 1,...,n. ai(2,1; -1,3; -1,7; 3,4; 1,5; -7,4; 2,3; 1,4; -7,3; 2,5).

7. Функцияны? е? ?лкен м?нiн табу?а ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

8. Функцияны? терiс м?ндерінi? арифметикалы? ортасын табу ?шiн ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

9. 3. функциясыны? м?нiн берілген аралы?та есептеу ?шiн ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

10. Берілген ?рнекті? е? кіші м?нін табу?а ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

11. функциясын есептеуге ба?дарлама ??ры?ыз. Б?л жерде а = 3,3; b - y функцияны? жетiншi о? та?балы м?нi

Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

12. Функцияны? е? ?лкен м?нiн есептеу ?шiн ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

13. S ?осындыны есептеуге ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

14. Функцияны? м?нін есептеуге ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

15. Декартты? координата ж?йесінде н?ктелердi? координаттары xiж?не yi массивтерiмен берiлген. Бiрiншi ж?не ?шінші ширекте жататын н?ктелердi? координаттарын табу?а ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

i=1,...,n; n = 10;

16. На?ты типті ai массивiнi? бесiншi терiс та?балы м?шесін ж?не оны? реттiк номерiн табу?а ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi?н?тижесiнбаспа?ашы?ары?ыз.

17. Функцияны? м?нін есептеуге ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

18. На?ты типті ai массивті? е? со??ы теріс м?шесіні? реттік н?мірін аны?тау ба?дарламасын ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

19. Берілген матрицада?ы 2.35 ? gij ? 18.46 шартын ?ана?аттандыратын элементтерді? санын аны?тау. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

20. Берілген ai массивіндегі локальды максимумдарды, я?ни ai-1ai+1шартын ?ана?аттандыратын ai-лерді ж?не оларды? н?мірлерін (индекстерін) аны?тау. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

21. На?ты типті xi массивi м?шелеріні? м?ндерін ?суі бойынша реттеуге ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

22. Функцияны? м?нін есептеуге ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

23. Б?тін типті xi бір ?лшемді массиві берілген. Массивті? теріс сандарын табу?а ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

24. Берілген ai б?тін типті массивті? ж?п элементтеріні? ?осындысын есептеуге ба?дарлама ??ры?ыз. Есептеудi? н?тижесiн баспа?а шы?ары?ыз.

25. Н?ктелердi? координаттары xi ж?не yi массивтерiмен берiлген. Радиусы R ше?бердi? iшiнде жат?ан н?ктелердi табу?а ба?дарлама ??ры?ыз. Егер ондай н?ктелер бар болса, онда оларды баспа?а шы?ары?ыз.

Показать полностью… https://vk.com/doc167593314_437403967
674 Кб, 4 апреля 2016 в 18:28 - Россия, Москва, ГЭИ, 2016 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении