Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
rtf

Студенческий документ № 025517 из ИМЭ

ВСТУП

Специфічною складовою частиною природних лікувальних ресурсів є соціальні та природні об'єкти, явища, події, походження яких тісно пов'язане з територією України та землями тієї зарубіжної країни, в межах якої вони первісно виникли. На території України налічується кількасот таких об'єктів, окремі з них мають світове та європейське значення.

Україна володіє потужним природно-ресурсним комплексом, основу якого складають земельні та мінерально-сировинні ресурси. Достатньо високий рівень забезпеченості території країни водними і рекреаційними ресурсами.

Мінеральні лікувальні води різного складу виявлені майже у всіх областях України, але найбільша кількість джерел зосереджена в західній частині. Зокрема, у Закарпатській області. Багато джерел мінеральної води розвідано у Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській областях, є також відкриті джерела в Івано-Франківській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Черкаській, Донецькій та Запорізькій областях.

Досить значні в Україні запаси лікувальних грязей, що зосереджені, переважно, у південних та північно-західних областях. На базі грязевих покладів функціонують найстаріші в Україні курорти - Бердянськ, Євпаторія, Куяльник, Сасикта інші. У північно-західних областях поширені торфові грязі, які використовують на курортах у Миргороді, Моршині, Немирові, Черче та інших.

Соціально-економічні рекреаційні ресурси в Україні формують культурні об'єкти, пам'ятки історії, архітектури, археології, етнографічні особливості території тощо. Загальна кількість архітектурно-історичних пам'яток у державі становить 49147 об'єктів. їхня цінність та чисельність у межах областей істотно відрізняється. Найбільше архітектурно-історичних пам'яток у Львівській області (2934), Автономній Республіці Крим (3431), Київській (2886) та Чернігівській (2859) областях. Найцінніші культурно-історичні рекреаційні ресурси мають місце у Київській, Львівській, Тернопільській, Полтавській, Чернігівській областях, Автономній Республіці Крим.

Найвища концентрація лікувальних ресурсів склалася в південних областях України - на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей, а також у Автономній Республіці Крим. Унікальні природні лікувальні ресурси зосереджені в Карпатах. Значні запаси мінеральних вод розміщені у Львівській (Трускавець, Моршин, Східниця, Великий Любень, Немирів), Полтавській (Миргород), Вінницькій (Хмельник) областях. В Україні є великі запаси лікувальних грязей в Івано-Франківській, Одеській областях та в Автономній Республіці Крим.

Завдяки поєднанню певних природних факторів та ресурсів формуються потужні рекреаційні комплекси. Територіальна структура рекреаційного комплексу представлена рекреаційними пунктами (окремо розміщені санаторії, пансіонати тощо), рекреаційними районами (рекреаційні пункти і курорти з відповідною інфраструктурою), рекреаційними регіонами (група рекреаційних районів) та рекреаційними зонами (сукупність взаємопов'язаних регіонів).

В Україні діє 45 курортів загальнодержавного і міжнародного значення та 13 курортів місцевого значення, є понад 400 санаторіїв, які можуть прийняти на лікування більш як 600 тис. відпочиваючих [5, с. 395]. Разом з тим за останні роки спостерігається тенденція зменшення мережі та місткості закладів організованого відпочинку, скоротилася мережа туристичних баз, що значно звузило можливості ефективного використання рекреаційних ресурсів.

Основні проблеми щодо ефективного використання рекреаційних ресурсів України полягають у: максимально повному задоволенні потреб населення у повноцінному оздоровленні та лікуванні; охороні і відновленні рекреаційних ресурсів; зростанні якості послуг у цій сфері. Перспективи розвитку рекреаційного комплексу України полягають у залученні додаткових інвестицій в оновлення інфраструктури, що працює на потреби рекреаційного комплексу; інтенсивному розвитку туризму та індустрії відпочинку і оздоровлення в цілому; збільшенні питомої ваги рекреаційної сфери у зростанні національного доходу країни.[1, с.38]

Україна - одна з найбільших держав світу. Вона займає в Європі друге (після Росії) місце за територією - 603,7 км2. Природні ресурси України значні і різноманітні, вони відносно добре вивченні, інтенсивно розробляються і використовуються у господарській діяльності. Цьому сприяє значна територіальна концентрація виробництва й населення, високий рівень розвитку продуктивних сил, вигідне економіко-географічне положення, унікальність природних ресурсів, зокрема мінеральних, земельних, рекреаційних.

Присутність або брак якісь природних умов, диктує розміщення продуктивних сил на території. Але, інколи, через зміну природних умов - доводиться перерозподіляти продуктивні сили на території країни. У структурі рекреаційних ресурсів України виділяють дві складові частини: природну і соціально-економічну. Україна має різноманітні природні рекреаційні ресурси (кліматичні, біологічні, гідрологічні, ландшафтні, джерела мінеральних вод, лікувальні грязі тощо). Загальна площа земель, придатних для рекреаційного використання, становить 9,4 млн. га (або 15,6% території країни), у тому числі рівнинних рекреаційних ландшафтів - 7,1%, гірських - 2,3 (у Карпатах - 1,9, в Криму - 0,4). Близько 7,8 млн. га відносяться до умовно придатних до рекреації земель. Майже 10% усіх лісів державного лісового фонду мають рекреаційне значення. Особливе місце в системі рекреаційного використання території України посідає Кримський півострів. Пересічно-річна тривалість сприятливого для рекреації періоду тут становить 175-190 днів, комфортного - 65-80 днів. У рекреації можуть використовуватися землі заповідників та природних національних парків, їхня чисельність в Україні зростає. Так, у 1985 р. нараховувалося 18 заповідників і природних національних парків із площею 368,7 тис. га, а вже у 2002 р. їхня кількість зросла до 33, тобто більше, ніж у 2 рази. Проте зростання заповідної площі було значнішим - у 2,75 рази (у 2002 р. - 1013,6 тис. га)

Природні ресурси є тим елементом продуктивних сил, на який спрямована праця людини. Вигідність чи невигідність використання природних ресурсів визначають за критеріями господарської віддачі цих ресурсів при порівнянні затрат на їх освоєння і переробку. Ці затрати залежать від виду ресурсу, його місця перебування і корисного вмісту. Вони не є постійними, а можуть зростати чи знижуватись залежно від об'єктивних економічних обставин.

1.1.Курорт Моршин(Короткі відомості,і історична довідка)

Мо?ршин - місто обласного підпорядкування у Львівській області України. Бальнеологічний курорт України. Місто оточене лісами. Населення міста - 6108 мешканців.. Моршин - місто обласного підпорядкування, розташований серед прикарпатських заповідних лісів на висоті 340 м над рівнем моря на території Львівської області, за 10 км від м. Стрия, 95 км від Івано-Франківська та 82 км від обласного центру - міста Львова. Завдяки цілющим мінеральним джерелам та праці лікарів-дослідників він перетворився в справжню карпатську перлину.

ерша письмова згадка про Моршин датована 2 січня 1482 р. в судовому записі, де згадувалось, що село Моршин належало шляхтичу Юрію (Юхну) Нагваздану та входило до складу Польського королівства. На той час це було невеличке село, котре налічувало 12 дворів. Однак вже в ті часи селяни в Моршині використовували джерела ропи для виварювання солі. Топонімічні назви "баня", які й досі зустрічаються в назвах населених пунктів чи частини міста, свідчать про використання спеціального приміщення - "бані" або "жупи", в яких і випарювали з ропи сіль. Оскільки в часи середньовіччя сіль добували в малій кількості, вона була доволі прибутковим товаром, то ж займатись солеварними промислами було вигідно і прибутково. Саме за такий промисел вирішили взятися тогочасні власники Моршина - шляхтичі Бранецькі, котрі отримали від королівської канцелярії дозвіл на відкриття соляних шахт. Було викопано п'ять шахтних колодязів для видобутку ропи, з якої шляхом виварювання отримувалась сіль. Однак промисел не виправдав себе - моршинська сіль була гіркою та непридатною для вживання, то ж не могла конкурувати з сіллю з інших міст. Соляні промисли приходять в занепад. А гіркого смаку солі додавав мірабіліт - глауберова сіль. Тільки через століття Глаубер добув мірабіліт хімічним способом, який в Моршині добували натуральним способом. А вже в XIX столітті моршинські джерела використовували як лікувальний засіб для лікування органів травлення.

В 1875 році, з будівництвом через Моршин залізниці Стрий-Станіслав життя міста значно пожвавилось. Тогочасний господар Моршина купець Боніфацій Штіллер - за походженням німець - привертав увагу людей до живописної місцевості, з якою тепер було добре сполучення. В газетах за 1877 рік було розміщено повідомлення про те, що в Моршині відкривається кліматичний курорт для хворих туберкульозом легенів.

Запрошені Штіллером лікарі В.Пясецький та С.Дзіковський розпочали організацію в Моршині клімато- і водолікування на кшталт західних курортів, котрі були на той час досить модними. В травні 1878 року С.Дзіковський доповідає про можливість організації курорту в Моршині на засіданні "бальнеологічної комісії" в Кракові. Лікар Лютостанський, котрий провів інспекцію Моршина, розповідає про наявність на курорті приміщення на 12 ванн, трьох житлових приміщень для приїжджих, дерев'яного водопроводу. Також він звертає увагу на три джерела з гірко-соленою водою. 1878 рік став роком першого офіційного лікувального сезону з відкриттям "Закладу для лікування грудних захворювань". З того часу мінеральні води джерел Моршина стають предметом вивчення. Перший хімічний аналіз ропи джерела № 1 опубліковано професором Львівського університету В. Радзишевським в 1881 році.

В 1879 році очищено та впорядковано два шахтні колодязі, котрі названо іменами власника курорту Штіллера та його дружини- джерела "Боніфацій" та "Магдалена" (нині джерела № 1 та № 2). В цьому ж році виявлено ще одне джерело, котре дає ультрапрісну воду - джерело Матері Божої, або джерело № 4. Одночасно в околицях Моршина знайдена торфяна грязь - "боровина".

Курортний сезон 1880 року відкрився з новою назвою - "Лікування мінеральними водами та грязями". Воду мінеральних джерел почали застосовувати для ванн, а торфяну грязь - для грязевих ванн та аплікацій. Моршин став бальнеогрязевим курортом.

В 1880-1881 роках були зроблені перші спроби внутрішнього вживання вод джерела "Боніфацій", які, очевидно, виявились успішними, тому що з 1883 року ця вода продавалась в пляшках.

Моршин став відомим, про нього знали не тільки в Австро-Угорщині, а й за її межами. В рекламних проспектах, що виходили перед першою світовою війною, Моршин порівнювали з найпопулярнішими європейськими курортами, називали його "галицьким Спа" та "галицьким Карлсбадом". Про лікувальні властивості моршинської ропи в ті роки писали багато дослідників, прирівнюючи її з водами відомих тоді німецьких, угорських та чеських курортів. Моршинська ропа експортувалась в США, Англію, Італію, Румунію та інші країни.

В 1930 роках на курорті були збудовані водолікарня, грязелікарня, інгаляторій та бювет мінеральних вод - "грибок", котрий став символом міста. В 1935 році, за проектом Мар'яна Нікодемовича, Товариством галицьких лікарів почалось будівництво "Курортного дому" - нині санаторій "Мармуровий палац".

У 1934-1939 рр. центр Моршинської сільської ґміни Стрийського повіту Станіславського вооєводства Польської республіки.

З приходом радянської влади приватні пансіонати були об'єднані в санаторії, котрих на початок 50-х років було дев'ять. В 1957 році почала функціонувати моршинська курортна поліклініка. В 1960 році курорт був переданий в управління профспілкам. В 1965-1975 роках на курорті було збудовано їдальню на 800 місць, відділення зв'язку, кінотеатр та Будинок культури. Побудовано сучасний бювет мінеральних вод, розрахований на 6000 людей одночасного відвідування.

В 1979 році на курорті збудовано новий санаторний комплекс "Пролісок" для батьків з дітьми. Останній крупний санаторій - "Лаванда" - було збудовано в 80-х роках.

Популярність курорту зростає. В 1964 році курорт відвідало 42221 осіб, в 1973 ?59288, в 1977 на курорті лікувалось 67137 осіб. Моршин став курортом всесоюзного значення.

1.2Рекреаційні ресурси і профіль лікування Курорту

Мінеральні джерела, торф'яна грязь і гірський віск озокерит зараз є основним багатством бальнеологічного курорту Моршин. Ще одне поетична назва його - "Галицький СПА". Унікальну мінеральну воду Моршина, розлиту в пляшки, продають сьогодні по всій території країни, але головні лікувальні властивості мінвод діють тільки при прийнятті води з бюветів (прямо з джерела).

Три основних джерела бальнеогрязевого курорту розрізняються за своїм складом і цілющими властивостями. Хлоридно-сульфатна калієвої-натрієво-магнієва вода - в джерелі № 1. Це високомінералізованная вода - ропа, і в цьому її особливість. Що цікаво, мінералізація води різниться на різній глибині криниці. Загальна мінералізація знаходиться в межах від 16 до 400 г/л. Марганець, залізо, бром, йод, цинк, мідь, алюміній, титан, кобальт, стронцій - ось неповний перелік мікроелементів, що підсилюють її терапевтичний ефект.

Застосовується зовнішньо і внутрішньо для лікування імунної та нервової систем, органів травлення і порушень обміну речовин (підсилює відтік жовчі, має сечогінну дію, виводить з організму токсини, радіонукліди, нітрати, канцерогени, покращує моторику кишечнику). Ропа показана при хронічних гастритах з нормальною та зниженою секрецією та кислотністю шлункового соку, при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки.

Природна столова гідрокарбонатно-кальцієва вода тече з джерела № 4 "Моршинський" і показана всім для щоденного вживання. Мінералізація її становить 0,17 г/л. За своїми якостями гіпотонічна вода з джерела № 4 практично ідентична трускавецькій "Нафтусі", тільки при цьому не має різкого сірководневого запаху. Вода в "Матка Боска" ("Мати Божа" - так по-польськи в народі називають джерело) слабо радіоактивна - близько 38 одиниць Махе радону; присутні сульфати, залізо, калій, натрій, магній, підвищений вміст розчиненого кисню. Застосовується при лікуванні сечокислого діатезу, сечокам'яної хвороби.

У джерелі № 6 - хлоридно-сульфатна калієво-натрієво-магнієва вода з загальною мінералізацією 238 г/л, яка використовується для лікування патологій печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура, гастритів, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, захворюваннях товстого кишечнику. Ропа в цьому джерелі багата на сульфати магнію і калію, тому виділяється в особливий тип сульфатно-калієвих мінвод. В якості профілактики воду з джерела № 6 застосовують для загального оздоровчого ефекту, жовчогінного, сечогінного, для виведення токсинів, канцерогенів, нітратів і радіонуклідів.

Так звана "боровина" - торф'яна грязь - широко використовується в Моршині для грязьових ванн та аплікацій, вагінальних та ректальних тампонів, електрогрязевих процедур. Основні неорганічні елементи, що входять до складу лікувальної грязі, - оксид заліза, алюміній, ангідрид кремнію. Органічні - клітковина, цукор, лігніногумусовий комплекс, геміцеллюлоза; кислоти - мурашина, оцтова, масляна. Найбільший ефект досягається в лікуванні захворювань гінекологічного та урологічного профілю.

Медичний озокерит також з успіхом застосовується на курорті для лікування захворювань органів травлення (виразкова хвороба шлунку, кишечнику та дванадцятипалої кишки, хронічні гастрити, проблеми печінки та жовчних шляхів), урологічних (сечовивідних шляхів і нирок) та гінекологічних (запальних), захворювань опорно-рухового апарату (артрити, артрози, остеохондрози) і периферичної нервової системи.

До складу озокериту входять парафін, церезін, мінеральні мастила і нафтові смоли; сірка, калій, натрій, залізо; сірководень, вуглекислий газ, пропілен, етилен, етан, метан.

Цей продукт видобувають із жильного воску озокерітових шахт і з відходів нафтової промисловості. Медичний озокерит зовні нагадує пластичний бджолиний віск із запахом нафти. Єдине його родовище знаходиться в 60 км від Моршина - у м. Борислав.

Гірський віск володіє цілою низкою корисних властивостей: протизапальна, розсмоктуюча, анальгетична - болезаспокійлива, компресійна, антиспастична, інтенсифікує кровообіг і лімфовідтік, метаболізм. До курсу озокеритотерапія можуть бути включені аплікації, вагінальні тампони, грілки і т.п.

Основний лікувальний профіль Моршина - це захворювання системи травлення (шлунка, товстої кишки, печінки), нервової та бронхолегеневій систем, кардіологічних хвороб.

Показано лікування і профілактика захворювань:

шлунково-кишкового тракту (гепатити, панкреатити, холецистити, холангіти, гастрити з кислотністю будь-якого типу, дискінезії кишечнику та жовчовивідних шляхів, гастродуоденіти, коліти, ентероколіти, виразкові хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки, перенесений вірусний гепатит і хірургічне втручання, жовчно-кам'яна хвороба);

обмін речовин - цукровий діабет, ожиріння;

гінекологічні, урологічні і андрологічні захворювання;

захворювання кістково-м'язової системи, остеохондрози;

неврози;

курси реабілітації для дорослих і дітей, потерпілих від вибуху на Чорнобильській АЕС.

1.3Перелік санаторіїв курорту,їх місцезнаходження і спеціалізація

1.Дочірнє підприємство "Санаторій "Лаванда" Закритого Акціонерного Товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

Скорочена назва - ДП "Санаторій "Лаванда" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

Реквізити:

ДП "Санаторій "Лаванда" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

вул.І.Франка, 33-а

місто Моршин, Стрийський район, Львівська область, 82482.

Бронювання (03260) 6-05-99

(03260) 6-04-59, 6-04-53

електронна пошта: san_lavanda@ukr.net

поточний рахунок: р/р 26006301430040 в ПІБ м. Моршин

МФО 325387, ЄДРПОУ 02649905. ІПН 026499013119. свід. пл. ПДВ №18281494.

Керівник:

Головний лікар ДП "Санаторій "Лаванда" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

Черкес Степан Олександрович

контактний телефон (03260) 6-04-19.

Спеціалізація (профіль):

захворювання шлунково-кишкового тракту;

захворювання печінки та жовчевивідних шляхів;

захворювання підшлункової залози;

цукровий діабет легкого і середнього ступеня важкості в стадії компенсації;

хронічний простатит;

супутні захворювання: захворювання сечовивідних шляхів, гінекологічні захворювання, захворювання хребта та суглобів;

реабілітація для хворих з захворюваннями органів травлення та сечовидільної системи.

Умови лікування:

В санаторії функціонують: 2 гастроентерологічні відділення та лікувально-діагностичні кабінети: ендоскопії, ультразвукової діагностики, лабораторії, рентген-кабінети, стоматологічний кабінет фізіотерапії, рефлексотерапії, фітотерапії, лікувальної фізкультури, психотерапії, масажні кабінети.

Рідкісні джерела мінеральних вод - прекрасний та ефективний засіб для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози, цукрового діабету, урологічних захворювань. Дякуючи жовчогінній, сечогінній та послаблюючій дії мінеральної води проходить очищення організму, виведення радіонуклідів, нормалізується секреторна функція шлунку, підвищується загальний імунний статус.

В арсеналі лікування мінеральна вода джерела №1, №6, №4, мінеральні ванни і душі, грязе- та озокерито- лікування, кишкові та гінекологічні зрошення, масаж (звичайний, гінекологічний, урологічний, підводний душ-масаж, релакс-масаж) фізіотерапія (весь комплекс фізіотерапевтичного лікування) психотерапія, інгаляції, лікувальна фізкультура та сучасні клініко-біохімічні і інструментальні методи обстеження.

Організація харчування:

В санаторії функціонує дієтична їдальня з системою попереднього замовлення страв. Кратність прийому їжі 3 рази на день, при медичних показах - 5-ти разове харчування. За додаткову плату пропонується покращене харчування.

Умови проживання:

Розміщується в одному 7-поверховому корпусі. Кожен номер, забезпечується умивальником, туалетом, душем, столом, шафою для одягу з вішаками, радіоточкою, стільцями, ліжками, приліжковими тумбами та індивідуальними освітлювальними приладами (відповідно до кількості місць в номері), графином зі склянками. Всі номери, забезпечені кольоровим телевізором. Санаторій цілодобово забезпечений гарячою та холодною водою, та забезпечений кабельним телебаченням

Коротка довідка про діяльність санаторно-курортного закладу:

Санаторій "Лаванда" почав функціонувати з 1989 року і акредитаційною комісією присвоєно вищу категорію.

Він розташований на відстані 82 км від м. Львова, 12 км від м.Стрия і 100 км від м.Івано - Франківськ.

Залізничний вокзал станції Моршин та автовокзал знаходиться на відстані 100 м. від санаторії. В зв'язку з тим зустріч хворих автотранспортом не проводиться. Хворі, які прибувають на станцію Львів та в аеропорт "Львів" доїжджають в санаторій маршрутним таксі.

2.очірнє підприємство "Санаторій "Дністер" Закритого Акціонерного Товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

Скорочена назва - ДП "Санаторій "Дністер" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

Реквізити:

ДП "Санаторій "Дністер" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

вул. 100-річчя курорту Моршин, 4, корпус №1.

місто Моршин, Стрийський район, Львівська область, 82482.

Бронювання (03260) 6-05-31

тел./ факс: 6-05-31, 6-05-39

електронна пошта: san_dnister@ukr.net

поточний рахунок: р/р 26006301430040 в ПІБ м. Моршин

МФО 325387, ЄДРПОУ 02649905. ІПН 026499013119. свід. пл. ПДВ №18281494.

Керівник:

Головний лікар ДП "Санаторій "Перлина Дністер" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

Міщук Василь Григорович

контактний телефон (03260) 6-05-39.

Спеціалізація (профіль):

санаторно-курортне лікування органів травлення;

лікування урологічних захворювань;

санаторно-курортне лікування порушення обміну речовин та захворювань ендокринної системи.

Умови лікування:

Лікувально-діагностична база санаторію дозволяє забезпечити повноцінним і ефективним лікуванням всіх хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, гепатобіліарної системи, нирок, порушення обміну речовин та захворювання ендокринної системи.

Лікувально-діагностичний корпус розрахований на тисячу відвідувань за зміну. В ньому функціонують кабінети: Ультразвукової діагностики захворювань внутрішніх органів, гінекології, урології, обладнані апарати фірми "Алока", "Сонаце", ендоскопічний, в якому проводиться обстеження верхнього і нижнього відділів шлунково-кишкового тракту за допомогою апаратів фірми "Олімпас", біохімічна, імунологічна, цитологічна і клінічна лабораторії, обладнана аналізаторами фірми "Ларош", імуноферментним аналізатором " Стат-факс 303" (США) і дозатором 8-ми канальним (США). Також функціонує фізіотерапевтичне відділення, в якому використовується всі сучасні методи лікування (лазеро-,мікрохвильова, ультразвукова терапія, вплив на організм синусоїдальних модульованих, діодинамічних, інтерференцструмів, методи УВЧ-,СВЧ-терапія). Кабінети фізіотерапії обладнані сучасними лікувальними апаратами, зокрема фірми "Промейдік" (Німеччина), кабінети механотерапії, фітооксигенотерапії, кишкових процедур, психотерапії, стоматологічні, інгаляторій, гінекологічний та інший.

Окрім того всім хворим призначаються мінеральні ванни, душі, аплікації озокериту, електрофорез грязі, кишкові зрошення, грязеві тампони, лікувальну фізкультуру, механотерапію, а також різні види інгаляцій.

В санаторії працюють висококваліфіковані лікарі, медсестри, молодший медперсонал. Основним лікувальним фактором є мінеральні води джерел №1, №6 з сульфатно-хлоридним, магнієво-натрієвим та хлоридно-сульфатним калієво-магнієво-натрієвим складом. При захворюваннях сечовивідних шляхів використовується слабо мінералізована вода джерела №4.

Організація харчування:

Дієтичне харчування - триразове. Дієтичне харчування за медичними показами - п'ятиразове. По окремих захворюваннях (цукровий діабет 1 типу, хронічний панкреатит, виразкова хвороба). Готують страви відповідно до технологічних карт, згідно Збірника рецептур. Місце надання послуги відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. За додаткову плату пропонується покращене харчування

Умови проживання:

В спальних корпусах є одно- і двомісні палати з вигодами.

Кожен номер забезпечений умивальником, туалетом , душем, столом, шафою для одягу з вішаками, радіоточкою, стільцями, ліжками (відповідно до кількості місць), приліжковими тумбочками та індивідуальними освітлювальними приладами (відповідно до кількості місць), графинами зі склянками, приліжковими килимками.

ДП "Санаторій "Дністер" круглорічно проводить санаторно-курортне лікування та оздоровлення населення. Це широко спеціалізований гастроентерологічний санаторій на 374 ліжок, до складу якого входить сучасний лікувально-діагностичний комплекс, два спальні корпуси, харчоблок.

3.Дочірнє підприємство "Санаторій "Перлина Прикарпаття" Закритого Акціонерного Товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

Скорочена назва - ДП "Санаторій "Перлина Прикарпаття" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

Реквізити:

ДП "Санаторій "Перлина Прикарпаття" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

вул. 100-річчя курорту Моршин, 5.

місто Моршин, Стрийський район, Львівська область, 82482.

Бронювання (03260) 6-05-95

телефон (03260) 6-04-19, 6-04-23, 6-04-16

телефакс (03260) 6-04-12

електронна пошта: san_perlyna@ukr.net, perlyna@ridne.net

поточний рахунок: р/р 26006301430040 в ПІБ м. Моршин

МФО 325387, ЄДРПОУ 02649905. ІПН 026499013119. свід. пл. ПДВ №18281494.

Керівник:

Головний лікар ДП "Санаторій "Перлина Прикарпаття" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

Варивода Володимир Іванович

контактний телефон (03260) 6-04-19.

Спеціалізація (профіль): лікування захворювань органів травлення (хронічні гастрити з пониженою та збереженою секреторною функцією шлунку, виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, дискинезія жовчовивідних шляхів, хронічні холецистити та холангіти, жовчекам'яна хвороба, захворювання після холецистектомій, хронічні гепатити, хвороби резектованого шлунку, хронічні панкреатити, хронічні коліти та ентерити, синдром подразненої товстої кишки).

Умови лікування:

В санаторії наявний окремий зал лікувальної фізкультури; наявні два реабілітаційні відділення: оздоровлення вагітних та хворих з захворюванням товстої кишки. Поряд з лікуванням на власній базі проводиться лікування і обстеження на базі загально-курортних лікувально-діагностичних кабінетів згідно укладених угод. Згідно угоди з ДП "Бальнеологічна лікарня курорту Моршин":

Застосування мінеральної води ропних джерел №№ 1,6:

вживання мінеральної питної води;

зрошення кишковика мінеральною водою;

трансдуоденальне промивання мінеральною водою.

Бальнеотерапія: перлинні, шавлієві, йодо-бромні, хвойні, родонові, "сухі" вуглекислі, хлоридно-натрієві ванни, ванни з лікувальними травами, в основі яких є мінеральна вода ропних джерел; циркулярний, дощовий висхідний душ, підводний душ-масаж, душ Шарко; гідромасаж ясен, гідролазерне зрошення ясен, гідролазерний душ; мікроклізми масляні, з настоями трав.

Пелоїдо- і теплотерапія:

озокеритолікування: аплікації озокериту;

грязелікування: електрофорез грязі, грязьові аплікації; гальваногрязь, грязьові ректальні і вагінальні тампони;

парафінові аплікації.

Інші види терапії:

механотерапія;

терапевтична стоматологія.

Організація харчування:

Дієтичне харчування - триразове. Дієтичне харчування за медичними показами - п'ятиразове. По окремих захворюваннях (цукровий діабет 1 типу, хронічний панкреатит, виразкова хвороба). Готують страви відповідно до технологічних карт, згідно Збірника рецептур. Місце надання послуги відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. За додаткову плату пропонується покращене харчування

Умови проживання:

Кожен номер, забезпечується умивальником, туалетом, душем, столом, шафою для одягу з вішаками, радіоточкою, стільцями, ліжками, приліжковими тумбами та індивідуальними освітлювальними приладами (відповідно до кількості місць в номері), графином зі склянками. Всі номери, забезпечені кольоровим телевізором.

Номери забезпечені гарячою та холодною водою цілодобово.

Умови відпочинку:

наявний окремий функціонуючий безоплатний тренажерний зал;

наявний тенісний корт (безкоштовне відвідування);

наявний мінікінотеатр (безкоштовне відвідування);

наявність системи колективного прийому телеперадач.

4.Дочірнє підприємство "Санаторій "Світанок" Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця".

Скорочена назва: ДП "Санаторій "Світанок" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

Реквізити:

ДП "Санаторій "Світанок" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

вул. Джерельна, 2

місто Моршин, Стрийський район, Львівська область, 82482.

Бронювання (03260) 6-05-35

телефакс (03260) 6-07-44

електронна пошта: san_svitanok@ukr.net

поточний рахунок: р/р 26006301430040 в ПІБ м. Моршин

МФО 325387, ЄДРПОУ 02649905. ІПН 026499013119. свід. пл. ПДВ №18281494.

Керівник: Головний лікар ДП "Санаторій "Черемош" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

Голобин Петро Олексійович

контактний телефон (03260) 6-07 - 44;

Спеціалізація (профіль):

Гастроентерологічний профіль із застосуванням методів санаторно-курортного лікування та оздоровлення.

Лікувальна база:

В наявності окремий зал лікувальної фізкультури. Поряд з лікуванням на власній базі проводиться лікування і обстеження на базі загально-курортних лікувально-діагностичних кабінетів згідно укладених угод. Згідно угоди з ДП "Бальнеологічна лікарня курорту Моршин":

Застосування мінеральної води ропних джерел №№ 1,6:

вживання мінеральної питної води;

зрошення кишковика мінеральною водою;

трансдуоденальне промивання мінеральною водою.

Бальнеотерапія: перлинні, шавлієві, йодо-бромні, хвойні, родонові, "сухі" вуглекислі, хлоридно-натрієві ванни, ванни з лікувальними травами, в основі яких є мінеральна вода ропних джерел; циркулярний, дощовий висхідний душ, підводний душ-масаж, душ Шарко; гідромасаж ясен, гідролазерне зрошення ясен, гідролазерний душ; мікроклізми масляні, з настоями трав.

Пелоїдо- і теплотерапія:

озокеритолікування: аплікації озокериту;

грязелікування: електрофорез грязі, грязьові аплікації; гальваногрязь, грязьові ректальні і вагінальні тампони;

парафінові аплікації,

Інші види терапії:

механотерапія;

терапевтична стоматологія.

Організація харчування:

Забезпечення трьохразовим дієтичним харчуванням згідно призначеної дієти (8 - дієт, заказне меню), їдальня знаходиться на території санаторію.

Умови проживання:

Забезпечення кожного номеру умивальником, туалетом, душем, столом, шафою для одягу з вішаками, радіоточкою; кріслами, ліжками, приліжковими тумбами та індивідуальними освітлювальними приладами ( відповідно до кількості місць), графином зі склянками;

Умови відпочинку:

В санаторію є в наявності танцювально-концертний зал-клуб на 200 місць, вокально-інструментальний ансамбль "Світанок", а також проводяться танці, дискотеки, санаторна бібліотека нараховує 5,5 тис. томів книг з читальним залом. До послуг відпочиваючих спортивний зал та спортивна площадка з трьома тенісними столами.

В загально-курортному Палаці культури щоденно функціонує кіноконцертний зал. В бальнеологічній лікарні є тренажерні зали, більярдна. В Палаці культури безкоштовно функціонує танцювальний зал, бібліотека з читальним залом.

http://morshynkurort.ridne.net/price/svitanok.html

Панкова Є.В

Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія.

Wikipedia.org.ua

Показать полностью… https://vk.com/doc124299815_56186768
111 Кб, 22 февраля 2012 в 17:56 - Россия, Москва, ИМЭ, 2012 г., rtf
Рекомендуемые документы в приложении