Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 025634 из ИПВ

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

4.1.2. Семінарські заняття

Тема № 2. Політична думка Відродження

План 1. Політичні, соціально-економічні, ідеологічні передумови Відродження.

2. Політичні ідеї раннього Відродження. К. Салютаті. Л. Бруні. Л.Б. Альберті.

3. Ніколо Макіавеллі та його твір "Государ".

Питання для контролю та самоконтролю

1. Охарактеризуйте соціально-економічні та політичні передумови Відродження.

2. У чому полягала специфіка політичного життя Італії в XIV-XVI ст..?

3. З'ясуйте ідеологічні передумови Відродження.

4. Охарактеризуйте політичні ідеї гуманістів.

5. Сформулюйте основні політичні ідеї К. Салютаті.

6. Визначте внесок у розвиток політичної думки Л. Бруні та Л.Б. Альберті.

7. У чому полягає новаторство методології Н. Макіавеллі?

8. Які основні ідеї "Государя"?

9. Визначте внесок Ніколо Макіавеллі у розвиток політичної думки.

10. Які якості повинен мати володар на думку Макіавеллі?

Рекомендована література

Основна:

* Безродний Є.Ф.,Уткін О.І. Історія політичних вчень: Навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 432 с.

* История политических и правовых учений / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. - 736 с.

* История политических учений. Вып. 1: Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения и Реформации / Под ред. О.В. Мартышина. - М., 1996.

* Історія світової політичної думки: Навч. посіб./ уклад. В. В. Морозов. - Б.м.: КНЕУ, 2008. - 323 с.

* Крестовская Н., Цвиркун А. История политических и правовых учений: Курс лекций. - Х.: Одиссей, 2002. - 446 с.

* Кухта Б., Красівський О., Ліпенцев А. Політологія. Історія і теорія політичної науки: Курс лекцій. - Л.: Кальварія, 2004. - 271 с.

* Марчук В.П., Марчук Г.В. Історія політичних і правових вчень. - Б.м., 2009.

* Нерсесянц В. История политических и правовых учений: Учеб. для вузов. - Б.м.: Норма, 2007. - 703 с.

* Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. - Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів. - Л., 1997.

* Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. - К., 1996 та інші видання.

* Чанышев А. История политических учений: Учеб. - Б.м.: МГИМО МИД РФ, Проспект, 2005. - 591 с.

* Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 301 с.

Додаткова:

* Антология мировой политической мысли. - В 5 т. - М.: Мысль, 1997. - Т. 1.

* История политических и правовых учений: Хрестоматия / сост. и общ. ред. П. Демиденко. - Харьков, 1999.

* Макіавеллі Н. Державець. - К., 1998.

* Себайн Дж.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. - К.: Основи, 1997. - 838 с.

Тема № 3. Політична думка Нового часу (XVI-XVII ст.)

План 1. Політичні вчення епохи Реформації. М. Лютер. Ж. Кальвін.

2. Державно-правові концепції обґрунтування абсолютизму. Жан Боден.

3. Політичні ідеї Г. Гроція та Б.Спінози.

4. Томас Гоббс та його твір "Левіафан".

5. Політичні погляди Дж. Локка.

Питання для контролю та самоконтролю

1. У чому полягає політичний зміст Реформації?

2. Порівняйте погляди М. Лютера та Ж. Кальвіна.

3. Поясніть сутність ідея абсолютного перед визначення.

4. Розкрийте зміст поняття "суверенітет" за Жаном Боденом.

5. Поясніть сутність концепцій обґрунтування абсолютизму.

6. У чому полягає утопічність ідей Т. Мора та Т. Кампанелли.

7. Визначте внесок Гуго Гроція у розвиток міжнародно-політичної думки.

8. Охарактеризуйте політичні ідеї Б. Спінози.

9. Поясніть зміст формули "Війна всіх проти всіх".

10. Які основні ідеї "Левіафану"?

11. Чому Дж. Локка вважають засновником лібералізму?

12. Визначте внесок Дж. Локка у розвиток політичної думки.

13. З'ясуйте сутність концепції природного права.

14. Охарактеризуйте соціологію політики Дж. Віко.

Рекомендована література

Основна:

* Безродний Є.Ф.,Уткін О.І. Історія політичних вчень: Навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 432 с.

* История политических и правовых учений / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. - 736 с.

* История политических учений. Вып. 1: Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения и Реформации / Под ред. О.В. Мартышина. - М., 1996.

* История политических учений. Вып. 2: Эпоха свободной конкуренции и буржуазных революций / Под ред. О.В. Мартышина. - М., 1996.

* Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень нової доби: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Б.м.: Центр учбової літ., 2008. - 412 с.

* Історія світової політичної думки: Навч. посіб./ уклад. В. В. Морозов. - Б.м.: КНЕУ, 2008. - 323 с.

* Крестовская Н., Цвиркун А. История политических и правовых учений: Курс лекций. - Х.: Одиссей, 2002. - 446 с.

* Кухта Б., Красівський О., Ліпенцев А. Політологія. Історія і теорія політичної науки: Курс лекцій. - Л.: Кальварія, 2004. - 271 с.

* Марчук В.П., Марчук Г.В. Історія політичних і правових вчень. - Б.м., 2009.

* Нерсесянц В. История политических и правовых учений: Учеб. для вузов. - Б.м.: Норма, 2007. - 703 с.

* Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. - Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів. - Л., 1997.

* Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. - К., 1996 та інші видання.

* Чанышев А. История политических учений: Учеб. - Б.м.: МГИМО МИД РФ, Проспект, 2005. - 591 с.

* Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 301 с.

Додаткова:

* Антология мировой политической мысли. - В 5 т. - М.: Мысль, 1997. - Т. 1.

* История политических и правовых учений: Хрестоматия / сост. и общ. ред. П. Демиденко. - Харьков, 1999.

* Лібералізм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. - К., 2002.

* Мельник В. Современный словарь по политологии. - Минск: Кн. дом, 2004. - 638 с.

* Мор Т. Утопія. Кампанелла Т. Місто Сонця. - К., 1988.

* Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. - Львів, 1997.

Тема № 4. Політичні вчення доби Просвітництва

План 1. Французьке Просвітництво. Політичні ідеї Ф. Вольтера.

2. Ш.-Л. Монтеск'є і його книга "Про дух законів".

3. Теорія "суспільного договору" Ж.-Ж. Руссо.

4. Американське Просвітництво. Федералісти.

5. Німецьке Просвітництво. І. Кант. Й. Фіхте. Г. Гегель.

Питання для контролю та самоконтролю

1. Визначте соціально-економічні та політичні передумови Просвітництва.

2. У чому полягає сутність ідеології Просвітництва?

3. Охарактеризуйте політичні ідеї Ф. Вольтера.

4. Розкрийте сутність політичної доктрини Ш.-Л. Монтеск'є.

5. Визначте внесок Ш.-Л. Монтеск'є у розвиток політичної науки.

6. У чому полягає новаторство методології Ш.-Л. Монтеск'є?

7. Розкрийте зміст теорії "суспільного договору" Ж.-Ж. Руссо.

8. Чому Ж.-Ж. Руссо вважають засновником політичного радикалізму?

9. Розкрийте зміст поняття "народний суверенітет".

10. Охарактеризуйте політичні ідеї К. Гельвеція, Д. Дідро, Ж. Кондорсе.

11. У чому полягає відмінність американського Просвітництва від французького?

12. Визначте характерні риси американського Просвітництва.

13. Які основні ідеї "Федералісту"?

14. Розкрийте зміст "категоричного імперативу" І. Канта.

15. У чому полягає сутність "ідеї вічного миру" І. Канта?

16. Охарактеризуйте політичні погляди Г. Гегеля.

Рекомендована література

Основна:

* Безродний Є.Ф.,Уткін О.І. Історія політичних вчень: Навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 432 с.

* История политических и правовых учений / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. - 736 с.

* История политических учений. Вып. 2: Эпоха свободной конкуренции и буржуазных революций / Под ред. О.В. Мартышина. - М., 1996.

* Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень нової доби: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Б.м.: Центр учбової літ., 2008. - 412 с.

* Історія світової політичної думки: Навч. посіб./ уклад. В. В. Морозов. - Б.м.: КНЕУ, 2008. - 323 с.

* Крестовская Н., Цвиркун А. История политических и правовых учений: Курс лекций. - Х.: Одиссей, 2002. - 446 с.

* Кухта Б., Красівський О., Ліпенцев А. Політологія. Історія і теорія політичної науки: Курс лекцій. - Л.: Кальварія, 2004. - 271 с.

* Марчук В.П., Марчук Г.В. Історія політичних і правових вчень. - Б.м., 2009.

* Нерсесянц В. История политических и правовых учений: Учеб. для вузов. - Б.м.: Норма, 2007. - 703 с.

* Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. - Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів. - Л., 1997.

* Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. - К., 1996 та інші видання.

* Чанышев А. История политических учений: Учеб. - Б.м.: МГИМО МИД РФ, Проспект, 2005. - 591 с.

* Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 301 с.

Додаткова:

* Антология мировой политической мысли. - В 5 т. - М.: Мысль, 1997. - Т. 1.

* История политических и правовых учений: Хрестоматия / сост. и общ. ред. П. Демиденко. - Харьков, 1999.

* Лібералізм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. - К., 2002.

* Мельник В. Современный словарь по политологии. - Минск: Кн. дом, 2004. - 638 с.

* Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. - Львів, 1997.

ШКАЛА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Види робіт на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Усні відповіді за темами семінарських занять За розкладом Оцінювання за 5-бальною шкалою 10 балів для кожного студента Письмове виконання тестів За РНП Оцінювання за 30-бальною шкалою 30 балів на кожного студента Колоквіум За РНП Оцінювання за 15-бальною шкалою 15 балів на кожного студента Аналіз першоджерела За РНП Оцінювання за 15-бальною шкалою 15 балів на кожного студента Всього балів за СРС у першому триместрі 70

3 ІПВ-2011. Семінари 2-4

ІПВ-2011. Семінари 2-4

Показать полностью… https://vk.com/doc-29906481_13821550
71 Кб, 20 сентября 2011 в 23:42 - Россия, Москва, ИПВ, 2011 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении