Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
pdf

Студенческий документ № 025745 из ИПО

P age 1 03683 Hollyhock cottage B arbara Mock (2)

Barbara Mock (3)

80 90 100 110 120 130 140 150

/ / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

XI //////////////////////////////////////////////////////////

XI //////////////////////////////////////////////////////////

XI //////////////////////////////////////////////////////////

XXXXXX //////////////////////////////////////////////////////////

XXXIII //////////////////////////////////////////////////////////

XXIII ////////////////////////////////////////////////////////////

XXIII //////////////////////////////////////////////////////////////////

XXIII ////////////////////////////////////////////////////////////

/ XXIII //////////////////////////////////////////////////////

/ / / / XXIII ////////////////////////////////////////////////

/ / / / / FFXXIII ////////////////////////////////////////

/ / AAAFXXIII //////////////////////////////////

AAAAAAAXXIII ////////////////////////// ////

AAAAYAYAAAXIII //////////////////////////////// //////

AAAAAAYYAAAYAIIIA //////////////////////////////////////

AAAAYAAAAYYAAYAAIIIA ////////////////////////////////

AAAAAAYAAAAYAAAYYAXIIIAA //////////////////////////// AAAAAAAYYAAYAAAAYYAAAYYAXIIIAA //////////////////// AAYYAAAYAAYYAAAYYAAAYYAXXIIIFAA ////////////////// AAYAAAYAAAYAAAAYAAAYYAAXXIIIFAA //////////////// AYAAAYAAAYYAAAAYAAAYAAoXXIIIFFYA //////////////////////////// YAAAAYAAAAAAAAAAAAYYAo XXIIIFFAYA ////////////////////////// YAAAYAAAAAAAAAAAAYYAAo XXIIIoFFAY AA //////////////////// AAAAYAAAAAAAAAAAAYAAY XXIIIoFFAAY AAAAA //////////////////////// AAAAAAAAAAAAAYAAYYAYY XXIII oFFAAA AAAAAAYA ////////////////// AAAAYYYAAAAAYAAAYAAoYY XXIII oFFAAAAAAYAAAAAYA ////////////// YYAYYAAAAAAYYAAYYAo YAXXIII oAAAAAAYYAAAAAAAY //////////// AAAYAAAAAAYYAAAYYAo AXXIII AAAAAAYYAAAAYYAFAYA ////// AAYAAAAAAAYAAAYYAAYYYYAAXIIIAAAAYYAAAAAAAYAAFFAYA AAYAAAAAAAYAAAYAAoYYYYAAXIIIAAYAAAAAAAAAAYAAIFFAYA //// AYAAAAAAAAAAAAAAAoYWWWWAXIIAAYAAAAAAAAAAYAAIIFFAYAA ////////// AAAAAAAAAAAAAAYAo YWWWWAXIIAAYAAAASAAASAYAAIIIFFAYA AAAAAAAAAAAAAYYAo YWWWWAXIAAYAAAAAA?????AIAIAISFFAIAII AAAAAAAAAAAAYSSo YWWWWAXIAAYAA??III??SIIISAASSS?IIAII I AAAAAAAYAAAAYASo YWWWWAXIAAAAYI??IIAIIIIISSSSSS??I?A?AAII YAAAAAYAAAAAYAASS YWWWWAXIAAAYAAAIIAI?IAIS?AASS???????AAA YAAAAYYAAAAYAAYYYYYYYYAAXAAAAYAAAAAAAA??S??AAoS???????AAI A I ?? I AAAAAYAAAAYYAo ??A AAYAYAAAAAAAA???SSoAYSSS?SS????AAAIAII ?????AII AAAAYYAAAAYAoo?? A A AAYAAYAAAYAAAAA? ? oAY???SS?S?I?IIIIIAII ????????AA AAAAAAAAAYYAo S?AAA AAAAAAAAYAAAAYA oAYo????SSIIAIIIIIIIAAA????S?IA???S AAAAAAAAAAAoo SAAAFAAAAAAAYAAAAAYAY oAY??????SSASAIIAIIIIAIIS?S??II?SS?I AAAAYAAYYAAo S??AFAAYAAAAYAAAAYAAYY oAYo?oA?SSSSSSSAAAIIIIISSSS?IIAIIS?? AAAYAAAYAAo S??AFFAYAAAAYAAAAAYA AYY oAYo AYSSSSS?SAAAIIIIIIIIS???AAAASS? AAYYAAYYAAYYYYYYYYS?IFAFAAAYAYYYAAAYA oAYYoAYoAYYo?S???SAAASIAIAII????IIAISS?S AYYAAAYAAAAAAAAAAAAS?FAFFAYAAAAAAAYA oAYYAYAYYo???????SSSIIIAAAIA?SIIIISS??? AYAAAYYAo YYYYYYYYo?SAFFAAYAAAAYAAYA oAYYYYY oo?????SSIAIAAIAAASSSS?II???? YAAAAYAo YWWWWWWYo?SSAFAYAAAAAYAYA oAYYY oo?i?S?SAAAA IAAIIS??S?????? YAAAYYAo YWWWWWWYoASAFFAFAAAAYAAYAYYYYYYYYYYYYYYYYYii?iSSS??AAIIAII???S?S ??? AAAYYAo YWWWWWWYAAIAAFFAAAAAYAAYAAAAAAAAAAAAYAAAAAiiiiSSII? ? IIIS???SS ? AAAAYAo YWWWWWWYASSAAAAAAAAYAAYAoooooooooooAYkkkkkSiiiSIII?? SS???S AAAYAo YWWWWWWASS?A?AFAAAAYAAYA oAYkooooSiiSSI???? S??? AAAAAo YWWWWWWA?S??AAFAFAAAAYA oAYkoooSSSSSII????? ? FFFAY YWWWWWWA?SSIAAFFAAAAAYY oo oAYkooooSSSAI???? ? ???? EEAAY YWWWWWWSA?SAAAAFAFAAFAY FFFooo oAYkoooooSSIA??_? ?SS? EAAAY YWWWWWSSSS??AAAFFFFFFAY FXFFoo oAYkoooookoSAA?__ S??__ AAEAY YWWWWWWAS?AAAAAAWAWAWAY XXXXFooo oAYkoooookSSIAA___ ??_____ AEEAY YWWWWWAAIAA??AAAAAWAWAY XXXXFFoo oAYkoooookSSI?AA__ ??_______ EEEAY YWWWWAAAAS???AAAAAWAWAY XXXXXFoo oAYkoooookoSASA____ _??_______ EEEAY YYYYAA?ASS????AAAAWAWAY XXXXXFoo oAYkoooookSAAAAA______??_____ _ EEEAY YYYYAA???????IIAAWAAAWAY XXXXXXoo oAYkoooookoSSA_A_o_o_oo_________ EEEAY ooooooS???S???AAAWAWAWAY XXXXXXoo oAYkoooookSSAA_o_o_o_oo________ EEEAY o?o?SS?SSSS??AAWAWAWAY XXXXXXoo oAYkoooookoSA__o_o_oooo__________ EEEAY o???S??SSSSSSA?AAAAAAAY XXXXFXoo oAYkoooookoSAAoooooo_o1_________ _ EEEAY o????????SSS?AAAAoooooAY XXXXXXoo oAYkoooookSAA__o_o_o_o1___________ EEEAY oo?SS???SSSES??AAAAAoooAY XXXXXXoo oAYkoooookoSSA_o_o_o_o1___________ EEEAY oo?SS???SSSEESSS?A???oooAY XXXXXXoo oAYkoooookooSA_o_o_o_o1___________

??EAYoo?SSk???S??EESSESS??ISSooAY XXXXXXoo oAYkoooookoSA__o_o_o_o1___________ ???A?o???kkk????EµEµEEES?IAISooAY XXXXXXoo oAYkoooookoSIS_o_oAAAo1________??? ?????????kkk?kkAµEµµEEEESIASSSoAY XXXXXXoo oAYkoooookoIIIIAAAAAAAAAAAii?????A

EEE????kkk??kkbbAAµEEµEIIAAAISoAY iiiiiiAAYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiiiiiiiii?AA

1EEE????k???????bAAµµEEEEIAI?AAAAAiiiiiiiiAAAYYYYYYYAAAAAAAAAAAAiiYYYYYYiiAAAA EE11111???E11E??bAbAEµEEEEµ???AAAAAAiiiiiiiiiAAAAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAAi

1111111E?W1WW1W??bAAEEµEEµEµµ???AAAAAAAiiiiiiiiiiAAAAAAYYYYYYYYYYYYY AAiii 11111E1E??11W1??bb?bAAµEEEEEEµµ???AAAAAAAAiiiiiiiiiiiAAAAAAYYYYY AAiiii 11111EEESE111EE???bAAAAAAAAEEEAAAA???AAAAAAAAAAA???YYYYYYY AAiiiiii 1WEEEEE?SEE111ESS???AAAA??YAAAYY YYYYYYYYYYY YAiiiiii

WAW??????E11111??iiii???YYYYYYYYY YYAAii??? µ AAWAAAWi?EE1111?iii??YYYYYYY YYYYY YYYYYYAAi????? iiiiiiiii?EEEE?iiYYYYYYY YYYYYYY AAAYYAAYY?AA??i???? iiiiiiiiiiWiiWiiYYYYYY AI YYYYYYYYYYY AAAAAAAAAA??Aiiiii ???? iiiiiii?? W W AII YAAAAAAAAAAAAAAiiiiii ?

Y?????? AAII YYYYYYYYYYAAAAAAAA AAAAAiiiiii YYYYYY YYYAAIIIYYYYYY YIIIAAAAAiiiiiiiiiiiii µµ Y YYYYYYYYYYYYAAAII YIIAAIIIAiiiiiiiiiiAii µµ

(6) (7) Barbara Mock (4)

Barbara Mock

(8) Barbara Mock (6)

Barbara Mock (7)

80 90 100 110 120 130 140 150

Y?????? AAII YYYYYYYYYYAAAAAAAA AAAAAiiiiii

YYYYYY YYYAAIIIYYYYYY YIIIAAAAAiiiiiiiiiiiii µµ

Y YYYYYYYYYYYYAAAII YIIAAIIIAiiiiiiiiiiAii µµ

YYYYYYYYYYYY AAA IIAAYYYIIIAAIIAiiAAiiiAAAAi A ??

YYYYYYYYY IIAAAYAAPPPIIiiiiAiiiiiiA iA AAAA???

YYYYYYY µEEEE YYIIAAAAAPPPPPPeAAAAAAAAiiiiA PPPAIIIe?

YYYYYYY µEEµµEE YYYYYYYYIIAAAAPPeePPeAAAAAkkAAAAAAPPPPPIIeee µµEEEEE A µµ YYAAAIIIIPPPPPPPeAAk??kkA?k?AkPPPPPeeeeee YYYY µµµEEE µµEE AAAAAAIIPPeePPeeAA???I???kkkk?PPPPIeIIeeP

Y P µEEEAEEA AY iPPPPPeAAA???I???k??k???PPeeIIIePP

PPP µEEµEEEE YYY iieeeeAAIIA????????AIPPPPPIeIeeeee

PPPP EµEµµEE YYY ii??IIIIAI??II????IAIPPPIIeeeeeeeI

PP PP µEEEEE Yiii i?IIAAAII?IIk?????IeePPIIeAAAAIII

PPPPe µEEEYYYiii i?IIAAII???kkk???AeeeeeIeAAAeeeII eeeee Yiii?ii???IIIIk????k???AAIeeeeIIeAAAeIII

YYYiii?ii??i?IIkkk?????PP?IeeeeIIee?AAIIII

AA A iiii???i??i????k?????PPPeIIee?Iee???AII??

AAA A A ii?i???i??i?????????PPPPPeIIi?IPPPP??????

AAAAY AAAY iii?i???i??i????? kPPPPeeIIIiPPPPPe????bb

YYYAAAA?YYY A AAAY ii??????i??i???? ? kkPeeeeIIiiiePPe?bb‡bbb

YYYAAAA??YYY Y AA AAAYYii????? i??i? ?? k eIIIiiiieeeII‡bb‡‡b

YYYAAAAA?????YY Y AAAAAAYYi?i???i ? ? III iiiiiIII‡‡‡b‡bb

YAAAAAA?AAAAYYA AYYY AAAAAAYiiiiiiii ????? I iiiiIII‡‡‡‡‡‡‡‡

YYYYYAAAAAAAAAAAAAAA AYYAAAAAA iii ?? ? i‡‡‡‡b‡b‡‡‡bbb

YYAAAAAAAA AAAAAA AYYAA iiii ??? ? i‡II‡‡b‡‡‡bbbb

AAAAAAA AAAAAAAAAAAAA i‡‡II‡bbb‡‡‡bbb

AAA AAAAA A A iiii iiiiii i‡‡‡‡‡‡b‡‡i‡‡b‡

AA AA ii iii‡‡bb‡‡iii‡‡‡

AAAA iiiii iibb‡‡ii‡‡i‡‡

AAA AAAA iiiii iiiiiiii‡‡I‡‡b

AAAAA i iiii‡‡III‡b iiii‡‡I‡‡‡ iiii‡‡‡bb

Barbara Mock (8)

150 160 170 180 190 200 210 220

µ ? µ AAAAAA bAA??? __ _iii__???bb??IIIIIIkkk?????AAA?AA???A ? µ µµ µ ?i AAA bAb? µµ µ ii____bbbb ??IIIII?kk??????A????????A??

???iAAAA µµ bbbb O iii_iibbbiib?????????AAAA?????????????

?? ? AAA???iiAAA bbbbb OO OO iiiiiiiiiibb???????AAAAAA?????????

???????AAA???iiAAA ???AAAb µµ OOO ??i???bbibbb???????AAAA‡????? ? Ie????AAAA????OAAAA????AAAAAA OOOOO?????bbbbiiii???????AA‡‡‡??? iiiii eeePPPPPAAA????OOA???????AAAA AAAAOOO??????bbiibbbb‡‡‡???‡‡‡ ? ? iii eeePPePPPAA??????O???O??OO??AAAAAOkkkkO??AA????bbEEbb‡‡‡‡‡‡ iii eePPePPPPAAPPP?????OOOO????OOOOO??Okkkk??AAA??EEEEEEb‡‡‡‡‡‡‡ iii ePPPPPP?AAPPPPP???O?O???????OOO?????kkkk??A??EEEEµEE ‡ ‡ ‡ii iiiii eeePP??????PeP????????O??OO?????O???OO???????EEEEµµE iiiiiiiiiii

eeI???????PPePP???????O?????OOOO??OOOOO??iiiiEEEEEEE iii iii

III????????PPPP????????OO??O????OOIIIIIOiiEEEEEEEEE eIII?????k??PP?iiOO????kOOkkOOOOOIIAAAI?iµEEµEE IIII???k????????iiiOO?OkkOkkkOkkOIIIIIIiiµµEEµEE

III??k????????iiiiiiiOOOOkkOOkkkkOOO iiiµµEE

I???k????kk?iiiiiiiiiOOOkkkkkkkkkk O iiii ii

??????k???iiiiiiiiiiiiii kOOOkkkk iiii ii ?bbb?kkk???i‡‡iiiiiii kkk Ok iiii iii bbb‡??????‡‡b‡‡iii ii kk kkkkk iiii iiii

‡‡bb‡??‡‡‡‡bbb‡‡‡ ii iiiii

‡bbbb‡‡‡‡bbbb‡‡bb‡ iiiii iii iiiii ‡‡‡‡‡‡bb‡‡b‡‡‡bbb‡ iiii iii iiiiiiiiiiii

bbb‡‡‡bbb‡‡‡bbb‡‡ iii ii iii

bbbb‡bbbb‡bbb‡‡ iiiiii ii bbbbb‡bb‡‡bbb‡‡ iii ‡b‡‡‡bbbbb‡bbb‡ iiiiiiii

‡‡‡‡bbbbb‡‡‡b‡ iii

i‡‡‡‡‡iiibb‡‡ ‡‡bb‡b‡bbi‡‡‡

I‡bbb‡‡bii‡‡‡‡

‡‡‡bbb‡bbii‡‡

‡bb‡‡‡‡‡‡iii

Barbara Mock

Barbara Mock

Pattern Name: 03683 Hollyhock cottage Designed By: Barbara Mock Company: Dimensions Fabric: Aida 14, ivory

223w X 134h Stitches Size: 14 Count, 40.46w X 24.31h cm Floss Used for Full Stitches:

Symbol Strands Type Number Color

_ 3 DMC 210 Lavender-MD. 6139 X 3 DMC 316 Antique Mauve-MD. 6210 ? 3 DMC 320 Pistachio Green-MD. 6050 P 3 DMC 352 Coral-LT. 6352

A 3 DMC 368 Pistachio Green-LT. 6368 W 3 DMC 413 Pewter Gray-DK. 6079 b 3 DMC 553 Violet. 6135 e 3 DMC 666 Christmas Red-BRT. 6666 E 3 DMC 726 Topaz-LT. 6128

E 3 DMC 762 Pearl Gray-VY LT. 6082 µ 3 DMC 783 Topaz-MD. 6113 O 3 DMC 796 Royal Blue-DK. 6796 k 3 DMC 826 Blue-MD. 6016

? 3 DMC 828 Sky Blue-UL VY LT. 6018 F 3 DMC 839 Beige Brown-DK. 6099

S 3 DMC 890 Pistachio Green-UL DK. 6048 A 3 DMC 922 Copper-LT. 6110 o 3 DMC 932 Antique Blue-LT. 6932 Y 3 DMC 945 Tawny. 6945 i 3 DMC 966 Baby Green-MD. 6052 I 3 DMC 3354 Dusty Rose-LT. 6214

‡ 3 DMC 3609 Plum-UL LT. 63609 A 3 DMC 3733 Dusty Rose. 6025 1 3 DMC B5200 Snow White. 6149

Floss Used for Half Stitches:

Symbol Strands Type Number Color

/ 3 DMC 828 Sky Blue-UL VY LT

Floss Used for Back Stitches:

Symbol Strands Type Number Color

2 DMC 320 Pistachio Green-MD 2 DMC 368 Pistachio Green-LT 1 DMC 413 Pewter Gray-DK 2 DMC 828 Sky Blue-UL VY LT 1 DMC 839 Beige Brown-DK 2 DMC 890 Pistachio Green-UL DK 2 DMC 932 Antique Blue-LT 2 DMC B5200 Snow White

Notes:

Деревья на заднем плане, рамы на окнах,беседка и стебли цветов, обозначенные как бекстич, на самом деле straight stitch Расход 6215-7,6025-3,6666-3,6352-3,6128-3,6113-2,6052-14, 6368-10,6050-15,6048-6,6018-12,6932-6,6016-3,6796-3, 6210-3,63609-3,6139-4,6135-3,6945-9,6110-12,6099-4, 6082-3,6079-3,6149-3

Набрала Altania

Barbara Mock Расход нитей

Нитей в мотке: 6

Длина мотка: 795.0 cm

Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9

0.0 146 0 89.5 404 0 56.0 1350 0 0.0 507 0 6.7 910 0 0.0 1318 0 0.0 637 0 0.0 243 0 0.0 203 0 0.0

Page 11 03683 Hollyhock cottage Barbara Mock

Page 2 03683 Hollyhock cottage

Page 3 03683 Hollyhock cottage

Page 6 03683 Hollyhock cottage

Page 5 03683 Hollyhock cottage

Page 5 03683 Hollyhock cottage

Page 5 03683 Hollyhock cottage

Page 5 03683 Hollyhock cottage

Page 5 03683 Hollyhock cottage

Показать полностью… https://vk.com/doc83222360_442099962
335 Кб, 17 февраля 2017 в 11:08 - Россия, Москва, ИПО, 2017 г., pdf
Рекомендуемые документы в приложении