Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 040103 из МАДИ

АЛМАТЫ ?АЛАСЫ БІЛІМ БАС?АРМАСЫ

ТЕХНОЛОГИЯ-ЭКОНОМИКАЛЫ? КОЛЛЕДЖІ

АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ? УНИВЕРСИТЕТІ

"Азы? - т?лік та?амдарын ?ндіру ??рыл?ылары, жабды?тары мен машиналарды пайдалану" п?нінен

КУРСТЫ? Ж?МЫС

1218000-"Азы?-т?лік ?ндірісі" маманды?ы

Орында?ан:Нурахун.М.С

Тобы:ППП-9-14-1

Тексерген:Менлибаева К.К.

Алматы 2017 ж

АЛМАТЫ ?АЛАСЫ БІЛІМ БАС?АРМАСЫ

ТЕХНОЛОГИЯ-ЭКОНОМИКАЛЫ? КОЛЛЕДЖІ

АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ? УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТЕМІН:

Директорды? ОІЖ орынбасары

С.Е.Орманов

" " 2017 ж

"Азы? - т?лік та?амдарын ?ндіру ??рыл?ылары, жабды?тары мен машиналарды пайдалану" п?нінен

Курсты? ж?мысты? тапсырмасы

ППП-9-14-1 тобыны? білім алушысы _________________________________

Курсты? ж?мысты? та?ырыбы_______________________________________

Курсты? ж?мысты? ?ткізу мерзімі__________________________________

Курсты? ж?мысты? мазм?ны:

Кіріспе

1. Нан пісіру пештерін салыстырмалы талдау, ?деби шолу

1.1 Нан пісіру пештеріні? заманауи т?рлеріне ?деби шолу

2. Негізгі б?лім

2.1 ФТЛ-2 пешіні? ??рылымды? сипаттамасы

2.2 Ж?мыс принципі мен ж?мыс режиміні? сипаттамасы

2.3 Тама?ты? ортаны? технологиялы? ?асиеттеріні? сипаты

3. Есептеу б?лімі

3.1 Ау?ымды? ?лшемдерін аны?тау

3.2 Процесті? жылулы? балансы

3.3 Аппаратты? бекітілген ?уатын аны?таймыз

4 Нан пісіру пешін монтаждау ж?не ?осу?а дайындау

4.1 Ж?ндеу ж?мыстарын ?ыймдастыру ж?не бас?ару.

4.2 Ж?ндеулерді ж?ргізуді? т?сілдері мен ?дістері

4.3 Ж?ндеуді жоспарлау, негізгі т?сініктер мен нормативтері

?орытынды

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі

Курсты? ж?мысты? жетекшісі: _________________________________2017ж

ПЦ?Кт?райымы: ___р2017ж

Мазм?ны

Кіріспе 1. Нан пісіру пештерін салыстырмалы талдау, ?деби шолу 1.1 Нан пісіру пештеріні? заманауи т?рлеріне ?деби шолу 2. Негізгі б?лім 2.1 ФТЛ-2 пешіні? ??рылымды? сипаттамасы 2.2 Ж?мыс принципі мен ж?мыс режиміні? сипаттамасы 2.3 Тама?ты? ортаны? технологиялы? ?асиеттеріні? сипаты 3. Есептеу б?лімі 3.1 Ау?ымды? ?лшемдерін аны?тау 3.2 Процесті? жылулы? балансы 3.3 Аппаратты? бекітілген ?уатын аны?таймыз 4 Нан пісіру пешін монтаждау ж?не ?осу?а дайындау 4.1 Ж?ндеу ж?мыстарын ?ыймдастыру ж?не бас?ару. 4.2 Ж?ндеулерді ж?ргізуді? т?сілдері мен ?дістері 4.3 Ж?ндеуді жоспарлау, негізгі т?сініктер мен нормативтері ?орытынды Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі

Кіріспе

?аза?стан Республикасыны? президенті Н.?.Назарбаев халы??а кезекті жолдауында ?аза?станны? жас азаматтары! Білімді, е?бек?ор, бастамашыл, белсенді болу?а ?азірден бастап да?дыланы?дар. Ж?мыс пен с?раныс бар ??ірге батыл бары?дар. Шеберлікті? шы?ына жете білсе?дер маманды?ты? б?рі жа?сы. ?азір техникалы? маманды?тарды?, ?ылым мен инновацияны? к?ні ту?ан заман. Ерінбей е?бек еткен, талмай ?ылым іздеген, жалы?пай техника ме?герген адам озады. Т?рмысы жа?сы, абыройы ас?а? болады. Біз ж?зеге асырып жат?ан т?бегейлі реформалар мен ат?арып жат?ан ?ыруар істерді? б?рі сендер ?шін, болаша? ?шін жасалуда.

Оларды? басам к?пшілігі алыс-жа?ын шет мемлекеттерден ?келінеді. Жабды?тарды? техникалы? де?гейі нан ?ндірісі мекемесіні? ж?мысыны? сапасы? ж?не экономикалы? к?рсеткіштерін аны?тайды [1].

Кейбір мекемелерде ?олданылып келе жат?ан б?рын?ы жабды?тар шет елдік аналогтарынан ?німділігі, пайдаланымды? сенімділігі, энергия сыйымдылы?ы ж?не автоматтандыру д?режесі бойынша артта ?ал?ан. Шет алді? жабды?ын сатып алумен б?л м?селені шешу м?мкін емес. Сонды?тан отанды? б?секеге ?абілетті отанды? жабды?тарды жасау наубайхана ?ндірісін ?ажетті даму де?гейіне жеткізеді.

Отанды? наубайхананы? технологиялы? жабды?тары ?зіні? ?ылыми-техникалы? де?гейімен шет елдік жабды?тардан айтарлы?тай ерекшеленеді. Себебі шет елдік озы? деп аталатын технологиялы? жабды?тары жо?ар?ы сапалы ?нды пайдалану?а негізделген. Бізді? мекемелерде наубайханалы? сапасы т?мен шикізатты? 50% ?айта ??деледі. Сонды?тан негізгі процесстердегі технологиялы? параметрлерді реттеуге м?мкіндік беретін жабды? т?рін жасау ?ажет. [1].

Наубайхана ?ндірісінде ?рдайым ?здіксіз жетілдіру процестері ж?ргізіліп жатыр: шикізат шы?ынын т?мендетуге ба?ыттал?ан прогрессивті технологиялы? схемалар жасалуда; ?німні? жа?а т?рлері шы?арылуда.

Осы?ан байланысты мені? дипломды? жобамны? ма?саты нан пісіру пешін модернизациялау.

Ж?мысты? ма?саты:

Нан пісіруге арнал?ан ?азіргі жабды?тарды о?ып-?йрену;

Нан пісіру пештеріне салыстырмалы т?рде талдау жасау ар?ылы олады? кемшіліктерімен арты?шылы?тарын аны?тау;

Жо?арыда айтыл?ан дар негізінде ?олданымда?ы пешті? ??рылымына ?згеріс енгізу;

Инженерлік есептеулер ж?ргізу;

1. Нан пісіру пештерін салыстырмалы талдау, ?деби шолу

1.1 Нан пісіру пештеріні? заманауи т?рлеріне ?деби шолу

Нанды а?ынды? ?ндіруде пеш жетекші орын?а ие. Себебі нан ?ндіруге байланысты барлы? ?дерістер кешені пештік агрегаттарда ая?талады. Нан пісіру пештеріні? камералаында ж?ргізілетін пісіру ?дерісінен шы?арылатын ?німні? сапасы айтарлы?тай д?режеде т?уелді. Сонымен нан пісіру пешіні? ж?мысынан тек ?ана технико-экономикалы? к?рсеткіштер (отынны? буды? электрэнергиясыны? меншікті шы?ыны) емес сонымен бірге сырт?ы т?рі пісірілуі ж?не пісірілген нанны? к?лемдік шы?ымы.

Наубайханалы? пештер бірнеше белгілері бойынша жіктеледі:

1) технологиялы? арналу бойынша: ?мбебап пештер - ке? ассортиментті ?нім пісіруге ж?не арнайы - арнайы сорттарды пісіруге арнал?ан пештер;

2) ?німділігі бойынша: ?німділігі ?те т?мен, т?мен ?німділікті (под ауданы 8 м-ге дейін), орташа ?німділікті (25 м) ж?не жо?ары ?німділікті (25 м жо?ары ауданды).

3) ??рылымды? ерекшеліктері бойынша: тупикті, туннельді ж?не роторлы пештер;

4) пісіру камерасыны? ?ыздыру т?сілі бойынша: тікелей ?ыздырылатын, каналды? ?ыздыратын пештер, бу сумен ?ыздыру, электрлік ?ыздыру пештері, біріктірілген ?ыздыру (каналдар ж?не бусулы? ??бырлар) [1].

?мбебап роторлы? конвективті пештер (1.1 сурет) жо?ары сапалы нан-то?аш б?йымдарын ж?не батондарды, пішіндік ж?не подты? нан т?рлерін бидай ж?не ?ара бидай ?нына жасал?ан; кондитер ?німдерін пісіруге арнал?ан.

Пештер ?амтамасыз етеді:

Е? жо?ар?ы талап бойынша пісіру сапасын ?амтамасыз етеді;

Жалюзді ?айта келтірмей-а? барлы? ассортиментті? абсолютті бір ?алыпты пісуін ?амтамасыз етеді;

Пісіріліп шы??ан ?німні? ?ажетті ж?не жо?ары сапасы;

Пісіру уа?ытын азайту;

Заманауи технологиялыя мен материалды пайдалану ж?не прогрессивті конструкторлы? шешімдер есебінен пайдалану ?за?ты?ы;

Пайдаланым?а ендіру уа?ытыны? азды?ы.

2 Негізгі б?лім

2.1 ФТЛ-2 пешіні? ??рылымды? сипаттамасы

ФТЛ-2 маркалы пеші орташа ?німділікті шынжырлы люкалы т?бті, каналды ?ыздырылатын нан-то?аш ?німдеріні? ке? ассортиментін ?ндіруге арнал?ан пештерді? ?атарына жатады [14].

Пеш ?рт?рлі отынды жа?у?а (?атты, с?йы? ж?не газ т?різді) ы??айлы етіп жасал?ан. Пеш кірпіштен жасал?ан ж?не метал ?а??амен жабыстырыл?ан. Оша? пен каналдар от?а т?зімді кірпішпен ?алан?ан ал ?ал?аны ?ызыл кірпіштен жасал?ан.

2.1 сурет. ФТЛ-2 нан пісіру пеші (к?лдене? ?имасы)

Пешті? оша?ы 20 (2.1 сурет) ?атты отынды жа?у?а ы??айлы етіп жасал?ан. Бірінші ?ыздыру каналы пісіру камерасынан т?менгі ?ыздыру беті ар?ылы б?лінген.

Бірінші каналды? со?ында к?л ?ста?ыш камера орналас?ан. Камераны тазалау б?йір жа?ында?ы тазалу люлкалары ар?ылы іске асырылады.

Пісіру камерасында пеш ішіндегі конвейер орналас?ан. Конвейер жетектік 2 ж?не тартылысты? біліктерден т?рады. Жетектік 2 ж?не

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі

1. ?аза?стан Республикасыны? Президентіні? халы??а жолдауы 2016.

2. Вельтищев В.Н., Калошин Ю.А. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств. Часть 1.Учебное пособие.- М., МГУТУ, 2004. - 56 с.

3. Головань Ю.П. Ильинский Н.А., Ильинская Т.Н. Технологическое оборудование хлебопекарных предприятий: Учебник. -3-е изд, перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1988. - 382 с.

4. Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и аппараты пищевых производств - М.: Колос, 1999. - 396 с.

5. Калачев М.В., Чернов М.Е. Оборудование отрасли. Технологическое оборудование отрасли (хлебобулочных и макаронных предприятий). Учебно-практическое пособие. - М., МГУТУ, 2004. - 68 с.

6. Маклюков И.И., Маклюков В.И. Промышленные печи хлебоперкарного и кондитерского производства. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М.:. Легкая и пищевая промышленность, 1983. - 272 с.

7. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн. Кн. 2: Учеб. для ВУЗов / С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н Остриков и др..; Под ред В.А. Панфилова - М.: Высшая школа, 2001. - 680 с.

8. Межгосударственные стандарты. Хлеб. Технические условия.- М.: ИПК. Изд-во стандартов, 2000. - 132 с.

9. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. ВНТП 02.-92. Часть 1. Хлебозаводы - М.: ЦНИИПромзернопроект, 1992. - 139 с.

10. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. ВНТП 02.-92. Часть 2. Пекарни - М.: ЦНИИПромзернопроект, 1992. - 49 с.

11. Остриков А.Н., Абрамов О.В. расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для ВУЗов. - СПб.: ГИОРД, 2003. -352 с.

12. Плаксин Ю.М., Малахов Н.Н., Ларин В.А. Процессы и аппараты пищевых производств. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2007. - 760 с.

13. Правила организации и ведения технологического процесса на хлебопекарных предприятиях./А.П. Косован. Г.Ф. Дремучева, Р.Д. Поландова и др. - М.: Пищевая промышленность, 1999. - 216 с

?орытынды

" Нан пісіру пешіне техникалы? ?ызмет к?рсету ж?не ж?ндеуді ?йымдастыру" та?ырыбын толы?ымен зерттей келе, онда?ы пешті? ??рылымына, ж?мыс жасау принципіне жалпылама м?лімет бердім.

?азіргі кезде маркасыМ, Ш2-ХПГ, Г4-ПХС-25М, П-104, МХПЭ, РЗ-ХПИ пештерін де нанны? ж?не кондитер то?аштарыны? ?р-алуан т?рлері пісіріледі. Осы пештерді? ішінде ФТЛ-2-66 маркалы пеші ?азіргі кезде ке? ?олданылатын тиімді жабды?тарды? бірі .

ФТЛ-2-66 М пеші ?азіргі заман?ы технологиялы? жабды?.Осы пешті? технологиялы? сызбасын сызып зерттедім.ФТЛ-2-66 М т?йы? пешіні? жалпы к?рінісін А1 форматта сыздым.

Нан-то?аш ?німдерін пісіру процесіні? ?німділігін арттыру ?шін жобада пешті? тиімді ??рылымы ?сынылды. Машинаны? та?далып алын?ан ??рылымыны? ?зектілігін негіздеу ?шін ?деби-нормативтік, талдау жасалды. ??рылымды? сызбасы ??растырылды. Арты?шылы?тары негізделіп, ж?мыс принципі мен реті, негізгі параметрлерін есептеу ?дістемесі берілді.

Пешті? ?німділігі салыстырмалы т?рде ал?анда ?олданымда?ы жабды?тарды? ?німділігінен ана??рлым жо?ары. ?ажетті ?уат - 2,6 кВт. Ау?ымды? ?лшемдері ша?ын бол?анды?тан, пайдаланымы же?іл.

3. Есептеу б?лімі

1. ?німділігі - 12 т/т?улік

2. Нан т?рі - б?лке нан

3. Б?йым массасы - 0,5 кг;

4. Энергиятасымалда?ыш т?рі - таби?и газ;

5. ?ыздыру т?сілі - каналды;

6. ?орша?ан ортаны? температурасы - 250 С

3.1 Ау?ымды? ?лшемдерін аны?тау

Пешті модернизациялау?а маркасы ФТЛ-2-66, орташа ?німділікті шынжырлы люлкалы т?бті ж?не каналды ?ыздырылатын т?йы? пеші ?арастырылды.

?айта ??рылымдал?ан пешті? ?німділігін есептеп берілген машинамен салыстырамыз. Т?йы? типтегі пештерді? са?атты? ?німділігі т?мендегі формула бойынша аны?талады [9]:

, (3.1)

м?нда Рч - пешті? са?атты? ?німділігі, кг/са?;

N - ж?мысшы люлкалар саны, т?йір;

nл - люлкада?ы ?амыр дайындамасы бар формаларды? саны, т?йір;

g - б?йым массасы, кг; [13]

t - б?йымды пісіру уа?ыты, мин. [8].

Т?йы? пештерде пеш т?бінде таба нанды пісіргенде люлкада?ы дайындама санын т?мендегі формула бойынша аны?атйды:

nл= n1 n2 (3.2)

(3.3)

(3.4)

м?нда n1 - люлканы? ені бойынша дайындама саны, т?йір;

n2 - люлканы? ?зынды?ы бойынша дайындамаа саны

Bлюл - люлка ені, мм;

Показать полностью… https://vk.com/doc333102806_444558686
227 Кб, 20 апреля 2017 в 12:43 - Россия, Москва, МАДИ, 2017 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении