Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
pdf

Студенческий документ № 049119 из МГИК (бывш. МГУКИ)

Тра?ди?Ции?Ценно? ?ст?но-ори?ен?тиро??ван?но?го?вос?Пи?та?ниЯ?лич?но?сти?в?Пе?да?го?ги?че?сКой?сис?те?Ме?ю.?а.?стрель?Цо?ва

удК?37

Н .?Д .?Б у?л а?т о?в а

Мо?с?ков?ский?го?су?дар?ст?вен?ный?ин?сти?тут?куль?ту?ры

ста?тья?по?свя?ще?на?про?бле?мам?цен?но?ст?но-ори?ен?ти?ро?ван?но?го?вос?пи?та?ния?мо?лодёжи?на?со?времен?ном?эта?пе.?в?цен?тре?вни?ма?ния?на?хо?дят?ся?идеи,?пред?став?ле?ния?и?мыс?ли?вид?но?го?тео?ре?ти?ка?со?ци?аль?но-куль?тур?ной?деят?ель?но?сти,?док?то?ра?пе?да?го?ги?че?ских?на?ук,?про?фес?со?ра?Мос??ков?ско?го?го?су?дар?ст?венн?о?го?уни?вер?си?те?та?культ?у?ры?и?ис?кусств?юрия?анд??рее?ви?ча?стрель?цо?ва,?в?ча?ст?ности,?его?идея?о?не?об?хо?дим?о?сти?фор?ми?ро?ва?ния?ду?хов?но?ори?ен?ти?ро?ван?ной?рос?сий?ской?ци?ви?ли?зации?как?ос?нов?ной?со?став?ляю?щей?со?вре?мен?но?го?цен?но?ст?но?го?соз?на?ния?мо?лодёжи.?опир?а?ясь?на?тру?ды?пе?да?го?ги?че?ской?сис?те?мы?из?вест?но?го?учёного,?в?ста?тье?вы?страи?ва?ет?ся?ло?ги?че?ская?це?поч?ка?ретр?о?спек?тив?но?го?ана?ли?за?тра?ди?ций?цен?но?ст?но-ори?ен?ти?ро?ван?но?го?вос?пи?та?ния?и?обу?чен?ия?и?путей?ре?ше?ния?про?бле?мы?фор?ми?ро?ва?ния?ду?хов?ных?цен?но?стей?и?цен?но?ст?ных?орие?н?та?ций?сту?дентов?ву?за?куль?ту?ры?и?ис?кусств. клю че вые сло ва:?цен?но?ст?но-ори?ен?ти?ро?ван?ное?вос?пи?та?ние?и?обу?че?ние?лич?но?сти,?ду?хов?ные?ценно?сти?оте?че?ст?венн?ой?куль?ту?ры,?ду?хов?но-цен?но?ст?ное?вос?пи?та?ние?в?сис?те?ме?об?ра?зо?ва?ния,?тра?диции,?идея?на?род?но?сти,?про?све?ти?тель?но-обр?а?зо?ва?тель?ная?дея?тель?ность,?со?вре?мен?ное?цен?но?ст?ное?созн?ание,?форм?и? ров?а? ние?дух?ов? но?орие?н? тир?о? ванн?ой? ?росс?ийской?цив?и? лиз?а? ции,?цел?е? пол?а? ган?ие,? ?смы?сло?вое?един?ст?во?про?шло?го,?на?стоя?ще?го?и?буд?уще?го,?юрий?анд?? рее?вич?стрель?цов.?

N .?D .?B u l a t o v а

Moscow?State?Institute?of?Culture,?Ministry?of?Culture?of?the?Russian?Federation?(Minkultury),?Bibliotechnaya?str.,?7,?141406,?Khimki?city,?Moscow?region,?Russian?Federation

tRaDItIonS?oF?tHe?value-?oRIenteD?tRaInIng?oF?

PeRSonalIty?In?tHe?PeDagogICal?SySteM?oF?yu.?a.?StReltSova

article?is?dedicated?to?the?problems?of?the?value-?oriented?training?of?young?people?in?the?present?stage.?In?the?center?of?attention?are?located?the?ideas,?views?and?thoughts?of?the?prominent?theorist?of?sociocultural?activity,?the?doctor?of?pedagogical?sciences,?the?professor?of?the?Moscow?State?university?of?culture?and?arts?yuri?andreevich?Streltsov,?in?particular,?his?idea?of?the?need?for?shaping?of?the?spiritually?oriented?Russian?civilization?as?fundamental?component?of?the?contemporary?value?consciousness?of?young?people.?Based?on?the?proceedings?of?the?pedagogical?system?of?the?famous?scientist,?the?article?builds?a?logical?chain?retrospective?analysis?of?the?traditions?of?value-oriented?education?and?training?and?solutions?to?the?problems?of?formation?of?spiritual?values?and?value?orientations?of?students?of?the?university?of?culture?and?arts.

Keywords:?value-oriented?education?and?training?of?identity,?spiritual?values?of?the?Russian?culture,?spiritual?and?value?education?in?the?education?system,?the?traditions,?the?idea?of?nationality,?educational,?educational?activities,?contemporary?axiological?consciousness,?the?formation?of?spiritually?oriented?Russian?civilization,?goal-setting,?the?unity?of?past,?present?and?future,?yuri?andreevich?Streltsov.

в?лю?бую?ис?то?ри?че?скую?эпо?ху?мо?лодёжи?при- след?овать?ли?прежн?им? ?мор?ально-нравс?т? вен-?хо?ди?лось?не?лег?ко?в?си?лу?не?ус?той?чи?во?сти?её? ным?нор?мам?или?при?спо?саб?ли?вать?ся?к?но?вой?со?ци?аль?но?го?по?ло?же?ния.?а?со?вре?мен?ные?мо- дей?ст?ви?тель?но?сти,?от?ри?цая?по?след?ние. ло?дые?лю?ди?по?став?ле?ны?пе?ред?вы?бо?ром: При?чин?то?му?мно?го:?и?из?ме?не?ние?ук?ла?да?

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•

бу?ла?то?ва?на?де?ж?да?дМит?ри?ев?на?-?кан?ди?дат?пе?да?го?ги?че?ских?на?ук,?про?фес?сор?ка?фед?ры?тео?рии?и?исто?рии?на?род?ной?ху?до?же?ст?вен?ной?куль?ту?ры?Мо?с?ков?ског?о?го?су?дар?ст?вен?но?го?ин?сти?ту?та?куль?ту?ры

Bulatova?naDeZHDa?DMItRIevna?-?Ph.D.?(Pedagogical?Sciences),?Professor?of?Department?of?theory?and?history?of?folk?art?culture,?Moscow?State?Institute?of?Culture

e-mail:?ndbulatova@yandex.ru (c)?бу?ла?то?ва?н.?д.,?2015

жиз?ни?пост?со?вет?ской?рос?сии,?и?при?сое?ди?нение?к?бо?лон?ской?кон?вен?ции,?и?цен?но?ст?ный?кри?зис,?вы?зван?ный?об?щи?ми?про?бле?ма?ми?разви?тия?по?стин?ду?ст?ри?аль?но?го?об?ще?ст?ва.

на?наш?взгляд,?в?сло?жив?шей?ся?си?туац?ии?суще?ст?венн?ое?знач?е?ние?для?об?ре?те?ния?"твёрдой"?поч?вы?под?но?га?ми?име?ет?при?ви?тие?молод?ым?люд?ям?дух?овных?ценн?о? стей?отеч?е? ст?вен?ной?культ?у?ры?в?хо?де?ду?хов?но-ценн?ост?но?го?вос?пи?та?ния?в?сис?те?ме?обр?а?зо?ва?ния. в?свя?зи?с?этим,?не?смот?ря?на?при?ори?тет?ком?петент?но?ст?но?го?под?хо?да?в?со?вре?мен?ном?об?ра?зова?нии,?не?сле?ду?ет?от?ка?зы?вать?ся?и?от?то?го?ценно?ст?но?го,?что?ве?ка?ми?бы?ло?ап?ро?би?ро?ва?но?в?тра?диц?и?ях?на?род?ной?пе?да?го?ги?ки.

над?о?сказ?ать,?что?идея?ценн?остн?о-ори? ?ен-

ти?ро?ван?но?го?вос?пит?а?ния?и?обу?че?ния?че?ло?ве?ка?име?ет?древ?ние?ис?то?ки.?ещё?во?вре?ме?на?ант?ично?сти?(сок?рат,?Пла?тон?и?др.)?уде?ля?лось?большое?вни?ма?ние?идеа?лу,?как?фи?зи?че?ско?му?(напри?мер,?кра?со?те?че?ло?ве?че?ско?го?те?ла),?так?и?духов?но?му.?в?россии?первым?к?цен?но?ст?ной?пробле?ма?ти?ке?об?ра?тил?ся?в.?П.?ту?га?ри?нов?в?кни?ге?"о?цен?но?стях?жиз?ни?и?куль?ту?ры".?

Цен?но?сти,?по?мне?нию?учёного,?"...?суть?те?яв?ле?ния?(или?сто?ро?ны,?свой?ст?ва?яв?ле?ний)?приро?ды?и?об?ще?ст?ва,?ко?то?рые?по?лез?ны,?нуж?ны?лю?дям?ис?то?ри?че?ски?оп?ре?делённого?об?ще?ст?ва?или?клас?са?в?ка?че?ст?ве?дей?ст?ви?тель?но?сти,?це?ли?или?идеа?ла"?[9]. ис?сле?до?ва?ни?ем?цен?но?ст?ных?ори?ен?та?ций?в?

сист?е?ме?об?ра?зо?ва?ния?зан?и?ма?лись?н.?в.?бог?услав?ский,?б.?г.?гер?шун?ский,?в.?и.?до?до?нов,?в.?а.?Ка?ра?ков?ский,?н.?д.?ни?кан?д?ров,?З.?и.?равкин,?л.?а.?сте?паш?ко?и?др.?

З.?и.?рав?кин?воз?гла?вил?ряд?ис?сле?до?ва?ний,?по?свящённых?но?вым?цен?но?стям?сов?ре?мен?но?го?об?ра?зо?ва?ния?в?пе?ри?од?со?ци?аль?но-эко?но?ми?ческих?пре?об?ра?зо?ва?ний?в?рос?сии.?учёный?убеждён,?что?в?хо?де?ис?то?ри?че?ско?го?раз?ви?тия?по?стоян?но?по?пол?ня?ет?ся?"цен?но?стн?о-моти?ва?ци?он-?ный?ряд,?по?бу?ж?даю?щий?че?ло?век?а?к?дей?ст?вию?и?при?об?ре?таю?щий?зна?че?ние?кри?тер?ия,?в?све?те?ко?то?ро?го?су?дят?о?его?по?ве?де?нии?и?дея?тель?ности"?[6]. в?кон?це?XX?ве?ка?офор?ми?лась?нов?ая?от?расль?пе?да?го?ги?ки?-?пе?да?го?ги?че?ская?ак?сио?ло?гия?-?нау?ка?о?цен?но?стях?об?ра?зо?ва?ния?и?вос?пи?та?ния,?их?при?ро?де,?функц?и?ях,?струк?ту?ре,?взаи?мо?связях.?се?го?дня?раз?ра?бот?ка?пе?да?го?ги?че?ской?аксиол?огии?расс?мат? рив?а? етс?я? ?как?осн?ова?возр?о? ж?де?ния?ду?хов?но-нрав?ст?вен?ных?на?чал?в?об?разо?ва?нии?(З.?и.?рав?кин,?в.?а.?сла?сте?нин,?е.?н.?Шия?нов).

За?пос?ледние?год?ы? ?защ?ищен?о? ?знач?итель-?ное?ко?ли?че?ст?во?кан?ди?дат?ских?и?док?тор?ских?дис?сер?та?ций?(н.?а.?аст?а?шо?ва,?г.?а.?арг?у?нова,?с.?г.?буг?а?ев,?с.?г.?гладн?е?ва,?с.?а.?Ку?ли?ко?ва,?г.?П.?Ми?хее?ва,?о.?н.?ник?и?ти?на,?П.?и.?смирн?ов,?М.?г.?резн?и?ченк?о,?с.?М.?Яковл?юк?и?др.),?посвящённых?фор?ми?ро?ва?нию?цен?но?ст?ных?ориен?та?ций?под?рас?таю?ще?го?по?ко?ле?ния?с?по?мощью?ис?поль?зо?ва?ния?раз?лич?ных?средств?обу?чения?и?вос?пит?а?ния.

Поч?ти?в?ка?ж?дой?ра?бо?те?учёных?МгиК?го?ворит?ся?об?этом,?но?осо?бен?но?хо?чет?ся?вы?де?лить?тру?ды?а.?а.?аро?но?ва,?а.?д.?жар?ков?а,?н.?н.?Яро?шен?ко,?л.?с.?Зо?ри?ло?вой,?в.?и.?чер?ни?чен?ко,?т.?в.?Хри?сти?дис?и?дру?гих?учёных-прак?ти?ков,?ко?то?рые?рас?смат?ри?ва?ют?про?бле?мы?ду?хов?ности,?нрав?ст?вен?но?сти?че?ло?ве?ка,?его?цен?но?ст?ных?ори?ен?ти?ров.

По-на?ше?му?мне?нию,?про?бле?ма?цен?но?стей?и?цен?но?ст?ных?ори?ен?та?ций?яв?ля?ет?ся?од?ной?из?веч?ных?про?блем?в?ис?то?рии?че?ло?веч?е?ст?ва,?такой?же,?как?про?бле?ма?от?цов?и?де?тей.?изж?и?вают?се?бя?ста?рые?фор?мы?жиз?ни,?пе?ре?став?от?вечать?об?ще?ст?вен?ным?за?про?сам,?вслед?ст?вие?че?го?воз?ни?ка?ет?ост?рая?по?треб?ность?в?куль?тур?ном?обн?ов?лен?ии?и?выр?абот?ке?нов?о? го?мир?о? воз?зре-?ния?в?це?лом.?и?в?та?кие?пе?рио?ды?осо?бен?ную?акту?аль?ность?и?об?ще?ст?вен?ную?зна?чи?мость?приоб?ре?та?ют?во?про?сы?вос?пи?та?ния?и?обу?че?ния?буду?щих?по?ко?ле?ний.

юрий?ан?д?рее?вич?стрель?цов?так?же?не?обошёл?вни?ма?ни?ем?про?бле?му?цен?но?ст?но?го?ориен?ти?ро?ва?ния?лич?но?сти.?в?кни?ге?"Пе?да?го?ги?ка?до?су?га"?он?пи?шет,?что?"в?своём?ис?то?ри?че?ском?разв?итии?теор?ия? ?и?практ?ика?ценн?о? стн?о-ори? ен?ти?ро?ван?ной?дея?тель?но?сти?по?сле?до?ва?тель?но?впи?та?ла?в?се?бя?опыт?на?род?но?го,?ре?ли?ги?оз?ного,?се?мей?но?го,?со?слов?но?го,?школь?но?го?вос?пита?ния"?[7,?c.?102].

По?про?бу?ем?вме?сте?с?из?вест?ным?учёным,?ос-

но?вы?ва?ясь?на?его?пе?да?го?ги?че?ской?сис?те?ме,?про?сле?дить?в?рет?ро?спек?тив?е?тра?ди?ции?цен?ностн?о-ориент?и? ров?ан? ног?о? ?восп?итан?ия? ?и?обуч?ения. ещё?в?ми?фи?че?ское?(на?чаль?ное,?прав?ре?мя)?

лю?ди?разл?и?ча?ли?добр?о?и?зло,?спос?обны?бы-?ли?оце?нить?хо?ро?шие?и?пло?хие?по?ступ?ки?и?т.д.?Мно?гие?учёные,?в?том?чис?ле?и?ю.?а.стрельцов,?от?ме?ча?ют,?что?ми?фо?ло?гия?вклю?ча?ла?в?себя?са?мые?раз?но?об?раз?ные?эле?мен?ты?ду?хов?ной?куль?ту?ры?и?од?но?вре?мен?но?вы?пол?ня?ла?функции?пер?во?быт?ной?ре?ли?гии,?фи?ло?со?фии?и?искус?ст?ва?древ?не?го?че?ло?ве?ка.?а?фолькл?ор,?как?"со?цио?куль?тур?ное?об?раз?о?ва?ние",?по?тер?мино?ло?гии?ю.?а.?стрель?цо?ва,?то?же?но?сил?"ярко?вы?ра?жен?ный?син?кре?ти?че?ский?ха?рак?тер,?хотя?су?ще?ст?вен?ные?от?ли?чия?от?ми?фо?ло?гии?уже?про?сле?жи?ва?лись.?глав?ное?от?ли?чие?за?клю?чалось?в?том,?что?в?фольк?ло?ре?расп?а?лась?не?расчленн?ость,?то?ж?де?ст?венн?ость?субъе?к?та?и?объек?та,?пред?ме?та?и?зна?ка,?су?щес?т?ва?и?име?ни?этого?су?ще?ст?ва.?в?кон?тек?сте?фолькл?о?ра?на?по?добной?ос?но?ве?ро?дил?ся?ху?до?же?ств?ен?ный?об?раз?в?соб?ст?вен?ном?ви?де?со?все?ми?свои?ми?ат?ри?бу?тами...."?[7,?c.?102]. боль?шое?зна?че?ние?на?фор?ми?ро?ва?ние?ду?хов-

но?сти?лич?но?сти?че?ло?ве?ка?ока?за?ла?ре?ли?гия,?в?ча?стн?о?сти?хри?сти?ан?ств?о.?"Прав?о?славн?ая?тради?ция?осо?бен?но?глу?бо?ко?про?ни?за?на?вос?пи?татель?ным?на?ча?лом.?ре?ли?гия?не?толь?ко?пе?ре?даёт?оп?ре?делённую?сум?му?пред став ле ний?о?ми?ре,?но?и?стре?мит?ся?сфор?ми?ро?вать?у?лю?дей?оп?ределённые?со?ци?аль?ные?ус?та?нов?ки.?то,?что?мы?на?зы?ва?ем?се?го?дня?об?ще?че?лов?е?че?ским?и?ценно?стя?ми,?во?мно?гом?ухо?дит?свои?ми?кор?ня?ми?имен?но?в?цен?но?ст?но-ори?ен?ти?ров?анную?сфе?ру??ре?ли?ги?оз?ных?ве?ро?ва?ний...",?-?кон?ста?ти?ру?ет?ю.?а.?стрель?цов?[7,?c.?102].

Ко?неч?но,?от?но?ше?ние?к?ре?ли?гии?все?гда?было?не?од?но?знач?ным:?от?пол?ног?о?по?гру?же?ния?до?пол?но?го?от?ка?за?(вспом?ним?атеи?сти?че?ское?вос?пи?та?ние?в?со?вет?ское?вре?мя?и?как?ие?цен?ности?про?па?ган?ди?ро?ва?лись?в?то?вре?мя).?одн?а?ко,?как?ут?вер?жда?ет?ю.?а.?стрель?цов,?и?мы?с?ним?полн?о?стью?со?гласн?ы:?"Прав?о?слав?ие?на?протя?же?нии?бо?лее?двух?ты?ся?че?ле?тий?вы?сту?па?ло?в?ка?че?ст?ве?на?дёжной?ду?хов?ной?опо?ры?для?миллио?нов?лю?дей.?труд?но?пе?ре?оце?нить?цен?но?стно-ори?ен?та?ци?он?ную?роль?про?воз?глашённого?в?свя?щен?ном?Пи?са?нии?зо?ло?то?го?пра?ви?ла?нравст?вен?но?сти?и?эти?че?ских?за?по?ве?дей"?[7,?c.?103].

ре?ли?гия?на?ру?си?са?ма?по?се?бе?яв?ля?лась?и?яв-

ля?ет?ся?мощ?ным?за?ря?дом?ду?хов?но?сти,?мно?го?зна?чат?свя?зан?ные?с?ней?ри?туа?лы:?сим?во?лы?веры,?мо?лит?вы,?ис?по?ведь,?при?ча?ще?ние,?та?ин?ство?кре?ще?ния,?вен?ча?ние,?от?пе?ва?ние...?[1].?именно?ре?ли?ги?оз?ное?уче?ние?при?уча?ло?де?тей?"сызмаль?ст?ва"?за?бо?тить?ся?о?своём?до?ме,?о?дру?гих?лю?дях,?при?ви?ва?ло?поч?ти?тель?ное?от?но?ше?ние?к?род?ным?и?близ?ким,?в?ос?но?ве?та?ко?го?вос?пита?ния?бы?ла?лю?бовь,?лю?бовь?к?ближ?не?му?сво-

ему... "на?раз?ных?ис?то?ри?че?ских?эта?пах?на?руси?и?в?рос?сии?скла?ды?ва?лись?раз?лич?ные?от?ноше?ния?двух?куль?тур?-?ду?хов?ной?и?свет?ской,?-?пиш?ет?ю.?а.?стрельц?ов.?-?од?на?ко?луч?шие?пред?ста?ви?те?ли?вла?ст?ных?струк?тур?и?об?ще?ствен?но?сти?ни?ко?гда?не?скло?ня?лись?к?их?про?тив?опос?тав?ле?нию.?бо?лее?то?го,?са?ми?пред?ста?ви?те?ли?вла?сти,?как?и?дея?те?ли?культ?у?ры,?не?раз?вно?сили?очень?цен?ную?леп?ту?в?про?цесс?цен?но?ст?но?го?ори?ен?ти?ро?ва?ния.?од?ним?из?пер?вых?на?этом?пути?был?ве?ли?кий?ки?ев?ский?князь?вла?ди?мир?Моно?мах?-?ав?тор?ве?ли?чай?ше?го?па?мят?ни?ка?древне?рус?ской?ли?те?ра?ту?ры?и?пе?да?го?ги?че?ской?мысли?"По?уче?ние?де?тям""?[7,?c.?103].

Поя?вив?ший?ся?поз?же?"до?мос?трой"?(Xv- XvI?ве?ка)?рас?ска?зал,?по че му?и?как сле?ду?ет?при?ви?вать?мо?ло?до?му?по?ко?ле?нию?поч?ти?тельность?к?стар?шим,?веж?ли?вое?от?но?ше?ние?к?окр?ужаю?щим,?тру?до?лю?бие,?че?ст?ность,?скром?ность,?трез?вость?и?ми?ло?сер?дие.

в?на?ча?ле?XvIII?ве?ка?вы?шло?ру?ко?во?дство?по?

пра?ви?лам?по?ве?де?ния?"юно?сти?че?стн?ое?зерца?ло"?(1717),?под?го?тов?лен?ное?по?ука?за?нию?Пет?ра?I.?"ин?те?рес?ней?ший?па?мят?ник?куль?туры?XvIII?ве?ка?вклю?чал?в?се?бя,?на?ря?ду?с?тради?ци?он?ны?ми?нор?ма?ми?пра?во?слав?ной?мо?ра?ли?и?древ?не?рус?ски?ми?по?уче?ния?ми,?но?вые?спе?ци?фиче?ские?пра?ви?ла?по?ве?де?ния,?свя?зан?ные?с?культу?рой?и?об?ра?зом?жиз?ни?пе?ре?до?вых?за?пад?но?евро?пей?ских?стран"?(ю.?а.?стрельц?ов).

ю.?а.?стрель?цов?под?чёрки?ва?ет,?что?"россий?ская?ин?тел?ли?ген?ция?сде?ла?ла?мно?го?по?лезно?го?для?обос?но?ва?ния?рус?ской?на?цио?нальн?ой?идеи?как?ис?ход?ной?док?три?ны?для?кон?крет?ных?про?грамм?раз?ви?тия?цен?но?ст?но?го?соз?на?ния?гра?ж?дан"?[7,?c.?104]. ана?ли?зи?руя?ста?рую?сис?те?му?вос?пи?та?тель-

ной?ра?бо?ты?и?цен?но?ст?но?го?ори?ен?ти?ро?ва?ния?гра?ж?дан?в?со?вет?ский?пе?ри?од,?ю.?а.?стрельцов?со?вер?шен?но?спра?вед?ли?во?от?ме?ча?ет,?что?со?вет?ской?сист?е?ме?вос?пи?та?ния?"очень?труд?но?дать?од?но?знач?ную?оцен?ку.?Здесь?бы?ли?и?свои?плю?сы,?и?свои?ми?ну?сы".?и?даль?ше:?"во?вся?ком?слу?чае,?вни?ма?ния?к?про?бле?мам?раз?ви?тия?ценно?ст?но?го?соз?на?ния?пар?тий?но-гос?у?дар?ст?венные?струк?ту?ры?уде?ля?ли?мно?го?и?средств?на?эту?ра?бо?ту?то?же?не?жа?ле?ли.?го?разд?о?ху?же?де?ло?об?стоя?ло?с?док?три?наль?ны?ми?ос?но?ва?ми?идеоло?ги?че?ских?про?грамм.?с?са?мо?го?на?чал?а?они?ста?ли?рас?смат?ри?вать?ся?как?практ?и?че?ская?пропа?ган?да?ком?му?низ?ма?и?ком?му?ни?сти?че?ское?воспи?та?ние?гра?ж?дан.?Ха?рак?тер?ны?ми?чер?та?ми?их?це?лей?и?со?дер?жа?ния?ста?ли?от?кро?вен?ная?ми?фоло?гич?ность,?фант?а?стич?ность,?окоп?ная?пси?холо?гия,?а?по?мно?гим?па?ра?мет?рам?-?дог?мат?изм?и?схо?ла?сти?ка"?[7,?c.?104-105].

Зна?чи?мо?и?со?вре?мен?ное?ви?де?ние?про?блем?ы:?"на?со?вре?мен?ном?эта?пе?па?ра?диг?маль?ные?пробле?мы?цен?но?ст?но?го?ори?ен?ти?ро?ва?ния?все?це?ло?обус?ловле?ны?об?щим?и?криз?ис? ным?со?стоян?и? ем?рос?сии,?ко?то?рая?на?хо?дит?ся?в?ис?то?ри?чес?кой?по?ло?се?ци?ви?ли?зо?ван?но?го?пе?ре?ло?ма?-?бо?лезнен?ных?эко?но?ми?че?ских?и?со?цио?куль?тур?ных?пе?ре?мен,?за?тро?нув?ших?бук??валь?но?все?ас?пекты?жиз?не?дея?тель?но?сти?об?щес?т?ва"?[7,?c.?105]. Кро?ме?то?го,?из?вест?ный?учёный?пи?шет,?что?"во?про?сы,?свя?зан?ные?с?фор?ми?ро?ва?ни?ем?ценно?ст?но?го?соз?на?ния?лич?но?сти,?осо?бен?но?обо?стрил?ись?в?свя?зи?с?тем,?что?се?го?дня?у?нас?от?сутст?ву?ют?еди?ные?для?всех?идео?ло?ги?че?ские?ус?танов?ки"?[7,?c.?105].?Это?вы?ска?зы?ва?ние?учёного?осо?бен?но?ак?ту?аль?но,?так?как?ста?рая?идео?логия?по?те?ря?ла?свою?си?лу,?но?вая?толь?ко?фор?миру?ет?ся,?а?еди?ной?нет,?по?ко?то?рой?все?гда?строил?ся?об?ра?зо?ва?тель?ный?и?вос?пи?та?тель?ный?процесс,?под?го?тов?ка?мо?лодёжи?к?жиз?ни.

По?мне?нию?ю.?а.?стрель?цо?ва,?"од?ной?из?ос?нов?ных?со?став?ляю?щих?со?вре?мен?но?го?ценно?ст?но?го?соз?на?ния?мог?ла?бы?стать?идея?необ?хо?ди?мо?сти?фор?ми?ро?ва?ния?ду?хов?но?ори?енти?ро?ван?ной?рос?сий?ской?ци?ви?ли?за?ции.?со?единяю?щее?в?се?бе?как?ре?ли?ги?оз?ные,?так?и?без?рели?ги?оз?ные?ком?по?нен?ты?по?ня?тие?"ду?хов?ность"?со?дер?жит?твёрдую?ус?та?нов?ку?на?то,?что?в?мире?есть?не?что?бо?лее?вы?со?кое?и?зна?чи?мое,?чем?праг?ма?ти?че?ские,?ве?ще?ст?вен?ные?цен?но?сти. та?кая?ус?та?нов?ка?реа?ли?зу?ет?ся?в?не?пре?менн?ом?стрем?ле?нии?че?ло?ве?ка?к?ис?ти?не,?до?б?ру?и?кра?соте"?[7,?c.?109]. в?ка?че?ст?ве?ещё?од?но?го?ком?по?нен?та?со?держа?ния?ценн?о?ст?но-орие?н?ти?ро?ванн?ой?деят?ельно?сти?ю.?а.?стрель?цов?вы?де?ля?ет?"на?родность".?на?род?все?гда?на?цио?на?лен.?"лишённый?на?цио?наль?ных?при?зна?ков,?он?(на?род)?(уточне?ние?на?ше.?-?н. Б.)?бу?дет?пред?став?лять?собой?аморф?ную?и?без?ли?кую?мас?су?лю?дей,?не?свя?зан?ных?еди?ной?ис?то?ри?ей,?на?цио?наль?ными?идеа?ла?ми;?мен?та?ли?те?том?и?об?ра?зом?жиз?ни.?По?те?ря?этой?са?мо?быт?но?сти?оз?на?ча?ет?ги?бель?на?ции"?[7,?c.?109].

вспом?ним,?что?идея?на?род?но?сти?про?па?ган-

ди?ро?ва?лась?рус?ским?пе?да?го?гом-тео?ре?ти?ком?К.?д.?ушин?ским?на?ос?но?ве?цен?но?ст?но?го?отно?ше?ния?к?язы?ку.?об?ра?тим?ся?к?сло?вам?К.?д.?ушин?ско?го,?по?свящённым?рус?ско?му?язы?ку:?"...?в?со?кро?вищ?ни?цу?род?но?го?язы?ка?скла?ды?вает?од?но?по?ко?ле?ние?за?дру?гим?пло?ды?глу?бо?ких?сер?деч?ных?дви?же?ний,?пло?ды?ис?то?ри?че?ских?событ?ий,?вер?ован?ия,? ?возз?рения,?след?ы? ?прож?ито?го?го?ря?и?про?жи?той?жиз?ни,?-?сло?вом,?весь?след?сво?ей?ду?хов?ной?жиз?ни?на?род?бе?реж?но?со?хра?ня?ет?в?на?род?ном?сло?ве...?Ко?гда?ис?че?за?ет?на?род?ный?язык,?-?на?ро?да?нет?бо?лее".

По?ю.?а.?стрель?цо?ву,?"идея?на?род?но?сти?цен?но?ст?но?го?соз?на?ния,?ус?та?но?вок?и?ори?ен?таций?оз?на?ча?ет?их?не?раз?рыв?ную?связь?с?жиз?ненны?ми?ин?те?ре?са?ми,?чая?ния?ми?и?уст?рем?ле?ниями?на?ро?да.?дру?гой?ас?пект?этой?идеи?от?ра?жа?ет?при?ори?тет?на?цио?наль?ной?са?мо?быт?но?сти,?кото?рую?сле?ду?ет?не?про?сто?це?нить,?но?вся?че?ски?со?хра?нять?и?под?твер?ждать?как?от?ли?чаю?щееся?"не?об?щим?вы?ра?же?ни?ем"?ли?цо?нац?ии"?[7,?c.?109-110].

Мы?пол?но?стью?со?глас?ны?с?мне?ни?ем?учёныхпе?да?го?гов,?что?к?та?ко?му?по?ни?ма?нию?на?род?ности?как?од?ной?из?важ?ных?ду?хов?ных?цен?но?стей?вплот?ную?при?мы?ка?ет?идея?пат?рио?тиз?ма,?патрио?ти?че?ских?ори?ен?та?ций?и?ус?та?но?вок?лич?ности.?По?мне?нию?ю.?а.?стрельц?о?ва,?"...?эти?уста?нов?ки?про?яв?ля?ют?ся?в?чув?ст?ве?любв?и?к?ро?дине,?гор?до?сти?за?дос?ти?же?ния?род?ной?стра?ны,?ува?же?нии?к?её?ис?то?ри?че?ско?му?про?шло?му,?береж?ном?от?но?ше?нии?к?на?род?ной?па?мя?ти?и?нацио?наль?ным?тра?диц?и?ям"?[7,?c.?109-110].

в?своё?вре?мя?З.?П.?ва?силь?цо?ва?пис?а?ла,?что?лю?бовь?к?ро?ди?не?долж?на?быть?дея?тель?ной.?ю.?а.?стрель?цов?от?ме?ча?ет:?"на?со?вре?мен?ном?эта?пе?осо?бую?зна?чи?мость?при?об?ре?та?ет?практи?ко-дея?тель?ный?ас?пект?пат?рио?тиз?ма.?речь?идёт?не?про?сто?о?люб?ви?к?оте?че?ст?ву,?а?об?актив?ном?от?стаив?а?нии?его?ин?те?ре?сов,?без?за?ветном?слу?же?нии?ро?ди?не"?[7,?c.?110]. имен?но?это?ка?че?ст?во?патр?ио?ти?че?ских?чувств?вы?дви?га?ет?ся?на?пер?вый?план?в?та?ких?при?нят?ых?го?су?дар?ст?вен?ных?до?ку?мен?тах,?как?про?грам?ма?"Пат?рио?ти?че?ское?вос?пи?та?ние?гра?ж?дан?рФ?на?2011-2015?го?ды"?и?про?грам?ма,?по?свящённая?про?бле?мам?фор?ми?ро?ва?ния?то?ле?рант?нос?ти?и?борь?бы?с?экс?тре?миз?мом. юрий?ан?д?рее?вич?стрель?цов?в?сво?их?тру?дах?вы?де?ля?ет?про?све?ти?тель?но-об?ра?зо?ва?тель?ную?дея?тель?ность,?от?ме?чая,?что?имен?но?она?"яв?ляет?ся?важ?ным?и?не?об?хо?ди?мым?ком?по?нент?ом?обще?го?про?цес?са?раз?ви?тия?че?лов?е?ка"?[7,?c.?96]?.

оп?ре?де?ляю?щей?для?цен?но?ст?но?го?соз?на?ния?рус?ско?го?на?ро?да,?как?из?вест?но,?за?ни?ма?ет?идея?со?бор?но?сти.?в?свя?зи?с?этим?из?вест?ный?учёный?под?чёрки?ва?ет:?"у?рус?ско?го?цен?но?ст?но?го?созна?ния?ис?кон?но?был?кол?лек?тив?но-об?щин?ный?ха?рак?тер,?и?к?ти?пич?но?му?для?Зап?а?да?ин?диви?дуа?ли?сти?че?ско?му?ук?ла?ду?жиз?ни?здесь?всегда?от?но?си?лись?не?одоб?ри?тель?но"?[7,?c.?111]. Это?цен?ное?за?ме?ча?ние?ю.?а.?стрель?цо?ва,?по?на?ше?му?мне?нию,?не?об?хо?ди?мо?взять?на?воо?ружен?ие?при?конс?труир?о? ван?ии? ?ценн?остн?о-ори? ен?ти?ро?ван?но?го?вос?пи?та?ния?сов?ре?мен?но?го?россия?ни?на.

в?по?строе?нии?сис?те?мы?цен?но?стн?о?го?ори?енти?ро?ва?ния?на?со?вре?мен?ном?эта?пе?нельз?я?обойтись?без?та?ких?ос?но?во?по?ла?гаю?щих?по?ня?тий,?как?куль?ту?ра?лич?нос?ти,?груп?пы,?об?ще?ст?ва?в?це?лом.?"имен?но?куль?ту?ра?вклю?ча?ет?в?се?бя?отра?бо?тан?ные?ты?ся?че?ле?тия?ми?пред?став?лен?ия?о?нрав?ст?вен?ной?от?вет?ст?вен?но?сти,?о?гра?ни?цах,?ко?то?рые?ни?ко?му?нель?зя?пе?ре?сту?пать,?о?том,?как?быть?до?б?рым,?соз?да?вать?кра?со?ту?и?уметь?лю?бить",?-?пи?шет?ю.?а.?стрель?цов?[7,?c.?112].

в?свя?зи?со?ска?зан?ным?и?опи?ра?ясь?на?пе?дагог?ичес?кую? ?сист?ему?изв?ест? ног?о? ?учёного,?необ?хо?ди?мо?от?ме?тить,?что?для?ре?ше?ния?вы?ше?назван?ных?про?блем?не?об?хо?ди?мы?оп?ре?делённые?со?цио?куль?тур?ные?про?грам?мы,?пла?ны,?ре?комен?да?ции,?це?ле?по?ла?га?ния. вос?пи?та?ние?как?со?ци?аль?ное?яв?ле?ние?в?ис?тории?че?ло?ве?че?ст?ва?все?гда?со?дер?жа?ло?в?се?бе?элемент?це?ли?и?вы?страи?ва?лось?людь?ми?на?про?тяже?нии?дли?тель?но?го?об?ще?ст?вен?но?го?раз?ви?тия?с?ори?ен?та?ци?ей?на?оп?ре?делённые?це?ли?и?ценно?сти.

По?мне?нию?ю.?а.?стрель?цо?ва,?"це?ле?по?лага?ние?-?до?воль?но?слож?ный?по?сво?ему?осу?щест?в?ле?нию?про?цесс.?в?этой?си?туа?ции?осо?бен?но?опас?ны?од?но?бо?кие?и?оши?боч?ные?ус?та?нов?ки.?имен?но?так?об?сто?ит?де?ло?с?яв?ным?за?вы?ше?нием?це?лей,?ко?гда?не?ре?аль?но?по?став?лен?ные?ориен?ти?ры?от?ли?ча?ют?ся?чрез?мер?ной?мас?штаб?ностью,?аб?ст?ракт?но?стью?и?рас?плыв?ча?то?стью"?[7,?c.?45-46].?от?тал?ки?ва?ясь?от?слов?учёного,?для?то?го?что?бы?цель?ра?бо?та?ла,?она?долж?на?быть?ре?аль?ной?и?дос?туп?ной. да,?на?раз?ных?эта?пах?сво?его?раз?ви?тия?ценнос?ти?мен?яютс?я,? ?мод?ифиц?и? рую?т? ся,?но?ос-?нов?ное?яд?ро?должн?о?ос?та?вать?ся?не?из?мен?ным. и?в?за?клю?че?ние?как?нель?зя?луч?ше?под?хо?дят?сло?ва?юрия?ан?д?рее?ви?ча?стрель?цо?ва:?"вот?по?че?му?при?лю?бых?ис?то?ри?че?ских?из?ме?не?ни?ях?про?дук?тив?нее?все?го?не?пре?ры?вать?по?воз?можно?сти?то?го,?что?на?зы?ва?ют?"свя?зью?времён",?а?все?мер?но?обес?пе?чи?вать?в?сис?те?ме?ори?ен?та?ций?и?ус?та?но?вок?внут?рен?нее?смы?сло?вое?един?ст?во?про?шло?го,?на?стоя?ще?го?и?бу?ду?ще?го"?[7,?c.?114].

Под?во?дя?итог?вы?ше?ска?зан?но?му,?от?ме?тим,?что?це?ли?и?за?да?чи?со?вре?мен?но?го?об?ра?зо?ва?ния?и?вос?пи?та?ния,?вы?те?кая?из?на?сущ?ных?про?блем?об?ще?ст?ва,?пред?ви?дя?со?ци?аль?ный?за?каз?в?профес?сио?наль?ном?и?лич?но?ст?ном?ста?нов?ле?нии?спе?циа?ли?ста?куль?ту?ры,?за?став?ля?ют?по-но?вому?взгля?нуть?на?цель,?со?дер?жа?ние?и?сред?ст?ва?фор?ми?ро?ва?ния?цен?но?ст?ных?орие?н?та?ций?студен?тов.

П р и?м е?ч а?н и я

1. Булатова н. д.??Этнопедагогика?:?ме?то?ди?че?ское?по?со?бие.?Москва?:?МгуКи,?2007.

2. Булатова н. д.??Эт?но?пе?да?го?ги?че?ский?по?тен?ци?ал?куль?тур?ных?цен?но?стей?в?про?фес?сио?нальн?ом?ста?нов?ле?нии?спе?циа?ли?ста?культ?у?ры?и?ис?кусств?//?вест?ник?Мо?с?ков?ско?го?го?су?дар?ст?вен?но?го?уни?вер?си?те?та?куль?ту?ры?и?ис?кусств.?2008.?№?6.?с.?114-116.

3. вос?пи?та?ние?в?сис?те?ме?фор?ми?ро?ва?ния?цен?но?ст?ных?ори?ен?та?ций?молодёжи?:?ма?те?риа?лы?"круг?ло?го?сто?ла"?/??на?уч.?ред.?в.?с.?сле?по?ку?ров,?н.?н.?Яро?шен?ко,?в.?и.?чер?ни?чен?ко,?в.?с.?са?дов?ская.?Москва?:?МгуКи,?2008.?151?с.

4. Жарков а. д. ?со?ци?альн?о-культурн?ая? ?деят?ельность?как?спос?об? ?со?хран?е?ния?и?разв?и?тия?об?ще?че?ло?ве?ческих?цен?но?стей?//?вест?ник?Мо?с?ков?ског?о?го?су?дар?ст?вен?но?го?уни?вер?си?те?та?куль?ту?ры?и?ис?кусств.?2013.?№?3?(53).?с.?98-103.

5. не?пре?рыв?ное?об?ра?зо?ва?ние:?ис?то?рия?и?со?вре?мен?ные?проблемы?:?колл?ек?тив?ная?мо?но?гра?фия.?//?колл.?авторов?:?

н.?д.?бу?ла?то?ва,?о.?г.?жи?вей?но?ва,?т.?в.?Хри?сти?дис,?в.?и.?чер?ни?чен?ко.?Москва?:?изд?а?тель?ст?во?Мба,?2009.?250?с.

6. равкин З. и.??раз?ви?тие?об?ра?зо?ва?ния?в?рос?сии:?но?вые?цен?но?ст?ные?ори?ен?ти?ры?(кон?цеп?ция?ис?сле?до?ва?ния)?//?Пе?да?го?ги?ка.?1995.?№?5.?с.?87-90.

7. стрельцов Ю. а., стрельц о ва е. Ю.??Пе?да?го?ги?ка?досуга?:?учеб?ное?по?со?бие.?2-е?изд.,?испр.?и?доп.?Москва?:?МгуКи,?2010.?307?с.

8. стрельцов Ю. а.??Куль?ту?ро?ло?гия?досуга?:?учеб?ное?по?со?бие?для?сту?ден?тов?ву?зов?куль?тур?ы?и?ис?кусств.?изд.?2-е.?Москва?:?МгуКи,?2003.?298?с.

9. тугаринов в. П.??о?цен?но?стях?жиз?ни?и?культ?у?ры.?ленинград?:?лгу,?1960.?156?с.

10. Ярошенко н. н. ?По?тен?ци?ал?ху?до?же?ст?вен?но?го?об?ра?зо?ва?ния?в?гу?ма?ни?тар?ном?со?трудн?и?че?ст?ве?го?су?дарств?-?уча?ст?ни?ков?снг:?стра?те?гич?е?ские?под?хо?ды?юнесКо?//?вест?ник?Мо?с?ков?ско?го?го?су?дар?ст?вен?но?го?уни?вер?сит?е?та?куль?ту?ры?и?ис?кусств.?2013.?№?2?(52).?с.?150-154.

R e f e r e n c e s

1. Bulatova?n.?D.??etnopedagogika [ethnopedagogics].?Moscow,?Publishing?house?of?Moscow?State?university?of?Culture?and?arts,?2007.

2. Bulatova?n.?D.??etnopedagogicheskii?potentsial?kul'turnykh?tsennostei?v?professional'nom?stanovlenii?spetsialista?kul'tury?i?iskusstv?[ethnopedagogical?potential?of?cultural?values?in?professional?formation?of?the?expert?of?culture?and?arts].?vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Moscow state University of culture and arts].?2008,?no.?6,?pp.?114-116.

3. Slepokurov?v.?S.,?yaroshenko?n.?n.,?Chernichenko?v.?I.,?Sadovskaya?v.?S.,?ed.??vospitanie v sisteme formirovaniya tsennostnykh orientatsii molodezhi: materialy "kruglogo stola" [education in system of formation of valuable orientations of youth: materials of "a round table"].?Moscow,?Publishing?house?of?Moscow?State?university?of?Culture?and?arts,?2008.?151?p.

4. Zharkov?a.?D.??Sotsial'no-kul'turnaya?deyatel'nost'?kak?sposob?sokhraneniya?i?razvitiya?obshchechelovecheskikh?tsennostei?[welfare?activity?as?way?of?preservation?and?development?of?universal?values].?vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Moscow state University of culture and arts].?2013,?no.?3?(53),?pp.?98-103.

5. Bulatova?n.?D.,?Zhiveynova?o.?g.,?Khristidis?t.?v.,?Chernichenko?v.?I.??nepreryvnoe obrazovanie: istoriya i sovremennye problemy [continuous education: history and modern problems].?Moscow,?Publishing?house?"MBa",?2009.?250?p.

6. Ravkin?Z.?I.??Razvitie?obrazovaniya?v?Rossii:?novye?tsennostnye?orientiry?(kontseptsiya?issledovaniya)?[Development?of?education?in?Russia:?new?valuable?reference?points?(concept?of?research)].?Pedagogika. scientific-theoretical journal of the russian academy of education.?1995,?no.?5,?pp.?87-90.

7. Streltsov?yu.?a.,?Streltsova?e.?yu.??Pedagogika dosuga [leisure Pedagogy].?2nd?edition.?Moscow,?Publishing?house?of?Moscow?State?university?of?Culture?and?arts,?2010.?307?p.

8. Streltsov?yu.?a.??Kul'turologiya dosuga [leisure cultural science].?2nd?edition.?Moscow,?Publishing?house?of?Moscow?State?university?of?Culture?and?arts,?2003.?298?p.

9. tugarinov?v.?P.??o tsennostyakh zhizni i kul'tury [about values of life and culture].?leningrad,?1960.?156?p.

10. yaroshenko?n.?n.??Potentsial?khudozhestvennogo?obrazovaniya?v?gumanitarnom?sotrudnichestve?gosudarstv?-?uchastnikov?Sng:?strategicheskie?podkhody?yuneSKo?[Potential?of?art?education?in?humanitarian?cooperation?of?the?State?Parties?of?the?CIS:?strategic?approaches?of?uneSCo].?vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Moscow state University of culture and arts].?2013,?no.?2?(52),?pp.?150-154.

*

144 145

144

Показать полностью… https://vk.com/doc157230940_439437988
734 Кб, 2 декабря 2016 в 19:33 - Россия, Москва, МГИК (бывш. МГУКИ), 2016 г., pdf
Рекомендуемые документы в приложении