Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 050844 из МЭСИ

966 Mieszko I (pierwszy wladca polski) przyjmuje chrzest i poslubia ksiezniczke czeska - Dobrawe. Jest to pierwszy krok w chrystianizacji pierwotnie poganskiego narodu polskiego. 966 Мешко I (член династии Пястов, создатель польского государства) принял христианство по католическому обряду и вступил в брак с чешской княжной Добравой. Это был первый шаг к принятию первоначально языческим государством христианства.(считается годом крещения Польши). 997 Sw. Wojciech, biskup praski, podejmuje misje chrystianizacji plemion pruskich zamieszkujacych polnocna czesc kraju. Z jego inicjatywy powstaje Gdansk. Zabity podczas pelnienia misji, zostaje ogloszony pierwszym polskim swietym. Jego prochy otoczone zostaly szczegolnym kultem i spoczely w Gnieznie, gdzie 3 lata pozniej ustanowiono pierwsze arcybiskupstwo. 997 Смерть епископа Адальберта. Св. Адальберт-епископ Праги взял на себя миссию по внедрению христианства среди языческих Пруссаков, проживавших на севере Польши. Епископ погиб во время исполнения своей миссии, а его останки были переданы городу Гнезно. Адальберт стал первым поляком, возведенным в сан святых, и спустя три года в Гнезно было установлено первое архиепископство. Епископом Адальбертом был также основан город Гданьск 1025 Boleslaw Chrobry zostaje koronowany na pierwszego krola polskiego, dzieki wsparciu Ottona III, cesarza rzymskiego narodu niemieckiego. Dowodem dobrych stosunkow miedzy obu wladcami byl zorganizowany w 1000 roku zjazd gnieznienski. 1025 Болеслав Храбрый стал первым польским королем. Коронация Болеслава состоялась благодаря помощи римского императора Оттона III, - монархи встретились в 1000 году на Гнезненском Съезде. Болеслав умер спустя один год после своей коронации. 1038 - 1050 Poznan i Gniezno zostaja spustoszone przez ksiecia czeskiego, ktory pragnie pragnie zdobyc relikwia Swietego Wojciecha. Kazimierz Odnowiciel przenosi dwor krolewski do Krakowa. 1038 - 1050 Познань и Гнезно были разорены во время приезда в Польшу чешского князя, пожелавшего получить реликвии Св. Адальберта. Казимир Восстановитель переносит королевский двор в Краков. 1076 - koronacja Boleslawa Smialego w Krakowie (po ponad 40-letnim kryzysie monarchii). 1076 - коронация Болеслава Смелого в Кракове (после 40 летнего краха монархии). 1109 Boleslaw Krzywousty odnosi liczne zwyciestwa nad oddzialami niemieckimi, w wyniku ktorych do Polski zostaja przylaczone Slask i Pomorze. Do jego programu politycznego bedzie sie odwolywal rzad polski po II wojnie swiatowej, domagajac sie zwrotu ziem zachodnich jako pierwotnie polskich. 1109 Болеслав Кривоустый одержал одну за другой победы в нескольких боях с немецкими войсками. Благодаря ему, крупные территории Силезии и Поморья вошли в состав польского государства. К политической программе Болеслава Кривоустого обратилось после Второй Мировой войны правительство Польши в своей кампании по восстановлению "первоначально" польской территории. 1138 - rozbicie dzielnicowe kraju po smierci ksiecia Boleslawa Krzywoustego, poszczegolne dzielnice zyskuja samodzielnosc. 1138 - удельная раздробленность страны после смерти князя Болеслава Кривоустого, усиление независимости отдельных районов. 1226 Konrad Mazowiecki sprowadza do Polski Zakon Krzyzacki. Poczatkowo maja oni pomoc w podbiciu poganskich Prusow. Z czasem Krzyzacy rosna w potege, ich obecnosc w kraju zaczyna zagrazac bezpieczenstwu Polski. 1226 Князь Конрад Мазовецкий пригласил в Северную Польшу Орден Тевтонских Рыцарей. Он надеялся с их помощью уничтожить несокрушимых языческих Пруссаков (Балтийское племя), что однако не удалось. Владычество Пруссаков в Польше процветало (Калининградский анклав), и со временем экспансия Тевтонских Рыцарей стала угрожать независимости польского государства. 1241 Mongolowie najezdzaja Polske (po zniszczeniu Kijowa i Rusi), siejac spustoszenie w poludniowej czesci kraju. Dopiero na Slasku udaje sie powtrzymac ich ekspansje. 1241 Монголы вторглись в Польшу (после того, как разрушили Киев и Русь) и опустошили часть страны. На территории Силезии их удалось победить. 1320 - zjednoczenie panstwa, koronacja Wladyslawa Lokietka. 1320 - соединение государства, коронация Владислава Локетка. 1333 Na tronie Polski zasiada Kazimierz Wielki, ktorego rzady rozpoczynaja zloty okres w historii polskiego sredniowiecza. Jemu zawdzieczamy rozbudowe Wawelu. 1333 Казимир III Великий принял королевский сан, и вместе с его правлением началась золотая эра польского Средневековья. Благодаря ему был восстановлен замок Вавель в Кракове. 1364 - powstaje Uniwersytet Jagiellonski, pierwsza wyzsza uczelnia w Polsce (dwa wieki pozniej niz najstarszy na swiecie uniwersytet - w Bolonii i cztery wieki wczesniej niz pierwsza uczelnia w Moskwie). 1364 - создание Ягеллонского университета, первого высшего учебного заведения в Польше (на два века позже самого древнего университета в мире - в Болонии и четыре века ранее чем первая высшая школа в Москве). 1385 - pierwsza unia polsko-litewska dajaca poczatek najwiekszemu w XV w. panstwu w Europie, siegajacemu od Morza Czarnego az do Baltyku. 1385 - начало польско-литовской унии, благодаря которой образовалось самое большое государство в Европе XV века, от черного моря до Балтики. 1386 Unia w Krewie wyznacza nowy kierunek polityki polskiej. Krolewstwo Polskie i Wielkie Ksiestwo Litewskie jednocza sie przeciw wspolnemu wrogowi - Zakonowi Krzyzackiemu. Na czele obu panstw staje monarcha z dynastii Jagiellonow, ktory wybiera na swoja stolice Krakow. 1386 в Креве был подписан Кревский пакт. Польша и Литва объединяются против общего врага - Тевтонского Ордена. Обоими независимыми государствами управляет единый монарх из династии Ягеллонов, который выбирает город Краков для обустройства в нем столицы государства.. 1410 Na polach pod Grunwaldem stoczono najwieksza w historii sredniowiecznej Europy bitwe miedzy silami Zakonu Krzyzackiego a zjednoczonymi oddzialami polsko-litewskimi. Potega Krzyzakow zostaje ostatecznie zlamana. 1410 состоялась одна из самых больших средневековых битв - битва при Грюнвальде, в которой объединенные силы поляков, литовцев, чехов и русских победили Тевтонский Орден. Власть рыцарей была окончательно сломлена. 1466 Pokoj miedzy Polska a Zakonem Krzyzackim zostaje przypieczetowany traktatem w Toruniu, na mocy ktorego Polska zyskuje Prusy i Gdansk. 1466 Успешное завершение войны с Тевтонским Орденом. Подписание Польшей и Тевтонскими Орденом соглашения - Торуньского мира, по которому к территории Польши была присоединена Пруссия с городом Гданьском. XVI w. - zloty wiek w historii Polski, kraj jest rozlegly i zasobny, na powierzchni 990 tys. km kw. (trzy razy wiecej niz dzis) mieszka 11 mln ludzi, panuje tolerancja religijna i wolnosc sumienia. XVI в. - золотой век в истории Польши, на площади 990 тыс. кв. км (в три раза больше, чем сейчас) живет 11 млн человек, царствует веротерпимость и свобода совести. 1525 Sekularyzacja Zakonu Krzyzackiego. W nastepnym stuleciu krol polski zezwala na polaczenie Prus i Brandenburgii, ktore w przeciagu dwoch wiekow urosna do rangi mocarstwa. 1525 Тевтонский Орден провозгласил себя вассалом Польши. Сто лет спустя польский король дает согласие на объединение Пруссии и Бранденбургского герцогства, что спустя два столетия приводит к укреплению прусского владычества до ранга империи. 1543 Przewrot kopernikanski. W dziele De Revolutionibus Mikolaj Kopernik przedstawia swoja teorie heliocentryczna gloszaca, ze to Ziemia obraca sie wokol Slonca, a nie odwrotnie, jak powszechnie uwazano w sredniowieczu. Ta rewolucyjna teoria zostala pozniej potwierdzona przez Galileusza. 1543 Коперниковская революция. Польский ученый Николай Коперник издал книгу De Revolutionibus, в которой представил свою теорию о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как думали в Средневековье. В XVI веке все еще широко считалось, что Земля является центром Вселенной. Позднее теория Коперника была подтверждена работами Галилео Галилея. 1569 - unia lubelska, pieczetujaca zwiazek Krolestwa Polskiego z Wielkim Ksiestwem Litewskim, poczatek Rzeczpospolitej Obojga Narodow. 1569 - Люблинская уния, закрепляющая союз Польского Королевства с Великим княжеством Литовским, начало Речи Посполитой. 1573 - konfederacja warszawska zapewnia pelna wolnosc praktyk religijnych, zapada decyzja o wolnym wyborze krola glosami szlachty (ok. 10 proc. spoleczenstwa). 1573 - варшавская конфедерация обеспечивает полную свободу религиозной жизни, принимается решение о свободном выборе короля шляхтою (около 10 % общества). XVII w. - srebrny wiek, naznaczony wojnami Rzeczypospolitej z Moskwa, Turcja, Szwecja i wewnetrznym konfliktem z ukrainskimi Kozakami. XVII в. - серебряный век, отмеченный войнами Речи Посполитой с Москвой, Турцией, Швецией и внутренним конфликтом с украинскими казаками. 1587 Zygmunt III Waza, syn krola Szwecji Jana III Wazy, zasiada na tronie Polski. Przenosi stolice panstwa do Warszawy ze wzgledu na jej dogodne polozenie w centrum kraju. 1587 Король Швеции и избранный королем Польши Сигизмунд III Ваза, сын Яна III Вазы, переносит Парламент и королевский двор в город Варшаву, удобно расположенный в центре страны. 1683 - wojska europejskie pod wodza polskiego krola Jana III Sobieskiego pokonuja armie turecka pod Wiedniem, grozba podboju muzulmanskiego zazegnana. 1683 - европейские армии, возглавляемые польским королем Яном III Собеским, побеждают турецкую армию под Веной, предотвратив угрозу мусульманского завоевания. 1610 Car rosyjski zostaje pokonany przez Polakow w bitwie pod Kluszynem. W obliczu kleski bojarzy detronizuja cara i wybieraja na swojego wladce krolewicza polskiego - Wladyslawa IV. Jest to apogeum potegi Rzeczpospolitej. Wkrotce Polska poniesie olbrzymie wydatki na wojny z Kozakami, Szwedami i Turkami, ktore zrujnuja wielkie polacie kraju. 1610 Битва под Клушино, которая закончилась поражением русских войск. Владислав,сын Сигизмунда, взошел на царский престол в Москве. Это апогей Речи Посполитой. Вскоре Польша начинает нести огромные расходы на войну с казаками, шведами и турками, которые погубят большие районы страны. 1652 Zostaje wprowadzona zasada liberum veto przyznajaca kazdemu z poslow na Sejm prawo do zrywania obrad i uniewazniania podjetych uchwal jednym glosem. Ten symbol nieograniczonej wolnosci szlacheckiej bedzie w praktyce uniemozliwial sprawne funkcjonowanie Sejmu. 1652 Введено право liberum veto - право Свободное вето, являющееся привилегией дворян. Любой член сейма, представляющий один голос, мог сделать недействительным решение польского Сейма. 1655 Potop szwedzki. Karol X zajmuje Krakow i Warszawe, ktora staje sie polem zacietych walk (ginie ok. 80% mieszkancow). Punktem zwrotnym w wojnie jest bohaterska obrona Czestochowy, ktora uratowala sie podobno dzieki interwencji Matki Boskiej. Madonna Czestochowska zostala koronowana Krolowa i Patronka Polski. Ostatecznie pokoj polsko-szwedzki zawarto w Oliwie w 1660 roku. 1655 Начало шведских войн (так называемый "Потоп"). Чарльз X захватил Варшаву и Краков. Варшава была захвачена и возвращена несколько раз, 80% ее населения было уничтожено. Город Ченстохова мужественно сопротивлялся. И наконец, в 1660 году, в Оливе между Швецией и Польшей был подписан мир. 1683 Odsiecz wiedenska pod wodza Jana III Sobieskiego. W historiografii uwazana jest za jedna z najwazniejszych bitew europejskich, gdyz zahamowala ekspansje Turkow Otomanskich w Europie. 1683 Легендарное Сражение Вены (вторая осада города Вены). Польский король Ян III Собески разгромил турецкую армию (Кара Мустафа), спас осажденный город и положил конец экспансии Османской империи в Европе. 1721 Koniec wojny polnocnej, w ktorej Polska staje po stronie Rosji przeciw Szwecji. W rezultacie wojny Imperium Rosyjskie staje sie glownym graczem politycznym w tej czesci Europy. 1721 Конец Северной войны, в которой Россия и Польша сражались против Швеции. В результате Швеция была побеждена, однако Польша потеряла свою независимость, становясь частью России. 1764 Na polski tron wstepuje Stanislaw Poniatowski - oswieceniowy wladca i slynny mecenas kultury pragnacy powstrzymac upadek panstwa. 1764 Граф Станислав Август Понятовский был избран королем Польши. Это был просвещенный правитель, стремящийся предотвратить крах страны. 1772 - pierwszy rozbior Rzeczypospolitej (kolejne w 1793 i 1795) - kraj dziela miedzy siebie silniejsi w tym czasie sasiedzi: Prusy, Rosja i Austria. 1772 - первое разделение Речи Посполитой (очередные в 1793 и 1795 гг.) - страну разделяют между собой более сильные в то время соседи - Пруссия, Россия и Австрия. 1791 - Konstytucja 3 maja - pierwsza w Europie i druga w swiecie nowoczesnie spisana konstytucja, zawierajaca prawa i obowiazki obywateli. 1791 - Конституция 3 мая - первая в Европе и вторая в мире по-современному записанная конституция. 1794 Powstanie kosciuszkowskie. Walki przeciwko zaborcom nie przynosza efektu, Warszawa i Krakow zostaja przylaczone odpowiednio do Rosji i Austrii. Rok pozniej w wyniku trzeciego rozbioru Polska znika z mapy swiata. 1794 Восстание Костюшко: вследствие жестоких сражений с русскими и пруссаками Варшава и Краков были присоединены к России и Австрии. Этот исторический факт известен как Третий передел Польши. В результате Польша была стерта с карты мира. 1795 - utrata niepodleglosci skutkuje szybkim utworzeniem juz dwa lata pozniej Legionow Polskich we Wloszech, walczacych o wolna Polske (patrz Mazurek Dabrowskiego). 1795 - потеря независимости приводит к скорому созданию, уже через два года, Польских Легионов в Италии (см. Мазурка Домбровского). XIX w. - wiek powstan narodowych przeciw zaborcom, kazde pokolenie walczy o wolnosc (1807-1812 u boku Napoleona, 1830-31 w powstaniu listopadowym, 1848 w Wiosnie Ludow, 1863-64 w powstaniu styczniowym, 1905-07 w rewolucji w Krolestwie Polskim i Rosji). XIX в. - век национальных восстаний против захватчиков, каждое поколение сражается за свободу (1807-1812 рядом с Наполеоном, 1830-31 в ноябрьском восстании, 1848 в Весне народов, 1863-64 в январском восстании, 1905-07 в революции в Польском Королевстве и в России). 1830 Powstanie listopadowe - nieudana proba zrzucenia jarzma rosyjskiego. Ostatecznie zostaje stlumione we wrzesniu 1831 roku. 1830 Ноябрьское восстание в Польше - вооруженный бунт против российской власти был наконец подавлен в сентябре 1831. 1863 Powstanie styczniowe - ostatni romantyczny zryw powstanczy przeciw rosyjskiemu zaborcy. 1863 В Польше вспыхнуло Январское восстание против России. 1918 - odzyskanie niepodleglosci po 123 latach niewoli (symboliczna data: 11 listopada, dzien przekazania przez rade regencyjna pelnych uprawnien naczelnikowi panstwa Jozefowi Pilsudskiemu). 1918 - восстановление независимости после 123 лет рабства. 1918 11 listopada ogloszono niepodleglosc Polski. Jozef Pilsudski zostaje Naczelnikiem Panstwa. Granice panstwa sa jeszcze niestabilne, tocza sie walki o tereny sporne z Ukraina, Niemcami, Litwa i Czechoslowacja. W 1920 roku ma miejsce tzw. cud nad Wisla, kiedy to wojska polskie powtrzymuja marsz oddzialow bolszewickich pod Warszawa. Polska zajmuje rozlegle terytoria na kresach wschodnich, okupuje Wilno i przejmuje jedna z czesci austriackiego Slaska (pozostala czesc Slaska zostaje przylaczona do Czechoslowacji). 1918 11 ноября - Польша была объявлена независимой страной. Маршал Юзеф Пилсудский стал "руководителем государства". Границы молодого государства были непостоянны, государство участвовало в череде воен, волнений и восстаний против соседних стран: большевистской Украины, Германии, Литвы и Чехословакии. В то время господствовала общепринятая стратегия: сделать страну на столько большой, на сколько это было возможно (исторический и национальный принципы). 1919 - 21 - wojna polsko-bolszewicka, dzieki zwycieskiej obronie Warszawy (symboliczna data: 15 sierpnia 1920 - przelamanie frontu i poczatek polskiej ofensywy) Polacy ratuja Europe przed zalewem komunizmu. 1919-21 - польско-советская война, благодаря победоносной защите Варшавы поляки спасают Европу от засилья коммунизма. 1939 - IV rozbior Polski (symboliczna data: 23 sierpnia 1939 - pakt faszystowsko-komunistyczny Ribbentrop - Molotow, 1 wrzesnia 1939 - atak niemiecki, 17 wrzesnia 1939 - atak sowiecki). 1939 - IV разделение Польши (23 августа 1939 - пакт Риббентроп-Молотов, 1 сентября 1939 - немецкое нападение, 17 сентября 1939 - советское нападение) 1943 Powstanie w getcie warszawskim (19 kwietnia) - heroiczny, lecz skazany na niepowodzenie, zryw powstanczy Zydow polskich. W konsekwencji wiele osob trafia do obozow koncentracyjnych w Treblince i Oswiecimiu. Pierwotnie w getcie zamknieto 450 000 osob, stopniowo ludnosc zydowska wywoziono do obozow koncentracyjnych w Treblince i Oswiecimiu. Powstanie przezywa zaledwie trzysta osob, zas getto warszawskie zostaje zrownane z ziemia. 1943 19 апреля - Варшавское восстание в гетто; это было героическое, но все же обреченное на поражение движение сопротивления евреев, осажденных в маленьком варшавском гетто. Следствием восстания стала массовая высылка евреев из варшавского гетто в Tреблинку и концлагерь Аушвиц. Из 450 тысяч человек, которые были первоначально втиснуты в маленькое по величине гетто, выжило всего 300 человек, а само гетто было полностью уничтожено.. 1944 Powstanie warszawskie (1 sierpnia - 2 pazdziernika). Jego glownym celem jest wyzwolenie stolicy spod wladzy Niemcow i zdobycie suwerennosci. Powstanie zostaje stlumione, Warszawa obrocona w gruzy, a powojenny polski rzad tworza komusci zalezni od Zwiazku Radzieckiego. 1944 Варшавское восстание против фашистских оккупантов вспыхивает 1-го августа. Город сопротивлялся в течение двух месяцев, пока два с половиной месяца спустя силы сопротивления не были яростно подавлены. В акте мести целый город был тогда разрушен и полностью сглажен. 1945 Armia Czerwona wkracza na teren Polski. Rzad emigracyjny powraca z Londynu, jednakze Polska znajduje sie pod radziecka dominacja. W wyniku przesuniecia granic Polski na zachod Polacy z dawnych kresow Rzeczpospolitej wlaczonych do Zwiazku Radzieckiego zostaja przesiedleni na tereny poniemieckie (Wroclaw, Gdansk, Szczecin). 1945 Польша наконец освобождена российской Красной Армией, а сосланное правительство возвращается из Лондона, но страна постепенно оказывается под советским господством. После Потсдамского соглашения, границы значительно изменяются - вся страна географически передвигается 300-500 километров в сторону запада. Изначально польская восточная часть включена в состав СССР, а жители этой территории переселяются в изначально немецкие города на западе: Вроцлав, Гданьск и Щецин. 1945 - kapitulacja Niemiec i poczatek sowieckiej okupacji, a nastepnie dominacji nad Polska. 1945 - капитуляция Германии и начало советской оккупации, а впоследствии господства над Польшей. 1978 6 pazdziernika, kardynal krakowski, Karol Wojtyla, zostaje wybrany papiezem i przyjmuje imie Jan Pawel II. Jest pierwszym papiezem spoza Wloch od XV wieku. Jego pontyfikatowi przyswieca idea bliskosci kosciola i czlowieka, ochrony zycia poczetego i godnosci jednostki ludzkiej. W czasie swojej misji apostolskiej odbywal wiele zagranicznych pielgrzymek. 1978 6 октября - Епископ Кракова, Кароль Войтыла, избран Римским папой Иоанном Павлом II, становясь первым, от XV века, не итальянским римским папой. Его понтификат отличается попытками сближения костела с людьми, апостольскими паломничествами и уважением жизни людей. 1980 - powstanie pierwszego w bloku komunistycznym niezaleznego zwiazku zawodowego "Solidarnosc" (wczesniej krwawe protesty robotnikow w 1956 r. w Poznaniu i w 1970 r. na Wybrzezu, pozniej w 1981 r. zdlawienie ruchow wolnosciowych i wprowadzenie stanu wojennego). 1980 Незначительная по масштабу забастовка в Гданьске распростряняется на всю страну. Солидарность - движение профсоюзов, начавшееся на Гданьских судоверфях, имеет и политические и экономические цели и, на удивление всем, это движение принесло пользу 10 миллионам ее членов почти тотчас же. Его лидером был молодой электромонтер Лех Валенса, впоследствии, в 1983, удостоенный Нобелевской премии. 1981 13 grudnia general Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny. Zostaje zarzadzona godzina policyjna, ograniczeniu ulegaja prawa obywatelskie, wojsko kontroluje wszelkie formy dzialalnosci obywateli. Jak pozniej beda tlumaczyc wladze komunistyczne, stan wojenny mial zapobiec interwencji zbrojnej w Polsce przez pozostale panstwa Ukladu Warszawskiego. 1981 13 декабря - Президент - коммунист Войчех Ярузельский вводит в стране Военное положение. Введен комендантский час, войсками осуществляется общий контроль над страной - контроль над государственной и социальной жизнью в Польше. Впоследствии коммунистические власти будут объяснять эти действия как необходимость, направленную на воспрепятствование вторжению в страну Советского Союза, как это было в 1968 в Чехословакии (Пражская Весна). 1989 - odzyskanie niepodleglosci (symboliczna data: 4 czerwca, w pierwszych czesciowo wolnych wyborach partia komunistyczna sromotnie przegrywa z kandydatami "Solidarnosci"). 1989 - восстановление независимости. 1999 Polska przystepuje do NATO. 1999 Польша принята в НАТО. 2004 1 maja Polska staje sie czlonkiem Unii Europejskiej. Trudno dzis ocenic przyszlosc Polski w strukturach europejskich. Polska odgrywala wazna role w historii Europy i w jakimkolwiek kierunku bedzie podazac Unia, nasz kraj powinien wplywac na ksztaltowanie porzadku na Starym Kontynencie. 2004 1 мая - Польша, наряду с девятью другими странами-кандидатами, присоединена к Европейскому Союзу. Трудно предвидеть, каким будет европейское будущее Польши. Но какое бы оно ни было, Польша всегда играла значимую роль в истории Европы. Большинство европейцев - за Польшу, и надо надеяться, что этот честолюбивый проект окажется успешным и выгодным для всего мира.

Показать полностью… https://vk.com/doc6770886_445106084
50 Кб, 9 мая 2017 в 17:45 - Россия, Москва, МЭСИ, 2017 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении