Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 076084 из РАХИ

?аза?стан Республикасы

Ауыл шаруашылы?ы министріні?

міндетін ат?арушыны?

2015 жыл?ы 29 шілдедегі

№ 9-2/702 б?йры?ымен бекітілген

?сiмдiк шаруашылы?ында?ы мiндеттi са?тандыру

шартыны? ?лгi нысаны

_______ ?аласы № ___ 20_17_ жыл?ы "___"_____ ______ сериясы_____

Бiрлесiп Тараптар, ал жеке Тарап деп аталатын, б?дан ?рi "Са?тандырушы" деп аталатын, ___________________ атынан ___________ негiзiнде ?рекет ететiн ________________ бiр тараптан ж?не "Са?танушы" деп аталатын, ___________ атынан ____________ негiзiнде ?рекет ететiн _____________________________________________________ екiншi тараптан ?аза?стан Республикасыны? 1999 жыл?ы 1 шілдедегі Азаматты? кодексi (ерекше б?лім) ж?не "?сiмдiк шаруашылы?ында?ы мiндеттi са?тандыру туралы" ?аза?стан Республикасы 2004 жыл?ы 10 наурызда?ы За?ыны? (б?дан ?рi - За?) негiзiнде т?мендегi туралы осы Мiндеттi са?тандыру шартын (б?дан ?рi - Шарт) жасасты:

1. Шартты? м?нi

2. Осы Шарт бойынша са?тандыру жа?дайы бастал?ан кезде Са?танушыны? м?лшерi За??а с?йкес ай?ындалатын шы?ынын iшiнара немесе толы? ?теуге байланысты Са?танушыны? м?лiктiк м?дделерiн Са?тандырушы са?тандыру ?ор?ауымен ?амтамасыз етедi.

3. Осы Шартты? ?рекетi ауыл шаруашылы?ы ма?сатына арналма?ан жерлерде ?сiмдiк шаруашылы?ыны? ?нiмдерiн ?сiру ж?не ?сiмдiк шаруашылы?ы ?нiмiн са?тау ж?нiндегi ?ызметке ?олданылмайды.

4. Са?тандырушы ?олайсыз таби?ат ??былысынан ?зге себептер бойынша туында?ан Са?тандырушыны? шы?ынын са?тандыру ?ор?ауымен ?амтамасыз етпейдi.

2. Са?тандыру сомасыны? ж?не са?тандыру сыйлы?а?ысыны? м?лшерi

5. Са?тандыру сомасыны? м?лшерi Са?танушы ?сiмдiк шаруашылы?ыны? ?нiмдерiн ?сiру ж?нiндегi шы?ындарды ж?зеге асыратын барлы? ала??а к?бейтiлген, бiр гектар?а арнал?ан шы?ындар нормативiне с?йкес ?сiмдiк шаруашылы?ы ?нiмдерiнi? ?рбiр т?рi бойынша белгiленедi.

6. Осы Шарт бойынша са?тандыру сомасы осы Шартты? ажырамас б?лiгi болып табылатын ?осымша?а с?йкес ?сiмдiк шаруашылы?ында?ы мiндеттi са?тандыру шарты бойынша са?тандыру сомасы мен са?тандыру сыйлы?а?ысыны? есебі бойынша ________________________________ (____________________________________) те?ге м?лшерiнде белгiленедi.

7. Са?тандыру сомасыны? м?лшерiнен тыс залалды ж?не/немесе зиянды ?теудi Са?танушы ?з есебiнен ж?зеге асырады.

8. Осы Шарт бойынша са?тандыру сыйлы?а?ысы __________________ (________________________________) те?генi ??райды ж?не осы Шартты? ажырамас б?лiгi болып табылатын ?осымша?а с?йкес мерзiмде ж?не т?ртiппен ай?ындалады.

9. Са?танушы Шартта белгiленген са?тандыру сыйлы?а?ысын бiр уа?ытта т?леу шарты бойынша оны т?лемеген жа?дайда мiндеттi са?тандыру шарты жасалма?ан деп саналады.

10. Осы Шартта белгiленген са?тандыру сыйлы?а?ысын б?лiп т?леу шарты бойынша са?тандыру сыйлы?а?ысыны? кезектi сомасы уа?тылы т?ленбеген кезде Са?танушы ?аза?стан Республикасыны? азаматты? за?намасында белгiленген т?ртiппен ж?не м?лшерде Са?тандырушы?а т?ра?сызды? айыбын т?лейдi.

11. Егер са?тандыру жа?дайы кезектi са?тандыру сыйлы?а?ысын т?легенге дейiн не т?лем уа?ыты ?тiп кеткенде туындаса, Са?тандырушы са?тандыру т?лемiн азайта отырып, т?ленбеген са?тандыру сыйлы?а?ысын есепке алу?а ???ылы.

3. Тараптарды? ???ы?тары мен мiндеттерi

14. Са?тандырушы:

1) са?тандыру жа?дайы бастал?ан кезде Са?танушымен ж?не ба?алаушымен (т?уелсiз сарапшымен) бiрлесiп, ?олайсыз таби?ат ??былысыны? ?серiне ?шыра?ан ?сiмдiк шаруашылы?ы ?нiмiнi? на?ты ж?не (немесе) ба?алау кiрiсiн ай?ындау ж?нiнде ж?мыс ж?ргiзуге;

2) ??зыреттi ?йымдардан са?тандыру жа?дайыны? басталу фактiсiн растайтын ??жаттарды с?рату?а;

3) са?тандыру жа?дайыны? басталуы н?тижесiнде са?тандыру т?лемiнi? м?лшерiн аны?тау ?шiн ?атыстырыл?ан жа?дайда ба?алаушыны? (т?уелсiз сарапшыны?) есеп-?исаптарын пайдалану?а;

4) ба?алау кiрiсiн дербес немесе ба?алаушыны (т?уелсiз сарапшыны) ?атыстыра отырып ай?ындау?а;

5) Са?танушы міндетті са?тандыру шартын жасасуды? За?ны? 17-бабыны? 3-тарма?ында к?зделген мерзімін б?з?ан жа?дайда, б?л шартты жасасудан бас тарту?а ???ылы.

15. Са?тандырушы:

1) Са?танушыны ?сiмдiк шаруашылы?ында?ы мiндеттi са?тандыру ?а?идасымен таныстыру?а;

2) са?тандыру ??пиясын ?амтамасыз етуге;

3) ?олайсыз таби?ат ??былысы бастал?ан кезде ?олайсыз таби?ат ??былыстарыны? ?серiне ?шыра?ан ала?дарды ай?ындау ж?нiнде тексеру ж?ргiзу ?шiн Са?танушыны? ?тiнiшi бойынша ауданны? (облысты? ма?ызы бар ?аланы?) жергiлiктi ат?арушы органы ??р?ан комиссияны? ??рамына ?з ?кiлiн жiберуге;

4) соны? салдарынан Са?танушы шы?ын?а ?шыра?ан са?тандыру жа?дайы бастал?ан кезде Са?танушы ?ндiретiн ?сiмдiк шаруашылы?ы ?нiмдерiнi? т?рлерi бойынша За?да ж?не осы Шартта белгiленген м?лшерде, т?ртiппен ж?не мерзiмде са?тандыру т?лемiн ж?ргiзуге;

5) ?зi тартатын ба?алаушыны? (т?уелсiз сарапшыны?) ?ызметтерiне а?ы т?леуге мiндеттi.

16. Сондай-а? Са?тандырушыны? ?аза?стан Республикасыны? за?намалы? кесiмдерiнде ж?не осы Шартта к?зделген ?зге де ???ы?тары мен мiндеттерi бар.

17. Са?тандырушыны? ауыл шаруашылы?ы да?ылдарын ?сiрудi? агротехнологиясын са?тау ж?нiнде талаптар ?ою?а ???ы?ы жо?.

18. Са?танушы:

1) осы Шартта белгiленген мерзiмде са?тандыру т?лемiн алу?а;

2) Са?тандырушыдан мiндеттi са?тандыру талаптарын, осы Шарт бойынша ?з ???ы?тары мен мiндеттерiн т?сiндiрудi талап етуге;

3) келтiрiлген залал туралы ж?ргiзiлген ба?алауды? н?тижелерiмен танысу?а;

4) ?аза?стан Республикасыны? за?намасында ж?не осы Шартта к?зделген т?ртiппен Са?тандырушыны? са?тандыру т?лемiн ж?зеге асырудан бас тарту немесе оны? м?лшерiн азайту туралы шешiмi бойынша дауласу?а;

5) ?олайсыз таби?ат ??былысына ?шыра?ан егiстiк ала?ында ?сiрiлген ?сiмдiк шаруашылы?ы ?нiмiнi? ?рбiр т?рiнен алын?ан на?ты немесе ба?алау кiрiсiн ба?алау н?тижесiмен келiспеген жа?дайда сот?а ж?гiнуге;

6) Шарт жасасу кезiнде са?тандыру сомасын есептеу ?шiн шы?ындар нормативтерiнi? бiр т?рiн та?дау?а ???ылы.

19. Са?танушы:

1) ?рбiр жеке ауыспалы егiс даласында ?зiнi? м?лiктiк м?дделерiн са?тандыру?а;

2) Шартта белгiленген м?лшерде, т?ртiппен ж?не мерзiмде са?тандыру сыйлы?а?ысын т?леуге;

3) са?тандыру жа?дайынан келтiрiлген залалды азайту?а шаралар ?абылдау?а;

4) дереу, бiра? са?тандыру жа?дайыны? басталуына алып келуi м?мкiн ?олайсыз таби?ат ??былысыны? болу фактiсi туралы ?зiне м?лiм бол?аннан кейiн бес ж?мыс к?нiнен кешiктiрмей б?л туралы Са?тандырушыны ?ол жетiмдi т?сiлмен (ауызша, жазбаша) хабарландыру?а. Ауызша нысанда?ы хабарлама кейiннен (жетпiс екi са?ат iшiнде) жазбаша расталу?а тиiс. Егер Са?танушыны? к?рсетiлген iс-?имылды д?лелдi себептермен орындау?а м?мкiндiгi болмаса, ол м?ны ??жат т?рiнде растау?а тиiс;

5) ауданны? (облысты? ма?ызы бар ?аланы?) жергілікті ат?арушы органны? ?олайсыз таби?ат ??былысыны? ?серіне ?шыра?ан егістік ал?аптарыны? к?лемін ай?ындау ?шін комиссия ??ру туралы ?тiнiш беруге:

?ыс?а мерзiмдi ??былыс кезiнде - оны? бастал?ан к?нiнен бастап ?ш ж?мыс к?нi iшiнде;

?за? мерзiмдi ??былыс кезiнде - гидрометеорологиялы? ?ызмет органыны? ж?не (немесе) азаматты? ?ор?ау саласында?ы у?кiлеттi органны? ?олайсыз таби?ат ??былысы фактiсiн растайтын аны?тамасы бол?ан кезде егiстiкке оны? ?сер етуi аны?тал?аннан кейiн он ж?мыс к?нi iшiнде;

6) Са?тандырушы?а са?тандыру м?нiне ?атысты жасал?ан немесе жасалатын барлы? са?тандыру шарттары туралы хабарлау?а;

7) Са?тандырушыны? ж?не ба?алаушыны? (т?уелсiз сарапшыны?) ?кiлдерiне ?олайсыз таби?ат ??былысы бол?ан аума?ты ?арау ?шiн жа?дай жасау?а, жинау ж?мыстары ая?тал?ан?а дейiн оларды? егiстiктер мен к?шеттердi? жай-к?йiн ба?ылауына кедергi келтiрмеуге;

8) Са?тандырушы?а са?тандыру т?лемiн алу ?шiн ?ажеттi барлы? ??жаттарды ?сыну?а мiндеттi.

20. Са?танушыны? ?аза?стан Республикасыны? за?намалы? кесiмдерiнде ж?не осы Шартта к?зделген ?зге де ???ы?тары мен мiндеттерi бар.

4. ?осымша талаптар

47. Осы Шарт?а ?осымша, ?згерiстер мен толы?тырулар оны? ажырамас б?лiгi болып табылады ж?не егер олар жазбаша нысанда жасал?ан ?рi олар?а екi Тарап ?ол ?ой?ан жа?дайда ?ана оларды? за?ды к?шi болады.

48. Тараптарды? еш?айсысыны? осы Шартты? талаптарынан туындайтын ?з ???ы?тары мен мiндеттерiн б??ан екiншi тарапты? жазбаша келiсiмiнсiз ?шiншi тарап?а беруге ???ы?ы жо?.

49. Осы Шартты? талаптарымен к?зделмеген ?ал?ан ?зара ?атынастар ?аза?стан Республикасыны? Азаматты? за?намасымен реттеледi.

50. Шарт Тараптарды? ?р?айсысы ?шiн бiр данадан, ?р?айсысыны? бiрдей за?ды к?шi бар екі данада жасалды.

5. Тараптарды? деректемелерi

"СА?ТАНДЫРУШЫ" "СА?ТАНУШЫ"

Атауы: ___________________ Атауы: ____________________

Мекенжайы: ______________ Мекенжайы: _______________

БСН _____________________ БСН ______________________

ЖСК ____________________ ЖСК _____________________

БСК _____________________ БСК ______________________

Экономика секторыны? коды Экономика секторыны? коды

_________________________ __________________________

_______________________ __________________________

(Т.А.?., ?олы) (Т.А.?., ?олы)

M?р орны М?р орны (за?ды т?л?алар ?шін)

Показать полностью… https://vk.com/doc187481906_444478760
33 Кб, 20 апреля 2017 в 13:21 - Россия, Москва, РАХИ, 2017 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении