Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
ppt

Студенческий документ № 076101 из РАХИ

Жоспары:

1. Кіріспе б?лім.

* Ж?рек-?антамыр ж?йесіні? ауруы.

2. Негізгі б?лім

* А) ЖИА-на сипаттама.

* Б) Этиологиясы мен клиникасы.

* В) Морфологиялы? сипаттамасы.

3. ?орытынды

4. Пайдаланыл?ан ?дебиеттер

Ж?ректі? ишемиялы? ауруы

? Ж?ректі? ишемиялы? ауруы (ЖИА) - деп ж?ректі? т?ждік артериясында?ы ?ai айналуыны? б?зылуына байланысты дамитын ж?ректегі ишемиялы? (дистрофиядан некроз?а дейінгі) ?caa??noa?a? т?сінеміз. ЖИА халы? арасында ?oa к?п тарал?анды?тан 1965 жылдан бастап БД? шешімі бойынша жеке ауру ретінде ?a?aea бастады, б?рын ол атеросклероз бен артериялы? гипертонияны? ж?ректік т?рі деп есептелінген. ЖИА негізінен 40-65 жаста?ы ер адамдар арасында кездеседі, біра? та ол 25-30 жаста?ы кісілерде де дамуы м?мкін.

? Ж?ректі? ишемиялы? ауруы - ж?ректе ?анайналымы толы? то?та?анды?тан немесе ?ажетті шамадан кем бол?анды?тан дамитын сыр?ат. Сол себепті ишемиялы? ауруы ж?ректын т?жді? (коронарлы?) артерияларыны? ауруы деп те аталады. Б?л сыр?атты? ?леуметтік м?нін ескерке отырып, Д?ниеж?зілік денсаулы? са?тау ?йымы 1965 жылы оны "депбес" ауру деп танады. Б?гінгі танда ишемиялы? ауру ?сіресе экономикалы ?ркендеген елдерге ке? тарал?ан, тіпті оны эпидемиялы аурулар тобына жат?ызба? ой бар. Ж?ректі? ишемиялы? ауруы кенеттен ?аза?а ?шыратуымен ?ауіпті. Ол ж?рек-тамыр сыр?аттарынан болатын ?лім-жітімні? 2/3-ін ?амтиды. Б?л ауру?а жасы 40-65 -тер шамасында?ы ер адамдар жиірек шалды?ады.

ЖИА на алып келетін себептер екі топ?а б?лінеді.

? 1-ші. Атеросклерозды? дамуын тездетуші ?ауіп-?атер факторы.

? 2-ші. Атеросклерозды тікелей ша?ырушы себептер

? Негізінен коронарлы артерияларды? тарылу себебі болып атеросклероз, я?ни, тамырды? ішкі ?абыр?асына холестеринні? жиналуы болып табылады. Холестеринні? жиналуы н?тижесінде артерияларлы? ішкі са?ылауы тарылып, миокардты? ?анмен ?амтамасыз етуі азаяды да, ?сіресе адам?а физикалы? к?ш т?скен кезде ж?рек жиі со?ып, о?ан жеткізілетін ауа мен ?ан м?лшері жеткіліксіз болады да, ж?рек айма?ында аурыру белгілері пайда болады (ж?рек талмасы).

Корнонарлы артериялар тарыл?ан сайын болмашы жа?дайды? ?зінде-а?, мысалы, с?йлесу кезінде, тама? ішкен со?, суы?ты? ?серінен, ж?йкеге салма? т?су кезінде ауыру белгілері бай?алады. ?детте, кеуде т?сында?ы ауру тынышты? жа?дайында бірнеше минуттардан со? ?здігінен тарайды. Ауру сол жа? жауырын?а, ?ол?а, асты??ы иекке, кейде ас?азан?а да беріледі. Б?л жа?дайда адам оны гастрит немесе ас?азанны? ойы? жарасымен шатыстыруы м?мкін.

АТЕРОСКЛЕРОЗ.

Атеросклероз (грекше atere - бот?а ж?не sklerosis -ты?ыздалу) б?л ірі артерияларды? ішкі ?абатында май ж?не белок алмасуыны? б?зылуы н?тіжесінде пайда болатын морфологиялы? ?згерістермен сипатталатын созылмалы ауру. Осы к?рделі ?згерістер атеросклерозды? микро ж?не макроскопиялы? негізін ??райды. Б?л ?рдіс ?ол?ада, ж?рек, ми, мы?ын, ішек ж?не б?йрек артерияларында ай?ын к?рінеді. Атеросклероз деген атауды Америка ?ылымы Маршан 1904 жылы ?сын?ан.

ЖИА-ны? клиникалы? т?рлері

? Жедел: стенокардия, к?тпеген ж?ректік ?e?i ж?не жедел миокард инфаркты

? Созылмалы: Ж?ректі? созылмалы ишемиялы? ауруы

Стенокардия т?с с?йегіні? артында немесе ж?рек айма?ында ауыру ?noaianu пайда болуымен сипатталатын, миокардты? жедел ишемиясына байланысты клиникалы? синдром.

Стенокардия т?рлері

Стенокардияны? ?o т?рін ажыратады:

? к?ш т?суге байланысты дамитын т?ра?ты (стабильді) т?рін,

? тынышты? стенокардиясын ж?не т?ра?сыз (стабильді емес) т?рін ажыратады.

Миокард инфаркты

? Миокард инфаркты деп ж?рек б?лшы?еттерінде дамитын некроз процесін т?сінеміз. Ж?рек инфарктын тек 18-24 са?аттан со? ?ана к?збен к?ріп шекарасын аны?тау?а болады, ал осы аралы?та ж?рек етінде инфарктты? некроз?а дейінгі (ишемиялы?) кезе?і дамиды. Оны аны?тау ?шін арнайы гистохимиялы?, электронды микроскопиялы? зерттеулер ж?ргізу ?ажет. Б?л ?згерістер эксперимент ар?ылы ша?ырыл?ан инфарктта жан-жа?ты тексерілген.

Инфаркт т?рлері

Инфаркты? к?леміне ?a?ai:

> Трансмуралды

> Интрамуралды

> субэндокардиалды

> перикардты т?рлерін ажыратады.

Ж?ректі? созылмалы ишемиялы? ауруы

? Ж?ректі? созылмалы ишемиялы? ауруы ж?ректі? ишемиялы? ауруымен бірнеше рет сыр?аттан?аннан кейін пайда болады. Жо?арыда к?рсетілгендей, инфаркт?а ?ou?a?ai жер ?aaooa д?некер тінмен алмасып, оны? орны тырты?танып бітеді, б?л процесті инфаркттан кейінгі ірі оша?ты кардиосклероз деп атайды.

Нау?асты? ?лімі

? Нау?асты? ?лімі ж?рек аневризмасыны? жарылып кетуі немесе осы жерде т?зілген тромбтарды? бас?а ?ан тамырларына ты?ылып ?алуымен (тромбоэмболия) тікелей байланысты. Осы жедел жа?дайлар болма?анда нау?ас ж?ректі? созылмалы жетіспеушілігінен ?леді.

Морфологиялы? сипаттамасы

? Осы ауруларды? 75% аурухана?а жетпей -а? ?ліп кетеді. ?лімні? ЖИА-?а ?сері бар екенін ашып к?ргенде к?з жеткізуге болады. Ж?ректегі ишемиялы? айма?тарды аны?тау ?шін тетразоли т?здарын, каллий теллуритін ?олданады. Ишемия айма?тары боялмастан, сау ?о?ыр т?сті миокард?а ?ара?анда а?шыл болып т?рады. Микроскопта ?ара?анда ж?рек б?лшы? еттері ?здеріні? к?лдене? жола?тарын жо?алтып, эозинмен, фуксинмен ?ызыл т?ске боялады.Миокард талшы?тары ?здеріні? ?алпын ?згертіп жота-жота болып ирелектеліп ?алады. Ишемия айма?ында?ы капилярларда эритроцит стазы, лейкостаз, лейкодиапедез, ?ан ??йылу оша?тары к?рінеді. ?лген кісілерді? кей бреулерінде тромб барлы?ын, ал 35-40% миокард инфарктісін аны?тау?а болады. Тромбтарды? жиналу себебінен облитерация ?рдісі ?алыптасады.

ЖИА-мен ?лген адамдарды? ?ан тамырларында?ы ?згерістер

? 1. атеросклероз жо? немесе ?те ?лсіз 10 %

? 2. атеросклероз барлы? тамырларда біркелкі дамы?ан 18 %

? 3. атеросклероз ?р м?ше тамырларында ?р т?рлі, ?те к?шті дамы?ан 72 %

Ас?ынулары

? Ми?а ?ан ??йылу

? Ж?рек-тамыр ?ыыметіні? жеткіліксіздігі

? Миокард инфарктысы

? Ми инфарктысы

? Тамырлар аневризмасы

? Тром, тромбоэмболия

? Гипертензиялы? энцефалопатия

Показать полностью… https://vk.com/doc247849903_439194020
2 Мб, 24 ноября 2016 в 21:35 - Россия, Москва, РАХИ, 2016 г., ppt
Рекомендуемые документы в приложении