Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076104 из РАХИ

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку) Субрахунки1

(рахунки другого порядку) Сфера застосування Код Назва Код Назва Клас 1. Необоротні активи 10 Основні засоби 100 Інвестиційна нерухомість Усі види діяльності 101 Земельні ділянки 102 Капітальні витрати на поліпшення земель 103 Будинки та споруди 104 Машини та обладнання 105 Транспортні засоби 106 Інструменти, прилади та інвентар 107 Тварини 108 Багаторічні насадження 109 Інші основні засоби 11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди Усі види діяльності 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 113 Тимчасові (нетитульні) споруди 114 Природні ресурси 115 Інвентарна тара 116 Предмети прокату 117 Інші необоротні матеріальні активи 12 Нематеріальні активи 121 Права користування природними ресурсами Усі види діяльності 122 Права користування майном 123 Права на комерційні позначення 124 Права на об'єкти промислової власності 125 Авторське право та суміжні з ним права 127 Інші нематеріальні активи 13 Знос (амортизація) необоротних активів 131 Знос основних засобів Усі види діяльності 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 133 Накопичена амортизація нематеріальних активів 134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 135 Знос інвестиційної нерухомості 14 Довгострокові фінансові інвестиції 141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Усі види діяльності 142 Інші інвестиції пов'язаним сторонам 143 Інвестиції непов'язаним сторонам 15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво Усі види діяльності 152 Придбання (виготовлення) основних засобів 153 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 154 Придбання (створення) нематеріальних активів 155 Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 16 Довгострокові біологічні активи 161 Довгострокові біологічні активи рослинни-цтва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогос-подарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільського-подарську діяльність 162 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю 163 Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю 164 Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю 165 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю 166 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за первісною вартістю 17 Відстрочені податкові активи За видами відстрочених податкових активів оцінюються за первісною вартістю Усі види діяльності 18 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи 181 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Усі види діяльності 182 Довгострокові векселі одержані 183 Інша дебіторська заборгованість 184 Інші необоротні активи 19 Гудвіл 191 Гудвіл при придбанні Усі види діяльності 192 Виключено 193 Гудвіл при приватизації (корпоратизації) Клас 2. Запаси 20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали Усі види діяльності 202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 203 Паливо 204 Тара й тарні матеріали 205 Будівельні матеріали 206 Матеріали, передані в переробку 207 Запасні частини 208 Матеріали сільськогосподарського призначення 209 Інші матеріали 21 Поточні біологічні активи 211 Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогос-подарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільського-подарську діяльність 212 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю 213 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети За видами предметів Усі види діяльності 23 Виробництво За видами виробництва Усі види діяльності 24 Брак у виробництві За видами продукції Галузі матеріального виробництва 25 Напівфабрикати За видами напівфабрикатів Промисловість 26 Готова продукція За видами готової продукції Промисловість, сільське господарство та ін. 27 Продукція сільськогоспо-дарського виробництва За видами продукції Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогоспо-дарським виробництвом 28 Товари 281 Товари на складі Усі види діяльності 282 Товари в торгівлі 283 Товари на комісії 284 Тара під товарами 285 Торгова націнка 286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 30 Готівка 301 Готівка в національні валюті 302 Готівка в іноземній валюті 31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті Усі види діяльності 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 313 Інші рахунки в банку в національній валюті 314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті 33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті Усі види діяльності 332 Грошові документи в іноземній валюті 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 34 Короткострокові векселі одержані 341 Короткострокові векселі, одержані в національні валюті Усі види діяльності 342 Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті 35 Поточні фінансові інвестиції 351 Еквіваленти грошових коштів Усі види діяльності 352 Інші поточні фінансові інвестиції 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями Усі види діяльності 362 Розрахунки з іноземними покупцями 363 Розрахунки з учасниками ПФГ 364 Розрахунки за гарантійним забезпеченням 37 Розрахунки з різними дебіторами 371 Розрахунки за виданими авансами Усі види діяльності 372 Розрахунки з підзвітними особами 373 Розрахунки за нарахованими доходами 374 Розрахунки за претензіями 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 377 Розрахунки з іншими дебіторами 378 Розрахунки з державними цільовими фондами 379 Розрахунки за операціями з деривативами 38 Резерв сумнівних боргів За дебіторами Усі види діяльності 39 Витрати майбутніх періодів За видами витрат Усі види діяльності Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань 40 Зареєстрований (пайовий) капітал 401 Статутний капітал ТзОВ, АТ, кооперативні організації, кредитні спілки 402 Пайовий капітал 403 Інший зареєстрований капітал 404 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 41 Капітал у дооцінках 411 Дооцінка (уцінка) основних засобів Усі види діяльності Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів Дооцінка (уцінка) фінансових інвестицій Інший капітал у дооцінках 42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід Усі види діяльності 422 Інший вкладений капітал 423 Накопичені курсові різниці 424 Безоплатно одержані необоротні активи 425 Інший додатковий капітал 43 Резервний капітал За видами капіталу та напрямками використання Усі види діяльності 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений Усі види діяльності 442 Непокриті збитки 443 Прибуток, використаний у звітному періоді 45 Вилучений капітал 451 Вилучені акції Усі види діяльності 452 Вилучені вклади й паї 453 Інший вилучений капітал 46 Неоплачений капітал За видами капіталу Усі види діяльності 47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 471 Забезпечення виплат відпусток Усі види діяльності 472 Додаткове пенсійне забезпечення 473 Забезпечення гарантійних зобов'язань 474 Забезпечення інших витрат і платежів 475 Забезпечення призового фонду (резерв виплат) 476 Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 477 Забезпечення матеріального заохочення 478 Забезпечення відновлення земельних ділянок 48 Цільове фінансування і цільові надходження За об'єктами фінансування Усі види діяльності 49 Страхові резерви 491 Технічні резерви Страхова діяльність 492 Резерви із страхування життя 493 Частка перестраховиків у технічних резервах 494 Частка перестраховиків у резервах із страхування 495 життя Результат зміни технічних резервів 496 Результат зміни резервів із страхування життя Клас 5. Довгострокові зобов'язання 50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності 502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті 504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 505 Інші довгострокові позики в національній валюті 506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті 51 Довгострокові векселі видані 511 Довгострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності 512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті 52 Довгострокові зобов'язання за облігаціями 521 Зобов'язання за облігаціями Усі види діяльності 522 Премія за випущеними облігаціями 523 Дисконт за випущеними облігаціями 53 Довгострокові зобов'язання з оренди 531 Зобов'язання з фінансової оренди Усі види діяльності 532 Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів 54 Відстрочені податкові зобов'язання За видами зобов'язань Усі види діяльності 55 Інші довгострокові зобов'язання За видами зобов'язань Усі види діяльності Клас 6. Поточні зобов'язання 60 Коротко-строкові позики 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті валюті Усі види діяльності 602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 603 Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті 604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті 605 Прострочені позики в національній валюті 606 Прострочені позики в іноземній валюті 61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті Усі види діяльності 612 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті 62 Коротко-строкові векселі видані 621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності 622 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті 63 Розрахунки з постачальни-ками та підрядниками 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками Усі види діяльності 632 Розрахунки з іноземними постачальниками 633 Розрахунки з учасниками ПФГ 64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки за податками Усі види діяльності 642 Розрахунки за обов'язковими платежами 643 Податкові зобов'язання 644 Податковий кредит 65 Розрахунки за страхуванням 651 За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування Усі види діяльності 652 За соціальним страхуванням 653 Виключено 654 За індивідуальним страхуванням 655 За страхуванням майна 66 Розрахунки за виплатами працівникам 661 Розрахунки за заробітною платою Усі види діяльності 662 Розрахунки з депонентами 663 Розрахунки за іншими виплатами 67 Розрахунки з учасниками 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами Усі види діяльності 672 Розрахунки за іншими виплатами 68 Розрахунки за іншими операціями 680 Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу Усі види діяльності 681 Розрахунки за авансами одержаними 682 Внутрішні розрахунки 683 Внутрішньогосподарські розрахунки 684 Розрахунки за нарахованими відсотками 685 Розрахунки з іншими кредиторами 69 Доходи майбутніх періодів За видами доходів Усі види діяльності Клас 7. Доходи і результати діяльності 70 Доходи від реалізації 701 Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності 702 Дохід від реалізації товарів 703 Дохід від реалізації робіт і послуг 704 Вирахування з доходу 705 Перестрахування 71 Інший операційний дохід 710 Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності 711 Дохід від реалізації іноземної валюти 712 Дохід від реалізації інших оборотних активів 713 Дохід від операційної оренди активів 714 Дохід від операційної курсової різниці 716 Одержані штрафи, пені, неустойки 717 Відшкодування раніше списаних активів 718 Дохід від списання кредиторської заборгованості 719 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів 72 Дохід від участі в капіталі 721 Інші доходи від операційної діяльності Усі види діяльності 722 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 723 Дохід від спільної діяльності 73 Інші фінансові доходи 731 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства Усі види діяльності 732 Дивіденди одержані 733 Відсотки одержані 74 Інші доходи 741 Інші доходи від фінансових операцій Усі види діяльності 742 Дохід від реалізації фінансових інвестицій 743 Дохід від відновлення корисності активів 744 Дохід від неопераційної курсової різниці 745 Дохід від безоплатно одержаних активів 746 Інші доходи 76 Страхові платежі За видами страхування Страхова діяльність 79 Фінансові результати 791 Результат операційної діяльності Усі види діяльності 792 Результат фінансових операцій 793 Результат іншої звичайної діяльності 794 Результат надзвичайних подій Клас 8. Витрати за елементами 80 Матеріальні витрати 801 Витрати сировини й матеріалів Усі види діяльності 802 Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів 803 Витрати палива й енергії 804 Витрати тари й тарних матеріалів 805 Витрати будівельних матеріалів 806 Витрати запасних частин 807 Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення 808 Витрати товарів 809 Інші матеріальні витрати 81 Витрати на оплату праці 811 Виплати за окладами й тарифами Усі види діяльності 812 Премії та заохочення 813 Компенсаційні виплати 814 Оплата відпусток 815 Оплата іншого невідпрацьованого часу 816 Інші витрати на оплату праці 82 Відрахування на соціальні заходи 821 Відрахування на пенсійне забезпечення Усі види діяльності 822 Відрахування на соціальне страхування 823 Страхування на випадок безробіття 824 Відрахування на індивідуальне страхування 83 Амортизація 831 Амортизація основних засобів Усі види діяльності 832 Амортизація інших необоротних матеріальних активів 833 Амортизація нематеріальних активів 84 Інші операційні витрати За видами затрат Усі види діяльності 85 Інші затрати За видами витрат Усі види діяльності Клас 9. Витрати діяльності 90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції Усі види діяльності 902 Собівартість реалізованих товарів 903 Собівартість реалізованих робіт і послуг 904 Страхові виплати 91 Загально-виробничі витрати За видами витрат Усі види діяльності 92 Адміністра-тивні витрати За видами витрат Усі види діяльності 93 Витрати на збут За видами витрат Усі види діяльності 94 Інші витрати операційної діяльності 940 Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності 941 Витрати на дослідження і розробки 942 Собівартість реалізованої іноземної валюти 943 Собівартість реалізованих виробничих запасів 944 Сумнівні та безнадійні борги 945 Втрати від операційної курсової різниці 946 Втрати від знецінення запасів 947 Нестачі і втрати від псування цінностей 948 Визнані штрафи, пені, неустойки 949 Інші витрати операційної діяльності 95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит Усі види діяльності 952 Інші фінансові витрати 96 Втрати від участі в капіталі 961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності 962 Втрати від спільної діяльності 963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства 97 Інші витрати 971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій Усі види діяльності 972 Втрати від зменшення корисності активів 974 Втрати від неопераційних курсових різниць 975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 976 Списання необоротних активів 977 Інші витрати звичайної діяльності 98 Податок на прибуток Усі види діяльності Клас 0. Позабалансові рахунки 01 Орендовані необоротні активи За видами активів Усі види діяльності 02 Активи на відповідаль-ному зберіганні 021 Устаткування, прийняте для монтажу Усі види діяльності 022 Матеріали, прийняті для переробки 023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні 024 Товари, прийняті на комісію 025 Матеріальні цінності довірителя 03 Контрактні зобов'язання За видами зобов'язань Усі види діяльності 04 Непередбачені активи й зобов'язання 041 Непередбачені активи Усі види діяльності 042 Непередбачені зобов'язання 05 Гарантії та забезпечення надані За видами гарантій та забезпечень наданих Усі види діяльності 06 Гарантії та забезпечення отримані За видами гарантій та забезпечень отриманих Усі види діяльності 07 Списані активи 071 Списана дебіторська заборгованість Усі види діяльності 072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей 08 Бланки суворого обліку За видами бланків Усі види діяльності 09 Амортизаційні відрахування Усі види діяльності Список рекомендованої літератури: Основна: 1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: [підруч. для вузів.] - Житомир: ЖІТІ, 2003 - 443c. 2. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс фінансового обліку: [навч. посіб.] - К.: Знання,2007. - 566 с. 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій - Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 [Електроний ресурс]. - Режим доступу з: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id. 4. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] / М. В. Кужельний, В. Г. Лінник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с. 5. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності - Наказ Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_fin_otch_433.aspx. 6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій - Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електроний ресурс]. - Режим доступу з: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id. 7. Пушкар М.С. Фінансовий облік: підруч. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628с. 8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [підручник] / Н. М. Ткаченко. - К.: Алерта, 2011. - 976 с. 9. Фінансовий облік : [підручник] / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк та ін. - К.: "Хай-Тек Прес", 2011. - 544 с. 10. Крупка Я. Д. , Задорожний З. В. , Микитюк Н. Я. Фінансовий облік: підруч. / Я. Д. Крупка. , З. В. З)Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. - 3-тє вид. [доп і перероб.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 418 с. 11. Щвець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] - 3-тє вид., перероб. і доп. / В. Г. Швець - К.: Знання, 2008. - 535 с. Додаткова: 12. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник] / За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2007. - 672 с. 13. Левицька С. О. Звітність підприємства: [навч.посіб.] / С.О. Левицька. - Рівне: НУВГП, 2008, - 178 с. 14. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: [навч.посіб.] / Лень В.С., Гливенко В.В. - К.: Центр навч. літератури, 2004. - 576 с. 15. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: [навч.посіб.] / Нашкерська Г.В. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 464 с. 16. Олійничук В.М. Напрями удосконалення балансу як інформаційної бази для потреб менеджменту // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С.57-61. 17. Островська Г. Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємства / Г. Островська, О. Квасовський // Галицький економічних вісник. - 2011. - № 2 (31). - С. 99-111. 18. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні - Закон України № 996-ХІV від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 19. Пушкар М. С. Фінансовий облік: [підруч.] / Пушкар М. С. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. - 628 с. 20. Скотнікова Л. П. Бухгалтерський облік та фінансова звітність на підприємстві: [навч. посіб.] / Скотнікова Л.П., Миланич Т.А., Солодовнік О.О. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 328 с. 1 Субрахунки наведено згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291. --------------- ------------------------------------------------------------ --------------- ------------------------------------------------------------

Показать полностью… https://vk.com/doc354369250_438136361
386 Кб, 10 октября 2016 в 16:13 - Россия, Москва, РАХИ, 2016 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении