Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076106 из РАХИ

Постатейний аналіз Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

Найменування статті Код рядка Джерело інформації

для заповнення Примітка 1 2 3 4 Розділ I. Фінансові результати Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус оборот за Кт субрах. 704 і Дт субрах. 791 Відображається чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручка) від реалізації за вирахуванням наданих знижок, повернення проданих товарів, непрямих податків (ПДВ, акцизного податку), інших податків і зборів, що сплачуються з обороту Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)* 2050 Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791 Відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Показник наводиться в дужках * Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО 9, П(С)БО 16 і П(С)БО 30. Валовий:

прибуток

2090 Ряд. 2000 - ряд. 2050

Додатний результат збиток 2095 Ряд. 2000 - ряд. 2050 Від'ємний результат. Наводиться в дужках Інші операційні доходи 2120 Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791 Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо. Дохід указується без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів. До цієї статті сільськогосподарські підприємства та власники підсобних господарств уключають дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції і дохід від зміни вартості біологічних активів Додатковий рядок

(Дохід від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю) 2121 Обороти за Кт субрах. 710 з Дт рах. 16, 21 (у частині доходів від зміни вартості активів) Відображається дохід від зміни вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності.

Не бере участі в розрахунку фінансового результату Додатковий рядок

(Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції) 2122 Обороти за Кт субрах. 710 з Дт рах. 23 (у частині доходів від первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції) Відображається дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності.

Не бере участі в розрахунку фінансового результату Адміністративні витрати 2130 Обороти за Кт рах. 92 з Дт субрах. 791 Відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Показник наводиться в дужках Витрати на збут 2150 Обороти за Кт рах. 93 з Дт субрах. 791 Відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів, робіт, послуг), рекламу, доставку продукції споживачам тощо. Показник наводиться в дужках Інші операційні витрати 2180 Обороти за Кт рах. 94 з Дт субрах. 791 Відображається собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, відрахування на створення резерву сумнівних боргів, суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від операційних курсових різниць, втрати від знецінення запасів, визнані економічні санкції, відрахування на забезпечення майбутніх операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). У цій статті наводяться також витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, а також витрати від зміни вартості біологічних активів. Показник наводиться в дужках Додатковий рядок

(Витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю) 2181 Обороти за Дт субрах. 940 з Кт рах. 16, 21 (у частині витрат від зміни вартості активів) Відображаються витрати від зміни вартості активів та сільськогосподарської продукції, що оцінюються за справедливою вартістю. Показник наводиться в дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату Додатковий рядок

(Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції) 2182 Обороти за Дт субрах. 940 з Кт рах. 23 (у частині витрат від первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції) Відображаються витрати від первинного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності. Показник наводиться в дужках.

Не бере участі в розрахунку фінансового результату Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190 Ряд. 2090 + ряд. 2120 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180

або ряд. 2120 - ряд. 2095 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180

Додатний результат збиток 2195 Від'ємний результат.

Наводиться в дужках Дохід від участі в капіталі 2200 Обороти за Дт рах. 72 з Кт субрах. 792 Відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Інші фінансові доходи 2220 Обороти за Дт рах. 73 з Кт субрах. 792 Відображаються дивіденди, проценти та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються за методом участі в капіталі) Інші доходи 2240 Обороти за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793 Відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій, дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Дохід указується без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів Додатковий рядок

(Дохід від благодійної допомоги) 2241 Обороти за Кт субрах. 718, 745 з Дт субрах. 483 Відображається окремо дохід від отриманої у вигляді коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ. Не бере участі в розрахунку фінансового результату Фінансові витрати 2250 Обороти за Кт рах. 95 з Дт субрах. 792 Відображаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані з позиками (крім фінансових витрат, що включаються до собівартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31). Показник наводиться в дужках Втрати від участі в капіталі 2255 Обороти за Кт рах. 96 з Дт субрах. 792 Відображається збиток, понесений у зв'язку з інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі. Показник наводиться в дужках Інші витрати 2270 Обороти за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793 Відображається собівартість реалізації фінансових інвестицій, втрати від неопераційних курсових різниць, втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів, інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Показник наводиться в дужках Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 Ряд. 2190 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270

або

ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2195 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 Додатний результат збиток 2295 Від'ємний результат.

Наводиться в дужках Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 Обороти за Кт субрах. 981 з Дт рах. 79 Відображається сума податку на прибуток, визначена згідно з П(С)БО 17.

Показник наводиться в дужках Обороти за Кт рах. 79 з Дт субрах. 981 Відображається сума доходу з податку на прибуток підприємства Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 Відображається відповідно прибуток чи збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток чи збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, які утворюють припинену діяльність, оцінюються за чистою вартістю реалізації та визначаються відповідно до П(С)БО 27.

Сума збитку наводиться в дужках Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350 Ряд. 2290 ± ряд. 2300 ± ряд. 2305

або ряд. 2295 ± ряд. 2300 ± ряд. 2305 Додатний результат збиток 2355 Від'ємний результат.

Наводиться в дужках Розділ II. Сукупний дохід Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 Різниця між сальдо на кінець і на початок звітного періоду за субрах. 423 (у частині переоцінки необоротних активів) Відображається сума зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8. Зверніть увагу: до цього рядка повинна потрапляти тільки сума дооцінки (уцінки), яка збільшує (зменшує) додатковий капітал. Якщо ж дооцінка (уцінка) необоротних активів відображається у складі доходів (витрат), вона відображенню в цьому рядку не підлягає Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 Різниця між сальдо на кінець та на початок звітного періоду за субрах. 423 (у частині переоцінки фінансових інструментів) Відображається сума зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, переоцінених відповідно до П(С)БО 13. Оскільки Інструкція № 291 приписує відображати як переоцінку необоротних активів, так і переоцінку фінансових інструментів на субрахунку 423, для зручності заповнення вказаних рядків доцільно відкрити до субрахунку 423 окремі аналітичні рахунки Накопичені курсові різниці 2410 Курсові різниці, що виникають при перерахунку показників фінансової звітності дочірніх підприємств, розташованих за межами України, у валюту України, які згідно з вимогами п. 17 П(С)БО 20 визначаються відповідно до П(С)БО 21, відображаються в консолідованому Балансі в додатковому рядку 1412 "Накопичені курсові різниці". Відповідно такі різниці повинні наводитися і в консолідованому Звіті про фінансові результати за формою № 2-к у його рядку 2410. Тому вважаємо, що в аналогічному рядку форми № 2 завжди проставляється прокреслення Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 Відображається зміна суми частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств у сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку), визначеного на підставі П(С)БО 12) Інший сукупний дохід* 2445 Відображаються доходи та витрати, не включені до фінансових результатів підприємства у звітному періоді * Докладніше складові іншого сукупного доходу описані в параграфі 7 МСБО 1. Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 Алгебраїчна сума рядків 2400 - 2445 Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 Відображається сума податку на прибуток, пов'язаного з іншим сукупним доходом (наприклад, податок на прибуток, що нараховується при безоплатному отриманні необоротних активів за Дт субрах. 424) Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 Ряд. 2450 - ряд. 2455 Сукупний дохід 2465 Алгебраїчна сума рядків 2460 і 2350 (або 2355) Розділ IIІ. Елементи операційних витрат Матеріальні витрати 2500 Обороти за Дт рах. 80 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих запасів та товарів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28 Витрати на оплату праці 2505 Обороти за Дт рах. 81 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 66 і субрах. 471 (у частині сум забезпечень виплат відпусток), 477 Відрахування на соціальні заходи 2510 Обороти за Дт рах. 82 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 65 і субрах. 471 (у частині сум страхових внесків від забезпечень виплат відпусток), 472, 477 Амортизація 2515 Обороти за Дт рах. 83 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 13 Інші операційні витрати 2520 Обороти за Дт рах. 84 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих товарів та запасів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, субрах. 473, 474 (тобто всі витрати операційної діяльності, не відображені в рядках 2500 - 2515, крім внутрішнього обороту, а також собівартості реалізованих товарів і запасів) Разом 2550 Ряд. 2500 + ряд. 2505 + ряд. 2510 + ряд. 2515 + ряд. 2520 Розділ IV. Розрахунок показників прибутковості акцій Середньорічна кількість простих акцій 2600 a (Кількість простих акцій в обігу х Число днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу : Кількість днів (місяців) у звітному році) Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 Ряд. 2600 Форми № 2 + Середньорічна кількість простих акцій, що надійдуть в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих потенційних простих акцій Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (Ряд. 2350 (ряд. 2355) Форми № 2 - Дивіденди на привілейовані акції) : ряд. 2600 Форми № 2 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 Скоригований чистий прибуток (збиток) : ряд. 2605 Форми № 2 Дивіденди на одну просту акцію 2650 Сума оголошених дивідендів : Кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди Примітка. В таблиці незазначені деякі додаткові статті, що містяться в додатку 3 до НП(С)БО 1, призначені для вузького кола підприємств

Показать полностью… https://vk.com/doc153132262_437998334
96 Кб, 27 сентября 2016 в 19:36 - Россия, Москва, РАХИ, 2016 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении