Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076107 из РАХИ

Постатейний аналіз Звіту про рух грошових коштів (форма № 3)

за прямим методом

Назва статті Код рядка Джерело

інформації Коментарі з урахуванням Методрекомендацій № 433 1 2 3 4 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 Аналітичні дані Кт рахунків 36, 681 (у частині отриманих передплат) та 70 у кореспонденції з

Дт рахунків 30, 31 Тут відображають грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням відповідних вирахувань з доходу. Основною прийнято вважати ту діяльність, для здійснення якої компанія створювалася і від якої вона отримує левову частку доходу. Так, будівельні компанії-підрядники тут показуватимуть кошти від виконання будівельно-монтажних робіт замовникам. Торгівельні - від продажу товарів, тощо.

Зауважте: якщо аванси наводяться в додатковій статті, у цьому рядку такі суми не зазначають Повернення податків і зборів 3005 Аналітичні дані Кт рахунка 64 в кореспонденції з

Дт рахунка 31 Показують одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податків і зборів у тому числі податку на додану вартість 3006 Кореспонденція Кт відповідного субрахунку до рахунка 64 з Дт 31 Наводять суму бюджетного відшкодування ПДВ

із бюджету Цільового

фінансування 3010 Аналітичні дані з Кт 48 у кореспонденції з Дт 30, 31 (у частині надходжень для операційної діяльності) Зазначають суму надходжень із бюджету, державних цільових фондів, а також інших осіб для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства Інші надходження 3095 Аналітичні дані Дт 30, 31 Показують інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або не включені в попередні статті звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, надходження від діяльності обслуговуючих господарств тощо Витрачання

на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 3100 Аналітичні дані Дт рахунків 63, 68, 371 (у частині отриманих передплат) у кореспонденції з Кт рахунків 30, 31 Наводять із мінусом суму грошей, сплачених постачальникам і підрядникам за одержані ТМЦ, прийняті роботи та надані послуги Праці 3105 Аналітичні дані Дт 66 у кореспонденції з Кт 30, 31 Показують із мінусом суму коштів, сплачених як оплата за виконану роботу, а також суми допомоги, винагород тощо.

Зауважте, вважаємо, тут не зазначають грошових винагород за ЦПД, тому що такі найманці не є працівниками в розумінні трудового законодавства Відрахувань на соціальні заходи 3110 Аналітичні дані Дт 65 у кореспонденції з Кт 30, 31 Місце для суми сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (зазначають із мінусом) Зобов'язань з податків і зборів 3115 Аналітичні дані Дт 64 у кореспонденції з Кт 30, 31 Відображають загальну суму сплачених до бюджету податків і зборів, у тому числі авансових платежів із податку на прибуток Інші витрачання 3190 Аналітичні дані за Кт 30, 31 Наводять суму використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, для відображення якої за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або яка не включена у попередні статті Форми № 3 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3000 + 3005 + 3010 + 3015 + 3020 + 3025 + 3035 + 3040 + 3045 + 3050 + 3055 + 3095 - (3100 + 3105 + 3110 + 3115 + 3135 + 3140 + 3145 + 3150 + 3155+ 3190) II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 Аналітичні дані Кт 37

(Кт 74, якщо відображали напряму) у кореспонденції з Дт 30, 31 Показують суму грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств необоротних активів 3205 Аналітичні дані Кт 377, 742 у кореспонденції з Дт 30, 31 Відображають надходження грошових коштів від продажу інвестнерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (окрім фінансових інвестицій) Надходження від отриманих:

відсотків 3215 Аналітичні дані Кт 373 у кореспонденції з Дт 30, 31 Зазначають надходження грошей у вигляді відсотків за позиками іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо дивідендів 3220 Аналітичні дані Кт 373 у кореспонденції з Дт 30, 31 Місце для суми отриманих грошима дивідендів (окрім виплат за інструментами, які визнаються еквівалентами грошових коштів, або утримуються для дилерських чи торговельних цілей) Надходження від деривативів 3225 Аналітичні дані Кт 379 у кореспонденції з Дт 30, 31 Показують надходження грошей, зокрема від ф'ючерсних, форвардних контрактів, контрактів "своп" та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються в рамках основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність) Інші надходження 3250 Аналітичні дані Дт 30, 31 Відображають надходження, для яких за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу звіту про рух грошових коштів Витрачання

на придбання:

фінансових інвестицій 3255 Аналітичні дані Дт 14, 35 у кореспонденції з Кт 30, 31 Наводять витрати грошей на придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей) необоротних активів 3260 Аналітичні дані Дт 377, 63, 68 у кореспонденції з

Кт 30, 31 Показують виплати грошей для придбання (створення) основних засобів, нематактивів та інших необоротних активів (окрім фінансових інвестицій). У цій статті також відображають суми сплачених відсотків, які капіталізуються в первісну вартість кваліфікованих необоротних активів Виплати за деривативами 3270 Аналітичні дані Дт 379 у кореспонденції з Кт 30, 31 Заносять суми коштів, сплачених за деривативами, зокрема ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами "своп" та опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність) Інші платежі 3290 Аналітичні дані Кт 30, 31 Показують інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу звіту про рух грошових коштів Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3200 + 3205 + 3215 + 3220 + 3225 + 3230 + 3235 + 3250 + - (3255 + 3260 + 3270 + 3275 + 3280 + 3290) III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: 3300 Аналітичні дані Кт 46 у кореспонденції з Дт 30, 31 Заносять суму надходжень коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу Власного капіталу Отримання позик 3305 Аналітичні дані Кт 60, 62, 50 у кореспонденції з Дт 30, 31 Показують отримання грошей як позики, видачі векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною й інвестиційною діяльністю) Інші надходження 3340 Аналітичні дані Дт 30, 31 Інші надходження грошей, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо було виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу Форми № 3 Витрачання на 3345 Аналітичні дані Дт 45 у кореспонденції з Кт 30, 31 Показують грошові виплати на придбання (викуп) власних акцій Викуп власних акцій Погашення позик 3350 Аналітичні дані Дт 60, 50 у кореспонденції з Кт 30, 31 Наводять суми грошей, витрачених на повернення раніше отриманих запозичень Сплату дивідендів 3355 Аналітичні дані Дт 67 у кореспонденції з Кт 30, 31 Зазначають суму дивідендів, виплачених грошима Інші платежі 3390 Аналітичні дані Кт 30, 31 Показують інші грошові витрачання, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо було виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу Форми № 3 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3300 + 3305 + 3310 + 3340 - (3345 + 3350 + 3355 + 3360 + 3365 + 3370 + 3375 + 3390) Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3195 + (-) 3295 + (-) 3395 Залишок коштів на початок року 3405 Рядок 1165 графи 3 Балансу Наводять суму грошових коштів, відображених у Балансі підприємства на початок звітного періоду Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 Аналітичні дані рахунків 30, 31 у кореспонденції субрахунків 714, 744, 945, 974 Відображають суми збільшення або зменшення (наводиться в дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти під час зміни валютних курсів протягом звітного періоду. Залежно від результату перерахунку, суму зазначають із плюсом або з мінусом Залишок коштів на кінець року 3415 3405 +(-) 3400 +(-) 3410 МАЄ ДОРІВНЮВАТИ Рядку 1165 графи 4 Балансу Примітка. Додаткові статті. Докладніше - у матеріалі "Додаткові статті фінзвітності: коли та як заповнювати" газети "Інтерактивна бухгалтерія" № 15 за 2013 рік

Постатейний аналіз Звіту про рух грошових коштів

(форма № 3) за непрямим методом

Стаття Код рядка Джерело інформації Коментарі надходження видаток 1 2 3 4 5 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткуванн 3500 Рядок 2290 гр. 3 Ф. 2 Рядок (2295) Ф. 2 Тут треба звертатися саме до рядків 2290 чи 2295 - залежно від результатів звичайної діяльності Коригування на:

амортизацію необоротних активів 3505 Рядок 2515 гр. 3 Ф. 2 Х Тут місце для нарахованої за період амортизації матеріальних, нематеріальних та інших необоротних активів. збільшення (зменшення) забезпечень 3510 (1520 + 1660 гр. 3 Ф. 1) - (1520 + 1660 гр. 4 Ф. 1) (1520 + 1660 гр. 4 Ф. 1) - (1520 +1660 гр. 3 Ф. 1) Зазначають збільшення чи зменшення суми забезпечень наступних витрат і платежів за результатами періоду. При цьому в графі 3 зазначають збільшення (надходження), в графі 4 - зменшення (видаток) збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 Аналітичні данні по рахунку Дт 94 Аналітичні данні по рахунку Кт 71 Відображаються збитки (надходження) / прибутки (видатки) від курсових різниць унаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті. збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операці 3520 (2255 + 2270) -(2200 + 2220 + 2240) гр. 3 Ф. 2) (2200 + 2220 + 2240) - (2255 + 2270) гр. 3 Ф.2) У рядку фіксують збиток (надходження) / прибуток(видаток) від:

* володіння та реалізації фінансових інвестицій;

* продажу інвестиційної нерухомості, не активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття, інших довгострокових активів;

* обміну оборотних активів на необоротні й фінансові інвестиції;

* неопераційних курсових різниць;

* а також інші прибутки/збитки від інвестиційної та фінансової діяльності.

Зауважте: якщо за ознаками суттєвості витрати на відсотки не можна буде виділити в окрему статтю - додатковий рядок 3510 Форми № 3, то в розрахунок потрібно включити рядок 2250 Форми № 2 де зазначені процентні витрати по банківським і небанківським кредитам Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 Різниця між рядками 1195 гр. 3 та

гр. 4 Ф. 1, скоригованими на суму рядків 1165, 1170, 1160, 1136 і аналітичних даних по рядках 1100, 1110, 1125, 1130, 1135, 1155 та 1190 розділу ІІ Ф. 1 Різниця між рядками 1195 гр. 4 та

гр. 3 Ф. 1, скоригованими на суму рядків 1165, 1170,1160, 1136 й аналітичних даних по рядках 1100, 1110, 1125, 1130, 1135, 1155 та 1190 розділу ІІ Ф. 1 Зазначають зменшення (надходження)/збільшення (видаток) впродовж періоду статей оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" та інших статей неопераційних оборотних активів). При цьому не враховуються зміни в складі оборотних активів унаслідок:

* негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо);

* фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов'язань із фіноренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат у собівартість продукції тощо);

* виправлення помилок минулих років.

Окрім зазначеного, у рядку не місце зміні дебіторської заборгованості з поточного податку на прибуток та дебіторки за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за таким податком. Також тут не враховують зміни в складі дебіторської заборгованості за розрахунками з ПДВ, які є наслідком інвестиційної діяльності Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 Різниця між рядками 1695 гр. 3 та

гр. 4 Ф. 1, скоригованими на суму рядків 1600, 1610, 1660, 1640 (за наявності) та аналітичних даних по рядках 1615, 1620, 1621, 1625, 1630, 1665 та 1990 розділу ІІІ Ф. 1 Різниця між рядками 1695 гр. 4 та

гр. 3 Ф. 1, скоригованими на суму рядків 1600, 1610, 1660, 1640 (за наявності) та аналітичних даних по рядках 1615, 1620, 1621, 1625, 1630, 1665 та 1990 розділу ІІІ Ф. 1 Шляхом аналізу Розділу ІІІ Пасиву Балансу визначають надходження (збільшення) і видаток (зменшення) сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю. При цьому в розрахунок не беруться негрошові операції інвестиційної або фінансової діяльності та виправлення помилок. У разі визначення суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховується зменшення суми зобов'язань: з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати та враховується зменшення суми зобов'язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання та визнання доходу; з ПДВ, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності. Також під час визначення даних цього рядка не враховується:

* зміна доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій із коштами цільового фінансування та зменшення таких доходів унаслідок їх включення в групу вибуття;

* зменшення суми зобов'язань із поточного податку на прибуток унаслідок його сплати;

* зменшення суми зобов'язань із податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності Грошові кошти від операційної діяльності 3570 (3500 + 3505 + 3510 + 3515 + 3520 + 3550 + 3560 гр. 3

Ф. 3) - (3500 + 3505 + 3510 + 3515 + 3520 + 3550 + 3560 гр. 4 Ф. 3) (3500 + 3505 + 3510 + 3515 + 3520 + 3550 + 3560 гр. 4

Ф. 3) - (3500 + 3505 + 3510 + 3515 + 3520 + 3550 + 3560 гр. 3 Ф. 3) Місце для різниці між сумами надходжень і видатків після коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування Сплачений податок на прибуток 3580 Х Аналітичні дані за Дт 641 у кореспонденції з Кт 30, 31 Зазначається сума сплаченого за період податку на прибуток (за виключенням його частини, що належить до фінансової та/або інвестиційної діяльності) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 Позитивне значення (3570 гр. 3 Ф. 3 - 3580 гр. 4 Ф. 3) 3570 гр. 4 Ф. 3 + 3580 гр. 3 Ф. 4 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 Аналітичні дані до зміни в рядку 1155 Форми № 1

або

Аналітичні дані Кт 37 (Кт 74, якщо відображали напряму) в кореспонденції з Дт 30, 31 Х Показують суму грошей від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств необоротних активів 3205 Аналітичні дані до зміни в рядку 1155 Форми № 1

або Аналітичні дані Кт 377 у кореспонденції з Дт 30, 31 Х Заносять дані про кошти від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінінвестицій) Надходження від отриманих:

відсотків 3215 Аналітичні дані до зміни в рядку 1155 Форми № 1

або

Аналітичні дані Кт 373 в кореспонденції з Дт 30, 31 Х Зазначають надходження грошей у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінустановою) за фінінвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо дивідендів 3220 Аналітичні дані до зміни в рядку 1155 Форми № 1

або Аналітичні дані Кт 373 в кореспонден-ції з Дт 30, 31 Х Гроші по дивідендах від придбання акцій або часток у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торгівельних цілей) Надходження від деривативі 3225 Аналітичні дані до зміни в рядку 1155 Форми № 1

або Аналітичні дані Кт 379 в кореспонден-ції з Дт 30, 31 Х Показують надходження грошових коштів, зокрема від ф'ючерсних, форвардних контрактів, контрактів "своп" та опціонів. Виключення - надходження за такими контрактами, що належать до фінансової або інвестиційної діяльності Інші надходження 3250 Аналітичні дані до зміни в рядку 1155 Форми № 1

або

Аналітичні дані по Кт 37 у кореспонден-ції з Дт 30, 31 Х Місце для решти надходжень від інвестиційної діяльності, які неможливо включити в будь-яку іншу статтю цього розділу чи виділити в окремий рядок за ознакам суттєвості Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 3255 Х Аналітичні дані до зміни в даних рядків 1030, 1035, 1160, 1690 (у частині зобов'язань за раніше придбаними інвестиціями) Форми № 1

або Аналітичні дані Дт 14, 35 у кореспонденції з Кт 30, 31 Фіксують виплати грошей для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі в спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торгівельних цілей) необоротних активів 3260 Х Аналітичні дані до зміни в даних рядків 1000, 1005, 1010, 1015, 1030, 1690

(у частині зобо'язань за раніше придбаними інвестиціями) Форми № 1

або

Аналітичні дані Дт 377, 63, 68 у кореспонден-ції з Кт 30, 31 Зазначають виплату грошей для придбання (створення) основних засобів, нематеріаль й інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій), а також сплату грошима відсотків, які за П(С)БО включаються в первісну вартість кваліфікованих активів Виплати за деривативами 3270 Х Аналітичні дані Дт 379 у кореспонденції з Кт 30, 31 Показують виплату грошових коштів, зокрема по ф'ючерсних, форвардних контрактах, контрактах "своп" та опціонів. Виключення - виплати за такими контрактами, що належать до фінансової або інвестиційної діяльності Інші платежі 3290 Х Аналітичні дані Кт 30, 31 Місце для решти грошових витрат від інвестиційної діяльності, які неможливо включити в будь-яку іншу статті цього розділу чи виділити в окремий рядок за ознакам суттєвості Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (3200 + 3205 + 3215 + 3220 + 3225 + 3230 + 3235 + 3250 гр. 3 Ф. 3) - (3255 + 3260+ 3270 + 3275 +3280 + 3290 гр. 4 Ф. 3) (3255 + 3260 + 3270 + 3275 + 3280 + 3290 гр. 4 Ф. 3) - (3200 + 3205 + 3215 + 3220 + 3225 + 3230 + 3235 + 3250 гр. 3 Ф. 3) III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:

Власного капіталу 3300 Аналітичні дані до змін у рядках 1400, 1405, 1410, 1415,1425

Форми № 1

або

Аналітичні дані Кт 46 в кореспонден-ції з Дт 30, 31 Х Зазначають надходження грошей від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу Отримання позик 3305 Аналітичні дані до змін у рядках 1510, 1515, 1600,1690 Форми № 1

або Аналітичні дані Кт 60, 62,50 в кореспонден-ції з Дт 30, 31 Х Показують надходження грошей за рахунок боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною й інвестиційною діяльністю) Інші надходження 3340 Аналітичні дані до рядка 1525

Форми № 1

або

Аналітичні дані Дт 30, 31 Х Місце для всіх інших надходжень від фінансової діяльності, які неможливо включити до будь-якої іншої статті цього розділу або виділити в окремий рядок за ознакам суттєвості Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 Х Аналітичні дані до зміни в рядку 1430 Форми № 1

або Аналітичні дані Дт 45 в кореспонденції з Кт 30, 31 Показують виплати грошей для придбання власних акцій Погашення позик 3350 Х Аналітичні дані до зміни в рядках 1510,1515, 1600,1610, 1690 Форми № 1

або

Аналітичні дані Дт 60, 50 в кореспонденції з Кт 30, 31 Зазначають суми погашених грошима

позик Сплату дивідендів 3355 Х Аналітичні дані до змін у даних рядка 1690 або описуваного рядка 1640 (за наявності)

Форми № 1

або

Аналітичні дані Дт 67 в кореспонденції з Кт 30, 31 Відображають виплачені грошима

дивіденди Інші платежі 3390 Х Аналітичні дані до змін у даних рядків 1515, 1690

Форми № 1

або

Аналітичні дані Кт 30, 31 Місце для всіх інших грошових витрат від фінансової діяльності, які неможливо включити до будь-якої іншої статті цього розділу або виділити в окремий рядок за ознакам суттєвості Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (3300 + 3305 + 3310 + 3340 гр. 3 ф.3) - (3345 + 3350 + 3355 + 3360 + 3365 + 3370 + 3375 + 3390 гр. 4 ф. 3) (3345 + 3350 + 3355 + 3360 + 3365 + 3370 + 3375 + 3390 гр.4 ф. 3) - (3300 + 3305 + 3310 + 3340 гр. 3 ф. 3) Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (3195 + 3295 + 3395 гр. 3 Ф. 3)

або (3195 гр. 3 Ф. 3) - (3295 + 3395 гр.4 Ф.3)

або (3195 + 3295 гр. 3 Ф. 3) - (3395 гр.4 Ф.3) (3195 + 3295 + 3395 гр. 4 Ф. 3)

або

(3195 гр. 4 Ф. 3)- (3295 + 3395 гр. 3 Ф. 3)

або (3195 + 3295 гр. 4 Ф.3) - (3395 гр. 3 Ф. 3) Залишок коштів на початок року 3405 Рядок 1165 гр. 3 Ф.1 Х Наводять суму грошових коштів, відображених в Балансі підприємства на початок звітного періоду Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 Рядок 3515 гр. 4 Ф. 3

Аналітичні дані рахунків 30, 31 в коресп. суб. 714, 744, 945, 974 Рядок 3515 гр. 3 Ф. 3Аналітичні дані рахунків 30, 31 у кореспонденції суб 714, 744, 945, 974 Відображають суми збільшення або зменшення (наводиться в дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду. Залежно від результату перерахунку, суму зазначають із плюсом або з мінусом Залишок коштів на кінець року 3415 (3400 + 3405 + 3410 гр. 3 Ф. 3)

або

(3405 гр. 3 Ф. 3) - (3400 + 3410 гр. 4 Ф.3)

або (3400 + 3405 гр. 3 Ф. 3) - (3410 гр. 4 Ф. 3)або

(3405 + 3410 гр. 3 Ф. 3) - (3400 гр. 4Ф. 3) Х МАЄ ДОРІВНЮВАТИ Рядку 1165 графи 4 Балансу

Показать полностью… https://vk.com/doc153132262_437998335
172 Кб, 27 сентября 2016 в 19:36 - Россия, Москва, РАХИ, 2016 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении