Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076108 из РАХИ

Постатейний аналіз Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) за змістом та джерелом отримання інформації

Найменування статті Код рядка Джерело інформації

для заповнення Примітка 1 2 3 4 АКТИВ БАЛАНСУ I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 Різниця між значеннями рядків 1001 і 1002 Відображається залишкова вартість об'єктів, уключених до складу нематеріальних активів відповідно

до П(С)БО 8.

Також окремо показуються: первісна вартість 1001 Сальдо за Дт рах. 12 - первісна (переоцінена) вартість. Не включається до підсумку Балансу накопичена амортизація 1002 Сальдо за Кт субрах. 133 - нарахована в установленому порядку сума накопиченої амортизації. Наводиться в дужках. Не включається до підсумку Балансу Незавершені капітальні інвестиції 1005 Сальдо за Дт рах. 15 Відображається вартість незавершених на дату Балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів необоротних активів (уключаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та устаткування для монтажу) Основні засоби 1010 Різниця між значеннями рядків 1011 і 1012 Відображається залишкова вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів та орендованих цілісних майнових комплексів, що включені до складу основних засобів відповідно до П(С)БО 7; вартість основних засобів, отриманих у довірче управління, на праві господарського відання або праві оперативного управління; вартість інших необоротних матеріальних активів.

Також окремо показуються: первісна вартість 1011 Сальдо за Дт субрах. 101 - 109 і рах. 11 - первісна (переоцінена) вартість.

Не включається до підсумку Балансу знос 1012 Сальдо за Кт субрах. 131 і 132 - нарахована в установленому порядку сума зносу. Наводиться в дужках.

Не включається до підсумку Балансу Інвестиційна нерухомість

1015

Відображається вартість об'єктів, віднесених до інвестиційної нерухомості відповідно до П(С)БО 32. У цій статті наводяться: Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю) - справедлива вартість інвестиційної нерухомості (якщо облік ведеться за справедливою вартістю) Різниця між значеннями рядків 1016 і 1017 - залишкова вартість інвестиційної нерухомості (якщо облік ведеться за первісною вартістю) Додатковий рядок

(Первісна вартість інвестиційної нерухомості) 1016 Сальдо за Дт субрах. 100

(у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю) Відображається первісна вартість інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю.

Не включається до підсумку Балансу Додатковий рядок

(Знос інвестиційної нерухомості) 1017 Сальдо за Кт субрах. 135 Відображається сума зносу інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю. Показник наводиться в дужках і не включається до підсумку Балансу Довгострокові біологічні активи 1020 Відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться відповідно до П(С)БО 30. У цій статті наводяться: Сальдо за Дт субрах. 161, 163 і 165 - справедлива вартість (якщо облік ведеться за справедливою вартістю) Різниця між значеннями рядків 1021 і 1022 - залишкова вартість (якщо облік ведеться за первісною вартістю) Додатковий рядок (Первісна вартість довгострокових біологічних активів) 1021 Сальдо за Дт субрах. 162, 164 і 166 - первісна (переоцінена) вартість.

Не включається до підсумку Балансу Додатковий рядок (Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів) 1022 Сальдо за Кт субрах. 134 - сума накопиченої амортизації. Наводиться в дужках. Не включається до підсумку Балансу Довгострокові фінансові інвестиції: Відображаються фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інвестиції, які не може бути вільно реалізовано в будь-який момент.

При цьому окремо виділяються: Ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 Сальдо за Дт субрах. 141 - фінансові інвестиції, які відповідно до П(С)БО 12 обліковуються за методом участі в капіталі інші фінансові інвестиції 1035 Сальдо за Дт субрах. 142 і 143 - інші фінансові інвестиції (інвестиції пов'язаним сторонам та непов'язаним сторонам) Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 Сальдо за Дт субрах. 181, 182 і 183 Відображається дебіторська заборгованість фізичних та юридичних осіб, що не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати Балансу Відстрочені податкові активи* (визначені згідно з П(С)БО 17) 1045 Сальдо за Дт рах. 17 Відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, у результаті виникнення тимчасової податкової різниці між обліковою та податковою базами оцінки Додатковий рядок

(Гудвіл) 1050 Сальдо за Дт субрах. 191 і 193 Відображається величина гудвілу, що виник у результаті придбання підприємства та визначений відповідно до П(С)БО 19 Інші необоротні активи 1090 Сальдо за Дт субрах. 184 Відображаються суми необоротних активів, які не може бути включено до наведених вище статей розділу I "Необоротні активи" Балансу Усього за розділом I 1095 Ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1015 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1035 + ряд. 1040 + ряд. 1045 + ряд. 1050 + ряд. 1090 II. Оборотні активи Запаси* 1100 Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування субрах. 286) Відображається загальна вартість запасів, для розгорнутого відображення якої передбачено додаткові рядки * Якщо підприємство розшифровує дані про всі запаси в додаткових рядках 1101 - 1104, то ряд. 1100 = ряд. 1101 + ряд. 1102 + ряд. 1103 + ряд. 1104. Якщо за наявності відповідних показників розшифровуються не всі зазначені рядки, то значення ряд. 1100 перевищуватиме таку суму. Додатковий рядок (Виробничі запаси) 1101 Сальдо за Дт рах. 20 і 22 Відображається вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних та допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання у процесі нормального операційного циклу. Не включається до підсумку Балансу Додатковий рядок (Незавершене виробництво) 1102 Сальдо за Дт рах. 23 і 25 Відображаються витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва та валова заборгованість замовників за будівельними контрактами. Не включається до підсумку Балансу Додатковий рядок (Готова продукція) 1103 Сальдо за Дт рах. 26 і 27 Відображаються запаси виробів на складі, обробка яких завершена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані відповідно до умов договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, що не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, не прийняті замовником, наводяться у складі незавершеного виробництва. Не включається до підсумку Балансу Додатковий рядок (Товари) 1104 Згорнуте сальдо за Дт рах. 28 без урахування субрах. 286 (сальдо за Дт субрах. 281, 282, 283 і 284 за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285) Відображається вартість придбаних підприємством для подальшого продажу товарів без суми торговельних націнок.

Не включається до підсумку Балансу Поточні біологічні активи 1110 Сальдо за Дт рах. 21 Відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі та в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за П(С)БО 30 Додатковий рядок (Векселі одержані) 1120 Сальдо за Дт рах. 34 Відображається забезпечена векселями заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги. Показник дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводиться в Балансі за чистою реалізаційною вартістю Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 Різниця між сальдо за Дт рах. 36 та сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що стосується заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги) Відображається дебіторська заборгованість покупців або замовників за надані ними продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем). У цьому рядку повинна відображатися чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, тобто за мінусом нарахованого резерву сумнівних боргів Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 Сальдо за Дт субрах. 371 Відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок майбутніх постачань з бюджетом 1135 Сальдо за Дт субрах. 641 і 642 Відображається дебіторська заборгованість фінансових та податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету Ряд. 1135 ? ряд. 1136 у тому числі з податку на прибуток 1136 Сальдо за Дт

субрах. 641 у частині податку на прибуток Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у частині податку на прибуток, яка може виникнути, зокрема, завдяки щомісячним авансовим внескам*. Не включається до підсумку Балансу Додатковий рядок

(Дебіторська заборгованість щодо розрахунків за нарахованими доходами) 1140 Сальдо за Дт субрах. 373 Відображається сума дивідендів, процентів, роялті тощо, які нараховані та підлягають отриманню Додатковий рядок

(Дебіторська заборгованість щодо розрахунків за внутрішніми розрахунками) 1145 Сальдо за Дт субрах. 682 і 683 Відображаються заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість за внутрішньовідомчими розрахунками Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 Сальдо за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378 і 685, рах. 65 і 66 Відображається заборгованість дебіторів, яку не може бути включено до інших статей дебіторської заборгованості та яка підлягає відображенню у складі оборотних активів. Показник дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводиться в Балансі за чистою реалізаційною вартістю Поточні фінансові інвестиції 1160 Сальдо за Дт субрах. 352 Відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які може бути вільно реалізовано в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів) Гроші та їх еквіваленти 1165 Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334 і 351 Відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Кошти, які не можна використовувати для операцій протягом одного року починаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. У додаткових рядках цієї статті окремо можуть наводитися: Ряд. 1165 ? ряд. 1166 + ряд. 1167 Додатковий рядок

(Готівка) 1166 Сальдо за Дт рах. 30 - грошові кошти в готівковій формі.

Не включається до підсумку Балансу Додатковий рядок

(Рахунки в банках) 1167 Сальдо за Дт рах. 31 - грошові кошти на банківських рахунках підприємства. Не включається до підсумку Балансу Витрати майбутніх періодів 1170 Сальдо за Дт рах. 39 Відображаються витрати, понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але відносяться до майбутніх звітних періодів Інші оборотні активи 1190 Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643 і 644 Відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу II "Оборотні активи", зокрема:

- вартість грошових документів (поштових марок, оплачених проїзних документів, оплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо) у національній валюті;

- вартість грошових документів в іноземній валюті.

Крім того, до цього рядка включається сальдо за дебетом субрах. 643 і 644 Усього за розділом II 1195 Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1120 + ряд. 1125 + ряд. 1130 + ряд. 1135 + ряд. 1140 + ряд. 1145 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Сальдо за Дт рах. 286 Відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, яка визначається відповідно до П(С)БО 27 Баланс 1300 Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200 ПАСИВ БАЛАНСУ I. Власний капітал Зареєстрований капітал 1400 Сальдо за Кт рах. 40, 41 Наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Імовірно, у цій статті тепер відображатиметься також сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбачена установчими документами Капітал у дооцінках 1405 Сальдо за Кт субрах. 423 Найімовірніше, у цій статті відображатиметься сума дооцінки необоротних активів, що раніше включалася до складу іншого додаткового капіталу Додатковий капітал 1410 Сальдо за Кт субрах. 421 Акціонерними товариствами показується сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість Сальдо за Кт субрах. 422 Іншими підприємствами відображається сума капіталу, вкладеного засновниками понад статутний капітал Сальдо за Кт субрах. 424, 425 Наводиться вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу, зокрема, капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів Додатковий рядок (Емісійний дохід) 1411 Сальдо за Кт субрах. 421 Акціонерними товариствами окремо довідково може показуватися сума емісійного доходу (сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість). Не включається до підсумку Балансу Резервний капітал 1415 Сальдо за Кт рах. 43 Наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 Сальдо за Кт субрах. 441 та рах. 79 (сальдо за Дт субрах. 442, 443 і рах. 79) Відображається або сума нерозподіленого прибутку (сальдо за кредитом субрах. 441 та рах. 79), або сума непокритого збитку (сальдо за дебетом субрах. 442 та рах. 79).

При цьому сума непокритого збитку наводиться в дужках та віднімається при визначенні підсумку власного капіталу Неоплачений капітал 1425 Сальдо за Дт рах. 46 Відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках та віднімається при визначенні підсумку власного капіталу Вилучений капітал 1430 Сальдо за Дт рах. 45 Господарськими товариствами відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках та віднімається при визначенні підсумку власного капіталу Додатковий рядок

(Інші резерви) 1435 Сальдо за Кт субрах. 426 Наводиться сума інших резервів підприємства, які не знайшли відображення в інших статтях розділу. Це може бути, наприклад, спрямування підприємствами державного та комунального секторів економіки частини чистого прибутку на створення фондів спеціального призначення Усього за розділом I 1495 Ряд. 1400 + ряд. 1405 + ряд. 1410 + ряд. 1415 + ряд. 1435 + ряд. 1420 (прибуток) (- ряд. 1420 (збиток)) - ряд. 1425 - ряд. 1430 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання* (У цьому рядку відображаються відстрочені податкові зобов'язання, визначені згідно з П(С)БО 17) 1500 Сальдо за Кт рах. 54 Відображається сума податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах унаслідок утворення тимчасової податкової різниці між обліковою та податковою базами оцінки Додатковий рядок

(Пенсійні зобов'язання) 1505 Сальдо за Кт субрах. 472 Відображаються нараховані у звітному періоді витрати на додаткове пенсійне забезпечення співробітників Довгострокові кредити банків 1510 Сальдо за Кт субрах. 501, 502, 503 і 504 Відображається сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, що не є поточними зобов'язаннями Інші довгострокові зобов'язання 1515 Сальдо за Кт субрах. 505 і 506, рах. 51, 52, 53, 55 Наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язань із залучення позикових коштів, а також сума інших довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу Довгострокові забезпечення 1520 Сальдо за Кт субрах. 473, 474, 478 (у частині довгострокових забезпечень) Відображається залишок коштів на довгострокові забезпечення майбутніх витрат та платежів (на забезпечення гарантійних зобов'язань, на суму зобов'язання, яке відповідно до законодавства виникає в підприємства щодо демонтажу, переміщення об'єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання, тощо), у тому числі довгострокові забезпечення виплат персоналу Додатковий рядок (Довгострокові забезпечення виплат персоналу) 1521 Сальдо за Кт субрах. 474 (у частині довгострокових забезпечень виплат персоналу) Відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, що стосуються довгострокових виплат персоналу відповідно до норм П(С)БО 26,

величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. Не включається до підсумку Балансу Цільове фінансування 1525 Сальдо за Кт рах. 48 Відображаються залишки коштів цільового фінансування та цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств Додатковий рядок (Благодійна допомога) 1526 Сальдо за Кт субрах. 483 Відображається сума коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих як благодійна допомога, що відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ. Не включається до підсумку Балансу Усього за розділом II 1595 Ряд. 1500 + ряд. 1505 + ряд. 1510 + ряд. 1515 + ряд. 1520 + ряд. 1525 III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт) та 60 Відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками Додатковий рядок

(Векселі видані) 1605 Сальдо за Кт рах. 62 Відображається сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі у забезпечення постачання товарів (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 Сальдо за Кт рах. 61 Відображається сума довгострокових зобов'язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців із дати Балансу за товари, роботи, послуги 1615 Сальдо за Кт рах. 63 Відображається сума заборгованості постачальникам та підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями) розрахунками з бюджетом 1620 Сальдо за Кт субрах. 641 і 642 Відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, уключаючи податки з працівників підприємства у тому числі з податку на прибуток 1621 Сальдо за Кт субрах. 641 Відображається заборгованість підприємства перед бюджетом за поточним податком на прибуток. Не включається до підсумку Балансу розрахунками

зі страхування 1625 Сальдо за Кт рах. 65 Відображається сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників розрахунками з оплати праці 1630 Сальдо за Кт рах. 66 Відображається заборгованість підприємства з оплати праці, уключаючи депоновану заробітну плату Додатковий рядок

(Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами) 1635 Сальдо за Кт субрах. 681 Відображається сума авансів, отриманих від інших осіб у рахунок наступного постачання продукції, виконання робіт (послуг) Додатковий рядок

(Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками) 1640 Сальдо за Кт рах. 67 Відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо), за виплатами за користування майном (земельним та майновим паєм) та виплатами у зв'язку з отриманням частини активів підприємства, що належить учаснику (засновнику), який вибув Додатковий рядок

(Поточна кредиторська заборгованість за внутрішніми розрахунками) 1645 Сальдо за Кт субрах. 682 і 683 Відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість за внутрішньовідомчими розрахунками (наприклад, заборгованість за розрахунками з виробничими одиницями та господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств тощо) Поточні забезпечення 1660 Сальдо за Кт субрах. 471, 477, 473, 474 (у частині поточних забезпечень) Відображається залишок коштів на поточні забезпечення майбутніх витрат та платежів (забезпечення виплат відпусток, забезпечення матеріального заохочення та інші поточні забезпечення) Доходи майбутніх періодів 1665 Сальдо за Кт рах. 69 Відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, що відносяться до майбутніх звітних періодів Інші поточні зобов'язання 1690 Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, 684 і 685 Відображаються суми зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених у цьому розділі Усього за розділом III 1695 Ряд. 1600 + ряд. 1605 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1635 + ряд. 1640 + ряд. 1645 + ряд. 1660 + ряд. 1665 + ряд. 1690 IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 Сальдо за Кт субрах. 680 Відображаються зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, що визначаються відповідно до П(С)БО 27 Баланс 1900 Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700 Примітка. В таблиці незазначені деякі додаткові статті, призначені для вузького кола підприємств (наприклад, для підприємств страхової діяльності), а також додатковий розділ V пасиву Балансу, виділений для відображення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (рядок 1800).

Показать полностью… https://vk.com/doc153132262_437998333
146 Кб, 27 сентября 2016 в 19:36 - Россия, Москва, РАХИ, 2016 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении