Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076152 из РАХИ

Затверджено

наказом ДКУ від 28.11.2000 №119

зі змінами та доповненнями

(нак.від 15.02.01 №16; нак.від 29.03.01 №42;

нак від 23.04.01 №57; нак від 04.05.01 №70;

нак.від24.07.01 №127; нак.від 30.08.01 №150;

нак.від 11.01.02 №2; нак.від 30.01.02 №15;

нак.від 18.02.02 №27; нак.від 16.06.02 №114;

нак.від 10.09.02 №171; нак.від 11.11.02 №211;

нак. від 13.02.03 №27; нак.від 25.02.03 № 42; нак.від 11.03.03 №50; нак.від 16.04.03 №88; нак.від 30.04.03 №99; нак.від 30.04.03 №100;

нак.від 29.07.2003 №150; нак.від 13.01.04 №1; нак.від 16.02.04 №24; нак.від 30.03.04 №59; нак.від 16.06.04 №101; нак.від 12.07.04 №116; нак.від 25.10.04 №184; нак.від. 03.11.04 №193;

нак.від 02.02.05 №21; нак.від 26.04.05 №77; нак.від 17.11.05 №208; нак.від 28.12.05 №245;

нак.від 25.05.06 №146)

Інструкція по застосуванню Плану рахунків

бухгалтерського обліку виконання

державного та місцевих бюджетів

План рахунків по виконанню державного та місцевих бюджетів - систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації відповідних операцій та відображення бухгалтерської інформації, забезпечує складання фінансової звітності.

План рахунків, розроблений відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, є складовою частиною національної системи бухгалтерського обліку.

При побудові Плану рахунків враховано особливості виконання державного та місцевих бюджетів, функціонування Єдиного казначейського рахунку, виконання місцевих бюджетів через органи Державного казначейства, з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку та звітності. Будова Плану рахунків базується на класифікації рахунків за економічним змістом з метою отримання інформації про виконання бюджетів та здійснення контролю за цим процесом.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з виконанням функцій, які покладаються на органи Державного казначейства та фінансові органи, тобто касове виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, тощо.

Мета і завдання Плану рахунків

План рахунків розроблено для забезпечення потреб ведення бухгалтерського обліку операцій по виконанню державного та місцевих бюджетів за касовим методом та складання фінансової звітності.

План рахунків надає змогу здійснювати детальний і повний облік операцій, пов'язаних з виконанням бюджетів, а також своєчасно надавати детальну, достовірну і змістовну інформацію керівництву органів Державного казначейства та фінансових органів, Міністерству фінансів України, статистичним відомствам, податковим органам та іншим користувачам.

Принципи побудови Плану рахунків

План рахунків грунтується на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та звітності, що засновані за такими принципами:

законність - звітність повинна відповідати правилам та процедурам, які передбачені законодавчими та нормативними актами;

достовірність - правдиве відображення у бухгалтерській звітності фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;

повнота бухгалтерського обліку - всі операції по виконанню бюджетів в органах Державного казначейства підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій органів Державного казначейства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею. Повнота та достовірність в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова політика та процедури органів Державного казначейства забезпечать виконання всіх правил бухгалтерського обліку, а також, якщо ці правила застосовуються без відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій, подій та ситуацій;

дата операції - операції по виконанню бюджетів реєструються в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку;

прийнятність вхідного балансу - залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець попереднього звітного періоду;

превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за їх юридичною формою;

суттєвість - у фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів звітності;

доречність - корисність інформації для підготовки та прийняття економічних рішень;

відкритість - фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача;

сталість - постійне, протягом бюджетного року, застосування обраних методів. Зміна методів обліку потребує додаткового обгрунтування і розкриття у фінансових звітах.

правильність - сумлінне застосування прийнятих правил та процедур;

обережність - обгрунтована, розсудлива оцінка фактів;

незалежність - відокремленість фінансових бюджетних років (звітних періодів);

співставність - можливість визначення тенденцій виконання бюджету через співставлення інформації, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу;

своєчасність - забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої та виконавчої влади, які приймають рішення, здійснюють оцінку виконання бюджету, готують пропозиції щодо складання бюджету, тощо, та інших користувачів;

безперервність - оцінка активів здійснюється, виходячи з того, що процес виконання бюджетів є постійним;

консолідація - складання зведеної фінансової звітності про виконання бюджетів в цілому по системі Державного казначейства України з урахуванням підвідомчих управлінь та відділень в розрізі бюджетів, за винятком залишків за внутрішньосистемними розрахунками;

окреме відображення активів та пасивів - цей принцип передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді. Усі рахунки є активними або пасивними за винятком клірингових (рахунків за розрахунками), технічних та транзитних рахунків.

Структура Плану рахунків

Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за активами та зобов'язаннями.

Балансові рахунки (синтетичний облік) забезпечують інформацію про операції, які виконуються органами фінансової системи при виконанні бюджетів та їх відображення у фінансовій звітності.

Синтетичний облік здійснюється на рівні класів, розділів, груп та балансових рахунків.

Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію забезпечується за допомогою аналітичного обліку, що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих балансових рахунків.

Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття будь-яких аналітичних рахунків передбачає обов'язкові параметри, згідно з вимогами Державного казначейства України. Додаткова інформація, необхідна для органів фінансової системи, може бути забезпечена за допомогою додаткових параметрів, визначених самостійно. Органи фінансової системи можуть самостійно збільшувати кількість необхідних їм параметрів.

Кожний клас розподілений на:

рахунки ІІ порядку (двозначні-розділ);

рахунки ІІІ порядку (трьохзначні-група);

рахунки ІV порядку (чотиризначні-балансовий рахунок).

План рахунків поділяється на три логічні частини: баланс, бюджетні рахунки ( доходи і видатки) меморандні і позабалансові рахунки.

План рахунків складається:

Балансові рахунки:

Клас перший. Активи.

Клас другий. Зобов'язання.

Клас третій. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів.

Клас четвертий. Розрахунки.

Рахунки доходів та видатків бюджету (бюджетні рахунки):

Клас п'ятий. Результат виконання бюджету.

Клас шостий. Доходи бюджету.

Клас сьомий. Видатки бюджету.

Меморандні і позабалансові рахунки:

Клас восьмий. Управлінський облік.

Клас дев'ятий. Позабалансовий облік.

Характеристика класів рахунків

Перший клас Плану рахунків визначає активи бюджетів. Цей клас включає кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ, кошти бюджетів у інших банках, розміщені депозити, цінні папери, надані бюджетні кредити, інші активи (кошти в дорозі та заблоковані на рахунках, товарно-матеріальні цінності), субкореспондентські рахунки, відкриті в органах Державного казначейства. Всі рахунки першого класу активні.

Другий клас Плану рахунків визначає зобов?язання, які виникають в процесі виконання бюджетів. Цей клас включає зобов'язання, що пов'язані з випуском в обіг цінних паперів, за отриманими кредитами та депозитами, за іншими зобов?язаннями. Всі рахунки другого класу пасивні.

У третьому класі Плану рахунків відображені зобов'язання за операціями Державного казначейства за коштами бюджетів та розпорядників бюджетних коштів. Цей клас включає операції за коштами: державного бюджету, місцевих бюджетів; які підлягають розподілу між рівнями бюджетів; тимчасово віднесеними на доходи бюджету; на рахунках розпорядників бюджетних коштів, органів Державного казначейства. Рахунки третього класу пасивні.

У четвертому класі Плану рахунків відображаються розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі їх виконання, розрахунки за векселями, позицію Державного казначейства щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки. Всі рахунки четвертого класу активно-пасивні.

П'ятий клас Плану рахунків визначає результат виконання бюджетів. Він включає результат виконання загального та спеціального фондів бюджетів. Рахунки п'ятого класу активно-пасивні.

У шостому класі Плану рахунків відображаються доходи. Цей клас включає доходи: державного та місцевих бюджетів, доходи, які підлягають розподілу; кошти тимчасово віднесені на доходи бюджетів. Всі рахунки шостого класу пасивні, крім рахунку 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів", який є контрпасивним.

У сьомому класі Плану рахунків відображаються видатки. Цей клас включає видатки державного та місцевого бюджетів. Всі рахунки сьомого класу активні за винятком рахунків: 713 групи "Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашення", 723 групи "Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення" які є активно-пасивні та 7911 "Контррахунок за видатковими операціями" який є контрактивний і 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення", який є активно-пасивним.

Восьмий клас Плану рахунків включає меморандні (технічні) рахунки, які є елементом управлінського обліку і не входять в баланс про виконання бюджету. Цей клас включає кошти передані та кошти отримані органами Державного казначейства в процесі виконання бюджетів. Рахунки 81 розділу

"Кошти отримані" пасивні, рахунки 82 та 83 розділів - активні, а рахунки 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами" - контрактивний і рахунок 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами" - контрпасивний.

У дев'ятому класі Плану рахунків відображаються позабалансові статті. Цей клас включає: тимчасові планові показники, пропозиції та інші планові показники; кошторисні призначення; асигнування; планові показники за доходами бюджету; зобов?язання розпорядників бюджетних коштів; розрахункові документи, не оплачені в строк; нараховані доходи і витрати; зобов?язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій. Рахунки 90, 91, 92, 94, 95 розділів - пасивні; рахунки 93 розділу - активні. Рахунки: 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" - контрактивний та 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"- контрпасивний.

1. Активи

11 Кошти бюджетів в Національному банку України 111 Кошти в НБУ до запитання 1111 А Єдиний казначейський рахунок

Призначення рахунку: для обліку коштів на кореспондентських рахунках органів Державного казначейства, які відкрито в установах Національного банку України

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на користь загального та спеціального фондів державного бюджету, Державного казначейства, його клієнтів, в тому числі розпорядників бюджетних коштів та місцевих бюджетів, які знаходяться на казначейському обслуговуванні

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються за дорученням Державного казначейства за операціями по виконанню бюджетів, за операціями клієнтів, в тому числі розпорядників бюджетних коштів і місцевих бюджетів, а також списання у безспірному (безакцептному) порядку згідно з чинним законодавством 112 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ 1121 А Рахунок Державного казначейства в НБУ для виплати готівкових коштів

Призначення рахунку: для обліку коштів, що направляються на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам на рахунках в установах НБУ

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум, що направляються на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам, на рахунки, відкриті на ім'я органів Державного казначейства в установах НБУ

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що виплачені розпорядникам коштів бюджету та одержувачам готівкою 1122 А Інші рахунки Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів на інших рахунках Державного казначейства, відкритих в НБУ

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів, що надходять на інші рахунки Державного казначейства, відкриті в НБУ

За кредитом рахунку проводиться списання за призначенням сум коштів з інших рахунків Державного казначейства, відкритих в НБУ 12 Кошти бюджетів в інших банках 121 Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки "Ностро") 1211 А Кореспондентські рахунки Державного казначейства в інших банках-резидентах

Призначення рахунку: для обліку коштів на кореспондентських рахунках Державного казначейства, відкритих в інших банках-резидентах

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на кореспондентські рахунки органів Державного казначейства, відкриті в інших банках-резидентах

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються за дорученням органів Державного казначейства з кореспондентських рахунків, відкритих в інших банках-резидентах 1212 А Кореспондентські рахунки Державного казначейства в банках-нерезидентах

Призначення рахунку: для обліку коштів на кореспондентських рахунках Державного казначейства, відкритих в інших банках-нерезидентах

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на кореспондентські рахунки органів Державного казначейства, відкриті в інших банках-нерезидентах

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються за дорученням органів Державного казначейства з кореспондентських рахунків, відкритих в інших банках-нерезидентах 122 Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках 1221 А Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, в установах банків

Призначення рахунку: для обліку коштів розпорядників, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні і мають відкриті рахунки в установах банків. Джерелом інформації для відображення операцій за цим рахунком є, в тому числі, і звіти розпорядників коштів державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надходять на рахунки, на користь розпорядників бюджетних коштів, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що списуються з рахунків за дорученням розпорядників коштів державного бюджету 1222 А Інші рахунки Державного казначейства в установах банків

Призначення рахунку: для обліку коштів на інших рахунках органів Державного казначейства, відкритих в установах банків. Застосовується в органах Державного казначейства, що не перейшли на функціонування через СЕП НБУ

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки органів Державного казначейства, відкриті в установах банків

За кредитом рахунку проводиться списання коштів з рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків 1223 А Рахунки Державного казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів

Призначення рахунку: для обліку коштів, що направляються на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам на рахунках органів Державного казначейства в установах уповноважених банків

За дебетом рахунку проводяться зарахування сум, що направляються на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам на рахунки, відкриті на ім'я органів Державного казначейства в установах уповноважених банків

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що виплачені розпорядникам коштів бюджету та одержувачам готівкою 123 Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках 1231 А Рахунки місцевих бюджетів в установах банків

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в установах банків. Застосовується для обліку коштів місцевих бюджетів, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні

За дебетом рахунку проводяться суми коштів місцевих бюджетів, які надходять на рахунки в установах банків

За кредитом рахунку проводяться суми коштів місцевих бюджетів, що списуються з рахунків, відкритих в установах банків 1232 А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, в установах банків

Призначення рахунку: для обліку коштів розпорядників місцевого бюджету, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні і мають відкриті рахунки в установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкриті в установах банків

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що списуються з рахунків розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкриті в установах банків 124 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 1241 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою.

За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з готівкою.

За кредитом рахунку проводиться списання сум дебіторської заборгованості за операціями з готівкою в разі її надходження. 1242

А Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками 13 Розміщені депозити 131 Депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку 1311 А Короткострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на короткострокових депозитах у Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів державного бюджету в НБУ

За кредитом рахунку проводяться суми повернення депозитів державного бюджету від установ НБУ 1312 А Середньострокові депозити державного бюджету,

Розміщені в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на середньострокових депозитах у Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1313 А Довгострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на довгострокових депозитах у Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1314 А Прострочена заборгованість за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку сум простроченої заборгованості за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум простроченої заборгованості за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунку проводиться списання сум простроченої заборгованості за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку за умови їх повернення 1315 А Депозити державного бюджету до запитання, розміщені в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на депозитах до запитання у Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 132 Інші депозити державного бюджету 1321 А Інші короткострокові депозити державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на короткострокових депозитах в установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1322 А Інші середньострокові депозити державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на середньострокових депозитах в установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1323 А Інші довгострокові депозити державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на довгострокових депозитах в установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1324 А Прострочена заборгованість за іншими депозитами державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за іншими депозитами державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум простроченої заборгованості за іншими депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунку проводиться списання сум простроченої заборгованості за іншими депозитами державного бюджету, за умови їх повернення 1325 А Інші депозити державного бюджету до запитання

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на депозитах до запитання в установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1326 А Гарантійні депозити та грошове покриття в банках

Призначення рахунку: для обліку коштів, які вимагаються банками-контрагентами на покриття кредитного ризику за різними операціями в цих банках(депозитами, акредитивами)

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених депозитів та суми грошового покриття за відповідними акредитивами тощо.

За кредитом рахунку проводяться суми повернених депозитів та суми виконаних акредитивів, а також суми, перераховані на рахунки простроченої і сумнівної заборгованості 133 Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку 1331 А Короткострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на короткострокових депозитах у Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1332 А Середньострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на середньострокових депозитах у Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1333 А Довгострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на довгострокових депозитах у Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1334 А Прострочена заборгованість за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку сум простроченої заборгованості за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум простроченої заборгованості за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунку проводиться списання сум простроченої заборгованості за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку за умови їх повернення 1335 А Депозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на депозитах до запитання у Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 134 Інші депозити місцевого бюджету 1341 А Інші короткострокові депозити місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на короткострокових депозитах в установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1342 А Інші середньострокові депозити місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на середньострокових депозитах в установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1343 А Інші довгострокові депозити місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на довгострокових депозитах в установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 1344 А Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за іншими депозитами місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум простроченої заборгованості за іншими депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунку проводиться списання сум простроченої заборгованості за іншими депозитами місцевого бюджету, за умови їх повернення 1345 А Інші депозити місцевого бюджету до запитання

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на депозитах до запитання в установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів 14 Цінні папери 141 Цінні папери в активі державного бюджету 1411 А Цінні папери в активі державного бюджету

Призначення рахунку: цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносин позики та визначають взаємовідносини між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів

За дебетом рахунку проводиться суми залучених цінних паперів

За кредитом рахунку проводиться сума продажу або погашення цінних паперів

142 Цінні папери в активі місцевого бюджету 1421 А Цінні папери в активі місцевого бюджету

Призначення рахунку: цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносин позики та визначають взаємовідносини між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів

За дебетом рахунку проводиться суми залучених цінних паперів

За кредитом рахунку проводиться сума продажу або погашення цінних паперів 15 Надані бюджетні кредити та позички 151 Кредити, надані з державного бюджету 1511 А Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових кредитів, наданих з державного бюджету відповідно до окремих рішень Уряду та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес

За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані з державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в погашення заборгованості за наданими з державного бюджету короткостроковими кредитами 1512 А Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум довгострокових кредитів наданих з державного бюджету відповідно до окремих рішень Уряду та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес

За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані з державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в погашення заборгованості за наданими з державного бюджету довгостроковими кредитами 152 Кредити, надані з місцевого бюджету 1521 А Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових кредитів наданих з місцевих бюджетів відповідно до окремих рішень місцевих Рад народних депутатів та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес

За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані з місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в погашення заборгованості за наданими з місцевих бюджетів короткостроковими кредитами 1522 А Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум довгострокових кредитів наданих з місцевих бюджетів відповідно до окремих рішень місцевих Рад народних депутатів та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес

За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані з місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в погашення заборгованості за наданими з місцевих бюджетів довгостроковими кредитами 153 Кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання 1531

А Короткострокові кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових кредитів, що надавались під гарантії держави і за якими держава виконала гарантійне зобов'язання.

За дебетом рахунку проводяться суми короткострокових кредитів, за якими держава виконала гарантійні зобов'язання.

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в погашення заборгованості за короткостроковими кредитами від суб'єктів господарювання 1532

А Довгострокові кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку сум довгострокових кредитів, що надавались під гарантії держави і за якими держава виконала гарантійне зобов'язання.

За дебетом рахунку проводяться суми довгострокових кредитів, за якими держава виконала гарантійні зобов'язання.

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в погашення заборгованості за довгостроковими кредитами від суб'єктів господарювання 154 Позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 1541

А Короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

За дебетом рахунку проводяться суми короткострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від позичальників в рахунок погашення короткострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та/або суми, віднесені на рахунки 1542 А "Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку", 1543 А "Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку". 1542

А Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Призначення рахунку: для обліку сум пролонгованих позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

За дебетом рахунку проводяться суми пролонгованих позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від позичальників в рахунок погашення пролонгованих позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та/або суми, віднесені на рахунок 1543 А "Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 1543

А Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Призначення рахунку: для обліку сум простроченої заборгованості за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від позичальників в рахунок погашення простроченої заборгованості за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 1544А Середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Призначення рахунку: для обліку сум середньострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

За дебетом рахунку проводяться суми середньострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від позичальників в рахунок погашення середньострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та/або суми, віднесені на рахунок 1543 А "Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку". 1545А Короткострокові позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам

Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових позичок, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам.

За дебетом рахунку проводяться суми короткострокових позичок, наданих відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам для покриття касових розривів.

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від позичальників в рахунок погашення короткострокових позичок, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. 16 Інші активи 161 Кошти державного бюджету в дорозі 1611 А Кошти загального фонду державного бюджету в дорозі

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, які перераховано одним органом Державного казначейства іншому в кінці звітного періоду, а надійшли за призначенням в наступному звітному періоді

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не зараховані на рахунки органу Державного казначейства у поточному місяці і на звітну дату рахуються сумами в дорозі

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховуються на рахунки органів Державного казначейства 1612 А Кошти спеціального фонду державного бюджету в дорозі

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету в дорозі, які перераховано одним органом Державного казначейства іншому в кінці звітного періоду, а надійшли за призначенням в наступному звітному періоді

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не зараховані на рахунки органу Державного казначейства у поточному звітному періоді і на звітну дату рахуються сумами в дорозі

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховуються на рахунки органу Державного казначейства 162 Активи державного бюджету за взаємними розрахунками 1621 А Активи загального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками

Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками місцевих бюджетів перед державним бюджетом

За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості місцевих бюджетів за взаємними розрахунками перед державним бюджетом за умови її погашення 1622 А Активи спеціального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками

Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання спеціального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками місцевих бюджетів перед державним бюджетом

За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості за взаємними розрахунками місцевих бюджетів перед державним бюджетом за умови її погашення 163 Інші активи державного бюджету 1631 А Товарно-матеріальні цінності в активі державного бюджету

Призначення рахунку: для сумарного обліку товарно-матеріальних цінностей, зарахованих в рахунок сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, що надходять в актив державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, що направлені на здійснення видатків державного бюджету 1632А Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в банках

Призначення рахунку: передбачено для обліку коштів державного бюджету, які заблоковані на рахунках в банках.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів державного бюджету, заблокованих на рахунках в банках.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів державного бюджету, що розблоковано. 164 Кошти місцевого бюджету в дорозі 1641 А Кошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду місцевих бюджетів, які перераховано одним фінансовим органом або органом Державного казначейства в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів іншому в кінці звітного періоду, а надійшли на рахунки інших органів у наступному звітному періоді

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не зараховані на рахунки фінансових органів або органів Державного казначейства в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів у поточному місяці і на звітну дату рахуються сумами в дорозі

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховані на рахунки фінансових органів або органів Державного казначейства в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів 1642 А Кошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які перераховано одним фінансовим органом або органом Державного казначейства в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів іншому в кінці звітного періоду, а надійшли на рахунки інших органів у наступному звітному періоді

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не зараховані на рахунки фінансових органів або органів Державного казначейства в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів у поточному місяці і на звітну дату рахуються сумами в дорозі

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховані на рахунки фінансових органів або органів Державного казначейства в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів 165 Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками 1651 А Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості державного бюджету перед місцевим бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками державного бюджету перед місцевими бюджетами

За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості державного бюджету за взаємними розрахунками перед місцевими бюджетами за умови її погашення 1652 А Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості державного бюджету перед місцевим бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками державного бюджету перед місцевими бюджетами

За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості державного бюджету за взаємними розрахунками перед місцевими бюджетами за умови її погашення 1653 А Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості одного місцевого бюджету перед іншим місцевим бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання загального фонду місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками одного місцевого бюджету перед іншим місцевим бюджетом.

За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості одного місцевого бюджету за взаємними розрахунками перед іншим місцевим бюджетом за умови її погашення. 1654 А Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості одного місцевого бюджету перед іншим місцевим бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання спеціального фонду місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками одного місцевого бюджету перед іншим місцевим бюджетом.

За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості одного місцевого бюджету за взаємними розрахунками перед іншим місцевим бюджетом за умови її погашення. 166 Інші активи місцевого бюджету 1661 А Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках

Призначення рахунку: передбачено для обліку коштів місцевих бюджетів, які заблоковані на рахунках

За дебетом рахунку проводяться суми коштів заблокованих на рахунках

За кредитом рахунку проводяться суми коштів після розблокування рахунків 1662 А Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету

Призначення рахунку: для сумарного обліку товарно-матеріальних цінностей, зарахованих в рахунок сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, що зараховуються в актив місцевого бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, що направлені на здійснення видатків місцевих бюджетів 167 Зобов'язання інших органів Державного казначейства 1671 А Зобов'язання інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум зобов'язань інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться списання сум зобов'язань інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету за умови їх виконання 1672 А Зобов'язання інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань інших органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум зобов'язань інших органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться списання сум зобов'язань інших органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету за умови їх виконання 1673 А Зобов'язання інших органів Державного казначейства за іншими коштами

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань інших органів Державного казначейства за іншими коштами.

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум зобов'язань інших органів Державного казначейства за іншими коштами.

За кредитом рахунку проводиться списання сум зобов'язань інших органів Державного казначейства за іншими коштами за умови їх виконання 168 Інші зобов'язання органів Державного казначейства 1681 А Інші зобов'язання органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум інших зобов'язань на балансі одного органу Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться врахування сум інших зобов'язань органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться списання сум інших зобов'язань органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету за умови їх виконання. 1682 А Інші зобов'язання органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум інших зобов'язань на балансі одного органу Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться врахування сум інших зобов'язань органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться списання сум інших зобов'язань органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету за умови їх виконання. 1683 А Інші зобов'язання органів Державного казначейства за іншими коштами".

Призначення рахунку: для обліку сум інших зобов'язань на балансі одного органу Державного казначейства за коштами, які не можуть бути кваліфіковані як кошти загального або спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться врахування сум інших зобов'язань органів Державного казначейства за іншими коштами державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться списання сум інших зобов'язань органів Державного казначейства за іншими коштами державного бюджету при умові їх виконання. 17 Субрахунки єдиного казначейського рахунку 171 Субрахунки єдиного казначейського рахунку 1711 А Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Призначення рахунку: для обліку руху коштів на субрахунках єдиного казначейського рахунку

За дебетом рахунку проводяться суми, які надходять на субрахунки єдиного казначейського рахунку

За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються з субрахунків єдиного казначейського рахунку

2. Зобов'язання

21 Цінні папери, випущені в обіг 211 Зобов'язання за векселями державного бюджету 2111П Казначейські векселі видані

Призначення рахунку: облік казначейських векселів, виданих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми виданих казначейських векселів

За дебетом рахунку проводяться суми погашення векселів відповідно до законодавчо-нормативної бази 212 Облігації внутрішньої державної позики 2121П Короткострокові облігації внутрішньої державної позики

Призначення рахунку: для обліку короткострокових облігацій внутрішньої державної позики

За кредитом рахунку проводяться суми емісії короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій внутрішньої державної позики

За дебетом рахунку проводяться суми погашення короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій внутрішньої державної позики 2122П Середньострокові облігації внутрішньої державної позики

Призначення рахунку: для обліку середньострокових облігацій внутрішньої державної позики

За кредитом рахунку проводяться суми емісії середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій внутрішньої державної позики

За дебетом рахунку проводяться суми погашення середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій внутрішньої державної позики 2123П Довгострокові облігації внутрішньої державної позики

Призначення рахунку: для обліку довгострокових облігацій внутрішньої державної позики

За кредитом рахунку проводяться суми емісії довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій внутрішньої державної позики

За дебетом рахунку проводяться суми погашення довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій внутрішньої державної позики 213 Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними паперами 2131П Інші цінні папери державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку цінних паперів державного бюджету (крім облігацій та казначейських векселів), емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми емісії інших цінних паперів державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення інших цінних паперів державного бюджету 214 Зобов'язання за векселями місцевого бюджету 2141П Векселі органів місцевого самоврядування видані

Призначення рахунку: для обліку векселів органів місцевого самоврядування, виданих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми виданих векселів органів місцевого самоврядування

За дебетом рахунку проводяться суми погашення векселів органів місцевого самоврядування 215 Облігації місцевого бюджету 2151П Короткострокові облігації місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку короткострокових облігацій місцевого бюджету, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази для фінансування місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми емісії короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій місцевого бюджету 2152П Середньострокові облігації місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку середньострокових облігацій місцевого бюджету, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази для фінансування місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми емісії середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій місцевого бюджету 2153П Довгострокові облігації місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку довгострокових облігацій місцевого бюджету, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази для фінансування місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми емісії довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій місцевого бюджету 216 Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами 2161П Інші цінні папери місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку цінних паперів місцевого бюджету (крім облігацій та векселів), емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми емісії інших цінних паперів місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення інших цінних паперів місцевого бюджету 217 Облігації зовнішньої державної позики 2171П Короткострокові облігації зовнішньої державної позики

Призначення рахунку: для обліку короткострокових облігацій зовнішньої державної позики

За кредитом рахунку проводяться суми розміщених короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій зовнішньої державної позики

За дебетом рахунку проводяться суми погашених короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій зовнішньої державної позики 2172П Середньострокові облігації зовнішньої державної позики

Призначення рахунку: для обліку середньострокових облігацій зовнішньої державної позики

За кредитом рахунку проводяться суми розміщених середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій зовнішньої державної позики

За дебетом рахунку проводяться суми погашених середньотрокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій зовнішньої державної позики 2173П Довгострокові облігації зовнішньої державної позики

Призначення рахунку: для обліку довгострокових облігацій зовнішньої державної позики.

За кредитом рахунку проводяться суми розміщених довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій зовнішньої державної позики

За дебетом рахунку проводяться суми погашених довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій зовнішньої державної позики 22 Кредити отримані 221 Внутрішнє фінансування державного бюджету 2211П Кредити, не віднесені до інших категорій

Призначення рахунку: для обліку кредитів, не віднесених до інших категорій, отриманих від резидентів на погашення дефіциту державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих від резидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

За дебетом рахунку проводяться суми погашення отриманих від резидентів кредитів, не віднесених до інших категорій 2212П Інші зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед резидентами

За кредитом рахунку проводяться резидентом суми зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед резидентами

За дебетом рахунку проводяться суми погашення зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед резидентами 222 Зовнішнє фінансування державного бюджету 2221П Кредити, не віднесені до інших категорій

Призначення рахунку: для обліку кредитів, не віднесених до інших категорій, отриманих від нерезидентів на погашення дефіциту державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

За дебетом рахунку проводяться суми погашення отриманих від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій 2222П Інші зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами

За кредитом рахунку проводяться суми інших зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами

За дебетом рахунку проводяться суми погашення зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами 223 Внутрішнє фінансування місцевого бюджету 2231П Кредити, не віднесені до інших категорій

Призначення рахунку: для обліку кредитів, не віднесених до інших категорій, отриманих від резидентів для фінансування місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих місцевими бюджетами від резидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

За дебетом рахунку проводяться суми погашення місцевими бюджетами резидентам кредитів, не віднесених до інших категорій 2232П Інші зобов?язання

Призначення рахунку: для обліку сум інших боргових зобов'язань по внутрішньому боргу місцевого бюджету, за типом боргового зобов'язання та за типом кредитора відповідно до бюджетної класифікації. Аналітичний облік ведеться по кожному джерелу боргу

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих інших боргових зобов'язань

За дебетом рахунку проводяться суми погашених інших боргових зобов'язань 224 Зовнішнє фінансування місцквих бюджетів 2241П Кредити, не віднесені до інших категорій

Призначення рахунку: для обліку кредитів, не віднесених до інших категорій, отриманих від нерезидентів на погашення дефіциту державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

За дебетом рахунку проводяться суми погашення отриманих від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій 2242П Інші зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами

За кредитом рахунку проводяться суми інших зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами

За дебетом рахунку проводяться суми погашення зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами 23 Депозити отримані 231 Депозити, отримані державним бюджетом 2311П Депозити, отримані державним бюджетом

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, розміщених у казначействі на депозит. Аналітичний облік ведеться за кожним джерелом надходження коштів

За кредитом рахунку проводяться суми розміщених у казначействі коштів на депозити

За дебетом рахунку проводяться суми списаних коштів після закінчення строку депозиту 232 Депозити, отримані місцевим бюджетом 2321П Депозити, отримані місцевим бюджетом

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, розміщених у фінансовому органі на депозит. Аналітичний облік ведеться по кожному джерелу надходження коштів. Аналітичний облік ведеться по кожному джерелу боргу

За кредитом рахунку проводяться суми розміщених у фінансовому органі коштів на депозити.

За дебетом рахунку проводяться суми списаних коштів після закінчення строку депозиту 24 Інші зобов'язання 241 Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками 2411П Зобов'язання загального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань загального фонду за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання загального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань загального фонду державного бюджету перед місцевим, що виникають в процесі виконання загального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми виконання боргових зобов'язань загального фонду державного бюджету 2412П Зобов'язання спеціального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань спеціального фонду за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань спеціального фонду державного бюджету перед місцевим, що виникають в процесі виконання спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми виконання боргових зобов'язань спеціального фонду державного бюджету. 242 Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками 2421П Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань загального фонду за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання загального фонду місцевого бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань загального фонду місцевого бюджету перед державним, що виникають в процесі виконання загального фонду місцевого бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми виконання боргових зобов'язань загального фонду місцевого бюджету перед державним. 2422П Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань спеціального фонду за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання спеціального фонду місцевого бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань спеціального фонду місцевого бюджету перед державним, що виникають в процесі виконання спеціального фонду місцевого бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми виконання боргових зобов'язань спеціального фонду місцевого бюджету перед державним. 2423 П Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань загального фонду за взаємними розрахунками одного бюджету перед іншим, що виникають в процесі їх виконання.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань загального фонду одного місцевого бюджету перед іншим, що виникають в процесі виконання місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми виконаних боргових зобов'язань загального фонду одного місцевого бюджету перед іншим. 2424 П Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань спеціального фонду за взаємними розрахунками одного бюджету перед іншим, що виникають в процесі їх виконання.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань спеціального фонду одного місцевого бюджету перед іншим, що виникають в процесі виконання місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми виконаних боргових зобов'язань спеціального фонду одного місцевого бюджету перед іншим. 243 Зобов'язання перед іншими органами Державного казначейства 2431 П Зобов'язання перед іншими органами Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань за коштами загального фонду державного бюджету перед іншими органами Державного казначейства.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань за коштами загального фонду державного бюджету перед іншими органами Державного казначейства.

За дебетом рахунку проводяться суми виконаних боргових зобов'язань за коштами загального фонду державного бюджету перед іншими органами Державного казначейства. 2432 П Зобов'язання перед іншими органами Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань за коштами спеціального фонду державного бюджету перед іншими органами Державного казначейства.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань за коштами спеціального фонду державного бюджету перед іншими органами Державного казначейства. За дебетом рахунку проводяться суми виконаних боргових зобов'язань за коштами спеціального фонду державного бюджету перед іншими органами Державного казначейства. 2433 П Зобов'язання перед іншими органами Державного казначейства за іншими коштами

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань за іншими коштами перед іншими органами Державного казначейства, які не можуть бути кваліфіковані як кошти загального або спеціального фонду.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань перед іншими органами Державного казначейства за іншими коштами.

За дебетом рахунку проводяться суми виконання боргових зобов'язань за іншими коштами перед іншими органами Державного казначейства. 244 Інші зобов'язання органів Державного казначейства 2441П Інші зобов'язання органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум інших зобов'язань на балансі одного органу Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми інших боргових зобов'язань органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми виконаних інших боргових зобов'язань органів Державного казначейства за коштами загального фонду державного бюджету. 2442П Інші зобов'язання органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум інших зобов'язань на балансі одного органу Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми інших боргових зобов'язань органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми виконаних інших боргових зобов'язань органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду державного бюджету. 2443П Інші зобов'язання органів Державного казначейства за іншими коштами

Призначення рахунку: для обліку сум інших боргових зобов'язань на балансі одного органу Державного казначейства за іншими коштами, що не можуть бути кваліфіковані, як кошти загального або спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми інших боргових зобов'язань органів Державного казначейства за іншими коштами,

За дебетом рахунку проводяться суми виконаних інших боргових зобов'язань органів Державного казначейства за іншими коштами державного бюджету.

3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

31 Кошти бюджетів 311 Кошти загального фонду державного бюджету 3111П Надходження до загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду державного бюджету згідно з законодавством та бюджетною класифікацією

За кредитом рахунку проводяться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією окремо по кожному виду доходів

За дебетом рахунку протягом року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених, тощо податків і зборів (обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно акумулюються кошти загального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету" 3112П Загальний фонд державного бюджету

Призначення рахунку: сумарний облік коштів загального фонду державного бюджету, що надійшли від платників податків та інших контрагентів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум загальних доходів у кореспонденції з рахунками 3111 "Надходження до загального фонду бюджету" та 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету"

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів вищестоящим органам Державного казначейства для акумулювання у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ". На центральному рівні проводиться зарахування коштів на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів на підставі пропозицій та за умов наявності зобов'язань по відповідних розпорядниках у кореспонденції з рахунком 3511 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду державного бюджету" 3113П Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум коштів повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум повернених бюджетних кредитів

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум повернених кредитів у кореспонденції з рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету" 312 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки 3121П Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, згідно із законодавством та бюджетною класифікацією доходів

За кредитом рахунку проводяться зарахування сум спеціальних доходів (окремі види доходів, передбачені законодавством) згідно із бюджетною класифікацією

За дебетом рахунку протягом року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених, тощо податків і зборів (обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно акумулюються кошти спеціального фонду державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" 3122П Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Призначення рахунку: для сумарного обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів вищестоящим органам Державного казначейства для акумулювання у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ". На центральному рівні проводиться зарахування коштів на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів на підставі пропозицій та за умов наявності зобов'язань по відповідних розпорядниках у кореспонденції з рахунком 3512 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду державного бюджету" 3123П Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів.

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів до спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум повернених бюджетних кредитів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум повернених кредитів у кореспонденції з рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки". 3124П Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою.

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються головному розпоряднику коштів для подальшого розподілу.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету за відомчою ознакою у кореспонденції з рахунко 3122П "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки".

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів для здійснення подальшого перерозподілу розпорядниками нижчого рівня або проведення видатків спеціального фонду розпорядниками коштів державного бюджету. 313 Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету 3131П Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку доходів державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами бюджету

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно акумулюються кошти що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету у кореспонденції з рахунком 3132 "Кошти, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету" 3132П Кошти, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

Призначення рахунку: для сумарного обліку коштів державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між фондами державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів у кореспонденції з рахунком 3131 "Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету"

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум до загального фонду бюджету на рахунки 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" та спеціального фонду державного бюджету на рахунок 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" 314 Кошти загального фонду місцевих бюджетів 3141П Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів згідно із законодавством та бюджетною класифікацією

За кредитом рахунку проводяться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно із законодавством та бюджетною класифікацією окремо по кожному виду доходів

За дебетом рахунку протягом року проводиться суми зайво внесених, надмірно сплачених, тощо податків і зборів (обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно акумулюються кошти загального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" 3142П Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для сумарного обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів, які зараховані на рахунки 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів "

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень до загального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунками 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунки розпорядників за умов наявності залишків невикористаних бюджетних призначень 3143 П Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

Призначення рахунку: для обліку сум бюджетних кредитів, що повертаються до загального фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум бюджетних кредитів, що повертаються до загального фонду місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково сплачених коштів, в кінці дня кошти зараховуються на рахунок 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів". 3144П Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування для здійснення централізованого перерахування.

За дебетом рахунку проводиться централізоване перерахування коштів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування.

315 Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки 3151П Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального фонду місцевих бюджетів згідно із законодавством та бюджетною класифікацією

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно із законодавством та бюджетною класифікацією окремо по кожному виду доходів

За дебетом рахунку протягом року проводиться суми зайво внесених, надмірно сплачених, тощо податків і зборів (обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно акумулюються кошти спеціального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" 3152П Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Призначення рахунку: для сумарного обліку доходів спеціального фонду місцевих бюджетів, які зараховані на рахунки 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

За кредитом рахунку проводиться зарахування надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунками 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунки розпорядників бюджетних коштів за умови наявності невикористаних бюджетних призначень 3153П Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів.

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум повернених бюджетних кредитів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум повернених кредитів у кореспонденції з рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". 3154П Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування для здійснення централізованого перерахування.

За дебетом рахунку проводиться централізоване перерахування коштів спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування 316 Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів 3161П Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку доходів місцевого бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами бюджету

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та до загального фонду місцевого бюджету на рахунок 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" і спеціального фонду місцевого бюджету на рахунок 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" 32 Кошти, залучені до бюджетів 321 Кошти, залучені до державного бюджету від розміщення цінних паперів 3211П Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів

Призначення рахунку: для обліку коштів, залучених до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, залучених до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3112П "Загальний фонд державного бюджету" з метою поповнення загального фонду державного бюджету та/або повернення помилково зарахованих сум. 3212П Кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів

Призначення рахунку: для обліку коштів, залучених до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, залучених до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3122П "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" з метою поповнення спеціального фонду державного бюджету та/або повернення помилково зарахованих сум. 322 Кредити, отримані державним бюджетом 3221 П Рахунок для зарахування до загального фонду державного бюджету кредитів, отриманих в НБУ

Призначення рахунку: для обліку кредитів, отриманих в Національному банку України, зарахованих до загального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування до загального фонду державного бюджету кредитів, отриманих в Національному банку України.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3112П "Загальний фонд державного бюджету" з метою поповнення загального фонду державного бюджету та/або повернення помилково зарахованих сум. 3222П Рахунок для зарахування до загального фонду державного бюджету інших кредитів, отриманих державним бюджетом

Призначення рахунку: для обліку інших кредитів, зарахованиих до загального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування до загального фонду державного бюджету отриманих інших кредитів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3112П "Загальний фонд державного бюджету" з метою поповнення загального фонду державного бюджету та/або повернення помилково зарахованих сум. 3223 П Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету кредитів, отриманих в НБУ

Призначення рахунку: для обліку кредитів, отриманих в Національному банку України, зарахованих до спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування до спеціального фонду державного бюджету кредитів, отриманих в Національному банку України.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3122П "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" з метою поповнення спеціального фонду державного бюджету та/або повернення помилково зарахованих сум. 3224П Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету інших кредитів

Призначення рахунку: для обліку інших кредитів, зарахованиих до спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування до загального фонду спеціального бюджету отриманих інших кредитів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на відповідний котловий рахунок 3122П "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення відповідних видатків спеціального фонду державного бюджету та/або повернення помилково зарахованих сум. 323 Інші кошти, залучені державним бюджетом 3231П Інші кошти, залучені до загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, залучених до загального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування інших коштів, залучених до загального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3112П "Загальний фонд державного бюджету" та/або повернення помилково зарахованих сум. 3232П Інші кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, залучених до спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування інших коштів, залучених до спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на відповідні котлові рахунки 3122П "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення відповідних видатків спеціального фонду державного бюджету та/або повернення помилково зарахованих сум. 324 Кошти, залучені до місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів 3241

П Кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів

Призначення рахунку : для обліку коштів, залучених до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, залучених до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3142 П "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" з метою поповнення загального фонду місцевих бюджетів та/або повернення помилково зарахованих сум. 3242П Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів

Призначення рахунку : для обліку коштів, залучених до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, залучених до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3152 П "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів" з метою поповнення спеціального фонду місцевих бюджетів та/або повернення помилково зарахованих сум. 325 Кредити, отримані місцевими бюджетами 3251

П Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих в НБУ

Призначення рахунку: для обліку кредитів, отриманих в Національному банку України зарахованих до загального фонду місцевих бюджетів,.

За кредитом рахунку проводиться зарахування до загального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих в Національному банку України.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3142 П "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" з метою поповнення загального фонду місцевих бюджетів та/або повернення помилково зарахованих сум. 3252П Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів

Призначення рахунку: для обліку інших кредитів, зарахованих до загального фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування інших отриманих кредитів до загального фонду місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3142 П "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" з метою поповнення загального фонду місцевих бюджетів та/або повернення помилково зарахованих сум. 3253П Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих в НБУ

Призначення рахунку: для обліку кредитів, отриманих в Національному банку України зарахованих до спеціального фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих в Національному банку України.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на відповідні котлові рахунки 3152 П "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення відповідних видатків спеціального фонду місцевих бюджетів та/або повернення помилково зарахованих сум. 3254П Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів

Призначення рахунку: для обліку інших кредитів, зарахованих до спеціального фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування інших кредитів отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на відповідні котлові рахунки 3152 П "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлння коштів на проведення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів та/або повернення помилково зарахованих сум. 326 Інші кошти, залучені до місцевих бюджетів 3261

П Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, залучених до загального фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування інших коштів, залучених до загального фонду місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на котловий рахунок 3142 П "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" з метою поповнення загального фонду місцевих бюджетів та/або повернення помилково зарахованих сум. 3262

П Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, залучених до спеціального фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування інших коштів, залучених до спеціального фонду місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на відповідні котлові рахунки 3152 П "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів та/або повернення помилково зарахованих сум. 33 Кошти, які підлягають розподілу 331 Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами 3311П Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

Призначення рахунку: для обліку сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законодавства підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами згідно з законодавством та бюджетною класифікацією

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законодавством підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками податків, зборів (обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ" та до загального фонду державного бюджету на рахунок 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", та місцевих 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" 332 Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів 3321П Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

Призначення рахунку: для обліку сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законодавства підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законодавством підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум податків, зборів (обов'язкових платежів) до відповідних місцевих бюджетів згідно до законодавства. 34 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету 341 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету, що підлягають розподілу 3411П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ" та за призначенням до загального фонду державного та місцевих бюджетів на рахунки 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" 3412П Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та за призначенням 342 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу 3421П Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевих бюджетів, які згідно із законодавством підлягають розподілу

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та за призначенням 3422П Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, тимчасово віднесених на доходи державних бюджетів

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та за призначенням 35 Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Державному казначействі України 351 Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок державного бюджету 3511П Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів головних розпорядників та розпорядників другого ступеня, які виділено із загального фонду державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених головним розпорядникам та розпорядникам другого ступеня із загального фонду державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на реєстраційні рахунки головних розпорядників та особові рахунки розпорядників другого ступеня 3512П Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів головних розпорядників та розпорядників другого ступеня, які виділено із спеціального фонду державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених головним розпорядникам та розпорядникам другого ступеня із спеціального фонду державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на реєстраційні рахунки головних розпорядників та особові рахунки розпорядників другого ступеня 3515

П Особові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів, що направляються з загального фонду державного бюджету на здійснення загальнодержавних видатків та підлягають перерозподілу відповідними розпорядниками коштів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів загального фонду державного бюджету на здійснення загальнодержавних видатків, що підлягають перерозподілу.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках. 3516

П Особові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів, що направляються з спеціального фонду державного бюджету на здійснення загальнодержавних видатків та підлягають перерозподілу відповідними розпорядниками коштів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету на здійснення загальнодержавних видатків, що підлягають перерозподілу.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках. 352 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету 3521П Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із загального фонду державного бюджету у відповідності з бюджетними призначеннями розпорядникам, які знаходяться на казначейському обслуговуванні.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених розпоряднику із загального фонду бюджету на утримання установи

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків розпорядника, згідно із кошторисом доходів і видатків або списуються залишки з рахунку згідно із законодавством 3522П Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із спеціального фонду державного бюджету або безпосередньо зарахованих на спеціальний реєстраційний рахунок у відповідності з бюджетними призначеннями розпорядникам, які знаходяться на казначейському обслуговуванні

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених розпоряднику із спеціального фонду бюджету та власних надходжень, які направляються на утримання установи

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків розпорядника, згідно кошторису доходів і видатків по спеціальному фонду 3523П Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із загального фонду державного бюджету одержувачам у відповідності з бюджетними призначеннями, передбаченими у Державному бюджеті України.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених одержувачу із загального фонду державного бюджету на виконання окремих програм тощо.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків одержувача. 3524П Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із спеціального фонду державного бюджету або безпосередньо зарахованих на спеціальний реєстраційний рахунок одержувачів, які знаходяться на казначейському обслуговуванні у відповідності з бюджетними призначеннями, передбаченими у спеціальному фонді Державного бюджету України.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених одержувачу із спеціального фонду державного бюджету на виконання окремих програм тощо.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків одержувача. 3525

П Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів загального фонду державного бюджету по загальнодержавних видатках.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів загального фонду державного бюджету по загальнодержавних видатках.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, направлені на загальнодержавні видатки. 3526П Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів спеціального фонду державного бюджету по загальнодержавних видатках.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету по загальнодержавних видатках.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, направлені на загальнодержавні видатки. 353 Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету 3531П Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів виділених із загального фонду місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених із загального фонду місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на реєстраційні рахунки розпорядників 3532П Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів виділених із спеціального фонду місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених із спеціального фонду місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на реєстраційні рахунки розпорядників 354 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів 3541П Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із загального фонду місцевого бюджету у відповідності з бюджетними призначеннями розпорядникам, які знаходяться на казначейському обслуговуванні.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених розпоряднику із загального фонду місцевого бюджету на утримання установи

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків розпорядника, згідно із кошторисом доходів і видатків або списуються залишки з рахунку згідно із законодавством 3542П Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із спеціального фонду місцевого бюджету у відповідності з бюджетними призначеннями розпорядникам або безпосередньо зарахованих на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників, які знаходяться на казначейському обслуговуванні

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених розпоряднику із спеціального фонду місцевого бюджету або безпосередньо зарахованих на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників на утримання установи

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків розпорядника, згідно із кошторисом доходів і видатків 3543П Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із загального фонду місцевого бюджету одержувачам, які знаходяться на казначейському обслуговуванні у відповідності з бюджетними призначеннями, передбаченими у загальному фонді відповідного місцевого бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених одержувачу із загального фонду місцевого бюджету на виконання окремих програм тощо.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків одержувача. 3544П Рахунок одержувачів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із спеціального фонду місцевого бюджету одержувачам, які знаходяться на казначейському обслуговуванні або безпосередньо зарахованих на спеціальні реєстраційні рахунки одержувачів у відповідності з бюджетними призначеннями, передбаченими у спеціальному фонді відповідного місцевого бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених одержувачу із спеціального фонду місцевого бюджету на виконання окремих програм тощо.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків одержувача. 355 Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках 3551П Кошти загального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків 3552П Кошти спеціального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків 3553П Кошти загального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків 3554П Кошти спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків 36 Рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків 361 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків 3611П Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні

Призначення рахунку: для обліку руху бюджетних коштів, виділених з бюджетів розпорядникам у відповідності з бюджетними призначеннями, які здійснюють видатки за відомчою структурою

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених з державного бюджету розпорядникам, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків розпорядників, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні, на здійснення видатків відповідно до кошторису доходів і видатків 3612П Інші рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків

Призначення рахунку: для обліку руху коштів розпорядників коштів державного бюджету за операціями, які не здійснюються органами Державного казначейства, в тому числі за операціями в валюті та з розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я розпорядників коштів державного бюджету для проведення операцій в валюті, з розміщення коштів на депозитних рахунках тощо.

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків розпорядників коштів державного бюджету, відкритих в установах банків, при проведенні операцій в валюті, повернення коштів, розміщених на депозит тощо. 362 Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків 3621П Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні

Призначення рахунку: для обліку руху бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету розпорядникам у відповідності з бюджетними призначеннями, які здійснюють видатки за відомчою структурою

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених з місцевого бюджету розпорядникам, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків розпорядників, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні, на здійснення видатків відповідно до кошторису доходів і видатків 3622П Інші рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків

Призначення рахунку: для обліку руху коштів розпорядників коштів місцевого бюджету за операціями, які не здійснюються органами Державного казначейства, в тому числі за операціями в валюті та з розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я розпорядників коштів місцевого бюджету для проведення операцій в валюті, з розміщення коштів на депозитних рахунках тощо.

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету, відкритих в установах банків, при проведенні операцій в валюті, повернення коштів, розміщених на депозит тощо. 37 Рахунки інших клієнтів та банків 371 Рахунки інших клієнтів 3711П Інші рахунки клієнтів Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку руху коштів за операціями на рахунках розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, які не можуть бути віднесені до операцій за виконанням загального та/або спеціального фонду державного та місцевих бюджетів і руху коштів податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів за іншими операціями розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів і сум податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства.

За дебетом рахунку проводиться списання коштів за іншими операціями з рахунків розпорядників і сум податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства. 3712П Рахунки інших клієнтів Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку руху коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки інших клієнтів Державного казначейства

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків інших клієнтів Державного казначейства 3713П Кошти одержувачів коштів державного бюджету в розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету на рахунках одержувачів коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків 3714П Кошти інших клієнтів Державного казначейства в розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів на рахунках інших клієнтів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків 3715П Рахунки для обліку коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя та розпорядників коштів цих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя та розпорядників коштів цих бюджетів в органах Державного казначейства. Використовується органами Державного казначейства до моменту запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя та розпорядників коштів цих бюджетів.

За дебетом рахунку проводиться списання коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя та розпорядників коштів цих бюджетів. 3716П Рахунки для обліку коштів районних, міських селищних і сільських бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку коштів районних, міських селищних і сільських бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів в органах Державного казначейства. Використовується органами Державного казначейства до моменту запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів районних, міських селищних і сільських бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів.

За дебетом рахунку проводиться списання коштів районних, міських селищних і сільських бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів. 3717П Рахунки державних позабюджетних фондів

Призначення рахунку: для обліку руху коштів за операціями на рахунках державних позабюджетних фондів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки державних позабюджетних фондів.

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків державних позабюджетних фондів. 3718П Рахунки для обліку коштів від приватизації майна.

Призначення рахунку для обліку руху коштів за операціями на рахунках Фонду державного майна України.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки Фонду державного майна України.

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків Фонду державного майна України на підставі їх платіжних доручень. 372 Рахунки інших банків 3721П Кореспондентські рахунки інших банків ("Лоро")

Призначення рахунку: для обліку руху коштів на рахунках інших банків

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки інших банків

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків інших банків 3722П Гарантійні депозити та грошове покриття банків

Призначення рахунку: для обліку коштів інших банків, які призначені для покриття кредитного ризику за різними операціями з цими банками (депозитами, акредитивами, тощо)

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих депозитів та суми грошового покриття за відповідними акредитивами тощо

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих депозитів та суми акредитивів виконаних 373 Депозитні рахунки розпорядників коштів бюджетів 3731П Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку руху депозитних сум розпорядників коштів державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми депозитних коштів, отриманих розпорядником коштів державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми депозитних коштів, перерахованих за призначенням. 3732П Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку руху депозитних сум розпорядників коштів місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми депозитних коштів, отриманих розпорядником коштів місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми депозитів, перерахованих за призначенням. 3733П Інші депозитні рахунки

Призначення рахунку: для обліку руху депозитних сум інших клієнтів органів Державного казначейства.

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих іншими клієнтами органів Державного казначейства депозитних коштів.

За дебетом рахунку проводяться суми депозитних коштів, перерахованих іншими клієнтами органів Державного казначейства за призначенням. 3734П Депозитні рахунки органів стягнення

Призначення рахунку: для обліку руху митних та інших платежів, які сплачуються до/або під час митного оформлення на рахунки органів стягнення.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум митних та інших платежів, які сплачуються до/або під час митного оформлення.

За дебетом рахунку проводяться суми митних та інших платежів, які перераховуються до державного бюджету та/або повертаються платнику. 374 Спеціальні рахунки інших клієнтів 3741П Рахунки для обліку операцій з коштами фінансового резерву

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, передбачених для формування фінансового резерву.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, що надходять на поповнення фінансового резерву.

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів для провадження інвестиційної діяльності відповідно до законодавств. 38 Рахунки за нез'ясованими надходженнями, несквитованими дебетовими сумами та інші транзитні рахунки 381 Рахунки за нез'ясованими надходженнями 3811П Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку сум, які у час надходження не можуть бути зараховані на відповідні рахунки за призначенням через відсутність необхідних реквізитів документів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум до з'ясування отримувачів коштів

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після з'ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку кореспондента, або повернення коштів платнику, якщо таке підтвердження не надходить 3812П Нез'ясовані надходження на рахунках місцевих фінансових органів, що не знаходяться на казначейському обслуговуванні

Призначення рахунку: для обліку сум, які у час надходження не можуть бути зараховані за призначенням через відсутність необхідних реквізитів документів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум до з'ясування отримувачів коштів

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після з'ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку-кореспондента, або повернення коштів платнику, якщо таке підтвердження не надходить 382 Несквитовані дебетові суми 3821П Несквитовані дебетові суми

Призначення рахунку: для обліку несквитованих дебетових сум

За кредитом рахунку проводиться зарахування несквитованих дебетових сум

За дебетом рахунку проводиться списання дебетових сум після їх сквитування 389 Інші технічні транзитні рахунки 3891П

3892

П Інші технічні транзитні рахунки

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надходять на інші технічні транзитні рахунки органів Державного казначейства від вищестоящих органів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, які надійшли на рахунок Державного казначейства.

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум

на відповідні реєстраційні рахунки.

Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надходять на транзитні рахунки органів Державного казначейства для здійснення операцій з датою валютування.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, які надійшли на транзитний рахунок Державного казначейства.

За дебетом рахунку на дату валютування проводиться списання коштів на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства та/або списання коштів на рахунок, з якого вони надійшли за умови відкликання платіжного документу. 39 Рахунки органів Державного казначейства 391 Технічні рахунки органів Державного казначейства 3911П Технічні рахунки управлінь Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку руху коштів за операціями на технічних рахунках управлінь Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на технічні рахунки управлінь Державного казначейства

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з технічних рахунків управлінь Державного казначейства 392 Інші рахунки органів фінансової системи 3921П Інші рахунки органів Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку руху коштів відділень Державного казначейства. Рахунок використовується управліннями Державного казначейства, відділення яких є безбалансовими в перехідний період, до моменту відкриття рахунків розпорядників державного бюджету на балансі управління.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів направлених на виконання державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з інших рахунків Державного казначейства. 3922П Інші рахунки фінансових органів

Призначення рахунку: для обліку руху коштів місцевих бюджетів, які знаходяться на казначейському обслуговуванні. Рахунок використовується управліннями Державного казначейства, відділення яких є безбалансовими в перехідний період, до моменту відкриття рахунків розпорядників місцевого бюджету на балансі управління.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки місцевого бюджету.

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків. 399 Інші транзитні рахунки органів Державного казначейства 3991П Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами 3992П Внутрішній транзитний рахунок РП ДКУ 3993П Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені РРП СЕП 3994П Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені РП ДКУ

4. Розрахунки

41 Взаємні розрахунки по виконанню державного бюджету 411 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду 4111АП Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до загального фонду державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з державного бюджету місцевим бюджетам та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати державному бюджету з місцевих бюджетів та погашення кредиторської заборгованості 4112АП Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з державного бюджету місцевим бюджетам та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати державному бюджету з місцевих бюджетів та погашення кредиторської заборгованості 412 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду 4121АП Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з державного бюджету місцевим бюджетам та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати державному бюджету з місцевих бюджетів та погашення кредиторської заборгованості 4122АП Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з державного бюджету місцевим бюджетам та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати державному бюджету з місцевих бюджетів та погашення кредиторської заборгованості 42 Розрахунки по виконанню місцевих бюджетів 421 Взаємні розрахунки з державним бюджетом 4211АП Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з місцевих бюджетів державному бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати місцевим бюджетам з державного бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4212АП Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з місцевих бюджетів державному бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати місцевим бюджетам з державного бюджету та погашення кредиторської заборгованості 422 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами 4221АП Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4222АП Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4223АП Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях спеціального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до спеціального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4224АП Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 423 Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами 4231АП Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях загального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях загального фонду сільських і селищних бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних Рад належить передати з одного бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних Рад належить отримати одному бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4232АП Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками загального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду сільських і селищних бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних Рад належить передати з одного бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних Рад належить отримати одному бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4233АП Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях спеціального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях спеціального фонду сільських і селищних бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних Рад належить передати з одного бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних Рад належить отримати одному бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4234АП Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками спеціального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду сільських і селищних бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних Рад належить передати з одного бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних Рад належить отримати одному бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 424 Розрахунки управлінь Державного казначейства 4241АП Розрахунки управлінь Державного казначейства по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4242АП Розрахунки управлінь Державного казначейства за видатками загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4243АП Розрахунки управлінь Державного казначейства по надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4244АП Розрахунки управлінь Державного казначейства за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 425 Розрахунки відділень Державного казначейства 4251АП Розрахунки відділень Державного казначейства по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4252АП Розрахунки відділень Державного казначейства за видатками загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4253АП Розрахунки відділень Державного казначейства по надходженнях спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 4254АП Розрахунки відділень Державного казначейства за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості 43 Розрахунки за цінними паперами бюджетів 431 Розрахунки за цінними паперами державного бюджету 4311АП Розрахунки за цінними паперами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків цінними паперами за коштами загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашених цінних паперів за коштами загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми випущених цінних паперів за коштами загального фонду державного бюджету 4312АП Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків цінними паперами за коштами спеціального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашених цінних паперів за коштами спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми випущених цінних паперів за коштами спеціального фонду державного бюджету 432 Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету 4321АП Розрахунки за цінними паперами загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків цінними паперами за коштами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми погашених цінних паперів за коштами загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми випущених цінних паперів за коштами загального фонду місцевих бюджетів 4322АП Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків цінними паперами за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми погашених цінних паперів за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми випущених цінних паперів за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів 44 Інші розрахунки 441 Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету 4411АП Розрахунки централізованими проплатами за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків централізованими проплатами за коштами загального фонду державного бюджету 4412АП Розрахунки централізованими проплатами за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків централізованими проплатами за коштами спеціального фонду 442 Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету 4421АП Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та/ або отриманими на підкріплення загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих бюджетних кредитів, що надавались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та отримані на підкріплення загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів, наданих за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та отримані на підкріплення загального фонду державного бюджету 4422АП Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за операціями з кредитами наданими за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету та/ або отриманими на підкріплення спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих бюджетних кредитів, що надавались за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету та отриманих на підкріплення спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів, наданих за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету та отримані на підкріплення спеціального фонду державного бюджету 443 Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету 4431АП Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за операціями з кредитами наданими за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету та/ або отриманими на підкріплення загального фонду місцевого бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих бюджетних кредитів, що надавались за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету та отриманих на підкріплення загального фонду місцевого бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів, наданих за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету та отримані на підкріплення загального фонду місцевого бюджету. 4432АП Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків повернутих бюджетних кредитів, що надавались за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету та отриманих на підкріплення спеціального фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків бюджетних кредитів, наданих за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету та отримані на підкріплення спеціального фонду місцевого бюджету 444 Розрахунки за децентралізованими проплатами державного бюджету 4441АП Розрахунки децентралізованими проплатами за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків децентралізованими проплатами за коштами загального фонду державного бюджету 4442АП Розрахунки децентралізованими проплатами за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків децентралізованими проплатами за коштами спеціального фонду державного бюджету 445 Інші розрахунки за коштами державного бюджету 4451АП Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (кошти в дорозі тощо) за коштами загального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету при умові їх виконання.

За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які повинні бути проведені за коштами загального фонду державного бюджету. 4452АП Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (кошти в дорозі тощо) за коштами спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету при умові їх виконання.

За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які повинні бути проведені за коштами спеціального фонду державного бюджету 4453АП Інші внутрісистемні розрахунки

Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших внутрісистемних розрахунків

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, переданих за іншими внутрісистемними розрахунками

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, отриманих за іншими внутрісистемними розрахунками 4455 АП Інші розрахунки при виконанні спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (операції, проведені у натуральній формі або в іноземній валюті тощо) при виконанні спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків, що виникли при виконанні спеціального фонду державного бюджету, при умові їх виконання

За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які проведені при виконанні спеціального фонду державного бюджету 446 Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету 4461АП Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (кошти в дорозі тощо) за коштами загального фонду місцевого бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків за коштами загального фонду місцевого бюджету при умові їх виконання.

За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які повинні бути проведені за коштами загального фонду місцевого бюджету. 4462АП Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (кошти в дорозі тощо) за коштами спеціального фонду місцевого бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків за коштами спеціального фонду місцевого бюджету при умові їх виконання.

За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які повинні бути проведені за коштами спеціального фонду місцевого бюджету. 4465 АП Інші розрахунки при виконанні спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (операції, проведені у натуральній формі або в іноземній валюті тощо) при виконанні спеціального фонду місцевого бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків, що виникли при виконанні спеціального фонду місцевого бюджету, при умові їх виконання.

За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які проведені при виконанні спеціавльног фонду місцевого бюджету. 46 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету 461 Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти 4611АП Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти

Призначення рахунку: технічний рахунок для відображення позиції Державного казначейства щодо іноземної валюти. Рахунок використовується для відображення операцій, які здійснюються у двох різних валютах. Проводки виконуються за датою валютування.

За дебетом рахунку проводиться вартість іноземної валюти, яка збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію

За кредитом рахунку проводиться вартість іноземної валюти, яка збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію 4612АП (контррахунок) Еквівалент позиції Державного казначейства щодо іноземної валюти

Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку гривневого еквіваленту позиції щодо іноземної валюти, яка обліковується за рахунком 4611 "Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти". Проводки виконуються за датою валютування.

За дебетом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, які збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію

За кредитом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, які збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію 49 Інші технічні розрахунки 499 Інші технічні розрахунки 4999АП Інші технічні розрахунки

Призначення рахунку: технічний рахунок для проведення інших розрахунків

5. Результат виконання бюджету

51 Результат виконання бюджету 511 Результат виконання державного бюджету 5111АП Результат виконання загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для визначення результату виконання загального фонду державного бюджету після завершення бюджетного року

За дебетом рахунку проводяться видатки загального фонду державного бюджету, що здійснені в поточному році

За кредитом рахунку проводиться сума доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли в поточному році 5112АП Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для визначення результату виконання спеціального фонду державного бюджету після завершення бюджетного року

За дебетом рахунку проводяться видатки спеціального фонду державного бюджету, що здійснені в поточному році

За кредитом рахунку проводиться сума доходів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли в поточному році 512 Результат виконання місцевого бюджету 5121АП Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для визначення результату виконання загального фонду місцевих бюджетів після завершення бюджетного року

За дебетом рахунку проводяться видатки загального фонду місцевого бюджету, що здійснені в поточному році

За кредитом рахунку проводиться сума доходів загального фонду місцевого бюджету, що надійшли в поточному році 5122АП Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для визначення результату виконання спеціального фонду місцевого бюджету після завершення бюджетного року

За дебетом рахунку проводяться видатки спеціального фонду місцевого бюджету, що здійснені в поточному році

За кредитом рахунку проводиться сума доходів спеціального фонду місцевого бюджету, що надійшли в поточному році 59 Контррахунок за результатом виконання бюджету 591 Контррахунок за результатом виконання бюджету 5911АП Контррахунок за результатом виконання бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення подвійного запису при віднесенні на результат виконання бюджетів контррахунків 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" та 7911 "Контррахунок за видатковими операціями" і 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення"

За дебетом рахунку проводиться сума коштів віднесена на протязі поточного року на рахунок 6911"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" і 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення" (у випадку дебетового залишку)

За кредитом рахунку проводиться сума коштів віднесена на протязі поточного року на рахунки 7911 "Контррахунок за видатковими операціями" і 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення" (у випадку кредитового залишку)

6. Доходи бюджету

61 Доходи бюджету 611 Доходи державного бюджету 6111П Доходи загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". В кінці року проводиться віднесення доходів загального фонду державного бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету " 6112П Доходи спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального фонду державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". В кінці року проводиться віднесення доходів спеціального фонду державного бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету" 6113П Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами

Призначення рахунку: для обліку доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, зайво або помилково внесених платниками податків та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". 6114П Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку власних надходжень розпорядників бюджетних коштів державного бюджету, які згідно із законодавством зараховуються до спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми власних надходжень, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково зарахованих сум на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів. 612 Доходи місцевого бюджету 6121П Доходи загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду місцевого бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". В кінці року проводиться віднесення доходів загального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету " 6122П Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального фонду місцевого бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". В кінці року проводиться віднесення доходів спеціального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету " 6123П Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами

Призначення рахунку: для обліку доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, зайво або помилково внесених платниками податків та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". 6124П Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку власних надходжень розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету, які згідно із законодавством зараховуються до спеціального фонду місцевого бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми власних надходжень, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету.

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково зарахованих сум на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів. 62 Доходи, які підлягають розподілу між бюджетами 621 Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами 6211П Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

Призначення рахунку: для обліку доходів, які згідно із законодавством підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів).

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" 622 Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету 6221П Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

Призначення рахунку: для обліку доходів, які згідно із законодавством підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів).

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" 64 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів 641 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету 6411П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

Призначення рахунку: для обліку надходжень, які згідно до законодавства тимчасово відносяться на доходи державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум надходжень зайво або помилково внесених платниками та списання в кінці року сум надходжень тимчасово віднесених на доходи у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" 6412П Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших надходжень, які згідно до законодавства тимчасово відносяться на доходи державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному виду надходжень).

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших надходжень, які тимчасово відносяться на доходи державного бюджету у кореспондеції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів".

За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум інших надходжень зайво або помилково внесених платниками та списання в кінці року сум надходжень тимчасово віднесених на доходи у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". 642 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету 6421П Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

Призначення рахунку: для обліку надходжень, які згідно до законодавства тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 6911"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум надходжень зайво або помилково внесених платниками та списання в кінці року сум надходжень тимчасово віднесених на доходи у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" 6422П Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших надходжень, які згідно до законодавства тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному виду надходжень).

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших надходжень, які тимчасово відносяться на доходи місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів".

За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум надходжень зайво або помилково внесених платниками на списання в кінці року сум інших надходжень тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету у кореспондеції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". 69 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів 691 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів 6911КП Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення подвійного запису між рахунками 6 класу "Доходи бюджету"

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум на протязі року у кореспонденції з рахунками розділів 61- 64

За кредитом рахунку проводиться повернення на протязі року сум зайво або помилково сплачених на рахунки розділів 61 - 64 та списання в кінці року сум надходжень на рахунки розділів 62, 64 і на рахунки 6113 "Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами", 6123 "Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами"

7. Видатки бюджету

71 Видатки державного бюджету 711 Видатки загального фонду державного бюджету 7111А Видатки загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунку проводяться суми касових видатків розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями"

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". В кінці року проводиться віднесення видатків загального фонду державного бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету " 712 Видатки спеціального фонду державного бюджету 7121А Видатки спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунку проводяться суми касових видатків розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями"

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". В кінці року проводиться віднесення видатків спеціального фонду державного бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету " 713 Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашення 7131АП Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних кредитів, що надаються в поточному році з загального фонду державного бюджету та сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із загального фонду державного бюджету в попередні роки та в поточному році.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних кредитів, наданих із загального фонду державного бюджету в поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з загального фонду державного бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету".

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що виділялись з загального фонду державного бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету". 7132АП Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних кредитів, що надаються в поточному році з спеціального фонду державного бюджету та сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із спеціального фонду державного бюджету в попередні роки та в поточному році.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету в поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з спеціального фонду державного бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету".

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що виділялись з спеціального фонду державного бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету". 72 Видатки місцевого бюджету 721 Видатки загального фонду місцевого бюджету 7211А Видатки загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду функціональної та економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунку проводяться суми касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями".

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". У кінці року проводиться віднесення видатків загального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5121 "Результат виконання загального фонду місцевого бюджету". 722 Видатки спеціального фонду бюджету 7221А Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду функціональної та економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунку проводяться суми видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями".

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". У кінці року проводиться віднесення видатків спеціального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету". 723 Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення 7231АП Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних кредитів, що надаються в поточному році з загального фонду місцевого бюджету та сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із загального фонду місцевого бюджету в попередні роки та в поточному році.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних кредитів, наданих із загального фонду місцевого бюджету в поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з загального фонду місцевого бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5121 "Результат виконання загального фонду місцевого бюджету".

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що виділялись з загального фонду місцевого бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5121 "Результат виконання загального фонду місцевого бюджету". 7232АП Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних кредитів, що надаються в поточному році з спеціального фонду місцевого бюджету та сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із спеціального фонду місцевого бюджету в попередні роки та в поточному році.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних кредитів, наданих із спеціального фонду місцевого бюджету в поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з спеціального фонду місцевого бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету".

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що виділялись з спеціального фонду місцевого бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету". 79

Контррахунок за операціями за видатками бюджету

791 Контррахунок за видатковими операціями 7911КА Контррахунок за видатковими операціями

Призначення платежу: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з активними рахунками 7 класу "Видатки бюджету"; у кінці року, при віднесені на результат виконання бюджетів, кореспондує з рахунком 5911 "Контррахунок за результатом виконання бюджету"). 792 Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення 7921АП Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Призначення платежу: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з активно-пасивними рахунками 7 класу "Видатки бюджету"; у кінці року, при віднесені на результат виконання бюджетів, кореспондує з рахунком 5911 "Контррахунок за результатом виконання бюджету").

8. Управлінський облік

81 Кошти бюджету, отримані 811 Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету 8111П Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення видатків.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення платежів та проведення оплати рахунків розпорядниками бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку".

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів загального фонду державного бюджету, зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку". 8112П Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків.

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення видатків.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення платежів та проведення оплати рахунків розпорядниками бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку".

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку". 812 Кошти державного бюджету, отримані 8121П Кошти загального фонду державного бюджету, отримані.

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, отриманих.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, отримані, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів загального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 8122П Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані.

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів спеціального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 8123П Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отримані.

Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отриманих.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отриманих, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 8124П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, отримані.

Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, отриманих.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, отриманих, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 8125 П Отримані кошти спеціального фонду державного бюджету не забезпечені плановими показниками

Призначення рахунку: для відображення сум коштів спеціального фонду державного бюджету, які надійшли понад обсяги планових показників для здійснення видатків.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету отриманих понад обсяги планових показників, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів спеціального фонду державного бюджету не забезпечених плановими показниками або за умови внесення змін до планових показників у сторону їх збільшення, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 813 Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства 8131П Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, на здійснення видатків.

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, для здійснення видатків.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, для здійснення платежів та проведення оплати рахунків розпорядниками бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку".

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів загального фонду державного бюджету, зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку". 8132П Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, на здійснення видатків.

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, для здійснення видатків.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, для здійснення платежів та проведення оплати рахунків розпорядниками бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку".

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку". 814 Кошти місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів 8141П Кошти загального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів місцевих бюджетів сум коштів загального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 8142П Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів місцевих бюджетів сум коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 82 Асигнування та кошти, передані 821 Кошти державного бюджету, передані 8211А Кошти загального фонду державного бюджету, передані.

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, переданих.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами", .

За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 8212А Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані.

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, переданих.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 8213А Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондом, передані.

Призначення рахунку: для обліку коштів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, переданих.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводиться суми коштів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 8214А Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, передані.

Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, переданих.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 822 Асигнування державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету 8221А Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку асигнувань загального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми асигнувань загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводяться суми асигнувань загального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 8222А Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку асигнувань спеціального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми асигнувань спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводяться суми асигнувань спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 824 Асигнування державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Державного казначейства 8241А Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Державного казначейства.

Призначення рахунку: для обліку асигнувань загального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Державного казначейства.

За дебетом рахунку проводяться асигнування загального фонду державного бюджету, передані вищестоящими розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Державного казначейства, нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку".

За кредитом рахунку проводиться повернення асигнувань загального фонду державного бюджету, які були зайво або помилково перераховані нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку". 8242А Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Державного казначейства.

Призначення рахунку: для обліку асигнувань спеціального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Державного казначейства.

За дебетом рахунку проводяться асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані вищестоящими розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Державного казначейства, нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку".

За кредитом рахунку проводиться повернення асигнувань спеціального фонду державного бюджету, які були зайво або помилково перераховані нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку". 825 Кошти місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів 8251А Кошти загального фонду місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду місцевих бюджетів, переданих розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, зайво або помилково передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 8252А Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, переданих розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, зайво або помилково передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 83 Кошти, передані іншим бюджетам 831 Кошти, передані органами Державного казначейства місцевим бюджетам 8311А Кошти, передані органами Державного казначейства з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, переданих органами Державного казначейства з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, переданих органами Державного казначейства з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих зайво або помилково переданих коштів місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя 8312А Кошти, передані органами Державного казначейства з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, переданих органами Державного казначейства з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, переданих органами Державного казначейства з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих зайво або помилково переданих коштів місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя 84 Розрахунки, отримані 841 Розрахунки, отримані розпорядниками коштів державного бюджету 8411 П Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, зайво або помилково отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 8412 П Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 842 Розрахунки, отримані 8421 П Розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету, отримані.

Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, отриманих.

За кредитом рахунку проводиться суми розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, отримані, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, зайво або помилково отримані, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 8422 П Розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету, отримані.

Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету, отриманих.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету, отримані, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково отримані, у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 85 Розрахунки, передані 851 Розрахунки, передані 8511 А Розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету, передані.

Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, переданих.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 8512 А Розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету, передані.

Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків, проведених за коштами спеціального фонду державного бюджету, переданих.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету, передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 852 Розрахунки, передані розпорядниками коштів державного бюджету 8521 А Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані розпорядниками коштів державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 8522 А Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911 КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 86 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, які обслуговуються органами Державного казначейства 861 Кошти, отримані державними цільовими (позабюджетними) фондами 8611 П Кошти, отримані державними цільовими (позабюджетними) фондами.

Призначення рахунку: для обліку надходжень до державних цільових (позабюджетних) фондів

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, які надійшли до державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8921 КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих державними цільовими (позабюджетними) фондами коштів у кореспонденції з рахунком 8921 КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами 862 Кошти, направлені на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами 8621 А Кошти, направлені на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами.

Призначення рахунку: для обліку видатків, здійсненних державними цільовими (позабюджетними) фондами.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які направляються на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами у кореспонденції з рахунком 8911 КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих зайво або помилково перерахованих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8911 КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 863 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства 8631 П Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства".

Призначення рахунку: для обліку коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921 КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводиться повернення вищестоящим органам Державного казначейства зайво або помилково переданих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8921 КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 864 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства 8641 П Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства.

Призначення рахунку: для обліку коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921 КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами".

За дебетом рахунку проводиться повернення нижчестоящим органам Державного казначейства зайво або помилково переданих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8921 КП "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами". 865 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані вищестоящим органам Державного казначейства 8651 А Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані вищестоящим органам Державного казначейства.

Призначення рахунку: для обліку коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, переданих вищестоящим органам Державного казначейства.

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, переданих вищестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8911 КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводиться повернення вищестоящим органам Державного казначейства зайво або помилково переданих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8911 КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами" 866 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані нижчестоящим органам Державного казначейства 8661 А Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані нижчестоящим органам Державного казначейства.

Призначення рахунку: для обліку коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства.

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8911 КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами".

За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково переданих нижчестоящим органам Державного казначейства коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8911 КА "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами". 87 Цінні папери та боргові зобов'яння держави 871 Цінні папери держави, розміщені 8711А Розміщені короткострокові облігації державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку розміщених короткострокових облігацій державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми короткострокових облігацій державного бюджету (із терміном погашення менше 1 року), продані відповідно до договору. 8712А Розміщені середньострокові облігації державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку розміщених середньострокових облігацій державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми середньострокових облігацій державного бюджету (із терміном погашення від 1 до 5 років), продані відповідно до договору. 8713А Розміщені довгострокові облігації державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку розміщених довгострокових облігацій державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених довгострокових облігацій державного бюджету (із терміном погашення більше 5 років).

За кредитом рахунку проводяться суми довгострокових облігацій державного бюджету (із терміном погашення більше 5 років), продані відповідно до договору. 8714А Розміщені інші цінні папери державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку розміщених цінних паперів державного бюджету (крім облігацій та казначейських векселів).

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених інших цінних паперів державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми інших цінних паперів державного бюджету, продані відповідно до договору. 872 Кошти, отримані державним бюджетом 8721П Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8722П Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8723П Інші кошти, отримані до загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8724П Інші кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8725П Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до загального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8726П Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до спеціального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8727П Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до загального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8728П Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до спеціального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 873 Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави 8731А Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань держави

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, направлених на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань держави.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань держави.

За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково перерахованих коштів у кореспонденції з рахунком 8911 КА "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку". 8732А Кошти, направлені на погашення кредитів державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів, направлених на погашення кредитів державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на погашення кредитів державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково перерахованих коштів у кореспонденції з рахунком 8911 КА "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку". 874 Кошти отримані місцевим бюджетом 8741П Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8742П Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8743П Інші кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8744П Інші кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8745П Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до загального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8746П Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8747П Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до загального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 8748П Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку" 89 Контррахунок за операціями управлінського обліку 891 Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами 8911КА Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Призначення рахунку: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з активними рахунками 8 класу "Управлінський облік") 892 Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами 8921КП Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Призначення рахунку: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з пасивними рахунками 8 класу "Управлінський облік")

9. Позабалансовий облік

90 Тимчасові планові показники, пропозиції та інші планові показники 907 Відкриті асигнування 9071П Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету на підставі затверджених Міністерством фінансів України пропозицій без зазначення кодів програмної класифікації видатків.

За кредитом рахунку проводиться зарахування відкритих асигнувань, виділених з загального фонду державного бюджету на підставі затверджених Міністерством фінансів України пропозицій.

За дебетом рахунку проводиться списання відкритих асигнувань, розподілених головним розпорядником на виконання програм. 9072П Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводиться зарахування відкритих асигнувань, виділених із спеціального фонду державного бюджету на підставі розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться списання відкритих асигнувань, розподілених головним розпорядником на виконання програм. 9073П Відкриті асигнування на виконання програм загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету для головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня за відповідними кодами програмної класифікації видатків.

За кредитом рахунку проводиться зарахування відкритих асигнувань, виділених головним розпорядникам та розпорядникам нижчого рівня із загального фонду державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами.

За дебетом рахунку проводяться суми асигнувань загального фонду державного бюджету, направлені розпорядникам нижчого рівня для використання відповідно до кошторисів. 9074П Відкриті асигнування на виконання програм спеціального фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету для головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня за відповідними кодами програмної класифікації видатків.

За кредитом рахунку проводиться зарахування відкритих асигнувань головним розпорядникам та розпорядникам нижчого рівня із спеціального фонду державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами.

За дебетом рахунку проводяться суми асигнувань спеціального фонду державного бюджету, направлені розпорядникам нижчого рівня для використання відповідно до кошторисів. 9075П Відкриті асигнування на виконання програм загального фонду державного бюджету відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів.

Призначення рахунку: для обліку відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, що призначені для використання відповідно до кошторису.

За кредитом рахунку проводиться зарахування із загального фонду державного бюджету відкритих асигнувань розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня для використання відповідно до кошторисів.

За дебетом рахунку проводяться суми асигнувань загального фонду державного бюджету, направлені на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів. 9076П Відкриті асигнування на виконання програм спеціального фонду державного бюджету відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів.

Призначення рахунку: для обліку відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, що призначені для використання відповідно до кошторису.

За кредитом рахунку проводиться зарахування із спеціального фонду державного бюджету відкритих асигнувань розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня для використання відповідно до кошторисів.

За дебетом рахунку проводяться суми асигнувань спеціального фонду державного бюджету, направлені на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів. 908 Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами державного бюджету 9081П Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку затверджених узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на підставі показників річного розпису призначень за коштами загального фонду державного бюджету. На протязі року можуть проводитись зміни (збільшення бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету в сторону зменшення. 9082П Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку затверджених узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться суми затверджених узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на підставі показників річного розпису призначень за коштами спеціального фонду державного бюджету. На протязі року можуть проводитись зміни (збільшення бюджетних призначень по спеціальному фонду державного бюджету).

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на суму пропозицій на виділення коштів загального фонду державного бюджету головним розпорядникам. 9083П Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на підставі показників річного розпису призначень за коштами загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на суму пропозицій на виділення коштів загального фонду державного бюджету головним розпорядникам. 9084П Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на підставі показників річного розпису призначень за коштами спеціального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на суму пропозицій на виділення коштів спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам. 9085П Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку затверджених узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету на підставі показників помісячного розпису асигнувань. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань в сторону зменшення. 9086П Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За кредитом рахунку проводиться зарахування узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету на підставі показників помісячного розпису асигнувань.

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань на суму пропозицій на виділення асигнувань загального фонду державного бюджету головним розпорядникам. 9087П Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку затверджених узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету на підставі показників помісячного розпису асигнувань. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень по спеціальному фонду державного бюджету).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань в сторону зменшення. 9088П Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За кредитом рахунку проводиться зарахування узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету на підставі показників помісячного розпису асигнувань.

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань на суму пропозицій на виділення асигнувань спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам. 909 Пропозиції про виділення асигнувань 9091П Пропозиції про виділення асигнувань загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку пропозицій на виділення асигнувань загального фонду державного бюджету головним розпорядникам (за окремими кодами програмної класифікації видатків).

За кредитом рахунку проводяться суми пропозицій на виділення асигнувань загального фонду державного бюджету головним розпорядникам.

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум пропозицій у момент виділення асигнувань загального фонду державного бюджету головним розпорядникам на виконання програм загального фонду державного бюджету. 91 Кошторисні призначення 911 Кошторисні призначення за коштами державного бюджету 9111П Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку кошторисних призначень за коштами загального фонду бюджету на підставі індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних призначень за коштами загального фонду бюджету розпорядників

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами загального фонду державного бюджету в момент проведення розпорядником коштів видатків 9112П Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку кошторисних призначень за коштами спеціального фонду бюджету на підставі індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних призначень за коштами спеціального фонду бюджету розпорядників

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами спеціального фонду державного бюджету в момент проведення розпорядником коштів видатків 9113П Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних кошторисних призначень за коштами загального фонду державного бюджету на підставі зведених кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, дані яких повинні відповідати витягу з розпису видатків бюджету по загальному фонду.

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних призначень за коштами загального фонду бюджету головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня.

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами загального фонду державного бюджету в момент перерахування коштів з рахунків відкритих асигнувань на виконання програм загального фонду державного бюджету вищестоящих розпорядників підвідомчим установам. 9114П Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних кошторисних призначень за коштами спеціального фонду бюджету на підставі зведених кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників другого рівня, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджету по спеціальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних призначень за коштами спеціального фонду бюджету головних розпорядників та розпорядників другого рівня

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами спеціального фонду державного бюджету в момент перерахування коштів з особових рахунків вищестоящих розпорядників підвідомчим установам 9115П Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету на підставі кошторисів розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до індивідуальних кошторисних призначень розпорядників в сторону зменшення. 9116П Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету на підставі кошторисів розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до індивідуальних кошторисних призначень розпорядників в сторону зменшення. 9117П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами загального фонду державного бюджету на підставі зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в сторону зменшення. 9118П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами спеціального фонду державного бюджету на підставі зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в сторону зменшення. 912 Кошторисні призначення з місцевих бюджетів 9121П Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевого бюджету на підставі індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів в момент проведення розпорядником коштів видатків 9122П Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевого бюджету на підставі індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів в момент проведення розпорядником коштів видатків 9123П Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів на підставі зведених кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників другого рівня, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів головних розпорядників та розпорядників другого рівня

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів в момент перерахування коштів з особових рахунків вищестоящих розпорядників підвідомчим установам 9124П Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів на підставі зведених кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників другого рівня, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів головних розпорядників та розпорядників другого рівня

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів в момент перерахування коштів з особових рахунків вищестоящих розпорядників підвідомчим установам 9125П Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів на підставі кошторисів розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до індивідуальних кошторисних призначень розпорядників в сторону зменшення/ 9126П Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів на підставі кошторисів розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до індивідуальних кошторисних призначень розпорядників в сторону зменшення.

9127П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів на підставі зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в сторону зменшення. 9128П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів на підставі зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в сторону зменшення 913 Призначення з державного бюджету за планом асигнувань 9131П Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку призначень з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань розпорядників.

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум призначень. 9132П Зведені поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених призначень з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань на підставі планів асигнувань головних розпорядників та розпорядників коштів другого рівня.

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з загального фонду державного бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників та розпорядників другого рівня.

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум призначень. 9133П Затверджені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених призначень з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених призначень з загального фонду державного бюджету за індивідуальним планом асигнувань розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення кошторисних призначень за планом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до кошторисних призначень розпорядників за планом асигнувань в сторону зменшення. 9134П Затверджені зведені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених призначень з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених призначень з загального фонду державного бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників та розпорядників коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень за планом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за планом асигнувань в сторону зменшення. 9135П Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку призначень з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань розпорядників.

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум призначень. 9136П Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених призначень з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань на підставі планів асигнувань головних розпорядників та розпорядників коштів другого рівня.

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з спеціального фонду державного бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників та розпорядників другого рівня.

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум призначень. 9137П Затверджені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених призначень з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених призначень з спеціального фонду державного бюджету за індивідуальним планом асигнувань розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення кошторисних призначень за планом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до кошторисних призначень розпорядників за планом асигнувань в сторону зменшення. 9138П Затверджені зведені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених призначень з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених призначень з спеціального фонду державного бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників та розпорядників коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень за планом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за планом асигнувань в сторону зменшення. 914 Призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань 9141П Поточні призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку призначень з місцевого бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з місцевого бюджету за планом асигнувань розпорядників

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум призначень 9142П Зведені поточні призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених призначень з місцевого бюджету за планом асигнувань на підставі планів асигнувань головних розпорядників та розпорядників коштів другого рівня

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з місцевого бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників та розпорядників другого рівня

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум призначень 9143П Затверджені призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених призначень з місцевих бюджетів за планом асигнувань, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених призначень з місцевих бюджетів за індивідуальним планом асигнувань розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення кошторисних призначень за планом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до кошторисних призначень розпорядників за планом асигнувань в сторону зменшення. 9144П Затверджені зведені призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених призначень з місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених призначень з місцевого бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників та розпорядників коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених кошторисних призначень за планом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за планом асигнувань в сторону зменшення. 915 Затверджені кошторисні призначення за коштами державного бюджету 9151П Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету на підставі кошторисів розпорядників.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9152П Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету на підставі кошторисів розпорядників.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9153П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами загального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами загального фонду державного бюджету на підставі кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9154П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами спеціального фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами спеціального фонду державного бюджету на підставі зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9155П Затверджені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку затверджених призначень з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених призначень з загального фонду державного бюджету за індивідуальним планом асигнувань розпорядників.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9156П Затверджені зведені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених призначень з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених призначень з загального фонду державного бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9157П Затверджені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку затверджених призначень з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених призначень з спеціального фонду державного бюджету за індивідуальним планом асигнувань розпорядників.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9158П Затверджені зведені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених призначень з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених призначень з спеціального фонду державного бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 916 Затверджені кошторисні призначення за коштами місцевих бюджетів 9161П Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів на підставі кошторисів розпорядників.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9162П Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів на підставі кошторисів розпорядників.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9163П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами загального фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів на підставі кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється 9164П Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів на підставі кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9165П Затверджені призначення з місцевих бюджетів за планом асигнувань.

Призначення рахунку: для обліку затверджених призначень з місцевих бюджетів за планом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених призначень з місцевих бюджетів за індивідуальним планом асигнувань розпорядників.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9166П Затверджені зведені призначення з місцевих бюджетів за планом асигнувань.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених призначень з місцевих бюджетів за планом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених призначень з місцевих бюджетів за зведеним планом асигнувань головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється 92 Асигнування 921 Бюджетні призначення з державного бюджету 9211П Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених банків 9212П Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених банків 9213П Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня по загальному фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня по загальному фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум зведених поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при виділенні асигнувань на виконання програм загального фонду державного бюджету. 9214П Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум зведених поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на особові рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування 9215П Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду державного бюджету на підставі даних розпису. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників в сторону зменшення. 9216П Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду державного бюджету на підставі даних розпису. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень по спеціальному фонду державного бюджету).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників в сторону зменшення. 9217П Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по загальному фонду державного бюджету, на підставі даних розпису. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затверджених зведених бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в сторону зменшення. 9218П Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по спеціальному фонду державного бюджету, на підставі даних розпису. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затверджених зведених бюджетних призначень по спеціальному фонду державного бюджету).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в сторону зменшення. 922 Бюджетні призначення з місцевих бюджетів 9221П Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених банків 9222П Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених банків 9223 П Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по загальному фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по загальному фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум зведених поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на особові рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування 9224П Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум зведених поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на особові рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування 9225П Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду місцевих бюджетів. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень по загальному фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників в сторону зменшення 9226П Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду місцевих бюджетів. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень по спеціальному фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників в сторону зменшення 9227П Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по загальному фонду місцевих бюджетів. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затверджених зведених бюджетних призначень по загальному фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених бюджетних призначень розпорядників в сторону зменшення 9228П Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному фонду місцевих бюджетів. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затверджених зведених бюджетних призначень по спеціальному фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених бюджетних призначень розпорядників в сторону зменшення 923 Асигнування на взяття зобов'язань з державного бюджету 9231АП Асигнування на взяття зобов'язань по загальному фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку асигнувань, передбачених у загальному фонді державного бюджету на взяття зобов'язань розпорядникам бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми асигнування на взяття зобов'язань по загальному фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення суми асигнувань на взяття зобов'язань на суму взятих до обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету по загальному фонду державного бюджету на підставі даних Реєстру зобов'язань розпорядників коштів 9232АП Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку асигнувань, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету на взяття зобов'язань розпорядникам бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення суми асигнувань на взяття зобов'язань на суму взятих до обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету по спеціальному фонду державного бюджету на підставі даних Реєстру зобов'язань розпорядників коштів 924 Асигнування на взяття зобов'язань з місцевих бюджетів 9241АП Асигнування на взяття зобов'язань по загальному фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку асигнувань, передбачених у загальному фонді місцевих бюджетів на взяття зобов'язань розпорядникам бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми асигнування на взяття зобов'язань по загальному фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення суми асигнувань на взяття зобов'язань на суму взятих до обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету по загальному фонду місцевих бюджетів на підставі даних Реєстру зобов'язань розпорядників коштів 9242АП Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку асигнувань, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів на взяття зобов'язань розпорядникам бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення суми асигнувань на взяття зобов'язань на суму взятих до обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету по спеціальному фонду місцевих бюджетів на підставі даних Реєстру зобов'язань розпорядників коштів 925 Ліміти за видатками державного бюджету 9251П Ліміти за видатками загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку лімітів за видатками загального фонду державного бюджету, за умови їх запровадження

За кредитом рахунку проводяться суми лімітів за видатками загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум лімітів за видатками загального фонду державного бюджету при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених банків 926 Бюджетні призначення з державного бюджету за помісячним розписом асигнувань 9261П Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних бюджетних призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних бюджетних призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

За дебетом рахунку проводиться зменшення індивідуальних бюджетних призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених банків 9262П Затверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних затверджених бюджетних призначень з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних затверджених бюджетних призначень з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення індивідуальних затверджених бюджетних призначень з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до індивідуальних затверджених бюджетних призначень розпорядників за помісячним розписом асигнувань в сторону зменшення. 9263П Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених бюджетних призначень з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по загальному фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по загальному фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення зведених бюджетних призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на особові рахунки головних розпорядників та розпорядників другого рівня за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених банків 9264П Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін+.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по загальному фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затверджених зведених бюджетних призначень з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за помісячним розписом асигнувань в сторону зменшення. 9265П Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних бюджетних призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних бюджетних призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За дебетом рахунку проводиться зменшення індивідуальних бюджетних призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених банків. 9266П Затверджені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних затверджених бюджетних призначень з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних затверджених бюджетних призначень з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення індивідуальних затверджених бюджетних призначень з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до індивідуальних затверджених бюджетних призначень розпорядників за помісячним розписом асигнувань в сторону зменшення. 9267П Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених бюджетних призначень з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводиться зменшення зведених бюджетних призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на особові рахунки головних розпорядників та розпорядників другого рівня за умови. 9268П Затверджені зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по спеціальному фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затверджених зведених бюджетних призначень з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, за помісячним розписом асигнувань в сторону зменшення. 927 Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань 9271П Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних бюджетних призначень з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних бюджетних призначень з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За дебетом рахунку проводиться зменшення індивідуальних бюджетних призначень з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених банків (в кінці місяця на підставі звіту розпорядника). 9272П Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних бюджетних призначень з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних бюджетних призначень з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення індивідуальних бюджетних призначень з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до помісячного розпису асигнувань розпорядника в сторону зменшення. 9273П Зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених бюджетних призначень з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по загальному фонду місцевого бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по загальному фонду місцевого бюджету.

За дебетом рахунку проводиться зменшення зведених бюджетних призначень з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на особові рахунки головних розпорядників та розпорядників другого рівня за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених банків. 9274П Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Призначення рахунку: для обліку зведених бюджетних призначень з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по загальному фонду місцевого бюджету, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня по загальному фонду місцевого бюджету. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення зведених бюджетних призначень з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком: внесення змін до помісячного розпису асигнувань розпорядника в сторону зменшення. 928 Затверджені бюджетні призначення з державного бюджету 9281П Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду державного бюджету на підставі даних розпису.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9282П Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду державного бюджету на підставі даних розпису.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9283П Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по загальному фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по загальному фонду державного бюджету на підставі даних розпису.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9284П Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по спеціальному фонду державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по спеціальному фонду державного бюджету на підставі даних розпису.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9285П Затверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних затверджених бюджетних призначень з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних затверджених бюджетних призначень з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9286П Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9287П Затверджені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних затверджених бюджетних призначень з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних затверджених бюджетних призначень з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9288П Затверджені зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 929 Затверджені бюджетні призначення з місцевих бюджетів 9291П Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по загальному фонду місцевих бюджетів на підставі даних розпису.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9292П Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду місцевих бюджетів на підставі даних розпису.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9293П Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по загальному фонду місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по загальному фонду місцевих бюджетів на підставі даних розпису.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9294П Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по спеціальному місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, по спеціальному фонду місцевих бюджетів на підставі даних розпису.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9295П Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань.

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних затверджених бюджетних призначень з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань.

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних затверджених бюджетних призначень з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 9296П Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань.

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених бюджетних призначень з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За кредитом рахунку проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється. 93 Планові показники за доходами бюджету 931 Планові показники за доходами державного бюджету 9311А Поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум поточних планових показників за доходами загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників за доходами загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зменшення сум планових показників за доходами загального фонду державного бюджету на суму доходів, що надходять до загального фонду державного бюджету 9312А Поточні планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум поточних планових показників за доходами спеціального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників за доходами спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зменшення сум планових показників за доходами спеціального фонду державного бюджету на суму доходів, що надходять до спеціального фонду державного бюджету 9313А Затверджені планові показники за доходами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум планових показників за доходами загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників за доходами загального фонду державного бюджету. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення планових показників за доходами загального фонду державного бюджету)

За кредитом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється 9314А Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум планових показників за доходами спеціального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників за доходами спеціального фонду державного бюджету. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення планових показників за доходами загального фонду державного бюджету)

За кредитом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється 932 Планові показники за доходами місцевого бюджету 9321А Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум поточних планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводиться зменшення сум планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів на суму доходів, що надходять до загального фонду державного бюджету 9322А Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум поточних планових показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводиться зменшення сум планових показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів на суму доходів, що надходять до загального фонду державного бюджету 9323А Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників за доходами загального фонду місцевих. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів)

За кредитом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум планових показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників за доходами спеціального фонду місцевих. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення планових показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів)

За кредитом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється 94 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів 941 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету 9411П Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету за коштами загального фонду в межах асигнувань (лімітів видатків), передбачених у загальному фонді державного бюджету на відповідну мету

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори, контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених зобов'язаннями підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які зменшують зобов'язання при взятті на облік фінансового зобов'язання, яке є наслідком його виконання 9412П Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету за коштами спеціального фонду в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету на відповідну мету

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори, контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених зобов'язаннями підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які зменшують зобов'язання при взятті на облік фінансового зобов'язання, яке є наслідком його виконання 9413П Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету, що є наслідком зобов'язань, які реєструються на рахунку 9411 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету"

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури, платіжні вимоги та ін.), які підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які проплачені розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою, рахунком-фактурою та іншими платіжними документами за рахунок коштів загального фонду і зменшують його фінансові зобов'язання перед сторонніми організаціями 9414П Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду, що є наслідком зобов'язань, які реєструються на рахунку 9412 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету" в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету на відповідну мету.

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури, платіжні вимоги та ін.), які підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які проплачені розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою, рахунком-фактурою та іншими платіжними документами за рахунок коштів спеціального фонду і зменшують його фінансові зобов'язання перед сторонніми організаціями 942 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету 9421П Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету за коштами загального фонду в межах асигнувань (лімітів видатків), передбачених у загальному фонді місцевих бюджетів на відповідну мету

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори, контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених зобов'язаннями підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які зменшують зобов'язання при взятті на облік фінансового зобов'язання, яке є наслідком його виконання 9422П Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету за коштами спеціального фонду в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів на відповідну мету

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори, контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених зобов'язаннями підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які зменшують зобов'язання при взятті на облік фінансового зобов'язання, яке є наслідком його виконання 9423П Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевих бюджетів, що є наслідком зобов'язань, які реєструються на рахунку 9421 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету"

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури, платіжні вимоги та ін.), які підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які проплачені розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою, рахунком-фактурою та іншими платіжними документами за рахунок коштів загального фонду і зменшують його фінансові зобов'язання перед сторонніми організаціями 9424П Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, що є наслідком зобов'язань, які реєструються на рахунку 9422 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету"

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури, платіжні вимоги та ін.), які підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які проплачені розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою, рахунком-фактурою та іншими платіжними документами за рахунок коштів спеціального фонду і зменшують його фінансові зобов'язання перед сторонніми організаціями 9499П Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів до з'ясування.

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надійшли на відновлення касових видатків.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум, що надійшли на відновлення касових видатків.

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум за їх призначенням. 95 Розрахункові документи, не оплачені в строк 951 Розрахункові документи за коштами державного бюджету, не оплачені в строк 9511А Розрахункові документи за доходами загального фонду державного бюджету, які підлягають оплаті

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека), за доходами загального фонду бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунку за доходами загального фонду державного бюджету. 9512А Розрахункові документи за видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека), за видатками загального фонду державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунку за видатками загального фонду державного бюджету. 9513А Розрахункові документи за доходами спеціального фонду державного бюджету, які підлягають оплаті

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека), за доходами спеціального фонду бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунку за доходами спеціального фонду державного бюджету. 9514 А Розрахункові документи за видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека), за видатками спеціального фонду бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунку за видатками спеціального фонду державного бюджету. 9515 А Розрахункові документи за доходами, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів не оплачених в строк (картотека) за доходами, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за доходами, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів за якими проведено оплату з відповідного рахунку за доходами, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету. 952 Розрахункові документи за коштами місцевих бюджетів, не оплачені в строк 9521А Розрахункові документи за доходами загального фонду місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека), за доходами загального фонду місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено оплату з відповідного рахунку за доходами загального фонду місцевих бюджетів. 9522А Розрахункові документи за видатками загального фонду місцевих бюджетів, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека), за видатками загального фонду місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено оплату з відповідного рахунку за видатками загального фонду місцевих бюджетів. 9523А Розрахункові документи за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека), за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено оплату з відповідного рахунку за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів. 9524А Розрахункові документи за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека), за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено оплату з відповідного рахунку за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів. 9525 А Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека) за коштами, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено оплату з відповідного рахунку за коштами, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів. 953 Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, які підлягають оплаті 9531 А Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, які підлягають оплаті

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека) за коштами, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено оплату з відповідного рахунку за коштами, підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами. 954 Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи бюджету, які підлягають оплаті 9541 А Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, які підлягають оплаті

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека) за коштами тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено оплату з відповідного рахунку за коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу. 9542 А Розрахункові документи за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету, які підлягають оплаті

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека) за іншими коштами тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено оплату з відповідного рахунку за коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету. 9543 А Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, які підлягають оплаті

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека) за коштами тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено оплату з відповідного рахунку за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу. 9544 А Розрахункові документи за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, які підлягають оплаті

Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не оплачених в строк (картотека) за іншими коштами тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів, тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми.

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено оплату з відповідного рахунку за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету. 96 Нараховані доходи і витрати 961 Нараховані доходи 9611 П Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України.

Призначення рахунку: для обліку нарахованих доходів за коштами, розміщених в Національному банку України до запитання

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів

За дебетом рахунку проводиться списання сум після фактичного їх надходження 962 Нараховані відсотки та плата за надання гарантій 9621П Нараховані відсотки за кредитами, наданими з державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку нарахованих відсотків на заборгованість перед бюджетом за кредитами, наданими з державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих відсотків на заборгованість перед бюджетом за кредитами, наданими з державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми відсотків, нарахованих на заборгованість перед бюджетом за кредитами, після їх фактичного надходження до бюджету. 9622П Нараховані відсотки за кредитами, залученими державою та під державні гарантії.

Призначення рахунку: для обліку нарахованих відсотків на заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою та під державні гарантії.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих відсотків на заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою та під державні гарантії.

За дебетом рахунку проводяться суми відсотків, нарахованих на заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою та під державні гарантії, після їх фактичного надходження до бюджету. 9623П Нарахована плата за надання гарантій за іноземними кредитами.

Призначення рахунку: для обліку нарахованої плати за надання гарантій за іноземними кредитами.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованої плати за надання гарантій за іноземними кредитами.

За дебетом рахунку проводяться суми плати за надання гарантій за іноземними кредитами після їх фактичного надходження до бюджету. 963 Нараховані штрафні санкції 9631П Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету.

Призначення рахунку: для обліку нарахованих штрафних санкцій на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами, наданими з державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих штрафних санкцій на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами, наданими з державного бюджету.

За дебетом рахунку проводяться суми штрафних санкцій, нарахованих на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами, після їх фактичного надходження до бюджету або списання у порядку, визначеному законодавством. 9632П Нараховані штрафні санкції за кредитами, залученими державою та під державні гарантії.

Призначення рахунку: для обліку нарахованих штрафних санкцій на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою та під державні гарантії.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих штрафних санкцій на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою та під державні гарантії.

За дебетом рахунку проводяться суми штрафних санкцій, нарахованих на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою та під державні гарантії, після їх фактичного надходження до бюджету або списання у порядку, визначеному законодавством. 97 Фінансування бюджетів 971 Фінансування державного бюджету 9711 П Поточний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання.

Призначення рахунку: для обліку планових показників за розписом фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання.

За кредитом рахунку проводяться суми фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання на підставі даних розпису.

За дебетом рахунку проводиться зменшення планових сум при виконанні поточного розпису фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання. 9712 П Поточний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання.

Призначення рахунку: для обліку планових показників за розписом фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання.

За кредитом рахунку проводяться суми фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання на підставі розпису.

За дебетом рахунку проводиться зменшення планових сум при виконанні розпису фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання. 9713П Затверджений розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку планових показників за розписом фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання на підставі даних розпису фінансування. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого розпису фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до розпису фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання в сторону зменшення. 9714П Затверджений розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін".

Призначення рахунку: для обліку планових показників за розписом фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання на підставі даних розпису фінансування. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого розпису фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до розпису фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання в сторону зменшення. 972 Помісячний розпис фінансування державного бюджету 9721П Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку планових показників помісячного розпису фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання.

За кредитом рахунку проводяться планові показники за помісячним розписом фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання.

За дебетом рахунку проводиться зменшення планових сум при виконанні помісячного розпису фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання. 9722П Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку планових показників за помісячним розписом фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання.

За кредитом рахунку проводяться планові суми помісячного розпису фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого помісячного розпису фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого помісячного розпису фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання в сторону зменшення. 9723П Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку планових показників помісячного розпису фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання.

За кредитом рахунку проводяться планові показники за помісячним розписом фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання.

За дебетом рахунку проводиться зменшення планових сум при виконанні помісячного розпису фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання. 9724П Затверджений помісячний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку планових показників за помісячним розписом фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання.

За кредитом рахунку проводяться планові суми помісячного розпису фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого помісячного розпису фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого помісячного розпису фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання в сторону зменшення. 973 Фінансування місцевих бюджетів 9731 П Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання.

Призначення рахунку: для обліку планових показників за розписом фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання.

За кредитом рахунку проводяться суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання на підставі даних розпису.

За дебетом рахунку проводиться зменшення планових сум при виконанні поточного розпису фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання. 9732 П Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання.

Призначення рахунку: для обліку планових показників за розписом фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання.

За кредитом рахунку проводяться суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання на підставі розпису.

За дебетом рахунку проводиться зменшення планових сум при виконанні розпису фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання. 9733П Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін.

Призначення рахунку: для обліку планових показників за розписом фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання на підставі даних розпису фінансування. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого розпису фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до розпису фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання в сторону зменшення. 9734П Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін".

Призначення рахунку: для обліку планових показників за розписом фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін.

За кредитом рахунку проводяться суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання на підставі даних розпису фінансування. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого розпису фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до розпису фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання в сторону зменшення. 974 Помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів 9741П Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку планових показників помісячного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

За кредитом рахунку проводяться планові показники за помісячним розписом фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

За дебетом рахунку проводиться зменшення планових сум при виконанні помісячного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання. 9742П Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Призначення рахунку: для обліку планових показників за помісячним розписом фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

За кредитом рахунку проводяться планові суми помісячного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання. На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого помісячного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання).

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого помісячного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання в сторону зменшення. 98 Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами, емітованими

державою 981 Надані гарантії та акредитиви, зобов'язання за виплатами з державного бюджету 9811А Гарантії, що надані банкам

Призначення рахунку: для обліку сум усіх видів гарантій та поручительств, наданих банкам. За цим рахунком здійснюється облік, як простих гарантій, так і гарантій, для яких існують отримані контргарантії

За дебетом рахунку проводяться суми наданих банкам гарантій та поручительств

За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних гарантій та поручительств після закінчення строку їх дії, сумнівних гарантій та поручительств або виплачених гарантій та поручительств 9812А Підтверджені акредитиви

Призначення рахунку: для обліку підтверджених непокритих безвідкличних акредитивів

За дебетом рахунку проводяться суми підтверджених акредитивів

За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних акредитивів після закінчення строку їх дії, сумнівних підтверджених акредитивів (виконання яких є ймовірним) або виплачених акредитивів 9813А Нараховані доходи за цінними паперами держави.

Призначення рахунку: для обліку сум нарахованих доходів за цінними паперами держави

За дебетом рахунку проводиться нарахування доходів за цінними паперами держави.

За кредитом рахунку проводиться списання доходів за цінними паперами держави у момент їх виплати власникам. 9814А Нараховані суми за обслуговування кредитів.

Призначення рахунку: для обліку нарахованих сум, які підлягатимуть виплаті з державного бюджету за обслуговування кредитів.

За дебетом рахунку проводиться нарахування сум за обслуговування кредитів.

За кредитом рахунку проводиться списання сум за обслуговуання кредитів у момент їх виплати. 9815А Гарантії, що надані державою позичальникам іноземних кредитів.

Призначення рахунку: для обліку гарантій, що надані державою позичальникам іноземних кредитів.

За дебетом рахунку проводяться суми гарантій, що надані державою позичальникам іноземних кредитів.

За кредитом рахунку проводяться суми виконаних державою гарантійних зобов'язань за іноземними кредитами та суми невикористаних гарантій після закінчення строку їх дії. 9821П Контргарантії, що отримані від банків

Призначення рахунку: для обліку безвідкличних гарантій отриманих від банків, для яких існує пов'язана гарантія, видана іншому контрагенту і яка обліковується за рахунком 9811 "Гарантії, що надані банком". За цим рахунком також обліковуються гарантії, отримані від банків, які відкривають акредитив, у разі, якщо цей акредитив був підтверджений банком продавця (на позабалансі якого відкривається цей рахунок) або банк продавця акцептував платіжні документи щодо акредитиву

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих контргарантій

За дебетом рахунку проводяться суми використаних контргарантій або суми невикористаних контргарантій після закінчення строку їх дії 983 Цінні папери держави, емітовані 9831А Емітовані короткострокові облігації державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку короткострокових облігацій державного бюджету, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За дебетом рахунку проводяться суми емісії короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми погашення короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій державного бюджету. 9832А Емітовані середньострокові облігації державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку середньострокових облігацій державного бюджету, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За дебетом рахунку проводяться суми емісії середньострокових (із терміном погашення від 1до 5років) облігацій державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми погашення середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій державного бюджету. 9833А Емітовані довгострокові облігації державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку довгострокових облігацій державного бюджету, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази.

За дебетом рахунку проводяться суми емісії довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій державного бюджету 9834А Емітовані інші цінні папери державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших цінних паперів державного бюджету, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази.

За дебетом рахунку проводяться суми емісії інших цінних паперів державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення інших цінних паперів державного бюджету. 9835А Емітовані облігації внутрішньої державної позики, випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість

Призначення рахунку: для обліку облігацій внутрішньої державної позики, випущених для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази.

За дебетом рахунку проводяться суми емісії облігацій внутрішньої державної позики, випущених для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість.

За кредитом рахунку проводяться суми розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість. 9891А Акредитиви до сплати

Призначення рахунку: для обліку акредитивів, які виставлені до оплати

За дебетом рахунку проводяться суми виставлених до оплати акредитивів

За кредитом рахунку списуються суми оплачених акредитивів 99 Контррахунки до рахунків груп 91-98 991 Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку 9911КА Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Призначення рахунку: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з активними рахунками 9 класу "Позабалансовий облік") 992 Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку 9921КП Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Призначення рахунку: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з пасивними рахунками 9 класу "Позабалансовий облік") 993 Контррахунки для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку 9931АП Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку.

Призначення рахунку: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з активно-пасивними рахунками 9 класу "Позабалансовий облік").

Начальник управління методології

по виконанню бюджету, бухгалтерського

обліку та звітності Н.І.Сушко

2

Показать полностью… https://vk.com/doc145512949_133242220
2 Мб, 24 октября 2012 в 21:31 - Россия, Москва, РАХИ, 2012 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении