Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076155 из РАХИ

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку) Субрахунки

(рахунки другого порядку) Сфера застосування. Код Назва Код Назва Клас 1. Необоротні активи 10 Основні засоби 101 Земельні ділянки Усі види діяльності 102 Капітальні витрати на поліпшення земель 103 Будинки та споруди 104 Машини та обладнання 105 Транспортні засоби 106 Інструменти, прилади та інвентар 107 Робоча і продуктивна худоба 108 Багаторічні насадження 109 Інші основні засоби 11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди Усі види діяльності 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 113 Тимчасові (нетитульні) споруди 114 Природні ресурси 115 Інвентарна тара 116 Предмети прокату 117 Інші необоротні матеріальні активи 12 Нематеріальні активи 121 Права користування природними ресурсами Усі види діяльності 122 Права користування майном 123 Права на знаки для товарів і послуг 124 Права на об'єкти промислової власності 125 Авторські та суміжні з ними права 126 Гудвіл 127 Інші нематеріальні активи 13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів Усі види діяльності 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 133 Знос нематеріальних активів 14 Довгострокові фінансові інвестиції 141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Усі види діяльності 142 Інші інвестиції пов'язаним сторонам 143 Інвестиції непов'язаним сторонам 15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво Усі види діяльності 152 Придбання (виготовлення) основних засобів 153 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 154 Придбання (створення) нематеріальних активів 155 Формування основного стада 16 Довгострокова дебіторська заборгованість 161 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Усі види діяльності 162 Довгострокові векселі одержані 163 Інша дебіторська заборгованість 17 Відстрочені податкові активи За видами відстрочених податкових активів Усі види діяльності 18 Інші необоротні активи За видами активів Усі види діяльності 19 Негативний гудвіл За видами об'єктів інвестування Усі види діяльності Клас 2. Запаси 20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали Усі види діяльності 202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 203 Паливо 204 Тара й тарні матеріали 205 Будівельні матеріали 206 Матеріали, передані в переробку 207 Запасні частини 208 Матеріали сільськогосподарського призначення 209 Інші матеріали 21 Тварини на вирощуванні та відгодівлі 211 Молодняк тварин на вирощуванні Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом 212 Тварини на відгодівлі 213 Птиця 214 Звірі 215 Кролі 216 Сім'ї бджіл 217 Доросла худоба, що вибракувана з основного стада 218 Худоба, прийнята від населення для реалізації 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети За видами предметів Усі види діяльності 23 Виробництво За видам; виробництва Усі види діяльності 24 Брак у виробництві За видам продукції Галузі матеріального виробництва 25 Напівфабрикати За видами напівфабрикатів Промисловість 26 Готова продукція За видами готової продукції Промисловість, сільське господарство та ін. 27 Продукція сільськогосподарського виробництва За видами продукції Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподар-ським виробництвом 28 Товари 281 Товари на складі Усі види діяльності 282 Товари в торгівлі 283 Товари на комісії 284 Тара під товарами 285 Торгова націнка 29 ...................... Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 30 Каса 301 Каса в і національній валюті Усі види діяльності 302 Каса в іноземній валюті 31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті Усі види діяльності 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 313 Інші рахунки в банку в національній валюті 314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті 32 ....................... 33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті Усі види діяльності 332 Грошові документи в іноземній валюті 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 34 Короткострокові векселі одержані 341 Короткострокові векселі, одержані в національній валюті Усі види діяльності 342 Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті 35 Поточні фінансові інвестиції 351 Еквіваленти грошових коштів Усі види діяльності 352 Інші поточні фінансові інвестиції 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями Усі види діяльності 362 Розрахунки з іноземними покупцями 37 Розрахунки з різними дебіторами 371 Розрахунки за виданими авансами Усі види діяльності 372 Розрахунки з підзвітними особами 373 Розрахунки за нарахованими доходами 374 Розрахунки за претензіями 375 Розрахунки з відшкодуванням завданих збитків 376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 377 Розрахунки з іншими дебіторами 38 Резерв сумнівних боргів За дебіторам Усі види діяльності 39 Витрати майбутніх періодів За видами витрат Усі види діяльності Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань 40 Статутний капітал За видами капіталу Усі види діяльності 41 Пайовий капітал За видами капіталу Кооперативні організації, кредитні спілки 42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід Усі види діяльності 422 Інший вкладений капітал 423 Дооцінка активів 424 Безоплатно одержані необоротні активи 425 Інший додатковий капітал 43 Резервний капітал За видами капіталу Усі види діяльності 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений Усі види діяльності 442 Непокриті збитки 443 Прибуток, використаний у звітному періоді 45 Вилучений капітал 451 Вилучені акції Усі види діяльності 452 Вилучені вклади й паї 453 Інший вилучений капітал 46 Неоплачений капітал 3а видами капіталу Усі види діяльності 47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 471 3абезпечення виплат відпусток Усі види діяльності 472 Додаткове пенсійне забезпечення 473 3абезпечення гарантійних зобов'язань 474 3абезпечення інших витрат і платежів 48 Цільове фінансування і цільові надходження 3а об'єктами фінансування Усі види діяльності 49 Страхові резерви 491 Резерви незароблених премій Страхова дія 492 Резерви збитків 493 Інші страхові резерви 494 Частка перестраховиків у резервах незароблених премій 495 Частка перестраховиків у резервах збитків 496 Частка перестраховиків в інших страхових резервах 497 Результат зміни резервів незароблених премій 498 Результат зміни резервів збитків Клас 5. Довгострокові зобов'язання 50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності 502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті 504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 505 Інші довгострокові позики в національній валюті 506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті 51 Довгострокові векселі видані 511 Довгострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності 512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті 52 Довгострокові зобов'язання за облігаціями 521 Зобов'язання за облігаціями Усі види діяльності 522 Премія за випущеними облігаціями 523 Дисконт за випущеними облігаціями 53 Довгострокові зобов'язання з оренди 531 Зобов'язання з фінансове оренди Усі види діяльності 532 Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів 54 Відстрочені податкові зобов'язання За видами зобов'язань Усі види діяльності 55 Інші довгострокові зобов'язання За видами зобов'язань Усі види діяльності 56 ...................... 57 ...................... 58 ...................... 59 ...................... Клас 6. Поточні зобов'язання 60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності 602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 603 Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті 604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті 605 Прострочені позики в національній валюті 606 Прострочені позики в іноземній валюті 61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті Усі види діяльності 612 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті 62 Короткострокові векселі видані 621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності 622 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті 63 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками Усі види діяльності 632 Розрахунки з іноземними постачальниками 64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки за податками Усі види діяльності 642 Розрахунки за обов'язковими платежами 643 Податкові зобов'язання 644 Податковий кредит 65 Розрахунки за страхування 651 За пенсійним забезпеченням Усі види діяльності 652 За соціальним страхуванням 653 За страхуванням на випадок безробіття 654 За індивідуальним страхуванням 655 За страхуванням майна 66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки за заробітною платою Усі види діяльності 662 Розрахунки з депонентами 67 Розрахунки з учасниками 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами Усі види діяльності 68 Розрахунки за іншими операціями 681 Розрахунки за авансами одержаними Усі види діяльності 682 Внутрішні розрахунки 683 Внутрішньогосподарські розрахунки 684 Розрахунки за нарахованими відсотками 685 Розрахунки з іншими кредиторами 69 Доходи майбутніх періодів За видами доходів Усі види діяльності Клас 7. Доходи і результати діяльності 70 Доходи від реалізації 701 Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності 702 Дохід від реалізації товарів 703 Дохід від реалізації робіт і послуг 704 Вирахування з доходу 71 Інший операційний дохід 711 Дохід від реалізації іноземної валюти Усі види діяльності 712 Дохід від реалізації інших оборотних активів 713 Дохід від операційної оренди активів 714 Дохід від операційної курсової різниці 715 Одержані штрафи, пені, неустойки 716 Відшкодування раніше списаних активів 717 Дохід від списання кредиторської заборгованості 718 Одержані гранти та субсидії 719 Інші доходи від операційної діяльності 72 Дохід від участі в капіталі 721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності 722 Дохід від спільної діяльності 723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 73 Інші фінансові доходи 731 Дивіденди одержані Усі види діяльності 732 Відсотки одержані 733 Інші доходи від фінансових операцій 74 Інші доходи 741 Доход від реалізації фінансових інвестицій Усі види діяльності 742 Доход від реалізації необоротних активів 743 Доход від реалізації майнових комплексів 744 Доход від не операційної курсової різниці 745 Доход від безоплатно одержаних активів 746 Ін доходи від звичайної діяльності 75 Надзвичайні доходи 751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій Усі види діяльності 752 Інші надзвичайні доходи 76 Страхові платежі 3а видами страхування Страхова діяльність 77 ....................... 78 ....................... 79 Фінансові результати 791 Результат основної діяльності Усі види діяльності 792 Результат фінансових операцій 793 Результат іншої звичайної діяльності 794 | Результат надзвичайних подій Клас 8. Витрати за елементами 80 Матеріальні витрати 801 Витрати сировини й матеріалів Усі види діяльності 802 Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів 803 Витрати палива й енергії 804 Витрати тари й тарних матеріалів 805 Витрати будівельних матеріалів 806 Витрати запасних частин 807 Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення 808 Витрати товарів 809 Інші матеріальні витрати 81 Витрати на оплату праці 811 Виплати за окладами й тарифами Усі види діяльності 812 Премії та заохочення 813 Компенсаційні виплати 814 Оплата відпусток 815 Оплата іншого невідпрацьованого часу 816 Інші витрати на оплату праці 82 Відрахування на соціальні заходи 821 Відрахування на пенсійне забезпечення Усі види діяльності 822 Відрахування на соціальне страхування 823 Страхування на випадок безробіття 824 Відрахування на індивідуальне страхування 83 Амортизація 831 Амортизація основних засобів Усі види діяльності 832 Амортизація інших необоротних матеріальних активів 833 Амортизація нематеріальних активів 84 Інші операційні витрати За видами витрат Усі види діяльності 85 Інші затрати За видами затрат Усі види діяльності 86 ....................... 87 ....................... 88 ...................... 89 ....................... Клас 9. Витрати діяльності 90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції Усі види діяльності 902 Собівартість реалізованих товарів 903 Собівартість реалізованих робіт і послуг 91 Загальновироб-ничі витрати За видами витрат Усі види діяльності 92 Адміністративні витрати За видами витрат Усі види діяльності 93 Витрати на збут За. видами витрат Усі види діяльності 94 Інші витрати операційної діяльності 941 Витрати на дослідження і розробки Усі види діяльності 942 Собівартість реалізованої іноземної валюти 943 Собівартість реалізованих виробничих запасів 944 Сумнівні та безнадійні борги 945 Втрати від операційної курсової різниці 946 Втрати від знецінення запасів 947 Нестачі і втрати від псування цінностей 948 Визнані штрафи, пені, неустойки 949 Інші витрати операційної діяльності 95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит Усі види діяльності 952 Інші фінансові витрати 96 Втрати від участі в капіталі 961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності 962 Втрати від спільної діяльності 963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства 97 Інші витрати 971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій Усі види діяльності 972 Собівартість реалізованих необоротних активів 973 Собівартість реалізованих майнових комплексів 974 Втрати від неопераційних курсових різниць 975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 976 Списання необоротних активів 977 Інші витрати звичайної діяльності 978 Виплати страхових сум та страхових відшкодувань 979 Перестрахування 98 Податки на прибуток 981 Податки на прибуток від звичайної діяльності Усі види діяльності 982 Податки на прибуток від надзвичайних подій 99 Надзвичайні витрати 991 Втрати від стихійного лиха Усі види діяльності 992 Втрати від техногенних катастроф і аварій 993 Інші надзвичайні витрати Клас 0. Позабалансові рахунки 01 Орендовані необоротні активи За видами активів Усі види діяльності 02 Активи на відповідальному зберіганні 021 Устаткування, прийняте для монтажу Усі види діяльності 022 Матеріали, прийняті для переробки 023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні 024 Товари, прийняті на комісію 025 Майно в довірчому управлінні 03 Контрактні зобов'язання За видами зобов'язань Усі види діяльності 04 Непередбачені активи й зобов'язання 041 Непередбачені активи Усі види діяльності 042 Непередбачені зобов'язання 05 Гарантії та забезпечення надані За видами гарантій та забезпечень наданих Усі види діяльності 06 Гарантії та забезпечення отримані За видами гарантій та забезпечень отриманих Усі види діяльності 07 Списані активи 071 Списана дебіторська заборгованість Усі види діяльності 072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей 08 Бланки суворого обліку За видами бланків Усі види діяльності

Показать полностью… https://vk.com/doc270404744_348981260
523 Кб, 10 декабря 2014 в 22:57 - Россия, Москва, РАХИ, 2014 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении