Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076157 из РАХИ

Облік формування доходу і витрат іншої операційної діяльності

Для узагальнення інформації про інші доходи та інші витрати від операційної діяльності підприємства крім доходу (виручки) і витрат (собівартості) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг призначено рахунки 71 "Інший операційний дохід" і 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Для унаочнення наведемо таблицю інших операційних доходів та інших витрат операційної діяльності, які відповідно обліковуються на рахунках 71 "Інший операційний дохід" і 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Співставлення інших доходів та інших витрат свідчить про їх економічну тотожність, яка дозволяє визначити фінансовий результат майже за всіма позиціями операційної діяльності підприємства.

Для відображення в бухгалтерському обліку показаних в таблиці 4 доходів в межах рахунка 71 "Інший операційний дохід" відкривають окремі субрахунки, на яких за кредитом показується збільшення доходу, а за дебетом - суми непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

4. Склад доходів і витрат іншої операційної діяльності

Інші операційні доходи (рах. 71)

Інші витрати операційної діяльності (рах. 94)

Дохід від реалізації іноземної валюти Дохід від реалізації інших оборотних активів

Дохід від операційної оренди Дохід від операційної курсової різниці Одержані пені, штрафи, неустойки Відшкодування раніше списаних активів

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

Інші доходи від операційної діяльності

Собівартість реалізованої Іноземної валюти

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Витрати від операційної курсової різниці

Визнані штрафи, пені, неустойки Нестачі і втрати від псування цінностей

Сумнівні та безнадійні борги Витрати на дослідження і розробки Інші витрати операційної діяльності Для відображення інших витрат операційної діяльності застосовується рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності", в межах якого відкрито дев'ять окремих субрахунків. За дебетом рахунка 94 відображується сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Дамо стислу характеристику окремих субрахунків рахунка 71 "Інші доходи" і рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Для обліку операцій, пов'язаних з отриманням доходів і витрат від реалізації іноземної валюти призначені субрахунки 711 і 942.

Як обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходів і витрат від реалізації іноземної валюти?

На субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" відображується по кредиту дохід (виручка) від реалізації іноземної валюти. В той же час балансову вартість реалізованої валюти буде показано за дебетом субрахунку 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти".

При реалізації іноземної валюти складаються бухгалтерські

проводки:

1. На суму виручки від реалізації іноземної валюти:

дебет субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" кредит субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"

2. На балансову вартість реалізованої валюти:

дебет субрахунку 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

кредит субрахунку 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

Як обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходів і витрат від реалізації інших оборотних активів?

Для обліку операцій, пов'язаних з отриманням доходів і витрат від реалізації інших оборотних активів призначені субрахунки 712 і 943.

На субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо).

В міру реалізації виробничих запасів їх балансова вартість відображується по дебету субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".

При реалізації виробничих запасів складаються бухгалтерські проводки:

На суму доходу від реалізації виробничих запасів:

дебет субрахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

кредит субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

На суму нарахованого ПДВ, включеного до вартості реалізації запасів (на субрахунок 643, якщо реалізації передувала передоплата від покупця, або на субрахунку 641, якщо реалізація запасів - перша подія):

дебет субрахунку 712 "Доходи від реалізації оборотних активів"

кредит субрахунку 641 "Розрахунки за податками", або 643 "Податкові зобов'язання"

На собівартість реалізованих виробничих запасів, віднесену на операційні витрати:

дебет субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" кредит субрахунків 201-209 "Виробничі запаси"

Де обліковується дохід від операційної оренди?

На субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів" узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не е предметом (метою) створення підприємства. Складаються такі бухгалтерські проводки:

На суму отриманого доходу від операційної оренди: дебет рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами" кредит субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів"

На суму нарахованого ПДВ, включеного до вартості послуг з оренди (на субрахунку 643, якщо раніше проводилася передоплата від орендаря, або на субрахунку 641, якщо нарахування доходу від оренди - перша подія):

дебет субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів"

кредит субрахунку 641 "Розрахунки за податками", 643 "Податкові зобов'язання".

Як обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходу і втрат від операційної курсової різниці?

Для цих цілей Планом рахунків передбачені субрахунки 714 і 945.

На субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці" узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами і зобов'язаннями підприємства - пов'язаною з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці" ведеться облік витрат за активами і зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

В бухгалтерському обліку курсові різниці поділяються на операційні та неопераційні. Тому ще раз звертаємо увагу, що на субрахунках 714 "Дохід від операційної курсової різниці" і 945 "Втрати від операційної курсової різниці" відображуються тільки курсові різниці на ті активи та зобов'язання, які обслуговують основну діяльність підприємства.

Водночас для обліку курсової різниці за активами і зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємств, призначені субрахунки 744 "Доходи від неопераційної курсової різниці" і 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць". Ці субрахунки ведуть тільки ті підприємства, які здійснюють операції з майном і зобов'язаннями, вираженими в іноземній валюті, їх вартість відображується у бухгалтерському обліку шляхом перерахунку в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату здійснення операції в іноземній валюті.

Крім того, перерахунок готівки, коштів в установах банків, грошових і платіжних документів, цінних паперів, коштів у розрахунках проводяться на дату здійснення операцій в інвалюті, а також на дату складання бухгалтерської звітності.

Наведемо декілька прикладів.

Приклад 1. Підприємство має дебіторську заборгованість в сумі 10 000 дол. США за курсом НБУ 5 грн. за 1 долар США. Заборгованість протягом звітного періоду не погашалась. Курс НБУ на кінець звітного періоду склав 5,50 грн. за 1 дол. США. Відобразимо перерахунок дебіторської заборгованості у валюті на кінець звітного періоду. Розрахунок різниці: Вартість валюти на кінець попереднього звітного періоду

10 000$ х 5 грн. = 50 000 грн. Вартість валюти на кінець поточного звітного періоду

10 000$ х 5,50 грн. = 55 000 грн. Курсова різниця

55 000 - 50 000 = 5000 грн.

Складаються бухгалтерські проводки на перерахунок дебіторської заборгованості у валюті на кінець звітного періоду: На суму 5000 грн.:

дебет субрахунку 362 "Розрахунки з Іноземними покупцями" кредит субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці" На суму 5000 грн.:

дебет субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці" кредит субрахунку 791 "Результат основної діяльності".

Приклад 2. Підприємство має дебіторську заборгованість в сумі 10 000$ США за курсом НБУ 5,0 грн. за 1$ США. Заборгованість протягом звітного періоду погашається шляхом перерахування валюти покупцем на рахунок підприємства 10 000$ США за курсом НБУ 5,5 грн. за 1$ США. Скористаємося розрахунком попереднього прикладу і складемо бухгалтерські проводки: На суму 55 000 грн.:

дебет субрахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" кредит субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" На суму 5000 грн.:

дебет субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" кредит субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці".

Приклад 3. Підприємство має кредиторську заборгованість перед Іноземним постачальником в сумі 8000$ США за курсом НБУ 5 грн. за 1$ США. Заборгованість протягом звітного періоду погашається шляхом перерахування валюти іноземному постачальнику в сумі 8000$ США за курсом 5,50 грн. за 1$ США. Зробимо розрахунок: вартість кредиторської заборгованості на кінець попереднього звітного періоду

8000$ США х 5 грн. = 40 000 грн.;

вартість кредиторської заборгованості на момент її погашення 8000$ США х 5,50 грн. = 44 000 грн.;

курсова різниця

44 000 - 40 000 = 4000 грн.

Відобразимо погашення кредиторської заборгованості Іноземному постачальнику на бухгалтерських рахунках:

на суму 44 000 грн.:

дебет субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" кредит субрахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

на суму 4000 грн.:

дебет субрахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці" кредит субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".

Як обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходів і втрат від штрафів, пені, неустойок?

Для обліку штрафних санкцій застосовуються субрахунки 715 і 948.

Субрахунок 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки" призначено для узагальнення інформації про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником, або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування завданих збитків.

Аналогічні санкції можуть бути пред'явлені підприємству за невиконання ним законодавства та умов договору. Для відображення таких санкцій на рахунках бухгалтерського обліку застосовується субрахунок 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки".

На суму визнаних боржником штрафів, пені, неустойки дебетуються рахунки обліку грошових коштів або рахунки 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 37 "Розрахунки з іншими дебіторами" та кредитується субрахунок 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки".

При визнанні підприємством штрафних санкцій по відношенню до нього (штрафи, пені, неустойки) дебетується субрахунок 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" і кредитуються рахунки обліку грошових коштів або рахунки 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями".

Як обліковуються доходи і витрати від списання активів?

Для цих цілей використовуються субрахунки 716 "Відшкодування раніше списаних активів" і 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей".

На субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів" узагальнюється інформація про суми відшкодувань підприємству вартості раніше списаних активів. Для цих цілей Планом рахунків передбачено субрахунок 947 "Нестачі і втрати від псуванні цінностей", на якому ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від списання цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження та реалізації, якщо на час установлення нестачі винуватця не встановлено. Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи".

Бухгалтерський облік списання цінностей від нестач і втрат від псування наведемо в табл. 5.

5. Бухгалтерський облік списання цінностей з майбутнім відшкодуванням винною особою

Кореспондуючі рахунки Пор Сума, дебет кредит 1 Відображена сума нестачі виробничих запасів у складі витрат звітного періоду 947 20 1000 2

Сума, що підлягає відшкодуванню винною особою і розраховується за формулою: (балансова вартість х індекс інфляції + ПДВ + + акциз) х 2 = (1000 + 200) х 2 - 2400 (грн.)

в касу

375 301

716 375

2400 2400 4 Відображено податкове зобов'язання з ПДВ 716 641 200 5 Нараховано суму, що підлягає сплаті 2400 - 1200 = 1200 (грн.) 716 642 1200 Зазначимо, що запаси можуть бути списані в результаті того, що вони не відповідають визначенню активу (не е джерелом майбутньої економічної вигоди). Списуючи такі запаси на витрати, слід враховувати, підприємство втрачає право на податковий кредит, що виник при оприбуткуванні запасів.

Де обліковуються доходи і втрати від списання дебіторської і кредиторської заборгованості?

Для цих цілей передбачені субрахунки 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" і 944 "Сумнівні і безнадійні борги".

Субрахунок 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" призначено для узагальнення інформації про доходи від списання кредиторської заборгованості по закінченому строку позивної давності. При списанні кредиторської заборгованості по закінченні строку позивної давності кредитується субрахунок 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" і дебетуються рахунки: 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" і 68 "Розрахунки за іншими операціями".

Згідно із законом України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств", від 16 березня 2000 р. із сільськогосподарських підприємств, які реформувалися, списано заборгованість зі сплати податків та зборів станом на 1 травня 2000 р.

Списання цієї заборгованості відображено по кредиту субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" і по дебету рахунків: 64 "Розрахунки за податками й платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням".

Якщо списання кредиторської заборгованості позитивно впливає на фінансові результати підприємства, то протилежну роль відіграють списання поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною і нарахування резерву сумнівних боргів за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги.

Узагальнення цієї інформації відбувається на субрахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги".

При створенні резерву сумнівних та безнадійних боргів дебетується рахунок 944 "Сумнівні та безнадійні борги" і кредитується рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів".

При списанні поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною та утворення якої не було пов'язано з реалізацією продукції, робіт та послуг дебетується субрахунок 944 "Сумнівні та безнадійні борги" і кредитують рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами",

Де обліковується дохід від безоплатно одержаних активів?

При безоплатному одержанні підприємством активів від юридичних та фізичних осі6 дебетуються рахунки для обліку відповідних активів і кредитується субрахунок 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів".

Інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на попередніх субрахунках рахунка 71 "Інший операційний дохід", зокрема доходи з тарою від інвентаризації тощо обліковуються на субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

При виявленні лишків оборотних активів у процесі інвентаризації їх оприбутковують по дебету рахунків: 20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 26 "Готова продукція", 30 "Каса" і кредитують субрахунок 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

2

Показать полностью… https://vk.com/doc28793644_137573343
77 Кб, 5 декабря 2012 в 19:47 - Россия, Москва, РАХИ, 2012 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении