Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076158 из РАХИ

Облік доходів і витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції. (рах. 710 та 940)

П(С)БО 30 "Біологічні активи" суттєво змінив підходи до визначення та обліку фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності. Відповідно до вимог цього стандарту фінансовий результат від сільськогосподарської діяльності формується з трьох складових:

Рис. 1. Формування фінансового результату від сільськогосподарської діяльності.

1) фінансового результату від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів;

2) фінансового результату від реалізації запасів - сільськогосподарської продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою вартість за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу;

3) фінансового результату від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на місці продажу;

Облік доходів і витрат від первісного визнання та від зміни справедливої вартості ведеться відповідно на рахунках 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" та 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю".

Для забезпечення потреб складання Звіту про фінансові результат пропонується ввести наступні субрахунки:

До рахунка 710:

7101 - "Дохід від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю";

7102 - "Дохід від зміни справедливої вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю";

До рахунку 940:

9401 - "Витрати від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю";

9402 - "Витрати від зміни справедливої вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю";

Первісне визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції.

Складовими фінансового результату від первісного визнання сільськогосподарської продукції та біологічних активів є доходи та витрати від первісного визнання. Вони визначаються , як різниця між справедливою вартістю одержаної сільськогосподарської продукції та (або) додаткових біологічних активів та витратами пов'язаними з одержанням такої продукції та біологічних активів.

На рис. 2 зображена схема записів по обліку доходів та витрат від первісного визнання та їх списання на фінансові результати.

20, 23, 27 і т.д. 23 21, 27 791 7101

Рис. 2 Облік доходів (витрат) від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Витрати на вирощування сільськогосподарської продукції та біологічних активів (витрати на біологічну трансформацію) обліковуються на рахунку 23 " Виробництво" на відповідному субрахунку по об'єктах обліку визначених в обліковій політиці, по яких в подальшому будуть визначитися фінансові результати. При первісному визнанні сільськогосподарської продукції та біологічних активів їх оцінюють за справедливою вартістю і на суму оцінки роблять запис:

Д-т 21 "Поточні біологічні активи", 27 "Продукція с/г виробництва" К-т 23 "Виробництво"

Отже, в такому випадку по кредиту рахунку 23 відображається справедлива вартість активів, тобто вартість за якою вони оприбутковуються на баланс.

На момент первісного визнання сільськогосподарської продукції чи біологічних активів на рахунку 23 виникне різниця між дебетом і кредитом. Можливі дві ситуації:

1) К-т 23 > Д-т 23 (вартість, по якій активи оцінюється більша від витрат пов'язаних з його створенням на дату оцінки). В такому випадку на суму різниці визначається дохід від первісного визнання і робиться запис:

Д-т 23 "Виробництво"

К-т 7101 "Дохід від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю";

2) К-т 23 < Д-т 23 ( вартість, по якій актив оцінюється менша від витрат пов'язаних з його створенням на дату оцінки). В цьому випадку виникають витрати від первісного визнання, які відносяться до складу інших витрат операційної діяльності. Робиться запис:

Д-т 9401 "Витрати від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю"

К-т 23 "Виробництво".

Дохід від первісного визнання списується на фінансові результати -

Д-т 7101 К-т 791,

витрати від первісного визнання списують на фінансові результати -

Д-т 791 К-т 9401.

На момент первісного визнання біологічного активу чи сільськогосподарської продукції підприємство ще не відобразило всіх витрат, пов'язаних з біологічною трансформацією даних активів чи продукції. Це стосується, насамперед, загальновиробничих витрат та витрат допоміжних виробництв, які розподіляють і відносять на об'єкти обліку (продукцію, біологічні активи) в кінці року. Тому фактичний розмір доходу (витрат) від первісного визнання достовірно визначити можливо лише в кінці року. Таким чином, розмір доходу (витрат) від первісного визнання, визначений в кінці року, не співпадатиме із визначеним доходом (витратами) на протязі року. Тому останній необхідно відкорегувати.

Наприклад, прямі витрати на виробництво пшениці озимої збирають на дебеті рахунка 2311 "Виробництво пшениці озимої" і на момент визнання сільськогосподарської продукції в ІІІ кварталі 2008 року склали 175000,00 грн. В цьому ж періоді оприбуткована продукція - пшениця озима, яка оцінена по справедливій вартості 250000,00 грн. В цьому випадку виникає дохід від первісного визнання - 75000,00 грн. ( 250000,00 - 175000,00), який відображається бухгалтерськими записами

Д-т 2311 К-т 7101.

В кінці року на витрати по вирощуванню пшениці озимої розподілені і віднесені загальновиробничі витрати в сумі 50000,00 грн. На цю суму фактичний дохід від первісного визнання озимої пшениці визначений в кінці року менший від доходу відображеного в ІІІ кварталі. Тому, останній необхідно зменшити на суму 50000,00 грн., що відображається проводкою

Д-т 2311 К-т 7101

Кореспонденція бухгалтерських рахунків щодо обліку фінансового результату від первісного визнання наведена в табл. 1:

Таблиця 1.

Відображення доходів (витрат) від первісного визнання додаткових біологічних активів та сільськогосподарської продукції

№ з/п

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Д-т К-т 1. Відображено витрати на вирощування сільсько-господарської продукції та/або біологічних активів

23 13, 20, 23, 27, 66, 65, 91 2. Оприбутковано за справедливою вартістю сільсько-господарська продукція та/або поточний біологічний актив

27, 21 23 3. Визнано дохід від первісного визнання сільськогоспо-дарської продукції (на суму різниці між кредитом і дебетом рах. 23)

23 7101 3а. Відображено коригування суми доходу від первісного визнання сільськогосподарської продукції та/або поточного біологічного активу визначеної на кожну дату балансу до фактичної суми доходу від первісного визнання визначеної в кінці року: В разі перевищення доходу визначеного в кінці року над сумою доходів визнаних протягом року 23 7101 В разі перевищення суми доходів визнаних протягом року над сумою доходу визначеного в кінці року (сторно)

23 7101 4. Визнано витрати від первісного визнання (на суму різниці між дебетом і кредитом рах.23) 9401 23 4а. Відображено коригування суми витрат від первісного визнання сільськогосподарської продукції визначеної на кожну дату балансу до суми фактичних витрат від первісного визнання в кінці року. В разі перевищення суми витрат визначеної в кінці року над сумою витрат визначеної потягом року 9401 23 в разі перевищення суми витрат визначеної протягом року над сумою витрат визначеної в кінці року ( сторно)

9401

23 Реалізація біологічний активів і сільськогосподарської продукції

Після первісного визнання сільськогосподарська продукція, згідно вимог П(С)бо 30 "Біологічні активи", обліковується як запаси. Тому, при подальших операціях з нею необхідно застосувати норми ПБО 9 "Запаси".

Сільськогосподарську продукцію та біологічні активи підприємство реалізує за договірною ціною. Дохід, що виникає при реалізації, визначається за ПБО 15 "Дохід". При реалізації довгострокових біологічних активів, які оцінені по справедливій вартості, поточних біологічних активів та сільськогосподарської продукції, дохід від реалізації відображається -

Д-т 36 К-т 701

За собівартість приймається вартість, по якій сільськогосподарська продукція та біологічні активи обліковуються на балансі підприємства. Собівартість списується - Д-т 901 К-т 16, 21, 27

16, 21, 27 901 791 701

Рис. 3 Облік реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів

При реалізації довгострокових біологічних активів, які оцінюються за первісною вартістю, собівартість їх списується з К-ту 16 "Довгострокові біологічні активи" в Д-т 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" на суму залишкової вартості та Д-т 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" на суму зносу, а потім з К-ту 286 в Д-т 943. Дохід від реалізації відображається - Д-т 36 К-т 712 "Дохід від реалізації необоротних активів".

Під час відображення в обліку реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів, потрібно мати на увазі, що по дебету рахунку 90 "Собівартість реалізації" в частині списання сільськогосподарської продукції та біологічних активів буде відображатися не їх фактична виробнича собівартість, а балансова вартість.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів, що оцінюється за справедливою вартістю, наведена в таблиці 2.

Таблиця 2.

Відображення в обліку доходу від реалізації біологічних активів та сільськогосподарської продукції.

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Д-т К-т 1. Списано біологічні активи та с.-г. продукцію, оцінені за справедливою вартістю, на реалізацію 901 16, 21, 27 2. Списано ДБА, які обліковуються за первісною вартістю, на реалізацію:

на суму зносу

на суму залишкової вартості

134 16 286 16 943 286 3. Відображено дохід віл реалізації БА с.-г. продукції, оцінених за справедливою вартістю 36 701 4. Зменшено дохід на суму ПДВ 701 641 5. Відображено дохід віл реалізації ДБА, які обліковуються за первісною вартістю 37 742 6. Зменшено дохід на суму ПДВ 743 641 7. На фінансові результати списуються доходи від реалізації 701

742 791 791 8. Списується на фінансові результати вартість реалізованих БА та с.-г. продукції 791

791 901 972 Під час відображення в обліку реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів, потрібно мати на увазі, що по дебету рахунку 90 в частині списання сільськогосподарської продукції та біологічних активів буде відображатися не їх фактична виробнича собівартість, а балансова вартість.

Зміна справедливої вартості біологічних активів

В процесі росту рослини та тварини (біологічні активи) здатні змінювати свої властивості в кращу чи гіршу сторону (наприклад, змінилась продуктивність корів основного стада). Можлива також зміна ринкової кон'юнктури, що призводить до цінових змін. Відповідно вартість біологічних активів з часом змінюється також. Вимогою ПБО 30 є відображення інформації про таку зміну, що відповідно відображатиметься, як дохід при збільшенні їх вартості та витрати - при зменшенні.

Загальна схема проведення бухгалтерських записів по обліку доходів та витрат від зміни справедливої вартості біологічних активів наведено на рис. 4.

7102 16, 21 9402

Рис. 4. Облік зміни вартості біологічних активів

В разі, коли на звітну дату біологічний актив оцінений за вартістю вищою, ніж на попередню дату (відбулося збільшення справедливої вартості), то на суму різниці робиться запис: Д-т 16 К-т 7102.

Тобто, робиться дооцінка БА до рівня справедливої вартості. В цьому випадку виникає дохід від первісного визнання.

В протилежному випадку, коли з якихось причин справедлива вартість БА зменшилась (Зменшилася продуктивність, зменшилася ціна на аналогічні активи на ринку), виникають витрати від зміни справедливої вартості. На суму зменшення справедливої вартості БА робиться їх уцінка та визначаються витрати від зміни справедливої вартості БА. При цьому роблять бухгалтерські записи: Д-т 9402 К-т 16, 21.

Основні бухгалтерські проведення при зміні справедливої вартості БА наведено в табл. 3

Таблиця 3.

Відображення зміни справедливої вартості біологічних активів.

п/п Зміст господарської операції Проводка Д-т К-т 1 Визнано дохід від зміни вартості БА (на позитивну різницю зміни справедливої вартості) 16, 21 7102 2. Визнано витрати від зміни вартості БА (на від'ємну різницю зміни справедливої вартості) 9402 16, 21 3. Списано на фінансовий результат:

дохід витрати

7102

791 791 9402

Доходи (витрати), отримані від первісного визнання біологічних активі та сільськогосподарської продукції ( К-т рахунку 71 "Інший операційний дохід", Д-т рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності") теж підлягають коригуванню та закриттю. Така необхідність виникає у зв'язку з розподілом у кінці року загальновиробничих витрат та витрат допоміжних виробництв. Дані витрати розподіляються і відносяться на об'єкти обліку (сільськогосподарську продукцію, біологічні активи), що фактично змінює розмір доходу 9 витрат) від первісного визнання. Тому, розмір доходу (витрат) від первісного визнання, який визначався протягом року буде відрізнятися від доходу (витрат) визначеного в кінці року.

Коригування доходів (витрат) від первісного визнання сільськогосподарської продукції пов'язані з перерозподілом загальновиробничих витрат та витрат допоміжних виробництв може відбуватись як в сторону збільшення так і в сторону зменшення.

Кореспонденція рахунків щодо такого коригування відображена у таблиці 1.

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків, щодо коригування доходів та витрат від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів у зв'язку з закриттям операційних рахунків

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Коригування суми доходів: 1.1 - на суму перевищення фактичних доходів, визначених в кінці року, над сумою доходів, віднесеною протягом року 23 "Виробництво" 710 "Інший операційний дохід" 1.2 - на суму перевищення доходів, віднесених протягом року над сумою фактичних доходів, визначених в кінці року (методом "червоне сторно)" 23 "Виробництво" 71 0"Інший операційний дохід" 2 Коригування суми витрат: 2.1 - на суму перевищення фактичних витрат, визначених в кінці року, над сумою витрат, віднесених протягом року 940"Інші витрати операційної діяльності" 23 "Виробництво" 2.2 - на суму перевищення витрат, віднесених протягом року над сумою фактичних витрат, визначених в кінці року (методом "червоне сторно)" 940"Інші витрати операційної діяльності" 23 "Виробництво"

2

Показать полностью… https://vk.com/doc28793644_137573353
142 Кб, 5 декабря 2012 в 19:47 - Россия, Москва, РАХИ, 2012 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении