Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
pdf

Студенческий документ № 076165 из РАХИ

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТЕРСТВО эканј;. ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

министрлг:

лен, ГУМИЛЕВЕВРАЗИЙСКИЙ

ЕУРАЗИЯ У,ЈТТЫК НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УНИВЕРСИТЕТ1 ЛМ, ГУМИЛЕВА

MIYlSTRY

Павлодар мемлекетћк• педагогикалык институты ректоры ф.г.к

Н.Р.Аршабековке

Нургали Рахымгалиулы:

2016 же,тлдыц 13-i4 аклан кундерЈ Л,НГумилев атындагы Еуразия улттьж университетј Казакстан Республикасы 25 Ж'ЫЛДЬIГЫНа орай П дастурл[ - болашактын бастамасы•• апЈЬГК аймакть:к турнщн 0Tki3e,'li.

Турнирдын басты максаты Елбасы Н.О-Назарбаентыц саликалы жузеге асырып, "MatwiJ1ik ел" идеясын насихатгау, жастар арасында отансуйгйшй< сезМн дамыту"

Жагарыда айтылгандарды ескфп, СЈз баскарып отыртан оку ОРНЬМЬВДЫН "Акихак" ПК пкрсайысшылары Даулетиир Арманай, Уеерова Умида, Совет Салат жане Рахматулла Эсеттћт аталмыш турнирге хатысуларына колдау FvepceTyini3lli гураймыз.

[ссалар шыгындары )ki6epYIIIi тарапынан"

Курмептец,

П роректор Д. Камзабекулы

Показать полностью… https://vk.com/doc204009034_437265527
58 Кб, 9 февраля 2016 в 8:58 - Россия, Москва, РАХИ, 2016 г., pdf
Рекомендуемые документы в приложении