Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 076180 из РАХИ

Додаток 1

до Інструкції про порядок

відкриття, використання і

закриття рахунків у

національній та іноземних

валютах

ЗАЯВА про відкриття поточного рахунку

Найменування банку _______________________________________________

__________________________________________________________________

____________________

|Код за ЄДРПОУ або |

Найменування клієнта банку, |реєстраційний |

що відкриває рахунок, ___________________ |(обліковий) номер | (повне і точне найменування |платника податків |

__________________________________________ |____________________|

юридичної особи / відокремленого підрозділу)| |

|____________________|

Просимо відкрити ___________________ рахунок у _____________.

(вид поточного рахунку) (вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові.

Додаткова інформація (1) ____________________________________

_________________________________________________________________.

Керівник ______________ __________________________________

(посада) (підпис, прізвище, ініціали)

"___"____________ 200 р.

М.П. ------------------------------------------------------------------

Відмітки банку

Відкрити ________________ рахунок Документи на оформлення

(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив

(посада і підпис

дозволяю уповноваженої особи, на яку

покладено обов'язок

відкривати рахунки клієнтів)

Керівник

(уповноважена

керівником особа) _____________

(підпис)

Дата відкриття рахунку

"___"____________ 200 р.

___________________________________

|N балансового |N особового рахунку | Головний бухгалтер

|рахунку | | (інша відповідальна особа,

|______________|____________________| яка контролює правильність

| | | присвоєння номера рахунку)

|______________|____________________| ____________________ (підпис)

--------------- (1) Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005, N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005, N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008, N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009, N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }

Додаток 2

до Інструкції про порядок

відкриття, використання

і закриття рахунків

у національній та іноземних

валютах

КАРТКА із зразками підписів і відбитка печатки

Відмітка банку

Власник рахунку Дозвіл на прийняття

зразків підписів

Повне найменування ___________ Головний бухгалтер

______________________________ (або інша уповноважена на це

особа банку)

Скорочене

найменування _________________

(підпис)

Код за ЄДРПОУ

------------------------------- "___" ________ 20 року

| |

-------------------------------

Місцезнаходження ______________ Інші відмітки

Тел. N ____________ _____________________

Найменування організації, якій клієнт адміністративно

підпорядкований ___________________________

(міністерство, центральна

__________________________________________

кооперативна або громадська організація)

Найменування банку _______________________

Місцезнаходження банку ___________________

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які просимо

вважати обов'язковими під час здійснення операцій за поточним

рахунком N ____________________________.

Чеки та інші розпорядження за рахунком просимо вважати

дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого

підписів.

------------------------------------------------------------------------

| Посада | Прізвище, ім'я | Зразок підпису | Зразок відбитка |

| | та по батькові | | печатки |

|------------+------------------+----------------| |

|Перший |__________________|________________| |

|підпис | | | |

|------------+------------------+----------------| |

|Другий |__________________|________________| |

|підпис | | | |

------------------------------------------------------------------------

Місце для Повноваження та Строк повноважень і Керівник

відбитка підписи керівника підписи службових осіб, ____________

печатки і головного які тимчасово Головний

організації, бухгалтера, які користуються правом бухгалтер(1)

що діють відповідно першого або другого ____________

засвідчила до статуту підпису, засвідчуємо:

повноваження (положення),

та підписи засвідчую:

клієнта ________________

________________

(посада і підпис

керівника чи

заступника

керівника

організації, якій

клієнт

адміністративно

підпорядкований)

_______________________________ ---------------------------------------

Місце для посвідчувального | Видані грошові чеки |

напису нотаріуса відповідної |-------------------------------------|

форми(2) | дата | з N |до N | дата | з N |до N |

|------+-----+-----+------+-----+-----|

| | | | | | |

|------+-----+-----+------+-----+-----|

| | | | | | |

|------+-----+-----+------+-----+-----|

| | | | | | |

|------+-----+-----+------+-----+-----|

| | | | | | |

|------+-----+-----+------+-----+-----|

| | | | | | |

|------+-----+-----+------+-----+-----|

| | | | | | |

---------------------------------------

_______________

(1) Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у

випадку, передбаченому в пункті 18.16 Інструкції про порядок

відкриття, використання і закриття рахунків у національній та

іноземних валютах.

(2) Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених

підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені

організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований".

{ Додаток 2 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009; в редакції Постанови Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }

Додаток 3

до Інструкції про порядок

відкриття, використання і

закриття рахунків у

національній та іноземних

валютах

ЗАЯВА про відкриття поточного рахунку

Найменування банку _______________________________________________

Особа-підприємець,

яка відкриває рахунок, ___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________

____________________________

реєстраційний номер облікової | |

картки платника податків |____________________________|

Код економічної діяльності (1) ___________________________________

Назва виду економічної діяльності (1) ____________________________

__________________________________________________________________

Прошу відкрити поточний рахунок у ___________________________

(вид валюти)

для здійснення підприємницької діяльності.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і

закриття рахунків у національній та іноземних валютах

ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

Додаткова інформація ____________________________________

_________________________________________________________________.

"___"_____________ 200_ р. _________________________

(підпис власника рахунку)

------------------------------------------------------------------

Відмітки банку

Відкрити ________________ рахунок Документи на оформлення

(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив

(посада і підпис

дозволяю уповноваженої особи, на яку

покладено обов'язок

відкривати рахунки клієнтів)

Керівник

(уповноважена

керівником особа) ____________

(підпис)

Дата відкриття рахунку

"___"____________ 200__ р.

-----------------------------------

|N балансового |N особового рахунку | Головний бухгалтер

|рахунку | | (інша відповідальна особа,

|______________|____________________| яка контролює правильність

| | | присвоєння номера рахунку)

|______________|____________________| ________________ (підпис)

--------------- (1) Заповнюється клієнтом згідно з національним класифікатором України.

Додаток 4

до Інструкції про порядок

відкриття, використання і

закриття рахунків у

національній та іноземних

валютах

КАРТКА із зразками підписів

Реєстраційний номер Відмітки банку

облікової картки_________________

платника податків Рахунок N __________________

Власник

рахунку _________________________ Дозвіл на прийняття зразка (прізвище, ім'я, по батькові) підпису

_________________________________

Головний

бухгалтер

Місце проживання ________________ (або інша уповноважена

_________________________________ на це особа банку)

(підпис та прізвище) ____________________________

(підпис та прізвище)

_________________ тел. N ________

Найменування банку ______________ "___"_______ 200__ р.

_________________________________

Місцезнаходження банку __________ Інші відмітки ______________

_________________________________

_________________________________

_________________

Зразок підпису | | Засвідчую справжність

власника рахунку |_________________| підпису (підписів) гр.______

_________________ ____________________________

Зразки підписів | | (прізвище, ім'я, по батькові)

довірених осіб |_________________| ___________________________,

| | який (які) зроблено в моїй

|_________________| присутності

Наведений (наведені) зразок (зразки) ____________________________

підпису (підписів) прошу вважати (підпис та прізвище

обов'язковим (обов'язковими) працівника банку, який

під час здійснення операцій відкриває рахунок)

за рахунком.

Зразок відбитка печатки (1)

---------------- (1) Зазначається за наявності печатки у фізичної особи-підприємця.

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }

Додаток 5

до Інструкції про порядок

відкриття, використання і

закриття рахунків у

національній та іноземних

валютах

ЗАЯВА про відкриття поточного рахунку

Найменування банку _______________________________________________

Особа, яка відкриває рахунок _____________________________________

[прізвище, ім'я, по батькові

(по батькові - за наявності)]

____________________________

Реєстраційний номер (1) | |

облікової ----------------------------

картки платника податків

Прошу відкрити поточний рахунок у ___________________________

(вид валюти)

на моє ім'я/на ім'я ______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи,

на ім'я якої відкривається рахунок)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:

____________________________________________.

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

Додаткова інформація ________________________________________

__________________________________________________________________

"___"____________ 200_ р. ______________________________________

(підпис власника рахунку/підпис особи,

яка відкриває рахунок на користь іншої

особи)

------------------------------------------------------------------

Відмітки банку

Відкрити поточний рахунок Документи на оформлення

у _____________________ відкриття рахунку перевірив

(вид валюти) (посада і підпис

уповноваженої особи, на яку

дозволяю покладено обов'язок

відкривати рахунки клієнтів)

Керівник

(уповноважена

керівником особа) __________

(підпис)

Дата відкриття рахунку

"___"____________ 200__ р.

-----------------------------------

|N балансового |N особового рахунку | Головний бухгалтер

|рахунку | | (інша відповідальна особа,

|______________|____________________| яка контролює правильність

| | | присвоєння номера рахунку)

|______________|____________________| ____________________ (підпис)

--------------- (1) Заповнюється, якщо фізична особа, що відкриває рахунок, є резидентом України.

За потреби банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).

{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }

Додаток 6

до Інструкції про порядок

відкриття, використання і

закриття рахунків у

національній та іноземних

валютах

ЗАЯВА про відкриття поточних рахунків

на користь фізичних осіб

Найменування банку _______________________________________________

Найменування юридичної особи,

яка відкриває рахунок ____________________________________________

Просимо відкрити поточні рахунки фізичним особам за переліком, що додається.

Мета відкриття рахунків _____________________________________

Керівник _____________ ___________________________

(посада) (підпис, прізвище, ініціали)

М.П. "___"______________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------

Відмітки банку (1)

Відкрити поточний рахунок у _________________________________

(вид валюти)

на ім'я __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, на ім'я

якої юридичною особою відкривається рахунок)

дозволяю.

Документи на оформлення

Керівник відкриття рахунку перевірив

(уповноважена (посада і підпис

керівником особа) _________ уповноваженої особи, на яку

(підпис) покладено обов'язок

відкривати рахунки клієнтів)

Дата відкриття рахунку

"___"____________ 200__ р.

-----------------------------------

|N балансового |N особового рахунку | Головний бухгалтер

|рахунку | | (інша відповідальна особа,

|______________|____________________| яка контролює правильність

| | | присвоєння номера рахунку)

|______________|____________________| ____________________ (підпис)

--------------- (1) На оригіналі заяви розділ "Відмітки банку" не заповнюється.

Додаток 7

до Інструкції про порядок

відкриття, використання

і закриття рахунків

у національній та іноземних

валютах

ЗАЯВА про відкриття рахунку

Найменування банку __________________________________________

Особа, яка відкриває рахунок виборчого фонду, _______________

(прізвище, ім'я,

по батькові

_________________________________________________________________

кандидата/представника кандидата)

Реєстраційний номер облікової -------------------------------

картки платника податків | |

кандидата/представника кандидата -------------------------------

Прошу відкрити ______________________ рахунок виборчого фонду

(накопичувальний, поточний)

кандидата _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата

на пост Президента України, кандидата

_________________________________________________________________

в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі,

кандидата в депутати в

_________________________________________________________________

одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,

кандидата на посаду

_______________________________________.

сільського, селищного, міського голови)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Даю дозвіл на надання виборчій комісії відомостей про операції на цьому рахунку.

Додаткова інформація ________________________________________

_________________________________________________________________

Кандидат/представник кандидата ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

"____" ______________ 20__ року

_________________________________________________________________

Відмітки банку

Відкрити рахунок виборчого Документи на оформлення відкриття

фонду дозволяю рахунку перевірив

__________________________________

(посада і підпис уповноваженої

особи, на яку покладено обов'язок

відкривати рахунки клієнтів)

Керівник _________ (уповноважена керівником особа) (підпис)

Дата відкриття рахунку

"____" ___________ 20__ року

---------------------------------- Головний бухгалтер ___________

|N балансового |N особового | (підпис)

|рахунку |рахунку |

|---------------+----------------| (інша відповідальна особа, яка

| | | контролює правильність

---------------------------------- присвоєння номера рахунку)

{ Додаток 7 в редакції Постанови Національного банку N 419 ( z1397-05 ) від 10.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 421 ( z0830-10 ) від 10.09.2010, N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку N 273 ( z1186-12 ) від 26.06.2012 }

Додаток 8

до Інструкції про порядок

відкриття, використання

і закриття рахунків

у національній

та іноземних валютах

КАРТКА

із зразками підписів

Кандидат________________________________________|Відмітка банку (прізвище, ім'я, по батькові кандидата |Дозвіл на

________________________________________________ прийняття

на пост Президента України, кандидата в народні |зразків підписів

депутати України в

|Головний

________________________________________________ бухгалтер (інша

одномандатному виборчому окрузі, кандидата в |уповноважена на

депутати в це особа банку)

|

________________________________________________ ________________

одномандатному, одномандатному мажоритарному | (підпис)

виборчому окрузі,

|----------------

________________________________________________ Інші відмітки

кандидата на посаду сільського, селищного, |

міського голови)

|

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків |

-------------------------------------

| | |

-------------------------------------

Місце проживання кандидата |

_________________________________________

_________________________________________ |

тел. ____________________________________

Найменування банку _____________________________|

________________________________________________

--------------- |

Код банку | |

--------------- |

Місцезнаходження банку _________________________

________________________________________________|

Прошу вважати обов'язковим(и) під час здійснення операцій за

рахунком виборчого фонду ________________________________________

нижчезазначений(і) зразок (зразки) підпису(ів)

------------------------------------------------------------------

| Розпорядники виборчого | Прізвище, ім'я, по |Зразок підпису|

| фонду | батькові | |

|------------------------+------------------------+--------------|

| 1 | | |

|------------------------+------------------------+--------------|

| 2 | | |

------------------------------------------------------------------

Кандидат ____________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

_________________________________________________________________

Місце для посвідчувального напису нотаріуса за відповідною

формою.

{ Додаток 8 в редакції Постанов Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005, N 419 ( z1397-05 ) від 10.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009; в редакції Постанови Національного банку N 421 ( z0830-10 ) від 10.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку N 273 ( z1186-12 ) від 26.06.2012 }

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець

Додаток 9

до Інструкції про порядок

відкриття, використання

і закриття рахунків

у національній

та іноземних валютах

ЗАЯВА про відкриття рахунку

Найменування банку __________________________________________

Найменування клієнта банку, що відкриває -----------------------

рахунок | Код за ЄДРПОУ |

________________________________________ |---------------------| (повна назва партії, місцевої | |

організації партії) -----------------------

________________________________________

Прошу відкрити ______________________ рахунок виборчого фонду

(накопичувальний, поточний)

партії.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Даю дозвіл на надання виборчій комісії відомостей про операції на цьому рахунку.

Додаткова інформація ________________________________________

_________________________________________________________________

Керівник партії/місцевої

організації партії ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

"____" ______________ 20__ року

М.П. партії/місцевої організації партії

_________________________________________________________________

Відмітки банку

Відкрити рахунок виборчого Документи на оформлення відкриття

фонду дозволяю рахунку перевірив

_________________________________

(посада і підпис уповноваженої

особи, на яку покладено обов'язок

відкривати рахунки клієнтів)

Керівник _________ (уповноважена керівником особа) (підпис)

Дата відкриття рахунку

"____" ___________ 20__ року

---------------------------------- Головний бухгалтер ___________

|N балансового |N особового | (підпис)

|рахунку |рахунку |

|---------------+----------------| (інша відповідальна особа,

| | | яка контролює правильність

---------------------------------- присвоєння номера рахунку)

{ Додаток 9 в редакції Постанов Національного банку N 419 ( z1397-05 ) від 10.11.2005, N 421 ( z0830-10 ) від 10.09.2010, N 273 ( z1186-12 ) від 26.06.2012 }

Додаток 10

до Інструкції про порядок

відкриття, використання

і закриття рахунків

у національній

та іноземних валютах

КАРТКА

із зразками підписів

Повна назва партії, місцевої організації |Відмітка банку

партії

_____________________________________________ Дозвіл на прийняття

|зразків підписів

Скорочена назва партії, місцевої організації

партії |Головний бухгалтер

_____________________________________________ (інша уповноважена

|на це особа банку)

Код за ЄДРПОУ

-------------------------------- |___________________

| | (підпис)

-------------------------------- |

Місцезнаходження партії, місцевої організації Інші відмітки

партії |

_____________________________________________

_____________________________________________|

тел. ________________________________________

Найменування банку __________________________|

_____________________________________________

------------ |

Код банку | |

------------ |

Місцезнаходження банку ______________________

_____________________________________________|

Прошу вважати обов'язковими під час здійснення операцій за

____________________ рахунком виборчого фонду партії ____________

(накопичувальним,

поточним)

нижчезазначені зразки підпису(ів) і відбитка печатки:

------------------------------------------------------------------

| Розпорядники | Прізвище, ім'я, |Зразок підпису|Зразок відбитка|

| виборчого | по батькові | | печатки |

| фонду партії | | | |

|---------------+-----------------+--------------+---------------|

| 1 | | | |

|---------------+-----------------+--------------| |

| 2 | | | |

------------------------------------------------------------------

Керівник партії/місцевої ____________________________

організації партії (підпис, прізвище, ініціали)

М.П. партії/місцевої

організації партії

_________________________________________________________________

Місце для посвідчувального напису нотаріуса за відповідною

формою. { Додаток 10 в редакції Постанов Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005, N 419 ( z1397-05 ) від 10.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009; в редакції Постанов Національного банку N 421 ( z0830-10 ) від 10.09.2010, N 273 ( z1186-12 ) від 26.06.2012 }

Показать полностью… https://vk.com/doc191735909_160208663
52 Кб, 28 февраля 2013 в 22:15 - Россия, Москва, РАХИ, 2013 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении