Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 076200 из РАХИ

ПЛАН

Рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

РОЗДІЛ 1. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня Код Назва Код Назва 1 2 3 4 Клас 1. Необоротні активи 10 Основні засоби 101 Земельні ділянки 102 Капітальні витрати на поліпшення земель 103 Будинки та споруди 104 Машини та обладнання 105 Транспортні засоби 106 Інструменти, прилади та інвентар 107 Робочі і продуктивні тварини 108 Багаторічні насадження 109 Інші основні засоби 11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок 112 Бібліотечні фонди 113 Малоцінні необоротні матеріальні активи 114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття 115 Тимчасові нетитульні споруди 116 Природні ресурси 117 Інвентарна тара 118 Матеріали довготривалого використання для наукових цілей 119 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 12 Нематеріальні активи 121 Авторські та суміжні з ними права 122 Інші нематеріальні активи 13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 133 Знос нематеріальних активів 14 Незавершене капітальне будівництво 141 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами 142 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами 143 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами Клас 2. Запаси 20 Виробничі запаси 201 Сировина і матеріали 202 Обладнання, конструкції і деталі до установки 203 Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами 204 Будівельні матеріали 205 Інші виробничі запаси 21 Тварини на вирощуванні і відгодівлі 211 Молодняк тварин на вирощуванні 212 Тварини на відгодівлі 213 Птиця 214 Звірі 215 Кролі 216 Сім'ї бджіл 217 Доросла худоба, вибракувана з основного стада 218 Худоба, прийнята від населення для реалізації 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети 221 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації 222 Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення 23 Матеріали і продукти харчування 231 Матеріали для учбових, наукових та інших цілей 232 Продукти харчування 233 Медикаменти і перев'язувальні засоби 234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя 235 Паливо, горючі і мастильні матеріали 236 Тара 237 Матеріали в дорозі 238 Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання 239 Інші матеріали 24 Готова продукція 241 Вироби виробничих (навчальних) майстерень 25 Продукція сільськогосподарського виробництва 251 Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 30 Каса 301 Каса в національній валюті 302 Каса в іноземній валюті 31 Рахунки в банках 310 Субрахунок вилучено 311 Поточні рахунки на видатки установи 312 Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам 313 Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги 314 Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 315 Поточні рахунки для обліку депозитних сум 316 Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду 317 Субрахунок вилучено 318 Поточні рахунки в іноземній валюті 319 Інші поточні рахунки 32

Рахунки в казначействі

320 Субрахунок вилучено 321 Реєстраційні рахунки 322 Особові рахунки 323 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги 324 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 325 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум 326 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду 327 Субрахунок вилучено 328 Субрахунок вилучено 328 Інші рахунки в казначействі 329 Субрахунок вилучено 33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті 332 Грошові документи в іноземній валюті 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 34 Короткострокові векселі одержані 341 Векселі, одержані в національній валюті 342 Векселі, одержані в іноземній валюті 35 Розрахунки з покупцями та замовниками 351 Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи 36 Розрахунки з різними дебіторами 361 Розрахунки в порядку планових платежів 362 Розрахунки з підзвітними особами 363 Розрахунки з відшкодування завданих збитків 364 Розрахунки з іншими дебіторами Клас 4. Власний капітал 40 Фонд у необоротних активах 401 Фонд у необоротних активах за їх видами 402 Фонд у незавершеному капітальному будівництві 41 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 411 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами 42 Рахунок вилучено 421 Субрахунок вилучено 422 Субрахунок вилучено 43 Результати виконання кошторисів 431 Результат виконання кошторису за загальним фондом 432 Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 44 Результати переоцінок 441 Переоцінка матеріальних активів 442 Інша переоцінка Клас 5. Довгострокові зобов'язання 50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків 502 Відстрочені довгострокові кредити банків 503 Інші довгострокові позики 51 Довгострокові векселі видані 511 Видані довгострокові векселі 52 Інші довгострокові зобов'язання 521 Інші довгострокові фінансові зобов'язання Клас 6. Поточні зобов'язання 60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків 602 Відстрочені короткострокові кредити банків 603 Інші короткострокові позики 604 Прострочені позики 605 Короткострокові позики з бюджету 61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими позиками 612 Поточна заборгованість за довгостроковими векселями 613 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями 62 Короткострокові векселі видані 621 Видані короткострокові векселі 63 Розрахунки за виконані роботи 631 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 632 Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів 633 Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень 634 Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті 635 Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами 64 Розрахунки із податків та платежів 641 Розрахунки за платежами і податками в бюджет 642 Інші розрахунки з бюджетом 65 Розрахунки із страхування 651 Розрахунки з пенсійного забезпечення 652 Розрахунки із соціального страхування 653 Розрахунки із страхування на випадок безробіття 654 Розрахунки з інших видів страхування 66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки із заробітної платі 662 Розрахунки зі стипендіатами 663 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит 664 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках 665 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування 666 Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків 667 Розрахунки з працівниками за позиками банків 668 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання 669 Інші розрахунки за виконані роботи 67 Розрахунки за іншими операціями і кредиторами 671 Розрахунки з депонентами 672 Розрахунки за депозитними сумами 673 Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень 674 Розрахунки за спеціальними видами платежів 675 Розрахунки з іншими кредиторами 68

Внутрішні розрахунки

681 Субрахунок вилучено 682 Субрахунок вилучено 683 Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за загальним фондом 684 Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за спеціальним фондом 69 Рахунок вилучено 691 Субрахунок вилучено Клас 7. Доходи 70 Доходи загального фонду 701 Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи 702 Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи 71 Доходи спеціального фонду 711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ 713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 714 Кошти батьків за надані послуги 715 Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду 716 Доходи за витратами майбутніх періодів 72 Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 721 Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень 722 Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств 723 Реалізація науково-дослідних робіт за договорами 73 Рахунок вилучено 731 Субрахунок вилучено 732 Субрахунок вилучено 74 Інші доходи 741 Інші доходи бюджетних установ Клас 8. Витрати 80 Видатки із загального фонду 801 Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи 802 Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи 803 Субрахунок вилучено 81 Видатки спеціального фонду 811 Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 812 Видатки за іншими джерелами власних надходжень 813 Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 814 Субрахунок вилучено 82 Виробничі витрати 821 Витрати виробничих (навчальних) майстерень 822 Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств 823 Витрати на науково-дослідні роботи за договорами 824 Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв 825 Витрати на заготівлю і переробку матеріалів 826 Видатки до розподілу

РОЗДІЛ II. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки 01 Орендовані необоротні активи 02 Активи на відповідальному зберіганні 03 Рахунок вилучено 04 Непередбачені активи і зобов'язання 05 Гарантії та забезпечення 06 Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання 07 Списані активи та зобов'язання 08 Бланки суворого обліку 09 Призначення та зобов'язання

Показать полностью… https://vk.com/doc51159188_173996225
362 Кб, 17 апреля 2013 в 12:14 - Россия, Москва, РАХИ, 2013 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении