Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 081120 из СИЮ

Адамны? ойлау процесіні? со??ы н?тижесі ма?сат деп аталады модель деп аталады эксперттік ж?йе деп аталады жасанды интеллект деп аталады

Роботты техникалы? ?ондыр?ыларды бас?ару ж?йесін т?р?ызуды? тиімді ??ралы нейрон т?різді желілер шы?ару механизмі локальды желілер корпоративті желілер

Есепті а?ырлы санды ?адамда шешетін математикалы? процедура алгоритм деп аталады эксперттік ж?йе деп аталды локальды желі деп аталады м?ліметтер ?оймасы деп аталады

Прологты? теоретикалы? негізін ??райтын символды? логика б?лімі предикаттарды есептеу деп аталады локальды желі деп аталады корпоративті желі деп аталады ж?мысшы жады деп аталады

Прологта м?ліметтер объектісі термдер деп аталады ма?сат деп аталады ж?мысшы жады деп аталады нейрон т?різді желілер деп аталады

Арифметикалы? ?рнек сан немесе ??рылым болып табылады ма?саттан т?рады деректен т?рады тізімдерден т?рады

ЭЖ-ні? барлы? негізгі компоненттерін белгілі бір шектік м?лшерде ?амтитын ??рал жабды?ты жасайтын программист ме?геруші т?тынушы менеджер

Экспертке ЭЖ-? ж?мыс жасауы ?шін ?ажет білімдерді аны?тау?а ж?не бір ??рылым?а келтіруге к?мектесетін білім бойынша инженер ме?геруші т?тынушы менеджер

Білімдерді ?амту режимінде е? ма?ызды рольді т?сіндіруші компонент ат?арады локальды желі ат?арады корпоративті желі ат?арады т?тынушы ат?арады

Бір де бір символы жо? немесе баспа?а шы?пайтын символдардан т?ратын атом н?лдік атом деп аталады к?рделі терм деп аталады термдер деп аталады алгоритм деп аталады

Прологта термдер деп аталатын м?ліметтер объектісі арифметикалы? ?рнектер алгоритмдер функциялар

Айнымалылар?а немесе т?ра?тылар?а жат?ызу?а келмейтін синтаксистік бірліктер к?рделі терм деп аталады алгоритм деп аталады т?тынушы деп аталады атом деп аталады

Айнымалыны? ?рекет ететін облысы т?жырым болып табылады атом болып табылады желі болып табылады алгоритм болып табылады

Анонимділерден ?згеше айнымалылар атаулы деп аталады анонимді деп аталады дерек деп аталады ереже деп аталады

Басты функтор деп аталатын атомнан ж?не ??рылым компоненттері деп аталатын термдер тізбегінен т?ратын - б?л ??рылым атом айнымалы алгоритм

??рылымда?ы компонент саны ??рылым арносты деп аталады ??рылым айнымалысы деп аталады басты функтор деп аталады алгоритм деп аталады

Атомды ... ... ... .... .... ... ??рылым ретінде ?арау?а болады н?лінші арносты екінші арносты ?шінші арносты т?ртінші арносты

?айсыбір екі арносты ??рылым болып табылатын - б?л тізім атом айнымалы алгоритм

?ос тырна?ша?а алын?ан баспа?а шы?ару?а болатын сиволдар тізбегін жол деп айтамыз атом деп айтамыз айнымалы деп айтамыз алгоритм деп айтамыз

Кейбір жа?дайларда а?и?ат болатын бір басты ма?саттан ж?не бір немесе бірнеше ая?ты ма?саттардан т?ратын - б?л ереже алгоритм айнымалы тізім

?детте ма?саттар конъюнкциясы т?рінде болатын бірнеше ая?ты ма?саттардан т?ратын - б?л ереже алгоритм айнымалы тізім

Пролог ж?йеден кейбір ?рекеттерді? орындалуын талап ететіндіктен, кейде бас?арушы команда деп аталатын - б?л с?раныс алгоритм атом тізім

Инфекстік оператор т?рінде аны?талатын ж?не сол жа? аргументі не сан, немесе на?тыланба?ан айнымалы, ал о? жа? б?лігі арифметикалы? ?рнек болып табылатын - б?л is предикаты user предикаты consult предикаты reconsult предикаты

??рылым компоненттері ... ... ... ... ... ... ажыратылады ?тірмен н?ктемен сызы?шамен бос орын белгісімен

Біреуден к?п операторы бар ?рнектегі операцияны? орындалу ретін беретін - б?л оператор приоритеті опрераторды? ассоциативтілігі оператор позициясы оператор шарты

Операторды? ?з аргументтеріне ?атысты ?ай жерде жазылатынын к?рсететін оператор позициясы оператор шарты оператор приоритеті опрераторды? ассоциативтілігі

Прологта ма?сатты? т?жырымды келісуде ... .... .... .... ... ... ... ... ... деп аталатын белгілі ?діс ?олданылады кері ?айтару механизмі эвристика рекурсия с?рыптау

Терминалдан н?ктемен ая?талатын термді о?у?а арнал?ан предикат read(X) tab(X) skip(X) retract(X)

Термді экран?а шы?аратын предикат write(X) read(X) tab(X) skip(X)

Элементтері атом немесе тізім болатын реттелген тізбек - б?л тізім атом рекурсия символ

Интеллектульды а?паратты? ж?йелерді ??руда?ы ма?сат - т?жірибеде кездесетін к?рделі есептерді шешу ?шін жо?ары білікті эксперттерді? білімдерін ... ... ... аны?тау, зерттеу ж?не ?олдану тарату жина?тау к?рсету

... ... ... ... дербес жа?дайды жалпы жа?дайдан ажырататын білімдерден т?рады. Фрейм-мысал Фрейм-прототип Семантикалы? желі ?німдік модель

Семантикалы? желі жетістігіні? бірі сипаттауды? ?арапайымдылы?ы мен аны?ты?ы шы?ару процедураларын тиімді ж?зеге асыруды ?амтамасыз ету есепті оператор ?атысуынсыз шешу деректерді бас?ару

... ... ... ... уа?ытты? процестерді сипаттау жеткілікті т?рде к?рделі болады. Фреймдерде Есептерде Білімдерде Семантикалы? желіде

Сараптау ж?йелері зерттейтін облыс білімдер инженериясы деректерді бас?ару математика логика

... ... ... ... на?ты ?олданбалы облыс?а ?атысты білімдерден т?рады. Білімдер ?оры Программа М?ліметтерді ??деу ж?йелері ?ойыл?ан есеп

?німдік ж?йелер ... ... ... ... болып табылады. модульдік на?ты шексіз кездейсо?

Фреймдік сипаттау жетістігіні? бірі шы?ару процедураларын тиімді ж?зеге асыруды ?амтамасыз ету есепті оператор ?атысуынсыз шешу сипаттауды? ?арапайымдылы?ы мен аны?ты?ы деректерді бас?ару

Логикалы? шы?ару ж?не шешімдерді эвристикалы? іздеу процедуралары а?параттады ??деу ?дісі ретінде ?олданылады ?ойыл?ан есепті шешпейді білімдер ?орын сипаттайды шешім графигін береді

Сараптау ж?йелері мен жасанды интеллект ж?йелеріні? м?ліметтерді ??деу ж?йелерінен басты айырмашылы?ы оларда м?ліметтер санды? ?діспен емес символды? т?рде ?олданылады сырт?ы т?рінде программасында жо?

.... ... ... ... п?ндік облыс объектілерін графиктік сипаттауды? ы??айлы т?сілі болып табылады. Семантикалы? желі ?німдік модель Фрейм Предикат

Сараптау ж?йелері п?ндік облыс бойынша ... ... ... ... ... са?тауы керек. білікті- эксперт білімін жина?тап программаны ж?йелілікті т?ртіпті

Шы?ару машинасы мен интерфейсті ?детте ... ... ... ... ... ?арау ?абылдан?ан. сараптау ж?йесі ?абы?шасы немесе ?ыс?аша ?абы?ша деп аталатын ірі модуль ретінде программа деп білімдер ?оры деп диагностикалы? ж?йе деп

.... ... ... т?тынушы мен ж?йе арасында ?зіліссіз а?парат алмасуды ?амтамасыз етеді Т?тынушымен интерфейс Программа денесі Студент Эксперт

Сипаттау типі бойынша білімдер ... ... ... ... ... ... деректер мен ережелерге б?лінеді на?ты толы? шексіз

Пролог тіліндегі программа ... ... ... ... ... жиынты?ынан т?рады. деректер мен (м?мкін) ережелерді? айнымалылар атомдар с?раныстар

М?ні программа барысында ?згеретін объектілерді сипаттау ?шін ?ызмет ететін айнымалылар предикаттар атомдар с?раныстар

Білімдерді сипаттауды? ... ... ... ... ... ??рылымы " ЕГЕР , ОНДА " ?німдік моделіні? фреймдік семантикалы? желі моделіні? предикатты?

Адам біліміні? к?п б?лігі ... ... ... ... жазылуы м?мкін. ?нім т?рінде ?рнек т?рінде те?деу т?рінде схема т?рінде

Семантикалы? желі кемшілігіні? бірі ... ... ... ... ?згертулер енгізуді? к?рделілігі ??рылымында жазылуында схемасында

... ... ... ... ... барлы? дербес жа?дайлар ?шін жалпы білімдерден т?рады. Фрейм-протатип Фрейм-мысал Семантикалы? желі ?німдік модель

Шешімді ?алыптастыру т?сілі бойынша сараптау ж?йелерін анализдеуші ж?не синтездеуші деп б?луге болады негізгі ж?не ?осымша деп б?луге болады орындаушы ж?не талдаушы деп б?луге болады желілік ж?не негізгі деп б?луге болады

Есепті оператор ?атысуынсыз (шешім ?абылдаушы т?л?а - Ш?Т) интеллектуальды ?олдаумен шешетін а?паратты-есептеу ж?йесі - б?л интеллектуальды ж?йе компьютер санды? ж?йе цифрлы? ж?йе

?лемде жасал?ан е? ескі сараптау ж?йесі немесе сараптау ж?йесі деп атал?ан ескі ж?йе - б?л DENDRAL MYCIN PROSPECTOR MECHO

Есепті оператор ?атысуымен интеллектуальды ?олдаумен шешетін а?паратты-есептеу ж?йесі - б?л интеллектуальдан?ан ж?йе компьютер санды? ж?йе цифрлы? ж?йе

Коммерциялы? ??птал?ан пайдалы ?азбалар шы?атын орындарды іздеуде ?олданылатын сараптау ж?йесі - б?л PROSPECTOR SACON DENDRAL SOPHIE

... ... ... білімдер ?орында?ы а?паратты белсенді ?олдана біледі. Логикалы? шы?ару машинасы Кез-келген ж?йе Кез-келген студент Барлы? мамандар

?деттегі сараптау ж?йесі келесі негізгі компоненттерден т?рады:

1. шешушіден; 2. ж?мысшы жадыдан; 3. тораптан; 4. білімдер ?оймасынан; 5. программистерден; 6. білімдерді ?абылдау компоненттерінен; 7. т?сіндіру компонентінен; 8. диалогты? компоненттен. 1, 2, 4, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 7, 8 1, 2, 5, 6, 8

Барлы? интеллектуальдана?ан ж?йелерді екі клас?а б?луге болады: жалпы ба?ытта?ы ж?не арнайы ба?ытта?ы бірінші ж?не екінші санды? ж?не сапалы? тура ж?не кері

Ж?йені жобалау кезінде алдын ала аны?тал?ан есептерді? белгіленген жиынты?ын шешуді орындайтын ж?йелер арнайы ба?ытта?ы интеллектуальдана?ан ж?йелерге жатады саналымды а?ырсыз шектелмеген

Білімдерді? бірнеше ?р текті к?здерін интеграциялау?а негізделген динамикалы? сараптау ж?йелері- б?л мультиагенттік сараптау ж?йелері негізгі сараптау ж?йелері ?осымша сараптау ж?йелері ?абы?ша

Берілген жа?дайларды? ы?тималды салдарын аны?тайтын сараптау ж?йелері болжау ж?ргізетін сараптау ж?йелері зерттеуші сараптау ж?йелері ?йретуші сараптау ж?йелері экономикалы? сараптау ж?йелері

М?селеге т?н шектеулер жиынты?ын ескере отырып, объектілер конфигурациясын жасайтын сараптау ж?йелері жобалауды ж?ргізетін сараптау ж?йелері ба?ылау ж?ргізетін сараптау ж?йелері о?ытуды ж?ргізетін сараптау ж?йелері электроникада?ы сараптау ж?йелері

Ж?йені? на?ты мінезін одан к?тілетін мінезімен салыстыратын сараптау ж?йелері ба?ылауды ж?ргізетін сараптау ж?йелері о?ытуды ж?ргізетін сараптау ж?йелері электроникада?ы сараптау ж?йелері экономикалы? сараптау ж?йелері

П?ндік облыста?ы жеке о?и?алар мен деректер арасында?ы к?рінетін ?зара байланыстар туралы білімдер - б?лар беткі білімдер тере? білімдер атомдар предикаттар

П?ндік облыста ?тетін ?рдістер таби?атын ж?не ??рылымын бейнелейтін схемалар, абстракциялар, ??састы?тар (анлогии) - б?лар тере? білімдер беткі білімдер термдер атомдар

?азіргі кездегі сараптау ж?йелері негізінен ... ... ... ... ж?мыс жасайды. беткі білімдермен баяу жылдам аз

... ... ... ... бірінші ретті предикаттарды есептеу ж?йелеріне негізделген. Логикалы? модель Семантикалы? желі Фреймдік модель Сапалы? модель

Логикалы? модель п?ндік облыс білімдеріні? толы?ты?ы мен сапасына ?те жо?ары талап ?оятынды?тан, негізінен ... ... ... ?олданылады. зерттеу ж?йелерінде функцияларда те?сіздіктерде тораптарда

Білімдер ?орында?ы кез-келген ?німдік ереже екі б?ліктен т?рады: антецеденттен ж?не консеквенттен атомнан ж?не предикаттан ?рнектен ж?не те?деуден саннан ж?не с?йлемнен

?німдік ережелерді? кемшілігіні? бірі білімдерді? т?тасты? образын ба?алауды? к?рделілігі ашы? еместігі жабы? еместігі т?йы?ты?ы

... ... ... к?бінесе ?нерк?сіптік сараптау ж?йелерінде ?олданылады. ?німдік модель Фреймдер Санды? модель Сапалы? модель

Т?белері ??ымдарды, ал до?алары оларды? арасында?ы ?атынастарды беретін ба?дарлан?ан граф - б?л семантикалы? желі логикалы? модель предикат атом

Семантикалы? желіні ??р?анда онда?ы байланыстар мен элементтер санына шектеулер ?ойылмайды. шектеулер ?ойылады. ?згерістер жасалады. зиян келеді.

Білімдерді сипаттау моделі ретінде ... ... ... негізгі арты?шылы?ыны? бірі - оны? иілгіштігі мен к?рнекілігі фреймдерді? ?рнектерді? предикаттарды? атомдарды?

... ... ... ... м?селелік жа?дайды? на?ты символды? сипаттамасымен емес тікелей на?ты м?ліметтермен ж?мыс жасайды. Интеприрлеуші ж?йелер Т?жырымдар Предикаттар ??рылымдар

Затты? химиялы? ??рамын аны?тау процесін автоматтандыратын сараптау ж?йесі - б?л DENDRAL SACON PROSPECTOR SOPHIE

... ... ... ... б?зыл?ан жерлерді іздеуде к?мек к?рсету ?шін т?тынушылармен ?зара ?рекет ж?ргізеді, сосын оларды жою ?рекеттеріні? ретін ?сынады. Диагностикалы? ж?йелер Экономикалы? сараптау ж?йелері Ашы? ж?йелер Жабы? ж?йелер

Показать полностью… https://vk.com/doc153260212_440305273
239 Кб, 28 декабря 2016 в 8:34 - Россия, Москва, СИЮ, 2016 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении