Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 081121 из СИЮ

... ... ... ... ... барлы? дербес жа?дайлар ?шін жалпы білімдерден т?рады. Фрейм-протатип

... ... ... ... бірінші ретті предикаттарды есептеу ж?йелеріне негізделген. Логикалы? модель

... ... ... ... б?зыл?ан жерлерді іздеуде к?мек к?рсету ?шін т?тынушылармен ?зара ?рекет ж?ргізеді, сосын оларды жою ?рекеттеріні? ретін ?сынады. Диагностикалы? ж?йелер

... ... ... ... дербес жа?дайды жалпы жа?дайдан ажырататын білімдерден т?рады. Фрейм-мысал

... ... ... ... м?селелік жа?дайды? на?ты символды? сипаттамасымен емес тікелей на?ты м?ліметтермен ж?мыс жасайды. Интеприрлеуші ж?йелер

... ... ... ... уа?ытты? процестерді сипаттау жеткілікті т?рде к?рделі болады. Фреймдерде

... ... ... к?бінесе ?нерк?сіптік сараптау ж?йелерінде ?олданылады. ?німдік модель

.... ... ... ... п?ндік облыс объектілерін графиктік сипаттауды? ы??айлы т?сілі болып табылады. Семантикалы? желі

.... ... ... т?тынушы мен ж?йе арасында ?зіліссіз а?парат алмасуды ?амтамасыз етеді Т?тынушымен интерфейс

... ... ... ... на?ты ?олданбалы облыс?а ?атысты білімдерден т?рады. Білімдер ?оры

... ... ... білімдер ?орында?ы а?паратты белсенді ?олдана біледі. Логикалы? шы?ару машинасы

Адам біліміні? к?п б?лігі ... ... ... ... жазылуы м?мкін. ?нім т?рінде

Адамны? ойлау процесіні? со??ы н?тижесі ма?сат деп аталады

Айнымалылар?а немесе т?ра?тылар?а жат?ызу?а келмейтін синтаксистік бірліктер к?рделі терм деп аталады

Айнымалыны? ?рекет ететін облысы т?жырым болып табылады

Анонимділерден ?згеше айнымалылар атаулы деп аталады

Арифметикалы? ?рнек сан немесе ??рылым болып табылады

Атомды ... ... ... .... .... ... ??рылым ретінде ?арау?а болады н?лінші арносты

Барлы? интеллектуальдана?ан ж?йелерді екі клас?а б?луге болады: жалпы ба?ытта?ы ж?не арнайы ба?ытта?ы

Басты функтор деп аталатын атомнан ж?не ??рылым компоненттері деп аталатын термдер тізбегінен т?ратын - б?л ??рылым

Берілген жа?дайларды? ы?тималды салдарын аны?тайтын сараптау ж?йелері болжау ж?ргізетін сараптау ж?йелері

Білімдер ?орында?ы кез-келген ?німдік ереже екі б?ліктен т?рады: антецеденттен ж?не консеквенттен

Білімдерді ?амту режимінде е? ма?ызды рольді т?сіндіруші компонент ат?арады

Білімдерді сипаттау моделі ретінде ... ... ... негізгі арты?шылы?ыны? бірі - оны? иілгіштігі мен к?рнекілігі фреймдерді?

Білімдерді сипаттауды? ... ... ... ... ... ??рылымы " ЕГЕР , ОНДА " ?німдік моделіні?

Білімдерді? бірнеше ?р текті к?здерін интеграциялау?а негізделген динамикалы? сараптау ж?йелері- б?л мультиагенттік сараптау ж?йелері

Бір де бір символы жо? немесе баспа?а шы?пайтын символдардан т?ратын атом н?лдік атом деп аталады

Біреуден к?п операторы бар ?рнектегі операцияны? орындалу ретін беретін - б?л оператор приоритеті

Есепті а?ырлы санды ?адамда шешетін математикалы? процедура алгоритм деп аталады

Есепті оператор ?атысуымен интеллектуальды ?олдаумен шешетін а?паратты-есептеу ж?йесі - б?л интеллектуальдан?ан ж?йе

Есепті оператор ?атысуынсыз (шешім ?абылдаушы т?л?а - Ш?Т) интеллектуальды ?олдаумен шешетін а?паратты-есептеу ж?йесі - б?л интеллектуальды ж?йе

?детте ма?саттар конъюнкциясы т?рінде болатын бірнеше ая?ты ма?саттардан т?ратын - б?л ереже

?деттегі сараптау ж?йесі келесі негізгі компоненттерден т?рады: 1. шешушіден; 2. ж?мысшы жадыдан; 3. тораптан; 4. білімдер ?оймасынан; 5. программистерден; 6. білімдерді ?абылдау компоненттерінен; 7. т?сіндіру компонентінен; 8. диалогты? компоненттен. 1, 2, 4, 6, 7, 8

?лемде жасал?ан е? ескі сараптау ж?йесі немесе сараптау ж?йесі деп атал?ан ескі ж?йе - б?л DENDRAL

Ж?йені жобалау кезінде алдын ала аны?тал?ан есептерді? белгіленген жиынты?ын шешуді орындайтын ж?йелер арнайы ба?ытта?ы интеллектуальдана?ан ж?йелерге жатады

Ж?йені? на?ты мінезін одан к?тілетін мінезімен салыстыратын сараптау ж?йелері ба?ылауды ж?ргізетін сараптау ж?йелері

Затты? химиялы? ??рамын аны?тау процесін автоматтандыратын сараптау ж?йесі - б?л DENDRAL

Интеллектульды а?паратты? ж?йелерді ??руда?ы ма?сат - т?жірибеде кездесетін к?рделі есептерді шешу ?шін жо?ары білікті эксперттерді? білімдерін ... ... ... аны?тау, зерттеу ж?не ?олдану

Инфекстік оператор т?рінде аны?талатын ж?не сол жа? аргументі не сан, немесе на?тыланба?ан айнымалы, ал о? жа? б?лігі арифметикалы? ?рнек болып табылатын - б?л is предикаты

Кейбір жа?дайларда а?и?ат болатын бір басты ма?саттан ж?не бір немесе бірнеше ая?ты ма?саттардан т?ратын - б?л ереже

Коммерциялы? ??птал?ан пайдалы ?азбалар шы?атын орындарды іздеуде ?олданылатын сараптау ж?йесі - б?л PROSPECTOR

?азіргі кездегі сараптау ж?йелері негізінен ... ... ... ... ж?мыс жасайды. беткі білімдермен

?айсыбір екі арносты ??рылым болып табылатын - б?л тізім

?ос тырна?ша?а алын?ан баспа?а шы?ару?а болатын сиволдар тізбегінжол деп айтамыз

??рылым компоненттері ... ... ... ... ... ... ажыратылады ?тірмен

??рылымда?ы компонент саны ??рылым арносты деп аталады

Логикалы? модель п?ндік облыс білімдеріні? толы?ты?ы мен сапасына ?те жо?ары талап ?оятынды?тан, негізінен ... ... ... ?олданылады. зерттеу ж?йелерінде

Логикалы? шы?ару ж?не шешімдерді эвристикалы? іздеу процедуралары а?параттады ??деу ?дісі ретінде ?олданылады

М?ні программа барысында ?згеретін объектілерді сипаттау ?шін ?ызмет ететін айнымалылар

М?селеге т?н шектеулер жиынты?ын ескере отырып, объектілер конфигурациясын жасайтын сараптау ж?йелері жобалауды ж?ргізетін сараптау ж?йелері

Операторды? ?з аргументтеріне ?атысты ?ай жерде жазылатынын к?рсететін оператор позициясы

?німдік ережелерді? кемшілігіні? бірі білімдерді? т?тасты? образын ба?алауды? к?рделілігі

?німдік ж?йелер ... ... ... ... болып табылады. модульдік

П?ндік облыста ?тетін ?рдістер таби?атын ж?не ??рылымын бейнелейтін схемалар, абстракциялар, ??састы?тар (анлогии) - б?лар тере? білімдер

П?ндік облыста?ы жеке о?и?алар мен деректер арасында?ы к?рінетін ?зара байланыстар туралы білімдер - б?лар беткі білімдер

Пролог ж?йеден кейбір ?рекеттерді? орындалуын талап ететіндіктен, кейде бас?арушы команда деп аталатын - б?л с?раныс

Пролог тіліндегі программа ... ... ... ... ... жиынты?ынан т?рады. деректер мен (м?мкін) ережелерді?

Прологта ма?сатты? т?жырымды келісуде ... .... .... .... ... ... ... ... ... деп аталатын белгілі ?діс ?олданылады кері ?айтару механизмі

Прологта м?ліметтер объектісі термдер деп аталады

Прологта термдер деп аталатын м?ліметтер объектісі

Прологты? теоретикалы? негізін ??райтын символды? логика б?лімі предикаттарды есептеу деп аталады

Роботты техникалы? ?ондыр?ыларды бас?ару ж?йесін т?р?ызуды? тиімді ??ралы нейрон т?різді желілер

Сараптау ж?йелері зерттейтін облыс білімдер инженериясы

Сараптау ж?йелері мен жасанды интеллект ж?йелеріні? м?ліметтерді ??деу ж?йелерінен басты айырмашылы?ы оларда м?ліметтер санды? ?діспен емес символды? т?рде ?олданылады

Сараптау ж?йелері п?ндік облыс бойынша ... ... ... ... ... са?тауы керек. білікті- эксперт білімін жина?тап

Семантикалы? желі жетістігіні? бірі сипаттауды? ?арапайымдылы?ы мен аны?ты?ы

Семантикалы? желі кемшілігіні? бірі ... ... ... ... ?згертулер енгізуді? к?рделілігі

Семантикалы? желіні ??р?анда онда?ы байланыстар мен элементтер санына шектеулер ?ойылмайды.

Сипаттау типі бойынша білімдер ... ... ... ... ... ... деректер мен ережелерге б?лінеді

Термді экран?а шы?аратын предикат write(X)

Терминалдан н?ктемен ая?талатын термді о?у?а арнал?ан предикат read(X)

Т?белері ??ымдарды, ал до?алары оларды? арасында?ы ?атынастарды беретін ба?дарлан?ан граф - б?л семантикалы? желі

Фреймдік сипаттау жетістігіні? бірі шы?ару процедураларын тиімді ж?зеге асыруды ?амтамасыз ету

Шешімді ?алыптастыру т?сілі бойынша сараптау ж?йелерін анализдеуші ж?не синтездеуші деп б?луге болады

Шы?ару машинасы мен интерфейсті ?детте ... ... ... ... ... ?арау ?абылдан?ан. сараптау ж?йесі ?абы?шасы немесе ?ыс?аша ?абы?ша деп аталатын ірі модуль ретінде

ЭЖ-ні? барлы? негізгі компоненттерін белгілі бір шектік м?лшерде ?амтитын ??рал жабды?ты жасайтын программист

Экспертке ЭЖ-? ж?мыс жасауы ?шін ?ажет білімдерді аны?тау?а ж?не бір ??рылым?а келтіруге к?мектесетін білім бойынша инженер

Элементтері атом немесе тізім болатын реттелген тізбек - б?л тізім

Показать полностью… https://vk.com/doc232059975_440340371
47 Кб, 27 декабря 2016 в 20:58 - Россия, Москва, СИЮ, 2016 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении