Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 081215 из ГПИ

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

?ОР?ЫТ АТА АТЫНДА?Ы ?ЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

"БЕКІТЕМІН"

Академиялы? м?селелер ж?ніндегі департамент директоры

______________ C.Т.Тайман

"___ " 2015ж.

"Дінтану негіздері" п?ні бойынша

білім алушы?а арнал?ан ж?мыс о?у ба?дарламасы

(Sуllabus)

Маманды?ы:

5В010200 - Бастауышта о?ыту педагогикасы мен ?дістемесі

5В010300 - Педагогика ж?не психология

5В010600 - Музыкалы? білім

5В040400 - Д?ст?рлі музыка ?нері

5В010800 - Дене шыны?тыру ж?не спорт

5В010900 - Математика

5В011000 - Физика

5В011100 - Информатика

5В011200 - Химия

5В011300 - Биология

5В011600 - География

5В011800 - Русский язык и литература

5В050400 - Журналистика

5В012000 - К?сіптік о?ыту

5В010400 - Бастап?ы ?скери дайынды?

5В050800 -Есеп ж?не аудит

5В050900 - ?аржы

5В051000 - Мемлекеттік ж?не жергілікті бас?ару

5В090500 - ?леуметтік ж?мыс

5В071800 - Электр энергетикасы

5В072900 - ??рылыс

5В073000 - ??рылыс материалдарын, б?йымдарын ж?не ??растырылымдарын ?ндіру

5В080500 - Су ресурстары ж?не суды ?олдану

5В080600 - Аграрлы? техника ж?не технология

5В081000 - Жерді мелиорациялау, баптау ж?не ?ор?ау

5В070300 - А?паратты? ж?йелер

5В070400 - Есептеу техникасы ж?не ба?дарламалы? ?амтамасыз ету

5В073100 - ?орша?ан ортаны ?ор?ау ж?не ?мір тіршілігіні? ?ауіпсіздігі

5В090100 - К?лікті пайдалану ж?не ж?к ?оз?алысымен тасымалдауды ?йымдастыру

5В060800 - Экология

5В042100-Дизайн

5В050600-Экономика

5В011700-?аза? тілі мен ?дебиеті

5В080100-Агрономия

5В080200- Мал шаруашылы?ы ?німдерін ?ндіру технологиясы

5В075200-Инженерлік ж?йелер мен желілер

?ызылорда 2015 жыл

Білім алушы?а арнал?ан ж?мыс о?у ба?дарласын (Sullabus) ??растыр?ан "Философия ж?не м?дениеттану" кафедрасыны? профессор-о?ытушы ??рамы:

?.? ??лбашева________________филос.?.к, доцент

А.Т.?бдраманова_____________ филос.?.к, а?а о?ытушы

Г.?.Досполова_______________ а?а о?ытушы

Ж.О.?бікенов________________ магистр, а?а о?ытушы

?.М.Ибраев_________________ магистр а?а, о?ытушы

?.Б.Жаппасбаев______________ магистр, о?ытушы

Білім алушы?а арнал?ан ж?мыс о?у ба?дарламасы (Sуllabus) "Философия ж?не м?дениеттану" кафедрасыны? м?жілісінде тал?ыланып, бекітуге ?сынылды.

Хаттама №1, 1 ?ырк?йек 2015 ж.

Кафедра ме?герушісі: О??ар Бермахан?лы Бермаханов,

философия ?ылымдарыны? кандидаты

1. Негізгі м?ліметтер Факультет Тарих, ???ы? ж?не экономика Маманды? (шифры, аты) 5В010200 - Бастауышта о?ыту педагогикасы мен ?дістемесі

5В010300 - Педагогика ж?не психология

5В010600 - Музыкалы? білім

5В040400 - Д?ст?рлі музыка ?нері

5В010800 - Дене шыны?тыру ж?не спорт

5В010900 - Математика

5В011000 - Физика

5В011100 - Информатика

5В011200 - Химия

5В011300 - Биология

5В011600 - География

5В011800 - Русский язык и литература

5В050400 - Журналистика

5В012000 - К?сіптік о?ыту

5В010400 - Бастап?ы ?скери дайынды?

5В050800 -Есеп ж?не аудит

5В050900 - ?аржы

5В051000 - Мемлекеттік ж?не жергілікті бас?ару

5В090500 - ?леуметтік ж?мыс

5В071800 - Электр энергетикасы

5В072900 - ??рылыс

5В073000 - ??рылыс материалдарын, б?йымдарын ж?не ??растырылымдарын ?ндіру

5В080500 - Су ресурстары ж?не суды ?олдану

5В080600 - Аграрлы? техника ж?не технология

5В081000 - Жерді мелиорациялау, баптау ж?не ?ор?ау

5В070300 - А?паратты? ж?йелер

5В070400 - Есептеу техникасы ж?не ба?дарламалы? ?амтамасыз ету

5В073100 - ?орша?ан ортаны ?ор?ау ж?не ?мір тіршілігіні? ?ауіпсіздігі

5В090100 - К?лікті пайдалану ж?не ж?к ?оз?алысымен тасымалдауды ?йымдастыру

5В060800 - Экология

5В042100-Дизайн

5В050600-Экономика

5В011700-?аза? тілі мен ?дебиеті

5В080100-Агрономия

5В080200- Мал шаруашылы?ы ?німдерін ?ндіру технологиясы

5В075200-Инженерлік ж?йелер мен желілер Курс, семестр 3 курс 5-6 семестр П?н статусы (міндетті, та?дау) О?ытуды? ?осымша т?рі Кредит саны 2 Саба? ?тетін д?рісхана Бас о?у ?имараты О?ытушы ?.? ??лбашева, А.Т.?бдраманова, Г.?.Досполова, Ж.О.?бікенов, ?.М.Ибраев, ?.Б.Жаппасбаев Практика, бао?ж саба?тарынан д?ріс беретін о?ытушы ?.? ??лбашева, А.Т.?бдраманова, Г.?.Досполова, Ж.О.?бікенов, ?.М.Ибраев, ?.Б.Жаппасбаев 2. Пререквизиттер ж?не постреквизиттер: ?леуметтік-гуманитарлы? цикл п?ндері: Пререквизиттер "?леуметтану", "Саясаттану", "М?дениеттану", "Философия" Постреквизиттер "Діндер тарихы", "Діни криминология", "Дін феноменологиясы", "Дін психологиясы", "Діни социология", "Дін тарихы", "Дін философиясы" 3. П?нні? ма?саты мен міндеттері Ма?саты: жастар бойында жалпыадамзатты? рухани ??ндылы?тарды ?алыптастыру ж?не оларды? ?лемдегі бейбітшілік пен келісім ?шін ?зара т?сіністікке негізделген ?о?ам ??ру?а белсенділікпен саналы атсалысуын арттыру Міндеттері: Дін эволюциясыны? ж?йесін басты назар?а ала отырып, уа?ытпен, ?леммен етене араласып келе жат?ан дінні? барлы? ?ырларымен ?оса дінтануды? негізгі ??ымдарымен танысу. Дінні? пайда болу м?селесіні? шешімін табуды? негіздерін о?ыту. ?лемдік діндерді талдау. Дін мен мемлекетті?, дін мен ?о?амны?, дін мен саясатты? ара?атынасын т?сіндіру.

4. П?нні? мазм?ны

Білім алушыны? саба? т?ріне байланысты ж?мыс уа?ытыны? б?лінісі

Курс Семестр Кредит саны Д?ріс Практикалы?/семинар БАО?Ж БА?Ж Барлы?ы 3 5 2 15 15 10 50 90

Д?ріс саба?тарыны? та?ырыптары мен мазм?ны

І. Дінтануды? теориялы? м?селелері - 1с.

1.1. Дінтану ?ылым ретінде

1.2. Дінтануды? п?ні ж?не ??рылымы

1.3. Дінтануды? принциптері, ?дістері ж?не функциялары

ІІ. Діни ?мір салты: жалпы ж?не ?згеше - 1с.

2.1. "Ж?йелі ??ым ретіндегі "діни ?мір салты" ж?не оны? ?згешелігі"

2.2. "?ауым" - "секта" - "деноминация" - "конфессия" - "шіркеу" ??ымдарыны? ма?ызы: жалпы ж?не ерекше, діни кешендегі оларды? орны мен р?лі

2.3. Діни ?мір салтын ?алыптастыруда?ы ?ауымны? р?лі

2.4. Уа?ыз ж?не оны? діни ?мір салтын ?алыптастыруда?ы р?лі

2.5. Діни ?мір салты ж?йесіндегі культ

2.6. Діндар адамны? отбасы, оны? рухани-т?рмысты? ?мірде алатын орны мен р?лі

ІІІ. Дінні? пайда болуы: діни ?мірді? ?арапайым формаларынан ал?аш?ы ?ркениеттер діндеріне дейін - 2с.

3.1. Дінні? шы?у тегі м?селелерін шешуді? негізгі т?сілдері

3.2. Дінні? тарихи т?рлеріні? жіктелуі

3.3. Мифология ж?не дін

3.4. Дінні? ал?аш?ы формалары: магия, фетишизм, анимизм

3.5. Ру-тайпалы? діндер: тотемизм, егіншілік культі, ата-бабалар культі, к?семдер культі, шаманизм

ІV. Ал?аш?ы ?ркениеттер діні - 1с.

4.1. Ежелгі ?ос?зен аралы?ында?ы халы?тар діні

4.2. Ертедегі т?ркілерді? діндері

4.3. Ежелгі Мысыр діндері

4.4. Сирия, Финикия, Урарту, Кіші Азияны? ертедегі халы?тарыны? діндері

4.5. Инд ?ркениетіні? діні

V. Ертедегі д?ниені? классикалы? ?ркениеттер діндері - 1с.

5.1. Зороастризм немесе маздаизм (парсизм)

5.2. Манихейшілік ж?не маздакизм

5.3. Ежелгі Грекия ж?не ежелгі Рим діндері

5.4. Ежелгі ?ндістан: ведалы? немесе ортодоксальды? дін. Брахманизм

5.5. Ежелгі ?ндістанны? ортодоксальды емес философиялы?-діни ілімдері: джайнизм ж?не чарвака-локаята

VI. ?лтты? діндер - 2с.

6.1. Индуизмні? жалпы сипаттамасы: вишнуизм, кришнаизм, шиваизм

6.2. Индуизмдегі реформация. Сихктар

6.3. Иудаизм (Я?удилік) -бір??дайлы? т?сініктегі ал?аш?ы дін. Иудаизм доктринасы

6.4. Даосизм

6.5. Конфуцийшілдік

6.6. Синтоизм

VII. ?лемдік діндер: буддизм - 2с.

7.1. Буддизм дініні? пайда болуы. Будданы? ?мірі

7.2. Буддизмні? діни-философиялы? негіздері. Трипитака (Типитака) - буддизмні? ?асиетті кітабы

7.3. Буддизм дініні? негізгі а?ымдары: хинаяна ж?не махаяна

7.4. Буддизмні? ?лтты? т?рлері:чань-буддизм, дзэн-буддизм, ламаизм

VIII. ?лемдік діндер: христианды? - 2с.

8.1. Христиан дініні? пайда болуы. Иса М?сіхті? ?мірі мен ?ызметі

8.2. Христианды?ты? негізгі ба?ыттары: православие, католицизм, протестантизм

8.3. Христиан дініні? ?асиетті кітабы - Библия (Інжіл)

IX. ?лемдік діндер: ислам - 2с.

9.1. Ислам дініні? пайда болуы. М?хаммед, оны? ?мірі мен ?айраткерлігі

9.2. ??ран - м?сылмандарды? ?асиетті кітабы ж?не хадистер - М?хаммедті? с?здері мен істері туралы т?мсіл ??гіме

9.3. Исламда?ы негізгі а?ымдар: с?нниттер, шейіттер, хариджиттер

9.4. Исламда?ы кейінгі идеялы? а?ымдар: суфизм, ваххабизм, сенусизм, махдизм

9.5. ?лемдік м?дениетте ислам дініні? алатын орны. ?азіргі заманда?ы ислам

X. ХХ ?асыр діндері - 1с.

10.1.Бірігу шіркеуі немесе ?лемдік христианды?ты біріктіру жолында?ы Киелі Рух ?ауымдасты?ы (НАS - UWC)

10.2. Саентология немесе білімтану шіркеуі

10.3. Со??ы ?сиет шіркеуі

10.4. ?азіргі заман?ы ?аза?станны? на?ты саяси жа?дайында?ы діндер

Практикалы? /семинар саба?тарыны? та?ырыптары мен мазм?ны

І. Дінтану п?ніне кіріспе пайда болуы:- 1с.

1.1. Дінні? т?сінігі, оны? негізгі белгілері, ?леуметтік ж?не экзистенциалды? функциялары

1.2. Дін м?дениетті ?алыптастырушы феномен ретінде: ??ндылы?ты? ж?не ?мірм?нділік аспектілері

1.3. Дінні? рухани, ?леуметтік, материалды? м?дениеттегі негізгі формалары

1.5. Сенім - діни сананы? сипатты белгісі ретінде. Діни сенім т?сінігі. Діндер типологиясы

ІІ. Дінтану п?ні, ??рылымы ж?не аны?тамасы"- 1с.

2.1. Дінге теологиялы? аны?тама

2.2. Дінді философиялы? т?р?ыдан аны?тау

2.3. Дінні? элементтері ж?не ??рылымы

2.4. Дінні? ?леументтік функциясы.

III Діни ?мірді? ?арапайым формаларынан ал?аш?ы ?ркениеттер діндеріне дейін-2с.

3.1. Ал?аш?ы ?ауымды? діндер ж?не оларды? пайда болуыны? негізгі формалары: анимизм, фетишизм, магия

3.2. Ру-тайпалы? діндер: тотемизм, егіншілік культі, ата-бабалар культі, к?семдер культі, шаманизм

3.3. Миф - ал?аш?ы ?ауымды? ?о?амда?ы д?ниені т?йсінуді? синкретті формасы ретінде

3.3. Адамзат м?дениеті мен ?нерінде д?ст?рлі мифтерді? (а?ыздарды?) алатын орны

ІY. "?лтты? діндер" -2с.

4.1. ?нді халы?тарды? діндері.

4.2. ?ытайды? ?лтты? діндері

4.3. Еврейлердін ?лтты? діні: иудаизм

4.4. Жапонны? ?лтты? дініні? ерекшелігі.

4.5. Т??ірлік дінні? ерекшелігі.

Y. ?лемдік діндер: буддизм - 2с.

5.1. Буддизмні? пайда болуы: орны, уа?ыты, м?дени жа?дайы. Сиддхартха Гаутама: ?мірі мен уа?ызы

5.2. Трипитака (Типитака) - буддизмні? ?асиетті кітабы

5.3. Буддизмні? а?и?ат принциптері

5.4. Буддизмні? негізгі ба?ыттары: махаяна ж?не хинаяна

5.5. Буддизмні? ?лтты? н?с?алары: дзен-буддизм, чань-буддизм, ламаизм

VI. ?лемдік діндер: христианды? - 2с.

6.1. Иса М?сіхті? осы д?ниедегі ?мірі мен ?ызметі

6.2. Христианды? сенімні? т?т?асы. ?асиетті ?штік.

6.3. Христианды? сенімге ?йретудегі - ?мір, ?лім, ?ор?ынышты сот, ?айта туылу, ??т?арылу ж?ніндегі т?сініктерді? р?лі

6.5. Библиялы? м?тінні? тарихы

6.6. Христианды?ты? т?рлі конфессияларында сенімге ж?не культке ?йретуді? жалпылы?ы ж?не ерекшелігі: православие, католицизм, протестантизм

VII. ?лемдік діндер: ислам -2с.

7.1. М?хаммед с.?.у. пай?амбар ж?не ислам дініні? пайда болуы. М?сылман дініні? ?айнарлары

7.2. Ислам дініні?пайда болуыны? ал?аш?ы кезе?і: "?ділетті халифтер" д?уірі

7.3. Ислам дініні? ?асиетті кітабы - ??ран: пайда болуы, ??рылымы ж?не мазм?ны. Т?псір (тафсир). Сунна

7.4. Исламны? негізгі ?а?идалары. Сенімні? 5 шарты. Шари?ат. Джихад

7.5. Исламды? мистицизм (тарихат немесе суфизм); мистикада?ы пантеистік тенденциялар

7.6. Исламда?ы негізгі а?ымдар: м?сылманды? сектанты?

7.7. Ислам дініні? ?лемдік м?дениеттегі алатын орны. ?азіргі заманда?ы ислам

YIII. ХХ ?асыр діндері - 2с.

8.1.Бірігу шіркеуі немесе ?лемдік христианды?ты біріктіру жолында?ы Киелі Рух ?ауымдасты?ы (НАS - UWC)

8.2. Саентология немесе білімтану шіркеуі

8.3. Со??ы ?сиет шіркеуі

8.4. ?азіргі заман?ы ?аза?станны? на?ты саяси жа?дайында?ы діндер

IX. "?азіргі д?ст?рлі емес діни ?оз?алыстар мен ?ибадат-1с.

9.1.Мистикалы? діндер.

9.2.Каббала израйлды? эзотериялы? діні.

9.3.Тірі этика (Агни Йога).

9.4.Теософия ілімі.

9.5.Антопософия ілімі

Білім алушыны? о?ытушыны? ?атысуымен орындалатын ?зіндік ж?мысыны? та?ырыптары мен мазм?ны

І. Дінні? негізгі атрибуттары - 2с.

1.1. Жаратылыстан тыс к?шке сену, ?ибадат, діни к?йзеліс

1.2. ?алам ж?не ?мір ж?мба?ы, адам санасыны? сыры, з?лымды? м?селесі, ?лімді же?у м?селелері

1.3. ??дай туралы т?сінік. ??дай шы?армашылы? бастама ретінде, ??дай Абсолют ретінде

ІІ. Дінді ?ылыми т?р?ыдан тануды? негізгі ба?ыттары - 2с.

2.1. Тарихи, антропологиялы?, м?дениеттанымды?, ?леуметтік (К.Маркс, Э.Дюркгейм, М.Вебер), психологиялы? (З.Фрейд, К.Г.Юнг) ж?не жаратылыстану-?ылыми (У.Джеймс). Оларды? жетістіктері мен кемшіліктері. Дінге ?азіргі заман?ы ?ылыми к?з?арас. Сенім мен а?ылды? ара?атынасы м?селесі

2.2. Дінні? ?леуметтік концепциялары. Дінні? биологиялы? ж?не психологиялы? теориялары: бихевиоризм, дін психологиясы. Г.В.Гегелді? діни типологиясы

2.3. Діни т?сініктегі этнологиялы? к?з?арастар

2.4. ?лемдегі діндерді? к?птігі. Оларды? ?лемде айма?ты?-?лтты? б?лінісі мен с?йкестілігі. "Дін" - тарихи т?р?ыдан ?алыптас?ан м?дениеттерді? "рухани ядросы" ретінде. М?дениетті секуляризациялау т?сінігі: а?с?йектік ж?не діни м?дениет

ІІІ. Негізгі ?лемдік діндер - 2с.

3.1. "Буддизм" - Абсолют дін ретінде, "Христианды?" - ?айырымдылы? діні ретінде,

"Ислам" - ?мір с?ру за?дылы?ын ай?ындаушы дін ретінде.

3.2. ?лемдік діндерді? ?азіргі заман?ы ?о?амда мемлекеттік, ?лтты? ж?не айма?ты? ?олданылу де?гейлері, оларды? бір-біріне ?зара ?сері

3.3. Иудаизм - Таяу Шы?ыста пайда бол?ан бір??дайлы? к?з?араста?ы, христиан ж?не ислам діндеріні? пайда болуына ы?пал еткен ал?аш?ы дін. Иудаизм доктринасы: ?лемді жаратушы бір (жал?ыз) ??дай идеясы ж?не еврей хал?ыны? та?дау идеясы

IV. Христиан діні - 2с.

4.1. Ерте христианды? апологетика. Христианды? "Сенім символы" (Никейлік (325ж.) ж?не Константинопольды? (381ж.) соборлар). Несторианды?. Шы?ыс пен Батыста?ы шіркеу. Бес патриархатты? (Иерусалимдік, Константинопольды?, Антиохийлік, Александриялы?, Римдік). Христианды? - Рим империясыны? мемлекеттік діні ретінде

4.2. Рим-католик шіркеуі: І ж?не ІІ Ватикан жиындарынан - ХХІ ?асыр?а дейін

4.3. Орыс православиелік шіркеуі, тарихы, негізгі дін ілімі ережелері ж?не ??рылысы

4.4. Протестантты?ты? екінші реттік шіркеулері немесе кейінгі протестантизмні? ж?не неопротестантизмні? конфессиялары мен деноминациялары: меннониттер, баптистер, елулікшілер, адвентистер, иегова ку?герлері, мормондар

4.5. Христианды? ж?не ?лемдік м?дениет. ?азіргі заман?ы христианды? ж?не саясат

V. Ислам - 2с.

5.1. ??ран - м?сылмандарды? ?асиетті кітабы. Сунна. Шейіттер мен сунниттер. ?ділетті имамдар. Шари?ат м?селесі. Исламды?-???ы?ты? мектептер.

5.2. Исламды? мистика. Суфиилер. Суфизмдегі ба?ыттар.Суфийлік зікірлер.

Білім алушыны? ?зіндік ж?мысы

Реферат жазу?а ?сынылатын та?ырыптар

1. Адам мен ?о?ам ?мірінде дінні? алатын р?лі ?андай?

2. ?азіргі заманда ?алыптас?ан діндерді ?алай классификациялау?а болады?

3. Ежелгі ?оз?зен халы?тарыны? діндері

4. Ежелгі Египет діні

5. Дінді ?ылыми т?р?ыдан тануды? негізгі ба?ыттары

6. ?лтты? діндерді? пайда болуы ж?не оларды? генезисі мен спецификасы

7. Дінні? негізгі атрибуттары

8. Индуизм

9. Синтоизм

10. Иудаизм доктринасы: ?лемді жаратушы бір (жал?ыз) ??дай идеясы ж?не еврей хал?ыны? та?дау идеясы

11. Ежелгі ?аза?станда?ы діндер

12. Орта Азияда?ы Буддизм

13. Орта Азия мен ?аза?станда?ы христианды?

14. Орта Азия мен ?аза?станда?ы ислам

15. ?аза?станда?ы діни экстремизм мен терроризмні? алдын алу ж?не онымен к?рес

16. Дінтануды? теориялы? ж?не салыстырмалы б?лімдеріні? ?зара ?атынасы ж?не методологиясы, міндеттері

17. ?лемдік діндерді? ??састы?тары мен ерекшеліктері

18. Дінні? ??рылымы

19. "Гильгамеш туралы жыр" дастаныны? негізгі діни идеясы

20. Ежелгі Месапотамия космогониясы ("Энума элиш" поэмасы негізінде)

21. Ежелгі Месопотамияны? діни антропологиясы

22. Ежелгі Египтегі ?лілер культі

23. Синтоизм: тарихы мен ?азіргі жа?дайы

24. Американды? ?ндістерді? діндері

25. Заратуштраны? ?мірі: д?ст?рлі болжамдар мен ?азіргі заман?ы гипотезалар

26. Авеста д?ст?ріндегі Заратуштра ж?не Фридрих Ницшені? Заратустрасы

27. Зороастрлік д?ст?рлер: мазм?ны мен м?ні

28. Зороастрліктерді? ?лім м?селесіне к?з?арасы (діни о?ыту ж?не практика)

29. Зороастризм ж?не манихейлік

30. Зороастризм ж?не ?лемдік діндер: ?зара ы?палдасты? м?селесі

31. Ежелгі Крит діні

32. Элевсиндік мистериялар: пайда болуы ж?не м?ні

33. Орфизм діни идеология ретінде

34. Рим империясыны? со??ы кезе?іні? діні ж?не христианды?

35. Даосизм: ?ткені мен б?гінгісі

36. Д?ст?рлі ?ытай м?дениетінде конфуцийшілдікті? алатын орны

37. Ригведаны? діни идеялары

38. Брахманизм: арийлік ж?не арийлікке дейінгі ??рылымы

39. Джайнизм дін ретінде

40. ?азіргі заман?ы ?дебиеттердегі буддалы? мотивтер

41. Чань-буддизм

42. Сикхтер діні

43. ?азіргі заман?ы иудаизмні? ?алыптасуында?ы Талм?дты? ролі

44. Иудаизм мен исламда?ы ашылу т?сінігі

45. Иудаизм мен исламда?ы пай?амбарлы? пен пай?амбарлар т?сінігі

46. Иудаизм ж?не христианды?: догматика ж?не саясат

47. Каббала

48. Кумранды? жиын: тарихы, м?тіндері, ы?палы

49. Караимдер ж?не караимизм

50. Хасидизм: тарихы ж?не доктринасы

51. Ислам?а дейінгі арабтарды? сенімі ж?не ислам

52. Суфизм: философия ж?не мистикалы? практика

53. ??ран ж?не Библия (салыстырмалы сипаттама)

54. Христианды? ??лшылы?ты? этаптары (кезе?дері)

55. ?азіргі заман?ы экумендік ?оз?алыс: ма?саты мен н?тижелері

56. Тоталитарлы? секталар ж?не деструктивті культтер

57. Тоталитарлы? сектантты? психология

58. ?азіргі заман?ы секталар ж?не саясат

59. Дінні? м?дени функциялары (?ызметі)

60. Діни этика ерекшеліктері

Эссе жазу?а ?сынылатын та?ырыптар

1. Дін - б?л...

2. Буддизм: оптимизм ?лде пессимизм?

3. Буддизм: альтруизм немесе эгоизм?

4. Буддизм: дін ?лде философия?

5. Ислам экстремизмі: шынды? па ?лде ойдан шы?арыл?ан ба?

6. Сенім мен к?м?н байланысты ма?

7. ??дайды? бар екенін ай?ындау?а бола ма?

8. З?лымды?сыз, зорлы?сыз ?о?ам болуы м?мкін бе?

9. Діни сенім - б?л....

10. Дін ж?не ?нер

11. ?ылым ж?не дін: ?зара ?арым-?атынастарыны? тарихы мен перспективасы

12. Гуманизм ж?не дін

13. "Сенемін, ?йткені абсурдты (Тертуллиан)

14. Дін, магия ж?не ?ылым

15. "Сену ?шін т?сінемін" (П.Абеляр)

16. Мифология ж?не дін

17. Фетишизм - б?л...

18. Тотемизм - б?л....

19. Магия?а ?азіргі заман?ы к?з?арастар

20. Секуляризация - б?л...

21. Конфессияаралы? диалог

22. Анимизм ....

23. Иисус Христос -а?ыз ба ?лде шынды? па?

24. Адам таби?атынан діндар болады ма?

25. "Дін ж?не м?дениет", "М?дениеттегі дін" ж?не "Дін м?дениет ретінде"

5. БА?Ж-на ?ойылатын талаптар ж?не курсты? ж?мыстарын/жобаларын орындау бойынша ?дістемелік н?с?аулар

Тапсырма "Реферат жазу"

Студенттерді? "Реферат жазу" талаптары мен шарттары:

Жо?ар?ы о?у орныны? о?у жоспарына с?йкес, ?рбір студент дінтану негіздері п?ні бойынша бірнеше ?зіндік ж?мыстарды жазып ?ткізуі керек. ?зіндік ж?мыстар?а арнал?ан та?ырыптар екі б?лімде топтастырыл?ан, себебі ж?мыстарды? ?р?айсысы ?р б?лімдегі та?ырыптар тізімінен та?дап алынып, бірін-бірі ?айталамауы керек. Та?ырыптар саны жеткілікті м?лшерде ??растырыл?ан, сонды?тан да бір топта?ы екі студент бір та?ырып бойынша ж?мыс орындауына болмайды.

?рбір б?лімдегі та?ырыптар теориялы? немесе тарихи кезе?дерді ?амтитынды?тан, тиісті деген ?дебиеттерді? тізімімен ?амтамасыз етілген, дегенмен, со??ы уа?ыттарда баспадан шы??ан жа?а кітаптар та?ырыпты ашу?а к?мектессе, тізімде к?рсетілмеген ?дебиеттерді де пайдалану?а болады.

Студент ?зіндік ж?мыстарды жазбас б?рын, д?ріс ж?ргізетін о?ытушыларынан мына ма?сатта тиісті ке?естер алуы ?ажет:

1. Та?дап алын?ан та?ырыпты о?ытушымен келісу, себебі к?рсетілген та?ырыптар ше?берінен шы?у?а студент м?жб?р болса, жетекшімен а?ылдасуы ?ажет;

2. Керек бол?ан жа?дайда ?ылыми ?дебиеттер, ма?алалар туралы ке?ес алу;

3. ?зіндік ж?мыстарды? жоспарын бекіту;

4. Ж?мысты жазу ж?не талап?а сай формада к?ркемдеу;

5. Т?сінбеген м?селелер, с?ра?тар жайында ма?л?мат алу;

6. ?зіндік ж?мыстарды белгіленген мерзімдерде тексеруге беру;

7. О?ытушы тарапынан жасалын?ан ескертулер мен т?зетулерді толы?тырып, ж?мысты к?рсетілген уа?ытта тапсыру.

"Реферат жазу" ж?мыстарыны? мазм?ны мен формасына мынадай талаптар ?ойылады:

Ж?мыс жоспары екі немесе т?рт тараудан арты?-кем болмауы керек, ерекше бір жа?дайда ?ана бес тарау болуы м?мкін. Ж?мысты? мазм?ны, ?рт?рлі монографиялар мен ?ылыми ма?алаларды о?ып-талдауды? н?тижесінде ??рылуы керек. Ая?тал?ан ?зіндік ж?мыстарды? мынандай к?рсеткіштері болуы ?ажет: біріншіден, студент зерттеп отыр?ан та?ырыбыны? м?нін, теориясы мен тарихын тере? танып-білгендігін к?рсету; екнішіден, автор м?дени ??былыстарды талдай отырып, оларды ?рт?рлі ?алымдар мен ?ылыми а?ымдар к?з?арасы т?р?ысынан т?сініп, ба?алай білу; ?шіншіден, зерттеп отыр?ан діни ??былысты? ?зектілігін, оны? тарихта?ы орны мен ?азіргі заман?ы ма?ызын ашып д?лелдеу. ?зіндік ж?мыстарда осы м?селеге ?атысы бар деген пікірлер мен концепцияларды атап к?рсетіп, оларды? авторлары мен жаз?ан е?бектеріні? атын атап, тексте келтірілген сілтемелер болса, н?мірлеп белгілеп ?ою ?ажет. Бір м?селе бойынша к?п т?рлі пікір ?алыптас?ан болса, оларды салыстыра отырып, автор ?зіні? т?сінігіне с?йкес келетін біреуін негізге алу?а тиіс. ?ылыми ж?мысты? ??ндылы?ы да, студентті? жеке ?зіні? пікіріні? ?алыптасуы ж?не соны ай?а?ты т?рде д?лелдей алуымен ба?аланады. М?селені? м?нін ашатын жа?тарына назар аудара білу, фактілер мен у?ждер ар?ылы т?жырым жасай алатынды?ы ж?мысты? де?гейін к?тере т?седі. Ж?мысты? мазм?ны логикалы? т?р?ыдан д?рыс ж?не жасал?ан жоспар?а с?йкес болуы шарт. Ж?мысты? ??рылымы кіріспе, негізгі б?лім ж?не ?орытындыдан т?рады. Кіріспеде автор осы ?зіндік ж?мысты? ма?саты мен м?ратын, та?ырыпты? ?зектілігін атап ?тіп, осы м?селеге ?атысты ?дебиеттерге ?ыс?аша шолу жасайды. ?орытынды б?лімде негізгі т?жырымдар айтылады ж?не соларды? н?тижесі ретінде т?йіндеме жасалып, ?зіндік ж?мыс ая?талады. Ж?мысты? сырт?ы формасына келсек, оны? к?лемі 8-10 компьютерлік ?а?аз беті шамасынан кем болмауы керек, кіріспе, ?орытынды ж?не сырт?ы бетін ?оспа?анда. Ж?мысты? ?рбір бетінде орын ?алдырылып, тарауларды? аттары жазылып, сілтемелер бет со?ында к?рсетілуі ?ажет. Реферат жазу - б?л студентті? ша?ын ?ылыми ж?мысы болып табылады. ?йтеуір ?ткізсем болды деген ниетпен реферат жаз?анда ж?ргізілетін шы?армашылы? ж?мысты ?ол?а т?скен ?згені? е?бегін механикалы? т?р?ыдан к?шіре салумен алмастыру?а болмайды.

Презентация

О?ытушы студенттерге дайындауы ?шін презентацияны? та?ырыбын аны?тап береді. Студенттер топтар?а б?лініп немесе ?з ?алауы бойынша жеке презентация ?ткізсе де болады. Топ м?шелері ?здеріні? ойларын айта отырып, т?сінген немесе т?сінбеген аспектілерін бірге тал?ылай отырып ж?мыс жасайды. Презентация студентті? та?ырып бойынша ашы? иллюстративті ашы? саба? ?ткізуі іспеттес. Та?ырып мазм?ны толы? ашылуы тиіс. Презентация уа?ыты 20 минут.

?ыс?аша "ЭССЕ" жазу

"Эссе" - б?л ша?ын к?лемдегі еркін композиция, онда на?ты бір сылтау немесе тапсырмалар бойынша жеке ойлар мен к?з?арастар беріледі.

"Эссе" ??рылымы:

Кіріспе: студент м?селені (идея), эссені жазу ма?сатын аны?тайды.

Негізгі б?лім: м?селені? мазм?нын, м?нін аны?тайды. Ол ?шін ?ылыми негіздеме (та?ырыпты ашып к?рсетуге м?мкіндік беретін теориялар, графиктер, диаграммалар, кестелер, д?лелдер, д?йекс?здер, ойлар, сандар, статистикалы? материалдар, фактілер) ?олданады.

Мені? м?селеге ?арым-?атынасым: студент м?селеге ?атысты ?зіні? жеке моральды?, сезімдік, этикалы? ?арым-?атынасын ай?ындайды.

М?селені шешу жолдары: ж?мыс ?орытындысында білім алушы м?селені шешу бойынша жолдар мен ?дістемелерді негіздейді, сонымен ?атар ?зіні? шешу жолдары мен ?дістемесін ?сына алады.

?зін-?зі ба?алау: авторды? ойы бойынша ?з ж?мысын ба?алау, ж?мысты? д?рыс іске ас?ан ж?не аспа?ан кезе?дері.

Библиография: пайдалану реті бойынша пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі (?дебиеттер, интернет сайттары ж?не авторыны? к?рсетілуімен бас?а дерек к?здері).

"Эссені" орындауда студент білуі тиіс:

v д?лелдей білуі;

v себептері мен салдарын т?сіндіру;

v м?селелерді аны?тау ж?не белгілеу, оны? ерекшеліктерін к?рсету;

v м?селені шешу ?ажеттілігін негіздеу, шешу жолдарын ?сыну.

Глоссарий (т?сіндірме с?здік)

Дінтану негіздері п?ніне ?атысты терминдерді тал?ылау?а ?зіндік жеке дайынды?. ?рбір студент глоссарий дайындау ?шін б?лек д?птерді міндетті т?рде арнауы тиіс, онда ?рбір та?ырыптар бойынша негізгі т?сініктер с?здік т?рінде тіркеліп отырады. Негізгі дінтанулы? т?сініктер мен терминдерге глоссарий жазу студентті? о?у материалын ?аншалы?ты де?гейде ме?гергендігін к?рсетеді. М?мкіндігінше с?зді? этимологиялы? ма?ынасын к?рсеткен ж?н. Глоссарий жаз?анда ??рылым са?талуы тиіс, алдымен та?ырып к?рсетіліп, сонан со? о?ан ?атысты т?сініктерді? ма?ынасы т?сіндіріледі. Глоссарий мазм?нды-??рылымды? ж?йесіне ?арай ба?аланады.

6. І аралы? ба?ылау бойынша с?ра?тар тізбесі:

1. Дінтануды? ?ылым ретінде толы?ымен ?алыптас?ан уа?ыты:

2. Дінтану ?ылымыны? негізін салушылар:

3. Зороастризм діні ?ай жерде пайда бол?ан?

4. Яхве ?ай дінні? негізгі ??дайы?

5. Христиан дінін ресми дін деп жарияла?ан император:

6. Синтоизм ?ай елді? ?лтты? діні?

7. Дінтану ?ылымы нені зерттейді?

8. Дінді ?леуметтік т?р?ыдан тануды? негізін салушы:

9. М.Мюллерді? дінтану та?ырыбына жаз?ан негізгі е?бегі:

10. Теология докторы П.Ш.Соссені? дінтану туралы негізгі е?бегі:

11. Теолог К.П.Тилені? дінтану?а арнал?ан негізгі е?бегі:

12. Мына афоризмді кім айт?ан: "Сенемін, ?йткені сенбеу - ?исынсыз (абсурд)

13. "??дайсызды?" немесе ??дайды жо??а шы?ару ма?ынасын білдіретін термин:

14. На?ты д?ниені ж?не а?и?атты? на?ты ма?ынасын теріске шы?аратын, заттарды? м?ндерін ж?не таби?и, ?сіресе ?леуметтік ?дерістерді? даму за?дылы?тарын тану м?мкін емес деп санап, ?ылымны? р?лін ??былыстарды? ?ана танымымен шектейтін философиялы? ілім:

15. Политеизмні? к?п ??дайды мойындайтын ж?не оларды? ішінен айналасына діндар табынушылар шо?ырлан?ан бастысын б?лекше к?ретін т?рі ?алай аталады?

16. ??дайды таби?атпен те?естіретін ж?не таби?атты ??діретті? іске асыр?аны деп ?арайтын философиялы? ілім:

17. Д?ниені жаратушы ??дай деп санайтын, біра? таби?ат пен ?о?ам ?міріне араласпайды, олар ?з за?дылы?тары бойынша дамиды деп есептейтін діни философиялы? ілім:

18. Бір??дайлы?, жал?ыз ?ана ??дайды мойындайтын діни к?з?арас:

19. Секта мен конфессия арасында орна?ан аралы? ?атынасты білдіретін ??ым:

20. ?андай да бір дінні?, шіркеуді? ??зырында болу, дін ?стану дегенді білдіретін термин:

21. Фидеизм термині ?андай ма?ына береді?

22. Кейбір халы?тарда табыну заты бол?ан ж?не желеп жебеуші деп есептелген а? немесе ?сімдік немесе ?лі таби?ат д?ниесі ?алай аталады?

23. Дінге тарихи к?з?арас идеясыны? негізін салушы кім?

24. Д?ниедегі барлы? бар н?рсені? негізі бір бастау -материя немесе рухты мойындайтын философиялы? ілім ?алай аталады?

25. Б?где за?дылы?, ?андай да бір ??былысты? о?ан жат сырт?ы за?дармен ай?ындалуы ?алай аталады?

26. И.Кант этикасында б?л термин адамгершілікті? субъект еркіне т?уелсіз себептерден б?лінуін теріске шы?арады:

27. Д?ниеге к?з?арасты? тарихи ал?аш?ы формасы:

27. ?ажетті н?тижеге ?ол жеткізу ?шін "тікелей емес", ерекше бір т?сілмен си?ыршылы? салт жорал?ылар жасау ?рекеттеріні? нышанды? жеке немесе бірлескен белгісі ?алай аталады?

28. Б?кіл ?лем жаратылыстан тыс ?мір с?руші рух пен жан?а толы болады деген к?не ??ым:

29. Жаратылыстан тыс ?асиеті бар деп таныл?ан жансыз зат?а табыну ?алай аталады?

30. Христиан діні ?ашан ж?не ?айда пайда болды?

31. Христиан дініні? негізін салушы пай?амбар:

32. Иса пай?амбарды? есіміне ?осыла айтылатын "М?сіх" ("Христос") деген есім ?андай ма?ынаны білдіреді?

33. Христиан дініні? негізгі ба?ыттарыны? бірі:

34. Христиандарды? ?асиетті кітабы:

35. Христианды?ты? протестантизм ба?ытыны? пайда болуына ы?пал еткен кім?

36. Ислам діні ?ашан пайда болды?

37. Діндерді? жіктелу белгілеріне жатпайтын ??ым:

38. ?аза?станда сопылы? ба?ытты уа?ызда?ан кім?

39. Киев Русі ?ай ?асырда христиан дінін ?абылдады?

40. Суфизм ілімі бойынша ??дайды ?айдан іздеу керек?

41.Фетишизм дегеніміз:

42. Рулы? ?о?амда?ы адамдар тобыны? шы?у тегін белгілі бір жануарлармен немесе ?сімдіктермен байланыстыратын сенім:

43. М?сылман ?неріндегі басты стиль:

44. ?аза? м?дениетінде к?к б?ріге табыну ?ай м?дениеттен келген?

45. Діндерді? жіктелу белгілеріне жатпайтын ??ым:

46. Т?рт а?и?ат туралы ілім ?ай дінні? негізі:

47. Исламда халал ж?не харам деген ??ымдар ?андай ма?ына береді?

48. М?хаммед (с.?.с.) пай?амбар ?ай ?аладан шы??ан?

49. ?аза? м?дениетіні? архетипіне не жатпайды?

50. М?сылман ?неріндегі басты стиль:

51. ?аза? м?дениетінде к?к б?ріге табыну ?ай м?дениеттен келген?

52. Тазару, сезімні? н?рлануы, ??ндылы?ты? эмоциялы? жо?ар?ы формасы:

53. ?о?амны? м?дениеті, рухани ?мірі бейнеленгенде белгілі бір д?уірді? философиялы?, діни, саяси, эстетикалы? теорияларында к?рінетін ??ым:

54. Византия ?ркениетіні? діни тірегі:

55. Зороастризмні? негізін салушы:

56. Зороастризмні? ?асиетті кітабы:

57. Ертедегі иранды?тарды? ?стан?ан діні:

58. Буддизм діні ?ашан пайда болды?

59. Буддизмні? негізін салушы:

60. Буддизмні? ?асиетті кітабы:

61. "Будда" с?зі ?андай ма?ынаны білдіреді?

62. Буддизмні? т?ртінші а?и?ат принципі:

63. Буддизмні? а?и?ат принциптеріне т?менде к?рсетілгендерді? ?айсысы жатпайды?

64. Буддизмні? негізгі а?ымдары:

65. Буддизмні? ?ытайлы? ?лтты? т?рі?

66. Буддизмні? жапонды? ?лтты? т?рі:

67. Буддизмні? тибеттік ?лтты? т?рі:

68. Ежелгі ?ндістанны? ортодоксальді емес (Ведалар ілімін мойындамайтын) мектебін к?рсеті?із:

7. ІІ аралы? ба?ылау бойынша с?ра?тар тізбесі:

1. Адамны? ішкі рухани д?ниесіне ?олдау к?рсетумен ты?ыз байланысты, оны? ?мірм?нділік факторы ретінде к?рініс беретін дінні? функциясы ?алай аталады?

2. ??дай туралы діни ілім ?алай аталады?

3. ??дайларды? пайда болуы, туыс?анды? ?арым-?атынастары туралы діни а?ыздар ж?йесі, ??дайлар шежіресі:

4. Грек тілінен аудар?ан "шапа?ат, ра?ым, ??дайы сый" ма?ыналарын білдіріп, белгілі т?л?аны немесе ??былысты ерекше ?асиетке теліп, о?ан ?улие ретінде табыну ?алай аталады?

5. XVIII?. 30ж. Украинаны? кедей еврейлеріні? арасында пайда бол?ан иудаизмні? мистикалы? ба?ыты (к?нееврей тілінде "та?уа, дін т?ртібін берік ?станушы, таза пи?ылды жан" ??ымын білдіреді):

6. "Индивидуализм, ешкім ешкімді ?ор?ай да, тазарта да, босата да алмайды, ешкім ешкім ?шін еште?е жасай алмайды, ?йткені тек адамны? ?зі, оны? ы?тияры, ерік-жігері, шешімділігі, т?зімділігі мен даналы?ы ?ана адамды жар?ын болаша? пен жары? жол?а бастайды", - деген е? негізгі принцип ?ай ба?ыт?а т?н:

7. ?зіні? ?нат?ан ?ала?анына, ?зіні? наным-сеніміне, белгілі бір идея?а деген ?атты ??штарлы?ты, ны? сенгендікті, таза берілгендікті к?рсету:

8. Саналы т?рде ?мір игіліктері мен л?ззатты?тан ?зін рухани ??т?ару мен жо?ары ма?ыналы?ты к?здеп, адами немесе діни м?раттар?а жету ?шін бас тартып, ?ткінші д?ние ??ндылы?тарын т?ркі етуді білдіретін термин:

9. "Анимизм" терминін ?ылыми ?олданыс?а енгізген а?ылшын ?алымы:

10. ?ожа Ахмет Яссауиді? ХІІ?. жаз?ан м?сылманды? ?а?идалары ?ле?мен жазыл?ан дидактикалы? дастаны:

11. Ресми шіркеу догмаларынан ауыт?итын христианды? діни а?ым, грек тілінен аудар?ан "кейін кету, ерекше діни ілім" ма?ыналарын білдіреді:

12. ?нді ?дебиетіні? е? к?не діни ж?не философиялы? м?расы:

13. Неоплатонизмдегі пантеистикалы? ??рылымды гностицизм мен иудейлік Тора сеніміні? жекелеген ережелерімен жал?астырушы иудаизмдегі мистикалы? а?ым:

14. Каббала туралы білімдерді? негізгі ?айнар бастауы:

15. Яхудилікті? негізгі идеологиялы?, культтік ж?не діни-???ы?ты? т?сініктерін бекіткен трактаттар жина?ы:

16. Палестина аума?ында ?мір с?рген семит (еврей) тайпаларыны? арасында?ы я?удилік (иудаизм) діні ?ашан пайда бол?ан?

17. Иудаизмні? ?асиетті кітабы:

18. Ал?аш?ы ?ауымды? м?дениетпен ты?ыз байланысты діни негіздегі ?зілді-кесілді тыйым салуды білдіретін ??ым:

19. "Тотем ж?не табу" енбегіні? авторы:

20. Жапоннын ?лтты? діні синтоизмні? басты ??дайы:

21. Б.д.д. VІ?. Афинада пайда бол?ан ежелгі Гректерді? діни а?ымдарыны? бірі:

22. Ежелгі Грек діндеріні? тарихи даму кезе?деріні? д?рыс реттілігін к?рсеті?із:

23. Дінтануды? функцияларын к?рсеті?із:

24. Вавилонды? теологиялы? поэма:

25. Сенім деген не?

26. ??ран кітабыны? к?шірме даналары ?ай халифты? т?сында к?бейтіліп б?кіл м?сылман ?леміні? т?пкір-т?пкірлеріне тарады?

27. "??ран" с?зі ?андай ма?ынаны білдіреді?

28. "С?ре" термині ?андай ма?ына береді?

29. Хадистер деген не?

30. ??ранда?ы с?релерді? саны ?анша?

31. ??ранда?ы аяттарды? саны ?анша?

32. М?сылманды? за?ды? нормаларды?, ?станымдар мен мінез-??лы? ережелеріні? жиынты?ы ?алай аталады?

33. Исламда?ы мистикалы?-аскеттік а?ым:

34. Исламда?ы негізгі а?ымдар сунниттер мен шииттерді? б?лінуі ?ай ?асырда ?алыптасты?

33. Исламда?ы кейінгі идеологиялы? а?ым суфизмні? пайда болу уа?ыты:

34. Суфизмні? негізін салушы:

35. Суфизмде кемелденуді? неше сатысы бар?

36. Аскеттік-мистикалы? а?ымдарда ?олданылатын "эскапизм" термині ?андай ма?ынаны білдіреді?

37. ?аза?станда суфизм іліміні? ?алыптасып, дамуы кімні? есімімен байланысты?

38. Арабияда сунниттік исламда XVIII?. ортасында пайда бол?ан діни-саяси ?оз?алыс:

39. М?сылманды? жыл санау неден басталады?

40. Секуляризация - б?л ?андай процесс?

41. А?Ш-та иеговизм (Иегова ку?герлеріні? шіркеуі) ?ашан пайда болды?

42. Шы?ыс ж?не батыс христиан шіркеулері православиелік ж?не католиктік болып ?ай жылы б?лінді?

43. Манихейшілік діни ілімі ?ашан пайда бол?ан?

44. V?. пайда болды деп саналатын от?а??лды? негізіндегі "тыс?ары" манихейлік секта ?алай аталады?

45. Протестантты? конфессия "Баптизм" е? ал?аш ?ай елде пайда болды?

46. Баптизмні? негізін салушы кім?

47. Баптизмнен б?лініп шы??ан протестантты? конфессия "Адвентизмні?" негізін салушы кім?

48. Христиан дініні? бір тарма?ы ретінде протестантизмні? пайда бол?ан уа?ыты?

49. "Адамдарды? та?дырын ??дай ?уел бастан белгілеп ?ояды, біреуді? ма?дайына тоза? азаптары, ал біреуге ж?ма? ра?аты б?йырады", - дейтін б?лжымас жазмыш та?дыр туралы догматты басты ?станым ретінде ?олданатын протестантизмдегі дербес діни а?ым:

50. Ал?аш?ы протестантты? шіркеулер:

51. "Экуменизм" термині (грек тілінде - ?алам, ?мір с?ретін д?ние) нені біріктіру ?рекетін білдіреді?

52. Мормондар сектасы ?ай елде ?алыптасып, дамыды?

53. Мормондар сектасыны? ресми атауы:

54. "Дін - езілген тірі ма??лы?тарды? тынысы, оны? ?айырымсыз д?ст?рлерді? рухы бол?аны сия?ты, ол шексіз д?ниені? ж?регі. Дін халы? ?шін апиын", - деп кім айт?ан?

55. Шартты т?рде библиялы?, талм?дты?, раввиндік ж?не реформалан?ан деп т?ртке б?лінетін е? к?не діндерді? бірі:

56. "Дін - ?леуметтік ?рекетке мазм?н ж?не ма?ына беріп, к?нделікті этика ж?не "рационалды?ты" енгізе отырып д?ниені т?сіндіреді", - деп айт?ан кім?

57. "?згелерді? бойында ?ор?ыныш сезімін тудырып ?о?амда?ы за??а ба?ынуы ?шін адамдар ??дайларды ойдан шы?ар?ан", - деген пікірді айт?ан философ:

58. "Дінні? негізінде таби?атты? тылсым к?штерінен ?ор?у сезімі жатыр",-деп айт?ан философ:

59. Реформациямен ая?тал?ан (протестантизмні? пайда болуына ы?пал еткен) Рим-католик шіркеуіні? ??лдырауы ?ай ?асыр?

60. Махавира негізін сал?ан даналар іліміні? негізінде б.з.д.VІ?. ?ндістанда пайда бол?ан ортодоксальды емес философиялы?-діни ілім:

61. Ежелгі ?ндістанны? материалистік-философиялы? ж?йесі:

62. Чарвака-локаята ілімі бойынша д?ниені? бастауы неше стихиядан т?рады?

63. Чарвака-локаята іліміні? негізін салушы кім?

64. Мемлекеттік ж?не діни ??рылымдар болып ?алыптас?ан ж?не б?рын?ы ?лтты? немесе мемлекеттік ше?берде ?здерін тудыр?ан этностардан байланысын ?збей-а? ?мір с?ріп келе жат?ан діндер ?алай аталады?

65. Ежелгі ?ндістанда ведашылды?ты? негізінде пайда болып, оны алмастыр?ан ортодоксальді дін:

8 . П?н бойынша о?у-?дістемелік материалдар

Негізгі ?дебиеттер:

1. А.И.Артемьев. Дінтану. А., 2010 ж.

2. ?.Есім. Дінтану негіздері. А..2010 ж.

3. Г.Тумер, А.Кучук. Дiндер тарихы. Анкара, 1997 ж.

4. М.Б?л?тай.Ата баба діні. А., 2000 ж.

5. Аудар?ан Халифа Алтай. ??ран-к?рім. ?аза?ша ма?ына ж?не т?сінігі

?осымша ?дебиеттер:

1. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России. М.,1999 г.

2. Иванов В.А., Трофимов Я.Ф. Религии в Казахстане. А., 2003 г.

3. История религии. В 2 томах. Том 2. М., 2004 г.

4. Радугин А.А. Введение в религиоведению. Курс лекций. М., 2004 г.

5. Мень А. История религии.М., 2000 г

Web сайттар:

1. http:// www. religiovedenie.ru

2. http:// www. religio.ru.

3. http:// www. //religion.ru/;

4. http:// www. upelsinka.com

5. http:// www. religion.ng.ru

9. П?н бойынша ба?алау ж?йесі

Кесте 1 ?ріптік ж?йе бойынша ба?асы Балдарды? санды? эквиваленті Пайызды?

??рамы, % Д?ст?рлі ж?йе бойынша ба?алар А 4,0 95-100 ?те жа?сы А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 жа?сы В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 ?ана?аттанарлы? С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 D+ 1,33 55-59 D 1,0 50-54 ? 0 0-49 ?ана?аттанарлы?сыз

9.1. Білім алушыларды? о?уда?ы жетістіктері (білімі, іскерлігі, да?дылары мен ??зыреті) 1-кестеге с?йкес 100 балды? шкала бойынша ба?аланады (о? ба?алар А-дан D-?а дейін азаю ар?ылы, "?ана?аттанарлы?сыз" - F).

2-кесте

Білім алушыларды? білімін а?ымды? ба?алау шкаласы

Тапсырма

т?рлері Салма?ты? ?лесі

Орындал?ан ?рбір тапсырма 0-100 балл (пайыз) аралы?ында ба?аланады

Орташа арифметикалы? ?осынды

t1- 1-а?ымды? ба?ылау

Орындал?ан ?рбір тапсырма 0-100 балл (пайыз) аралы?ында ба?аланады

Орташа арифметикалы? ?осынды t2- 2-а?ымды? ба?ылау 1

апта 2 апта 3

апта 4 апта

5 апта 6

апта 7

апта 8 апта 9

апта 10 апта 11 апта 12 апта 13

апта 14 апта 15 апта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 І Д?рісханалы? ж?мыс, оны? ішінде

0,60 60 60 1 Саба??а ?атысу 0,10 * * * * * * * 100 10 * * * * * * * * 100 10 2 Ба?ылау ж?мысы, терминмен ж?мыс 0,10 * * * * * * * 100 10 * * * * * * * * 100 10 3 Презентация 0,20 * * * * * 100 20 * * * * * * 100 20 4 Саба?та?ы белсенділік 0,20 * * * * * * * 100 20 * * * * * * * * 100 20 ІІ

С?Ж, оны? ішінде: 0,40 40 40 1 Эссе 0,10 * * 100 10 * * 100 10 2 ?й тапсырмасы 0,10 * * * * * * * 100 10 * * * * * * * * 100 10 Реферат, баяндама 0,20 * * * * * * 100 20 * * * * * * 100 20 А?ымды? ба?ылау 1 * 100 * 100

9.2. 2-кестедегі д?рісханалы? ж?не білім алушыны? ?зіндік ж?мысында?ы тапсырмаларды? т?рлері п?н ерекшеліктеріне байланысты ??рылымдалады, осы пункттердегі тапсырмаларды? тізімі о?ытушыны? та?дауымен толы?тырылуы ж?не ?згертілуі м?мкін. Б?л жа?дайда д?рісханалы? ж?мыс бойынша ?осынды салма?ты? ?лес 0,60-тан аспауы ж?не білім алушыны? ?зіндік ж?мысы бойынша ?осынды салма?ты? ?лес 0,40-тан аспауы ?ажет.

Есептеулерге т?сіндірме: 2-кестедегі 11-ба?анда?ы н?тиже сол тапсырма т?рі бойынша ?рбір аптада?ы білім алушыны? ал?ан ба?аларыны? (100 пайызды? ба?алау бойынша) орташа арифметикалы? ?осындысы т?рінде аны?талады. Мысалы 1-жолда?ы саба??а ?атысу тапсырмасыны? 11-ба?анда?ы н?тижесі (1-а?ымды? ба?ылау ?шін) осы жолды? 4-10 ба?андарыны? орташа арифметикалы? ?осындысы т?рінде есептеледі. Егер 3-жолда?ы зертханалы? ж?мыстар тапсырмасында 7 аптада 5 зертханалы? ж?мыс тапсырылатын болса, онда 11-ба?анны? н?тижесін (орташа арифметикалы? ?осындысын) алу ?шін 1-7 апталарда осы тапсырма ?шін ?ойыл?ан ба?аларды? ?осындысы тапсыру?а тиісті тапсырма санына б?лінеді, я?ни 5-ке б?лінеді. Сол сия?ты келесі жолдар да с?йкесінше есептеледі. Кестедегі сызы?ша (-) та?басы к?рсетілген аптада б?л тапсырма т?рі берілмегендігін, ба?аланбайтынды?ын білдіреді. 12-ба?анда?ы сол тапсырма бойынша а?ымды? ба?ылауды? ба?асы с?йкес жолдарда?ы 11-ба?анда?ы орташа арифметикалы? ?осындыны? 3-ба?анда?ы тапсырманы? салма?ты? ?лесіне к?бейтіндісі т?рінде аны?талады. Мысалы 3-жол бойынша 12-ба?ан (а?ымды? ба?ылауды? ба?асы) н?тижесі (30 пайыз) 11-ба?анда?ы 100%-ды 3-ба?анда?ы есептер шы?ару тапсырмасына ?арастырыл?ан 0,3 коэффициентіне к?бейту ар?ылы алынады. Барлы? тапсырмалар т?рлері бойынша 1-а?ымды? ба?ылауды? ?орытынды ба?аны осы тапсырмалар т?рлері бойынша білім алушы ал?ан ба?аларыны? (12-ба?анда?ы ба?алар) ?осындысы болып табылады.

2-а?ымды? ба?ылауды? ?орытынды ба?асы да осы т?ртіппен шы?арылады.

Есептеулер б?тін сан?а дейінгі д?лдікпен ж?ргізіледі.

Осы келтірілген т?ртіппен білім алушыны? кез-келген кезе?дегі (мысалы ал?аш?ы 1-3 апта аралы?ында?ы) а?ымды? ба?ылауыны? ба?асын есептеуге болады.

9.3. Аралы? ба?ылауды тапсыру кестесі

Апта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 * ** *- 1-ші аралы? ба?ылау,**- 2-ші аралы? ба?ылау

9.4. Жазбаша (ауызша) т?ріндегі аралы? ба?ылауды ж?не емтиханды ба?алау 1-кестеде к?рсетілген ?ріптік балды?-рейтингтік ж?йеге с?йкес 100 балды? (100 пайызды?) шкала бойынша ба?аланады.

9.5. Тест т?рінде ?ткізілген аралы? ба?ылауда білім алушы?а 20 с?ра? беріледі. Аралы? ба?ылауды? тест т?ріндегі ба?алау к?рсеткіші 3-ші кестеде берілген.

Кесте 3

Тест т?ріндегі аралы? ба?ылау к?рсеткіші (20 с?ра? бойынша)

Тест балы ?ріптік ж?йе

бойынша ба?асы Пайызды?

??рамы, % 20 А 100 19 А- 94 18 В+ 89 17 В 84 16 В- 79 15 В- 75 14 С+ 74 13 С 69 12 С- 64 11 D+ 59 10 D 50-54 9-0 ? 0

9.6. Тестілеу емтиханында білім алушы?а 50 с?ра? беріледі. Ба?алау к?рсеткіші 4-кестеде берілген.

Кесте 4

Тест т?ріндегі ?орытынды ба?ылау к?рсеткіші (50 с?ра? бойынша)

Тест балы ?ріптік ж?йе бойынша ба?асы Пайызды?

??рамы, % 50 А 100 49 А 98 48 А 96 47 А 95 46 А- 94 45 А- 92 44 А- 90 43 В+ 89 42 В+ 87 41 В+ 85 40 В 84 39 В 82 38 В 80 37 В- 79 36 В- 77 35 В- 75 34 С+ 74 33 С+ 72 32 С+ 70 31 С 69 30 С 67 29 С 65 28 С- 64 27 С- 62 26 D+ 59 25 D 50-54 24-0 ? 0

9.7. ?рбір аралы? ба?ылаудан кейін осы кезе?дегі білім алушыны? о?у жетістіктеріні? рейтингісі шы?ады (с?йкесінше 1-рейтинг ж?не 2-рейтинг). Рейтинг осы кезе?дегі білім алушыны? тапсыр?ан а?ымды? ба?ылауыны? ж?не аралы? ба?ылауыны? ба?аларыны? ?осындысы т?рінде аны?талады. А?ымды? ба?ылау?а 0,7 салма?ты? ?лес коэффициенті, аралы? ба?ылау?а 0,3 коэффициенті беріледі. Рейтингті? толы? ба?асы келесі формуламен есептеледі:

немесе

м?нда?ы: R1 - 1-рейтинг, t1 - 1-а?ымды? ба?ылау, r1 - 1-аралы? ба?ылау,

R2 - 2-рейтинг, t2 -2-а?ымды? ба?ылау, r2 - 2-аралы? ба?ылау.

9.8. Академиялы? кезе? (семестр) кезіндегі білім алушыны? Rорт орташа рейтингтік ба?асы (жіберу рейтингісіні? ба?асы) екі рейтингті? орташа арифметикалы? ?осындысы т?рінде аны?талады:

.

Академиялы? кезе? (семестр) кезіндегі білім алушыны? Rорт орташа рейтингтік ба?асы (жіберу рейтингісіні? ба?асы) 35%-дан аз болса, б?л білім алушы емтихан?а жіберілмейді.

9.9. ?орытынды ба?ылауды (емтиханды) ?ткізу ?шін тіркеуші офисі емтихан ?абылдайтын о?ытушы?а білім алушыны? академиялы? кезе? бойында жина?та?ан балы мен рейтингтік ба?асын к?рсететін емтихан ведомостін ?сынады.

П?н бойынша ?орытынды ба?а келесі формуламен аны?талады:

м?нда?ы: Е -емтиханны? ба?асы.

Показать полностью… https://vk.com/doc398201837_439937279
260 Кб, 15 декабря 2016 в 7:27 - Россия, Москва, ГПИ, 2016 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении