Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 081255 из ГПИ

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМТИХАН

050301 - "Юриспруденция" маманды?ына арнал?ан "?Р Азаматты? ???ы? ж?не ?Р ?ылмысты? ???ы?" п?ні бойынша

1. Азаматты? ???ы? субъектісі ретіндегі жеке т?л?алар. Азаматтарды? ???ы? ж?не ?рекет ?абілеттіктері. Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану ж?не ?лді деп жариялау.

2. Несиелік ?атынастар. Несиелеуді? т?сінігі ж?не т?рлері. Банк несиесіні? т?рлері. Банк ?ызметін к?рсету шарттары. Т?рлері ж?не мазм?ны.

3. ?Р Азаматты? за?намасы. Азаматты? за?ны? уа?ытта, ке?істікте ж?не т?л?алар бойынша ?рекет етуі.

4. К?лікке байланысты шарттарды? мазм?ны. Тасымалдау шартыны? т?рлері. К?лік экспедициясы шартыны? т?сінігі ж?не мазм?ны.

5. Азаматты? ???ы? т?сінігі ж?не ж?йесі. Азаматты?-???ы?ты? реттеуді? п?ні мен ?дістемесі.

6. Мердігерлік шарт, т?сінігі, мазм?ны. Мердігерлік шартты? т?рлері.

7. Мемлекеттік к?сіпорынны? затты? ???ы?ы ретіндегі шаруашылы? ж?ргізу ???ы?ы ж?не оралымды бас?ару ???ы?ы.

8. ?рекет ?абілеттігі жо? немесе шектелген т?л?а келтірген зиянды ?теу.

9. За?ды т?л?аларды? ??рылуы, ?айта ?йымдастырылуы ж?не таратылуы. За?ды т?л?аларды мемлекеттік тіркеу.

10. Азаматты? ?мірі мен денсаулы?ына келтірілген зиянды ?теу ерекшеліктері.

11. Азаматты?-???ы?ты? ?атынастар т?сінігі ж?не мазм?ны. Азаматты?-???ы?ты? ?атынастарды? пайда болу негіздері.

12. Са?тандыру міндеттемелеріні? т?сінігі. Са?тандыру ?атынастарыны? негізгі ??ымдары. Са?тандыру шартыны? т?сінігі, мазм?ны ж?не т?рлері.

13. Азаматты?-???ы?ты? ?атынастарды? пайда болу негізі ретіндегі за?ды? фактілер. За?ды? фактілерді? т?рлері.

14. Біржа?ты м?мілелерден пайда болатын міндеттемелер. Т?рлері ж?не мазм?ны.

15. Орта? меншік: т?сінігі ж?не т?рлері. Орта? ?лесті ж?не бірлескен меншіктегі м?лікті иелену, пайдалану ж?не билік ету т?ртібі.

16. Жо?ары ?ауіп к?здеріні? т?рлері. Жо?ары ?ауіп к?зінен келтірілген зиянды ?теу.

17. Меншік ???ы?ын ?ор?ау ?дістері. Меншік ???ы?ын ?ор?ау туралы талаптар.

18. Тапсырма шартыны? т?сінігі ж?не мазм?ны.

19. Акционерлік ?о?амны? ???ы?ты? жа?дайы. Акционерлік ?о?ам туралы за?наманы? сипаттамасы.

20. Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелерді? т?сінігі ж?не мазм?ны.

21. Міндеттемені? орындалуын ?амтамасыз ету ?дісі ретіндегі кепіл. Кепілді? т?рлері. Кепіл м?лкінен т?лем алу т?ртібі.

22. Кешенді к?сіпкерлік лицензия (франчайзинг) шарты: т?сінігі, мазм?ны, ерекшеліктері.

23. Міндеттемені? т?сінігі ж?не т?рлері. Міндеттемені? пайда болу негіздері. Міндеттемелерді орындау. Міндеттемені? то?татылу ?дістері.

24. Азаматты?-???ы?ты? жауапкершілікті міндетті са?тандыру т?сінігі ж?не ?олданылуы.

25. За?ды т?л?аны тарату негізі ретіндегі банкротты?. Банкротты? ж?не о?алту р?сімдерін ж?зеге асыру т?ртібі.

26. А?шалай талапты беріп ?аржыландыру (факторинг) шартыны? т?сінігі ж?не мазм?ны

27. Азаматты? ???ы? объектілері ретіндегі ?ызмет к?рсетулер, ж?мыс н?тижелері ж?не шы?армашылы? ?ызмет н?тижелері.

28. Б?лшектеп сатып алу-сату шартыны? т?сінігі ж?не мазм?ны.

29. Міндеттемені? орындалуын ?амтамасыз ету ?дістері. Т?ра?сызды? айыбы, кепілдік, кепіл болушылы?, кепілзат.

30. Авторлы? ???ы? объектілеріні? белгілері. Авторлы? ???ы? субъектілері. Авторларды? м?ліктік ж?не м?ліктік емес ???ы?тары.

31. Шаруашылы? серіктестікті? т?сінігі, т?рлері ж?не ???ы?ты? жа?дайы.

32. Интеллектуалды? меншік т?сінігі. Шы?армашылы? ?ызметті ???ы?ты? ?амтамасыз ету.

33. Азаматты?-???ы?ты? жауапкершілік т?сінігі, принциптері, ма?саты, т?рлері. Міндеттемені б?з?аны ?шін жауапкершілік.

34. М?раны ?абылдау т?ртібі ж?не ???ы?ты? салдары. М?радан бас тарту. М?ра алу?а ???ы?ы жо? т?ла?алар.

35. Азаматты? ???ы?та?ы мерзімдерді? т?сінігі ж?не т?рлері. Талап ?ою мерзімі. Талап ?ою мерзімін то?тату, ?зу ж?не ?алпына келтіру.

36. Са?тау шарты, т?сінігі, мазм?ны ж?не т?рлері. Тауар ?оймасында са?тау шарты. ?ойма ку?лігі.

37. Міндеттемедегі т?л?аларды? к?птілігі. Орта?тас?ан, ?лесті ж?не субсидиарлы міндеттемелерді? ерекшеліктері.

38. Авторлы? шарттарды? т?сінігі, мазм?ны, нысаны ж?не т?рлері.

39. ?ндірістік кооперативті? ???ы?ты? жа?дайы. ?ндірістік кооперативті? ?ызметін бас?ару т?ртібі.

40. Лизинг шартыны? мазм?ны ж?не ерекшеліктері.

41. Коммерциялы? емес за?ды т?л?аларды? т?рлері ж?не ???ы?ты? жа?дайы.

42. За? бойынша м?рагерлік. М?рагерлік ??рамы. М?ра алу т?ртібі.

43. За?ды т?л?а т?сінігі ж?не белгілері. За?ды т?л?аны? ??рылтай ??жаттары ж?не бас?ару органдары. За?ды т?л?аны? атауы. Филиалдар мен ?кілдіктер.

44. Зиян тигізуден туындайтын міндеттемелерді? т?сінігі ж?не пайда болу шарттары. Моральды? зиянды ?теу.

45. ?кілдік т?сінгі ж?не оны? ма?ызы. ?кілдікті? пайда болу негіздері. Сенімхат. Коммерциялы? ?кілдік.

46. Рента ж?не ?мір бойы асырауда ?стау шарттарыны? т?сінігі ж?не мазм?ны. Рентаны? т?рлері.

47. Шартты? т?сінігі ж?не ма?ызы. Шартты? елеулі жа?дайлары. Шарт жасау т?ртібі. Оферта ж?не акцепт.

48. Сатып алу-сату шартыны? т?сінігі. Тараптарды? ???ы?тары, міндеттері ж?не жауапкершілігі.

49. Азаматты? ???ы?тарды ж?зеге асыру ж?не ?ор?ау т?сінігі, принциптері ж?не шектері. Азаматты? ???ы?тарды ?ор?ау ?дістері.

50. ?сиет бойынша м?рагерлік: ?сиетке ?ойылатын талаптар. ?сиеттік бас тарту ж?не ж?ктеу.

51. Азаматты? ???ы? объектілері. Азаматты? ???ы? объектілері ретіндегі заттар. Заттарды? жіктелуі.

52. Патент ???ы?ы объектілеріні? т?сінігі ж?не т?рлері.

53. Мемлекеттік к?сіпорын. Мемлекеттік к?сіпорынны? т?рлері.

54. Тауар жеткізілімі шартыны? т?сінігі ж?не мазм?ны. Жеткізіп беруді? талаптарын б?з?аны ?шін жауапкершілік.

55. К?сіпкерлік ?ызмет т?сінігі ж?не ма?ызы, оны? белгілері мен т?рлері.

56. М?лікті сенімгерлікпен бас?ару. К?сіпорынды сенімгерлікпен бас?аруды? ерекшеліктері.

57. Меншік ???ы?ыны? т?сінігі ж?не мазм?ны. Меншік ???ы?ы пайда болуыны? негіздері. Меншік ???ы?ы то?татылуыны? ?дістері.

58. ?телмелі ?ызмет к?рсету шарты. Т?рлері, мазм?ны ж?не ерекшеліктері.

59. М?мілені? т?сінігі. М?мілені? т?рлері. М?мілені? жарамдылы? шарттары. М?мілені? жарамсызды?ы.

60. М?лік жалдау шартыны? т?сінігі ж?не мазм?ны. М?лік жалдау шартыны? т?рлері.

61. Азаматты? ???ы?ты? объектілері ретіндегі ?аржылы? ??ралдарды? т?сінігі, мазм?ны ж?не т?рлері.

62. М?лікті тегін пайдалану шартыны? т?сінігі, мазм?ны ж?не орындалуы.

63. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті? ???ы?ты? м?ртебесіні? ерекшеліктері.

64. Комиссия шартыны? т?сінігі ж?не мазм?ны.

65. Толы? серіктестікті? т?сінігі ж?не ?ызмет ету т?ртібі.

66. Заем шартыны? т?сінігі, мазм?ны, т?рлері ж?не реттелу ерекшеліктері.

67. Мемлекетті? ж?не ?кімшілік-аума?ты? б?ліністерді? азаматты?-???ы?ты? ?атынастар?а ?атысу ерекшеліктері.

68. ??рылыс мердігерлік шартыны? т?сінігі, мазм?ны ж?не реттелу ерекшеліктері.

69. А?ша ж?не ба?алы ?а?аздарды? азаматты? ???ы? объектілері ретіндегі т?сінігі, ба?алы ?а?аздарды?т?рлері.

70. Сый?а тарту шартыны? т?сінігі. Тараптарды? ???ы?тары, міндеттері ж?не жауапкершілігі.

71. Затты? ???ы?тарды? т?сінігі, т?рлері ж?не азаматты? ???ы?та?ы ма?ызы.

72. Азаматты? айналым?а ?атысушыларды, тауарларды ж?не ?ызмет к?рсетулерді дараландыру ??ралдарыны? азаматты? ???ы?ты? м?ртебесі.

?Р ?ылмысты? ???ы?ы

1. ?ылмыстарды саралауды? ?ылыми негіздері.

2. ?Р ?К т?сінігі, п?ні ж?не ж?йесі.

3. ?Р ?ылмысты? за?ы.

4. ?Р ?К Ерекше б?ліміні? т?сінігі, оны? ма?ызы мен ж?йесі.

5. ?ылмысты? за?ны? мезгілдегі ж?не ке?істіктегі к?ші.

6. Адам ?лтіруді? ?ылмысты?-???ы?ты? сипаттамасы.

7. ?ылмысты? за?ны? кері к?ші.

8. Адамны? ?міріне ?арсы ?ылмыстарды? т?сінігі.

9. ?ылмысты? т?сінігі мен белгілері, оны? ?ылмысты? ???ы?та?ы мазм?ны.

10. Денсаулы??а ?аса?ана ауыр зардаптар келтіру.

11. ?ылмыс санаттары.

12. Зорлауды? ?ылмысты?-???ы?ты? сипаттамасы.

13. ?ылмысты? ???ы?ты? ?айнар к?здері мен ?а?идалары.

14. Адамны? жынысты? бостанды?ы мен жынысты? ?ол с??ылмаушылы?ына ?арсы ?ылмыстар.

15. ?ылмысты? ???ы? б?зушылы?ты? бас?а т?рлерінен ж?не ?о?ам?а ?арсы ?рекеттерден айырмашылы?ы.

16. Адамны? жеке бас бостанды?ына ?арсы ?ылмыстар.

17. ?ылмысты? жауапкершілікті? т?сінігі мен негізі.

18. Адамны? ар-намысы мен ?адір-?асиетіне ?арсы ?ылмыстар.

19. ?ылмыс ??рамы ж?не оны? т?рлері.

20. К?мелетке толма?андарды ?ылмысты? істерге тарт?аны ?шін жауапкершілік.

21. ?ылмысты? за?ны? ??рылымы.

22. К?мелетке толма?андарды сауда?а салу.

23. ?ылмыс ??рамыны? т?сінігі ж?не оны? элементтері.

24. ?Р Е?бек туралы за?дарын б?зу.

25. ?ылмыс объектісіні? т?сінігі ж?не т?рлері.

26. А?параттар ж?йесіндегі ???ы?тар мен бостанды?тар?а ?арсы ?ылмыстар.

27. ?ылмысты? объективті жа?ын ??райтын белгілер.

28. Бейбітшілікке ?арсы ?ылмыстар.

29. ?ылмысты? субъективті жа?ын ??райтын белгілер.

30. ?скери ?ылмыстар.

31. Кін? нысандары ж?не оларды? ?ылмысты саралауда?ы ма?ызы.

32. Адамзатты? ?ауіпсіздігіне ?арсы ?ылмыстар.

33. ?аса?аналы? ж?не оны? т?рлері.

34. ?Р сырт?ы ?ауіпсіздігі мен егемендігіне ?ол с??атын ?ылмыстар.

35. Абайсызда жасал?ан ?ылмыстарды саралау.

36. ?Р саяси ж?йесіне ?ол с??атын ?ылмыстар.

37. ?ылмысты? ???ы? бойынша ?ылмыс субъектісіні? т?сінігі ж?не белгілері.

38. ?Р ?ауіпсіздігі мен ?ор?ану ?абілеттілігіне ?ол с??атын ?ылмыстар.

39. ?Р ?ылмысты? ???ы?ы бойынша есі д?рыс еместікті? т?сінігі.

40. Мемлекеттік ??пияны? са?талуына ?ол с??атын ?ылмыстар.

41. За?ды ж?не фактілі ?ателер.

42. Мемлекетке опасызды? ?шін ?ылмысты? жауапкершілік.

43. ?ажетті ?ор?ану. ?ажетті ?ор?ануды? шегінен шы?ып кетушілік.

44. ?рлауды? т?сінігі мен нысандары.

45. ?ол с??ушылы? жаса?ан адамды ?стау кезінде зиян келтіру.

46. ?ара?шылы? пен тонауды? ?зара айырмашылы?ы.

47. М?жб?рлі ?ажеттілік.

48. Авторлы? ж?не саба?тас ???ы?тарды б?зу.

49. К?штеу немесе психикалы? м?жб?рлеу.

50. За?ды к?сіпкерлік ?ызметке кедергі келтіру.

51. ?ылмыстарды? к?птілігіні? т?сінігі ж?не т?рлері.

52. За?сыз жолмен алын?ан а?ша ?аражаттарын ж?не бас?а да м?ліктерді за?дастыру.

53. ?ылмыстарды? бірнеше м?рте жасалуы.

54. Кедендік алым-салы?тарды т?леуден жалтару.

55. ?ылмыс?а дайындалу ж?не ?ылмыс?а о?талу.

56. Терроризмні? ?ылмысты?-???ы?ты? сипаттамасы.

57. ?ылмыс?а ?атысушыларды? жауапкершілігі. ?ылмыс?а ?атысушыны? шектен шы?ушылы?ы.

58. Бандитизмні? ?ылмысты?-???ы?ты? сипаттамасы.

59. ?ылмыс?а ?атысушылы?ты? нысандары.

60. Б?за?ылы?ты? ?ылмысты?-???ы?ты? сипаттамасы.

61. Жазаны? т?сінігі мен ма?саттары.

62. Жез?кшелікпен айналысу?а тарту.

63. Жазаны? т?рлері ж?не ж?йесі.

64. ?о?амды? ?ауіпсіздікке ?арсы ?ылмыстарды? т?сінігі мен т?рлері.

65. Белгілі бір лауазымды иемдену немесе белгілі бір ?ызметпен айналысу ???ы?ынан айыру.

66. За?сыз а? а?лауды? ?ылмысты?-???ы?ты? сипаттамасы.

67. ?ылмысты? жауапкершілік пен жазаны же?ілдететін м?н-жайлар.

68. ?Р беделіне ?ол с??атын ?ылмыстар.

69. ?ылмыстарды? ж?не ?кімдерді? жиынты?ы бойынша жаза та?айындау ережелері.

70. Темір жол, ?уе немесе су к?ліктеріні? ?оз?алысы мен пайдалану ?ауіпсіздігі ережелерін б?зу.

71. ?ылмыстарды? ?айталануы кезіндегі жаза та?айындау.

72. К?лік ??ралдарын немесе ?атынас жолдарын ?аса?ана жарамсыз к?йге келтіру.

Показать полностью… https://vk.com/doc176282913_371918304
87 Кб, 6 марта 2015 в 16:20 - Россия, Москва, ГПИ, 2015 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении