Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 086071 из ЭЭИ

2015-2016 о?у жылына "Электртехниканы? теориялы? негіздері - 2" п?ні бойынша

тестілік с?ра?тар мен тапсырмалар

Маманды?ы: 5В071800 - "Электроэнергетикасы"

Политехникалы? факультет

О?у тілі - ?аза?ша

Симестр - 2 курс - 2, ЭЭ - 21 топтарына

Тестіні ??деуге жауапты о?ытушы -Арыстанов М.Г.

С?ра? Жауап А

(д?рыс) Жауап В Жауап С Жауап Д Жауап Е 1. 2 Т?ра?ты ток тізбегі деп 1 U мен I уа?ыт аралы?ында ?згермеуі кезінде электр энергиясын алу ж?не оны электр тізбегінде т?рлендіру U мен I уа?ыт аралы?ында электр тізбегіне т?рлендіру U мен I уа?ыт аралы?ында ?згермеуі кезінде электр энергиясын алу I уа?ыт аралы?ында ?згермеуі кезінде электр энергиясын алу ж?не оны электр тізбегінде т?рлендіру U мен I уа?ыт аралы?ында ?згермеуі кезінде электр энергиясын беру 2. 2 Электр схемасын ауыстыруда негізіндегі оны? элементі болып 1 Э?К ток к?зі немесе берілген ток, кедергі ж?не ?ткізгіштік табылады Активті элементтер табылады Пассивті элементтер табылады U мен I уа?ыт аралы?ында ?згермеуі кезінде электр энергиясын алу ж?не оны электр тізбегінде т?рлендіру Егер кернеу к?зіндегі Э?К-? ба?ыты осында?ы токты? ба?ытымен ба?ыттас болса 3. 2 Ауыстыру схемасында I пен U-ді беретін ток немесе Э?К к?здерін ?алай айтады? 1 Активті элементтер U мен I уа?ыт аралы?ында ?згермеуі кезінде электр энергиясын алу ж?не оны электр тізбегінде т?рлендіру Э?К ток к?зі Пассивті элементтер Егер кернеу к?зіндегі Э?К-? ба?ыты осында?ы токты? ба?ытымен ба?ыттас болса,немесе ток к?зіндегі ток ба?ыты онда?ы кернеу ?ыс?ыштарында?ы ба?ытпен ба?ыттас болса 4. 2 Ауыстыру схемасында кедергі мен ?ткізгішті? электр то?ыны? жолын тудыратын 1 Пассивті элементтер Э?К ток к?зі U мен I уа?ыт аралы?ында ?згермеуі кезінде электр энергиясын алу ж?не оны электр тізбегінде т?рлендіру Егер кернеу к?зіндегі Э?К-? ба?ыты осында?ы токты? ба?ытымен ба?ыттас болса,немесе ток к?зіндегі ток ба?ыты онда?ы кернеу ?ыс?ыштарында?ы ба?ытпен ба?ыттас болса Активті элементтер 5. 1 Электр энергиясын генерациялау мына жа?дайда болады 1 Егер кернеу к?зіндегі Э?К-? ба?ыты осында?ы токты? ба?ытымен ба?ыттас болса,немесе ток к?зіндегі ток ба?ыты онда?ы кернеу ?ыс?ыштарында?ы ба?ытпен ба?ыттас болса Егер кернеу к?зіндегі Э?К-? ба?ыты онда?ы ток ба?ытына ?арсы немесе ток к?зіндегі ток ба?ыты онда?ы кернеу ?ыс?ыштарында?ы ба?ыт?а ?арсы болса Егер ток к?зіндегі ток ба?ыты онда?ы кернеу ?ыс?ыштарында?ы ба?ытпен ба?ыттас болса Егер ток к?зіндегі ток ба?ыты онда?ы кернеу ?ыс?ыштарында?ы ба?ыт?а ?арсы болса Егер кернеу к?зіндегі Э?К-? ба?ыты онда?ы ток ба?ытына ?арсы болса 6. 1 Электр энергиясын т?тыну мына жа?дайда болады 1 Егер кернеу к?зіндегі Э?К-? ба?ыты онда?ы ток ба?ытына ?арсы немесе ток к?зіндегі ток ба?ыты онда?ы кернеу ?ыс?ыштарында?ы ба?ыт?а ?арсы болса Егер ток к?зіндегі ток ба?ыты онда?ы кернеу ?ыс?ыштарында?ы ба?ыт?а ?арсы болса Егер ток к?зіндегі ток ба?ыты онда?ы кернеу ?ыс?ыштарында?ы ба?ытпен ба?ыттас болса Егер кернеу к?зіндегі Э?К-? ба?ыты онда?ы ток ба?ытына ?арсы болса Егер кернеу к?зіндегі Э?К-? ба?ыты осында?ы токты? ба?ытымен ба?ыттас болса,немесе ток к?зіндегі ток ба?ыты онда?ы кернеу ?ыс?ыштарында?ы ба?ытпен ба?ыттас болса 7. 1 Егер ток орта? бол?ан кездегі электр тізбегіндегі элементтер байланысы 1 Тізбектей деп аталады Аралас деп аталады Параллель деп аталады Тарма? деп атайды Контур деп атайды 8. 1 Электр тізбегіндегі элементтер байланысында бір кернеу астында болса 1 Параллель деп аталады Тізбектей деп аталады Аралас деп аталады Перпендикуляр деп аталады Тарма? деп атайды 9. 1 Электр тізбегіндегі элементтер байланысы параллель ж?не тізбектей болса 1 Аралас деп аталады Параллель деп аталады Тарма? деп атайды Тізбектей деп аталады Параллель ж?не тізбектей деп аталады 10. 1 Тарма?тал?ан тізбектегі біріктірілген параметрлерді? ?рбір тарма?талма?ан б?лігін ?осатын екі н?ктені 1 Тарма? деп атайды Т?йін деп атайды Тізбектей деп аталады Контур деп атайды Аралас деп аталады 11. 2 Екі немесе оданда к?п тарма?тарды? ?осылу н?ктесін 1 Т?йін деп атайды Аралас деп аталады Контур деп атайды Тарма? деп атайды Тізбектей деп аталады 12. 2 Тарма? бойымен ?зіліссіз ж?рген жолда?ы схема элементтеріні? ?осындысын 1 Контур деп атайды Тарма? деп атайды Т?йін деп атайды Тізбектей деп аталады Аралас деп аталады 13. 2 Т?йінге келе жат?ан токты ?андай та?бамен аламыз 1 Теріс та?бамен аламыз О? та?бамен аламыз Еш?андай ?арама-?арсы та?бамен аламыз Ба?ыттас та?бамен аламыз 14. 2 Т?йіннен шы??ан токты ?андай та?бамен аламыз 1 О? та?бамен аламыз Ба?ыттас та?бамен аламыз ?арама-?арсы та?бамен аламыз Теріс та?бамен аламыз Еш?андай 15. 2 Кирхгофты? I-ші за?ы 1 ?I=0 ?I=?E ?I0R=?E ?I0R=0 ?I=?I0R 16. 2 Кирхгофты? II -ші за?ы 1 ?I0R=?E ?I=?E ?I=0 ?I0R=0 ?I=?I0R 17. 3 Т?йіндегі токты? алгебралы? ?осындысы н?лге те? 1 Кирхгофты? I-ші за?ы Кирхгофты? II -ші за?ы Ом за?ы Кирхгофты? I ж?не II -ші за?дары Кулон за?ы 18. 3 Кез-келген контурда?ы Э?К-? алгебралы? ?осындысы, осы контур?а кіретін кедергілердегі кернеулерді? алгебралы? ?осындысына те? 1 Кирхгофты? II -ші за?ы Кирхгофты? I ж?не II -ші за?дары Кирхгофты? I-ші за?ы Архимед за?ы Ом за?ы 19. 3 Егер схемада y т?йін болса, онда т?уелсіз т?йіндер те?деуіні? санын ?алай аны?таймыз 2 y-1 ?r I=?EI К=y-1 K=B-y I=U/R 20. 3 ?зара т?уелсіз контурларды? те?деуіні? саны былай аны?талады 2 K=B-(y-1) К=y-1 I=U/R K=B-y y-1 21. 3 ?уаттар баланысыны? формуласы 2 ?r I=?EI K=B-(y-1) y-1 К=y-1 I=U/R 22. 3 Кедергілерді аралас ?осу формуласы 2 R=R1+R2+...+Rn I=U/R 23. 3 Кедергілерді параллель ?осу формуласы 2 I=U/R R=R1+R2+...+Rn 24. 3 Кедергілерді тізбектей ?осу формуласы 2 R=R1+R2+...+Rn I=U/R 25. 3 Ом за?ы 2 I=U/R R=R1+R2+...+Rn 26. 3 КедергініY-дан ?-?а айналдыру формуласы 2 27. 3 Кедергіні ?-тан Y-?а айналдыру формуласы 2 R=R1+R2+...+Rn I=U/R 28. 3 Контурлы? токты? ба?ытымен ба?ыттас Э?К ?андай та?бамен аламыз 2 О? Теріс Ба?ыттас ?арама-?арсы Еш?андай 29. 1 Контурлы? токты? ба?ытына ?арсы Э?К ?андай та?бамен аламыз 2 Теріс О? Ба?ыттас Еш?андай ?арама-?арсы 30. 1 Электр тізбегін есептеу кезінде белгісіз ретінде т?йіндік потенциалды алып ж?ргізсе, оны 2 Т?йіндік потенциал ?дісі дейді Потенциалдар ?дісі Контурлы? ?дісі дейді Т?йіндік контурлы? ?дісі дейді Жауабы жо? Контурлы? ?дісі дейді 31. 1 То?ы бар ?ткізгішке немесе ферромагниттік зат?а, магниттік ?ріске ?сер етеді... 3 Механикалы? к?ш Еш?андай Э?К М?К Коэрцитивті к?шке 32. 1 Кез-келген ?ткізгішті? магниттік ?рісте ?оз?алысы нені тудырады? 3 Э?К М?К Механикалы? к?шті Коэрцитивті к?шті Еш?андай 33. 1 То?ы бар ?ткізгішке магниттік ?рісте ?сер ететін к?шті? формуласы 3 Ф=BS F=LIsin? 34. 1 Магнитті ?рісті? интенсифтілігін немесе к?шін сипаттайтын шама 3 Магниттік индукция Магнитті ?оз?аушы к?ш (М?К) Механикалы? к?ш Коэрцитивті к?ш ?алды?ты индукция 35. 1 Магнитті индукция формуласы? 3 Ф=BS F=BLIsin? 36. 1 Магнит индукция ?лшем бірлігі? 3 Тесла А/м Вебер Н Генри 37. 1 Магнит а?ыны формуласы? 3 Ф=BS F=BLIsin? 38. 1 Магнит а?ыныны? ?лшем бірлігі? 3 Вебер Ф=BS Генри А/м Тесла 39. 1 Магниттеуші ток к?шін бас?аша ?алай атайды? 3 Магнитті ?оз?аушы к?ш Механикалы? к?ш Магниттік индукция Коэрцитивті к?ш ?алды?ты индукция 40. 1 Магнитті ?оз?аушы к?ш формуласы? 3 Ф=BS Ф=BSI F=BLIsin? 41. 1 Магнит а?ыны барлы? ораммен іріктірілген болса, оны ?алай атаймыз 3 Іліктірілген а?ын Біріктірілен а?ын Магнит ?рісі а?ыны Э?К М?К 42. 2 Іліктірілген магнит а?ыны формуласы? 3 Ф=BSI 43. 2 Магнит ?рісі кернеулігіні? ?лшем бірлігі 3 А/м Н Гн Вб Тесла 44. 2 Магнит ?рісі кернеулігіні? белгіленуі 3 Н А/м Вб Гн Тесла 45. 2 Ортаны? магниттік ?асиетін сипаттаушы шаманы ?алай атаймыз? 3 Абсолюттік магнитті ?тімділік ?тімділік Магнитті ?тімділік Абсолютті шама Элетро магнитті ?тімділік 46. 2 Абсолютті магнитті ?тімділікті? белгіленуі 3 47. 2 Абсолютті магнитті ?тімділікті аны?тау формуласы 3 48. 2 Абсолютті магнитті ?тімділікті? ?лшем бірлігі 3 Гн/м А/м Н Тесла Вб 49. 2 Вакуумны? магниттік ?тімділігіні? аны?тау формуласы 3 50. 2 Салыстырмалы магниттік ?тімділікті? белгіленуі 3 51. 2 Ауаны? абсолютті магнит ?тімділігін неге те? деп аламыз? 3 52. 2 Магниттік ?рісте то?ы бар ?ткізгішті? орын ауыстыру ж?мысыны? формуласы 3 А=B I S А=B I Ф=B I S А=B S Ф=ВS 53. 3 Н=0 бол?анда?ы индукция ?алай аталады? 3 ?алды?ты индукция Магниттік индукция Механикалы? к?ш Магнитті ?оз?аушы к?ш Коэрцитивті к?ш 54. 3 ?алды?ты индукцияны?алай белгілейді? 3 Br Н 55. 3 Br =0 кезіндегі ?ріс кернеулігін ?алай атайды? 3 Коэрцитивті к?ш Магнитті ?оз?аушы к?ш ?алды?ты индукция Механикалы? к?ш Магниттік индукция 56. 3 Коэрцитивті к?шті? белгіленуі? 3 Нс Br Н 57. 3 Ауалы ортада орналас?ан сымны? магнит индукциясыны? табу формуласы? 3 58. 3 Магниттік ?рісі кернеулігіні? векторыны? сызы?ты? интегралы т?йы? контурды? айналасында?ы, осы 1 Толы? то??а Магнитті тізбек Магнит а?ынына Э?К-ке Коэрцитивті к?ш 59. 3 Магнитті тізбекте магнитті ?оз?аушы к?ш нені тудырады? 1 Магнит а?ынын Коэрцитивті к?шті Э?К-ті Толы? то?ты Магнит ?рісін 60. 3 М?К о? ба?ынын аны?тау ?шін ?ай ережені ?олданады? 1 Мнемотикалы? ережені Ом за?ын Кирхгофты? II за?ын Коэрцитивті к?ш ережесін Кирхгофты? I за?ын 61. 3 То?ы бар катушканы?, ферромагниттілік дене немесе ?андай да бір дене бойынша т?йы?талатын магнит а?ынын ?алай атаймыз? 1 Магнитті тізбек Контурлы? тізбек Электромагнитті тізбек Магнит а?ын Коэрцитивті к?ш 62. 3 Магнит тізбегіні? т?рлері? 1 Тарма?тал?ан ж?не тарма?талма?ан Тарма?тал?ан Магнитті электр ?рісі Жал?ан?ан Тарма?талма?ан 63. 3 Магнит ?рісі кернеулігіні? формуласы? 1 64. 3 Магнит тізбегіні? ?андай да бір б?лігіндегі магнит а?ыныны? осы б?ліктегі магнит кернеулігі т?мендеуіні? а?ын?а т?уелділігін ?андай сипаттама дейді? 1 Вольт-ампер сипаттамасы Вебер-вольтті сипаттама Вебер-амперлі сипаттама Вебер сипаттама Ом - амперлі сипаттама 65. 3 Магнит тізбегі ?шін Кирхгофты? 1-ші за?ы ?алай ?рнектеледі? 1 ?Ф=0 ?Ф=?I ?Ф=1 ?I=0 ?Ф=?E 66. 3 Магнит тізбегі ?шін Кирхгофты? 2-ші за?ы ?алай ?рнектеледі? 1 67. 3 Біртекті магнит тізбегі б?лігіндегі ?алыпты магнит ?рісіндегі магнитті кедергі формуласы? 1 68. 3 Э?К-? амплитудалы? (максимальды?) м?ніні? белгіленуі 1 Em em e En E 69. 3 Э?К-ті? лездік м?ні 1 e En Em Eк em 70. 3 Бірдей уа?ыт аралы?ында ба?ыты ж?не шамасы бойынша ?згеретін кернеуді ж?не токты ?алай атайды? 1 Айнымалы ток ж?не айнымалы кернеу Айнымалы кернеу Айнымалы ток Жай ток Т?ра?ты ток 71. 3 Толы? циклды ?згеру уа?ыты ?алай аталады 1 Период Ж?йе Жиілік Бір айнылым Б?рышты? жиілік 72. 3 Б?рышты? жиілік формуласы 2 73. 1 Жиілікті ?алай белгілейді? 2 Т 74. 1 Период?а кері шама? 2 Жиілік Период Амплитуда Айналу б?рышы Ж?йе 75. 1 Жиілікті? ?лшем бірлігі? 2 Гц Вб Гн Сек Вт 76. 1 Жиілікті? формуласы 2 77. 1 Гармониялы? за? бойынша уа?ытты? ?туімен ?згеретін токты ?алай атайды? 2 Синусоидалы айнымалы ток Айнымалы ток Период Жиілік Тангенциалды 78. 1 Сыйымдылы?ты реактивті кедергіні? белгіленуі? 2 79. 3 Сыйымдылы?ты реактивті ?ткізгіштілікті? белгіленуі? 2 80. 3 Роторды? айналу кезінде статорды? ?р сымында туындайтын Э?К формуласы ?алай жазылады? 2 81. 3 Синусоидалды? за? бойынша ?згеретін электр тізбегіні? ?рбір параметріні? режимін к?рсететін формула 2 82. 3 Токты? ?сер етуші м?ні неге те?? 2 83. 3 Э?К-ті? ?сер етуші м?ні неге те? 2 84. 3 Индуктивтік кедергіні? формуласы... 2 85. 3 Э?К-ті? к?зіні? жиілігіне индуктивті кедергіге ?алай байланысты? 3 Тура пропорционал Кері пропорционал 900 1800 ?арама-?арсы ба?ыттал?ан 86. 3 Токтан фазалы? кернеу неше градус?а алда болады 3 1800 900 00 450 750 87. 3 Катушкада?ы магнит ?рісіні? энергиясы 3 88. 3 Индуктивтілікті? ?лшем бірлігі 3 Генри Ампер Вольт Фарада Ом 89. 2 Сыйымдылы?ты? ?лшем бірлігі 3 Фарада Вольт Генри Ом Ампер 90. Векторлы? диаграммада ток пен кернеу арасында?ы б?рыш неге те? 3 0 45 60 90 120 91. 2 Токты? ?лшем бірлігі 3 Ампер Ом Генри Фарада Вольт 92. 2 Кернеуді? ?лшем бірлігі 3 Вольт Ом Генри Фарада Вебер 93. 2 Кедергіні? ?лшем бірлігі 3 Ом Генри Сименс Ампер Вольт 94. 2 Магнит индукциясыны? аны?талу формуласы 3 I 95. 2 ?рт?рлі тарамда?ы магнит а?ындарыны? іріктірілген магнит а?ыны ?ай формуламен ?рнектеледі? 3 96. 2 Егер ?ткізгіш б?кіл ?зынды?ы бойынша ?имасы мен формуласы бірдей болса, кедергіні ?алай ?рнектейміз? 3 97. 2 Сыйымдылы?та ток фазалы? кернеуден неше градус?а алда болады? 3 450 1800 00 900 750 98. 2 Жиілік неше грец?а те?? 3 60Гц 45Гц 50Гц 85Гц 55Гц 99. 2 Конденсаторда?ы электр ?рісіні? запасты? энергиясыны? формуласы? 3 100. 2 Конденсаторда?ы электр ?рісіні? запасты? энергиясы периодты ?згере отырып ?андай периодта нольдік м?н ?абылдайды? 3 Бір айналым 2 айналым Жарты период 1/3 период Толы? период 101. 2 Реактивті ?уатты? ?лшем бірлігі? 3 Вар Вб Тл Гн Гц 102. 2 Б?рышты? жиілікті? ?лшем бірлігі? 3 Рад Рад сек Сек Рад/сек Рад/мин 103. 2 Толы? ?уат неге те?? 3 104. 2 егердеж?не болса, тізбекте энергияны? ?айтып келуі мен периодты жиналу процесі ж?рсе не туындайды? 2 Реактивті ?уат Активті ?уат Активті кедергі Толы? ?уат Индуктивті 105. 2 кезінде (, ток кернеуден фаза бойынша ?алып отырса) реактивті кернеуді? та?басы ?андай? 2 Теріс О? Индуктивт Активті Сыйымдылы?ты 106. 2 кезде (,ток кернеуден фаза бойынша алда болса) реактивті кернеуді? та?басы ?андай? 2 О? Индуктивті Теріс Сыйымдылы?ты Активті 107. 2 Реактивті ?уат о? та?балы бол?анда ?андай шаманы білдіреді? 2 Активті О? Сыйымдылы?ты Индуктивті Теріс 108. 2 Реактивті ?уат теріс та?балы бол?анда ?андай шаманы білдіреді? 2 Сыйымдылы?ты О? Активті Индуктивті Беттік эфекті 109. 2 Айнымалы токты ?ткізгішті? сырт?ы бетіне итермелеп шы?ару ??былысы ?алай аталады? 2 Индуктивті Сыйымдылы?ты Беттік эфекті О? Реситор 110. 1 Фаза бойынша ток ба?ыттас болса, кернеумен оны ?алай атаймыз 2 Реситор Индуктивті Беттік эфекті Сыйымдылы?ты Активті 111. 1 Толы? кедергі ?алай ?рнектеледі? 2 112. 1 Электрлік кедергіні ?олдану ?шін арнал?ан электр тізбегіні? элементі? 2 Кернеу Индуктивті Сыйымдылы?ты Реситор Беттік эфекті 113. 1 Жо?ар?ы потенциалдан т?менгі потенциал?а ба?ыттал?аншама... 2 Сыйымдылы?ты Кернеу Реситор Беттік эфекті Индуктивті 114. 1 Та?дап алын?ан н?ктені? потенциалдар айырмасы дегеніміз не? 2 Берілген н?ктені? потенциалы электрлік потенциалы потенциал кернеу Берілген н?ктені? электрлік потенциалы 115. 1 Конденсатор пластинасында зарядпен сыйымдылы? ?алай ?згереді,егер оны? пластинасында кернеу жо?арласа? 2 .Заряд ?седіде,сыйымдылы? ?згермейді. Сыйымдылы? азаяды,заряд ?седі. Сыйымдылы? ?седі. Сыйымдылы? ?згермейді,заряд кемиді. Заряд пен сыйымдылы? кемиді. 116. 1 Кернеу ?згермеген кезде конденсатор пластинасыны? ара?ашы?ты?ы ?л?аяды.Осы кезде конденсатор заряды ?алай ?згереді. 2 Кемиді К?бейеді ?згермейді. Н?лге те?. М?лімет д?рыс емес. 117. 1 ?ш конденсатор,?орек к?зіне ?осыл?анда, тізбектей ?осыл?ан. Конденсаторда кернеу ?алай таралады. 2 Б?рі д?рыс U3>U2>U1 U1=U2=U3 U1>U2>U3 U1U2>U3 U1U2 U3 U1U2 U3 165. 2 Э?К ?андай сипаттама болып табылады ? 1 К?штік Энергетикалы? Сырт?ы Реттегіш Ж?мыс 166. 1 Т?ра?ты токты? жиілігі неге те? ? 1 f=0 f= f=50Гц f =100Гц f=25Гц 167. 1 Егер Э?К-ті? орнына зарядтал?ан конденсатор ?осса?, тізбекте т?ра?ты ток болама ? 2 Болады ?за? болмайды Болмайды ?за? болады ?зіліп периодты ?теді 168. 2 ?ыс?а т?йы?талу режимі кезіндегі ток неге те? ? 2 I?т= I?т= I?т=0 I?т=Iхх I?т 0 169. 2 Тізбектегі келісілген режим немен сипатталады ? 2 R?аб= Rі R?аб. Rі Iтк

Показать полностью… https://vk.com/doc275461281_451991476
2 Мб, 16 октября 2017 в 19:46 - Россия, Москва, ЭЭИ, 2017 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении