Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 086072 из ЭЭИ

2016-2017 о?у жылына "Электртехниканы? теориялы? негіздері" п?ні бойынша

тестілік с?ра?тар мен тапсырмалар

Маманды?ы:

Политехникалы? факультет

О?у тілі - ?аза?ша

Симестр - 2 курс - 2,

Тестіні ??деуге жауапты о?ытушы -Арыстанов М.Г.

№ Де?гейі С?ра?тар Жауап А) д?рыс Жауап В) д?рыс Жауап С) д?рыс Жауап D) Жауап E) Жауап F) Жауап G) ЖауапH) 1. 1 ?ш фазалы ?орек к?зін ??ру ?шін ?ажет: Амплитудаларымен жиіліктері бірдей ?ш Э?К к?зі Фаза бойынша 1200 аралас ?ш Э?К к?зі Фаза бойынша 1200 ы?ыстырыл?ан ?ш Э?К к?зі Ба?ыттары бірдей ?ш Э?К к?зі Фаза бойынша 600 ы?ыстырыл?ан алты Э?К к?зі Амплитудаларымен жиіліктері бірдей алты Э?К к?зі Ба?ыттары бірдей алты Э?К к?зі Фаза бойынша 1200 аралас алты Э?К к?зі 2. 1 Ж?ктемені ж?лдызша жал?ау кезінде желілік ток те?: Ж?ктемені? фазалы? то?ына Нольдік сымда?ы ток?а Генраторды? фазалы? то?ына 3. 1 Генераторды ?шб?рышша жал?ау кезінде желілік кернеу те?: Генераторды? фазалы? кернеуіне Uл=Uф Ж?ктемені? фазалы? кернеуіне Екі т?йін арасында?ы кернеуге 4. 1 Ж?лдызша жал?ау кезінде екі т?йін арасында?ы кернеу те?:

5. 1 Эллиптикалы? айналмалы ?ріс пайда болады, ... : егер де фазаларды? бірінде ?зілу орын алса егерде онда?ы ток амплитуда бойынша бас?а бір фазада?ы ток?а те? болмаса егер де ток фаза бойынша 1200 ы?ыстырылмаса егер де ток фаза бойынша 1200 ы?ыстырылса егер де фазаларды? бірінде ?зілу орын алмаса егерде онда?ы ток амплитуда бойынша бас?а бір фазада?ы ток?а те? болса егерде онда?ы ток амплитуда бойынша нольдік сымда?ы ток?а те? болмаса егерде онда?ы ток амплитуда бойынша нольдік сымда?ы ток?а те? болса 6. 2 Комплексті санды жазбаны? ?ай т?рінде к?рсетуге болады? алгебралы?, к?рсетілімдік, тригонометриялы? символды?, тригонометриялы? символды?, тригонометриялы?, к?рсетілімдік алгебралы?, символды?, тригонометриялы? 7. 2 Комплекстік ?ткізгіштікті ?олдан?ан кезде Ом за?ы былай жазылады: 8. 2 Комплекстік ?ткізгіштікті? ?лшем бірлігі: См Ом -1 Сименс Ом ВАр В Нп ВА 9. 2 Уа?ытта ?згеретін магнит а?ыны ?алай аны?талады? 10. 2 Токпен магнит ар?ылы байланыс?ан екі катушканы? магнит энегиясы?

11. 2 Кернеу немесе кедкргі ?шб?рышынан фаза ы?ысуын аны?та?ыз: 12. 2 Тізбекті? толы? кедергісіні? формуласы: Z =R z =2R

13. 2 Тригонометриялы? ж?не комплекстік т?рдегі Кирхгоф за?ы:

14. 2 Индуктивті элементті? кернеуі:

15. 2 Эйлер формуласы:

16. 3 Жал?ан бірлік те?:

0 1; -1 17. 3 Синусоидалы токты? ?сер етуші м?ні те?:

18. 3 амплитуда коэффиценті:

19. 3 форма коэффиценті:

20. 3 ?шфазалы? тізбекті? бірфазалы? тізбектен арты?шылы?ы: электроэнергияны алыс ?ашы?ты??а тарату ?немділігі симметриялы ?шфазалы ж?йені? те?дігі ?оз?алмайтын орамалар к?мегімен магнит ?рісін алу м?мкіндігі тек асинхронды ?оз?алт?ыштарда ?олданылады ток со?у ?ауіпсіздігі кернеу к?терілу шектегіштерін орнату ?ажет емес ?осу щиты габариттері энергия ?немдеуші компаниядан ?шфазалы токты ?осу ?шін ?осымша р??сат алу ?ажет 21. 1 Тізбектей жал?ан?ан ж?не элементтері бар тізбек ?шін Ом за?ы ?алай жазылады?

22. 1 Тізбекке жал?ан?ан кернеу за?ы бойынша ?згереді.Токты? ?згеру за?ын к?рсеті?із? С?лбада текорналас?ан.

23. 1 К?п полюсты элементтер - б?л ... к?шейткіштер

триодтар трансформаторлар кернеу конденсаторлар индуктивтілік резистор ток 24. 1 Егерде: Ом. Амперметр с?лбаны? басында орналас?ан. ж?непараллель орналас?ан. ж?не тізбектей орналас?ан. Тізбекті т?йы?та?ан кезде амперметрді? к?рсеткіші ?згере ме?

кішірейeді т?мендейді азаяды к?бейеді артады еселенеді ?згермейді сол ?алпында ?алады 25. 1 Берілген с?лба?а ?андай векторлы? диаграмма с?йкес келеді? С?лбада тек активті кедергі орналас?ан. ток пен кернеуді? ба?ыттары с?йкес келеді ток пен кернеуді? ба?ыттары бір ба?ыт?а ба?ыттал?ан

ток пен кернеу ді? ба?ыттары бірдей ба?ыт?а ауыт?иды ток кернеуден ?алады кернеу токтан ?алады ток кернеуден 90-?а ?алады кернеу токтан 90-?а ?алады ток пен кернеуді? ба?ыттары ?арама-?арсы 26. 2 Активтіге жататын элементтер -...

кернеу ток Э?К индуктивтілік конденсатор трансформатор кедергі резистор 27. 2 ?шб?рышша жал?ан?ан кезде ж?не симметриялы ж?ктеме кезіндегі сызы?ты? токты? ?рекеттік м?ні,:

28. 2 ?ш фазалы ж?йені? толы? ?уаты:

Т?бір астында?ы активті ж?не реактивті ?уаттарды? квадраттарыны? ?осындысына те? 29. 2 ?ш фазалы ж?йе- б?л Э?К-тері фаза бойынша неше градус?а ы?ыс?ан ?ш электрлік тізбекті? жиынты?ы? 30. 2 Cимметриялы ?ш фазалы тізбекті? ?уат коэффициенті: 31. 2 Ом за?ымен аны?талатын фазалы? токты? ?рекеттік м?ні, :

32. 2 ?ш фазалы? тізбекті? кемшіліктері: ?ш фазалы токты ?осу ?шін энергия ?немдеуші компаниядан ?осымша р??сат алу ?ажеттілігі ?ш фазалы щит ?шін ас?ын кернеу шектеуішті орнатуы тиіс токпен за?ымдану ?ауіпіні? жо?арылы?ы алыс ?ашы?ты??а электр энергия сын тарату кезінде экономикалы? жа?ынан тиімсіз симмет риялы ?ш фазалы ж?йені? біркелкі еместігі тек ?ана асинхронды ?оз?алт ?ыштар да ?олданылады тек ?ана синхронды ?оз?алт ?ыштарда ?олданылады ?ш фазалы тізбек ?шін кірістік ?ор?анысты? болуы мен кабель ?имасыны? азды?ы 33. 2 Генераторды ж?лдызша жал?а?ан кездегі сызы?ты? ж?не фазалы? кернеулер арасында?ы байланыс сызы? ты? кернеу модуль бойынша фазалы? кернеуден есе ?лкен

сызы? ты? кернеу модуль бойынша фазалы? кернеуден есе кіші 34. 2 Фазаны? бір ?алыпты ж?ктемесі кезіндегі ?ш фазалы ж?йені? ?уаттары:

35. 2 ?ш фазалы ж?йені? реактивті ?уаты

ж?ктеме фазасыны? реактивті ?уаттарыны? ж?не кедергілердегі реактивті ?уаттарды? ?осындысы ж?ктеме фазасыны? активті ?уаттарыны? ж?не кедергілердегі активті ?уаттарды? ?осындысы 36. 3 Екі полюсникті? жиіліктік сипаттамасын табы?ыз? кірістік кедергіні? модуліні? жиілігіне т?уелділігі кірістік кедергіні? на?ты немесе жорамал б?ліктеріні? жиілігіне т?уелділігі кірістік ?ткізгіштікті? модуліні? жиілігіне т?уелділігі контурды? активті кедергі резонансы ?атынас шегіндегі жиілік жола?ы кернеулер арасында?ы фазалы? ы?ысуды? азаюы барлы? жиіліктерде бірдей кірістік кедергілерді? болуы энергия тарату желілеріндегі кернеуді? азаюы мен шы?ыны 37. 3 Векторлы? диаграмма деп... фаза бойынша бір-біріне ?атысты д?рыс ба?ытталып т?р?ызыл?анвекторларды? жиынты?ы бірдей жиілікте синусоидалы ?згеретін уа?ыт бейнеленген комплексті жазы?ты?та?ы векторларды? жиынты?ы д?рыс ба?ытталып т?р?ызыл?ан комплекстік жазы?ты?та?ы векторларды? жиынты?ы екі параллель тарма?та т?рлі сипатта?ы реактивті кедергілермен бейнеленген резонанс ??былысы генератордан ?орек алатын ток пен т?тынушыда?ы кернеу арасында?ы фазалы? ы?ысуды? азаюы кірістік ж?не шы?ысты? токтары мен кернеулері трансформация коэффициенті ?атынасымен байланыс?ан шы?ынсыз трансформатор т?йіндік потенциалдар ?згерісіні? біріндегі контурлы? токты? ?згеру за?ы масштаб ты т?рлендіргіш еселігі 38. 3 Бір контурлы деп атайды: тарма?талу кездеспейтін тізбек тарма?талма?ан тізбек тарма?талуы жо? тізбек тарма?талу кездесетін тізбек тарма?талуы бар тізбек к?п тарма?тал?ан тізбек тарма?тал?ан тізбек тарма?талу болатын тізбек 39. 3 Энергияны? бас?а т?ріне (жары?, жылу, механикалы? ж?мыс) т?рленетін, электр энергияны? сол б?лігін сипаттайтын ?уат ?алай аталады? активті

толы? реактивті номиналды 40. 3 Электр энергия к?зі мен катушканы? магниттік ?рісі немесе конденсаторды? электрлік ?рісі арасында?ы интенсивті энергия алмасуды сипаттайтын ?уат ?алай аталады? Реактивті

толы? номиналды активті

41. 1 Кирхгофты? бірінші за?ы: Токтарды? алгебралы? ?осындысы н?лге те? Кернеулерді? алгебралы? ?осындысы н?лге те? 42. 1 Кирхгофты? екінші за?ы: 43. 1 Кедергілері ж?не параллель жал?анса, тап 2,14 Ом 0,00214 кОм 4,28/2 Ом 21,4 Ом 214 Ом 0,00443 кОм 4,43 Ом 4,28/3 Ом

44. 1 Электр тізбегіндегі ?уат балансыны? те?деуі 45. 1 Электр тізбегіндегі пассивті элементтерді к?рсеті?із 46. 2 Кедергілері ж?не тізбектей жал?анса, тап 19,5 Ом 0,0195 кОм 39/2 Ом 18,7 Ом 12,5 Ом 0,0187 кОм 39/3 Ом 16 Ом 47. 2 Кирхгофты? екінші за?ы: Кез келген т?йы? контур бойында?ы кернеулерді? алгебралы? ?осындысы н?лге те? Кез келген т?йы? контурдан ?тіп жат?ан кернеулерді? алгебралы? ?осындысы н?лге те? 48. 2 Э?К к?зі жо? тізбек б?лігі ?шін Ом за?ы Кернеуді? кедергіге ?атынасы Кедергіні? кернеуге ?атынасы

49. 2 Кедергілері тізбектей жал?анса, ал ,параллель жал?анса ?анша болады? 22 Ом 0,0022 кОм Жиырма екі Ом 0,22 МОм 0,022 мОм 0,0022 кОм 22 См Жиырма екі См 50. 2 Электр тізбегіндегі активті элементтерді к?рсеті?із 51. 3 Кедергілері ж?не параллель жал?анса, ал тізбектей жал?анса тап 6 Ом 0,006 кОм 12/2 Ом

7 Ом 0,007 кОм 8,5 Ом 0,0085 кОм 14/2 Ом 52. 1 Егер амперметрдегі то? к?рсеткіші I=3 А болса,мына кедергілердегі ,,потенцалдар т?мендеуін аны?та?ыз 30 В 0,03 кВ 3*104 мВ 40 В 60 В 0,04 кВ 0,06 кВ

4*104 мВ 53. 3 Активті екіполюсті эквивалентті генераторды? алмасуына негізделген, белгіленген тарма?та?ы токты есептеу ?дісі

Эквиваленттік генераторлар ?дісі Активті екіполюстік ?дісі Бос ж?ріс ж?не ?ыс?а т?йы?талу ?дісі Т?йіндік потенциалдар ?дісі Кирхгоф ?дісі Енгізу ?дісі Екі т?йін ?дісі Контурлы? то?тар ?дісі 54. 3 Кедергілері ,, параллель жал?анса, тап 28,57 Ом 0,02857 кОм

57,14/2 Ом

37,64 Ом 29,57 Ом 0,03764 кОм

57,14/3 Ом 0,02857 кОм 55. 3 Кедергілері тізбектей жал?ан?ан, тап 50 Ом 0,05 кОм 100/2 Ом 5 Ом 0,05 Ом 5 кОм 50/2 Ом 10 Ом 56. 3 Енгізу ?дісі осылай ??ралады:

k тарма?ында?ы ток - с?лбада?ы ?рбір б?лек Э?К тудыратын токтарды? алгебралы? ?осындысына те? k тарма?ында?ы ток - с?лбада?ы ?рбір б?лек Э?К тудыратын кедергілерді? алгебралы? ?осындысына те?

57. 3 Электр тізбегіндегі электромагниттік процесстерді мына аны?тамамен т?сіндіруге болады:

"ток", "кернеу" "Э?К", "кедергі"

"индуктивтілік", "сыйымдылы?" "?оз?алыс", "уа?ыт" "ток", "уа?ыт" "жылдамды?", "?оз?алыс"

"кернеу", "аудан" "Э?К", "?оз?алыс" 58. 3 Т?ра?ты ток дегеніміз:

Б?лшектерді? ба?ыттал?ан-реттелген ?оз?алысы Тасушы электр зарядтары Электр зарядтарын тасымалдаушы б?лшектерді? ба?ыттал?ан-реттелген ?оз?алысы Еркін электрондар

Амплитуда ?атынасы

Идеалды трансформатор

Матрицалы?-топологиялы? т?рі

Идеалды ?орек козі 59. 3 Электротехникада кедергі со?ында?ы потенциалдар айырымы аталады: Кедергідегі кернеу

Кернеуді? т?суі Кернеудегі кедергі Токты? т?суі Т?рлендіру коэффициенті 60. 3 Кедергілері , болса тізбектегі токты аны?та?ыз 61. 1 Электр ?рісі дегеніміз:

Материяны? ерекше т?рі, кез-келген электр зарядыны? айналасында ?олданылады Кез-келген материяны? айналасында?ы электрлік зарядтар

Материяны? т?рі кез-келген электр зарядыны? айналасында ?олданылады

Электр зарядтарыны? реттелген ?оз?алысы

?ткізгішті? зарядтал?ан б?лшектеріні? реттелген ?оз?алысы

Заттар б?лігіні? ретсіз ?оз?алысы Электр зарядтарды? ?зара ?оз?алысы

Электрондар мен нейтрондар

62. 1 Тізбекті? сырт?ы б?лігін ?амтиды: Тек ?оректену к?зі

Тек кернеу к?зі

Сымны? жал?анатын ?абылда?ышы

?абылда?ыш

Тізбекті? барлы? элементтері

Ретпен іске ?осылатын аппаратты

Тізбекке кіретін элементтер

63. 1 Тізбектегі айнымалы то?ты? активті ?уаты ?лшенеді

Вт кВт МВт А ВА МВА ВАр кВ 64. 1 L ?рпімен белгіленеді:

Индуктивтілік

Катушка Магнит ?рісі энергиясы

Индукция ?здік индукция

Электро магнитті индукция Сыйымдылы?

Катушка

65. 1 Егер оларды? арасында?ы потенциалдар айырымы те? болса, онда ?р ?аптамада заряд ?андай болады?

66. 1 Уа?ыт аралы?ында ?тетін ?ткізгішті? к?лдене? ?имасынан ?тетін ?ай шама электр зарядыны? ?атынасына те??

Ток к?ші І

Кернеу Кедергі То? ж?мысы Энергия Р/U 67. 1 Электр ?рісіні? потенциал н?ктесіні? ?лшем бірлігі

Вольт В кВ Ампер Джоуль Ватт Ом МВА 68. 2 ?абылда?ышты? кедергісі 100 Ом , ал ток 5 мА. ?абылда?ышты? ?уатын табу керек

0,0025 Вт 25*10-4 Вт 0,0000025 кВт 500 Вт 20 Вт 0,5 Вт 2500 Вт 250 Вт 69. 2 Конденсатор сыйымдылы?ы , конденсатор заряды . Кернеу табу керек

4 мВ 0,004 В 4*10-6 В

0,4 В 4 мВ 4*10-5 В

4*10-7 В 0,0004 В 70. 2 Магнит индукциясыны? ?лшем бірлігі Тесла Тл Гаусс Ампер Вольт Фаза Герц Герцы 71. 2 ... Шама индуцированной Э?К содан т?уелді

?ткізгіш ?зынды?ы ж?не магиттік к?ші

магниттік ?ріс ж?не ?зынды? проводтар

а?ын магниттік ?ріс ж?не проводты? ?зынды?ы

ток к?ші ?ысым айналу жылдамды?ы магниттік ?рісінде

индукции ?ысымды ?ріс 72. 2 Егер неонды? шамны? ?уаты 4,8Вт кернеуі 120В ?а есептелініп алынса, онда ?олданылатын ток м?ні ?андай 0,04 А 4мА 576 А 115,2 А 124,8 А 54 A 73. 3 ?абылда?ыш ?уатыны? формуласы:

74. 3 Параллель жал?ан?ан конденсатор ...... =const

?ысым U

I сыйымдылы? заряд индуктивтілік 75. 3 Конденсатор екі пластинасы бар. ?рбір пластинаны? ауданы 15см2. Пластиналарды? арасында ?алы?ды?ы 0,02см болатын диэлектірлік пропарафиндік ?а?аз салын?ан . Осы конденсаторды? сыйымдылы?ын тап:

1650пФ 1650000*10-9Ф 1625*10-3Ф

1222пФ 550пФ 650пФ 76. 2 То?ы 5мА кедергісі 110Ом бол?анда?ы ?абылда?ышты? ?уатын аны?та?ыз:

0,00275 Вт 2,75мВт 2750*10-6мкВт 275Вт 0,0023Вт 20Вт 0,5Вт 2500Вт 77. 3 Вольт-амперлік сипаттама дегеніміз тізбек элементіне ток пен ?ысым арасында?ы т?уелділік тізбек элементіне кернеу мен токты? арасында?ы т?уелділік тізбек элементіне ?ысым мен токты? арасында?ы т?уелділік тізбек элементіне ток пен ?уатты? арасында?ы т?уелділік тізбек элементіне ?ысым мен ?уатты? арасында?ы т?уелділік тізбек элементіне ?ысым мен индуктивтілік арасында?ы т?уелділік активті ж?не реактивті кедергілер арасында?ы т?уелділік тізбек элементіне то? пен уа?ытты? арасында?ы т?уелділік 78. 3 Тізбектей жал?ан?анда?ы Ом за?ы

79. 2 Бір контурлы? аталады Тарма?тары ?атыспайтын тізбек Тарма?тары жо? тізбек Тарма?тары м?лдем болмайтын тізбек Тарма?тары ?атысатын тізбек Тарма?тары бар тізбек Тарма?тары к?п тізбек Тарма?тары болатын тізбек Тарма?тал?ан тізбек 80. 2 Тізбектей жал?ан?анда?ы Ом за?ы

81. 2 Егер электр энергия к?зімен ток I ?тсе, кернеу ?алай ?згереді?

E-IR, U, I азаяды Кедергіге к?бейтілген токтан Э?К-ны азайтады

U=E-IR, I артады IR E+IR I/R U=E-RB, I азаяды U=E-IR, U артады 82. 3 Егер ішкі кедергі R=0 болса, онда ВАС тік горизонтальды вертикальды ?шб?рышты спиральды ше?бер т?різді до?а т?різді синусоидальды 83. 3 Ток к?зі-б?л Егер кернеу U мен кедергі R шексіздікке ?мтылса Егер ток пен кедергі 0-ге ?мтылса Егер кернеу мен кедергі 0-ге ?мтылса Егер Э?К мен кедергі шексіздікке ?мтылса Егер Э?К мен кедергі ж?не б?рыш 900 шексіздікке ?мтылса

; Егер Э?К мен ток 0-ге ?мтылса

Егер ?уат пен Э?К 0-ге ?мтылса 84. 3 Есепте ж?не талдауда электрлік тізбекті? шынайы бастауы электр энергиясыны? а?ыр?ы м?нін есеп айырысу баламасымен ауыстырады. Сапада алады:

Э?К к?зі бірізді ?осыл?ан кедергі мен шынайы бастауды? ішкі кедергісіне те? Ток к?зі ток пен параллель ?осыл?ан кедергіге Ток к?зі пропорциональды мен кері пропорциональды те? Э?К мен кедергі шексіздікке те?

Ток к?зі пропорциональды мен кері пропорциональды те?

85. 2 Индуктивті элемент сипаттайды:

Токтан i потоко ілінісуді? т?уелділігі

Индуктивтілік

Токтан I немесе индуктивтіліктен потоко ілінісуді? т?уелділігімен ?здігінен болатын индукцияларды? Э?К-і

Кернеу

Кедергі

а ж?не в н?ктелер арасында?ы потенциалдар айырымы 86. 3 Индуктивті элемент есептеуге р??сат береді:

Магниттік потокпен уа?ыт бойынша Э?К ж?ргізу

Магниттік ала?да электрлік тізбекті? на?ты элементтері энергия ?ндіруде пайда болуы Магниттік ала?да Э?К мен энергия ?ндіруді? пайда болуы

Кернеуді? пайда болуы

?уатты? пайда болуы

Токты? пайда болуы

Магниттік ала?да ток ?ндіруді? пайда болуы

Магниттік ала?да кедергі ?ндіруді? пайда болуы

87. 3 Сыйымдылы? элемент

Б?л баптал?ан с?лбалы? элемент

Ы?ысуды? а?у токтарын ескеруге р?ксат береді ж?не энергия ?ндіруде электрлік ала?да электрлік тізбектте на?ты элементтері пайда болады

Б?л баптал?ан с?лбалы? элемент, ы?ысуды? а?у токтарын ескеруге р?ксат береді ж?не энергия ?ндіруде электрлік ала?да электрлік тізбектте на?ты элементтері пайда болады Б?л бапталма?ан с?лбалы? элемент

ЕгерЭ?К мен ток н?лге ?мтылса

Егер кедергі мен кернеу шексіздікке ?мтылса

Егер кернеу н?лге ?мтылса

Егер Э?К шексіздікке ?мтылса

88. 2 Сыйымдылы? элементті сипаттайды:

Зарядты? q кернеуден т?уелділігі

Сыйымдылы?

Токтан i потоко ілінісу т?уелділігі

89. 2 Индуктивтілік деп атайды

мен i арасында?ы пропорциональды? коэффициент

пропорциональды ж?не кері пропорциональды i

90. 2 Индуктивтілік т?уелді

катушканы? геометриялы? мґлшерлеріне катушкаларды? орамдарды? сандарына орал?ан ґзекше магниттік ?асиеттеріне

катушкаларды? саныны? мґлшерлеріне ґзекшелерді? сандарына

уа?ыт?а

кернеуге

токка 91. 3 ?андай ?ш фазалы? симметриялы? ж?йеде Э?К ?ш синусойдалы Э?К ?андай жиынты?ы болады

Э?К бірдей жиілік Э?К бірдей амплитуда Э?К фазамен жылжытыл?ан Э?К фазамен жылжытыл?ан Э?К бірдей жиіліктер емес Э?К бірдей амплитуда емес

Э?К фазамен жылжытыл?ан Э?К фазамен жылжытыл?ан 92. 3 Тізбектей жал?ан?ан кездегі жалпы кедергі

Жалпы кедергі мен кедергі сомалары те? келеді 93. 3 Индуктивті кедергіні? формуласы

индуктивті кедергі жиілікке, индукция?а ж?не ?зынды??а пропорционал

94. 2 Сыйымдылы? ток кернеуді оздырады

ток то?сан градус?а кернеуді оздырады

ток ж?з сексен градус?а кернеуді оздырады 95. 3 Индуктивті ток кернеуден артта ?алады

ток токсан градус?а кернеуден артта ?алады

Ток ж?з сексен градус?а кернеуден озады

96. 3 К?ретін элемент

б?л абстракты элемент а ж?не в н?ктелер арасында?ы потенциалдар айырымы б?л абстракты элемент, физикалы? ?асиеті болмайды, к?рінетін элементтілігі

б?л абстраксыз элемент -дін i токка т?уелділігі Э?К ?здік индукция а?ын ілінісіні? токка ж?не индуктивтікке т?уелділігі байланыстарды орындауына ?абілеттілігі бар кґретін бас?а элементтермен 97. 2 Т?ра?ты кернеу U те?:

U даланы? к?шіні? ж?мысына бірт?тас зарядты? тапсырынды телімін бойлай тасымалдауына те? ж?мыс к?шін тасымалдау?а пропорционал ж?не заряд?а кері пропорционал 98. 2 К?ретін элементтерге кіреді

Э?К к?зі кедергі , сыйымдылы? Индуктивтілік Ток кернеу ?уат ж?ктеме

Энергия 99. 2 ?здік индукция б?л

пропорционал коэффициент ?здік индукция а?ын ілінісіне пропорциональ ж?не токка кері пропорционал 100. 1 Электр тізбегі: Энергияны беруші, таратушы ж?не жасаушы ??рыл?ыларды? жиынты?ы Электр энергия к?здері мен ?абылда?ыштарынан т?рады Электр тогы ?тіп жат?ан электр энергиясыны? ?орек к?здері мен жуктемелерді? бір-бірімен жал?ан?ан жиынты?ы Шартты белгілер ар?ылы к?рсетіледі Электр энергия к?зі Элементтері бар тізбек Электр энергиясын ?абылда?ыштар Электр энергиясын ?ткізгіштер 101. 1 Электр тізбектеріні? активті элементтері: Тек электроэнергия к?здері То? к?ші к?здері Электр ?оз?аушы к?ш к?зі Электроэнергия к?здері мен индуктивтілік Индуктивтілік к?здері Тек активті кедергілер Электроэнергия к?здері мен активті кедергілер Электро кедергі к?здері 102. 1 Т?ра?ты ток о? болып саналады: ?орек к?зіні? о?ынан терісіне ?арай ?орек к?зіні? д?рыс жа?ынан теріс жа?ына ?арай ?орек к?зіні? д?рыс клеммасынан теріс клеммасына ?арай ?орек к?зіні? сол полюсінен о? полюсіне ?арай ?орек к?зіні? сол полюсінен О? полюске ?арай ?орек к?зіні? терісінен о?ына ?арай ?орек к?зіні? о? полюсінен сол полюсіне ?арай 103. 1 Ішкі кедергісі 0-ге те? электроэнергия к?зі ?алай аталады? Токты? ?орек к?зі Токты? идеал ?орек к?зі Идеал токты? ?орек к?зі Токты? реал ?орек к?зі Кернеуді? ?орек к?зі Реал кернеу Кернеуді? идеал ?орек к?зі Кернеуді? реал ?орек к?зі 104. 1 Электроэнергияны? ?орек к?зінен пайда болатын ?уат мына формуламен аны?талады: 105. 2 ?орек к?зіні? ?ыс?а т?йы?талу режимінде ж?мыс жасау кезінде: ?ыс?аштарда кернеу 0-ге те? Оны? ?ыс?аштарында?ы кернеу 0-ге те? Оны? ?ыс?аштарында кернеу 0-ге те? Оны? ?ыс?аштарында?ы кернеу оны? ішкі кедергісіні? кернеуіні? т?мендеуіне те? Оны? тогы 0-ге те? Оны? ?ыс?аштарында?ы кернеу 220В-ке те? Оны? ?ыс?аштарында?ы кернеу оны? Э?К-не те? Оны? ?ыс?аштарында?ы кернеу 110В-ке те? 106. 2 Тарау дегеніміз- Электр тізбегіні? саласы Бірдей ток ?тетін барлы? элементтер ар?ылы Бірдей ток ?тпейтін барлы? элементтер ар?ылы Бірдей ток ?тпейді Бірдей ток ?тпейтін жарты элементтер ар?ылы Бірдей ток ?тетін барлы? элементтер ар?ылы ж?ретін электр тізбегі саласы ?рт?рлі ток ?тетін барлы? элементтер ар?ылы ж?ретін электр тізбегі саласы ?рт?рлі ток ?тетін барлы? элементтер ар?ылы ж?ретін электр тізбегі саласы 107. 2 Кедергілерді тізбектей жал?а?ан кезде эквивалентті кедергіні калай табады? Оларды? кедергілеріні? ?осындылары Токтарды? ?осындылары Кернеулерді? ?осындылары Э?К ?осындылары Оларды? ?ткізгіш ?абілеттілігіні? ?осындылары Токтарды? ?осындылары 108. 2 Джоуль-Ленц за?ы ар?ылы нені табу?а болады? Электр ?ыздыр?ышты? ?уаты Жылулы? ?уат Ток к?шін Кернеу Жанасу кернеуін ?ысым Кернеу генераторыны? ?ндірген м?лшерін 109. 2 Кедергілерді тізбекбей ?ос?анда: Кернеу барлы? кедергілерде ?рт?рлі болып келеді Ток барлы? кедергілерде бірдей Ток та, кедергі де к?бейеді Ток к?бейеді, кедергі азаяды Ток азаяды, кедергі к?бейеді Кернеу барлы? кедергілерде бірдей 110. 2 ?ткізгіштігі жо?ары болып табылады: Мыс Су Алюминий Болат О?шаула?ыш май Ауа Манганин ?агаз 111. 2 Кедергілерді параллель ?ос?анда: Ток к?бейеді, кедергі азаяды Кедергі к?бейсе, ток азаяды Кедергі жо?ары бол?ан кезде, ток т?мендейді Барлы? кедергіні? ?ызуы бірдей Жо?ары кедергі бол?ан кезде, кернеу де к?бейеді Ток барлы? кедергіде бірдей Жо?ары кедергі кезінде, ?уат та жо?ары болады Кедергі жо?ары бол?ан кезде, Э?К аз болады 112. 2 Егер кедергіде кернеу к?бейсе, ток ... К?бейеді Жо?арылайды К?бейеді К?бейеді де, кейін азаяды ?згермейді Азаяды, кейін к?бейеді Т?мендейді 0-ге те? болады 113. 2 Параллель ?осыл?ан резисторларды? біреуіні? кедергісін к?бейтсек, онда тізбекбегі ток ... Азаяды Т?мендейді Азаяды К?бейеді, кейін азаяды К?бейеді ?згермейді Азаяды, кейін к?бейеді 0-ге те? болады 114. 2 ?уатты табу формуласы- 115. 3 Кедергіні табу формуласы 116. 3 Конденсаторда кернеу к?бейсе, онда сыйымдылы? ... ?згермейді Сыйымдылы? ?згермейді К?бейеді, кейін азаяды Азаяды К?бейеді Азаяды, кейін к?бейеді 0-ге те? 117. 3 Сыйымдылы? 2 есе азаяды Конденсаторды? ?оршау к?лемін 2 есе азайтса Конденсаторды? ?оршау к?лемін 4 есе азайтып, ?оршауларды? ара?ашы?ты?ын 2 есе к?бейтсе Конденсаторды? ?оршаулары ара?ашы?ты?ын 2 есе к?бейтсе Конденсаторды? ?оршаулары ара?ашы?ты?ын 4 есе к?бейтсе ?згермейді Сыйымдылы? азаймайды Конденсаторды? ?оршау к?лемін 4 есе азайтса Конденсаторды? ?оршау к?лемін 2 есе азайтып, ?оршауларды? ара?ашы?ты?ын 2 есе к?бейтсе 118. 3 Конденсаторды? батареясын тізбектен параллельге ауыстыр?анда, батареяны? сыйымдылы?ы ... К?бейеді Жо?арылайды К?бейеді К?бейеді, кейін азаяды Азаяды ?згермейді 0-ге те? болады Азаяды, кейін к?бейеді 119. 3 Конденсаторларда диэлектрик ретінде ?олдану?а болады: Нихром Манганин ?а?аз Ауа Су О?шаула?ыш май Болат Алюминий 120. 1 ?андай сызы?ты? электрлік моделдер т?ра?ты то? нысандарыны? анализі ?шін пайдаланылады? Ж?йе сипатталатын ж?мыс Сызы?ты? Алгебралы? те?деу ?асиеттері базаланады Механикалы? есепті шешу ?шін С?йы?ты?тарда ж?не газды ?ажалыс теориясында Тиімді моделдеуді ?олдану С?йы?ты?тарда 121. 1 С?йкестік теориясы бойынша барлы? ??сас м?ндеріні? ?атынасы берілген ?лшемде т?пн?с?ада ж?не моделде т?ра?ты болуы тиіс формулаларды табы?ыз.

122. 1 Маштаб коэффициентін к?рсеті?із: 123. 1 Егер те?деулердегі барлы? ?лшемдерді объекті? с?йкес ?лшемдері мен маштабты? коэффиценттерімен ?рнектесек, те?деулер ж?йесі ?андай т?рлендіру т?рлеріне ие болады? 124. 1 ?андай электрлік моделдерді ?олдану гидравликалы? ж?йелер ?шін к?рделі тарма?тал?ан ж?йелерді тиімді ?арастырады? ?алаларды? жылутіркеу ж?йесі К?п са?иналы желі ??рамында Сор?ыш ?осал?ы станция Маштабты? коэффицент ?атынасымен аны?талады Реакциялармен Ж?йе ?лшемдері Теориялы? механикада 125. 1 ?андай "Реакциялар" ж?йе реакциялары болып табылады?

Тіреуіштерге т?сетін к?ш Электр энергиясы к?зіне ?сер ету То?тар немесе кернеулер кейбір тізбек ?атысушылары

Б?лінген реакциялар Резистивті реакциялар Сызы?ты? ?лшемі Суперпозиция принципімен Санды? ма?ынасы 126. 1 ?андай б?лшек то?тарда электрлік модел с?лбасын ??растыру ?арастырылады?

Б?лшек то?тар ?шін ?рекет к?зі т?рлері болады:

То? к?зін екі тарма??а б?лу формуласын ?сынады Б?лшек то?тар ?шін ?рекет к?зі т?рлері болады: Реакцияларды тіректер арасында сызы?ты? ?лшемдер ?атынасы мен б?леді. Те?деулермен ??сас м?лшерлер ?ояды К?лемі т?тікшені? диаметрімен аны?талады Ом за?ына ??сас болып табылады Электрлік тізбектерді зерттеу ?шін 127. 2 ?андай электрлік моделдер к?рделірек механикалы? ж?йелер ?шін ??рылады?

Иілген стержендерді? электрлік моделдері Балок пен рам араласпайтын ж?не араласатын т?йін Ж??а ?абыр?алы конструкциялар Алгебралы? те?деулер Электрлік моделдерді тиімді ?олдану Сызы?ты? объекті С?йы?ты?ты? ?оз?алысы Квадратты? т?уелділік шы?ыны 128. 2 Басшылы? маштабты? коэффиценттерді та?дауда неге с?йенеді? ??сас ?лшемдер ар?ылы к?рсету Коэффициенттерді масштабтау Те?деу моделдерін т?рлендіру

Вольт-амперлік сипаттамалар Тік б?ліктермен

Генератор баламасымен

Екі ?шты? кескінін автоматты т?рде ?згерту Кедергі м?лшері 129. 2 ?андай реттеушілер ?згертілмейтін ж?не берілген отын шы?ыныны? сан м?нін к?рсетеді?

Горизонтальды ?шу

Ламинаттау с?йы?ты?ыны? а?уы

Бакатегі ?ысым

?ысымны? т?мендеуі Участкідегі кернеу Труба диаметрі Шамалас ?лшемдер Т?йы? тізбек 130. 2 Кирхгофты? бірінші за?ы? С?лбаны? кез-келген т?йініне баратын то?тарды? алгебралы? ?осындысы Т?йінге келетін то?тарды? м?ні, т?йіннен шы?атын то?тарды? м?ніне те? Контурда?ы Э?К сол контур ішіндегі элементтерге т?сетін кернеу шы?ынына те?

Кернеуді? алгебралы? ?осындысы Индуктивтілікті? алгебралы? ?осындысы

Амперметрлерді? алгебралы? ?осындысы

I=1 131. 2 То? к?зі идеалды . . . ?орек к?зі болып табылады

То? шы?аратын Э?К ж?не ішкі кедергі шексіз I=0 I=1 Кернеу шы?аратын 132. 3 ?андай ?ткізгішті? к?лдене? ?имасынан ?ткен ?лшемі электр зарядыны? ?ту уа?ытыны? ?атынасына те?

То? к?ші

Кернеу

Кедергі

То? ж?мысы

?уат 133. 3 Электротехникада ?р-т?рлі потенциалдарды? со?ында?ы кернеулерді ?алай атайды Кедергідегі кернеумен Кернеуді? т?мендеуімен

шы?арумен Ж?йе сипатталатын ж?мыстармен

?асиеттерінде базаланады Сызы?ты? Реакциямен К?п са?иналы желі ??рамында

134. 3 ЭДС козі жо? тізбек б?лігіндегі Ом за?ыны? формуласын к?рсеті?із?

E/s

R=0 135. 2 Киргхофты? екінші за?ы

Кез-келген т?йы? тізбекте кернеуді? ??лауыны? алгебралы? ?осындысы сол тізбек бойында?ы Э?К алгебралы? ?осындысына те? Кез-келген т?йы? тізбек бойында?ы кернеуді? алгебралы? ?осындысы нолге те? К?п са?иналы желі ??рамында Реакциямен Ж?йе сипатталатын ж?мыстармен Ламинаттау с?йы?ты?ыны? а?уы Электр энергиясыны? к?зіне ?сер ету 136. 3 Егер с?лбада екі немесе оданда к?п тізбек болса, мысалы ?ш ж?йе те?деуі матрицалы? т?рде былай болады 137. 3 ?ыс?а т?йы?талу режимі сипатталады ?орек к?зіні? ішкі ?ыс?ыштарында?ы кернеу нолге те? болады ?ыс?а т?йы?талу то?ы номинальды то? м?нінен бірнеше есе к?п болуы м?мкін

Моделдеуді тиімді ?олдану

Электрлік емес тізбектерді зерттеу ?шін Электр энергиясыны? к?зіне ?сер ету

Сызы?ты? емес ж?йелерді зеттеу

138. 2 Электрлік тізбекке ?детте к?мекші ??рыл?ыларды ?осады Электр ?ондыр?ыларды ?осу ж?не ажырату ?шін (рубильниктер, ?айта ?ос?ыштар ж?не т.б.) электр?лшеуіш ??рыл?ылармен (амперметрлер, вольтметрлер, ваттметрлер) Са?тандыр?ыш ?ондыр?ылар (са?тандыр?ыш, автоматты айыр?ыш) Э?К батареялар аккумуляторлар генераторлар трансформаторлар 139. 2 То?ты есептеу ?дісі активті екі?шты?ты ауыстыру?а негізделген Генераторды? баламалы ?дісі Бос ж?ріс ?дісімен

?ыс?а т?йы?талу ?дісімен

Т?йы? тізбекті

Труба диаметрімен

Балама ?лшеммен

Электрлік емес тізбекті зерттеу ?шін

Электрлік емес тізбек 140. 1 желілік кернеуден ?орек алатын, нейтральді сымы жо? "ж?лдызша" ар?ылы ?осыл?ан, симметриялы ?ш фазалы ж?ктемеде А фазасында ?зіліс пайда болды. С фазасында?ы кернеу неге те? желіні? кернеуіні? жартысына фазалы? кернеуді? жартысына желілік кернеуге 141. 1 "Ж?лдызша" жал?ан?ан ?ш фазалы тізбекті? т?тынушыларды? ж?ктемені? реактивті ?уаты мына формула бойынша табылады 142. 1 "Ж?лдызша" жал?ан?ан ?ш фазалы тізбекті? т?тынушыларды? ж?ктемені? толы? ?уаты мына формула бойынша табылады 143. 1 "?шб?рышша" жал?ан?ан ?ш фазалы тізбекті? т?тынушыларды? ж?ктемені? активті ?уаты мына формула бойынша табылады 144. 1 "?шб?рышша" жал?ан?ан ?ш фазалы тізбекті? т?тынушыларды? ж?ктемені? реактивті ?уаты мына формула бойынша табылады 145. 1 Симметриялы, ?ш фазалы кернеу ж?йесі деп ..... Кернеу фазаларыны? арасында?ы ы?ысу б?рышы 120 градус болып келеді, ж?не ?олдану ма?ынасы біркелкі ?олдану ма?ынасы біркелкі ж?не кернеу фазаларыны? арасында?ы ы?ысу б?рышы 120 градус болып келеді Кернеу фазаларыны? арасында?ы ы?ысу б?рышы те?, ал ?олдану ма?ынасы те? Кернеу фазаларыны? арасында?ы ы?ысу б?рышы 135 градус болып келеді Токтар ?осындысы 0-ге те? Э?К болмайды Фаза кернеулері ?р т?рлі 146. 1 Желіні? П?К-і ?уаттар ?атынасыны? м?ні ж?не 100 % 147. 2 Симметриялы, ?ш фазалы ток ж?йесі деп .... Ток фазаларыны? арасында?ы ы?ысу б?рышы 120 градус болып келеді Ток фазаларыны? арасында?ы ы?ысу б?рышы те?, ал ?олдану ма?ынасы те? Токтарды? ?олдану ма?ынасы те? Толы? ?уат барлы? фазаларда бірдей Толы? ?уат шексіздікке ?мтылады Кернеу нольге ?мтылады ток кернеу туындысына те? ?олдану ма?ынасы 0-ге те? 148. 2 Симметриялы ?ш фазалы ж?ктемені "?шб?рышша" жал?ау кезінде желілік ж?не фазалы? кернеу те? фазалы? то?тар желілік то?тардан есе кіші желілік то?тар фазалы? то?тардан есе к?п желілік кернеу фазалы? кернеуден 3 есе арты? желілік ж?не фазалы? то?тар те? желілік кернеу фазалы? кернеуден есе кіші желілік кернеу фазалы? кернеуден 2 есе кіші желілік кернеу фазалы? кернеуден 9 есе кіші

149. 2 Нольдік кедергісі, нейтральді сымы бар симметриялы ?ш фазалы ж?ктемені "ж?лдызша" жал?ау кезінде желілік кернеу фазалы? кернеуді 30 градус б?рышпен озады фазалы? кернеу желілік кернеуден 30 градус б?рышпен ?алып ?ояды фазалы? кернеу желілік кернеуден arcsin(0.5) б?рыш?а ?алып ?ояды желілік ж?не фазалы? кернеу те? желілік то?тар фазалы? то?тардан 3 есе к?п фазалы? кернеу желілік кернеуден ?алмайды

желілік кернеу фазалы? кернеуден 30 градус б?рышпен ?алып ?ояды желілік кернеу фазалы? кернеуді 130 градус б?рышпен озады 150. 2 ?ш фазалы "?шб?рышша" жал?ан?ан ж?ктемені? толы? ?уаты мына формула бойынша а?ы?талады 151. 2 Желідегі активті ?уатыны? шы?ыны 152. 3 "Ж?лдызша" жал?ан?ан симметриялы?, резисторлы? ?ш фазалы ж?ктемені "?шб?рыш?а" ауыстыр?анда, т?тынушыны? активті ?уаты (ж?ктемені?) 3 есе к?бейеді есе к?бейеді к?бейеді ?згермейді 3 есе азаяды 7 есе азаяды азаяды есе азаяды 153. 3 ?шб?рышша жал?ан?ан, ?ш фазалы генераторды? о?шауламаны? ?зілген а-в жеріне ?осыл?ан вольтметр нені к?рсетеді? (Фазада симметриялы синусойдалы э?к ж?йесі генерацияланады: ) кернеу нольге те? кернеу болмайды 154. 3 Нейтральді сыммен "ж?лдызша" жал?ан?ан, ?шфазалы ж?ктемеде, А фазасыны? ж?ктемесі - резистор r, В фазасыны? ж?ктемесі - индуктивтілік L, С фазасыны? ж?ктемесі - сыйымдылы? С. Барлы? ток фазасыны? ?олдану ма?ынасы бірдей ж?не 10 А-ге те?. Нейтральді сым тогыны? ?олдану ма?ынасы те? комплекті токтар фазасыны? ма?ынасыны? ?осындысына (В) барлы? фазада?ы комплексті токтар жиынты?ына комплекті токтар фазасыны? ма?ынасыны? алгебрады? ?осындысына 30 А нольге 40А 10 А 3А 155. 2 Симметриялы? ?ш фазалы ж?йеде, Э?К-ні? лездік м?ндеріні? ?осындысы 0 те? нольге те? соs90 те? те? 5 те? cos0 те? - те? толы? ?уат?а те? 156. 3 Симметриялы ж?ктеме кезінде фазалы? кедергі бір-біріне те? бірдей 0 те? те? те? - те? те? 157. 3 Симметриялы ?шфазалы? ж?йеде нольдік сым тогы 0 те? болмайды есептелмейді фазалы??а те? желілікке те? кедергілерді? ?осындысына те? те? 1 те? 158. 2 Uл желілік кернеуден ?орек алатын, нейтральді сымы жо? "ж?лдызша" ар?ылы ?осыл?ан, симметриялы ?ш фазалы ж?ктемеде А фазасында ?зіліс пайда болды. С фазасында?ы кернеу неге те? желіні? кернеуіні? жартысына 1/2 3 фазалы? кернеуді? жартысына желілік кернеуге 159. 2 "Ж?лдызша" жал?ан?ан ?ш фазалы тізбекті? т?тынушыларды? ж?ктемені? активті ?уаты мына формула бойынша табылады 160. Raв=3 Ом, Rвc=2 Ом, Rca=5 Ом кедергілері ?шб?рыш с?лбасы бойынша жал?ан?ан.Балама т?рлендіруден кейін с?улелеріні? Ra, Rв, Rc кедергілері бар ж?лдызша с?лбасы алынды.Ra, Rв, Rс кедергісін аны?та?ыз. 1,5 Ом 0,6 Ом 1 Ом 2,5 Ом 5 Ом 3 Ом 0,7 Ом 0,8 Ом 161. E1=E2=9 B, R=3 Ом.I3, I2, I1 тогыны? м?нін аны?та?ыз

1 A 1 A 2 A 3 А 0,7 A 0,6 A 1,3 A 1,8 A 162. 003 Тізбекті? ?ыс?ыштарында?ы кернеуді? u(t)=141sin (314t + 300) B ж?не тізбекті? тарма?талма?ан б?лігіндегі токты? i(t)=7.07*sin(314t + 300) A ?згеру за?дары берілген. Тізбекті? Р активті, Q реактивті, S толы? ?уатыны? м?нін аны?та?ыз. 500 Вт 0 ВАр 500 ВА 800 Вт 600 ВAр 866 ВА 400 ВАр 0 ВА 163. Тізбекті? ?ыс?ыштарында?ы кернеуді? u(t)=141sin (314t + 300) B ж?не тізбекті? тарма?талма?ан б?лігіндегі токты? i(t)=7.07*sin(314t-300) A ?згеру за?дары берілген.Тізбекті? S толы?, Q реактивті, Р активті ?уатыны? м?нін аны?та?ыз. 500 ВА 433 ВАр 250 Вт

600 ВAр 866 ВА 0 ВАр 400 ВАр 0 ВА 164. Кедергі ар?ылы то? мына за? бойынша ?згереді A; кедергі м?ні r=10 Ом. Кедергідегі кернеуді? ?згеру за?ын аны?та ur(t).

165. Сыйымдылы?та?ы кернеу мына за? бойынша ?згереді: В; Сыйымдылы? м?ні С = 100 мкФ. то?ты? ?згеру за?ын аны?та i(t) t i = 20 t 166. Индуктивтілік ар?ылы то? мына за? бойынша ?згереді: A. Индуктивтілік м?ні L = 100 мГн. Индуктивтіліктегі кернеуді? ?згеру за?ын аны?та uL(t) 167. Сыйымдылы?та?ы кернеу мына за? бойынша ?згереді: В; Сыйымдылы? м?ні С = 100 мкФ то?ты? ?згеру за?ын аны?та i(t)

168. Индуктивтілік ар?ылы то? мына за? бойынша ?згереді: Индуктивтілік м?ні L=100 мГн. Индуктивтіліктегі кернеуді? ?згеру за?ын аны?та uL(t).

169. Т?менде келтірілген ?рнекті? R кедергісі бар т?ра?ты то? тізбек б?лігі ?шін д?рыс емес. I=R I=U U=IR 170. Т?менде келтірілген ?рнекті? R кедергісі бар т?ра?ты то? тізбек б?лігі ?шін д?рыс емес. R = G G=R R=I R=U/I 171. Кедергілері бірдей ?ш резистордан т?ратын электр тізбегіні? эквивалентті кедергісі тізбектей ?осыл?анда 9Ом те?. ?р резисторды? кедергісін аны?та. 3 Ом Ом

Ом 2 Ом 9 Ом 4 Ом 1,5 Ом 7 Ом 172. Кедергілері бірдей ?ш резистордан т?ратын электр тізбегіні? эквивалентті кедергісі параллель ?осыл?анда 2 Ом те?. ?р резисторды? кедергісін аны?та. 6 Ом Ом Ом 3 Ом 2 Ом 9 Ом 4 Ом 36 Ом 173. Электр энергиясыны? ?ш ?абылда?ышы, бірдей кедергілермен тізбектей ?осыл?ан ж?не т?ра?ты кернеу к?зіне ?осыл?ан, сонымен бірге ?орек то?ы 1А те?. Осы ?орек то?ы м?ні ?андай болады, егер б?л ?абылда?ыштарды параллель ?осса? 9 А А А 4 А 1 А 2 А 6 А 8 А 174. Электр энергиясыны? екі ?абылда?ышы, бірдей кедергілермен параллель ?осыл?ан ж?не т?ра?ты кернеу к?зіне ?осыл?ан, сонымен бірге ?орек то?ы 4 А те?. Осы ?орек то?ы м?ні ?андай болады, егер б?л ?абылда?ыштарды тізбектей ?осса? 1 А А 0,001 кА 2 А 4 А 8 А 3 А 4А 175. ?ш бір типті электр энергиясы к?зіні? м?ні: Э?К E = 5 В параллель ?осыл?ан. Бос ж?ріс режиміндегі батарея кернеуін аны?та. 15 B 0,015 kВ 3В 5 B 7,5 B 10 B 8 B 51В 176. Т?рт бір типті электр энергиясы к?зіні? м?ні: Э?К E = 5 В параллель ?осыл?ан. Бос ж?ріс режиміндегі батарея кернеуін аны?та. 5 B В В 20 B 7,5 B 10 B 15 B 25 В 177. Тізбекті? эквивалентті кедергісі RЭ

3R R 6R/2 R 2R 1,5R R/2 6R 178. Тізбекті? эквивалентті кедергісі RЭ

3R R 6R/2 R 2R 1,5R R/2 6R 179. Тізбекті? эквивалентті кедергісі RЭ

2R R 4R/2 R 1,5R 3R R/2 4*R 180. Тізбекті? эквивалентті кедергісі RЭ

R R/2 1·R R/2 2·R 4·R 3·R 4·R 181. Тізбекті? эквивалентті кедергісі RЭ

R/2 2·R/4 4·R/ 2·R 4·R 3·R R 7·R 182. Тізбекті? эквивалентті кедергісі

6·R ·R 12R/2 R/3 2·R 3·R R/2 5·R 183. Тізбекті? эквивалентті кедергісі RЭ

R/3 2·R/6 6·R/18 R/2 R 3·R 2·R 4·R 184. Тізбекті? эквивалентті кедергісі RЭ

R 2R/2 R/1 R/2 2·R 4·R 3·R 6·R 185. Кедергілер RAВ = 3 Ом, RВC = 2 Ом, RCA= 5 Ом, ?шб?рыш с?лбамен ?осыл?ан. Ж?лдызша?а т?рлендірген со?, кедергілер RA, RВ, RC. Аны?тау керек RA. 1,5 Ом Ом 150·10-2 Ом 2,5 Ом 5 Ом 3 Ом 0,6 Ом 10 Ом 186. Кедергілер RAВ = 3 Ом, RВC = 2 Ом, RCA= 5 Ом, ?шб?рыш с?лбамен ?осыл?ан. Ж?лдызша?а т?рлендірген со?, кедергілер RA, RВ, RC. Аны?тау керек RВ. 0,6 Ом Ом Ом 1,5 Ом 2,5 Ом 5 Ом 3 Ом 10 Ом 187. Кедергілер RAВ = 3 Ом, RВC = 2 Ом, RcA= 5 Ом, ?шб?рыш с?лбамен ?осыл?ан. Ж?лдызша?а т?рлендірген со?, кедергілер RA, RВ, RC. Аны?тау керек RC. 1 Ом 0,001 кОм Ом 2,5 Ом 5 Ом 3 Ом 0,6 Ом 0,1 Ом 188. Кедергілер ?шб?рыш с?лбамен ?осыл?ан. ?шб?рышты? барлы? кедергілері R те?. Т?рлендіргеннен со? ж?лдызша ?абыр?алары неге те?? R/3 2·R/6 8·R/24 R R/2 2·R 3·R 4·R 189. Кедергілер ж?лдызша с?лбамен ?осыл?ан. Ж?лдызды? барлы? кедергілері R те?. Т?рлендіргеннен со? ?шб?рыш ?абыр?алары неге те?? 3·R 6·R/2 36·R/12 R R/2 2·R R/3 1·R 190. Кедергілер RА = 5 Ом, RВ = 2 Ом, RC= 5 Ом, ж?лдызша с?лбамен ?осыл?ан. Т?рлендіргеннен со? ?шб?рыш с?лбасы алын?ан, ?абыр?аларыны? кедергілері RАВ, RВС, RCA. Аны?тау керек Raв. 9 Ом Ом 3 Ом 25 Ом 5 Ом 13 Ом 12 Ом 6 Ом 191. Кедергілер RА = 5 Ом, RВ = 2 Ом, RC= 5 Ом, ж?лдызша с?лбамен ?осыл?ан. Т?рлендіргеннен со? ?шб?рыш с?лбасы алын?ан, ?абыр?аларыны? кедергілері RАВ, RВС, RCA. RCA кедергісін аны?та. 22 Ом 0,225·102 Ом 0,0225 кОм 9 Ом 5 Ом 13 Ом 12 Ом 4 Ом 192. Берілген с?лба т?йіні ?шін белгісіз ток ба?ытын ж?не шамасын аны?та.

2 А, т?йінге ?арай 2·10-3 кА, т?йінге ?арай 0,2·10-4 кА, т?йінге ?арай 3 А, т?йінге ?арай 2 А, т?йіннен 3 А, т?йіннен 4 А, т?йіннен 5 А, т?йінге 193. Берілген с?лба т?йіні ?шін белгісіз ток ба?ытын ж?не шамасын аны?та.

2 А, т?йіннен 0,2·10-4 кА, т?йіннен 2·10-3 кА, т?йіннен 3 А, т?йінге ?арай 2 А, т?йінге ?арай 3 А, т?йіннен 4 А, т?йінге ?арай 8 А, т?йінге ?арай 194. Берілген с?лба т?йіні ?шін белгісіз ток ба?ытын ж?не шамасын аны?та.

6 А, т?йінге ?арай 36/6 А, т?йінге ?арай 0.6·10 А, т?йінге ?арай 2 А, т?йінге ?арай 42/6 А, т?йінге ?арай 2 А, т?йіннен 3 А, т?йіннен 4 А, т?йінге ?арай 195. Берілген с?лба т?йіні ?шін белгісіз ток ба?ытын ж?не шамасын аны?та.

0,2·10 А, т?йінге ?арай 2 А, т?йінге ?арай 10/5 А, т?йінге ?арай 8 А, т?йіннен 3 А, т?йіннен 6 А, т?йінге ?арай 2 А, т?йіннен 4 А, т?йінге ?арай 196. R = 5 Ом, Е = 10 В,

U = 5 В бол?ан кездегі тарма?та?ы ток ба?ытын ж?не шамасын аны?та 3 А, 1-ден 2-ге 3·10-3 кА, 1-ден 2-ге 3000·10-6 кА, 1-ден 2-ге 2 А, 1-ден 2-ге 2 А, 2-ден 1-ге 5 А, 2-ден 1-ге 4 А, 2-ден 1-ге 6 А, 2-ден 1-ге 197. Бол?анда тарма?та?ы ток ба?ытын ж?не шамасын аны?та егер: R=5 Ом, Е=10 В, U=5 В

1 А, 1-ден 2-ге 1·10-3 кА, 1-ден 2-ге 10·10-4 кА, 1-ден 2-ге 3 А, 1-ден 2-ге 2 А, 2-ден 1-ге 5 А, 2-ден 1-ге 5 А, 1-ден 2-ге 4 А, 2-ден 1-ге 198. Бол?анда тарма?та?ы ток ба?ытын ж?не шамасын аны?та егер: R=5 Ом, Е=10 В, U=5 В.

3 А, 2-ден 1-ге 3·10-3 кА, 2-ден 1-ге 3000·10-6 кА, 2-ден 1-ге 2 А, 1-ден 2-ге 6 А, 1-ден 2-ге 5 А, 1-ден 2-ге 2 А, 2-ден 1-ге 4 А, 2-ден 1-ге 199. Бол?анда тарма?та?ы ток ба?ытын ж?не шамасын аны?та егер: R=5 Ом, Е=10 В, U=5 В.

1 А, 2-ден 1-ге 0,1·10 А, 2-ден 1-ге 0,001 кА, 2-ден 1-ге 3 А, 2-ден 1-ге 2 А, 1-ден 2-ге 5 А, 1-ден 2-ге 4 А, 2-ден 1-ге 8 А, 2-ден 1-ге 200. Бол?анда тарма?та?ы ток ба?ытын ж?не шамасын аны?та егер: R=5 Ом, Е1=10 В, E2=20 B, U=5 В.

9/3 А, 1-ден 2-ге 30/10 А, 1-ден 2-ге 3 А, 1-ден 2-ге 4 А, 2-ден 1-ге 4 А, 2-ден 1-ге 5 А, 2-ден 1-ге 2 А, 1-ден 2-ге 3 А, 2-ден 1-ге 201. R = 5 Ом, Е1 = 10 В, E2 = 20 B, U = 5 В. Бол?анда тарма?та?ы ток ба?ытын ж?не шамасын аны?та

7 А, 1-ден 2-ге 14/2 А, 1-ден 2-ге 7·10-3 кА, 1-ден 2-ге 3 А, 2-ден 1-ге

2 А, 1-ден 2-ге 4 А, 2-ден 1-ге 4 А, 2-ден 1-ге 8 А, 2-ден 1-ге 202. Берілген с?лбада?ы электр тізбегі ?шін Кирхгофты? бірінші ж?не екінші за?ы негізінде тарма?тарда?ы то?тарды есептеу ?шін ?ажетті те?деу санынын аны?та.

Бірінші за?ы бойынша - 6, екінші за?ы бойынша - 6 Бірінші ж?не екінші за?ы бойынша - 6 Барлы? за?дары бойынша - 6 Бірінші за?ы бойынша - 5, екінші за?ы бойынша - 7 Бірінші за?ы бойынша - 3, екінші за?ы бойынша - - 9 Бірінші за?ы бойынша 7, екінші за?ы бойынша 5 Бірінші за?ы бойынша 5, екінші за?ы бойынша 7 Барлы? за?дары бойынша - 5 203. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, кешендік м?ні См. Активті Р, реактивті Q толы? ?уат S.

Р=1000 Вт Q = 0 S=1000 ВА S=800 ВА Р = 500 Вт Q = 500 ВАр Q = - 500 ВАр Q = -1000 ВАр 204. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, кешендік м?ні См. Активті Р, реактивті Q толы? ?уат S. Р = 500 Вт S= 1000 ВА Q = - 833 ВАр Q = 0 S= 800 ВА Р = 833 Вт Q = 833 ВАр Q = 1000 ВАр 205. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, кешендік м?ні См. Активті Р, реактивті Q толы? ?уаты S: Р = 1000 Вт Q = 0 S= 1000 ВА S= 800 ВА Р = 500 Вт Q = 500 ВАр Q = - 500 ВАр Q = -1000 ВАр 206. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В кешендік м?ні См. То?ты? амплитудасы Im, ?рекеттік шамасы I ж?не бастап?ы фзасы.

I = 10 А Im = 14,1 А I = 5 А Im = 10 А 207. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, кешендік м?н См. То?ты? амплитудасы Im, ?рекеттік шамасы- I ж?не бастап?ы фаза I = 20 А Im = 28,2 А I = 14.1 А I = 25 А 208. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, кешенді См. То?ты? амплитудасы Im, ?рекеттік м?н I ж?не бастап?ы фазасы I = 10 А Im = 14,1 А Im = 10 А I = 14,1 А 209. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, тізбектегі кешендік ?уаты ВА. То?ты? амплитудасы Im, ?рекеттік м?н I ж?не бастап?ы фазасы I = 10 А Im = 14,1 А I = 14.1 А Im = 10 А 210. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, ж?не кешендік ?уаты ВА. То?ты? амплитудасы Im, ?рекеттік м?н I ж?не бастап?ы фазасы I = 10 А Im = 14,1 А Im = 10 А I = 14.1 А 211. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, кірмедегі ток . Активті Р, реактивті Q толы? ?уат S: Р = 1000 Вт

Q = 0 S= 1000 В А S= 800 ВА

Р = 500 Вт Q = 500 ВАр Q = - 500 ВАр Q = -1000 ВАр 212. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, кешенді кедергілер Ом. Активті Р, реактивті Q толы? S ?уаттары: Р = 500 Вт

S= 1000 ВА Q = - 833 ВАр Q = 833 ВАр Q = 1000 ВАр Р = 833 В т S= 800 ВА Q = 0 213. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, кешенді кедергілер Ом Тізбектегі токты? амплитудалы? м?н Im, ?рекеттік м?ні ж?не токты? бастап?ы фазасы I = 5 А

Im = 14,1 А I = 10 А Im = 10 А 214. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешені В, кешенді кедергілер Ом. Тізбектегі токты? амплитудалы? шамасы Im, ?рекеттік м?ні I ж?не токты? бастап?ы фазасы I = 20 А Im = 28,2 А I = 25 А I = 14.1 А 215. Кірмедегі кернеуді? ?ркеттік шамасыны? кешеніВ, кешенді кедергілер Ом. Тізбектегі токты? амплитудалы? м?н Im, ?рекеттік м?ні I ж?не токты? бастап?ы фазасы . I = 10 А

Im = 14,1 А I = 14.1 А Im = 10 А 216. Э?К-ті? лездік шамасы е=282•sin(?t + 600) В. Оны? кешенді амплитудасы ж?не ?рекеттік шамасыны? т?йіндес кешені: ?рекеттік шаманы? т?йіндес кешені ?рекеттік м?нні? кешені

?рекеттік шаманы? т?йіндес кешені

кешенді амплитудалы? Кешенді амплитудалы?

?рекеттік шаманы? т?йіндес кешені ?рекеттік м?нні? кешені

Кешенді амплитудалы?

217. То?ты? лездік м?ні i=2,82•sin(?t - 600) A оны? кешендік амплитудасы, ?рекеттік шамасы ж?не ?серлiк шаманы? т?йіндес кешенi: Кешенді амплитудалы?

?рекеттік м?нні? кешені

?рекеттік шаманы? т?йіндес кешені Кешенді амплитудалы? ?рекеттік шаманы? т?йіндес кешені ?рекеттік м?нні? кешені Кешенді амплитудалы? ?рекеттік шаманы? т?йіндес кешені 218. Комплекстiк сандарымен ж?ргізілген математикалы? операцияларды орындау?а ы??айлы егер олар келесі т?рде жазылса: д?режеге шы?арсын ж?не т?бiрден шы?ару - к?рнектi к?бейту ж?не б?лiну - к?рнектi ?осу ж?не шегеру- алгебралы? алгебралы? т?рдегі-к?бейту Т?бiрден шы?ару - алгебралы? Д?режеге шы?ару- алгебралы? ?осу ж?не шегеру - к?рнектi к?бейту ж?не б?лiну - алгебралы? 219. Комплекстi сандармен ж?ргізілетін операциялар ба?дарламаларында?ы ?абылдан?ан келесi белгiлер - кешенді санны? модулі (немесе i) - жорамал сан e - натуралды логарифмні? негізі натуралды логарифмні? негізі

e - кешенді санны? модулі - кешенді санны? модулі - натуралды логарифмні? негізі ? - натуралды логарифмні? негізі 220. - шаманы? кешенінде, триганометриялы? т?рде жазыл?ан,

- кешенді санны? на?ты ??раушысы

- жорамал сан - жорамал санын ??райтын кешенді сан - кешенді санны? на?ты ??раушысы - жорамал санын ??райтын кешенді сан

- натуралды логарифмні? негізі - жорамал санын ??райтын кешенді сан - натуралды логарифмні? негізі 221. - шаманы? комплексінде, - алгебралы? т?рде жазыл?ан

- алгебралы? т?рде жазыл?ан А-шаманы? комплексінде - жорамал саны b - жанама санын ??райтын кешенді сан b - кешенді санны? на?ты ??раушысы a - жорамал санды ??райтын кешенді сан - натуралды логарифмні? негізі - жорамал санды ??райтын кешенді сан ? - натуралды логарифмні? негізі 222. - шаманы? к?рсеткіштеріндегі

А - модуль - жорамал саны? - аргументі

e -логарифмні? на?ты саны А - аргумент - модуль - натуралды логарифмні? негізі - жорамал санды ??райтын кешенді сан ? - натуралды логарифмні? негізі

223. R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан ж?не U = 20 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. ?р резисторда?ы кернеу U1, .U2, U3. U1= 4 B

U2 = 6 B U3 = 10 B U1 = 2 B U2 = 3 B U3 = 5 B U1 = 6 B U2 = 12 B 224. R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан ж?не U = 20 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. Тізбекті? балама кедергісі RБ, ток к?ші I ж?не ?уаты P. RБ = 8 Ом

RБ = 10 Ом P = 40 Bт RБ = 12 Ом P = 20 Bт I = 2,5 A I = 2 A P = 10 Bт 225. R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 12 Ом кедергілері параллель жал?ан?ан ж?не U = 24 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. ?р резисторда?ы ток к?ші I1, I2, I3. I3 = 2 A

I2 = 4 A I1 = 6 A I3 = 5 A I2 = 3 A I1 = 8 A I2 = 6 A 11= 4 A 226. R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 12 Ом кедергілері параллель жал?ан?ан ж?не U = 24 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. Тіздекті? балама кедергісі RБ, ток к?ші I ж?не ?уаты P.

I = 12 A

RБ = 2 Ом P = 288 Bт RБ = 8 Ом I = 12,5 A P = 200 Bт RБ = 3 Ом P = 250 Bт 227. R1 = 4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 4 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан ж?не U = 24 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. ?р резисторда?ы кернеу U1, .U2, U3.

U1= 8 B U2 = 8 B U3 = 8 B U1 = 4 B U2 = 4 B U3 = 4 B U1 = 6 B U2 = 4 B 228. R1 = 4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 4 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан ж?не U = 24 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. Тіздекті? балама кедергісі RБ, ток к?ші I ж?не ?уаты P. RБ = 8 Ом

RБ = 12 Ом P = 48 Bт RБ = 12 Ом P = 20 Bт I = 2,5 A P = 10 Bт I = 2 A 229. R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 6 Ом кедергілері параллель жал?ан?ан ж?не U = 24 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. Тіздекті? балама кедергісі RБ, ток к?ші I ж?не ?уаты P.

I = 12 A

P = 488 Bт RБ = 2 Ом P = 288 Bт RБ = 3 Ом I = 8 A RБ = 4 Ом P = 200 Bт 230. R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 6 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан. Д?л осындай кедергілер параллель жа?ан?ан кезінде. Тізбектей, параллель жал?ан?ан кедергілері? балама кедергілерін RБТІЗ, RБПАР ж?не параллель жал?ан?ан кедергілерді? балама ?ткізгіштігін GБПАР. RБТІЗ = 18 Ом

GБПАР = 0,5 См RБПАР = 2 Ом RБТІЗ = 6 Ом RБПАР = 6 Ом GБПАР = 1,5 См GБПАР = 1 См RБТІЗ = 12 Ом 231. R1 = 4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 4 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан. Д?л осындай кедергілер параллель жа?ан?ан кезінде. Олар U = 24 B т?ра?ты кернеу к?зіне ?осыл?ан. Тізбектей, параллель жал?ан?ан кедергілері? ток к?штері IТІЗ, IПАР ж?не тізбектей жал?ан?ан кедергілерді? ?уаты РТІЗ. IПАР = 18 А

IТІЗ = 2 А РТІЗ = 48 Вт IТІЗ = 4 А IПАР = 12 А РТІЗ = 18 Вт IТІЗ = 6 А IПАР = 16 А 232. R1 = 4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 4 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан. Д?л осындай кедергілер параллель жа?ан?ан. Олар U = 24 B т?ра?ты кернеу к?зіне ?осыл?ан. Тізбектей, параллель жал?ан?ан кедергілері? ток к?штері IТІЗ, IПАР ж?не параллель жал?ан?ан кедергілерді? ?уаты РПАР.

IТІЗ = 2 А

IПАР = 18 А РПАР = 432 Вт IТІЗ = 4 А IПАР = 24 А РПАР = 688 Вт IТІЗ = 6 А IПАР = 16 А 233. Ra = 3 Ом, Rв = 2 Ом, Rс = 5 Ом ж?лдызша болып жал?ан?ан. Кедергілерді ж?лдызшадан ?шб?рыш?а т?рлендіргеннен кейін, ?шб?рыш ?абыр?аларыны? кедергілері Raв , Rвс, Rса.

Rса = 15,5 Ом

Raв = 7,2 Ом Rвс = 10,33 Ом Raв = 18 Ом Rвс = 12 Ом Rса = 14 Ом Raв = 12,5 Ом Rвс = 18 Ом 234. Ra = 3 Ом, Rв = 3 Ом, Rс = 3 Ом ж?лдызша болып жал?ан?ан. Кедергілерді ж?лдызшадан ?шб?рыш?а т?рлендіргеннен кейін, ?шб?рыш ?абыр?аларыны? кедергілері Raв , Rвс, Rса. Raв = 9 Ом

Rса = 9 Ом Rвс = 9 Ом Raв = 3 Ом Rвс = 3 Ом Rса = 3 Ом Rвс = 6 Ом Raв = 6 Ом 235. Raв = 3 Ом, Rвс = 2 Ом, Rса = 5 Ом ?шб?рыш болып жал?ан?ан. Кедергілерді шб?рыштан ж?лдызша?а т?рлендіргеннен кейін, ж?лдызшаны? с?улелеріні? кедергілері Ra , Rв, Rс.

Ra = 1,5 Ом

Rв = 0,6 Ом Rс = 1 Ом Ra = 1,4 Ом Rв = 2 Ом Ra = 1,8 Ом Rв = 1,2 Ом Rс = 1,4 Ом 236. Raв = 9 Ом, Rвс = 9 Ом, Rса = 9 Ом ?шб?рыш болып жал?ан?ан. Кедергілерді шб?рыштан ж?лдызша?а т?рлендіргеннен кейін, ж?лдызшаны? с?улелеріні? кедергілері Ra , Rв, Rс. Ra = 3 Ом

Rс = 3 Ом Rв = 3 Ом Ra = 6 Ом Rв = 6 Ом Ra = 9 Ом Rв = 9 Ом Rс = 9 Ом 237. R1 = 4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 4 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан. Д?л осындай кедергілер параллель жа?ан?ан. Олар U = 24 B т?ра?ты кернеу к?зіне ?осыл?ан. Тізбектей, параллель жал?ан?ан кедергілері? ?уаттары РТІЗ, РПАР ж?не параллель жал?ан?ан кедергілерді? ток к?ші IПАР.

РПАР = 432 Вт

РТІЗ = 48 Вт IПАР = 18 А РТІЗ = 40 Вт IПАР = 24 А РПАР = 688 Вт РТІЗ = 60 Вт IПАР = 16 А 238. Балама энергия козіні? параметрлерін аны?тау ?шін бос ж?ріс т?жірибесі UБЖ = 20 B, ?ыс?а т?йы?талу т?жірибесі I?Т = 5 А ж?ргізілген. Балама энергия козіні? электр ?оз?аушы к?ші ЕБ ж?не оны? ішкі кедергісі RБІ, тарма? кедергісі R = 4 Ом бол?анды?ы ток к?ші I. Тарма? энергия кµзіні? ?ыспа?тарына ?осыл?ан.

I = 2,5 А

ЕБ = 20 В RБІ = 4 Ом ЕБ = 10 В RБІ = 6 Ом I = 2 А RБІ = 2 Ом I = 3 А 239. Балама энергия козіні? параметрлерін аны?тау ?шін бос ж?ріс т?жірибесі UБЖ = 20 B, ?ыс?а т?йы?талу т?жірибесі I?Т = 5 А ж?ргізілген. Балама энергия кµзіні? ішкі кедергісін RБІ, тарма? ?уаты максималды ж?не оны? м?ні Pmax бол?анда?ы тарма? кедергісін R.

R = 4 Ом Pmax = 25 Вт RБІ = 4 Ом Pmax = 50 Вт RБІ = 6 Ом R = 6 Ом RБІ = 5 Ом Pmax = 10 Вт 240. Кедергi r=50Ом, и индуктивтілік L кедергісі xL = 40 Ом параллель жал?ан?анып айнымалы то? тізбегіне f = 50 Гц. - жиілігімен то? ??шіні? жийілігімен ?осылды. Тізбекті? ?ткізгіштіктері:bс- сиымдылы?ты?, g- ативті, y- толы?

y = 0,032 См

bL = 0,025 См g = 0,02 См bL = 0,025 См g = 0,018 См bL = 0,025 См y = 0,032 См y = 0,03 См 241. Кедергi r=50 Ом, и сыйымдылы? С = 79,62 мкФ параллель жал?ан?анып айнымалы то? тізбегіне f = 50 Гц. - жиілігімен то? ??шіні? жийілігімен ?осылды. Тізбекті? ?ткізгіштіктері:bс- сиымдылы?ты?, g- ативті, y- толы?

y = 0,032 См

g = 0,02 См bС = 0,025 См y = 0,028 См bС = 0,03 См y = 0,042 См bС = 0,02 См g = 0,025 См 242. Кедергi r = 30 Ом, и индуктивтілік L кедергісі xL = 40 Ом тізбектей жал?ан?анып айнымалы то? тізбегіне U = 120 B - кернеуімен ?осылды. ?рекеттік токты? цепи: источника I: кедергісі Ir; индуктивтілік IL Ir = 4 A

IL = 3 A I = 5 А Ir = 1,5 A I = 2,5 А IL = 4 A I = 7 А Ur = 24 В 243. Кедергi r= 30 Ом, сыйымдылы? С, кедергісі xС = 40 Ом параллель жал?ан?анып айнымалы то? тізбегіне U = 120 B - кернеуімен ?осылды. ?уат активті-Р реактивті Q толы? S.

Р = 480 Вт S .= 600 ВА Q = - 360 Вар Р = 500 Вт Q = 400 Вар S .= 450 ВА Q = 360 Вар Р = 200 Вт 244. Идеалдандырыл?ан Э?К к?зінні? (кернеу к?зіні?): Кернеу к?зі ж?ктемені? кез келген кедергісіні? шамасында Э?К-ке те? Ішкі кедергісі нолге те? Энергия к?зіні? то?ы ж?ктемені? кедергісінен т?уелді Ішкі кедергісі шамасы н?льден ?лкен Энергия к?зіні? кернеуі ж?ктемені? кедергісінен т?уелді Энергия к?зіні? то?ы ж?ктемені? кедергісінен т?уелді емес Энергия к?зіні? ?уты ж?ктемені? ?уатынан ?лкен Энергия к?зіні? ?уаты ж?ктемені? ?уатынан т?мен 245. Идеалдандырыл?ан ток к?зіні?: Энергия к?зіні? то?ы ж?ктемені? кедергісінен т?уелді емес Ішкі кедергісі н?льге те? Ішкі кедергісі шексіздікке те? Энергия к?зіні? то?ы ж?ктемені? кедергісінен т?уелді Ішкі кедергісі н?льге те? Энергия к?зіні? кернеуі ж?ктемені? кедергісінен т?уелді Энергия к?зіні? кернеуі ж?ктеме кедергісінен т?уелді емес Энергия к?зіні? ?уаты ж?ктемені? ?уатынан ?лкен Энергия к?зіні? ?уаты ж?ктемені? ?утынан т?мен 246. Реалды Э?К к?зінде (кернеу к?зіні?) Ішкі кедергісі нольден ?лкен.

Ішкі кедергісі н?льге те? Энергия к?зіні? ?уаты ж?ктемені? ?утынан ?лкен Кернеу к?зі кез келген жа?дайда Э?К-ке те?.

Энергия к?зіні? кернеуі ж?ктеме кедергісінен т?уелді.

Энергия к?зіні? то?ы ж?ктеме кедергісінен т?уелді емес Энергия к?зіні? то?ы ж?ктемені? кедергісінен т?уелді.

Энергия к?зіні? ?уты ж?ктемені? ?уатынан т?мен.

247. Реалды то? к?зінде: Ішкі кедергісі нольден ?лкен ж?не шексіздіктен т?мен

Энергия к?зіні? то?ы ж?ктеме кедергісінен т?уелді Энергия к?зіні? ?уаты ж?ктемені? ?уатынан т?мен Энергия к?зіні? кернеуі ж?ктеме кедергісінен т?уелді емес Энергия к?зіні? кернеуі ж?ктемені? кедергісінен т?уелді Ішкі кедергісі нольге те? Энергия к?зіні? ?уаты ж?ктеме ?утына те? Энергия к?зіні? то?ы ж?ктеме кедергісінен т?уелді емес

248. Идеалдандырыл?ан пассивті элемент - кедергі: Электр энергиясын, энергияны? бас?а т?рлеріне ?айтымсыз т?рлендіруін сипаттайды.

Кедергідегіде кернеу мен то? арасында?ы байланыс Ом за?ымен аны?талады.

То?ты? кез келген ?згеруіне ?арамастан, кедергі электр энергиясыны? ?абылда?ышы болып табылады Электр тізбектерінде магниттік ?рісіні? бай?луын сипаттайды Электр тізбектерінде электрлік ?рістеріні? бай?алуын сипаттайды.

Кедергідегіде кернеу мен то? арасында?ы байланыс Фарадей - Максвеллды? электромагниттік индукция за?ымен аны?талады То?ты? м?ні кішірейгенде, кедергі - электр энергиясыны? к?зі болып табылады

То?ты? м?ні ?скенде кедергі электр энергиясыны? к?зі болып табылады.

249. Идеалдандырыл?ан пассивті элемент - индуктивтілік: Электр тізбектерінде магниттік ?рісіні? бай?алуын сипаттайды

Индуктивтіліктегі кернеу мен то? арасында?ы байланыс Фрадей - Максвеллды? электромагниттік индукция за?ымен аны?талады

То?ты? м?ні кішірейгенде, индуктивтілік - электр энергиясыны? к?зі болады Электр энергиясын, энергияны? бас?а т?рлеріне ?айтымсыз т?рлендіруін сипаттайды Электр тізбектерінде электрлік ?рістеріні? бай?алуын сипаттайды

Кедергі мен то? арасында?ы байланыс индуктивтілікте Ом за?ымен аны?талады То?ты? кез келген ?згеруіне ?арамастан индуктивтілік - электр энергиясыны? ?абылда?ышы болып табылады

То? м?ні ?скенде индуктивтілік электр энергиясыны? к?зі болып табылады.

250. Идеалдандырыл?ан пассивті элемент-сиымдылы?: Электр тізбектерінде электрлік ?рістеріні? бай?алуын сипаттайды То? м?ні кішірейгенде, сиымдылы? электр энергиясыны? к?зі болып табылады.

То?ты? м?ні ?скенде, сиымдылы? электр энергия к?зі болып табылады Электр энергиясын, энергияны? бас?а т?рлеріне ?айтымсыз т?рлендірілун сипаттайды.

Электр тізбектерінде магниттік ?рісіні? бай?алуын сипаттайды Сиымдылы?та?ы кернеу мен то? арасында?ы байланыс Ом за?ымен аны?талады

То?ты? кез келген ?згеруіне ?арамастан сиымдылы? электр - энергиясыны? ?абылда?ышы болып табылады Сиымдылы?та?ы кернеу мен то? арасында?ы байланыс Фрадей - Максвеллды? электромагниттік индукция за?ымен аны?талады.

251. Индуктивтілік ар?ылы ток A за?ы бойынша ?згереді; индуктивтіліктік м?ні L = 100 мГн. Индуктивтіліктегі келесі зандылы?тары: u - индуктивтіліктегі кернеуді? ?згеру зандылы?ы, р - ?уаттын ?згеру зандылы?ы, W - (t = 1 c) уа?ыт ар?ылы пайда бол?ан индуктивтіліктегі магнит ?ріс энергияны? шамасы В

Вт

Дж В Вт

Дж Дж

В 252. Элетр энергия к?здері деп: Электромеханикалы? ж?не электронды генератор Фотоэлемент

Трансформатордын екінші реттік орамасы мен ?абылдау антеналары Трансформатордын бірінші реттік орамалары мен жеткізіп тарататы? антеналары Электрлік ?оз?алт?ыштар ?ыздыр?ыш ??рыл?ы Электрлік шамдар Электронды - с?улелі т?тіктер

253. Электр энергиясыны? ?абылда?ыштары: Трансформатордын бірінші реттік орамалары мен жеткізіп тарататы? антеналары

Электрлік ?оз?алт?ыштар ?ыздыр?ыш ??рыл?ы ж?не электрлік шамдар, электронды- с?улелі т?тіктер Электромеханикалы? ж?не электронды генератор Фотоэлементтер

Трансформатордын екінші реттік орамасы мен ?абылдау антеналары Термож?птар

Гальваникалы? элементтер 254. Кедергi r = 30 Ом, индуктивтілік L = 0,1274 Гн тізбектей жал?ан?ан айнымалы то? тізбегіне f = 50 Гц - айнымалы то? ??шіні? жиілігімен ?осылды. Тізбекті? ?ткізгіштіктері: bL- индуктивті, g- ативті, y- толы? bL = 0,016 См g; = 0,012 См y = 0,02 См

bL = 0,012 См g; = 0,016 См y = 0,018 См g; = 0,0333 См

bL = 0,025 См 255. Кедергi r = 30 Ом, индуктивтілік L, кедергісі xL = 40 Ом тізбектей жал?ан?ан айнымалы то? тізбегіне U = 50 B - кернеуімен ?осылды. ?рекеттік токты I, кернеуді Ur, ж?не UL UL = 20 В

Ur = 30 В UL = 40 В

I = 0,5 А Ur = 15 В

I = 1 А Ur = 24 В

I = 0,8 А 256. Кедергi r = 30 Ом, и сыйымдылы? С, кедергісі xС = 40 Ом тізбектей жал?ан?ан айнымалы то? тізбегіне U = 50 B - кернеуімен ?осылды. Актвті Р реактивті Q толы? ?уат Р = 30 Вт Q = - 40 Вар S .= 50 ВА Р = 15 Вт Q = 20 Вар S .= 25 ВА

Р = 20 Вт Q = 40 Вар

257. R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан ж?не U = 20 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. ?р резисторда?ы кернеу U1, U2, U3 U1= 4 B U2 = 6 B U3 = 10 B

U1 = 2 B U2 = 3 B U3 = 5 B U1 = 6 B

U2 = 12 B 258. R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан ж?не U = 20 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. Тізбекті? балама кедергісі RБ, ток к?ші I ж?не ?уаты P I = 2 A RБ = 10 Ом P = 40 Bт RБ = 8 Ом P = 10 Bт I = 2,5 A RБ = 12 Ом

P = 20 Bт 259. R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 12 Ом кедергілері параллель жал?ан?ан ж?не U = 24 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. ?р резисторда?ы ток к?ші I1, .I2, I3 I3 = 2 A

I1 = 6 A I2 = 4 A 11= 4 A I2 = 6 A I3 = 5 A I1 = 8 A

I2 = 3 A 260. R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 12 Ом кедергілері параллель жал?ан?ан ж?не U = 24 B кернеу к?зіне ?осыл?ан. Тіздекті? балама кедергісі RБ, ток к?ші I ж?не ?уаты P I = 12 A P = 288 Bт RБ = 2 Ом RБ = 8 Ом I = 12,5 A P = 200 Bт RБ = 3 Ом P = 250 Bт 261. R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 6 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан. Д?л осындай кедергілер параллель жа?ан?ан кезінде. Тізбектей, параллель жал?ан?ан кедергілері? балама кедергілерін RБТІЗ, RБПАР ж?не параллель жал?ан?ан кедергілерді? балама ?ткізгіштігін GБПАР RБТІЗ = 18 Ом RБПАР = 2 Ом

GБПАР = 0,5 См RБТІЗ = 6 Ом RБПАР = 6 Ом GБПАР = 1,5 См

RБТІЗ = 12 Ом

GБПАР = 1 См 262. R1 = 4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 4 Ом кедергілері тізбектей жал?ан?ан. Д?л осындай кедергілер параллель жа?ан?ан кезінде. Олар U = 24 B т?ра?ты кернеу к?зіне ?осыл?ан. Тізбектей, параллель жал?ан?ан кедергілері? ток к?штері IТІЗ, IПАР ж?не тізбектей жал?ан?ан кедергілерді? ?уаты РТІЗ IТІЗ = 2 А IПАР = 18 А РТІЗ = 48 Вт IТІЗ = 4 А

IПАР = 12 А

РТІЗ = 18 Вт IТІЗ = 6 А

IПАР = 16 А

263. Ra = 3 Ом, Rв = 3 Ом, Rс = 3 Ом ж?лдызша болып жал?ан?ан. Кедергілерді ж?лдызшадан ?шб?рыш?а т?рлендіргеннен кейін, ?шб?рыш ?абыр?аларыны? кедергілері Raв , Rвс, Rса Raв = 9 Ом Rвс = 9 Ом Rса = 9 Ом Raв = 3 Ом Rвс = 3 Ом Rса = 3 Ом Raв = 6 Ом

Rвс = 6 Ом 264. Raв = 3 Ом, Rвс = 2 Ом, Rса = 5 Ом ?шб?рыш болып жал?ан?ан. Кедергілерді шб?рыштан ж?лдызша?а т?рлендіргеннен кейін, ж?лдызшаны? с?улелеріні? кедергілері Ra , Rв, Rс Ra = 1,5 Ом Rв = 0,6 Ом Rс = 1 Ом Ra = 1,8 Ом Rв = 1,2 Ом Rс = 1,4 Ом Ra = 1,4 Ом

Rв = 2 Ом

265. Электр тізбегіні? с?лбасында 7 т?йін ж?не 6 дербес контуры бар. Тарма?тарды?ы токтарды есепеу ?дістеріні? те?деулер саны: Кирхгофты? за?дарын тікелей ?олдану, контурлы? токтар ?дісі, т?йіндік потенциалдар ?дісі Контурлы? токтар ?дісі ?шін - 6 Т?йіндік потенциалдар ?дісі ?шін - 6 Кирхгофты? за?дарын тікелей ?олдану ?дісі: 6 - бірінші за?ы ж?не 6 -екінші за?ы бойынша.

Кирхгофты? за?дарын тікелей ?олдану ?дісі: 7 - бірінші за?ы ж?не 6 -екінші за?ы бойынша Контурлы? токтар ?дісі ?шін - 7

Т?йіндік потенциалдар ?дісі ?шін - 5 Контурлы? токтар ?дісі ?шін - 5

Т?йіндік потенциалдар ?дісі ?шін - 7

266. Балама энергия козіні? параметрлерін аны?тау ?шін бос ж?ріс т?жірибесі UБЖ = 20 B, ?ыс?а т?йы?талу т?жірибесі I?Т = 5 А ж?ргізілген. Балама энергия козіні? электр ?оз?аушы к?ші ЕБ ж?не оны? ішкі кедергісі RБІ, тарма? кедергісі R = 4 Ом бол?анды?ы ток к?ші I. Тарма? энергия кµзіні? ?ыспа?тарына ?осыл?ан ЕБ = 20 В RБІ = 4 Ом I = 2,5 А ЕБ = 10 В RБІ = 6 Ом

I = 2 А RБІ = 2 Ом

I = 3 А 267. Балама энергия козіні? параметрлерін аны?тау ?шін бос ж?ріс т?жірибесі UБЖ = 20 B, ?ыс?а т?йы?талу т?жірибесі I?Т = 5 А ж?ргізілген. Балама энергия козіні? электр ?оз?аушы к?ші ЕБ ж?не оны? ішкі кедергісі RБІ, тарма? кедергісі R = 6 Ом бол?анды?ы ток к?ші I. Тарма? энергия кµзіні? ?ыспа?тарына ?осыл?ан I = 2,5 А

ЕБ = 20 В

RБІ = 4 Ом ЕБ = 10 В RБІ = 6 Ом

I = 2 А RБІ = 2 Ом

I = 3 А 268. Балама энергия козіні? параметрлерін аны?тау ?шін бос ж?ріс т?жірибесі UБЖ = 20 B, ?ыс?а т?йы?талу т?жірибесі I?Т = 5 А ж?ргізілген. Бос ж?ріс кернеуін UБЖ, балама энергия кµзіні? ішкі кедергісін RБІ, тарма? ?уаты максималды бол?анда?ы тарма? кедергісін R UБЖ = 20 B RБІ = 4 Ом

R = 4 Ом UБЖ = 10 B RБІ = 6 Ом R = 6 Ом RБІ = 5 Ом

R = 8 Ом 269. Балама энергия козіні? параметрлерін аны?тау ?шін бос ж?ріс т?жірибесі UБЖ = 20 B, ?ыс?а т?йы?талу т?жірибесі I?Т = 5 А ж?ргізілген. Балама энергия кµзіні? ішкі кедергісін RБІ, тарма? ?уаты максималды ж?не оны? м?ні Pmax бол?анда?ы тарма? кедергісін R Pmax = 25 Вт RБІ = 4 Ом R = 4 Ом Pmax = 50 Вт RБІ = 6 Ом R = 6 Ом RБІ = 5 Ом

Pmax = 10 Вт

270. Кедергi r = 50 Ом, и сыйымдылы? С = 79, 62 мкФ параллель жал?ан?анып айнымалы то? тізбегіне f = 50 Гц. - жиілігімен то? ??шіні? жийілігімен ?осылды. Тізбекті? ?ткізгіштіктері: bс- сиымдылы?ты?, g- ативті, y- толы? g = 0,02 См bС = 0,025 См y = 0,032 См y = 0,028 См bС = 0,02 См g = 0,025 См y = 0,042 См

bС = 0,03 См

271. Кедергi r = 30 Ом, индуктивтілік L кедергісі xL=40Ом тізбектей жал?ан?ан айнымалы то? тізбегіне U=120B - кернеуімен ?осылды. Тізбекті? ?рекеттік то?ы: I: кедергісі Ir; индуктивтілігі IL IL = 3 A I = 5 А Ir = 4 A IL = 4 A Ur = 24 В I = 7 А I = 2,5 А Ir = 1,5 A 272. Кедергi r = 30 Ом, и индуктивтілік L кедергісі xL = 40 Ом параллель жал?ан?анып айнымалы то? тізбегіне U = 120 B - кернеуімен ?осылды. ?уат активті-Р реактивті Q толы? S Q = 360 Вар Р = 480 Вт S .= 600 ВА Q = - 360 Вар Р = 500 Вт Q = 400 Вар S .= 450 ВА Р = 200 Вт 273. Э?К ?згеру за?дылы?ы e(t)=141•sin(314•t - 300) B. Амплитудасы Em, токты? ?рекеттік м?ні E, Э?К лездік м?ні e егер t = 0 Em = 141 B E = 100 B e = -70,5 B e = 100 B E = 70,5 B Em = 100 B E = 141 B e = 50 B 274. Э?К ?згеру за?дылы?ы e(t) = 141•sin(157•t + 300) B. Жиілік f, периоды Т, Э?К лездік м?ні e егер t = 0 f = 25 Гц T = 40 мc e = 70,5 B e = -70,5 B f = 100 Гц f = 50 Гц T = 20 мc

e = 50 B 275. Тізбекті? ?ыспаларында?ы кернеуді? ?згеру за?ы u(t) = 141•sin (314•t + 300) B, ж?не тізбекті? тарма?талма?ан б?лігіндегі токты? ?згеру за?дылы?ы i(t) = 7.07•sin(314•t) A. Тізбекті? активті Р, реактивті Q ж?не толы? S ?уаттыры S = 500 ВА Р = 250 Вт Q = 433 ВАр S = 400 ВА Q = - 500 ВАр Р = 300 Вт Р = 500 Вт Q = 0

276. r = 100 Ом кедергісі синусоидалды ток тізбегіне ?осыл?ан. Активті кедергіні? м?ні келесі жиіліктер ?шін: f1 = 0 (r1); f2 = 50 Гц (r2); f3 = 100 Гц (r3) r1= 100 Ом

r2= 100 Ом r3= 100 Ом r2= 90 Ом r3= 90 Ом r1= 0 r2= 50 Ом r3= 200 Ом

Показать полностью… https://vk.com/doc275461281_451991700
9 Мб, 16 октября 2017 в 19:48 - Россия, Москва, ЭЭИ, 2017 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении