Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 086077 из ЭЭИ

Тест с?ра?тары

{П?ні}= "Математика-1"

{Тілі}=kz {Авторы}- Шілдебаева Г.К.

Топ НГД - 17 СПО ?аза? тобы,ЭЭ,РТ-17 ?/т

Екінші ретті аны?тауышты ашы?ыз

?шінші ретті аны?тауышты ашыныз

Егер аны?тауышты? екі жолын алмастырса, аны?тауыш м?ні

Егер ?андай да бір жолыны? элементтерін санына к?бейтсе, аны?тауыш м?ні

Егер аны?таушты? екі жаты? жолдарыны? с?йкес элементтері те? болса, онда аны?таушты? м?ні

Егер -ші ретті аны?тауштын ?андай да бір жаты? жолына бас?а жаты? жолды? с?йкес элементтерін -?а к?бейтіп ?осса?, онда аны?таушты? м?ні

Егер аны?тауышты? бір жаты? жолы нольдік элементтерден т?рса, онда оны? м?ні

Егер аны?тауышты? екі ба?аны? орындарын аустырса?, онда оны? м?ні

Егер аны?таушты? ?айсібір жолыны? элементтеріні? орта? к?бейткіші бар болса, онда

‹variant › оны аны?тауышты? алдына шы?ару?а болады

Егер аны?тауышты? екі ба?анасыны? с?йкес элементтері те? болса, онда ол

Егер аны?тауышты? элементіні? миноры болса, онда осы элементті? алгебралы? толы?тауышы мына?ан те?

Аны?тауышты есепте

Аны?тауышты есепте

Аны?тауышты есепте

Аны?тауышты есепте

Те?деуді шеші?із

Те?деуді шеш

аны?тауышты? А23 алгебралы? толы?тауышын тап

аны?тауышты? А32 алгебралы? толы?тауышын тап

аны?тауышты? А12 алгебралы? толы?тауышын тап

аны?тауышты? А23 алгебралы? толы?тауышын тап

аны?тауышты? А31 алгебралы? толы?тауышын тап

аны?тауышын есептеу

аны?тауышын табу

матрицасы аны?тауышы? табу

-ретті квадрат матрицасы бірлік матрица делінеді, егерде

матрицасын санына ??бейту ?шін мыналар ?ажет:

Бірлік матрицаны к?рсет

Егер матрицасыны? аны?таушы н?лге те? емес болса, онда матрица?а кері матрица мына формуламен есептеледі

А(2;0;1) В(4;3;2) н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зуді? те?деуін жазы?ыз:

А= матрица берілген. Табу керек 3А

АВ тап, м?нда?ы ;

А*В тап, м?нда?ы ;

, н?ктелері берілген. АВ кесіндісіні? ортасыны? координаталарын табы?ыз:

ж?не н?ктелеріні? ара?ашы?ты?ын табы?ыз.

Бір н?ктеден ?тетін т?зулер жиыны .... деп аталады

ж?не н?ктелеріні? ара ?ашы?ты?ын есептейтін формуланы к?рсет:

А*В тап, м?нда?ы;

т?ріндегі те?деу ?андай ?исы?ты аны?тайды-?

матрицасы матрицасыны? кері матрицасы болып табылады.

Мына т?жырымдарды? ?айсысы ?ате:

матрицасыны? кері матрицасын тап:

матрицасыны? кері матрицасын тап:

матрицасыны? кері матрицасын тап:

Ше?берді? те?деуі берілген: . Ше?берді? центріні? координаталарын к?рсеті?дер.

туындысын есепте.

, н?ктелері берілген. АВ кесіндісіні? ортасыны? координаталарын табы?ыз:

векторлары берілген. Осы векторларды? арасында?ы б?рышты? косинусы неге те??

Біртекті те?деулер ж?йесін шеш .

ж?йесін шешу

, н?ктелері берілген, векторын тап

н?ктелері берілген, + векторын тап

Егер , болса,онда оларды? ?осындысы т?мендегідей болады

=(0;3;1) =(1;-2;1)векторлары берілген -ны тап

А (1,0,0), В (3,4,5),С(1,3,5) н?ктелері берілсе, онда АВ+ВС векторын тап

А(1;0;1) В(0;2;1) С(1;-1;0) болса, АВ+ВС векторын тап

Егер болса, векторыны? координатасын табу

Екі вектор коллинеар болса, онда т?мендегі шарт орындалатын

саны табылады.

Егер , болса,онда

ж?не векторларыны? арасында?ы б?рышты? косинусы неге те??

, табу керек:

векторыны? ?зынды?ын табы?ыз:

ж?не , векторы координаталы? осьтермен с?йір б?рыш жасайды, м?нда?ы , . Векторды? координаталарын табу

, векторларыны? арасында?ы б?рышты тап

Векторларды? векторлы? к?бейтіндісі xбылай ?рнектеледі

Векторларды? скаляр к?бейтіндісі

векторларыны? ?осындысыны? векторына скаляр к?бейтіндісі мына?ан те?:

мен векторларыны? коллинеарлы? белгісіні? ?ажетті жєне жеткілікті шартын к?рсет:

мен векторларыны? векторлы? к?бейтіндісіні? мынадай ?асиеті бар:

Векторлар коллинеар болады егер,олар:

векторыны? ?зынды?ын табу, м?нда?ы ж?не векторлары б?рыш жасайды: ,.

, векторлары берілген, векторлы? к?бейтіндісін табу

егер ,болса, к?бейтіндісін тап:

Егер векторлар компланар емес болса,онда мына шарт орындалады:

векторларыны? аралас к?бейтіндісін тап

векторларыны? компланар болуыны? ?ажетті ж?не жеткілікті шартын к?рсет

Векторлар компланар болады ,егер

болса, , есепте

Егер т?белері О(1,1,2), А(2,3,-1), В(2,-2,4), С(-1,1,3) болса, тетраэдр к?лемін тап:

?исы?ы те?деуін канонды? т?рге келтіру

те?деуімен берілген ?исы? т?рін табу

ж?не н?ктелеріні? ара ?ашы?ты?ы мына формуламен табылады

?штары А(-1; 2; 4) ж?не В(5; 2; -6) болатын кесіндіні ?а? б?летін С н?ктесіні? координаттары

А (2;3;1), В (0;1;2),| АВ| - ?

Егер болса, -ны табу

Екі н?ктені? ?ашы?ты?ы мына формуламен аны?талады

Б?рышты? коэффициентi ж?не н?ктесi ар?ылы ?тетiн т?зудi? те?деуi

жєне н?ктелерi ар?ылы ?тетiн т?зудi? те?деуi

ж?не т?зулеріні? перпендикулярлы? белгiсi

Егер Д=0,онда Ах+Ву+С z+Д=0 жазы?ты?ы

2х + 3у - 4z + 1 = 0 жазы?ты?ыны? нормаль векторын табы?ыз

те?деуімен берілген екінші ретті сызы?ты? т?рін аны?тау

(1,5), (-4,0) ж?не (4,-4) н?ктелері ар?ылы ?тетін ше?берді? С центрі мен радиусын табу

эллипсіні? фокустарыны? ара ?ашы?ты?ын табу

Жарты осьтері ж?не центрi н?ктесiнде болатын эллипстi? те?деуiн жазы?ыздар

гиперболасыны? фокустарыны? ара ?ашы?ты?ын табу

Параболаны? те?деуiн аны?та?ыздар

Параболаны? канонды? те?деуiн к?рсетi?iз

туындысын тап.

туындысын тап.

туындысын тап.

A ж?не B = матрицалары берілген. к?бейтіндісін табы?ыз.

А ж?не В= матрицалары берілген. к?бейтіндісін табы?ыз:

А ж?не В= матрицалары берілген. к?бейтіндісін табы?ыз:

Матрицаны матрица?а к?бейткенде ?андай за? орындалмайды?

ж?не матрицалары берілген. Матрицаларды ?осуды орында?ыз:

ж?не матрицалары берілген. Матрицаларды ?осуды орында?ыз:

туындысын тап.

туындысын тап.

туындысын тап.

функциясыны? берілген н?ктелердегі туындысыны? м?ндерін есепте?із: егер

те?сіздігі? шеш:

функциясыны? туындысын тап.

функциясыны? туындысын тап.

функциясыны? туындысын тап.

табы?ыз.

табы?ыз.

табы?ыз.

Табу керек:

функциясыны? туындысын табу керек.

табу керек.

табу керек.

табу керек.

Лопиталь ережесін ?олданып, есепте.

табу керек.

табу керек.

туындысын тап.

функциясыны? туындысын табу керек.

табу керек.

туындысын табу керек.

функциясыны? туындысын табу керек.

функциясыны? туындысын табу керек.

функциясыны? ?зіліс н?ктелерін табы?дар.

функциясыны? туындысын табы?дар.

функциясыны? туындысын есепте.

функциясыны? н?ктесінде дифференциалын есепте.

функциясыны? графигіні? вертикаль асимптoтасын тап.

функциясыны? туындысын есепте.

функциясыны? дифференциалын есепте.

Лопиталь ережесін ?олданып, шекті есепте.

Егер болса, б?рышты табы?дар.

функциясыны? туындысын есепте.

ай?ындалма?ан функцияны? туындысын тап.

табы?дар.

Лопиталь ережесін ?олданып шегін есепте?дер.

Эллипсті? канонды? те?деуін аны?та.

Гиперболаны? канонды? те?деуін аны?та.

векторларыны? аралас к?бейтіндісін табы?дар.

Сфераны? радиусы , ал центрі координаталар бас н?ктесінде, cфераны? те?деуін жазы?дар.

парабола те?деуіні? т?бесіні? координатасын табы?дар.

шегін есепте.

туындысын есепте.

функциясыны? туындысы деп:

шекті тап:

шекті тап:

функциясыны? аны?талу облысы:

Екінші тамаша шекті? те?деуін тап?

-? -? функциясыны? н?ктесіндегі жанамасыны? те?деуі.

функциясыны? дифференциалын тап.

, -?

Лопиталь ережесін ?андай аны?талма?анды?тарды ашу?а ?олданады?

Шекті есепте?дер .

, . Табу керек .

ж?не н?ктелеріні? ара ?ашы?ты?ын табу керек.

те?деуді шеш

. Табу керек .

шекті тап

ай?ындалма?ан функцияны? туындысы.

функциясыны? туындысын тап.

табы?дар.

табы?ыз.

табы?ыз.

Табу керек:

функциясыны? туындысын табу керек.

табу керек.

табу керек.

Лопиталь ережесін ?олданып, есепте.

табу керек.

табу керек.

туындысын тап.

, н?ктелері берілген. АВ кесіндісіні? ортасыны? координаталарын табы?ыз:

табу керек.

туындысын табу керек.

ж?не берілген. векторыны? координаталарын табы?дар:

функциясыны? туындысын табу керек.

функциясыны? ?зіліс н?ктелерін табы?дар.

функциясыны? туындысын табы?дар.

функциясыны? туындысын табы?дар:

функциясыны? н?ктесінде дифференциалын есепте.

функциясыны? графигіні? вертикаль асимптотасын тап.

функциясыны? туындысын табы?дар:

функциясыны? дифференциалын есепте.

Лопиталь ережесін ?олданып, шекті есепте.

Егер болса, б?рышты табы?дар.

функциясыны? екінші ретті туындысын табы?ыз.

табы?дар.

Ше?берді? канонды? те?деуін аны?та.

Гиперболаны? те?деуін аны?та.

векторларыны? аралас к?бейтіндісін табы?дар.

Сфераны? радиусы , ал центрі координаталар бас н?ктесінде. Сфераны? те?деуін жазы?дар.

парабола те?деуіні? т?бесіні? координатасын табы?дар.

шегін есепте.

туындысын есепте.

Жазы?ты?ты? жалпы те?деуі.

Екінші ретті аны?тауышты есепте

Ж?йені матрицалы? т?рде жаз.

САТЖ-ны матрицалы? ?діспен шешуді? формуласы.

Векторды? скаляр к?бейтіндісіні? ?асиетін тап.

Жазы?ты?ты? нормаль те?деуін жаз.

Эллипсті? канонды? те?деуін тап

ж?не ?осындысын тап.

; тап; =?

;

A ж?не B = матрицалары берілген. к?бейтіндісін табы?ыз.

, ж?не н?ктелеріні? ара ?ашы?ты?ын есептейтін формуланы к?рсет:

Те?деуді шеші?дер

векторды? ?зынды?ын есепте?дер.

Лопиталь ережесін ?олданып, есепте.

туындысын тап.

те?деуі ?андай ?исы?ты к?рсетеді?

те?деуі ?андай ?исы?ты к?рсетеді?

шегін табы?ыздар.

те?деуі бойынша ше?берді? центрі мен радиусын табу керек.

функциясыны? туындысын табы?ыз:

туындысы неге те??

Лопиталь ережесін ?олдан .

ж?не н?ктелерінен ?тетін т?зуді? те?деуін жазу керек.

Екі н?кте ар?ылы ?тетін т?зуді? те?деуі.

Бірінші тамаша шек.

шекті есепте

Екі векторды? скалярлы? к?бейтіндісі

. Табу керек .

туындысы неге те??

Аны?тауышты есепте:

Аны?тауышты есепте:

ж?не н?ктелерінен ?тетін т?зу те?деуін табу керек.

ж?не т?зулері перпендикуляр ма?

функциясыны? туындысын табы?ыз:

интегралы неге те? ?

ж?не векторларыны? скаляр к?бейтіндісін табы?ыз.

векторларыны? скаляр к?бейтіндісін табы?ыз.

векторыны? ?зынды?ын табы?ыз.

Екі т?зу ж?не арасында?ы б?рышты табы?ыз.

Екі т?зу ж?не арасында?ы б?рышты табы?ыз.

Мына жазы?ты?тарды? арасында?ы б?рышты табы?ыздар.

н?ктесінен жазы?ты??а дейінгі ?ашы?ты?ты табы?ыз

Шекті табы?ыз

Шекті табы?ыз

шекті табы?ыз.

шекті табы?ыз.

Шекті табы?ыз

шекті табы?ыз

шекті табы?ыздар.

Шекті табы?ыз

шекті табы?ыз.

Егер болса -ті табы?ыз.

функциясыны? туындысын табы?ыз.

Лопиталь ережесін пайдаланып шегін табы?ыз.

Ше?берді? те?деуі берілген: . Ше?берді? центріні? координаталарын к?рсеті?дер.

тап, егер

аны?тауышыны? м?ні неге те??

-матрицасыны? аны?тауышын есепте:

функциясыны? туындысын табы?дар:

т?зуіні? те?деуін нормалді т?рге келтірі?дер:

аны?тауышы берілген. Аны?тауышты есепте?із:

шегін есепте:

ж?не н?ктелеріні? ара?ашы?ты?ын табы?ыз.

ж?не берілген. векторыны? координаталарын табы?дар:

ж?не векторларыны? арасында?ы б?рышы . -ны табы?дар:

функциясыны? туындысын табы?дар:

берілген. есептеп тап.

ж?не матрицалары берілген. матрицасын табы?дар:

функциясыны? екінші ретті туындысын табы?ыз.

Функцияны? шегін есепте: :

ж?не н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зу те?деуін жазу керек:

табу керек.

ж?не н?ктелеріні? ара?ашы?ты?ын табу керек:

функциясыны? туындысын табу керек.

табу керек.

Тік б?рышты координаталар ж?йесінде те?деуімен:

ше?беріні? те?деуі берілген. Оны? центріні? координаталарын к?рсеті?дер:

векторларыны? аралас к?бейтіндісін табу керек.

Функция туындысыны? аны?тамасын к?рсету керек.

ше?беріні? те?деуі берілген. Оны? центріні? координаталарын к?рсеті?дер:

ж?не н?ктелері берілген. кесіндісін ортасынан б?летін н?ктесіні? координаталарын аны?тайтын формулаларды к?рсеті?із.

н?ктесі берілген ж?не т?зуді? те?деуі берілген. н?ктесі ар?ылы ?тетін т?зуге параллель т?зуді? те?деуін жазы?ыз:

туындысын есепте.

туындысын есепте.

н?ктесі ар?ылы ?тетін ж?не векторына перпендикуляр болатын жазы?ты?ты? те?деуін жазы?дар:

векторларыны? векторлы? к?бейтіндісі те?:

ж?не н?ктелері берілген. векторыны? координаталарын к?рсеті?дер:

Егер матрицасыны? кері матрицасы болса, онда оны табы?ыз:

н?ктесінен т?зуіне дейінгі ?ашы?ты?ты аны?тау:

Бір т?зуді? немесе параллель т?зулерді? бойында жататын векторлар ?алай аталады:

жазы?ты?ыны? те?деуі берілген. Осы жазы?ты??а перпендикуляр болатын векторды табы?дар:

те?деуі ж?не бол?анда мына жазы?ты?ты аны?тайды:

Берілген сызы?ты те?деулер ж?йесін шешу ар?ылы айнымалыны? м?нін табы?дар.

н?ктесінен жазы?ты?ына дейінгі ?ашы?ты?ты табу керек.

аны?тауышты? А21 алгебралы? толы?тауышын тап

Шекті есепте?дер .

Ай?ындалма?ан функцияны? туындысын тап.

Сфераны? радиусы , ал центрі координаталар бас н?ктесінде. Сфераны? те?деуін жазы?дар.

парабола те?деуіні? т?бесіні? координатасын табы?дар.

шегін есепте.

Аны?тауышты есепте

те?деуі ж?не бол?анда мына жазы?ты?ты аны?тайды:

функциясыны? толы? дифференциалын табу керек.

Те?деуді шеш

ж?не н?ктелерінен ?тетін т?зуді? те?деуін жазу керек.

(1,5), (-4,0) ж?не (4,-4) н?ктелері ар?ылы ?тетін ше?берді? С центрі мен радиусын табу

-?

Жарты осьтері ж?не центрi н?ктесiнде болатын эллипстi? те?деуiн жазы?ыздар

, болатын эллипсті? те?деуін ??ры?дар:

Параболаны? те?деуiн аны?та?ыздар

-? Екінші ретті аны?тауышты есепте

туындысын тап.

функциясыны? туындысы деп:

шекті тап:

шекті тап:

н?ктесі берілген ж?не т?зуді? те?деуі берілген. н?ктесі ар?ылы ?тетін т?зуге параллель т?зуді? те?деуін жазы?ыз:

Т?ра?ты шама туындысы неге те??

ж?не н?ктелері берілген. кесіндісін ортасынан б?летін н?ктесіні? координаталарын аны?тайтын формулаларды к?рсеті?із.

векторыны? ?зынды?ын табу, м?нда?ы ж?не векторлары б?рыш жасайды: ,.

, векторлары берілген, векторлы? к?бейтіндісін табу

егер ,болса, к?бейтіндісін тап:

Егер векторлар компланар болса,онда мына шарт орындалады:

туындысын есепте.

ж?не т?зулеріні? параллелді? белгiсi

ж?не н?ктелері берілген. векторыны? координаталарын к?рсеті?дер:

2х + 3у - 4z + 1 = 0 жазы?ты?ыны? нормаль векторын табы?ыз

те?деуімен берілген екінші ретті сызы?ты? т?рін аны?тау

(1,5), (-4,0) ж?не (4,-4) н?ктелері ар?ылы ?тетін ше?берді? С центрі мен радиусын табу

Бір т?зуді? немесе параллель т?зулерді? бойында жататын векторлар ?алай аталады:

Жарты осьтері ж?не центрi н?ктесiнде болатын эллипстi? те?деуiн жазы?ыздар

гиперболасыны? фокустарыны? ара ?ашы?ты?ын табу

Дифференциалданатын функцияны? н?ктеде экстремум болуыны? ?ажетті шарты.:

Параболаны? канонды? те?деуiн к?рсетi?iз

Шекті табу керек .

туындысын тап.

‹question1› т?зуіні? те?деуін нормалді т?рге келтірі?дер:

функциясыны? туындысын табу керек.

,н?ктелері берілген, векторын тап

н?ктелері берілген, + векторын тап

Егер , болса,онда оларды? ?осындысы т?мендегідей болады

=(0;3;1) =(1;-2;1)векторлары берілген. -ны тап

табу керек.

т?ріндегі те?деу ?андай ?исы?ты аны?тайды?

тап, егер

векторлары берілген. Осы векторларды? арасында?ы б?рышты? косинусы неге те??

болса, функциясыны? туындысы неге те??

Показать полностью… https://vk.com/doc436152020_451667495
1 008 Кб, 5 октября 2017 в 9:09 - Россия, Москва, ЭЭИ, 2017 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении