Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 086078 из ЭЭИ

№7 ЗЕРТХАНАЛЫ? Ж?МЫС

?ШФАЗАЛЫ ЕКІ ОРАМДЫ ТРАНСФОРМАТОРДЫ?

ЖАЛ?АНУ ТОПТАРЫН ЗЕРТТЕУ

Ж?мысты? ма?саты: ?шфазалы? екі орамды трансформатор бойынша негізгі теориялы? ма?л?маттарды бекітіп, студенттерді? экспериметтік зерттеуді ?здігінен орындау да?дыларын дарыту ж?не осыларды? негізінде трансформаторда болып жат?ан процестерді талдау ?абілетін дамыту

Блокты аппаратураларды? тізімі:

Кесте 8.1

Белгіленуі Аталуы Т?рі Параметрлері G1 ?шфазалы? ?орек к?зі 201.2 ~ 400 В / 16 А А1, А2 ?шфазалы? трансформатор тобы 347.1 3?80 В?А;

230 В/242,235, 230, 226, 220, 133 В А3 ?лшеуіш трансформатор то?ы мен кернеу блогы 401.1 600В/3В ?ш кернеу трансформаторы; 0,3А/3В ?ш то? трансформаторы А4 Коннектор 330 8 аналог. диф кіріс; 8 санды? кіріс/шы?ыс А5 Компьютер 550 Windows XP

Блокты электрлік схеманы? сипаты:

А1 ?ш бірфазалы? трансформатор блогы ?шфазалы? трансформатор ретінде орамалары Y/Y жал?аныл?ан. Y жал?аныл?ан бірінші реттік орамаларды? шы?ысы G1 ?орек к?зіні? "L1", "L2" ж?не "L3" ?яшы?тарына ?осыл?ан.

А2 екі кернеу трансформатор блогыны? бірінші реттік орамалары, сыналатын трансформаторды? аттас сызы?ты? кернеулері (Y, ?) бірінші ж?не екінші реттік ораманы? ?яшы?тарымен жал?ануы ?ажет. Кернеу трансформаторыны? екінші реттік орамалары А4 компьютерді? платасына тіркелген коннекторды? АСН0-АСН8 ж?не АСН1-АСН9 дифференциалды аналогты? кірісіне ?осыл?ан.

Сурет 8.1 Орамалар тобы Y/Y жал?аныл?ан ?шфазалы? трансформаторды?

блокты электрлік схемасы

Т?жірибені орындау н?с?ауы:

8.1 суреттегі схема ж?не пайдаланатын блоктарды? ?ор?аныс жерлендіргіштері ?шфазалы? ?орек к?зіні? "РЕ" жерлендіргішімен тізбектей жал?анады.

А4 компьютерді ж?мыс жа?дайына келтіріп ж?не "Многоканальный записывающий осциллограф" ба?дарламасын іске ?осамыз. G1 ?орек к?зін ?орек к?зіне ?осып, 2 секундтан кейін ажыратамыз.

Ба?дарлама са?та?ан н?тижені пайдаланып, фазалы? кернеулерді? ы?ысу б?рыштарын аны?тау ар?ылы, ?шфазалы? трансформатор орамасыны? жал?ану топтарын табу ?ажет. М?селен, орамалары Y/Y жал?аныл?ан ж?не ба?дарламада тіркелген бірінші реттік ораманы? фазалы? кернеуі мен с?йкесінше екінші реттік ораманы? фазалы? кернеуі арасында?ы ы?ысу б?рышы 00 град?а те?, я?ни, жал?ануы 12-шы топ?а с?йкес:

Сурет 8.2 Трансформатор орамасыны? жал?ану тобы ж?не

шы?паларыны? маркіленуі

Сурет 8.3 Трансформаторды? жал?ану схемасыны? топографиялы? диаграммасы

2

2

Показать полностью… https://vk.com/doc275461281_451313341
293 Кб, 3 октября 2017 в 14:51 - Россия, Москва, ЭЭИ, 2017 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении