Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 086079 из ЭЭИ

№6 ЗЕРТХАНАЛЫ? Ж?МЫС

1. ПАРАЛЛЕЛЬ ?ОСЫЛ?АН БІРФАЗАЛЫ ТРАНСФОРМАТОРЛАРДЫ? ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІНІ? ТЕ?СІЗДІГІНЕН БОЛАТЫН ТЕ?ЕСТІРУШІ ТО?ТЫ ЗЕРТТЕУ

Ж?мысты? ма?саты: Бірфазалы? екі орамды трансформатор бойынша негізгі теориялы? ма?л?маттарды бекітіп, студенттерді? экспериметтік зерттеуді ?здігінен орындау да?дыларын дарыту ж?не осыларды? негізінде трансформаторда болып жат?ан процестерді талдау ?абілетін дамыту

Ж?ктемесі бар торап?а параллель ?осыл?ан трансформаторларды? трансформациялау коэффициенттеріні? те?еспеуінен болатын те?естіруші то?ты т?жірибелік жолмен аны?тау ж?мысын орындау

Блокты аппаратураларды? тізімі:

Кесте 7.1

Белгіленуі Аталуы Т?рі Параметрлері G1 ?шфазалы? ?орек к?зі 201.2 ~ 400 В / 16 А А2, А7 ?шфазалы? трансформатор тобы 347.1 3?80 В?А;

230 В/242,235, 230, 226, 220, 133, 127 В А1 Реттелетін автотрансформатор 318.1 ~ 0...240 В / 2 А А10 Активті ж?ктеме 306.1 220 В / 3?0...50 Вт; Р1 Мультиметрлер блогы 508.2 3 мультиметр

0...1000 В / 0...10 А / 0...20 МОм Р2 ?уаттарды ?лшеуіш 507.2 15; 60; 150; 300; 600 В / 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 А.

Блокты электрлік схеманы? сипаты:

А2 ж?не А7 бірінші реттік орамасы Y жал?аныл?ан екі орамды ?шфазалы? трансформаторды? бірфазасына параллельдік ж?мыс?а А10 активті ж?ктемесі ?осыл?ан.

Р1 мультиметрлер блогы к?мегімен параллель ?осыл?ан трансформаторды? ж?ктеме то?тары ба?ыланады.

Т?жірибені орындау н?с?ауы:

Алдымен зертханалы? стендте G1 ?орек к?зіні? жо?ты?ын аны?тап, 7.1 суреттегі схема жиналады. Пайдаланатын блоктарды? ?ор?аныс жерлендіргіштері G1 ?орек к?зіні? "РЕ" жерлендіргішімен тізбектей жал?анады.

А2 ж?не А7 блоктарды? номиналды кернеу ауыстырып-?ос?ыштарымен трансформаторларды? трансформациялы? коэффициенттерін, м?селен, с?йкесінше 230/230 ж?не 230/220 В-?а (230/220 ж?не 230/220 екінші жа?дайда) ж?не фазада?ы А10 активті ж?ктемені 30% -?а те? орнатылады.

G1 ?орек к?зін ?осып, Р2 амперметрлермен параллель бір фазалы? трансформаторларды? кезегімен екі жа?дайда?ы I1 ж?не I2 ж?ктемелер то?тары ?лшеніп, 7.2 кестеге т?сіріледі.

Кесте 7.2

Бірінші ж?не екінші реттік орама кернеулері UН Ж?ктеме то?тары Екі жа?дайда?ы те?естіруші то? Іу І жа?дайда 230/230 В I1, А 230/220 В I2, А ІІ жа?дайда 230/220 В I1, А 230/220 В I2, А

Сурет 7.1 - Активті ж?ктемені екі ?шфазалы?

трансформаторды? бір фазасына параллель ?осу схемасы

Т?жірибені ая?та?ан со?, G1 ?орек к?зін ажыратып, формула бойынша параллель ?осыл?ан бірфазалы? трансформаторды? трансформациялау коэффициенттеріні? те?еспеуінен болатын те?естіруші то? аны?талады:

, А

Аны?тал?ан те?естіруші то?тар?а байланысты т?жырым жасалады:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. БІРФАЗАЛЫ ТРАНСФОРМАТОРДЫ? ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ КОЭФФИЦИЕНТІН АНЫ?ТАУ

Блокты электрлік схеманы? сипаты:

А1 автотрансформатор ?ндірістік жиіліктегі синусоидты кернеу к?зін реттеу ?шін ?олданылады.

А2 ?шфазалы? трансформатор тобыны? бірфазалы? трансформаторды? бірі, м?селен А фазасы сыналатын трансформатор болып табылады.

Р1 мультиметрлер блогы к?мегімен параллель ?осыл?ан трансформаторды? ж?ктеме то?тары ба?ыланады.

Сурет 7.2 -Екі орамды ?шфазалы? трансформаторды? бір фазасында?ы трансформация коэффициентін аны?тау?а арнал?ан блокты? электр схемасы

Т?жірибені орындау н?с?ауы:

7.2 суреттегі схеманы жинап, пайдаланатын блоктарды? ?ор?аныс жерлендіргіштері А1 автотрансформаторды? "РЕ" жерлендіргішімен тізбектей жал?анады.

А2 бірфазалы? трансформаторы? екінші реттік номиналды кернеуі 133 В-?а орнатып, А1 автортрансформаторды баяу ?згерту ар?ылы, оны? шы?ысында?ы (сыналып жат?ан бір фазалы? трансформаторды? бірінші реттік орамасы шы?ысында?ы кернеу) U1ном кернеу 220 В-?а (кезегімен 225 В, 230 В) те? орнатылады.

Сыналатын бір фазалы? трансформаторды? екінші реттік орама шы?ысында?ы U2ном кернеуді 133, 220, 225, 230, 235, 240, 245 В-?а ?згерту ар?ылы вольтметрден алын?ан U1 ж?не U2 кернеу к?рсеткіштерін 7.3-7.4 кестеге т?сіріледі.

7.3-кесте ?лшенген ж?не аны?тал?ан шамалар

U1,В 230 U2,В Kтр

Т?жірибені ая?та?ан со?, ?орек к?зін ажыратып, формула бойынша бір фазалы? трансформаторды? трансформация коэффициенті аны?талады:

Орындал?ан т?жірибеге т?жырым жасалады:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ОРАМАЛАРДЫ? ЖАЛ?АНУ ТОБЫ ?РТ?РЛІ ?ШФАЗАЛЫ ТРАНСФОРМАТОРЛАРДЫ? Р??САТ ЕТІЛМЕЙТІН ПАРАЛЛЕЛЬ Ж?МЫСЫН ЗЕРТТЕУ

Блокты электрлік схеманы? сипаты:

Т1 ж?не Т2 екі орамды ?шфазалы? трансформаторларды? орамалар тобы Y/Y-0 ж?не Y/?-11 жал?аныл?ан. Оларды? "А", "В" ж?не "С" аттас шы?ыстары G1 ?орек к?зіні? "L1", "L2" ж?не "L3" желілеріне ?осыл?ан. Трансформаторды? аттас "а" ж?не "b" шы?ыстары бір-бірімен вольтметрлермен т?йы?тал?ан. "с" шы?ыстары бір-бірімен тікелей жал?аныл?ан.

Т?жірибені орындау н?с?ауы:

8.4 суреттегі схеманы жинап, пайдаланатын блоктарды? ?ор?аныс жерлендіргіштері ?шфазалы? ?орек к?зіні? "РЕ" жерлендіргішімен тізбектей жал?анады.

Т1 ж?не Т2 ?шфазалы? трансформаторды? ауыстырып ?ос?ыштарымен номиналды екінші кернеулерін, с?йкесінше 133 В ж?не 230 В-?а орнатылады.

G1 ?орек к?зін ?осып, Р1.1 ж?не Р1.2 вольтметрлерді? к?мегімен U1 ж?не U2 кернеулері ?лшенеді.

G1 ?орек к?зін ажыратып, формула бойынша ораманы? жал?ану топтарыны? алын?ан н?тижелері бар сынап жат?ан ?шфазалы? трансформаторды? параллель ж?мыс?а ?осыл?ан кездегі те?естіруші то?ты? IУ (трансформаторды? IН номиналды то?ына ?атынасы бойынша) еселігі есептеледі:

немесе IУ / IН = ? U1?100 / (2? 230?UК),

м?нда uк -трансформаторды? ?ыс?а т?йы?талу кернеуі, % (7-ші зертханалы? ж?мыста аны?тал?ан м?н);

Сурет 8.4 Екі ?шфазалы? екі орамды трансформаторды параллель торап?а ж?ктемесіз ?осуды? электрлік схемасы

К?тілген те?естіруші то? еселігіні? шамасы бойынша, орамаларыны? т?рлі жал?ану тобы бар трансформаторды? параллельді ж?мысыны? жіберілмейтіндігі туралы т?жырым жасалады.

Ба?ылау с?ра?тары

1. ?ш фазалы? трансформаторды? жал?ану тобы дегенді ?алай т?сінесіз?

2. ?ш фазалы? трансформатор орамасыны? жал?ану тобы ?алай аны?талады?

3. Компьютер бойынша ?ш фазалы? трансформатор орамасыны? жал?ану тобын ?алай аны?тайды?

4. ?андай ма?сат ?шін трансформаторды параллельді ж?мыс?а пайдаланады?

5. Трансформаторларды параллель ж?мыс?а ?осу шарттары ?андай?

6. Неліктен екінші реттік кернеулері бірдей, т?рлі жал?ану тобы бар трансформаторларды параллель ж?мыс?а ?осу р??сат етілмейді?

7. Трансформаторларды фазалау деген не, не ?шін ж?не ол ?алай орындалады?

8. Параллель ж?мыс жасайтын трансформаторларды? арасында?ы ж?ктемені? таралуы неге т?уелді?

2

1

Показать полностью… https://vk.com/doc275461281_451313338
389 Кб, 3 октября 2017 в 14:51 - Россия, Москва, ЭЭИ, 2017 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении