Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 086092 из ЭЭИ

2016-2017 о?у жылына "Математика 1" п?ні бойынша тест с?ра?тары

№ ?иынды? де?гейі С?ра?тар

A B C D E F G H 1. 1 Аны?тауышты есепте?із -1 Б?тін сан Теріс сан О? сан Рационал сан 3 5 9 2. 1 Аны?тауышты есепте?із 1 Б?тін сан Теріс сан 2 3 4 5 3. 1 Кері матрицаны табы?ыз 4. 1 Матрицаны? а12 элементіні? М12 минорын есепте?із -30 Теріс сан Б?тін сан О? сан 20 36 25 0 5. 1 Матрицаны транспонирле?із 6. 1 Егер А=, В= болса, А+В матрицасын табы?ыз. 7. 1 Егер А= болса, 3А матрицасын табы?ыз. 3* 8. Егер А=, В= болса, АВ к?бейтіндісін табы?ыз.

9. 1 Те?деулер ж?йесін шеші?із. (3;1;1)

(1;1;0) (1,1,1) (1;1;1) (2,2,2) 10. 1 Матрицаны? рангысын табы?ыз.

А= 2 О? сан Б?тін сан Теріс сан 1 0 3 4 11. 1 векторы берілген. Егер В(2;1) болса, А н?ктесіні? координаталарын табы?ыз. (5,2)

(1,1)

(0,2) (3,3) (5,4) 12. 1 векторыны? ?зынды?ын табы?ыз. 13. 1 (3;4) векторыны? ?зынды?ын табы?ыз. 5 Б?тін сан Теріс сан 25 7 1 9 14. 1 векторыны? ба?ыттауыш косинустарын табы?ыз. 15. 1 векторларыны? арасында?ы б?рышты табы?ыз.

16. 1 (3;-2) (2;-4) векторларыны? скаляр к?бейтіндісін табы?ыз 14 О? сан Б?тін сан Теріс сан 10 2 7 1 17. 1 векторларыны? векторлы? к?бейтіндісін табы?ыз

18. 1 векторларына т?р?ызыл?ан параллелограмм ауданын табы?дар.

60 160 360 19. 1 векторлары берілген. проекциясын табы?ыз. 3 О? сан Б?тін сан Теріс сан 10 20. 1 ж?не векторлары б?рыш жасайды.

?рнегін есепте?із. 13

49 49/2 13/2 7 21. 1 векторлары берілген. -ны? ?андай м?нінде . 5

-5 10 0 6 22. 1 Х-ті? ?андай м?нінде (х;2) и (1;-3) векторлары коллинеарлы ? -

- - - 10 5 -7 23. 1 y-ті? ?андай м?нінде (-4;6) и (2;у) векторлары коллинеарлы? -3

-

- 3 1 0 5 24. 1 2х+3у-6=0 т?зуі Ох осін ?андай н?ктеде ?иып ?теді? (3,0)

(0,0) (1,2) (4,5) (2,2) 25. 1 A(-1,3), B(4,-2) н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зу те?деуін жазы?ыз. х+y-2=0 х+y=2 y=-х-2 y=х+2 x-y-2=0 -x+y-2=0 х+y+2=0 x-y+2=0 26. 1 А(1;3), В(2;4) н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зу те?деуін жазы?ыз. х-у+2=0 х-y=-2 y=х+2 y=х-2 3х+у+2=0 3х+у=0 3х+у=4 х+у+1=0 27. 1 А(0;1), В(1;0) н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зу те?деуін жазы?ыз. x+у-1=0 х+y=1 y=-х-1 y=х+1 х-у+2=0 3х+у+2=0 3х+у=0 3х+у=4 28. 1 Координаталар басы ж?не А(-1;-8) н?ктесі ар?ылы ?тетін т?зу те?деуін жазы?ыз. у=8х

у-8х=0 3х+у=0 3х+у=4 х+у+1=0 у=2х 29. 1 Координаталар басы ж?не А(2;5) н?ктесі ар?ылы ?тетін т?зу те?деуін жазы?ыз. 5x-2y=0

5x=2y x+у-1=0 х-у+2=0 3х+у+2=0 у=2х 30. 1 у= т?зуіне параллель т?зуді? б?рышты? коэффициентін табы?ыз. 2/3

4/6

10/15 10/3 1/3 2 3 5 31. 1 у= т?зуіне перпендикуляр т?зуді? б?рышты? коэффициентін табы?ыз. 3

4 5 2 1 32. 1 М(2,-5), М(3,2) н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зуді? б?рышты? коэффициентін табы?ыз. 7

5 1/2 0 1 33. 1 А(-3,1),В(7,8) н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зуді? б?рышты? коэффициентін табы?ыз..

1/2 7 3 0 34. 1 3х+2у-1=0 т?зуіні? б?рышты? коэффициентін табы?ыз. к= к= к= к=13 к=15 к=10 к=9 к= 35. 1 Координат остерінен 3 ж?не 5 те? кесінді ?иып ?тетін т?зу те?деуін жазы?ыз. 36. 1 Шеткі н?ктелері А(3;2) ж?не В(12;8) н?ктелері болатын т?зу кесіндісі ?ш те? б?лікке б?лінген. Б?ліну н?ктелеріні? координаталарын аны?та?ыз. (6;4), (9;6)

(;4),

(9;) (6;), (9;6)

(6;4), (9;16) (0;4), (0;6) (6;0), (0;0) (1;1), (2;2) (4;4), (0;0) 37. 1 А(-1;5) н?ктесінен 4x+3y-5=0 т?зуіне дейінгі ?ашы?ты?ты табы?ыз. - 1 0 38. 1 А(2;3) н?ктесінен 3х+4у-3=0 т?зуіне дейінгі ?ашы?ты?ты табы?ыз. 3

39. 1 х-2у+3=0 т?зуі координат басынан ?андай ?ашы?ты?та орналас?ан. 12 8 2 4 40. 1 Берілген т?зулерді? ?айсысы у=-2х+7 т?зуіне параллель

а) у=2х+3,

б) у= - 2х-1,

в) у=-, г) у= г

у= а, б, в -дан бас?алары

а ,в, г - дан бас?алары а б в а, б 41. 1 Параллель т?зулерді к?рсеті?із.

а) 6х+у-3=0,

б) х-6у-3=0,

в) 12х+2у+7=0,

г) 6х-у+3=0 а, в

6х+у-3=0, 12х+2у+7=0,

6х+у=3, 12х+2у=-7

6х-у=3+х, 12х+2у=7+у а, г б, в б, г а, б 42. 1 Перпендикуляр т?зулерді к?рсеті?із.

а) х+у=0, б) 10х-6у+1=0,

в) у+1=0,

г) 3х+5у-9=0 б, г

10х-6у+1=0, 3х+5у-9=0

10х-6у=-1, 3х+5у=9

10х-1+6у=0, 3х+5у=9 а, в а, г б, в а, б 43.

1 2х-7у+14=0 т?зу те?деуін кесінділік те?деу т?ріне келтірі?із. 44. 2 у=-2х, у=3х+5 екі т?зу арасында?ы б?рышты табы?ыз. =1350 =50 =350 =550 =1050 45. 1 А(1;-2), берілген т?зу те?деуін жазы?ыз. 46. 2 М(4;-7) н?ктесі ар?ылы ?тетін Оу осіне параллель т?зу те?деуін жазы?ыз. х-4=0

х=4 х+0у-4=0

х+0у-7=0 5x-2y=0 x+у-1=0 х-у+2=0 х-у-5=0 47. 1 4x+3y-5=0 т?зуіні? нормалаушы к?бейткішін табы?ыз. 1 -1 48. 2 Егер нормальды? ?зынды?ы р=3 те?, ал оны? Ох осіні? о? ба?ытымен жасайтын б?рышы 450 те? болса, т?зуді? нормальды? те?деуін жазы?ыз. 49. 1 а-ны? ?андай м?нінде (a+3)x+ay+4=0 т?зуі абсцисса осіне параллель болады? -3

3 0 1 2 50. 1 а-ны? ?андай м?нінде (a+3)x+ay+4=0 т?зуі ордината осіне параллель болады? 0

-3 3 4 2 51. 3 Т?белері А(3;2), В(5;-2), С(1;0) болатын АВС ?шб?рышыны? ВМ медианасыны? те?деуін жазы?ыз. х+у-3=0 х+y=3 y=-х-3 y=х+3 52. 3 Р(-8;12) н?ктесіні? А(2;-3) ж?не В(-5;1) н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зуге т?сірілген проекциясын табы?ыз. (-12;5)

(;5)

(-12;) (12;-) (-2;-5) (2;0) (-2;2) (10;11) 53. 3 А(-4;5) н?ктесі диагоналі 7х-у+8=0 т?зуінде жататын квадрат т?бесі. Осы квадратты? екінші диагоналіні? те?деуін жазы?ыз. х+7у-31=0

х+7у=31 7у=31-х

у=31-7х 2х+3у-7=0 5x-2y=0 x+у-1=0 х-у+2=0 54. 1 х+2у-z-2=0 жазы?ты?ыны? нормаль векторын к?рсеті?із. (1,2,-1)

(1,;-1)

(,;-1) (12;-) (1,2,3) (2,5,1) (2,-3,5) (1,3,8) 55. 1 н?ктесі ар?ылы ?тетін x-2y-3z=0 жазы?ты?ына параллель жазы?ты? те?деуін жазы?ыз. x-2y-3z-4=0

x-2y-3z=4 х=2y+3z+4

x-2y-3z=9 х+2y-3z-6=0 x-2y-3z+4=0 х+2y+3z+4=0 x-2y-3z-6=0 56. 1 н?ктесі ар?ылы ?тетін векторына перпендикуляр жазы?ты? те?деуін жазы?ыз. -3y+4z+13=0 3y=4z+13

3y-4z=-13

3y-4z=13 2x+3y-z-5=0 3y+4z+13=0 2x+3y-z+5=0 -3y-4z-13=0 57. 1 2x-y+3z+6=0 жазы?ты?ыны? Ох осімен ?иылысу н?ктесін табы?ыз. (-3;0;0)

(1,0,0) (2,3,3) (4,5,6) (0,0,0) 58. 3 x+y+z-6=0, 3x-y+z-4=0, 2x+y-z-1=0 жазы?ты?тарыны? ?иылысу н?ктесін табы?ыз. (1;2;3)

(1,0,1) (-1,0,3) (4,0,-5) (7,8,2) 59. 1 Параллель жазы?ты?тарды к?рсеті?із.

а) 4x-6y+3z+6=0, б) 2x-3y+z-5=0, в) x+y+z+6=0, г) 8x-12y+6z-1=0. а, г x-6y+3z+6=0, 8x-12y+6z-1=0

б, в -дан бас?алары

а, г -дан бас?алары б, г а, в б, в а, б 60. 1 Перпендикуляр жазы?ты?тарды к?рсеті?із.

а) 2x-y+2z+9=0, б) x-3y+z-5=0, в) x+4y+z-7=0, г) 4x-6y+3z+6=0. а, в 2x-y+2z+9=0, x+4y+z-7=0,

б,г -дан бас?алары а, в -дан бас?алары а, г б, г б, в а, б 61. 1 -ны? ?андай м?нінде 5x+y-3z-3=0, 2x+y-3z+1 =0 жазы?ты?тары перпендикуляр. = -19

=(-1)*19

=19*(-1) = -9 = 10 = -15 = -20 = 9 62. 2 М(1;-2;4) н?ктесі ар?ылы ?тетін Охz жазы?ты?ына параллель жазы?ты? те?деуін жазы?ыз. у+2=0

у=-2 -y-2=0 0x+y+20=0 7x-y-5z=0 2х+5=0 4у-8=0 5х+у-5=0 63. 1 x-2y+2z-8=0, x+ -6=0 жазы?ты?тарыны? арасында?ы б?рышты табы?ыз. 64. 2 М1(3;-1;2), М2(4;-1;-1), М3(2;0;2) н?ктелері ар?ылы ?тетін жазы?ты? те?деуін жазы?ыз. 3х+3у+z-8=0 3х+3у+z=8 3х+3у=z-8

3х+3у=z+18 2х+5=0 4у-7=0 2х+3у=0 2х+3у-7=0 65. 2 А(3;-1;2) ж?не В(4;-2;-1) н?етелері берілген. А н?ктесі ар?ылы ?тетін векторына перпендикуляр жазы?ты? те?деуін жазы?ыз. x-у-3z+2=0

x-у-3z=-2

x-у=3z-2 x-3у=3z-22 x+4y+7z-27=0 x+7z-27=0 4x+y+7z-2=0 3x-7z-7=0 66. 1 (2;3;-4) н?ктесінен 2х+6у-3z+16=0 жазы?ты?ына дейінгі ?ашы?ты?ты тап.

7,1 7,7 10 8 7 9 67. 1 М(1;1;1) н?ктесінен 3x+4y+7=0 жазы?ты?ына дейінгі ?ашы?ты?ты табы?ыз. 2,8 2,4 4 5 6 7 68. 2 x-y+z-1=0, 2x-2y+2z-5=0 параллель жазы?ты?тарыны? ара ?ашы?ты?тарын табы?ыз. 1 2 3 5 69. 1 Координат остеріні? x+2y+4z-4=0 жазы?ты?ымен ?и?анда?ы кесінділерін тап. а=4, в=2, с=1 в=2, а=4, с=1 с=1, а=4, в=2 в=2, а=0,с=1 а=1, в=1, с=1 а=2, в=2, с=2 а=4, в=4, с=2 а=3, в=2, с=1 70. 1 2x+3y-8z-24=0 жазы?ты?ыны? те?деуі берілген. Жазы?ты?ты? кесіндідегі те?деуін жаз. 71. 1 2х-2у+z-18=0 жазы?ты?ыны? нормалаушы к?бейткішін табы?ыз. 10 2 4 9 72. 1 3x+2y+6z-4=0 жазы?ты?ыны? нормальды? те?деуін жазы?ыз. x+y+z - =0 x+y+z = x+y+z = 0 x+y+z=0 +y+z-=0 x-y+z-=0 x+y+z=0 73. 1 Координат бас н?ктесі ж?не (-2;5;-3) н?ктесі ар?ылы ?тетін т?зу те?деуін жаз. 74. 1 A(-1,2,3), B(2,6,-2) н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зу те?деуін жазы?ыз. 75. 1 Координат бас н?ктесі ж?не (-2;5;-3) н?ктесі ар?ылы ?тетін т?зу те?деуін жаз. 76. 1 А(1;-2;1), В(3;1;-1) н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зуді? канонды? те?деуін жазы?ыз. == == 77. 1 А(1;1;1), В(3;-2;2) н?ктелері ар?ылы ?тетін т?зуді? канонды? те?деуін жазы?ыз. == == 78. 2 ==, == т?зулеріні? арасында?ы б?рышты тап.

79. 2 ==, == т?зулеріні? арасында?ы б?рышты табы?ыз. 80. 2 М(2;-3;1) н?ктесі ар?ылы ?тетін векторына параллель т?зуді? параметрлік те?деуін жазы?ыз. 81. 1 А(-2,1,-1) н?ктесі ар?ылы ?тетін векторына параллель т?зуді? канонды? те?деуін жазы?ыз. 82. 1 М(2;-3;-5) н?ктесі ар?ылы ?тетін 6x-3y-5z+2=0 жазы?ты?ына перпендикуляр т?зу те?деуін жазы?ыз. 83. 1 М(2;-3;1) н?ктесі ар?ылы ?тетін == т?зуіне параллель т?зуді? канонды? те?деуін жазы?ыз. == 84. 1 М(1;-1;3) н?ктесі ар?ылы ?тетін 3x+2y+4z-7=0 жазы?ты?ына перпендикуляр т?зу те?деуін жазы?ыз. = 85. 1 М(2;0;3) н?ктесі ар?ылы ?тетін == т?зуіне перпендикуляр жазы?ты? те?деуін жазы?ыз. 3x+6y+2z-12=0 3(х-2)+6у+2(z-3)=0 3х+6у+2z-6-6=0 3(х-2)+6у=0 2x-3y+4z-1=0 3х+у-5=0 2х-у+z=0 2x-3z=0 86. 3 т?зуіні? ба?ыттауыш векторын жазы?ыз. x=-1, y=-7, z=-5 x=1, y=7, z=5 87. 3 т?зуі мен

2x-y+z+3=0 жазы?ты?ыны? арасында?ы б?рышын табы?ыз. 88. 3 == т?зуі мен 2x+y+4z-3=0 жазы?ты?ыны? арасында?ы б?рышын табы?ыз. - - - 89. 2 т?зуі мен Оху жазы?ты?ыны? ?иылысу н?ктесін табы?ыз. (2;-1;0) x=2, y=-1, z=0 z=0, x=2, y=-1 x=0, y=-1, z=0 (0,0,0) (1,2,3) (5,1,2) (-1,-5,-6) 90. 3 == т?зуі мен x+y-z+2=0 жазы?ты?ыны? ?иылысу н?ктесін аны?та?ыз. (4;-5;1) x=4, y=-5, z=1 x=4, z=1, y=-5 x=4, y=-5, z=0 (1,0,1) (1,2,4) (2,4,4) (-1,-2,3) 91. 3 т?зуі мен x+2y-z+3=0 жазы?ты?ыны? ?иылысу н?ктесін аны?та?ыз. (3;-3;0) x=3, y=-3, z=0 x=, y=-3, z=0 x=, y=-3, z=0 (1,0,1) (1,2,4) (2,4,4) (-1,-2,3) 92. 2 -ны? ?андай м?нінде т?зуі 3x+y+2z+1=0.жазы?ты?ына параллель болады? =-2 =3 =4 =5 =6 93. 2 -ны? ?андай м?нінде т?зуі

x-y-2z-4=0 жазы?ты?ына параллель болады. =3 =1 =2 =4 =5 94. 3 ше?беріні? центріні? координаттарын табу керек. 95. 2 ше?беріні? центріні? координаттарын табу керек. 96. 2 Ше?берді? те?деуін ??ры?ыз, егер ол координаттар бас н?ктесі ар?ылы ?тетін ж?не оны? центрі н?ктесімен беттесетін болса. 97. 1 Эллипсті? те?деуін ??ры?ыз, егер оны? жарты остері те? болса. 98. 1 Эллипсті? канонды? те?деуін ??ры?ыз. 99. 1 Ше?берді? канонды? те?деуін табы?ыз. 100. 1 Эллипсті? те?деуін ??ры?ыз, егер оны? жарты остері те? болса. 101. 1 Шекті есепте?із: -16 -32/2 10 12 0 5 102. 1 Шекті есепте?із: 1 2 3 4 5 103. 3 Шекті есепте?із: Шексіздік 1 2 0 5 104. 1 Шекті есепте?із: 4/3 1,3(3) 1,4(4) 1/3 5/9 0 2 105. 1 Шекті есепте?із: 1 2 4 0 5 106. 1 Шекті есепте?із: -2/3 0,6(6) 0,4(4) 1/3 5/3 4/3 7/3 107. 3 Шекті есепте?із: 1/3 1,3(3) 0,4(4) 1/5 1/6 1/7 1/8 108. 2 Шекті есепте?із: 2 1 0 3 4 109. 2 Шекті есепте?із:

Рационал сан На?ты сан Б?тін сан 0 1 -1 2 110. 2 Шекті есепте?із: 4/5 1/5 2/5 3/5 6/5 111. 1 Шекті есепте?із: Рационал сан На?ты сан Б?тін сан 3 1 0 112. 2 Шекті есепте?із: -1/2 Рационал сан На?ты сан О? сан 0 1/4 1/2 1 113. 2 Шекті есепте?із: 0 На?ты сан Рационал сан 1 1/2 -1 114. 2 Шекті есепте?із:

1 -1 2 0 115. 2 Шекті есепте?із: 0 На?ты сан -1 1 2 116. 2 Шекті есепте?із: О? сан Теріс сан e 0 1 117. 2 Шекті есепте?із: е е+1 0 118. 2 Шекті есепте?із:

-1/4 Теріс сан Рационал сан О? сан 1/2 0 -1/2 119. 2 Шекті есепте?із:

0 На?ты сан 4 -1 2 -3 120. 1 Туындыны табы?ыз:

121. 1 Туындыны табы?ыз:

122. 1 Туындыны табы?ыз:

123. 1 Туындыны табы?ыз:

124. 2 Туындыны табы?ыз:

125. 2 Туындыны табы?ыз:

126. 1 Туындыны табы?ыз:

0 На?ты сан О? сан -1 1 127. 2 Туындыны табы?ыз:

0 1 128. 2 Туындыны табы?ыз:

129. 2 Туындыны табы?ыз:

0 1 130. 2 Туындыны табы?ыз:

131. 1 Туындыны табы?ыз:

132. 3 Туындыны табы?ыз:

133. 2 Туындыны табы?ыз:

134. 2 Туындыны табы?ыз:

135. 2 Туындыны табы?ыз:

136. 2 Туындыны табы?ыз:

137. 3 Туындыны табы?ыз:

138. 3 Туындыны табы?ыз:

139. 2 Туындыны табы?ыз:

140. 2 Туындыны табы?ыз:

141. 2 Туындыны табы?ыз:

142. 1 Туындыны табы?ыз:

143. 3 Туындыны табы?ыз:

144. 1 Туындыны табы?ыз: 145. 3 Туындыны табы?ыз:

146. 1 Туындыны табы?ыз:

147. 2 Туындыны табы?ыз: 1 0 148. 2 Туындыны табы?ыз:

149. 3 Туындыны табы?ыз:

150. 2 Туындыны табы?ыз:

151. 2 Туындыны табы?ыз:

152. 2 Туындыны табы?ыз:

153. 2 Туындыны табы?ыз:

- 154. 2 Туындыны табы?ыз:

155. 2 Туындыны табы?ыз:

156. 2 Туындыны табы?ыз:

1 157. 2 Туындыны табы?ыз 158. 2 Туындыны табы?ыз

159. 3 Туындыны табы?ыз 160. 1 161. 2 Туындыны табы?ыз 0 На?ты сан О? сан - 1 162. 2 Туындыны табы?ыз 163. 2 Туындыны табы?ыз

164. 2 Егер , табы?ыз

2 Б?тін сан О? сан Теріс сан 1 0 3 165. 2 Егер , табы?ыз 2,5 На?ты сан О? сан Теріс сан 1,5 1 2 -1 166. 2 Егер , табы?ыз 3 167. 2 функциясы ?андай н?ктеде болады. (0;0), (2;4) 168. 2 параболасына координаталар басы ар?ылы ж?ргізілген жанаманы? б?рышты? коэффициентін табы?ыз. 0 На?ты сан 1 -1 2 3 169. 2 параболасына (3,9) н?ктесінде ж?ргізілген жанаманы? б?рышты? коэффциентін табы?ыз.. 6 На?ты сан О? сан Теріс сан 0 1 -6 2 170. 2 параболасына (-2,4) н?ктесінде ж?ргізілген жанаманы? б?рышты? коэффциентін табы?ыз. -4 Теріс сан На?ты сан О? сан 1 4 6 -2 171. 1

Табу керек: . 1 -1 0 2 -2 172. 1

Табу керек: 1 -1 0 2 -2 173. 2 ?андай н?ктелерде кубты? параболаны? б?рышты? коэффициенті 3-ке те?? (1,1) ж?не (-1,-1) (-1,-1) ж?не(1,1) (1,1) (-1,-1) (0,0) (0,0) ж?не (1,1) 174. 2 параболасыны? ?ай н?ктеде ж?ргізілген жанамасы Ох осімен б?рыш жасайды? 175. 2 Материалды? н?ктені? ?оз?алысыны? те?деуі берілген: . бол?анда?ы жылдамды?ты табу керек. 26 15 16 20 14 176. 2 ?исы?ына н?ктесінде ж?ргізілген жанаманы? б?рышты? коэффициентін табы?ыз. -1 - 1 0

177. 2 . n-ші ретті туындысын есепте. - 178. 2 .n-ші ретті туындысын есепте. 179. 1 .

Табу керек: . 3,14 На?ты сан Теріс сан 0 1 180. 1 фунциясыны? кему аралы?тарын табу керек. 181. 1 фунциясыны? кему аралы?тарын табу керек. (-) (-) (-) (-) 182. 2 ?исы?ыны? вертикаль асимптотасын табу керек. 183. 2 ?исы?ыны? вертикаль асимптотасын табу керек. 184. 2 ?исы?ыны? горизонталь асимптотасын табу керек. 185. 2 функциясыны? экстремум н?ктелерін табу керек. 186. 2 функциясыны? ойыс аралы?тарын табы?ыз.

Нолден плюс шексіздікке дейін Минус шексіздіктен нолге дейін 187. 2 ?исы?ыны? горизонталь асимптотасын табу керек. 188. 3 Есепте?із: = -1 - 0 2 1 5 189. 3 Есепте?із: = - 1 0 -1 2 190. 3 Есепте?із: -8 - 8 -1 1 0 191. 3 Есепте?із: 2 -1 0 -8 192. 3 Есепте?із: 193. 3 - комплекс саныны? к?рсеткіштік т?рін жазы?ыз. 194. 1 Есепте?із: 5 Б?тін сан О? сан Теріс сан -1 0 -8 195. 1 Есепте?із: = 1 - 0 2 1,5 5 196. 1 197. 1 198. 2 - 2x+C 199. 1 200. 2 201. 1 202. 1 - 2x+C 203. 2 204. 2 205. 2 206. 2 207. 1 208. 2 209. 3 210. 3 211. 1 212. 2 213. 2 214. 1 - 215. 2 216. 2 217. 1 .

деп нені, деп нені белгілеу керек? 218. 1 .

деп нені, деп нені белгілеу керек? 219. 1 . Интеграл астында?ы ?рнекті ?арапайым б?лшектер ?осындысына жікте?із. 220. 1 . Интеграл астында?ы ?рнекті ?арапайым б?лшектер ?осындысына жікте?із. 221. 3 222. 3 223. 2 Интегралды есепте?із.

224. 1 225. 2 Аны?талма?ан интеграл ?шін б?лшектеп интегралдау формуласы. 226. 2 Интегралды есепте?із 1 0 227. 3 Интегралды есепте?із 0,25 0,4 1 2 228. 2 Интегралды есепте?із 0 229. 3 Интегралды есепте?із

230. 3 Меншіксіз интегралды есепте?із 0,3(3) 0,6(6) 1 0 расходится 231. 3 Меншіксіз интегралды есепте?із жина?сыз 7 1 0 232. 2 Интегралды есепте?із 0 1 2 233. 2 Интегралды есепте?із жина?сыз 7 -1 0 234. 2 Интегралды есепте?із 2 Б?тін сан Теріс сан 1 0 Жина?сыз 235. 1 Берілген алмастыру ар?ылы аны?тал?ан интегралды т?рлендірі?із 236. 1 Берілген алмастыру ар?ылы аны?тал?ан интегралды т?рлендірі?із 237. 2 Берілген алмастыру ар?ылы аны?тал?ан интегралды т?рлендірі?із 238. 2 Берілген алмастыру ар?ылы аны?тал?ан интегралды т?рлендірі?із

239. 1 Берілген алмастыру ар?ылы аны?тал?ан интегралды т?рлендірі?із 240. 1 ?андай алмастыру ?олдану?а болады

241. 3 2 Б?тін сан О? сан Теріс сан 1 0 5 242. 1 1 Теріс сан 5 243. 1 Интегралды есепте?із

244. 2 Берілген аралы?та?ы функцияны? орта м?нін табы?ыз

0,3(3)

8 2 1 - 245. 2 0 246. 2 0 247. 3 2 Б?тін сан О? сан Теріс сан 1 0 5 248. 2 1 5 249. 3 -1 - - 5 250. 3 1 5 251. 1 Шектері бірдей аны?тал?ан интегралды? м?ні неге те?? 0

На?ты сан

Теріс сан 1 Интегралды? жо?ар?ы шегіне Интегралды? т?менгі шегіне 2 252. 2 ж?не параболаларымен шектелген фигураны? ауданын есептеу керек.

0,3(3)

8 5 2 1 253. 2 , , сызы?тарымен шектелген фигураны? ауданын есепте?із.

2 1 254. 2 , сызы?тарымен шектелген фигураны? ауданын есепте?із.

4,5 4,8 2 255. 3 Астроидамен шектелген фигураны? ауданын есепте?із , .

На?ты сан Теріс сан 256. 3 , сызы?тарымен ж?не абцисса осімен шектелген ?исы? сызы?ты ?шб?рыштарды? біреуіні? ауданын есепте?із.

15 1 257. 3 Декартты? координат ж?йесіндегі до?аны? ?зынды?ыны? формуласы. 258. 2 Параметрлік те?деумен берілген до?аны? ?зынды?ы. 259. 3 Поляр координаталарымен берілген до?аны? ?зынды?ы. 260. 3 () параболасымен ж?не Ох осімен шектелген фигураны? Ох осін айнал?анда пайда болатын денені? к?лемін есепте?із.

На?ты сан

Теріс сан 261. 2 ?исы?ыны? ден дейінгі аралы?ында?ы б?лігіні? Ох осін айнал?анда?ы пайда бол?ан денені? к?лемін табу керек.

262. 3 ?исы?ыны? Ох осін айнал?анда пайда болатын денені? к?лемін табы?ыз. На?ты сан О? сан Теріс сан 0 263. 3 , Ох осін айнал?анда пайда болатын денені? к?лемін табы?ыз. На?ты сан О? сан Теріс сан 0 264. 3 Вычислить площадь, ограниченную параболой , прямыми х=1 и х=3 и осью абцисс 4,3(3) 5 0 265. 3 Вычислить площадь, ограниченную параболой и осью абцисс 10,6(6) 5 0 266. 3 Теріс сан О? сан Жина?сыз 5 4 1 267. 3 -ны? ?андай м?нінде т?зуі сызы?тарымен шектелген фигураны? ауданын ?а? б?леді?

Иррационал сан

Б?тін сан 5 1 1,5 268. 2 параболасымен ж?не т?зуімен шектелген фигураны? ауданын есепте?із.

6 2 269. 2 Ох осін айнал?анда пайда болатын денені? к?лемін табы?ыз. На?ты сан Теріс сан 0 270. 2 , фигурасыны? Ох осін айнал?анда пайда болатын денені? к?лемін есепте?із.

На?ты сан

О? сан Теріс сан

Показать полностью… https://vk.com/doc258342977_440048832
4 Мб, 21 декабря 2016 в 9:48 - Россия, Москва, ЭЭИ, 2016 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении