Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 086126 из ЭЭИ

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_1_

1. ?андай топ ?лшемдеріне электр кедергілер орауыштары, индуктивтілік орауыштары жатады?

2. Контроллер не ?шін ?ойылады?

3. Бір уа?ытта белгі ж?не фазаны? ы?ысу б?рышы ж?нінде м?леметтер беретін аспап.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_2_

1. Электр тораптарыны? негізгі сипаттамаларын ба?ылау ?шін ?ойылатын ?андай аспаптар?

2. ?андай жа?дайда айнымалы то? генераторлары ?шін реактив энергия санауыштары ?ойылады?

3. Электртарату желілеріндегі шы?ын ?алай аны?талады?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_3_

1. Трансформаторларда?ы электрэнергия шы?ындарын кеміту ?дістері.

2 Электрэнергия шы?ыны ??рылысын талдауды? негізгі формасы ?андай?

3. Т?ра?ты то? тізбегіндегі ?уатты ?лшеу т?сіліні? ?арапайым т?рі?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_4_

1. ?ылым ж?не техникаларды жетілдіруді ж?зеге асыру кезінде берілген энергия ресурстарыны? т?рінен алын?ан энергия?

2. Электрэнергияны? меншікті шы?ындарыны? ?су себебі неде?

3. Са?тандыр?ыш - электр аппараты не ?шін керек?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_5_

1.Физикалы? шамаларды ?лшеу ?шін ж?не метрологиялы? сипаттамаларды? аны?талу д?лділігімен аны?ты??а еге болу?а арнал?ан техникалы? ??ралдар.

2. .?лшеулерді? ?ателігі.

3. Энергоресурстарды? ?немдеуді? максималды?ына ?алай жетуге болады?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_6_

1 Электрэнергияны к?п т?тынатын т?тынушылар кімдер?

2. Айнымалы то? бірфазалы тізбектерінде актив энергияны есепке алу ?шін ?андай аспап ?олданылады?

3. Есептеу ?шфазалы санауыштарды? тексеру мерзімі.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_7_

1. Энергия аудитті ?ткізу ?шін ?андай мерзімде м?ліметтер топтастырылады?

2.?андай кернеу кезінде электр?ондыр?ыларыны? о?шаулама сипаттамаларын ба?ылауды? автоматты? ж?йелері ж?мыс кернеуімен ?олдану ?сынылады

3.Санауыш дегеніміз не ж?не оны? ?андай т?рлері бар.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_8_

1. Айыр?ыш бас?ару ?шін ж?не электр??рыл?ыларында?ы то? ?ткізгіш б?ліктегі кернеуді аны?тау ?шін ж?не кернеу к?рсеткішін бекітуге арнал?ан техникалы? ??ралдар

2. Санауыштар ?оюу?а ?сыныл?ан биіктіктер (?ыс?ыштар коробкасына дейін).

3. Актив энергияда?ы индукционды санауышты? д?лдік класстары.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_9_

1. Электрзертхананы? эксплуатация?а жіберуді ба?ылайтын мемлекеттік орын.

2 Техникалы? ??ралдарды сынау ж?не ж?ндеу орындары.

3. Тасымалдаушы аспаптарды? тексеру мерзімі.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_10_

1. Электр тізбектеріндегі а?ыту ж?не сирек т?йы?тау ?шін ?олмен бас?ару?а арнал?ан ?арапайым аппарат.

2 Амперметрлер то? шамасын ?лшегенде ?алыпты м?ні жо?ары ?лшем шегінен асу де?гейі ?андай болады?

3. Су санауыштарын мерзімді ба?ылау.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_11_

1. ?андай топ ?лшемдеріне электр кедергілер орауыштары, индуктивтілік орауыштары жатады?

2. Контроллер не ?шін ?ойылады?

3. Бір уа?ытта белгі ж?не фазаны? ы?ысу б?рышы ж?нінде м?леметтер беретін аспап.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_12_

1. Электр тораптарыны? негізгі сипаттамаларын ба?ылау ?шін ?ойылатын ?андай аспаптар?

2. ?андай жа?дайда айнымалы то? генераторлары ?шін реактив энергия санауыштары ?ойылады?

3. Электрлік тізбектерді? к?рсеткіштерін ?лшеу?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_13_

1. Трансформаторларда?ы электрэнергия шы?ындарын кеміту ?дістері.

2 Электроэнергия шы?ыны ??рылысын талдауды? негізгі формасы ?андай?

3. Т?ра?ты то? тізбегіндегі ?уатты ?лшеу т?сіліні? ?арапайым т?рі?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_14_

1. ?ылым ж?не техникаларды жетілдіруді ж?зеге асыру кезінде берілген энергияресурстарыны? т?рінен алын?ан энергия?

2. Электрэнергияны? меншікті шы?ындарыны? ?су себебі неде?

3. Энергетикалы? баланс деген не?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_15_

1. Физикалы? шамаларды ?лшеу ?шін ж?не метрологиялы? сипаттамаларды? аны?талу д?лділігімен аны?ты??а еге болу?а арнал?ан техникалы? ??ралдар.

2. Электр саныны? тиістісін есептеп ?оюды ?лшеу ?шін арнал?ан аспап.

3. Энергоресурстарды? ?немдеуді? максималды?ына ?алай жетуге болады?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_16_

1 Электрэнергияны к?п т?тынатын т?тынушылар кімдер?

2. ?нерк?сптік объекттерді зерттеу ?дістері.

3. Есептеу ?шфазалы санауыштарды? тексеру мерзімі.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_17_

1. Энергия аудитті ?ткізу ?шін ?андай мерзімде м?ліметтер топтастырылады?

2.?андай кернеу кезінде электр?ондыр?ыларыны? о?шаулама сипаттамаларын ба?ылауды? автоматты? ж?йелері ж?мыс кернеуімен ?олдану ?сынылады

3.Санауыш дегеніміз не ж?не оны? ?андай т?рлері бар.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_18_

1. Айыр?ыш бас?ару ?шін ж?не электр??рыл?ыларында?ы то? ?ткізгіш б?ліктегі кернеуді аны?тау ?шін ж?не кернеу к?рсеткішін бекітуге арнал?ан техникалы? ??ралдар

2. Санауыштар ?оюу?а ?сыныл?ан биіктіктер (?ыс?ыштар коробкасны дейін).

3. Актив энергияда?ы индукционды санауышты? д?лдік класстары.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_19_

1. Электрзертхананы? эксплуатация?а жіберуді ба?ылайтын мемлекеттік орын.

2 Техникалы? ??ралдарды сынау ж?не ж?ндеу орындары.

3. Тасымалдаушы аспаптарды? тексеру мерзімі.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_20_

1. Электр тізбектеріндегі а?ыту ж?не сирек т?йы?тау ?шін ?олмен бас?ару?а арнал?ан ?арапайым аппарат.

2 Амперметрлер то? шамасын ?лшегенде ?алыпты м?ні жо?ары ?лшем шегінен асу де?гейі ?андай болады?

3. Су санауыштарын мерзімді ба?ылау.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_21_

1. ?андай топ ?лшемдеріне электр кедергілер орауыштары, индуктивтілік орауыштары жатады?

2. Контроллер не ?шін ?ойылады?

3. Бір уа?ытта белгі ж?не фазаны? ы?ысу б?рышы ж?нінде м?леметтер беретін аспап.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_22_

1. Электр тораптарыны? негізгі сипаттамаларын ба?ылау ?шін ?ойылатын ?андай аспаптар?

2. ?андай жа?дайда айнымалы то? генераторлары ?шін реактив энергия санауыштары ?ойылады?

3. Электртарату желілеріндегі шы?ын ?алай аны?талады?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_23_

1. Трансформаторларда?ы электрэнергия шы?ындарын кеміту ?дістері.

2 Электроэнергия шы?ыны ??рылысын талдауды? негізгі формасы ?андай?

3. Т?ра?ты то? тізбегіндегі ?уатты ?лшеу т?сіліні? ?арапайым т?рі?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_24_

1. ?ылым ж?не техникаларды жетілдіруді ж?зеге асыру кезінде берілген энергияресурстарыны? т?рінен алын?ан энергия?

2. Электрэнергияны? меншікті шы?ындарыны? ?су себебі неде?

3. Са?тандыр?ыш - электр аппараты не ?шін керек?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_25_

1. Физикалы? шамаларды ?лшеу ?шін ж?не метрологиялы? сипаттамаларды? аны?талу д?лділігімен аны?ты??а еге болу?а арнал?ан техникалы? ??ралдар.

2. Электр саныны? тиістісін есептеп ?оюды ?лшеу ?шін арнал?ан аспап.

3. Энергоресурстарды? ?немдеуді? максималды?ына ?алай жетуге болады?

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_26_

1 Электрэнергияны к?п т?тынатын т?тынушылар кімдер?

2. Айнымалы то? бірфазалы тізбектерінде актив энергияны есепке алу ?шін ?андай аспап ?олданылады?

3. Есептеу ?шфазалы санауыштарды? тексеру мерзімі.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_27_

1. Энергия аудитті ?ткізу ?шін ?андай мерзімде м?ліметтер топтастырылады?

2.?андай кернеу кезінде электр?ондыр?ыларыны? о?шаулама сипаттамаларын ба?ылауды? автоматты? ж?йелері ж?мыс кернеуімен ?олдану ?сынылады

3.Санауыш дегеніміз не ж?не оны? ?андай т?рлері бар.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_28_

1. Айыр?ыш бас?ару ?шін ж?не электр??рыл?ыларында?ы то? ?ткізгіш б?ліктегі кернеуді аны?тау ?шін ж?не кернеу к?рсеткішін бекітуге арнал?ан техникалы? ??ралдар

2. Санауыштар ?оюу?а ?сыныл?ан биіктіктер (?ыс?ыштар коробкасны дейін).

3. Актив энергияда?ы индукционды санауышты? д?лдік класстары.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_29_

1. Электрзертхананы? эксплуатация?а жіберуді ба?ылайтын мемлекеттік орын.

2 Техникалы? ??ралдарды сынау ж?не ж?ндеу орындары.

3. Тасымалдаушы аспаптарды? тексеру мерзімі.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_30_

1. Электр тізбектеріндегі а?ыту ж?не сирек т?йы?тау ?шін ?олмен бас?ару?а арнал?ан ?арапайым аппарат.

2 Амперметрлер то? шамасын ?лшегенде ?алыпты м?ні жо?ары ?лшем шегінен асу де?гейі ?андай болады?

3. Су санауыштарын мерзімді ба?ылау.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_31_

1. Энергия аудитті ?ткізу ?шін ?андай мерзімде м?ліметтер топтастырылады?

2.?андай кернеу кезінде электр?ондыр?ыларыны? о?шаулама сипаттамаларын ба?ылауды? автоматты? ж?йелері ж?мыс кернеуімен ?олдану ?сынылады

3.Санауыш дегеніміз не ж?не оны? ?андай т?рлері бар.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_32_

1. Айыр?ыш бас?ару ?шін ж?не электр??рыл?ыларында?ы то? ?ткізгіш б?ліктегі кернеуді аны?тау ?шін ж?не кернеу к?рсеткішін бекітуге арнал?ан техникалы? ??ралдар

2. Санауыштар ?оюу?а ?сыныл?ан биіктіктер (?ыс?ыштар коробкасны дейін).

3. Актив энергияда?ы индукционды санауышты? д?лдік класстары.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_33_

1. Электрзертхананы? эксплуатация?а жіберуді ба?ылайтын мемлекеттік орын.

2 Техникалы? ??ралдарды сынау ж?не ж?ндеу орындары.

3. Тасымалдаушы аспаптарды? тексеру мерзімі.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_34_

1. Электр тізбектеріндегі а?ыту ж?не сирек т?йы?тау ?шін ?олмен бас?ару?а арнал?ан ?арапайым аппарат.

2 Амперметрлер то? шамасын ?лшегенде ?алыпты м?ні жо?ары ?лшем шегінен асу де?гейі ?андай болады?

3. Су санауыштарын мерзімді ба?ылау.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_35_

1. Электрзертхананы? эксплуатация?а жіберуді ба?ылайтын мемлекеттік орын.

2 Техникалы? ??ралдарды сынау ж?не ж?ндеу орындары.

3. Тасымалдаушы аспаптарды? тексеру мерзімі.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

?аза?стан Республикасыны? білім ж?не ?ылым министрлігі

Рудный индустриялы? институты

ЭЭ ж ЖЭ кафедрасы

"Электр энергетика" маманды?ы ?шін

Электр энергетикада ?олданылатын техникалы? ??ралдар п?нінен

ЕМТИХАН БИЛЕТІ №_36_

1. Электр тізбектеріндегі а?ыту ж?не сирек т?йы?тау ?шін ?олмен бас?ару?а арнал?ан ?арапайым аппарат.

2 Амперметрлер то? шамасын ?лшегенде ?алыпты м?ні жо?ары ?лшем шегінен асу де?гейі ?андай болады?

3. Су санауыштарын мерзімді ба?ылау.

ЭЭж?неЖЭ кафедрасыны? м?жілісінде хаттама №____ "___" _______ 2017 ж.

?арастырыл?ан ж?не бекітілген

Кафедра ме?герушісі ____________З.К.Хабдуллина

Показать полностью… https://vk.com/doc228732650_445364054
161 Кб, 14 мая 2017 в 13:44 - Россия, Москва, ЭЭИ, 2017 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении