Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 086131 из ЭЭИ

2016 - 2017 о?у жылына арнал?ан "?нерк?сіптік к?сіпорындарды электрмен жабды?тау" п?ні бойынша тестілік с?ра?тары мен тапсырмалары

Маманды? 5В071800 -"Электр энергетикасы", о?ыту тілі- ?аза?ша

Семестр 6, курс-3, топ - ЭЭ-31,33; ЭЭ-27(3ж)

Тестіні ?ндеуге жауапты "Энергетика" кафедрасыны? а?а о?ытушысы, магистр - Ербаев Ербол Тулегенович

№ п.п Ден

гейі С?рак Та?ы

рып Жауап А)

(д?рыс) Жауап

В) Жауап С) Жауап

D) Жауап Е) 1. 1 Электр энергетиканы? жалпы ж?не ?здіксіз ?ндіру, т?рлендіру, тарату процесімен жина?тал?ан электр станция, ?осал?ы станция ж?не ?абылда?ыштарды? бірігуін ?алай атайды? 1 Энергетикалы? ж?йе Электр торабы Орталы? тарату пункті Тере? кірме Торапты? таратуды? ?осал?ы станциясы 2. 1 Энергияны 110-500 кВ кернеулі энергож?йеде алатын ж?не оны 35-110 кВ кернеуде к?сіп орын аума?ында тере? кірме ?осал?ы станциялары бойынша тарататын к?сіп орыны? орталы? ?осал?ы станциясы ?алай аталады? 1 Торапты? тарату ?осал?ы станциясы Орталы? тарату пункті Тере? кірме ?осал?ы станциясы Басты т?мендеткіш ?осал?ы станциясы Цехты? трансформаторлы? ?осал?ы станциясы 3. 1 Жо?ар?ы кернеуді? (35-220 кВт) аралы? трансформация ны? минимальды м?лшерлі т?тынушыларды? электро ?ондыр?ылар?а жа?ын электрмен ?амтамасыздандыру ж?йесі ?алай аталады? 1 Тере? кірме Торапты? тарату ?осал?ы станциясы Орталы? тарату пункті Энергетикалы? ж?йе Электр торабы 4. 1 Энергож?йеден алатын объект немесе 6-10кВ кернеулі ЖЭО к?сіпорны ж?не б?кіл объектпен оны? б?лігіне оны таратушы ?осал?ы станциямен трансформаторлы? ?осал?ы станция ?алай аталады? 1 Орталы? тарату пункті Энергетикалы? ж?йе Тере? кірме Электр торабы Торапты? тарату ?осал?ы станциясы 5. 1 Цех аралы? ж?не желі ішінде электрмен ?амтамасыз ету ж?йесі ?алай аталады? 1 Ішкі Цехты? Сырт?ы Магистральды Шапа?ты 6. 1 Энергож?йеге ?осылу н?ктесінен к?сіп орынны? ?абылдау ?осал?ы станцияларын электр энергиясымен ?амтамасыз ететін энергож?йені? желісіні? б?лігі, ?андай электрмен ?амтамасыз ету ж?йесін ??райды? 1 Сырт?ы Магистральды Цехты? Шапа?ты Ішкі 7. 1 ?ызу мен экономикалы? ты?ызды?ына байланысты болатын, ток ?ткерме б?ліктеріні? ?имасын ?андай ж?ктемелер бойынша та?далынады? 1 Максимал (есептік) ?ыс?а мерзімді (шы?ды?) Орташа (активті) Орташа (реактивті) ?ондырыл?ан (паспортты) 8. 1 Кернеуді? тербелісін есептеуді, ?оз?алт?ышты? ?зі ?осылу шарттары бойынша желілерді тексеруді ж?не ?ор?ауды ?андай ж?ктеме ж?ргізеді? 1 ?ыс?а мерзімді ?ондырыл?ан Орташа (реактивті) Максимальді (есептік) Орташа (активті) 9. 1 Номинальды кернеуде ?за? мерзімд электро ?абылда?ыш ?андай ?олданбалы ?уат?а есептелген? 1 ?ондырыл?ан Орташа ?ыс?а мерзімді Орташа (реактивті) Максималды (есептік) 10. 1 формуласы бойынша электро?абылда?ыштар?а ?андай ?уат режимі ж?ргізіледі? 1 ?ыс?а мерзімді ?айталамалы Максимальды Орташа Созылмалы ?ыс?а мерзімді 11. 1 Электро?абылда?ыштарды? ?ай режимінде ПВ=1 те?? 1 ?за? мерзімді ?ыс?а мерзімді ?айталамалы-?ыс?а мерзімді Орташа Максималды 12. 1 Ж?ктеме графигі нені к?рсетеді? 1 Уа?ыт аралы?ында?ы ?уат ?згеруін Уа?ыт аралы?ында?ы кернеу ?згеруін Электроэнергия шы?ынын ?уат коэфицентіні? ?згеруін Торап жиілігіні? ?згеруін 13. 1 ?арастырылатын периодтар ?за?ты?ына байланысты графиктер ?андай болып б?лінеді? 1 Т?уліктік, жылды? Са?атты?, айлы? Кварталды, айлы? Кварталды, жарты жылды? Сезонды, са?аты? 14. 1 Периодтар бойынша графиктер ?алай б?лінеді? 1 ?ыс?ы, жаз?ы К?ктемгі, к?згі К?ндізгі,т?нгі Та??ы, кешкі Кварталды, айлы? 15. 1 Ж?ктеме графигімен шектелген аудан неге те?? 1 Электроэнергия шы?ындалуына ?уат шы?ынына Сыймдылы? шы?ынына Кернеу шы?ынына ?уат коэфицентіне 16. 1 График бойынша 1 к?ндік орташа ж?ктемені ?алай аны?тайды? 1 17. 1 Максимал ж?ктемені пайдалану ?за?ты?ын график бойынша ?алай аны?тайды? 1 18. 1 ?андай котегория электро?абылда?ыштарды адам ?міріне ?ауып т?ндірумен елеулі шы?ын келтіруіне ж?не т.б. байланысты электрмен ?амтамасыздандыруда?ы ?лесті ?осады? Резервті автоматты т?рде ?осу: 1 Бірінші Т?ртінші Екінші ?шінші Бесінші 19. 1 Электрмен жабды?тауда?ы ?зіліс жалпылама ?німді жеткіліксіз беруге ?келетін электро?абылда?ыштарда?ы ?зілісті ?ай категория біріктіреді? Кезекші персонал резервті ?оректі уа?ытша ?осу: 1 Екінші Бесінші Т?ртінші ?шінші Бірінші 20. 2 Электр ж?ктемелерді? пайдалану коэфицентін ?алай аны?тайды? 1 21. 2 Электр ж?ктемелерді? максимум коэфицентін ?алай аны?тайды? 1 22. 2 Электр ж?ктемелерді? с?раныс коэфицентін ?алай аны?тайды? 1 23. 2 Ж?ктеме графигін толтыру коэфиценті ?алай аны?талады (ж?ктеме коэфиценті)? 1 24. 2 Электр ж?ктемені? ж?ктелу коэфиценті ?алай аны?талады? 1 25. 2 ?абылда?ыштарды? саны аз бол?анда?ы, электр?абылда?ыштарды? эфективті санын аны?та ? 1 26. 2 Егер m ? 3, ж?не болса, электр ?абылда?ышты? эффективті санын ?алай табамыз? 1 27. 2 ?абылда?ышты? еффективті санын санын аны?тау кезінде, m-ды ?алай табамыз? 1 28. 2 Есептік ж?ктемені аны?тау методтарыны? ?айсысы ?осал?ы болып саналады? 1 ?ндірістік аудан бірлігіне меншікті ж?ктелу С?раныс коэфицентімен ?ондырыл?ан ?уаты Статикалы? метод Ж?ктелу графигіні? коэфицент т?рі мен орташа ?уаты Реттелген диаграммалар методы 29. 2 С?раныс коэфиценті мен ?ондырыл?ан ?уаты (?алыптас?ан ?уаты) бойынша есептік ж?ктемені аны?та? 1 30. 2 Графиктер коэфиценті мен орташа ?уат бойынша есептік ж?ктемені ?алай табады? 1 31. 2 1000 В-?а дейін кернеулі т?йіндер мен б?лек ?абылда?ыш топтарында есептік ж?ктемені аны?тауда, методтарды? ?айсысы ?сынылады? 2 Реттелген диаграмма методы Орташа ?уат пен максимум коэффициенті Орташа ?уат пен графиктер коэффициенті С?раныс коэфиценті мен ?ондырыл?ан ?уаты бойынша ?ндірістік аудан бірлігіне меншікті орташа ж?ктелу 32. 2 Трансформаторлы ?осал?ы станциясыны? электр ?амту ж?йесіні? жо?ар?ы сатыларын да?ы есептік ж?ктемені аны?тауда методтарды? ?айсысы ?сынылады? 2 Орташа ?уат пен максимум ж?не график т?р коэффициенті ?нім бірлігіне электроэнергия еншікті шы?ыны ?ндірістік аудан бірлігіне меншікті орташа ж?ктелу Реттелген диаграммалар методы С?раныс коэфиценті мен ?ондырыл?ан ?уаты бойынша 33. 1 Ж?ктемені? ?лкен ты?ызды?ы кезіндегі ?ндірістік мекемелерде ?андай ?ткізгіштер пайдаланылады? 2 То? ?ткізгіштер (шиналар) Кабелдер О?шаулан?ан сымдар О?шауланба?ан сымдар Сауытты ?абы?шасы бар кабель 34. 1 Цехты? ?рт?рлі жерлерінде орналас?ан ?са? т?тынушы топтарын ?оректендіру ?шін ?андай электр?амту с?лбасы ?олданылады? 2 Радиалды Магистралды Тупиктік Аралас Са?иналы 35. 2 Цехты? тораптарда, ірі т?тынушылар тобын ?оректендіру ?шін ?андай электрмен ?амту т?сімі ?олданылады? 2 Магистралды Аралас Са?иналы Радиалды Тупиктік 36. 2 1000 В-?а дейінгі тораптарда?ы ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу не ?шін ж?ргізіледі? 2 Электро аппаратарыны? параметрлерін та?дау ж?не тексеру ?шін К?штік трансформаторды? санын ж?не ?уатын та?дау ?шін Т?тынушыларды? электр?амту с?лбасын та?дау ?шін ?оректендіру тораптарыны? кернеуін та?дау ?шін К?рсетілген параметрлеріні? барлы?ы 37. 2 1000 В-?а дейінгі тораптарда?ы ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? м?ніне ?сер етпейтін к?рсеткіш? 2 ГПП трансформаторлар орамдарыны? активті кедергісі Желіні? активті кедергісі То? трансформаторыны? индуктивті кедергісі Автомат орауыштарыны? индуктивті кедергісі АД-ны? салыстырмалы ас?ын ?тпелі индуктивті кедергі 38. 3 Трансформаторды? индуктивті кедергісін ?алай аны?тайды? 2 39. 3 ?ш фазалы ?ыс?а т?йы?талу то?ы ?алай аны?талады? 2 40. 2 ?ыс?а т?йы?талуды? со?у то?ы ?алай аны?талады? 2 41. 3 Толы? ?ыс?а т?йы?талуды? ?сер етуші м?нін ?алай аны? аны?тайды? 2 42. 3 АД-дан бірінші период бойынша, ?ш фазалы ?ыс?а т?йы?талуды? периодты ??раушысыны? ?сер етуші м?нін ?алай аны?тайды? 2 43. 3 АД-мен ?оректендіру ж?йелерінен, со?у то?ыны? толы? тез арада?ы м?нін аны?та? 2 44. 2 Автоматтармен, са?тандыр?ыштармен электр тізбектерді б?лу ?ай к?рсеткішті? ?згеруінен болады? 2 То?ты? ас?ын номинал к?рсеткішінен ?суі Кернеуді? ас?ын номинал к?рсеткішінен ?суі Торап жиілігіні? жо?арлауы немесе т?мендеуі Торап кедергісіні? жо?арлауы немесе т?мендеуі Торап то?ыны? т?мендеуі 45. 2 Бал?ы?ыш ?ыстыр?ысыны? ?ор?аныс сипаттамасы деп ?андай к?рсеткіштерді? т?уелділігін айтады? 2 То?тан айыру уа?ыты Кернеуден айыру уа?ыты Кедергіден айыру уа?ыты Жиеліктен айыру уа?ыты ?ыстыр?ы ?имасынан айыру уа?ыты 46. 2 Са?тандыр?ыштарды кварц ??мымен не ?шін к?міледі? 2 Электр до?асын с?ндіру немесе сал?ындату ?шін Тоты?у мен ?ыш?ылданудан ?ор?ау ?шін Іске ?осылу то?ыны? жо?арлауы ?шін Іске ?осылу уа?ытыны? тежелуі ?шін ?ызмет ету мерзіміні? жо?арлауы ?шін 47. 2 Са?тандыр?ышты? бал?ы?ыш ?ыстыр?ысын ?андай шарттар бойынша та?далынады? 2 48. 1 Бос іске ?осылатын электр?оз?алт?ыштар ?шін, са?тандыр?ышты? бал?ы?ыш ?ыстыр?ысыны? ?ыс?а мерзімді жылулы? ас?ын ж?ктемесі -коэфициенті неге те?? 2 2,5 1,6 2,0 1 0,5 49. 1 Ж?ктеме астында ?осылатын электро ?оз?а?ыш ?шін, са?тандыр?ышты? бал?ы?ыш ?ыстыр?ысыны? ?ыс?а мерзімді жылулы? ас?ын ж?ктемесі -коэфициенті неге те?? 2 1,6 - 2,0 2,5 - 3,0 0,5 - 1,0 1,0 -1,5 0,5 50. 1 ?ыс?а т?йы?тал?ан роторлы АД-лерде іске ?осу то? еселігі ?ай аралы?та болады? 2 5-7 1-2 10-15 15-20 50-60 51. 1 Автоматты ауалы айыр?ыштарда жылулы? а?ыт?ыштар неден са?тайды? 2 Уа?ыт ?стамы бар то? бойынша ас?ын ж?ктемеден Уа?ыт ?стамынсыз ?ыс?а т?йы?талу то?ынан Кернеуді? тере? т?мендеуінен Торап жиілігіні? т?мендеуінен Бір фаза жо?алу салдарынан 52. 1 Автоматты ауалы айыр?ыштарда электр магнитті а?ыт?ыш неден са?тайды? 2 Уа?ыт ?стамынсыз ?ыс?а т?йы?талу то?ынан Кернеуді? тере? т?мендеуінен Уа?ыт ?стамы бар ток бойынша ас?ын ж?ктемеден Бір фаза жо?алу салдарынан Торап жиелігіні? т?мендеуінен 53. 1 За?ымдану жерінен ?оректену к?зіне ?арай ба?ытында, белгіленген уа?ыт аралы?ында торап участкілерінде тізбектеп айырылу не деп аталады? 2 Тал?амды? (селективті) Жеделдетілген (жылдамды?) Уа?ыт ?стамы (тежеу) Кезектілік (реттілік) Бірнеше ретті, (?айталау) 54. 2 ?ор?аныс аппараттарыны? тал?амдылы?ы (селективность) ?алай ж?зеге асырылады? 2 Іске ?осылу уа?ытыны? ?згеруімен ?оректендіру желі ?имасыны? ?згеруімен ?оректендіру торап кернеуіні? ?згеруімен Са?тандыр?ышты? автоматпен ауыстырылуымен Автоматты? са?тандыр?ышпен ауыстырылуы 55. 2 Резе?ке о?шаулы?ышы бар кабельдермен сымдарды та?дау кезінде, ?ткізгіштер ?ызуы ?андай м?ннен аспау ?ажет? 2 550 С 800 С 700 С 250 С 150 С 56. 2 Жала? сымдар ?шін, оларды? ?ызуы ?андай м?ннен аспау ?ажет? 2 700 С 800 С 250 С 550 С 150 С 57. 2 ?а?аз о?шаулы?ышы бар кабелдер та?дау кезінде ?ткізгіштер ?ызуы ?андай м?ннен аспау ?ажет? 2 800 С 250 С 150 С 550 С 700 С 58. 3 Мына шарт таблицасы не ?шін ??рыл?ан: ?имарат іші мен сыртында да ауаны? температурасы 250 С-?а те?; кабельді салу тере?дігіндегі (0,7 м) топыра? температурасы 150 С-?а те?; траншеяда бір кабель салын?ан? 2 Ж?ктемені? жіберілетін то? ?за?ты?ыны? е? ?лкен м?ні бойынша сымдар ?имасын ж?не кабельдерді та?дау ?шін Кернеу шы?ыны бойынша сым ?имасын ж?не кабельдерді та?дау ?шін Сымдар мен кабельдерді салу т?сілдерін та?дау ?шін Сымдармен кабельдер о?шаулы?ышын та?дау ?шін Токты? экономикалы? ты?ызды?ы бойынша сым ?имасын ж?не кабельдерді та?дау ?шін 59. 3 Температура?а байланысты тузетулерді ескере отырып жіберілетін ж?ктемені? то?ы ?алай аны?тайды? 2 60. 3 Паралель орналас?ан кабельдер санына байланысты тузетулерді ескере отырып жіберілетін ж?ктемені? то?ы ?алай аны?тайды? 2 61. 2 Цехты? электр тораптарда шинасымны? ?имасын ?андай шарт бойынша та?далынады? 3 Ж?ктемені? жіберілетін ?за?мерзімді то? бойынша То?ты? экономикалы? ты?ызды?ы бойынша Кернеуді? жіберілетін шы?ыны бойынша Технологиялы? процесстар шарты бойынша электр энергияны т?тынуы бойынша 62. 2 Кабельдік ж?не ?уелік 6 -35 кВ желілерді? ?имасын аны?тау шарты? 3 То?ты? экономикалы? ты?ызды?ы бойынша Кернеуді? жіберілетін шы?ыны бойынша Ж?ктемені? жіберілетін ?за?мерзімді то? бойынша Электр энергияны т?тынуы бойынша Технологиялы? процесстар шарты бойынша 63. 2 МЕСТ-ке (ПУЭ) с?йкес алыстатыл?ан т?тынушы ?шін кернеуді? т?мендеуіні? е? максимал, жіберілетін м?ні? 3 -5% +5% -15% +15% -2,5% 64. 2 МЕСТ-ке (ПУЭ) с?йкес ?осал?ы станция трансформаторда?ы екінші орамда?ы номинал кернеуі? 3 +5% -15% -5% -2,5% +15% 65. 2 Бірінші орамада кернеу U=100%, ал бос ж?ріс кезіндегі екінші орамада кернеу U=105% ?осылуын ?алай атайды? 3 Т?ра?ты Орта? Б?рышты Синусойдалы Айнымалы 66. 2 Орама 2,5% сайын 5 тарма?ы бар жо?ар?ы кернеулі орама ?алай аталады? 3 Айнымылы Орта? Т?ра?ты Б?рышты Синусойдалы 67. 2 Трансформаторда?ы ?ай тарам ба?ыты (анцапф) кернеуі 0%-ке с?йкес келеді? 3 III I II IY Y 68. 2 Трансформаторда?ы (анцапфы) ?ай тарам ба?ыты кернеуі +5%-ке с?йкес келеді? 3 Y III IY I II 69. 2 К?штік трансформаторда?ы (анцапфы) жо?ар?ы кернеу орамыны? тарма?ы не ?шін ?ажет? 3 Трансформаторды? екі орамасыны? кернеуін реттеу ?шін Трансформаторды? ?уатын реттеу ?шін Торап кернеуін реттеу ?шін ?рт?рлі ж?ктемелерді реттеу ?шін Барлы? атал?андар 70. 2 К?п ?уатты трансформаторда ЖР (ж?ктеулі реттеу) не ?шін ?ажет? 3 Ж?ктемені? кернеуін реттеу ?шін Кернеу ж?ктемесін реттеу ?шін Трансформаторда?ы жо?алту пайызын реттеу Екі трансформаторды паралель ж?мыс жасау ?шін ?осу Ас?ын ж?ктеме кезінде трансформаторды суыту ?шін 71. 2 К?штік трансформаторда реттелетін тарам ба?ытын та?далуын ж?не тарат?ыш торабында?ы р??сат етілетін кернеу шы?ынын ?алай есептейді? 3 Кернеу ауыт?уыны? таблицасы ар?ылы Торап басында?ы ж?не со?ында?ы кернеуді олшеу ар?ылы Ж?ктеме уа?ыты максималды ж?не минималды ж?ктемемен ?лшеу ар?ылы Берілген торапты? есепті? жолы Барлы? атал?андар 72. 2 Кернеу шы?ынын ?алай аны?тайды? 3 73. 2 ПУЭ бойынша АД ?ос?ан кезде (?ыс?а т?йы?тал?ан) Vт ?ыс?ышында жіберілетін кернеу тербелісі неге те?? 3 -30% -10% -5% -7,5% -20% 74. 2 ПУЭ бойынша АД ?ос?ан кезде (?ыс?а т?йы?тал?ан) ?ал?ан кез-келген ?оз?алт?ыштын ?ыс?ышында?ы жіберілетін кернеу тербелісі неге те?? 3 -20% -30% -5% -10% -7,5% 75. 3 АД ?ос?ан кезде трансформатордан желіге ?ос?анда кернеу шы?ыны неге те?? 3 76. 2 ?ткізгішті? экономикалы? ?имасын ?алай аны?тайды? 3 77. 2 То?ты? экономикалы? ты?ызды?ы () ?андай к?рсеткіштерге т?уелді? 3 ?ткізгіш материалынан ж?не ж?ктемені? максимумын ?олдану ?за?ты?ына Белгіленген период аралы?та электр энергияны т?тынуына ?оректендіру тораптарыны? жиелігімен кернеуінен Электрмен ?амту сенімділігімен байланысты т?тынушы категориясына ?оректендіру желісіні? орындалуымен т?тынушыны? ?орек к?зінен алша?ты?ы 78. 2 Кабель мен ?ткізгіш ?имасыны? стандартты сатыларын к?рсет, мм2? 3 0,5;0,75;1,0;1,5; 2,5;4,0;6,0;10;16; 25;35;50;70;95; 120;150;185;240 1,75;15;20;40;60;100; 160;250;350;500;700 10;25;63;250;400; 630;1000.... 1,0;2,0;3,0;5,0; 8,0;12,0;15,0;32, 0;63;100;150;200 0,22;0,38; 0,66; 3,0;6,0;10;35; 110;220;330;500 79. 2 1000 В-тан жо?ары тораптарда ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезіндегі салыстырмалы бірліктегі базистік то? нешеге те?? 3 80. 3 1000 В-тан жо?ары тораптарда ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезіндегі салыстырмалы бірліктегі активті кедергіні ?алай аны?тайды? 4 81. 3 1000 В-тан жо?ары тораптарда ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезіндегі салыстырма лы бірліктегі реактивті кедергіні ?алай аны?тайды? 4 82. 3 1000 В-тан жо?ары тораптарда ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезіндегі салыстырма лы бірліктегі трансформатор ды? реактивті кедергісін ?алай аны?тайды? 4 83. 3 1000 В-тан жо?ары тораптарда ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезіндегі салыстырмалы бірліктегі трансформаторды? активті кедергісін ?алай аны?тайды? 4 84. 3 1000 В-тан жо?ары тораптарда ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезіндегі салыстырмалы бірліктегі реакторды? реактивті кедергісін ?алай аны?тайды? 4 85. 3 1000 В-тан жо?ары тораптарда ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезінде атаулы бірліктегі реактивті кедергіні ?алай аны?тайды? 4 86. 3 ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезіндегі атаулы бірліктегі реакторды? реактивті кедергісін ?алай аны?тайды? 4 87. 3 1000 В-тан жо?ары торабында ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезіндегі атаулы бірліктегі трансформаторды? реактивті кедергісін ?алай аны?тайды? 4 88. 3 1000 В-тан жо?ары торабында ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезіндегі атаулы бірліктегі трансформаторды? активті кедергісін ?алай аны?тайды? 4 89. 3 1000 В-тан жо?ары торабында ?ыс?а т?йы?талу то?ын есептеу кезіндегі атаулы бірліктегіжеліні? кедергісін ?алай аны?тайды? 4 90. 3 ?ш орамда?ы трансформаторда?ы индуктивті кедергіні ?алай аны?тайды? 4 91. 2 Трансформаторды? ?ыс?а т?йы?талу кернеуі дегеніміз не? 5 Номиналды то? ?тетін екінші ретті орамасы т?йы?тал?ан бол?ан кездегі, бірінші ретті номиналды?а байланысты бірінші ретті орамасыны? %-да берілген кернеуі Бос ж?ріс то?ы ?тетін екінші ретті орамасы ажыратыл?ан бол?ан кездегі, бірінші ретті номиналды?а байланысты бірінші ретті орамасыны? %-да берілген кернеуі Трансформатор номинал ж?ктемеге ж?ктелген уа?ытта?ы %-да берілген кернеу шы?ыны Трансформатор номинал ж?ктемеге ж?ктелген уа?ытта?ы %-да берілген ?уат шы?ыны Трансформаторда?ы кернеуді %-да максималдыдан минималды?а дейін реттеу шегі 92. 2 Бірінші тізбектегі электр аппараттарды та?дау кезіндегі к?рсеткіштерді? ?айсысы жатпайды? 5 ?осылатын желі кедергісі Номинал кернеу Номинал то? Айыру то?ы мен ?уаты ?ондыр?ы т?рі мен конструктивті жасалуы 93. 2 Электр аппараттарды? электродинамикалы? ж?не термиялы? ?сері нені? себебінен болады? 5 ?.Т. салдарынан болатын ауыр авариялы? режим Торапта?ы ж?ктемені? ?суінен Аппараттарды суыту жа?дайыны? нашарлауы Кернеуді? жіберілетін м?нінен асып т?суі Жаман ауа-рай жа?дайы (аяз, м?зтай?а?) 94. 1 Мыс шиналарында?ы ?.т. кезіндегі жіберілетін температура ? 5 300 200 400 120 150 95. 1 Алюмин шиналарында?ы ?.т. кезіндегі жіберілетін температура ? 5 200 150 300 400 120 96. 1 10 кВ-?а дейінгі кернеудегі ?а?аз о?шаулы?ышы бар кабельдегі ?.т. кезіндегі жіберілетін температура ? 5 200 400 300 150 120 97. 1 20-35 кВ кернеудегі кабель полихлорвинилды немесе резе?ке о?шаула?ышы бар о?шаулан?ан сымдар ?.т. кезіндегі жіберілетін температурасы? 5 150 300 120 400 200 98. 3 Жо?ары вольтты ажырат?ыштарды? термиялы? сенімділігін тексеру ?ай формуламен ж?зеге асырылады? 5 99. 3 Жо?ары вольтты ажырат?ыштарды? электрдинамикалы? сенімділігін тексеру ?ай формуламен ж?зеге асырылады? 5 100. 2 Жо?ары вольтты ажырат?ыштарды ?андай формулабойынша та?дайды: ?ондыр?ы кернеуімен то? бойынша? 5 101. 3 Жо?ары вольтты ажырат?ыштарда?ы электр до?асыны? с?нуі ?ай с?тте пайда болады? 5 То?ты? н?л ар?ылы ?ту кезінде До?аны? ?зынды?ы ас?ын ?заруы До?аны? температурасы н?л шамасына жеткен кезде Т?йіспелер алша?тай баста?аннан 10 секунд ?ткен со? Аны?талма?ан до?а с?ну моменті 102. 2 ?ндірістік т?тынушыларды ?амтамассыз ету кезінде трансформатор санын та?дау ?андай критериялар бойынша іске асырылады? 5 Т?тынушылар категориясын ескеру ар?ылы Болаша?та ж?ктеме ?суін ескеру ар?ылы Номинал режимдегі жіберілетін ж?ктемені ескеру ар?ылы Авариялы? режимдегі жіберілетін ж?ктемені ескеру ар?ылы На?ты осы шарт?а с?йкес келетін н?с?аларды салыстыру 103. 3 К?штік трансформатгорды? ж?ктелу коэфициенті ?ай формуламен аны?талады? 5 104. 2 Ж?мысты екі трансформатор мен ат?ару?а ауысу ?ажет болатын ж?ктемені ?андай формуламен аны?тайды? 5 105. 2 Майлы трансформатор ?шін авариялы? режим кезінде то?ты? 30%-ке асуы бойынша жіберілетін ас?ын ж?ктеме ?за?ты?ы (мин)? 5 120 80 45 20 10 106. 2 Майлы трансформатор ?шін авариялы? режим кезінде то?ты? 60%-ке асуы бойынша жіберілетін ас?ын ж?ктеме ?за?ты?ы (мин)? 5 45 10 120 20 80 107. 2 Майлы трансформатор ?шін авариялы? режим кезінде то?ты? 100%-ке асуы бойынша жіберілетін ас?ын ж?ктеме ?за?ты?ы (мин)? 5 10 20 45 60 120 108. 2 К?сіпорын ж?ктеме картограммасы дегеніміз не? 5 Бас план бойынша орналас?ан ше?бер, оларды? ауданы, та?да?ан масштабта цехты? есептік ж?ктемесіне те? Бас план бойынша орналас?ан квадраттар, оларды? ауданы, та?да?ан масштабта цехты? есептік ж?ктемесіне те? К?сіпорын ж?ктемесіні? ?згеруін к?рсететін график К?сіпорынны? сыр?ы электрмен ?амту т?сімдері бар басты план К?сіпорынны? ішкі электрмен ?амту т?сімдері бар басты план 109. 2 Электр ж?ктемелеріні? центірін не ?шін аны?тайды (к?сіпорынны?)? 5 Электр энергия шы?ынын т?мендету ж?не ?ткізгіштік материал шы?ынын азайту ?шін Электр энергия шы?ынын жо?арлату ж?не ?ткізгіштік материал шы?ынын к?бейту ?шін К?штік трансформатор ?уатын та?дау ?шін К?штік трансформатор санын та?дау ?шін К?сіпорынны? электр ж?ктемесін аны?тау ?шін 110. 2 Электр ж?ктеме центріні? координаталары ?андай формуламен аны?талады? 5 111. 2 Реактивті ?уаты? негізгі т?тынушылары не болып келеді? 5 Асинхронды электродвигатель, трансформаторлар Синхроннды компенсаторлар Конденсаторлы батареялар Т?тікше ?ыздырылатын элементтер, ?ыздыру шамы Электрдо?алы пештер ж?не электротермия лы? ?ондыр?ылар 112. 2 Реактивті ж?ктеме коэффициентін ?алай аны?таймыз? 5 113. 2 Толы? ?уатты ?алай аны?таймыз? 5 114. 2 Реактивті ж?ктеме берілісі тиімсіз болатын негізгі себептер? 5 К?рсетілген себептерді? барлы?ы Энергия мен активты ?уатты? ?осымша шы?ыныны? пайда болуы Кернеуді? ?осымша шы?ындарыны? пайда болуы Кабель желісімен ауалы? сымдар ?имасын к?бейтуді талап етеді Электрмен ?амту ж?йесіні? ?ткізу м?мкіншілігінні? т?мендетеді 115. 2 Аса ?лкен шы?ынсыз ?абылда?ыштарды? реактивті ?уатты пайдалануды азайту?а арнал?ан шаралар 5 Барлы? к?рсетілген шаралар Т?мен ж?ктемеме жасайтын аз ж?ктелген электр ?оз?алт?ыш кернеуіні? т?мендеуі Пісіру трансформаторлары мен ?оз?алт?ыштарды? бос ж?рісін шектеу Асинхронды электро?оз?алт ?ышты? орнына синхрондыны ?олдану Вентильді т?рлендірігішті? к?штік т?сімін ?олдану 116. 2 ?нерк?сіптік мекемелерде энергиямен ?амтамасыз ету ж?есінде ?тпелі ??рыл?ыны? орнына, не ?олданады? 5 Конденсаторлы? батареялар, синхронды компенсаторлар К?штік трансформатор ж?не реакторлар Асинхронды ?оз?алт?ыш ж?не вентильді т?рлендіргіштер Токты? ж?не кернеулік трансформаторлар Разрядты вентиль ж?не ас?ын кернеу шектегіші 117. 2 Тек сихронды компенсатор?а тиесілі жауапты к?рсетініз? 5 ?ндіргіш реактивті ?уатын жаты? реттеуіні? болуы Активті ?уаты аз жо?алту ?ажетке жаратуыны? ?арапайымдылы?ы (айналатын ж?не ?ажалаты? б?лшектерді? болмауынан) ?ндіріс монтажды? ж?мысыны? ?арапайымдылы?ы (аз салма?тылы?, ірге тасты? болмауы) Барлы? ??р?а? б?лшектерде ?олдану м?мкіндігі 118. 2 Конденсаторлы? батареяларды? арты?шылы?ы жо? жауапты к?рсеті?із? 5 ?ндіргіш реактивті ?уатын жаты? реттеуіні? болуы ?ажетке жаратуыны? ?арапайымдылы?ы (айналатын ж?не ?ажалатын б?лшектерді? болмауынан) ?ндіріс монтажды? ж?мысыны? ?арапайымдылы?ы (аз салма?тылы? ірге тасты? болмауы) Барлы? ??р?а? б?лшектерде ?олдану м?мкіндігі Активті ?уаты аз жо?алту 119. 2 ?ндірістік мекемелер тораптарында электроэнергия шы?ыныны? азаю жолдары? 5 Электро ?абылда?ыштарды?, к?штік трансформаторлар ж?не желіні? максималды ж?ктемесі, жо?ары сатылы кернеуді ?олдану Электро ?абылда?ыштарды?, к?штік трансформаторлар ж?не желіні? минималды ж?ктемесі, т?менгі сатылы кернеуді ?олдану Майлы к?штік трансформаторды ??р?а? трансформатор?а алмастыру ?уелік желісіні? электрберілісін кабельдікке алмастыру Электр энегиясын т?тынушыны ГПП-дан ажырату 120. 3 ?ш фазалы желіде активті ?уат шы?ыны ?ай формуламен аны?талады? 6 121. 3 ?ш фазалы желіде реактивті ?уат шы?ыны ?ай формуламен аны?талады? 6 122. 3 Трансформаторда активті ?уат шы?ыны ?ай формуламен аны?талады? 6 123. 3 Трансформаторда реактивті ?уат шы?ыны ?ай формуламен аны?талады? 6 124. 3 Электр энергияны? активті ?осынды шы?ыны ?ай формуламен аны?талады? 6 125. 3 Электр энергияны? реактивті ?осынды шы?ыны ?ай формуламен аны?талады? 6 126. 2 Жиілік ауыт?уы, кернеу ауыт?уы, синусойдалы? емес кернеу коэффициенті ?андай к?рсеткіштерге жатады? 6 Электроэнергия сапасы То? т?рі (айнымалы, т?ра?ты) Т?тыну сенімділік категориясы Электроэнергия параметрі Электроэнергия т?рі 127. 2 Басты электро ?абылда?ыш ?шін МЕСТ бойынша жіберілген кернеуді аны?тау? 6 128. 2 Асинхронды электро?оз?алт?ыш ?ыс?ышына кернеу т?мендеуі ?сер ететін параметрлерді к?рсет? 6 Сыр?анау к?бейеді, валда?ы жиілікті? айналу моменті т?мендейді Еш?андай параметрлерге ?сер етпейді Сыр?анау т?мендейді,валда?ы жиілікті? айналу момнті к?бейеді Валда?ы момент т?мендейді,сыр?анау ж?не жиілік айналуы ?згермейді Сыр?анау ж?не жиілік айналу т?мендейді,ал валда?ы момент ?згермейді 129. 2 МЕСТ бойынша торапта?ы жіберілетін жиілік ауыт?уы (Гц)? 6 130. 2 Ж?ктеме трансформаторлар ж?ктелу реттеу ??рыл?ылары ?андай ма?сатта ?олданылады? 6 Кернеуді реттеу Трасформатор ?уатын реттеу Жиілік торабын реттеу Трансформаторды? бос ж?ріс шектегіші То?тын ?ыс?а т?йы?талу шектегіші 131. 2 Ж?ктемеден т?ратын реттелетін вольт ?стелік трансформаторлар? 6 Кернеуді реттеу ?ыс?а т?йы?талу то?ын шектеу Трансформаторларды? бос ж?рісін шектеу Желіні? желілігін реттеу Трансформатор ды? ?уатын реттеу 132. 3 Э?Е с?йкес 1000 В жо?ары ?андай электр ?ондыр?ылар т?йы?тал?ан ?лкен топтар ?ондыр?ыларына жатады? 6 500 А-ден асатын жерге бір фазалы т?йы?тал?ан то? 500 А те? немесе одан кіші жерге бір фазалы т?йы?тал?ан то? 500 А-ге те? жерге бір фазалы т?йы?тал?ан то? 1000 А асатын жерге бір фазалы т?йы?тал?ан то? 250 А асатын жерге бір фазалы т?йы?тал?ан то? 133. 2 Э?Е с?йкес 1000 В жо?ары ?андай электр ?ондыр?ылар жерге т?йы?тал?ан кіші то?тар ?ондыр?ыларыны жатады? 6 500 А те? немесе одан кіші жерге бір фазалы т?йы?тал?ан то? 500 А асатын жерге бір фазалы т?йы?тал?ан то? 250 А асатын жерге бір фазалы т?йы?тал?ан то? 1000 А асатын жерге бір фазалы т?йы?тал?ан то? 500 А те? жерге бір фазалы т?йы?тал?ан то? 134. 2 1000 В жо?ары жерге нейтральды ?лкен токтармен т?йы?тал?ан жерлендіргіш ??рыл?ылар?а тікелей немесе ша?ын кедергілер ар?ылы ?осыл?ан ??рыл?ылар ?алай аталады? 6 Тере? жерлендірілген нейтральді? ??рыл?ы Блоктал?ан нейтральды ??рыл?ылар О?шаула?ыш нейтральды ??рыл?ылар Дара жерлендіргіш нейтральды ??рыл?ылар ?арымтал?ан нейтральды ??рыл?ылар 135. 2 1000 В жо?ары нейтральды ша?ын то?тармен т?йы?тал?ан, жерлендіргіш ??рыл?ылар?а ?осыл?ан ж?не нейтральды н?ктесі жо?, ??рыл?ылар жерлендіргіш ??рыл?ылар?а ?осыл?ан ??рыл?ылар деп ?андай ??рыл?ыларды атайды? 6 О?шаула?ыш нейтральді ??рыл?ылар ?арымтал?ан нейтральді ??рыл?ылар Блоктал?ан нейтральді ??рыл?ылар Тере? жерлендірілген нейтральды? ??рыл?ы Дара жерлендіргіш нейтральді ??рыл?ылар 136. 2 ?ай ??рыл?ыларда жерге ?рт?рлі ?ыс?а т?йы?талу болады ж?не ?ыс?а т?йы?талуды ?лкен то?тармен ?теді? 6 Тере? жерлендіргіш нейтральмен ?арымтаушы нейтральмен О?шаула?ыш нейтральмен Блоктан?ан нейтральмен Жеке жерлендіргіш нейтральмен 137. 2 ?ай ??рыл?ыларда жерге т?йы?талу ?ыс?а т?йы?талу болмайды, ж?не кернеуді? ?шб?рышы т?ра?ты болады? 6 О?шаула?ыш нейтральмен Блоктан?ан нейтральмен ?арымтаушы нейтральмен Жеке жерлендіргіш нейтральмен Тере? жерлендіргіш нейтральмен 138. 2 Тере? жерлендірілген нейтральды ??рыл?ыларда ?ыс?а т?йы?талуды? бір фазалы то?ын шектеу ?шін ?андай т?сілдер ?олданылады? 6 Торапты? жеке нейтральдарын жерлендіргіштен ажырату Торапты? нейтральдарын жерлендіргіштен ажырату Электр берілісті? желі ?зынды?ы ?ыс?арады Торапта?ы жерлендіргіш ??рыл?ыларды? контурларды? алынады Барлы? атал?ан т?сілдер 139. 2 Жерге бірде-бір фазаны? "металды?" т?йы?талуы кезінде о?шаула?ыш нейтральды ??рыл?ыларды? кернеуі ?алай ?згереді? 6 За?ымдалма?ан фазаларды? фазалы? кернеуі желілікке дейін ?седі, ал т?йы?тал?ан нольге те? болады ?згермейді За?ымдалма?ан фазалар ?згермейді, ал т?йы?тал?ан нольге те? болады За?ымдалма?ан фазаларды? фазалы? кернеуі желілікке дейін ?седі, ал т?йы?тал?ан ?згермейді ж?не фазалы??а те? болады ?згерісті болжау?а болмайды 140. 2 Жерге т?йы?тал?ан жерде о?шаула?ыш нейтралі бар тораптарда то? ?алай ?теді? 6 Сыйымдылы? Индуктивтік Активті Индуктивті ж?не активті Т?ра?ты 141. 2 ПУЭ-ге с?йкес о?шаула?ыш нейтральді тораптарда сыйымдылы? то? ?андай м?нде 6-35 кВ ?арымталушы аппаратты? к?мегі ар?ылы оны? ?арымталушысы ?ажет? 6 Торапта 35 кВ - 10 А- ден жо?ары; торапта 10 кВ -20 А-ден жо?ары; торапта 6 кВ - 30 А-ден жо?ары Торапта 35 кВ - 30 А- ден жо?ары; торапта 10 кВ - 20 А-ден жо?ары; торапта 6 кВ - 10 А-ден жо?ары Торапта 35 кВ - 15А-ден жо?ары; торапта 10 кВ - 30 А-ден жо?ары; торапта 6 кВ - 20 А-ден жо?ары Торапта 35 кВ - 50 А-ден жо?ары; торапта 10 кВ - 40 А-ден жо?ары; торапта 6 кВ - 60 А- ден жо?ары Торапта 35 кВ - 5 А- ден жо?ары; торапта 10 кВ -2 А-ден жо?ары; торапта 6 кВ - 10 А-ден жо?ары 142. 2 Номинальды кернеуі 3-35 кВ электрлік тораптары нейтральді? ?ай режимде ж?мыс жасайды? 6 О?шаула?ыш нейтральдар немесе жерге сыйымдылы? то? ?арымтаушы то?пен т?йы?тал?ан Блоктал?ан нейтральмен тере? жерлендіргіш нейтральмен Тере? жерлендіргіш нейтральмен Барлы? атал?ан режимде Жеке жерлендіргіш нейтральмен 143. 2 Номинальды кернеуі 110 кВ ж?не жо?ары электрлік тораптары нейтральды? ?ай режимінде ж?мыс жасайды? 6 Тере? жерлендірілген нейтральдар немесе жеке жерден ажыратыл?ан нейтральдармен Барлы? атал?ан режимдерде О?шаула?ыш нейтральдар немесе жерге сыйымдылы? то? ?арымтаушы то?пен т?йы?тал?ан Жеке жерлендіргіш нейтральмен Блоктал?ан нейтральмен тере? жерлендіргіш нейтральмен 144. 2 Электр ??рыл?ыларыны? жерлендіруін аны?тау? 6 ?дейі жал?ан?ан жерлендіргіш ??рыл?ылармен Жерлендіргіш ?ткізгіштерді? ?осындысы Жермен тікелей жал?ан?ан металды ?ткізгіш немесе ?ткізгіш тораптары Электр ??рыл?ыларыны? жерлендіргіш б?лшектерін жерлендіргіштен ?осатан металды? ?ткізгіштер Барлы? атал?андар 145. 2 Жерлендіргіш ??рыл?ылар деп нені атайды? 6 Жерлендіргіш ?ткізгіштерді? ?осындысы Барлы? атал?андар Электр ??рыл?ыларыны? жерлендіргіш б?лшектерін жерлендіргіштен ?осатан металды? ?ткізгіштер Жермен тікелей жал?ан?ан металды ?ткізгіш немесе ?ткізгіш тораптары ?дейі жал?ан?ан жерлендіргіш ??рыл?ылармен 146. 2 Жерлендіргіш ??рыл?ысыны? жерлендіргіші деп нені атайды? 6 Жермен тікелей жал?ан?ан металды ?ткізгіш немесе ?ткізгіш тораптары ?дейі жал?ан?ан жерлендіргіш ??рыл?ылармен Барлы? атал?андар Жерлендіргіш ?ткізгіштерді? ?осындысы Электр ??рыл?ыларыны? жерлендіргіш б?лшектерін жерлендіргіштен ?осатан металды? ?ткізгіштер 147. 2 Жерлендіргіш ?ткізгіштер деп нені атайды? 6 Электр ??рыл?ыларыны? жерлендіргіш б?лшектерін жерлендіргіштен ?осатан металды? ?ткізгіштер Барлы? атал?андар ?дейі жал?ан?ан жерлендіргіш ??рыл?ылармен Жермен тікелей жал?ан?ан металды ?ткізгіш немесе ?ткізгіш тораптары Жерлендіргіш ?ткізгіштерді? ?осындысы 148. 2 Ток?а топыра? болатын кедергіні ?алай атайды? 6 Тарал?ан кедергі "жерлендіргіш кедергісі" Топыра?ты кедергі Жерді? кедергісі Жасанды кедергі Жалпы кедергі 149. 2 Оны? сипаттамасына, температурасына, оны? ??рамында?ы ыл?алмен электроттарына т?уелді топыра? кедергісін ?алай атайды? 7 Меншікті Омды? Жеке Таби?и Жасанды 150. 2 ?андай жерлендіргіштерге жатады: су ??быры, кабельді? метал ?аптамасы, метал ??рлымы? 7 Таби?и Жасанды Меншікті Жеке Омды? 151. 2 Жерлендіру ??рыл?ылары ?шін арнайы та?айындал?ан метал электрондарды? жерге т?селетін жерлендіргіштер ?алай аталады? 7 Жасанды Горизанталь Істегі Таби?и Вертикаль 152. 2 Вертикаль жерлендіргішпен горизанталь жерлендіргіш жо?ары ?штары жер бетінін ?андай тендікте жатады? 7 0,5-0,7 м 3-5 м 0,2-0,3 м 1,5-2,0 м 0,8-1,5 153. 2 Вертикаль жерлендіргішті? кедергі шамасына, оны? ?зынды?ы мен к?лденен ?имасы ?алай ?сер етеді? 7 К?лденен ?имасы к?п ?сер етпейді, ал оны? ?зынды?ы ?сер етеді ?зынды?ы к?п ?сер етпейді, к?лденен ?имасы ?сер етеді Екеуіні?де параметрлеріні? ?згеруі, кедергі шамасына ?сер етеді Екеуіні?де параметрлеріні? ?згеруі, кедергіні? шамасына бірдей ?сер етеді ?зынды?ымен к?лдене? ?имасы ?сер етпейді, жерлендіргіш материалына ба?ынады 154. 2 Электронды ?ондыр?ыларда 1000 В-тан жо?ары ?лкен то? жерге, жерлендіргіш кедергіні? ма?ынасы ?андай болуы керек? 7 0,5 Ом-нан ?лкен емес 4 Ом-нан ?лкен емес 10 Ом-нан ?лкен емес 30 Ом-нан ?лкен емес 40 Ом-нан ?лкен емес 155. 2 Электр ?ондыр?ы айма?ында 0,5-0,7 м тере?дікте тарал?ан ?ткізгіш салынады, жерлендіргішпен ?осыл?ан ?андай ма?сатта ?олданылады? 7 Потенциалды те?естіру ?шін Потенциалды? электр ?ондыр?ыны? айма?ынын шы?пауы ?шін Топыра?ты ты?ыздауы ?шін Жермен ?осыл?ан кедергі тез айырылу ?шін ?ыс?а т?йы?талу кездегі то?ты шектеу ?шін 156. 3 Жерге ?осыл?ан аз то?ы бар 1000 В-тан жо?ары электр ?ондыр?ыларында жерге ?осыл?ан кездегі шымдылы? то?ы ?алай аталады? 7 157. 3 Сыйымдылы? токты? компенсациясын 1000 В-тан жо?ары электр ?ондыр?ыларында ?андай жа?дайда ПУЭ бойынша жерлендіргіш ??рыл?ыларыны? кедергісі ?ана?аттандырлуы керек? 7 158. 3 Параллель ?осыл?ан таби?и жерлендіргішті ?олдана отырып ?олдан жасал?ан жерлендіргішті? ?ажетті кедергісін ?алай аны?тайды? 7 159. 3 Алдынала алын?ан коэфициентті П?К ?олдан?анда тік орналас?ан жерлендіргішті? шамамен м?ні n - ?алай аны?талады? 7 160. 3 ?ай формула бойынша таралу кедергісі есептеледі, электрод жерді? бетінде вертикальды бол?ан болса? 7 161. 3 ?ай формула бойынша таралу кедергісі есептеледі, электрод жерді? астында вертикальды бол?ан болса? 7 162. 3 ?ай формула бойынша таралу кедергісі есептеледі, электрод жерді? астында горизонталь созылмалы бол?ан болса? 7 163. 3 ?ай формула бойынша таралу кедергісі есептеледі, электрод жерді? астында горизонталды пластикалы? бол?ан болса? 7 164. 3 ?ай формула бойынша таралу кедергісі есептеледі, электрод жерді? астында са?иналы горизонталь бол?ан болса? 7 165. 2 Топыра?та?ы кезде токтарды? генераторы не болып табылады? 7 Т?ра?ты токты? ?рт?рлілігіне арнал?ан шойын электрлік жолдар Жер астында?ы электрлі кабельді желілер Атал?андарды? б?рі Жер астында?ы п?рба проводтар Нейтральді тере? жал?ан?ан электр беріліс желісі 166. 2 Кезбе то?тар жер астында?ы ?ондыр?ылар?а ?алай ?сер етеді? 7 Электрокоррозиялы? ??былыс пайда болады Коррозия баяулайды Турбопроводтар мен кабельдер ?ызады Еш?андай ?сері болмайды Турбопроводтар мен кабельдер ?алы?дайды 167. 2 Жер астында?ы металл ?ондыр?ыларды? кезінде то?тарды? потенциялымен кіру зонасы ?алай аталады? 7 Катодты? зона, теріс потенциял Анодты? зона, о? потенциял Катодты? зона, нольдік потенциял Анодты? зона, нольдік потенциал Анодты? зона, теріс потенциал 168. 2 Жер астында?ы метал ?ондыр?ыларды? кезінде то?тарыны? потенциалы мен шы?у зонасы ?алай аталады? 7 Анодты? зона, о? потенциял Катодты? зона, нольдік потенциял Катодты? зона, теріс потенциял Анодты? зона, нольдік потенциал Анодты? зона, теріс потенциал 169. 2 Электрокоррозия салдары? 7 Металды? желінуі ж?не б?лшектері топыра??а кетеді Жер астында?ы электрлі кабельді желілер Коррозия процесі баяулайды Еш ?сері жо? Адымды? кернеуі пайда болуы м?мкін 170. 2 Электр ?ондыр?ы айма?ында 0,5-0,7 м тере?дікте тарал?ан ?ткізгіш саналады, жерлендіргішпен, ?осыл?ан ?андай ма?сатта ?олданылады? 7 Потенциалды те?естіру ?шін Потенциалды? электр ?ондыр?ыны? айма?ынын шы?пауы ?шін Топыра?ты ты?ыздауы ?шін Жермен ?осыл?ан кедергі тез айырылу ?шін ?ыс?а т?йы?талу кездегі то?ты шектеу ?шін 171. 2 ?асиеті жа?ынын ?андай материал?а жатады: электр о?шаула?ышты ?ткізгішті магнитті ж?не жартылай ?ткізгішті материалдар? 8 Элкетротехникалы? Электромонтажды? ??рылымды? Электротропты? Кабельдік 172. 2 ?ткізгіштік материалдарды та?айындалуы? 8 То?ты? жетектік б?ліктерін туындату ?шін Жабды?тарды майлау ж?не сал?ындату ?шін Магнит а?ыныны? ?ту жолын туындату Арнайы т?йіндермен б?лшектерді жал?ау ?шін То?ты? жетектік б?ліктерді о?шаулау ?шін 173. 2 Магнитті материалдарды? та?айындалуы? 8 Магнит а?ыныны? ?ту жолын туындату То?ты? жетектік б?ліктерін туындату ?шін Жабды?тарды майлау ж?не сал?ындату ?шін Токты? жетектік б?ліктерді о?шаулау ?шін Арнайы т?йіндермен б?лшектерді жал?ау ?шін 174. 2 Диэлектриктерді та?айындау? 8 Токты? жетектік б?ліктерді о?шаулау ?шін Магнит а?ыныны? ?ту жолын туындату Токты? жетектік б?ліктерін туындату ?шін Арнайы т?йіндермен б?лшектерді жал?ау ?шін Жабды?тарды майлау ж?не сал?ындату ?шін 175. 2 Жартылай ?ткізгіш материалдарды та?айындау? 8 Диэлектриктермен ?ткізгіштер ?ызметін ат?арады Магнит а?ыныны? ?ту жолын туындату Токты? жетектік б?ліктерін туындату ?шін Токты? жетектік б?ліктерін о?шаулату ?шін Арнайы т?йіндермен б?лшектерді жал?ау ?шін 176. 2 ??рылымды материалдарды та?айындау? 8 Арнайы т?йіндермен б?лшектерді жал?ау ?шін Диэлектриктермен ?ткізгіштер ?ызметін ат?арады Токты? жетектік б?ліктерін туындату ?шін Токты? жетектік б?ліктерін о?шаулату ?шін Магнит а?ыныны? ?ту жолын туындату 177. 2 О?шаула?ышты? кедергісі дегеніміз не? 8 Келтірілген аралы? ?ту то?ыны? кернеуге ?атынасы Тесілген кездегі ?ріс кернеуі Диэлектрлік аралы? то?ты? келтірілген м?ні Диэлектрикті? поляризациялану процессіні? саны Диэлектрикті ?ыздыру?а кеткен энергия шы?ыны 178. 2 О?шаула?ышты? электірлі беріктігі деген не? 8 Тесілген кездегі ?ріс кернеуі Диэлектрлік аралы? токты? келтірілген м?ні Диэлектрикті? поляризациялану процессіні? саны Диэлектрикті ?ыздыру?а кеткен энергия шы?ыны Келтірілген аралы? ?ту то?ыны? кернеуге ?атынасы 179. 2 Диэлектрик шы?ыны деген не? 8 Диэлектрикті ?ыздыру?а кеткен энергия шы?ыны Диэлектрикті? поляризациялану процессіні? саны Келтірілген аралы? ?ту то?ыны? кернеуге ?атынасы Тесілген кездегі ?ріс кернеуі Диэлектрлік аралы? то?ты? келтірілген м?ні 180. 2 Аралы? ?ту то?ы деп нені айтады? 8 Диэлектрлік аралы? то?ты? келтірілген м?ні Диэлектрикті ?ыздыру?а кеткен энергия шы?ыны Диэлектрикті? поляризациялану процессіні? саны Келтірілген аралы? ?ту то?ыны? кернеуге ?атынасы Тесілген кездегі ?ріс кернеуі 181. 2 Диэлектрик сипаттамасы - жары? шы?ыныны? температурасы ?алай болады? 8 Аз?ана оттан диэлектрикті? жарылу кезіндегі температурасы Т?менгі температура кезіндегі диэлектрикті? ?ату ?асиеті Диэлектрикті ?ыздыру?а кеткен энергия шы?ыны ?ызу кезінде аморфты к?йден с?йы? к?йге ауысу Т?менгі температура кезіндегі газды? ?ату ?асиеті 182. 2 Диэлектрик сипаттамасы - ж?мсару температурасы ?алай болады? 8 ?ызу кезінде аморфты к?йден с?йы? к?йге ауысу Т?менгі температура кезіндегі диэлектрикті? ?ату ?асиеті Т?менгі температура кезіндегі газды? ?ату ?асиеті Аз?ана оттан диэлектрикті? жарылу кезіндегі температурасы Т?менгі температура кезіндегі металды? ?ату ?асиеті 183. 2 Диэлектрик сипаттамасы - к?й т?ра?тылы?ы неде? 8 Т?менгі температура кезіндегі диэлектрикті? ?ату ?асиеті Тесілген кездегі ?ріс кернеуі Диэлектрикті ?ыздыру?а кеткен энергия шы?ыны Диэлектрикті? поляризациялану процессіні? саны Диэлектрикті ?ыздыру?а кеткен ?уат шы?ыны 184. 2 Трансформатор майын неден алады? 8 М?найдан Кастрово майынан К?н ба?ыстан Льнадан Сивальдан 185. 2 - ?андай аспапты? белгісі? 8 Есептегіш (счетчик) Вольттметр Логометр (Омметр) Амперметр Диодты? белгісі (жалпы) 186. 2 - нені? белгісі? 9 Жылулы? реле Туннельді диод Электр ?ыздыр?ышты ??рыл?ы Бір жа?ты ?ызмет ететін шкаф Жары?ты? диод 187. 2 ?ткізгіштігі жо?ары материалдар?а ?андай материал жатады? 9 Мыс Темір Алюминий Молибден Цинк 188. 2 Кедергісі жо?ары материалдар?а ?андай материал жатады? 9 Констант Мыс Темір Алюминий Молибден 189. 2 Электр машиналарды? магнит ?ткізгіштігін дайындауда ?андай материал ?олданылады? 9 Ж?мса? магнитті ?атты магнитті Магнитті Константы Магнит ж?т?ышты 190. 2 Электр аппараттарды? функциясы неде? 9 ?осу, айыру ж?не айырып ?осу операциясы Электр энергиясын ?ндіру Электр энергиясын т?тыну Электр ?лшемдерін ?лшеу ?шін Электр энергиясын айналдыру ?шін 191. 2 Автоматтылар?а ?андай электр аппараттар жатады? 9 Магнитті ?ос?ыш Ажырат?ыш Айыр?ыштар Реостаттар А?ыр?ы айыр?ыштар 192. 2 Т?йіспелі байланыстар немен сипатталады? 9 ?тпелі кедергілерімен ?лшемдерімен О?шаула?ыштармен ?ыздыру температурасымен Деформациясы мен 193. 2 Т?йіспелі байланыстар ?андай материалдардан дайындалады? 9 Мыс, алюминий Вольфрам, нихром ?алайы, цинк Графит Кварц, газ 194. 2 ПК ж?не ПНП сериалы са?тандыр?ыштарды? до?асы немен суып ж?не с?неді? 9 Кварцты ??ммен Ауа ?руімен Газды ?руімен Маймен Нихроммен 195. 2 ПСН сериалы са?тандыр?ышында?ы электр до?асы ?андай ?діспен с?неді? 9 Газды ?руімен Ауа ?руімен Ваккумды ортада Майлы ортада Кварцты-??мды ортада 196. 2 Са?тандыр?ышты? бал?ымалы ?ондыр?ысыны? жану ?а?ыты неге байланысты? 9 То? к?шіне Кернеуге Желі жиілігіне Желілік сымны? кедергісіне Корпус материалына 197. 3 Са?тандыр?ышты та?дау жа?дайы? 9 Uном ? Uжелі Iв ? Iр Iв ? Iмах/? Uном ? Uжелі Iв ? Iр Iв ? Iмах/? Uном ?Uжелі Iв ? Iр Iв ? Iмах/? Uном ? Uжелі Iв ? Iр Iв ? Iмах/? Uном ? Uжелі Iв ? Iр Iв ? Iмах/? 198. 2 ?андай тізбек ажырат?ыштары, автоматты айыр?ыштарда, к?бейуінен ?ор?айды? 9 Жылулы? Электромагниттік Максималды Минималды Электрлік 199. 2 Айнымалы то? тізбегінде электр до?асы ?андай моментте с?неді? 9 То?ты? ноль ар?ылы ?ткен кезде Жарты период ортасында Кернеуді? жану до?асына жеткен кезде Минималды Максималды 200. 2 ?андай ?дісте электр до?асы сал?ын беттен жанасуды? ?серінен с?неді? 9 Тар ?уыста?ы до?а с?ну Майда?ы до?а с?ну Ваккумдегі до?а с?ну Магнит ?рісіндегі до?а с?ну Газда?ы до?а с?ну 201. 2 ?андай ?діс кезінде сутектік ортада электр до?асы с?неді? 10 Майда?ы до?а с?ну Ваккумдегі до?а с?ну Магнит ?рісіндегі до?а с?ну Газда?ы до?а с?ну Тар ?уыста?ы до?а с?нуі 202. 2 ?андай жо?ар?ы вольтті айыр?ыштарды электр до?асы газды-ауалы ?ру ар?ылы с?неді? 10 Майлы ж?не ауалы Ваккумды ж?не элегазды Электромагнитті ?ыс?а т?йы?тал?ыштарда Ж?ктеме айыр?ыштарын да?ы 203. 2 Ваккумды айыр?ыштарда электр до?асын с?ндіру ?шін ?андай ортада ?олданылады? 10 Жо?ар?ы разрядтал?ан газ (10-6 - 10-8 Н/см2) Элегаз (10+6 - 10+8 Н/см2) Азот (10+4 - 10+6 Н/см2) Атмосфералы? ауа К?мір ?ыш?ыл газ 204. 2 Элегазды айыр?ыштарда электр до?асын с?ндіру ?шін ?андай ортада ?олданылады? 10 (FS6) (N) Атмосфералы? ауа (СО2) Вакуум 205. 2 ?андай айыр?ыштарда май электр до?асын с?ндіру о?шаула?ыш ?ызметін ат?арады? 10 Майлы Аз майлы Вакуумды Ауалы Элегазды 206. 2 ?андай айыр?ыштарда май электр до?асын - с?ндіру ?ызметін ат?арады? 10 Аз майлы Вакуумды Ауалы Элегазды Майлы 207. 2 ?андай айыр?ыштарда орнатыл?ан трансформатор то?ы ?ондырылуы м?мкін? 10 Майлы Аз майлы Вакуумды Ауалы Элегазды 208. 2 ВМП-10 айыр?ышы ?алай о?ылады? 10 Майлы 10 кВ ілмелі айыр?ыш Аз ?уатты 10 кВ ілмелі айыр?ыш Майлы 10 кВ полюсті айыр?ыш Аз ?уатты 10 кВ полюсті айыр?ыш Майлы 10 кВ пружинді айыр?ыш 209. 3 Жо?ар?ы вольтты айыр?ышты та?дау жа?дайы? 10 Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Iпр.с. ? Iп.о. Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Iпр.с. ? Iп.о. Uном ?Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Iпр.с. ? Iп.о. Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Iпр.с. ? Iп.о. Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Iпр.с. ? Iп.о. 210. 2 Айыр?ыштар жетегіні? та?айындалуы? 10 ?осылу, кіру, айырылу Тек ?осылу Тек айырылу Тек кідіру ?осылу ж?не айырылу 211. 2 ПП-67 жетегі ?алай о?ылады? 10 Пружинді жетек Пневматикалы? жетек Полюсті жетек Ауыспалы жетек Магнитті жетек 212. 2 ПЭ-11 жетегі ?алай о?ылады? 10 Электромагнитті жетек Пружинді жетек Пневматикалы? жетек Ауыспалы жетек Элегазды жетек 213. 2 Ажырат?ышты? та?айындалуы ?алай? 10 Тізбекті? к?зіне к?рінерліктей ажыратулы Кернеу айырулы То?ты? айырылуы Ж?ктеме айырылуы Тізбекті? жерлендірлуі 214. 2 РЛНД-деген не? 10 Екі жа?ынан ажырат?ыш Сызы?ты? екі жа?ынан ажырат?ыш Ішкі екі жа?ынан ажырат?ыш Екі полюсті ажырат?ыш Ажырат?ыш 215. 2 ?ыс?а т?йы?та?ышты? та?айындалуы? 10 Электр тізбегінде ?ыс?а т?йы?талу туындату ?ыс?а т?йы?талудан ?ор?ау ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? шектелуі ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? ай?ындалуы Тізбекті? жерлендірлуі 216. 1 35 кВ ?ондыр?ыларда?ы ?ыс?а т?йы?талуда ?анша полюс болады? 11 2 1 3 4 5 217. 1 110 кВ ж?не одан жо?ары ?ондыр?ыларда?ы ?ыс?а т?йы?талуда ?анша полюс болады? 11 1 3 4 5 2 218. 1 Алша?та?ышты? та?айындалуы? 11 То?сыз ?зілістегі электр тізбегіні? айырылуы ?ыс?а т?йы?талу м?лшеріндегі айырылу То?сыз ?зілістегі ?осылу ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? шектелуі ?ыс?а т?йы?талуды туындату 219. 3 Ажырат?ыштар мен алыстат?ыштарды? та?дау жа?дайы? 11 Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Iпр.с. ? Iу Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Iпр.с. ? Iу Uном ?Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Iпр.с. ? Iу Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Iпр.с. ? Iу Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Iпр.с. ? Iу 220. 1 FV коды нені белгілейді? 11 Разрядник Жылу релесін Бал?ымалы са?тандыр?ыш То? релесін Фотоэлемент 221. 2 Реактор бетоныны? та?айындалуы? 11 ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? шектелуі Кернеуді? шектелуі Сыйымдылы? то?ыны? компенсациясы Индуктивтік то?ыны? компенсациясы Атмосфералы? кернеу ?суінен ?ор?ау 222. 2 До?а с?ндіргіш реакторыны? та?айындалуы? 11 Сыйымдылы? то?ыны? компенсациясы ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? шектелуі Кернеуді? шектелуі Индуктивтік то?ыны? компенсациясы Атмосфералы? кернеу ?суінен ?ор?ау 223. 2 До?а с?ндіргіш реактор ?алай ?осылады? 11 ?ыс?а т?йы?талудан ?ор?ау ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? ай?ындалуы ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? шектелуі Тізбекті? жерлендірлуі ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? ж?ру кезінде алыстат?ышты? айырылуына тыйым салу 224. 2 Бас?ару алыстат?ышы мен ?ыс?а т?йы?талу т?сімінде ?андай блокировкалар бар? 11 ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? ж?ру кезінде алыстат?ышты? айырылуына тыйым салу ?ыс?а т?йы?талудан ?ор?ау ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? ай?ындалуы ?ыс?а т?йы?талу то?ыны? шектелуі Тізбекті? жерлендірлуі 225. 2 Н ?ріпті кернеу трансформаторларыны? маркасы нені білдіреді (NOM, HTMN, 3NOM)? 11 Кернеу трансформаторы О?шаулама класы ?атты о?шауламасы ?ш фазалы Екі фазалы 226. 1 Трансформатор то?ы ?андай режимде ж?мыс жасайды? 12 ?.Т. Бос ж?ріс Номинальды ж?ктеме Аса ?озу Жеткіліксіз ?озу 227. 3 ТТ-трансформациясыны? коэффициенті ?алай аны?талады? 12 Кт = I1ном / I2ном Кт = I2ном / I1ном Кт = I2ном + I1ном Кт = I2ном * I1ном Кт = I1ном - I2ном 228. 2 Есептегіштерді? комерциялы? ?шін ТТ-ны? ?андай д?лдік класпен ?олданылады? 12 0,5 1,0 0,2 3,0 10,0 229. 2 Техникалы? ?лшеулер ?шін ТТ-?а ?андай д?лдік классы ?олданады? 12 1,0 0,2 3,0 10,0 0,5 230. 2 Релелік ?ор?аныс тізбегі ?шін ТТ-?а ?андай д?лдік классы ?олданады? 12 3,0; 10,0 1,0; 2,0 0,2; 0,4 0,7; 0,9 0,4; 0,8 231. 3 ТТ-ны? тандау жа?дайы? 12 Uном ? Uуст I1ном ? Iнорм I1ном ? Iмах Кудv2 * I1ном ? Iуд. Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Кудv2 * I1ном ? Iуд. Uном ?Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Кудv2 * I1ном ? Iуд. Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Кудv2 * I1ном ? Iуд. Uном ? Uуст Iном ? Iнорм Iном ? Iмах Кудv2 * I1ном ? Iуд. 232. 2 Кернеу трансформаторыны? міндеті? 12 Жо?ар?ы кернеуді? стандартты шама?а дейін т?мендеуі Т?менгі кернеуді? стандартты шама?а дейін жо?арылауы Сыйымдылы? ?лшемі Кедергі ?лшемі Шиналы? байланыс 233. 1 Кернеу трансформаторы ?андай режимде ж?мыс жасайды? 12 Бос ж?ріс Номинальды ж?ктемелері Ас?ын ?оздырылуы Жеткіліксіз ?оздырылуы ?ыс?а т?йы?талуда 234. 1 Т ?ріпті кернеу трансформаторларыны? маркасы нені білдіреді (НТМИ)? 12 ?ш фазалы ?ш стержанды О?шаулама класы ?атты о?шауламасы Со??ы кернеуді? шамасы 235. 3 Кернеу трансформаторыны? Кт транформация коэффициентін ?алай аны?тайды? 12 Кu = U1ном / U2ном Кu = U2ном / U1ном Кu = U2ном * U1ном Кu = U2ном - U1ном Кu = U1ном + U2ном 236. 2 Коммерциялы? есеп ?шін санауышты? ?Т ?андай д?лдік класы ?олданылады? 12 0,5 1,0 0,2 3,0 10,0 237. 2 Техникалы? ?лшеу ?шін ?Т ?андай д?лдік класы ?олданылады? 12 1,0 0,2 3,0 10,0 0,5 238. 2 Тізбекте релелі ?ор?аныс ?шін ?Т ?андай д?лдік класы ?олданылады? 12 3,0 1,0 0,2 0,5 0,4 239. 3 Кернеу трансформаторыны? те?деу шарты? 12 Uном ? Uуст Sном ? S2? Uном ? Uуст Sном ? S2? Uном ? Uуст Sном ? S2? Uном ? Uуст Sном ? S2? Uном > Uуст Sном < S2? 240. 2 ??Т дегеніміз не? 12 ?зіндік ?ажеттілік трансформатор К?штік трансформатор Байланыс трансформатор Орташа кернеулі трансформатор Секциалы трансформатор 241. 2 ?ндірістік к?сіпорындарды? ?осал?ы станциясында к?штік трансформаторды? номинальды? ?уаты ?андай шкалада ?олданылады? 12 100,160,250,400, 630,1000 кВА ж?не.т.б. () 100,135,180,240,320,420 кВА ж?не т.б. () 115,165,255,450,650, 1200 кВА ж?не т.б. () 30,180,240,460, 560,1300 кВА ж?не т.б. () 120,240,480,960, 1920 кВА ж?не т.б. () 242. 2 АС маркалы болат-алюминийлі сымда болат талсымдары ?андай роль ат?арады? 12 Сым?а ?сер ететін механикалы? ж?кткмені алып ж?реді То? ж?ктемесін алып ж?ретін негізгі материал ретінде ?олданады Еш?андай роль ат?армайды Температуралы? компенсаторды? ролін ат?арады Т?гел сымны? коррозиясына тоты?уына ?арсы болады 243. 2 АС маркалы болат-алюминийлі сымда алюминий талсымдары ?андай роль ат?арады? 12 То? ж?ктемесін алып ж?ретін негізгі материал ретінде ?олданады Еш?андай роль ат?армайды Температуралы? компенсаторды? ролін ат?арады Сым?а ?сер ететін механикалы? ж?кткмені алып ж?реді Т?гел сымны? коррозиясына тоты?уына ?арсы болады 244. 2 Трансформаторларды шиналау ?шін негізінен ?андай шиналар ?олданады? 12 Алюминий Болат Нихром ?ола Мыс 245. 2 Иілгіш шиналау неден т?рады? 13 ФС сымы ж?не тіркегіш арматурадан Шиналарды? иілгіш ?осылуынан Алюминий ??бырлы шиналардан Айыр?ышы бар шиналардан Шиналы? тіректер жина?ынан 246. 2 Шиналарды? т?йіспелік аппараттарымен ?осылу ?дістері? 13 ?тпелі пластикасы - мыс ?тпелі пластикасы - болат ?тпелі пластикасы - мыс, болат ?тпелі пластикасы - мыс, ?алайы Барлы?ы д?рыс 247. 1 Шина фазаларыны? д?рыс болуы? 13 А - сары В - жасыл С - ?ызыл А - жасыл В -сары С - ?ызыл А - жасыл В - ?ызыл С - жасыл А - ?ызыл В - жасыл С - сары А - ?ызыл В - сары С - жасыл 248. 1 Т?йіспелік шиналарды? ?ыздыруына ба?ылау ?алай ж?ргізіледі? 13 Термопленка к?мегімен Термометр к?мегімен ?тпелі кедергіні ?лшеу ар?ылы К?з м?лшерімен ?арау ар?ылы Терморезистор к?мегімен 249. 1 Жабды?тарды? климатты? орындалу н?с?аларыны? ?айсысы сал?ын ж?не ?алыпты климатты н?с?алар?а жатады? 13 УХЛ У, О ТС ОМ, М Т, В 250. 1 ?ріптік белгілену н?с?аларыны? ?айсысы к?штік трансформаторларды сал?ындату ?дісіне жатады? 13 М,Д,МЦ,ДЦ,НМЦ,Ц УХЛ,ТС,ОМ,ТВ,Т IР-00;IР-01;IР-12;IР-23 АВР,РПН,АПВ Y,А,E,B,F,H,C 251. 1 IP белгісі нені білдіреді? 14 Электр жабды?тарды? ?ор?ау д?режесіні? шартты белгіленуі Сал?ындату ?дісімен Монтаж ?дісімен Жылыту ?дісімен Негізгі орындалу 252. 1 ?андай кабель электр энергиясын жеткізіп беруге ж?не тарату?а арнал?ан? 14 К?штік Ба?ылаушы Оптоталшы?ты Монтажды? Сауытты 253. 1 Кедергіні 6 кВ-?а дейін ж?не ?имасы 16 мм?-?а дейінгі кабкль ?андай талсымдармен жасалады? 14 Ше?берлік Секторлы? Тік б?рышты Шаршылы? Элипстік 254. 1 Кернеуі 6 кВ-тан жо?ары ж?не ?имасы 16 мм?-тан жо?ары болатын кабельдерді ?андай талсыммен орындайды? 14 Секторлы? Ше?берлік Шаршылы? Тік б?рышты Элипстік 255. 1 К?штік кабельдердегі белдеулік о?шауламаны? міндеті? 14 Жерден ж?не герметикалы?тан тылсымды о?шаулау ?шін Механикалы? за?ымдалудан тылсымды ?ор?ау ?шін Тасымалдарды бір-бірінен о?шаулау ?шін Химиялы? ?сер етуден кабельді ?ор?ау ?шін Кабельді кезбе то?тан ?ор?ау ?шін 256. 1 К?штік кабельдердегі суатты? міндеті? 14 Механикалы? за?ымдалудан тылсымды ?ор?ау ?шін Тасымалдарды бір-бірінен о?шаулау ?шін Жерден ж?не герметикалы?тан тылсымды о?шаулау ?шін Кабельді кезбе то?тан ?ор?ау ?шін Химиялы? ?сер етуден кабельді ?ор?ау ?шін 257. 1 К?штік кабельдердегі асфальты буратыл?ан ?абы?шана? міндеті? 14 Химиялы? ?сер етуден кабельді ?ор?ау ?шін Механикалы? за?ымдалудан тылсымды ?ор?ау ?шін Тасымалдарды бір-бірінен о?шаулау ?шін Жерден ж?не герметикалы?тан тылсымды о?шаулау ?шін Кабельді кезбе то?тан ?ор?ау ?шін 258. 1 Диэлектрик сипаттамасы - жары? шы?ыныны? температурасы? 14 Аз?ана оттан диэлектрикті? жарылу кезіндегі температурасы Диэлектрикті ?ыздыру?а кеткен энергия шы?ыны Диэлектрикті ?ыздыру?а кеткен ?уат шы?ыны ?ызу кезінде аморфты к?йден с?йы? к?йге ауысу Т?менгі температура кезіндегі диэлектрикті? ?ату ?асиеті 259. 1 К?штік кабельдерді? маркасында бірінші ?ріп (А немесе ?ріп болмаса) ?андай ма?ына білдіреді? 14 Материал тылсымын Изоляция талсымыны? материалын ?абы?ша материалын ?ор?аныш ?абы?ыны? материалын Кабель міндетін 260. 1 К?штік кабельдерді? маркасында екінші ?ріп (Р,В,П) ?андай ма?ына білдіреді? 14 Изоляция талсымыны? материалын Материал тылсымын Кабель міндетін ?ор?аныш ?абы?ыны? материалын ?абы?ша материалын 261. 1 К?штік кабельдерді? маркасында ?шінші ?ріп (С,А,Н,НР,В,ВР,СТ) ?андай ма?ына білдіреді? 14 ?абы?ша материалын Материал талсымын Кабель міндетін ?ор?аныш ?абы?ыны? материалын Изоляция талсымыны? материалын 262. 1 К?штік кабельдерді? маркасынан кейінгі бірінші сан ?андай ма?ына береді? 14 Ж?мыс кернеуін Талсым санын К?лдене? ?имасыны? ауданын Кабель диаметрін Р??сат етілген ж?мыс то?ын 263. 1 К?штік кабельдерді? маркасынан кейінгі екінші сан ?андай ма?ына береді? 14 Талсым санын К?лдене? ?имасыны? ауданын Кабель диаметрін Р??сат етілген ж?мыс то?ын Ж?мыс кернеуін 264. 1 Толы? ?уатты? ?лшем бірлігі? 15 S U P I Q 265. 1 Структуралы? т?сім нені к?рсетеді? 15 Т?сімде ??рыл?ы б?лігіні? негізгі функциясын, байланысын ??рыл?ы б?ліктеріні? орналасуын Ж?мыс істеу принціпін ?зара байланысын ??рыл?ы тізбегінде пайда бол?ан б?лек процесстерді 266. 1 Кернеуі 110 - 220 кВ майлы ажырат?ышты? белгісі? 15 267. 1 Искралы аралы? белгісін к?рсеті?із? 15 268. 1 Кедергілі электр ?ыздыр?ышты? белгіленуін к?рсеті?із? 15 269. 1 Са?иналы т?йы?тал?ан потенциометрді? белгіленуін к?рсеті?із? 15 270. 1 Жерлендіру белгісін табы?ыз? 15

Показать полностью… https://vk.com/doc182808063_444694006
2 Мб, 1 мая 2017 в 11:05 - Россия, Москва, ЭЭИ, 2017 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении