Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 086132 из ЭЭИ

2016 - 2017 о?у жылына арнал?ан "А?паратты?-?лшеуіш технологияларыны? негіздері" п?ні бойынша тестілік с?ра?тары мен тапсырмалары

Маманды?: 5В071800 - "Электр энергетикасы", о?ыту тілі- ?аза?ша;

Семестр 2,4; курс-1,2; топ ЭЭ-11(2ж); ЭЭ-21(3ж)

Тестіні ?ндеуге жауапты "Энергетика" кафедрасыны? а?а о?ытушысы, магистр - Ербаев Ербол Тулегенович

№ п/п Де?

гейі С?ра? Та?ы

рыбы Жауап А)

(д?рыс) Жауап В) Жауап С) Жауап D) Жауап Е) 1. 2 Тану ?рекеті ?здеріні? за?дарына ие болады? 1 "Тірі а?даудан абстрактік ой ?ріске ж?не содан т?жірибеге к?шу" н?тижесінде біз зерттелінетін объект туралы санды а?паратты аламыз "Абстрактік ой ?рістен тірі а?дау?а ж?не содан т?жірибеге к?шу" н?тижесінде біз зерттелінетін объект туралы санды а?паратты аламыз "Т?жірибеден тірі а?дау?а ж?не содан абстрактік ой ?ріске к?шу" н?тижесінде біз зерттелінетін объект туралы санды а?паратты аламыз "Тірі а?даудан т?жірибеге ж?не содан абстрактік ой ?ріске к?шу" н?тижесінде біз зерттелінетін объект туралы санды а?паратты аламыз "Абстрактік ой ?рістен ж?не содан т?жірибеге к?шу" н?тижесінде біз зерттелінетін объект туралы санды а?паратты аламыз 2. 2 А?и?ат тіршілікте ?р т?рлі о?и?алар лезде ?тпейді, олар на?ты ?за?тылы??а ие болады, ?орша?ан ортаны? осы ?асиетті сапалы т?рде келесі болады? 1 Уа?ыт инерциялік молекула ?оз?алысыны? орташа жылдамды?ы ?зынды? к?ш 3. 2 ?р т?рлі ?асиеттерді? жалпы ?абылдан?ан немесе за?ды т?рде бегліленген сипаттамалары (м?лшерлері) аталады? 1 физикалы? шамалары деп ?лшеу н?тижелері деп ?лшеу шамалары деп экспериментті? н?тижелері деп ?лшеу ?ателіктері деп 4. 2 Метрология дегеніміз ?андай ?ылымы? 1 Физикалы? шамаларды ?лшеу туралы Н?тижені ?ндіру жолдары туралы Н?тижені ?ндіру ?дістері туралы Ме?геру ?дістер туралы ?айта ?ндіру туралы 5. 2 Физикалы? шама - дегеніміз? 1 ?рбір ?лгіге т?н дербес ?аисет Н?тижені? санды? ма?ынасы Объектіні? сапалы? сипаты Объектіні? салыстырмалы сипаты Объектіні? к?рсеткіштерін ба?алау 6. 2 Физикалы? шаманы? шынайы м?ні дегеніміз? 1 Объектіні? ?алыпты жа?дайда ?ол жетуі м?мкін емес к?рсеткіші Объектіні? салыстыру н?тижесінде аны?талатын к?рсеткіші Объектіні? т?жірибе ж?зінде аны?талатын к?рсеткіші К?птеген ?лшеулерді? н?тижесі Бірнеше ?лшеуді? орта м?ні 7. 2 Физикалы? шаманы? на?ты м?ні дегеніміз? 1 Шынайы м?нге мейлінше жа?ын, т?жірибе ж?зінде табыл?ан м?н Ешбір ?атесіз жал?ыз м?н ?лшеу барысында е? жиі кездесетін шама ?ателігі шектеулі екі ?лшемні? орта м?ні ?ателігі шектеулі ?ш ?лшемні? орта м?ні 8. 2 Физикалы? шаманы? ?лшеу бірлігі дегеніміз? 1 санды? м?ні бірге те? физикалы? шама объектіні? меншікті ?асиеттеріне байланысты к?рсеткіш объектіні? белгілі бір топ?а иіретіндігін д?лелдейтін ?асиеті санды? м?ні кез-келген шаманы ?абылдайтын физикалы? ??ым кез-келген объектіге т?н шама 9. 2 Физикалы? шамаларды? негізгі ?лшеу бірліктеріні? жіктелуі? 1 Негізгі ж?не туынды Тек негізгі Тек ?осымша Тек туынды ж?не ?осал?ы Электрлік ж?не электрлік емес 10. 2 Негізгі физикалы? ?лшеу бірліктер саны? 1 7 9 4 5 11 11. 2 ?осымша физикалы? ?лшеу бірліктер саны? 1 2 8 3 1 4 12. 2 Туынды физикалы? ?лшеу бірліктеріні? саны? 1 шек ?ойылмайды 15 25 35 45 13. 2 Физикалы? шамаларды? ?лшеу бірліктерін бірігуі? 1 Бірліктерді? халы?аралы? ж?йесі Бірліктерді? жалпы мемлекеттік стандарты Бірліктерді? айма?ты? -?лтты? стандарты Бірліктерді? мемлекет аралы? стандарты Бірліктерді? практикалы? ж?йесі 14. 2 "Ампер" ?лшеу бірлігіні? ж?йелік сипаты? 1 негізгі ж?йеден тыс стандартта?ы практикалы? ?осымша 15. 2 "Вольт" ?лшеу бірлігіні? ж?йелік сипаты? 1 туынды ?осал?ы негізгі ж?йеден тыс стандарттан тыс 16. 2 Физикалы? шаманы? еселік арты? бірлігі? 1 Ж?йелік бірліктерден б?тін сан есе ?лкен Практикалы? бірліктерден б?тін сан есе ?лкен Ж?йелік бірліктерден б?тін сан есе кіші Практикалы? бірліктерден б?тін сан есе кіші ?лшеуді? ?ажеттілігімен аны?талады 17. 2 Физикалы? шаманы? еселік кіші бірлігі? 1 Ж?йелік бірліктерден б?тін сан есе кіші Практикалы? бірліктерден б?тін сан есе кіші Ж?йелік бірліктерден б?тін б?лшек сан есе кіші Практикалы? бірліктерден б?тін б?лшек сан есе кіші Еркін та?айындалатын бірлік 18. 2 Физикалы? шамаларды? еселік бірлігін ?андай сана? ж?йесіні? негізі ар?ылы аны?талады? 1 Онды? Екілік Т?рттік Сегіздік Он алтылы? 19. 2 ?андай ма?л?мат априорлы деп аталады? 1 ?лшеу ж?ргізілгенге дейін белгілі сапалы т?рде аны?талатын т?жірибелі т?рде аталатын ?лшеу ж?ргізілгенше белгісіз теория ж?ргізгенде аны?талатын 20. 2 ?лшеу н?тижесі туралы ма?л?маты ?андай жа?дайда активтілер ?атарына жатады? 1 Энергетикалы? сипатта болса Сапалы? сипатта болса Жанама ?сер ту?ызса Тікелей ?сер ту?ызса Кейін бай?алар ?сері болса 21. 2 ?лшеу ?дісі дегеніміз? 1 ?лшеуді? принциптері мен жабды?тары пайдалану ?а?идаларыны? жиынты?ы ?лшеу ережелеріні? жиынты?ы ?лшеу бірліктерін аны?тау ережелеріні? жиынты?ы ?лшеуді орындау амалдарыны? реттілігі ?лшеуді? арнайы ережесі болмайды 22. 2 ?лшеуді? алгоритмі дегеніміз? 1 ?лшеу ппроцесін алдын-ала белгіленген орындауды? д?лме-д?л т?ртібі ?лшеу туралы нормативтік ??жаттар ?лшеу процесіні? математикалы? ?лгісі ?лшенетін шаманы? шынайы м?нін табу ережесі ?лшенетін шаманы? на?ты м?ннен ауыт?у шегін аны?тау ережесі 23. 2 ?лшеу н?тижесіні? сенімділігі немен аны?талады? 1 ?лшеу н?тижесіні? сенімділік д?режесімен салыстырмалы ?ателікті? шамасымен абсолют ?ателікті? шамасымен кездейсо? ?ателікті? де?гейімен келтірілген ?ателікті? м?німен 24. 2 ?ателіктерді? кездесуіні? нормал за?ы? 1 м?ндай за? кездеспейді 25. 2 Магнитоэлектрлік ж?йедегі приборды? механизміні? ауыт?у б?рышыны? те?деуі? 1 26. 2 Магнитоэлектрлік приборды? ?олдану аясы? 1 т?ра?ты шамаларды ?лшеу ?шін айнымалы шамаларды ?лшеу ?шін пульсациялы? шамаларды ?лшеу ?шін импульсты? шамаларды ?лшеу ?шін магниттік шамаларды ?лшеу ?шін 27. 2 Вольтметрді? ?лшеу шегін арттыру?а ?ажетті ?осымша кедергіні? шамасын аны?таушы ?рнек? 1 28. 2 Диодты схема ар?ылы ?осыл?ан прибор айнымалы токты? ?андай м?нін ?лшейді? 1 Орта Амплитудалы? Лездік ?серлік Интегралды? м?нін 29. 2 Айнымалы токты? орташа м?ні? 1 30. 2 Екі жарты периодты т?зеткіш ар?ылы ?осыл?ан прибор ар?ылы ?тетін ток к?шіні? орташа м?ні? 1 31. 2 Магнитоэлектрлік приборды? шартты белгісі? 1 32. 2 Электрдинамикалы? приборды? ж?мыс істеу принципі ?андай физикалы? ??былысты пайдалану?а негізделген? 1 То?ы бар катушкаларды? магнит ?рістерні? ?зара ?серлесуіне То?ы бар катушканы? сырт?ы т?ра?ты магнит ?рісімен ?серлесуіне Электр зарядтарыны? ?зара ?серлесуіне Магнит индукциясыны? ?ткізгіштегі зарядпен ?серлесуіне Магнит а?ыныны? ферромагнитнетикпен ?серлесуіне 33. 2 Электродинамикалы? ж?не элетрстатикалы? ж?йедегі приборды? шартты белгісі? 1 34. 2 Магнитоэлетрлік приборды? б?рушы моменті? 1 35. 2 Магнитоэлектрлік ж?йедегі приборды? ж?мыс істеу принципі неге негізделген? 1 То?ы бар ?ткізгішті? сырт?ы т?ра?ты магнит ?рісімен ?серлесуіне Байланыс а?ынны? ?ткізгіштегі зарядпен ?серленуіне Б?рылу моментіні? ту?ызу?а Кері ?айтару моментін ту?ызу?а Б?рылу моментімен кері ?айтару моментіні? тепе-те?дігіне 36. 2 Магнитоэлектрлік ж?йедегі приборды? шкаласы? 1 сызы?ты квадрат функциясы кубты? функциясы логарифмдік бір келкі емес 37. 2 Берілген схеманы? ат?аратын ?ызметі? 1 К?п шекті вольтметр К?п шекті Омметр К?п шекті амперметр К?п шекті ваттметр К?п шекті логометр 38. 2 Берілген схеманы? ат?аратын ?ызметі? 1 К?п шекті амперметр К?п шекті фазометр К?п шекті вольтметр К?п шекті ваттметр К?п шекті милливатметр 39. 2 Берілген ?лшеуіш схеманы? ?ызметі? 1 айнымалы то?ты магнитоэлетрлік прибормен ?лшеу индукция ?лшеуіші кернеуді ?лшеуіш т?ра?ты ?лшеуіш ?уатты ?лшеуіш 40. 2 Элекр динамикалы? приборды ?лшеу механизмін айнымалы то? тізбегіндегі б?рушы моменті? 1 41. 2 Электрдинамикалы? приборды? т?ра?ты то? тізбегіндегі б?рушы моменті? 1 42. 2 Электрдинамикалы? приборды? т?ра?ты то? тізбегінде ауыт?уыны? те?деуі? 1 43. 2 Электрдинамикалы? приборды? айнымалы то? тізбегіндегі ауыт?уыныѕ те?деуі? 1 44. 2 Электрдинамикалы? ж?йедегі приборды? ?олдану аясы? 1 айнымалы, т?ра?ты то? к?шін, кернеуін ж?не ?уатын ?лшеуге тек т?ра?ты то? к?шін ?лшеуге тек т?ра?ты то? кернеуін ?лшеуге тек айнымалы ток к?шін ?лшеуге тек айнымалы то? кернеуін ?лшеуге 45. 2 Электрмагниттік ж?йедегі приборды? ж?мыс істеу принципі? 1 то?ы бар катушканы? ферромагнетик пен ?серлесуіне екі электр статикалы? зарядтарды? ?серлесуіне то?ы бар екі катушканы? ?зара ?серлесуіне то?ы бар катушканы? сырт?ы магнит ?рісімен ?серлесуіне то?ы бар екі катушканы? электрстатикалы? зарядтарды? ?серлесуіне 46. 2 Электрмагниттік ж?йедегі приборды? т?ра?ты то? тізбегіндегі б?рушы моменті? 1 47. 2 Электрмагниттік ж?йедегі приборды? айнымалы то? тізбегіндегі б?рушы моменті? 1 48. 2 Электрмагниттік ж?йедегі приборды? ауыт?у б?рышыны? те?деуі? 1 49. 2 Электрмагниттік ж?йедегі приборды? шартты белгісі? 1 50. 2 Электрмагниттік ж?йедегі приборды? ?олдану аясы? 1 Амперметр, вольтметр Фазометр, динамометр Ваттметр, угломер Момент, импульс ?лшеу То?тар мен кернеулер ?атынасын ?лшеу 51. 2 Екі электрлік шаманы? ?атынасын ?лшеуге арнал?ан ??рал ?алай аталады? 1 Логометр Вольт-омметр Ампер-омметр Ампер-вольтметр Логарифмометр 52. 2 Логометрді? ж?мыс істеу принципі? 1 То?ы бар екі катушканы? магнит ?рістеріні? т?ра?ты магнит ?рісімен ?серлесуіне То?ы бар екі катушканы? магниттік а?ындарыны? ?зара ?серлесуіне То?ы бар екі катушканы? магнит ?рістеріні? ?шінші ?ріспен ?серлесуіне Катушкаларды? магнит ?рісіні? элетрмагнит ?рісімен ?серлесуіне Катушкаларды? магнит ?рісіні? жер магнит ?рісімен ?серлесуіне 53. 2 Логометрді? жылжымалы б?лігіні? тепе-те?дік шартыны? ?рнегі? 1 54. 2 Зарядтал?ан электродтарды? ?зара ?серлесуіне негізделген приборларды? ж?йелік аталуы? 1 электрстатикалы? ферромагниттік индукциялы? магнитоэлектрлік электродинамика лы? 55. 2 Электр статикалы? приборларды? т?ра?ты то? тізбегіндегі ауыт?у моменті? 1 56. 2 Элеткрстатикалы? приборды? айнымалы то? тізбегіндегі б?рушы моменті? 1 57. 2 Электрстатикалы? приборларды? ?олдану аясы? 1 т?ра?ты ж?не айнымалы кернеулерді ?лшеу т?ра?ты то? к?шін ?лшеу т?ра?ты то? ?уатын ?лшеу электр энергиясын ?лшеу айнымалы то? к?шін ?лшеу 58. 2 Аналогты шамаларды санды? ?діспен ?лшеу ?шін ?ажет бірінші амал? 1 дискреттеу т?рлендіру кванттау кодтау ?осарынан т?рлендіру 59. 2 Физикалы? амал ретінде ?андай ма?л?матты дискреттеуге болады? 1 аналогты шамаларды санды? ма?л?матты кодтал?ан ма?л?матты екілік санды ма?л?матты онды? санды ма?л?матты 60. 2 Аналогты шаманы цифрлы? прибормен ?лшеу барысында ?олданылатын т?рлендірулер? 1 аналог дискреттеу кодтау кодтау дискреттеу аналог дискреттеу кодтау аналог аналог кодтау дискреттеу кодтау дискреттеу кодтау 61. 2 Цифрлы? ?лшеу приборларында ?олданылатын сана? ж?йесі? 1 екілік-онды? онды? сегіздік т?рттік екілік 62. 2 ?лшенетін шамаларды келесі т?рге б?луге болады? 1 "заттылы?" тобыны? шамалары, "энергетикалы?" тобыны? шамалары, "а?паратты?" тобыны? шамалары "статикалы?" тобыны? шамалары, "динамикалы?" тобыны? шамалары, "стационарлы?" тобыны? шамалары "заттылы?" тобыны? шамалары, "энергетикалы?" тобыны? шамалары, "статикалы?" тобыны? шамалары "энергетикалы?" тобыны? шамалары, "а?паратты?" тобыны? шамалары, "стационарлы?" тобыны? шамалары "туынды" тобыны? шамалары, "абсолюттік" тобыны? шамалары, "стационарлы?" тобыны? шамалары 63. 2 "Заттылы?" тобыны? шамалары? 1 заттарды? физикалы? ж?не физика-химиялы ?аситеттерін ж?не оларды? ??рамын бейнелейді ?рдістерді? энергетикалы? сипаттамаларын ?амтып к?рсететін ?асиеттерін бейнелейді ?рдістерді? динамикалы? ж?не статикалы? сипаттамаларын ?амтып к?рсететін ?асиеттерін бейнелейді; заттарды? физикалы?, химиялы ?асиеттерін ж?не олрады? таби?атын бейнелейді заттылы? ?асиеттерін бейнелейді 64. 2 "Энергетикалы?" тобыны? шамалары? 1 ?рдістерді? энергетикалы? сипаттамаларын ?амтып к?рсететін ?асиеттерін бейнелейді ?рдістерді? динамикалы? ж?не статикалы? сипаттамаларын ?амтып к?рсететін ?асиеттерін бейнелейді; заттарды? физикалы? ж?не физика-химиялы ?аситеттерін ж?не оларды? ??рамын бейнелейді заттарды? физикалы?, химиялы ?асиеттерін ж?не олрады? таби?атын бейнелейді заттылы? ?асиеттерін бейнелейді 65. 2 "А?паратты?" тобыны? шамалары? 1 ?рдістерді? динамикалы? ж?не статикалы? сипаттамаларын ?амтып к?рсететін ?асиеттерін бейнелейді ?рдістерді? энергетикалы? сипаттамаларын ?амтып к?рсететін ?асиеттерін бейнелейді заттарды? физикалы? ж?не физика-химиялы ?аситеттерін ж?не оларды? ??рамын бейнелейді заттарды? физикалы?, химиялы ?асиеттерін ж?не олрады? таби?атын бейнелейді заттылы? ?асиеттерін бейнелейді 66. 2 Негізгі ж?не туынды шамаларды? ?лшеу бірліктеріні? жиынты?ы келесі т?рде аталады? 1 бірліктерді? ж?йесі деп объектті? ?асиет ж?йесі деп ?лшеу ??ралдарды? ж?йесі деп электр ж?не электр емес шамаларды? ж?йесі деп электр емес шамаларды? ж?йесі деп 67. 1 Халы?аралы? ж?йені? негізгі бірліктері ретінде келесі шамалар болады? 1 метр, килограмм, ампер, секунда, кандела, моль, кельвин, радиан, стерадиан метр, килограмм, кернеу, кандела, моль кельвин, радиан, стерадиан, вольт, вебер, тесла герц, кельвин, ньютон, стерадиан радиан, джоуль, ньютон, тесла 68. 2 Электр емес ?лшеу шамалар?а келесі шамалар жатады? 1 температура, деформация, б?рышты? ауыспалылы?тар, механикалы? к?штер кедергі, кернеу, деформация температура, деформация, б?рышты? ауыспалылы?тар, магнит индукциясы магнит а?ыны, температура, механикалы? к?штер инерцияны? моменті, кернеу, деформация 69. 2 Электр ?лшеу шамалар?а келесі шамалар жатады? 1 кедергі, кернеу, то?ты? к?ші, жиілік температура, деформация, б?рышты? ауыспалылы?тар, магнит индукциясы магнит а?ыны, температура, механикалы? к?штер температура, деформация, б?рышты? ауыспалылы?тар, механикалы? к?штер инерцияны? моменті, кернеу, деформация 70. 2 ?лщенетін шамаларды? сапалы айырмашылы?ты? т?рлі бейнелеуі оларды?? 2 м?лшерлігі болады ?лшеу бірлігі болады техникалы? параметрі болады ба?асы болады ?лшеу шарттары болады 71. 2 Кіру сигналды? а?паратты? параметрі ретінде ?рдісті? келесі параметрі болады? 2 ?лшенетін шамамен функциялы байланысты параметр ?лшенетін шамамен функциялы байланысты емес параметр шы?у шамамен функциялы байланысты емес параметр шы?у шамамен функциялы байланысты параметр ?лшенетін шамамен ж?не шы?у шамамен функциялы байланысты емес параметр 72. 2 Шы?у ?лшеуіш сигнал параметрлермен сипатталанады, оларды келесі т?рлерге б?луге болады? 2 а?паратты? ж?не а?паратты? емес электр ж?не электр емес заттылы? ж?не а?паратты? динамикалы? ж?не статикалы? энергетикалы? ж?не а?паратты? 73. 2 Кіру ?лшеуіш сигналды? а?паратты? емес параметрі ретінде келесі параметрі болады? 2 ?лшенетін шамамен функциялы байланысты емес параметр шы?у шамамен функциялы байланысты емес параметр ?лшенетін шамамен функциялы байланысты параметр шы?у шамамен функциялы байланысты параметр ?лшенетін шамамен ж?не шы?у шамамен функциялы байланысты емес параметр 74. 2 Ты?ызды?ты? формуласы те? ? = m/v, о?ан с?йкес ты?ызды?ты? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim ? = L-3M dim ? = L3M dim ? = L-2M dim ? = L-1M dim ? = L-1M 75. 2 Импульсті? формуласы те? p=m??, о?ан с?йкес импульсті? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim p = LМТ-1 dim p = LМТ dim p = LМТ3 dim p = L2МТ-1 dim p = LМ-2 Т-1 76. 2 Жылдамды?ты? формуласы те? v = S/t, о?ан с?йкес жылдамды?ты? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim v = LТ-1 dim v = LТ3 dim v = L2Т-1 dim v = L2 Т-1 dim v = LТ 77. 2 К?шті? формуласы те? F = ma, о?ан с?йкес к?шті? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim F = LM Т-2 dim F = CMТ-1 dim F = LMТ3 dim F = AL2Т-1 dim F = BLТ 78. 2 К?лемні? формуласы те? V=abh, о?ан с?йкес к?лемні? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim V = L3 dim V = MТ-1 dim V = LТ3 dim V = L2Т1 dim V = BТ 79. 2 Ауданны? формуласы те? S=ab, о?ан с?йкес ауданны? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim S = L2 dim S = L-1 dim S = L3 dim S = AL2 dim S = L3M 80. 2 ?ысым к?шіні? формуласы те? Р = F/S, о?ан с?йкес ?ысым к?шіні? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim Р = L-1MТ-2 dim Р = L1MТ2 dim Р = AL2 dim Р = LMТ-2 dim Р = L2 81. 1 Ж?мысты? формуласы те? A=F?L, о?ан с?йкес ж?мысты? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim A = L2MТ-2 dim A = L-1 MТ-2 dim A = L-1MТ-2 dim A = AL2 dim A = L2 82. 1 Кернеуді? формуласы те? U=N/I, о?ан с?йкес кернеуді? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim U=I-1L2 MТ-3 dim U = IL2 MТ-3 dim U = AL2 dim U = L2MТ-2 dim U = L2M Т-3 83. 1 ?уатты? формуласы те? N=A/T, о?ан с?йкес ?уатты? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim N = L2MТ-3 dim N = L2 M3Т3 dim N = L2 M2Т-3 dim N=AL2 MТ-3 dim N = L2MТ-2 84. 2 Кедергіні? формуласы те? R=U/I, о?ан с?йкес кедергіні? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim R=I-2L2 MТ-3 dim R = IL2 MТ-3 dim R=I-1L2 MТ-3 dim R=I2L2 MТ-3 dim R = I-3L2 MТ-3 85. 2 ?деуді? формуласы те? a=v/t, о?ан с?йкес ?деуді? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim a = LТ-2 dim a = L2Т-3 dim a = LТ-3 dim a =LMТ-3 dim a = LТ-1 86. 2 Магнит ?рісіні? кернеулікті? формуласы те? Н = Iw/2?r, о?ан с?йкес магнит ?рісіні? кернеулікті? м?лшерлігі келесі болады? 2 dim Н = IL-1 dim Н = IL dim Н = IL2 dim Н = LТ-1 dim Н = LТ-2 87. 2 Электр ?рісіні? кернеулікті? формуласы те? Е = U/h, о?ан с?йкес электр ?рісіні? кернеулікті? м?лшерлігі келесі болады? 3 dim Е=I-1L2 MТ-4 dim Е=I-1L MТ-3 dim Е=I-1L2 MТ-3 dim Е=I1L2 MТ-4 dim Е = I-1L3 MТ-4 88. 2 Сигналды? математикалы? ?лгісі - функциясы келесі т?рде болып табылады? 3 x = f (t, a, б, в) y = f(x) y = F'(x) x = ky х = у/k 89. 2 Сигналды? ?лгілері т?уелсіз аргументті? т?рінен байланысты келесі болады? 3 уа?ытты? ж?не жиілікті электр ж?не электр емес уа?ытты? ж?не динамикалы? жиілікті ж?не статикалы? а?паратты? ж?не а?паратты? емес 90. 2 Б?геттер келесі т?рлі болады? 3 аддитивты ж?не мультипликативты электр ж?не электр емес статикалы? ж?не динамикалы? жиілікті ж?не уа?ытты? а?паратты? ж?не а?паратты? емес 91. 2 Аддитивты б?геттерді? жа?дайында? 3 ?орша?ан ортаны? б?гет жасайтын ?серін к?рсететін d параметрі, ?лшеуіш ж?йені? шы?ысында у сигналды? пайда болуын ?оздырады, тіпті кіру сигнал болма?анда да ?орша?ан ортаны? б?гет жасайтын ?серін к?рсететін d параметрі, тек кіру сигнал бол?анда ?лшеуіш ж?йені? шы?ысында у сигналды? пайда болуын ?оздырады ?орша?ан ортаны? б?гет жасайтын ?серін к?рсететін d параметрі, ?лшеуіш ж?йені? S сезімділігіне ?сер етеді ?орша?ан ортаны? б?гет жасайтын ?серін к?рсететін d параметрі, ?лшеуіш ж?йені? S сезімділігіне м?лде ?сер етпейді ?орша?ан ортаны? б?гет жасайтын ?серін к?рсететін d параметрі, тек кіру сигнал бол?анда ?лшеуіш ж?йені? кіреберісінде у сигналды? пайда болуын ?оздырады 92. 1 Мультипликативты б?геттерді? жа?дайында? 3 ?орша?ан ортаны? б?гет жасайтын ?серін к?рсететін d параметрі, ?лшеуіш ж?йені? S сезімділігіне ?сер етеді ?орша?ан ортаны? б?гет жасайтын ?серін к?рсететін d параметрі, ?лшеуіш ж?йені? шы?ысында у сигналды? пайда болуын ?оздырады, тіпті кіру сигнал болма?анда да ?орша?ан ортаны? б?гет жасайтын ?серін к?рсететін d параметрі, тек кіру сигнал бол?анда ?лшеуіш ж?йені? шы?ысында у сигналды? пайда болуын ?оздырады ?орша?ан ортаны? б?гет жасайтын ?серін к?рсететін d параметрі, ?лшеуіш ж?йені? S сезімділігіне м?лде ?сер етпейді ?орша?ан ортаны? б?гет жасайтын ?серін к?рсететін d параметрі, тек кіру сигнал бол?анда ?лшеуіш ж?йені? кіреберісінде у сигналды? пайда болуын ?оздырады 93. 2 Шы?у сигналды? d б?гетінен ?сер етуіні? д?режесі келесі болады? 3 сезімділік шапша? ?рекеті инерциялы? ?ателік беріктік 94. 2 ?лшеу ж?йені? сезімділігі - б?л? 3 шы?у у сигналды? шамасыны? кіру х сигналды? шамасына ?зара ?атынасы кіру х сигналды? шамасыны? шы?у у сигналды? шамасына ?зара ?атынасы кіру х сигналды? шамасыны? шы?у у сигналды? шамасына к?бейтіндісі кіру х сигналды? ж?не шы?у у сигналды? ?осындысы кіру х сигналды? ж?не шы?у у сигналды? айырмашылы?ы 95. 2 Сызы?ты ?лшеуіш ж?йені? сезімділігі келесіден байланысты болады? 3 жиіліктен шы?у сигналды? шамасынан кіру сигналды? шамасынан ?лшеу уа?ытынан ?лшеу ??ралды? ?асиетінен 96. 2 Сызы?ты емес ?лшеуіш ж?йені? сезімділігі келесіден байланысты болады? 3 шы?у сигналды? м?нінен кіру сигналды? м?нінен ?лшеу уа?ытынан ?лшеу ??ралды? ?асиетінен жиіліктен 97. 1 Сезімділік шегі деген не? 3 д?рыс шешімні? берілген ы?тималды?ымен табылатын, е? кемі кіру сигнал кіру х сигналды? шамасыны? шы?у у сигналды? щамасына ?зара ?атынасы д?рыс шешімні? берілген ы?тималды?ымен табылатын, е? ?лкен кіру сигнал д?рыс шешімні? берілген ы?тималды?ымен табылатын, е? ?лкен шы?у д?рыс шешімні? берілген ы?тималды?ымен табылатын, е? кемі шы?у сигнал 98. 3 Бірлікті? м?лшерін беру - б?л? 3 физикалы? шаманы? бірлікті? м?лшерін, тексеретін (поверкалайтын) ?лшеу ??ралмен са?талынатын бірлігіне келтіру, ол са?талынатын немесе жа??ыртатын эталон ар?ылы тексеруде (поверкалауда) немесе калибровкада ж?зеге асырылады ?лшенетін шамамен функциялы байланысты, бас?а шамаларды жанама ?лшеу негізінде физикалы? шаманы? м?нін берілген бірліктерде аны?тау бірлікті? аны?тамасымен с?йкес физикалы? шаманы? м?лшері бойынша белгіленген бірлікті алу жолымен жа??ырту физикалы? шаманы? бірлікті? м?лшерін ?ол асты саймандар ар?ылы келтіру ?лшеу шаманы? ?лшеуі 99. 2 ?лшеуіш каналдар - б?л? 3 ?лшеу ??ралдарды? ж?не бас?а техникалы? ??рыл?ыларды? ж?йелі ?осылуымен пайда бол?ан ?лшеуіш тізбегі, ол бір шаманы ?лшеуге арнал?ан ж?не нормалан?ан метрологиялы? сипаттамалар?а ие болады кіреберістен шы?ыс?а дейін ?лшеуіш сигналды? ?здіксіз жолын ??растыратын, оны? барлы? т?рлендірулерін ?амтамасыз ететін, ?лшеу ??ралдарды? элементтеріні? жиынты?ы на?ты шаманы ?лшеуге арнал?ан ж?не бірдей метрологиялы? сипаттамалар?а ие болатын, ?лшеуіш каналдрады? жиынты?ы на?ты шаманы ?лшеуге арнал?ан ж?не ?р т?рлі метрологиялы? сипаттамалар?а ие болатын, ?лшеуіш каналдрады? жиынты?ы ?лшеу ??ралдарды? ж?не бас?а техникалы? ??рыл?ыларды? ж?йелі ?осылуымен пайда бол?ан ?лшеуіш тізбегі, ол бір шаманы ?лшеуге арнал?ан ж?не метрологиялы? сипаттамаларсыз 100. 3 Тікелей т?рлендіруді? ??рылымды? ?лгісіне ие болатын ?лшеу ??ралды? ерекшілігі келесіде т?рады? 3 ?лшеуіш сигналды? барлы? т?рлендірулері тікелей ба?ыттамада жасалынады ?лшеуіш сигналды? барлы? т?рлендірулері кері ба?ыттамада жасалынады ?лшеуіш сигналды? барлы? т?рлендірулері кері ж?не тікелей ба?ыттамаларда жасалынады ?лшеуіш сигналды? барлы? т?рлендірулері ?р т?рлі ба?ыттамаларда жасалынады ?лшеуіш сигналды? барлы? т?рлендірулері еш?андай ба?ыттамада жасалынады 101. 2 Те?естіру т?рлендіруді? ерекшілігі келесіде т?рады? 3 ?лшеу ??ралды? шы?у шамасы кіру шамамен біртекті шамасына кері т?рлендіріледі ?лшеуіш сигналды? барлы? т?рлендірулері кері ба?ыттамада жасалынады ?лшеуіш сигналды? барлы? т?рлендірулері кері ж?не тікелей ба?ыттамаларда жасалынады ?лшеу ??ралды? кіру шамасы шы?у шамамен біртекті шамасына кері т?рлендіріледі ?лшеу ??ралды? шы?у шамасы кіру шамамен біртекті емес шамасына кері т?рлендіріледі 102. 3 ?лшеу ??ралдарды? ?лшеуіш каналдарын есептеу негізгі ма?саттары келесі болады? 3 ?лшеуіш каналды? математикалы? ?лгісін аны?тау, ??растыратын блоктарды? метрологиялы? сипаттамалары бойынша ?лшеу ??ралдарды? метрологиялы? сипаттамаларын есептеу ?лшеуіш каналды? ?лгісіні? ба?асын аны?тау, ??растыратын блоктарды? метрологиялы? сипаттамалары бойынша ?лшеу ??ралдарды? метрологиялы? сипаттамаларын есептеу тек ?ана ??растыратын блоктарды? метрологиялы? сипаттамалары бойынша ?лшеу ??ралдарды? метрологиялы? сипаттамаларын есептеу ?лшеуіш каналды? сапа к?рсеткіштерін аны?тау, ?лшеуіш каналды? метрологиялы? сипаттамаларын есептеу ?лшеуіш каналды? ?ателігін аны?тау 103. 1 j-ші блокты? ?ателікті? ?сер ету коэффициенті салытсырмалы т?рде келесі болады? 4 104. 3 ?лшеуіш каналды? ?р бір блогіні? р??сат шектері келесі ?лестіруге ие болады? 4 бір ?алыпты нормалы экспоненциалды? гиперболалы? трапецаилды? 105. 2 Динамикалы? ?лшеулерде келесі ?асиеттер ма?ызды болады? 4 ?лшеу ??ралдарды? инерциялы? ?асиеттері ?лшеу ??ралдарды? физикалы? ?асиеттері ?лшеу ??ралдарды? электр ?асиеттері ?лшеу ??ралдарды? магнит ?асиеттері ?лшеу ??ралдарды? химиялы ?асиеттері 106. 1 Динамикалы? сипаттамалар келесі т?рлі болады? 4 толы? ж?не меншікті электрлік ж?не магнитттік болады физикалы? ж?не меншікті толы? ж?не химиялы динамикалы? ж?не меншікті 107. 1 Толы? динамикалы? сипаттамалар?а келесі сипаттамалар жатады? 4 динамиканы? те?деуі, беріліс функциясы динамиканы? те?деуі, бірлік саты беріліс функциясы, монохроматикалы? те?селу ?ткізу тілімні? е?і, беріліс функциясы к?рсеткіштерді? т?ра?тандыру уа?ыты, динамиканы? те?деуі 108. 1 Толы? динамикалы? сипаттамалар келесі ?асиеттерді бейнелейді? 4 инерциялы? ?асиеттерін к?рсеткіштерді? т?ра?тандыру уа?ытын, динамиканы? те?деуін монохроматикалы? те?селулерді меншікті динамикалы? сипаттамасын ?ткізу тілімні? е?ін, беріліс функциясыкциясын 109. 3 Меншікті динамикалы? сипаттамалар тек келесі параметрлерді аны?тайды? 4 к?рсеткіштерді? т?ра?тандыру уа?ытын, ?ткізу тілімні? е?ін монохроматикалы? те?селулерді меншікті динамикалы? сипаттамасын инерциялы? ?асиеттерін ?лшеуді? динамикасын 110. 3 Статикалы? т?ртіпте ?лшеу ??ралды? негізгі сипаттамасы келесі сипаттама болады? 4 т?рлендіру функциясы к?рсеткіштерді? т?ра?тандыру уа?ыты монохроматикалы? те?селу инерциялы? ?асиеті номиналды функциясы 111. 3 Стационарлы емес ж?мыс істеу т?ртібі - б?л? 4 шы?у ?рдісті? бір параметрі ?ана уа?ытында ?згеретін ж?мыс істеу т?ртібімен ?лшеу ??рал шы?у ?рдісті? барлы? параметрлері уа?ытында ?згермейтін ж?мыс істеу т?ртібімен ?лшеу ??рал кіру ?рдісті? бір параметрі ?ана уа?ытында ?згеретін ж?мыс істеу т?ртібімен ?лшеу ??рал кіру ж?не шы?у ?рдістерді? бір параметрі ?ана уа?ытында ?згеретін ж?мыс істеу т?ртібімен ?лшеу ??рал кіру ?рдісті? бір параметрі ?ана уа?ытында ?згеремейтін ж?мыс істеу т?ртібімен ?лшеу ??рал 112. 1 Пиктік детекторда стационарлы? емес ж?мыс істеу т?ртіпті? ?за?ты?ы келесі параметрмен аны?талады? 4 конденсаторды? зарядтау уа?ытымен конденсаторды? разярдтау ау?ытымен резисторды? зарядтау уа?ытымен резисторды? разядтау уа?ытымен аны?талады конденсаторды? сыймдылы?ымен 113. 3 Ж?йелі те?селгіш контурда стационарлы? емес ж?мыс істеу т?ртіпті? ?за?ты?ы? 4 контурді? ?ткізу шегімен конденсаторды? зарядтау уа?ытымен контурды? кіру сигналыны? ?за?ты?ымен резисторды? разядтау уа?ытымен аны?талады конденсаторды? сыймдылы?ымен 114. 3 Динамика те?дігі? 4 Кирхгоф за?ы бойынша ??растырылады Ом за?ы бойынша ??растырылады Гук за?ы бойынша ??растырылады Архимед за?ы бойынша ??растырылады Ньютон за?ы бойынша ??растырылады 115. 3 Стационарлы? емес ж?мыс істеу т?ртіпті? ?за?ты?ы келесі формула бойынша аны?тылады? 4 116. 3 Беріліс функциясы келесі формула бойынша аны?талады? 4 117. 3 Жауапты? б?рамалануы кіру ?сермен салыстыр?анда шамалы болады, егер: 4 кіру ?серді? спектрі ?лшеу ??ралды? ?ткізу шегімен ?иыстырылса шы?у ?серді? спектрі ?лшеу ??ралды? ?ткізу шегімен ?иыстырылса кіру ?серді? спектрі ?лшеу ??ралды? ?ткізу шегінен ?лкен болса шы?у ?серді? спектрі ?лшеу ??ралды? ?ткізу шегінен кем болса кіру ?серді? спектрі ?лшеу ??ралды? ?ткізу шегімен ?иыстырымалса 118. 3 Кешенді т?рлендіру коэффициенті ?лшеу ??ралды? бірлік импульске жауап спкетрі боладым ж?не ол те?? 4 119. 3 Жабы? кіреберіспен пиктік детекторды? жауабы те?? 4 UВЫХ=Uь sin?t - U0 UВЫХ=Uь sin?t+U0 UВЫХ=Uь sin?t*U0 UВЫХ=Uь sin?t/U0 UВЫХ=Uь sin?t 120. 3 Динамика те?дікті? т?рі? 4 UL + UR + UC=Uвых UL - UR + UC = Uвых UL + UR - UC=Uвых UL+UR+UC =-Uвых UL - UR - UC = Uвых 121. 2 Бірінші ретті? элементтеріні? беріліс сипаттамасыны? т?рі? 5 122. 2 Бірінші ретті? элементтеріні? импульстік сипаттамасыны? т?рі? 5 123. 3 Т?рлендіру функциясы - б?л? 5 кіру сигналды? а?паратты? параметрді? оны? шы?у сигналыны? а?паратты? параметрінен байланысты?ы шы?у сигналды? а?паратты? параметрді? оны? кіру сигналыны? а?паратты? параметрінен байланысты?ы шы?у сигналды? а?паратты? емес параметрді? оны? кіру сигналыны? а?паратты? емес параметрінен байланысты?ы шы?у сигналды? а?паратты? параметрді? оны? кіру сигналыны? а?паратты? емес параметрінен байланысты?ы шы?у сигналды? а?паратты? емес параметрді? оны? кіру сигналыны? а?паратты? параметрінен байланысты?ы 124. 2 Т?рлендіру функцияны? т?рлері келесі болады? 5 номиналды, на?ты, дербес номиналды на?ты функционалды, номиналды номиналды, идеалды 125. 2 Статикалы? т?ртіпте ?ателікті? екінші т?рлі ы?тималды?ы келесі формула бойынша аны?талады? 5 126. 2 Статикалы? т?ртіпте ?ателікті? бірінші т?рлі ы?тималды?ы келесі формула бойынша аны?талады? 5 127. 2 W(t0) хх20 трапециялы? за?ы бойынша ?лестірілген ?лшеу н?тижелер ?шін пайдаланады нормалы за?ы бойынша ?лестірілген ?лшеу н?тижелер ?шін пайдаланады 193. 1 Шарльені? белгісі? 9 егерде ?лшеулер саны n>20 болса экспоненциалды за?ы бойынша ?лестірілген ?лшеу н?тижелер ?шін пайдаланады егерде ?лшеулер саны n<20 болса трапециялы? за?ы бойынша ?лестірілген ?лшеу н?тижелер ?шін пайдаланады нормалы за?ы бойынша ?лестірілген ?лшеу н?тижелер ?шін пайдаланады 194. 1 ?лшеу ??ралдар келесі т?рлерге б?лінеді? 9 элементарды ж?не кешенді элементтік ж?не кешенді органикалы? ж?не органикалы? емес санды ж?не аналогты? ?лшемдерге ж?не аспаптар?а 195. 1 ?лшеуіш аспаптар келесі т?рлерге б?лінеді? 9 санды ж?не аналогты? элементтік ж?не кешенді органикалы? ж?не органикалы? емес элементарды ж?не кешенді ?лшемдерге ж?не аспаптар?а 196. 1 Ж?мыс істеу т?ртібі бойынша аспаптар? 9 ?здіксіз, циклды, ба?ылау, жазу ?рекетімен болады ?здіксіз ж?не циклды ?рекетімен болады циклды ж?не ба?ылау ?рекетімен болады жазу ж?не циклды ?рекетімен болады ?здіксіз, циклды, ба?ылау, жазу, те?дестіру ?рекетімен болады 197. 2 ?лшеу ?дісі бойынша аспаптар келесі т?рлерге б?лінеді? 9 салыстыру, те?дестіру ара ?атысты, те?дестіру б?лу, те?дестіру б?лу, ?осу те?дестіру 198. 2 Элементарды ?лшеу ??ралдар?а? 8 шамаларды? ?лшемдері, те?еу ??ралдар, масштабты т?рлендіргіштер, ?лшеуіш т?рлендіргіштер жатады ?лшеуіш аспаптар, шамаларды? ?лшемдері жатады масштабты т?рлендіргіштер, ?лшеуіш т?рлендіргіштер жатады ?лшеуіш аспаптар, ?лшеуіш т?рлендіргіштер жатады те?еу ??ралдар, масштабты т?рлендіргіштер, ?лшеуіш т?рлендіргіштер жатады 199. 2 ?лшеуіш аспап - б?л? 8 т?сінікті т?рде тікелей ?абылдау ?шін шы?у сигналды жасау?а арнал?ан ?лшеу ??рал т?сінікті т?рде тікелей ?абылдау ?шін кіру сигналды жасау?а арнал?ан ?лшеу ??рал бір алгоритм бойынша объект туралы а?паратты алу?а жалпы міндетті орындайтын ?лшеу ??радарды? ба?дарламалы?-бас?ару ж?не есептеулерді? жиынты?ы айырым т?рінде ?лшеу н?тижені беретін кіру шаманы шы?у шамамен те?еу ?лшеу ??рал ы??айлы ?абылдау ?шін кіру шаманы бір т?рлі шама?а т?рлендіруге арнал?ан ?лшеу ??рал 200. 2 ?лшеуіш а?паратты? ж?йе - б?л? 8 бір алгоритм бойынша объект туралы а?паратты алу?а жалпы міндетті орындайтын ?лшеу ??радарды? ба?дарламалы?-бас?ару ж?не есептеулерді? жиынты?ы т?сінікті т?рде тікелей ?абылдау ?шін кіру сигналды жасау?а арнал?ан ?лшеу ??рал т?сінікті т?рде тікелей ?абылдау ?шін шы?у сигналды жасау?а арнал?ан ?лшеу ??рал айырым т?рінде ?лшеу н?тижені беретін кіру шаманы шы?у шамамен те?еу ?лшеу ??рал ы??айлы ?абылдау ?шін кіру шаманы бір т?рлі шама?а т?рлендіруге арнал?ан ?лшеу ??рал 201. 2 Кешенді ?лшеу ??ралдар?а? 8 ?лшеуіш аспаптар, ?лшеуіш ?ондыр?ылар, ?лшеуіш а?паратты? ж?йелер ?лшеуіш аспаптар, шамаларды? ?лшемдері жатады масштабты т?рлендіргіштер, ?лшеуіш т?рлендіргіштер жатады шамаларды? ?лшемдері, те?еу ??ралдар, масштабты т?рлендіргіштер, ?лшеуіш т?рлендіргіштер жатады те?еу ??ралдар, масштабты т?рлендіргіштер, ?лшеуіш т?рлендіргіштер жатады 202. 2 М?лшерлер келесі т?рлі болу м?мкін? 1 бірм?нді, к?пм?нді абсолюттік, салыстырмалы т?ра?ты, айнымалы статикалы?, квазистатикалы? динамикалы?, статикалы? 203. 2 ?лшемдер келесі т?рлі болады? 1 бірканалды реттелінбейтін ?лшем, бірканалды реттелінетін ?лшем, к?пканалды реттелінбейтін ?лшем, к?пканалды реттелінбейтін ?лшем бірканалды реттелінбейтін ?лшем, к?пканалды реттелінбейтін ?лшем бірканалды реттелінетін ?лшем, к?пканалды реттелінетін ?лшем функциялы, к?п функциялы динамикалы?, статикалы? 204. 2 Те?деу ?рдісі? 1 бірмезгілді ж?не ?р мезгілді болады бір мезгілді болады бір ?лшемді, к?п ?лшемді болады динамикалы?, статикалы? болады ?р мезгілді болады 205. 2 ?лшеуіш т?рлендіруге келесі операциялар кіру м?мкін? 1 сигналды? немесе шаманы? физикалы? т?рін ?згерту, масштабты сызы?ты т?рлендіру, масштабты-уа?ытты? т?рлендіру, модуляция, ?здіксіз сигналды дискреттеу, кванттау сигналды? немесе шаманы? физикалы? т?рін ?згерту, масштабты сызы?ты т?рлендіру, масштабты-уа?ытты? т?рлендіру, модуляция модуляция, ?здіксіз сигналды дискреттеу, кванттау сызы?ты емес немесе функциялы т?рлендіру ы??айлы ?абылдау ?шін кіру шаманы бір т?рлі шама?а т?рлендіру 206. 2 Аттенюатор келесі жа?дайларда пайдаланады? 1 ?лшенетін сигнал тікелей ?лшеу ?шін ?те ?лкен бол?анда ?лшенетін сигнал тікелей ?лшеу ?шін ?те кем бол?анда ?лшенетін сигнал т?рт б?рышты т?рге ие бол?анда ?лшенетін сигнал периодты бол?анда ?лшенетін сигнал ара т?рлі т?рге ие бол?анда 207. 2 Ж?йелі импеданспен ?лгіде кернеуді? беріліс коэффициенті те?? 1 208. 1 Шунттайтын Zр импедансты? ж?рдемімен то?ты сигналды кеміту жа?дайында то?ты? беріліс коэффициенті те?? 1 209. 2 Кернеуді ?лшегенде келесі шартты талап етеді? 1 /Zi/ ?лкен шамасы ж?не сонды?тан ?лшеуіш ж?йені? Ri м?ні ?лкен болу керек /Zi/ шаманы? кішкентай шамасы ж?не сонды?тан ?лшеуіш ж?йені? Ri м?ні кішкентай болу керек /Zi/ шамасы Ri м?нге те? болу керек, сонда ?лшеуіш ж?йедегі б?геттер минималды болады /Zi/ орташа шамасы ж?не сонды?тан ?лшеуіш ж?йені? Ri м?ні кішкентай болу керек /U/ ?лкен шамасы ж?не сонды?тан ?лшеуіш ж?йені? Ri м?ні ?лкен болу керек 210. 2 Жиіліктен байланысты емес кеміту коэффициенті те?? 1 211. 2 Инверторлы? к?шейткішті? к?шейту коэффициенті келесі формула бойынша аны?талады? 2 212. 2 Инверторлы? емес к?шейткішті? к?шейту коэффициенті келесі формула бойынша аны?талады? 2 213. 2 Сумматорды? шы?у кернеуі келесі формула бойынша аны?талады? 3 Uвых = - ?U1 (Rос/R1) + U2 (Rос/R2) + U3 (Rос/R3)? Uвых = - ?U1 (Rос/R1) - U2 (Rос/R2) + U3 (Rос/R3)? Uвых = - ?U1 (Rос/R1) + U2 (Rос/R2) - U3 (Rос/R3)? Uвых = - ?U1 (Rос/R1) - U2 (Rос/R2) - U3 (Rос/R3)? Uвых = - ?U1 (Rос/R1) + U2 (Rос/R2) + U3 (Rос/R3)Roc? 214. 2 Тх уа?ыт интервалы келесі ?діспен ?лшену м?мкін? 3 ?лгілі f0 жиілігімен оны? Т0 периодын толтыратын импульстік кванттайтын сигналдарды? есептеуімен ?лшенетін f0 жиілігімен оны? Т0 периодын толтыратын периодты? сигналдарды? есептеуімен ?лгілі f0 жиілігімен оны? Т0 периодын толтыратын периодты? емес сигналдарды? есептеуімен ?лшенетін f0 жиілігімен оны? Т0 периодын толтыратын импульстік кванттайтын сигналдарды? есептеуімен ?лгілі f0 жиілігімен оны? Т0 периодын толтыратын к?рделі т?рімен сигналдарды? есептеуімен 215. 3 Есептеугішпен саналын?ан импульстерді? саны келесі формула бойынша аны?талады? 3 N = Tx/T0 = T0f0 N = Tx/T0 = Tx/f0 N = T0/Tx=Txf0 N = Tx/T0 = f0 N=Tx+T0=T0 +f0 216. 3 Жиілікті т?рлендіруді ?олданылатын вольтметрді? к?рсеткіші те?? 3 217. 2 Жылдамды?-жиілік т?рлендіруді? т?рі? 4 ? = ?хn/t = ?хf ? = ?хnt = ?хf ? = ?хn+t = ?хf ? = ?хn-t = ?хf ? = ?хn = ?хf 218. 2 Жазу те?дестіру аспаптарында шы?у шама? 5 ХК(t) ?р бір циклда ?лшенетін шаманы? бір на?ты м?нні? м?лшерін ?амтып к?рсетеді ХК(t) ?р бір циклда ?лшенетін шаманы? бір орташа м?нні? м?лшерін ?амтып к?рсетеді ХК(t) ?р бір циклда ?лшенетін шаманы? бір номиналды м?нні? м?лшерін ?амтып к?рсетеді ХК(t) ?р бір периодта ?лшенетін шаманы? бір орташа м?нні? м?лшерін ?амтып к?рсетеді аспапты? сезімділік шегінен асып кететін ?лшенетін шаманы? ?згерулерді? артынан ?здіксіз ереді 219. 2 Ба?ылау те?дестіру аспаптарында шы?у шама? 5 аспапты? сезімділік шегінен асып кететін ?лшенетін шаманы? ?згерулерді? артынан ?здіксіз ереді ХК(t) ?р бір циклда ?лшенетін шаманы? бір орташа м?нні? м?лшерін ?амтып к?рсетеді ХК(t) ?р бір циклда ?лшенетін шаманы? бір на?ты м?нні? м?лшерін ?амтып к?рсетеді ХК(t) ?р бір циклда ?лшенетін шаманы? бір номиналды м?нні? м?лшерін ?амтып к?рсетеді ХК(t) ?р бір периодта ?лшенетін шаманы? бір орташа м?нні? м?лшерін ?амтып к?рсетеді 220. 1 Масштабты т?рлендіргіштер келесі т?рлі болады? 7 бірканалды реттелінбейтін, бірканалды реттелінетін, к?пканалды реттелінбейтін, к?пканалды реттелінетін бірканалды реттелінбейтін, к?пканалды реттелінбейтін бірканалды реттелінетін, к?пканалды реттелінетін функциялы, к?пфункциялы динамикалы?, статикалы? 221. 2 Вольтметрді тізбекке ?ос?ан со?, оны? ?ателігін жою ?шін вольтметрді? кедергісі? 8 шексіздікке ?мтылу керек нольге ?мтылу керек коректену к?зді? ішкі кедергісінен аспау керек тізбекті? кедергісіне те? болу керек б?л тізбекте еш?андай ?згерістерді енгізбейді 222. 2 Амперметрді тібекке ?ос?ан со?, оны? ?ателігін ?ателігін жою ?шін амперметрді? кедергісі? 8 нольге ?мтылу керек шексіздікке ?мтылу керек коректену к?зді? ішкі кедергісінен аспау керек тізбекті? кедергісіне те? болу керек б?л тізбекте еш?андай ?згерістерді енгізбейді 223. 1 Вольтметрді тізбекке ?ос?ан со?, оны? к?рсеткіштері келесі формуламен аны?талады? 9 224. 1 Амперметрді тізбекке ?ос?ан со?, оны? к?рсеткіштері келесі формуламен аны?талады? 9 225. 1 Тензорезисторлы? датчиктерді? ж?мыс істеу принципі келесіде негізделген? 9 механикалы? деформацияны? ы?палында электр кедергіні? ?згеруінде механикалы? деформацияны ?лшегенде электр кедергіні ?лшеуде механикалы? деформация ?згергенде механикалы? кедергіні ?лшеуде б?рышты? ауыспалылы?ты? ы?палында электр кедергіні? ?згеруінде механикалы? кедергіні? ы?палында электр кедергіні? ?згеруінде 226. 1 Тензорезисторлы? датчиктері тензосезімділік коэффициентімен сипатталанады, ол те?? 9 K = (?R/R)/ (?l/l) K = (?R/R)/ (?l*l) K=(?R+R)/(?l+l) K=(?R-R)/(?l*l) K=(?R*R)/(?l*l) 227. 1 Тензорезисторлы? датчикті? кедергіні? ?згеруі те?? 9 ?R/R = К?/Е ?R/R = К?Е ?R/R=К?/(Е+1) ?R/R=К?/(Е-1) ?R/R = К?+Е 228. 1 Механикалы? к?штерді, ?ысымдарды ?лшеу ?шін датчиктер келесі т?рлендіргіштерді? негізінде ??растырады? 9 тензорезисторларды?, пьезоэлектр, магнит серпімді терморезисторлар ды?, тензорезисторлар ды?, магнит серпімді терморезисторлар ды?, индукциялы?, магнит серпімді реостатты?, магнит серпімді термоэлектр, пьезоэлектр, реостатты? 229. 1 Пьезоэлектр т?рлендіргіштер келесі ??былысты пайдалануда негізделген? 9 тікелей пьезоэлектр ?серінде негізделген, механикалы? кернеулерді? ы?палында кейбір кристаллдарды? бетінде электр заряддтар пайда болады тікелей пьезоэлектр ?серінде негізделген, температураны? ы?палында кейбір кристаллдарды? бетінде электр заряддтар пайда болады тікелей пьезоэлектр ?серінде негізделген, б?рышты? ауыспалылы?ты? ы?палында кейбір кристаллдарды? бетінде электр заряддтар пайда болады тікелей пьезоэлектр ?серінде негізделген, электр кернеуді? ы?палында кейбір кристаллдарды? бетінде электр заряддтар пайда болады тікелей пьезоэлектр ?серінде негізделген, электр кедергіні? ы?палында кейбір кристаллдарды? бетінде электр заряддтар пайда болады 230. 1 Цилиндрлі желісі ?шін Гук за?ына с?йкес желіске ?ысымы келесі формула бойынша аны?талады? 9 ? = F/A = (E?x)/x ? = A/F = (E?x)/x ? = F/A = ?x/x ? = F+A=E?x+x ? = F/A = E?x*x 231. 1 Пьезоэлектр к?ш датчикті? заряд бойынша Sq сезімділігі келесі формула бойынша аны?талады? 9 Sq = Q/F Sq = F/A = (E?x)/x Sq = F/Q Sq = Q*F Sq = Q+F 232. 1 Пьезоэлектр к?ш датчикті? кернеу бойынша Sq сезімділігі келесі формула бойынша аны?талады? 9 Sq = U/Q Sv = U/A Sv = Q/F Sq = U/F Sq = U*F 233. 1 Пьезоэлектр датчикті? беріліс функциясы келесі формула бойынша аны?талады? 9 234. 1 Пьезоэлектр датчикті? беру коэффициенті келесі формула бойынша аны?талады? 9 235. 1 Индукциялы т?рлендіргіш - б?л келесі ж?мыс істеу принципімен т?рлендіргіші? 9 ол электрмагнит индукцияны? за?ында негізделген, я?ни кіру шаманы? ы?палында катушка?а ?арай сырт?ы магнит ?рісімен а?ым ілінісі ?згереді ол Гукты? за?ында негізделген, я?ни кіру шаманы? ы?палында катушка?а ?арай сырт?ы магнит ?рісімен шектесуі ?згереді тікелей пьезоэлектр ?серінде негізделген, электр кернеуді? ы?палында кейбір кристаллдарды? бетінде электр заряддтар пайда болады тікелей пьезоэлектр ?серінде негізделген, электр кедергіні? ы?палында кейбір кристаллдарды? бетінде электр заряддтар пайда болады ол электрмагнит индукцияны? за?ында негізделген, я?ни кіру шаманы? ы?палында катушка?а ?арай ішкі магнит ?рісімен а?ым ілінісі ?згереді 236. 1 Индукциялы т?рлендіргіште пайда бол?ан Э?К келесі формула бойынша аны?талады? 9 237. 1 Магнитсерпімді т?рлендіргіш - б?л келесі ж?мыс істеу принципімен т?рлендіргіш? 9 магнитсерпімді ы?палында негізделген, механикалы? к?ш ?сер еткенде ферродинамикалы? денелерде индукциясы немесе магнит ?ткізгіштігі ?згереді ол электрмагнит индукцияны? за?ында негізделген, я?ни кіру шаманы? ы?палында катушка?а ?арай сырт?ы магнит ?рісімен а?ым ілінісі ?згереді магнитсерпімді ы?палында негізделген, механикалы? к?ш ?сер еткенде элетрдинамикалы? денелерде индукциясы немесе магнит ?ткізгіштігі ?лшенеді тікелей пьезоэлектр ?серінде негізделген, электр кернеуді? ы?палында кейбір кристаллдарды? бетінде электр заряддтар пайда болады тікелей пьезоэлектр ?серінде негізделген, электр кедергіні? ы?палында кейбір кристаллдарды? бетінде электр заряддтар пайда болады 238. 1 Терморезистор - б?л т?рлендіргіш, оны?: 9 активті кедергісі температура ?згергенде ?згереді активті кедергісі амплитуда ?згергенде ?згереді активті кедергісі механикалы? кернеу ?згергенде ?згереді активті кедергісі ауыспалылы? ?згергенде ?згереді активті кедергісі суды? шо?арлануы ?згергенде ?згереді 239. 1 Мысты терморезисторды? т?рлендіру функцияны? т?рі келесі болады? 9 240. 1 Термот?рлендіргішті? н?тижелі Э?К те?? 9 241. 1 Индукциялы т?рлендіргішті? сезімділігі те?? 9 242. 1 Реостатты? - б?л прецизионды? реостат? 9 оны? движогы ?лшенетін шаманы? ы?палымен орын ауыстырады, т?рлендіргішті? кіру шамасы движокты? б?рышты? немесе сызы?ты ауыспалылы?ы болады, шы?у шамасы оны? кедергіні? ?згеруі болады оны? движогы ?лшенетін шаманы? ы?палымен сы?ылысады, т?рлендіргішті? кіру шамасы движокты? б?рышты? немесе сызы?ты ауыспалылы?ы болады, шы?у шамасы оны? кедергіні? ?згеруі болады оны? движогы ?лшенетін шаманы? ы?палымен орын ауыстырады, т?рлендіргішті? кіру шамасы механикалы? кернеу болады, шы?у шамасы оны? кедергіні? ?згеруі болады оны? движогы ?лшенетін шаманы? ы?палымен орын ауыстырады, т?рлендіргішті? кіру шамасы движокты? б?рышты? немесе сызы?ты ауыспалылы?ы болады, шы?у шамасы оны? деформация болады активті кедергісі суды? шо?арлануы ?згергенде ?згереді 243. 1 Реостатты? т?рлендіргіншті? кедергісі келесі шама?а ?згереді? 9 244. 1 Элементті? то?тап ?алу ?сімталды?ы келесі формула бойынша аны?талады? 9 ??= 245. 1 ?р бір элементті? ?I то?тап ?алу ?сімталды?ы келесі формула бойынша аны?талады? 9 ??= 246. 1 ?? то?тап ?алусыз ж?мыс істеу ы?тималды?ы келесі формуласы бойынша есептелінеді? 9 Р= 247. 1 То?тап ?алу?а уа?ыты (наработкасы) деп аталатын то?тап ?алусыз ж?мыс істеуді? орташа уа?ыты келесі формуламен есептелінеді? 9 Т= 248. 1 ?лшеуіш т?рлендіргіштерді? ма?ызды метрологиялы? сипаттамалары келесі сипаттамалар болады? 9 номиналды статикалы? т?рлендіру сипаттамасы, негізгі ж?не ?осымша ?ателіктер, динамикалы? сипаттамалары на?ты м?н, сезімділік, динамикалы? сипаттамалары сезімділік, динамикалы? сипаттамалары, ж?йелі ?ателік тек динамикалы? сипаттамалары тек номиналды статикалы? т?рлендіру сипаттамасы 249. 1 Электр емес шаманы электр шама?а т?рлендіру келесі ??ралдарды? ж?рдемімен ж?зеге асырылынады? 9 ?лшеуіш т?рлендіргішті? - датчиктерді? аналогты?-санды т?рлендіргішті? санды- аналогты? т?рлендіргішті? есептеу ??рыл?ыларды? к?шейткіштерді? 250. 1 Параметрлі т?рлендіргіштерде шы?у шама? 9 электр тізбекті? параметрді? (кедергіні?, индукциялы?ты?, сыйымдылы?ты?) ?згеруі болады электр емес шама болады ?уат болады магниттеу болады температура, ауыспалылы?, деформация болады 251. 1 Резистивті датчиктерде жартылай ?ткізгішті? кедергісі те?? 9 R(T) = A eB/T R(T) = A e-T R(T) = e-T/B R(T) = A e-T/B R(T) = eB/T 252. 1 Шунтты? д?лдік класы суреттейді? 9 Шунтты? кедергісіні? номиналды? шамадан ауыт?уын ?лшеу н?тижесіні? салыстырмалы ?ателігін Шунтты? номиналды? то?ыны? та?айындал?ан шамадан ауыт?уын Белгісіз шаманы ?лшеу д?лдігін Сырт?ы факторларды? ?серін 253. 1 Жауапты? б?рамалануы кіру ?серімен салыстыр?анда шамалы болады, егер: 9 Кіру ?серді? спектрі ?лшеу ??ралды? ?ткізу шегімен ?иыстырылса Шы?у ?серді? спектрі ?лшеу ??ралды? ?ткізу шегінен кем болса Шы?у ?серді? спектрі ?лшеу ??ралды? ?ткізу шегімен ?иыстырылса Кіру ?серді? спектрі ?лшеу ??ралды? ?ткізу шегімен ?иыстырылмаса Кіру ?серді? спектрі ?лшеу ??ралды? ?ткізу шегінен ?лкен болса 254. 1 Амперметрді? ?лшеу шегін арттыру?а арнал?ан шунтты? кедергісін аны?тау ?дісі? 9 ?рнегі ар?ылы Тізбекті? б?лігі ?шін Ом за?ына с?йену Толы? тізбек ?шін Ом за?ына с?йену ?рнегі ар?ылы ?рнегі ар?ылы 255. 1 Магнитоэлектрлік приборды айнымалы шамаларды ?лшеу ?шін ?олдану?а ?ажет амал? 9 приборды диодты схема ар?ылы ?осу ?осымша кедергі жал?ау айнымалы то? к?зін пайдалану приборды конденсаторлы схема ар?ылы ?осу т?мендетуші трансформаторды ?олдану 256. 2 Аспапты ?олдану м?мкінділі гіні? критериясы ?андай ?ателікпен аны?талады? 1 Келтірілген Салыстырмалы Абсолютті Аддитивті Кездейсо? 257. 2 Электр ?лшеуіш ??рыл?ыларыны? ?ателіктері 2 Абсолюттік, салыстырмалы ж?не келтірілген Аддитивті ж?немультипликативті Статикалы? ж?не ?осымша Негізгі ж?не динамикалы? Абсолюттік ж?не салыстырмалы 258. 1 Шунт не ?шін ?олданылады? 2 Токты? ?лшеу шегін ке?ейту ?шін ?ысымны? ?лшеу шегін ке?ейту ?шін ?уатты? ?лшеу шегін ке?ейту ?шін Кедергіні? ?лшеу ке?ейту ?шін Температураны? ?лшеу шегін ке?ейту ?шін 259. 2 ?лшеу конденсаторына ?андай талаптар ?ойылады? 3 Сыйымдылы?ты? т?ра?тылы?ы, дизлектиртегі минималды шы?ын, о?шау ла?ышта жо?ар?ы кедергі,сыйымды лы?ты? темпера тура?а т?уелдісіз дігі, жиілігі Диэлектриктегі минимальды шы?ын Жо?ар?ы кедергілі о?шаула?ыш Кернеу ж?не ?исы? формасы Сыйымдылы?ты? температура?а т?уелсіздігі, жиілігі 260. 3 R=10 Ом, Р=25 мВт болса номиналды ток неше? 4 0,55 А 5 А 0,05 А 0,005А 50А 261. 3 ?лшеу эксперименті не ? 4 ?лшеуді? негізіне салын?ан физикалы? ??былыстарды? жиынты?ы немесе физикалы? ??былысы ?лшеніп отыр?ан ?лшеу шегіні? на?ты ма?ынасынан ?лшеу н?тижесіні? ауыт?уы Физикалы? ?лшеу шегін ?лшеу жолымен табыл?ан аты бар сан ?лшеу н?тижесін аны?тауды? м?мкін на?тылы?ымен немесе ?ажеттілігімен есептік а?паратты алу ?шін негізделген ?ылыми т?жірибе ?лшенетін физикалы? ?лшеу шегіні? на?ты ма?ынасына ?лшеу н?тижесіні? жа?ын д?режесі 262. 3 ?лшеу принципі дегеніміз не...? 4 ?лшеуді? негізіне салын?ан физика лы? ??былыстар ды? жиынты?ы немесе физикалы? ??былысы ?лшеніп отыр?ан ?лшеу шегіні? на?ты ма?насынан ?лшеу н?тижесі ні? ауыт?уы Физикалы? ?лшеу шегін ?лшеу жолымен табыл?ан аты бар сан ?лшеу н?тижесін аны?тауды? м?мкін на?тылы?ымен немесе ?ажеттілігімен есептік а?паратты алу ?шін негізделген ?ылыми т?жірибе ?лшенетін физикалы? ?лшеу шегіні? на?ты ма?ынасына ?лшеу н?тижесіні? жа?ын д?режесі 263. 3 ?лшеуді? бірігуінде ?андай ?лшеу болады? 4 Оларды? к?рсетілген бірліктерінде н?тижелері аны?тал?ан ?лшеулерді? т?рі, ал ?лшеулерді? ?ателіктері берілген м?мкіншілікпен ?йгілі болу т?рі ?лшеуді? ??рылы?ыларын ж?не принциптерін ?олдану ?дістеріні? жиынты?ы Объектті? ??рылы?ысыны? аны?талма?ан есептік ба?асын кішірейтуді? есептік ?лшемі Д?лдік нормальды мінездемесіне ие болатын ж?не ?лшеу т?жрибесінде ?олданылатын техникалы? ??рылы?ы Берілген на?тылы?та?ы ?лшенетін физикалы? ?лшеу шегін функционалды байланысты сигналы 264. 3 Т?рлендіру ?дісте ?лшенетін шама ?алай аны?талады? 4 Арнаулы ??рыл?ы ар?ылы салыстыр?ыш ??рыл?ысы бойынша н?лдік м?нге дейін апарып ?лшенетін шамамен ?лшем арасынды?ы айырымен ?лшенетін шамамен ?лшем арасында?ы сигнал айырымы Белгілі ?лшеммен оны алмастыру жолымен Абсолюттік ж?не тексеретін шаманы? айырымы Абсолюттік ж?не тексеретін шаманы? ?осындысы 265. 3 Функционалды т?сім дегеніміз не? 4 Оларды? ?атысты байланысын ж?не ж?мыс ?рекетін т?сіндіретін, ?лшеу тізбегіні? толы? элементтерінен т?ратын ?лшеу ??рыл?ыларыны? т?сімі ?лшеу тізбегіні? б?лімдерін ?сер оларды? ара?аты настарыны? негізгілерін к?рсететін т?сім ?лшеу тізбегіні? ??рлысынан бас?а оны? жеке аума?ын функционалдау ?рекеті к?рсетілген т?сімдер Оны? жеке аума?тарыны? функционалдау ?рекеттері к?рсетілген т?сімдер Оларды? н?тижесі к?рсетілген бірлікпен ал ?ателіктері белгілі болатын ?лшеу к?йі к?рсетілген т?сімдер 266. 3 Принципиальды? т?сім дегеніміз не? 4 Оларды? ?атысты байланысын ж?не ж?мыс ?рекетін т?сіндіретін, ?лшеу тізбегіні? толы? элементтерінен т?ратын ?лшеу ??рыл?ыларыны? т?сімі Оларды? н?тижесі к?рсетілген бірлікпен ал ?ателіктері белгілі болатын ?лшеу к?йі к?рсетілген т?сімдер ?лшеу тізбегіні? ??рлысынан бас?а оны? жеке аума?ын функционалдау ?рекеті к?рсетілген т?сімдер Оны? жеке аума?тарыны? функционалдау ?рекеттері к?рсетілген т?сімдер ?лшеу тізбегіні? б?лімдерін ?сер оларды? ара?атынастарыны? негізгілерін к?рсететін т?сім 267. 3 ?лшеу сигналы? 4 Берілген д?лдікпен олшенетін физикалы? шамамен функцияналды байланыс?ан сигнал ?лшеу ??рыл?ысы ж?не принципті пайдаланатын ?дістер жиынты?ы Оларды? н?тижесі к?рсетілген бірлікпен, ал ?ателіктері белгілі болатын ?лшеу к?йі Д?лдіктін м?лшерлі сипаттамасы бар ж?не ?лшеу экспериментінде ?олданылатын техникалы? ?ондыр?ы ?лшеу экспериментінде ?олданылатын техникалы? ?ондыр?ы 268. 3 ?лшеуді? бірігуі дегеніміз не? 4 Оларды? к?рсетілген бірліктерінде н?тижелері аны?тал?ан ?лшеулерді? т?рі, ал ?лшеулерді? ?ателіктері берілген м?мкіншілікпен ?йгілі болу т?рі ?лшеуді? ??рылы?ыларын ж?не принциптерін ?олдану ?дістеріні? жиынты?ы Объектті? ??рылы?ысыны? аны?талма?ан есептік ба?асын кішірейтуді? есептік ?лшемі Д?лдік нормальды мінездемесіне ие болатын ж?не ?лшеу т?жрибесінде ?олданылатын техникалы? ??рылы?ы Берілген на?тылы?та?ы ?лшенетін физикалы? ?лшеу шегін функционалды байланысты сигналы 269. 3 На?ты шаманы жанама ?лшеген кезде ?алай табады? 4 Оларды? арасында?ы белгілі функционалды байланыс кезіндегі тіке ?лшеу параметрлері ?атары негізінде У=Х т?жрибені? н?тижелері бойынша тікелей табады, я?ни ?лшеу объектісі мен ма?саты с?йкес келеді Бір аттас шамаларды ?лшеу Берілген на?тылы?та?ы ?лшенетін физикалы? шамаларды ?лшеу Берілген на?тылы?та?ы ?лшенетін химиялы? шамаларды ?лшеу 270. 3 ?лшеу ??рыл?ысы деп нені айтады? 4 Д?лдік нормальды мінездемесіне ие болатын ж?не ?лшеу т?жрибесінде ?олданылатын техникалы? ??рылы?ы Оларды? объектпен ара?атынасыны? н?тижесінде ?лшеу ??рылы?ыларыны? к?мегімен алын?ан ?рекеттер немесе ??былыстар, материалды объектті? ??рылысы немесе ??рылыс туралы есептік ма?л?мат Объектті? ??рылы?ысыны? аны?талма?ан есептік ба?асын кішірейтуді? есептік ?лшемі Берілген на?тылы?та?ы ?лшенетін физикалы? ?лшеу шегін функционалды байланысты сигналы ?лшеніп отыр?ан ?лшеу шегіні? на?ты ма?насынан ?лшеу н?тижесіні? ауыт?уы

Показать полностью… https://vk.com/doc182808063_444694001
2 Мб, 1 мая 2017 в 11:04 - Россия, Москва, ЭЭИ, 2017 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении