Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 091271 из МЭГУ

Дискримінація - будь-яка відмінність, обмеження або перевага, яка застосовується або може бути застосована до працівника підприємства, кандидата на працевлаштування або працівника підрядної організації, що ґрунтується на одній з таких ознак:

* вік;

* стать;

* фізичний стан: обмежені фізичні можливості та інвалідність, хвороба, вагітність;

* зовнішність, у тому числі: вага, вроджені вади, статура, риси обличчя;

* расова, етно- та національна приналежність;

* переконання: релігійні, політичні, соціальні (членство у профспілках тощо);

* мова спілкування;

* сімейний стан, у тому числі перебування громадянському шлюбі;

* сексуальна орієнтація;

* зміна статі.

Пряма дискримінація - прояв дискримінації, коли особа або група осіб зазнає негативного впливу або потрапляє в негативне становище, через властиву їй ознаку або асоціювання з особою, якій властива ознака, що потребує захисту.

Непряма дискримінація - прояв дискримінації, коли навмисні загальні дії або вимоги не стосуються конкретної особи або групи осіб, якій властива ознака, що потребує захисту, але заздалегідь ставлять її у незручне становище у порівнянні з тими особами, які не є носіями даної ознаки.

Дискримінаційні дії - дії або бездіяльність, які прямо чи непрямо спрямовані на порушення рівності або пригнічення особи чи групи осіб і ґрунтуються на одній або кількох ознаках дискримінації.

Ознака, що потребує захисту - одна з перерахованих вище ознак дискримінації, на основі якої, по відношенню до носія або носіїв ознаки, можуть бути вчинені дискримінаційні дії.

Стереотип - стійке уявлення щодо поведінки, соціальної ролі, характеру та можливостей особи або групи осіб, яким властива певна з ознак, що потребують захисту, сформоване під впливом історичного розвитку суспільства або надумане.

Коригувальні дії - позитивні заходи, спрямовані проти дискримінації за ознакою, що потребує захисту. Спеціальні, зазвичай тимчасові заходи з подолання наслідків дискримінації, яка мала місце в минулому або триває, для створення фактичної рівності можливостей у робочому середовищі.

Дана політика відповідає Кодексу поведінки у компанії СКФ, базується на та Європейській конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод та традиціях компанії.

У Кодексі поведінки компанії СКФ сформульовані бачення та місія компанії у сфері рівності можливостей та недискримінації: Ставлення до всіх працівників повинне бути неупередженим, чесним та справедливим. Ми поважаємо усіх працівників незалежно від раси, статі, віку, національності, віросповідання, фізичної повноцінності, сексуальної орієнтації, членства у професійних спілках чи політичних уподобань.

4 РІВНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА РОЗМАЇТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОЗНАК

Наявність рівності можливостей працівників, кандидатів на посади та працівників підрядних організацій у робочому середовищі АТ "СКФ Україна" (публічне) є запорукою реалізації ключового принципу у сфері управління персоналом: цінніше людей є лише люди.

Однією з основних умов позитивного сталого розвитку підприємство визначає свідоме розуміння кожним працівником, кандидатом на працевлаштування та працівником підрядної організації своєї індивідуальної цінності для компанії, а також своєї здатності мати вплив на процеси, що відбуваються в компанії, на її внутрішнє середовище та успішну діяльність.

Ідеї рівності можливостей спрямовані на уникнення будь-яких проявів дискримінації, припинення та упередження активностей, що носять характер несправедливості, пригнічують або принижують особистість людини і ґрунтуються на одній або кількох ознаках, що потребують захисту. Всі люди мають право вільно визначати свої особисті схильності та уподобання, розвивати свої навики та здібності, здійснювати свій вибір, в залежності від своєї індивідуальності та персональних особливостей.

4.1. ОЗНАКА, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ: ВІК

АТ "СКФ Україна" (публічне) вважає, що успішність виконання працівником своїх функцій згідно посадової інструкції не визначається його віком, проте може визначатися наявністю відповідних навичок, компетенції та здібностей. Тому підприємство проводить політику спрямовану на спонукання до участі у трудовому процесі однаково тих, хто володіє необхідними для роботи навичками, є компетентним та має відповідні здібності, та тих, хто ще не є досвідченим, але має достатній потенціал аби згодом ним стати.

Нижня вікова межа, за якої особа може бути допущена до участі у трудових відносинах з підприємством встановлюється на рівні законодавчого мінімуму, у відповідності до Кодексу поведінки компанії СКФ. Верхня вікова межа не має чітких обмежень окрім власного бажання особи та її здатності у повному обсязі виконувати свої функції відповідно до посади.

4.2 ОЗНАКА, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ: СТАТЬ

Підприємство зобов'язується дотримуватися засад рівності у відносинах між чоловіками та жінками. Для працівників підприємства, кандидатів на працевлаштування та працівників підрядних організацій створюються умови, які унеможливлюють виникнення ситуацій, коли до представників чоловічої або жіночої статі можуть застосовуватися дискримінаційні дії.

АТ "СКФ Україна" (публічне) визнає існування біологічних відмінностей між чоловіками та жінками, які мають загальний характер і найчастіше визначаються при народженні. Ці відмінності знаходять своє вираження у соціальному значенні репродуктивного відтворення, яке відіграють представники кожної зі статей. Зважаючи на вказану обставину, підприємство зобов'язується забезпечити справедливе поводження з жінками та чоловіками з урахуванням їх потреб.

Для забезпечення рівності прав чоловіків і жінок у робочому середовищі, підприємство реалізує відповідний план заходів (Додаток 1), створений робочою групою за участі представників адміністрації та профспілкових організацій.

4.3 ОЗНАКА, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ: ФІЗИЧНИЙ СТАН

АТ "СКФ Україна" (публічне) категорично проти будь-яких проявів дискримінації, пов'язаної з фізичним станом працівника підприємства або кандидата на працевлаштування. До ознак фізичного стану, які потребують захисту ми відносимо:

* обмежені фізичні можливості, які виражаються у тому, що особа або група осіб не здатні здійснювати певні види фізичних операцій або рухів та інвалідність, яка пов'язана зі стійким розладом функцій організму. Ми розуміємо, що часто люди, які мають обмежені фізичні можливості та інваліди можуть реалізувати себе на високому рівні у тих професіях чи посадах, які вони можуть обіймати за станом здоров'я. Тому спонукаємо таких людей до участі у трудовому процесі і намагаємося розширити перелік робочих місць з такими умовами праці, які будуть прийнятними та привабливими для вказаних категорій працівників;

* люди, що хворіють на спадкові або невиліковні хвороби можуть стати жертвами дискримінації. Наприклад досить поширеною є ситуація, коли хворі на СНІД потерпають від соціальних бар'єрів, перебувають у суспільній ізоляції. У багатьох випадках такі люди не несуть реальної загрози оточуючим, проте ставлення них є упередженим і несправедливим, що не дозволяє їм реалізувати особистий та трудовий потенціал. АТ "СКФ Україна" (публічне) сприятиме руйнації таких ізоляційних бар'єрів, буде проводити відповідні, роз'яснювальні роботи і залучати людей, які є носіями такої ознаки, яка потребує захисту, як хвороба, до робіт, які не містять протипоказань для даної категорії осіб і не будуть створювати ризиків для оточуючого колективу. Щорічно відбувається фінансування заводського здоровпункту, з метою забезпечення медичного захисту працівників підприємства, "почесних працівників" (ветеранів заводу) та працівників підрядних організацій, які потребують допомоги, перебуваючи на території підприємства;

* вагітність є природним процесом, який має важливе соціальне значення. Тому особа, яка знаходиться у стані вагітності, потребує захисту в усіх сферах індивідуального та суспільного життя. Проте ми не виключаємо імовірність виникнення дискримінації по відношенню до вагітних осіб, яка пов'язана зі специфікою їх фізичного стану. У зв'язку з цим АТ "СКФ Україна" (публічне) вживає відповідних заходів, щодо визначення та задоволення індивідуальних потреб працівників підприємства, кандидатів на посаду та працівників підрядних організацій. При створенні умов для реалізації особистого трудового потенціалу, повинні враховуватися бажання особи не бути відмежованою від можливостей, які мають інші працівники та реальні фізичні зручності, які необхідні для задоволення специфічних потреб, пов'язаних зі станом вагітної особи.

4.4 ОЗНАКА, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ: ЗОВНІШНІСТЬ

Відомо, що зовнішність людини є однією з відносних характеристик персони, яка може суб'єктивно сприйматися з більшою або меншою приємністю і провокувати відповідне ставлення до носія ознаки. Останнім часом поняття приємної зовнішності у значній мірі комерціалізувалося, що стало причиною виникнення стереотипів, які можуть провокувати упереджене ставлення, насмішки або домагання.

АТ "СКФ Україна" (публічне) засуджує будь-які прояви дискримінації, що можуть бути застосовані до осіб, які мають особливості зовнішності, у тому числі осіб з особливостями ваги, осіб з вродженими вадами, осіб зі специфікою статури та рис обличчя. Усі можливості, які отримують працівники підприємства та кандидати на працевлаштування повинні визначатися об'єктивно, у відповідності до знань та навиків і мати вільний доступ, що не залежить від суб'єктивного рішення окремих осіб. Зокрема при проведенні співбесіди або відбору, що пов'язані з різного роду активностями підприємства, такі співбесіди та відбір будуть проводитись двома і більше працівниками.

4.5 ОЗНАКА, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ: РАСОВА, ЕТНО- ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ

АТ "СКФ Україна" є частиною транснаціональної компанії СКФ, яка об'єднує працівників різної расової, етнічної та національної приналежності. Ми стверджуємо, що досягнення позитивних та довгострокових результатів діяльності, може бути здійснене лише за умови співпраці та взаємоповаги у стосунках, що виникають між працівниками підприємства, кандидатами на посаду та працівниками підрядних організації. Співпраця та взаємоповага не можуть співіснувати з расовими, етно- або національними упередженнями, які спричиняють нерівність можливостей для носіїв ознаки, що потребує захисту.

У процесі своєї роботи ми об'єднані спільними довгостроковими цілями компанії і наполягаємо, щоб працівники у ході їх виконання позбавлялися своїх стереотипів та упереджень, щодо людей відмінної від їхньої раси, етнічної групи та національної приналежності. Неупереджене ставлення сприятиме пошуку оптимальних рішень та створенню атмосфери довіри і доброзичливості у трудовому колективі.

4.6 ОЗНАКА, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ: ПЕРЕКОНАННЯ

АТ "СКФ Україна" (публічне) гарантує рівність можливостей та недискримінацію для представників усіх течій релігійних, політичних та соціальних переконань, крім тих, які заборонені законодавством України.

Саме розмаїття індивідуальних думок та поглядів сприяє збереженню твердих позицій нашої компанії на світовому ринку виробництва, сервісу та інженерних рішень. Підприємство однаково поважає право кожного працівника, кандидата на працевлаштування та працівника підрядної організації дотримуватися власних поглядів та переконань і створює умови для уникнення ситуацій, що створюють несприятливі умови для носіїв ознаки, що потребує захисту.

АТ "СКФ Україна" (публічне) дотримується положення статті №9 конвенції про Захист прав людини та основоположних свобод, згідно яких кожен має право на свободу думки, совiстi i віросповідання; це право включає свободу змінювати свою релiгiю або свої переконання, а також свободу сповiдувати свою релiгiю або переконання як одноособово, так i спільно з iншими, прилюдно чи приватно, в богослужiннi, ученнi, виконаннi та дотриманні релiгiйних i ритуальних обрядiв.

Ми визнаємо, що в окремих випадках працівники можуть зазнавати дискримінації через свої релігійні, політичні чи соціальні погляди на рівні побутового спілкування в робочому середовищі. Ми категорично засуджуємо дискримінаційні прояви у даній площині, заохочуємо працівників до повідомлення про факти вчинення дискримінації, зобов'язуємося встановлювати та усувати причини їх виникнення.

4.7 ОЗНАКА, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ: МОВА СПІЛКУВАННЯ

Політизованість та соціальна напруга в Україні мають значний вплив на суспільні процеси, які нерідко переходять на побутовий рівень і створюють сприятливі обставини для прояву такого негативного явища, як дискримінація осіб через їх мову, якою вони розмовляють або ведуть листування.

АТ "СКФ Україна" категорично засуджує будь-які прояви упередженого ставлення або нерівності умов до осіб, які є носіями ознаки, що потребує захисту: мова спілкування. Ми заохочуємо працівників підприємства, кандидатів на працевлаштування та працівників підрядних організацій до обміну та передачі інформації усно або письмово тією мовою, яка буде сприяти оптимальному взаєморозумінню сторін.

Ділові стосунки в робочому середовищі підприємства повинні бути позбавлені ксенофобії і нетерпимості. Це також означає, що особи або групи осіб, які розмовляють мовою, що не є поширена серед загалу, повинні не зловживати своїм становищем, а мають вести спільний пошук шляхів оптимізації комунікативного процесу.

4.8 ОЗНАКА, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ: СІМЕЙНИЙ СТАН, У ТОМУ ЧИСЛІ ПЕРЕБУВАННЯ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ ШЛЮБІ

АТ "СКФ Україна" (публічне) свідомо сприймає переваги рівності можливостей, коли співробітники можуть оптимальним чином поєднувати свою трудову діяльність з сімейними обов'язками.

Підприємство декларує своє категорично негативне відношення до усіх проявів дискримінації за ознакою сімейного стану: не перебування у шлюбі, перебування в офіційному або громадянському шлюбі або вдівство. Такого роду дані про працівника не мають впливу на його можливості реалізовувати особистий трудовий потенціал, не можуть піддаватися критиці або ставати умовою на здобуття певних переваг. Ми негативно ставимося до поширення або спроб поширення різного роду пліток з приводу сімейного стану наших працівників.

4.9 ОЗНАКА, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ: СЕКСУАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ

Підприємство визнає особисте право кожного працівника, кандидата на працевлаштування та працівника підрядної організації на відкритість власної позиції, щодо своєї належності до представників сексуальних меншин. Жодна особа не повинна приховувати свою сексуальну орієнтацію через страх переслідувань або пригнічень, проте АТ "СКФ Україна" (публічне) гарантує збереження конфіденційності, у разі наявності такої інформації, у тих випадках, коли особа бажає не розголошувати дану інформацію.

Ми переконані, що кожен має право бути тим ким він є і у разі виявлення фактів, що свідчать про будь-які прояви дискримінації, по відношенню до представників сексуальних меншин, підприємство вживатиме заходи щодо усунення причин та наслідків дискримінації.

4.10 ОЗНАКА, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ: ЗМІНА СТАТІ

АТ "СКФ Україна" (публічне) погоджується з тим, що наявність намірів змінити стать або сам факт зміни статі працівником, кандидатом на працевлаштування не повинні ставати причиною дискримінації людей, що є носіями даної ознаки.

Зміна статі особою, що знаходиться у робочому середовищі підприємства, здатна викликати дискримінацію, щодо нового фізичного стану. Проте ми поважаємо право кожного на самовизначення своєї належності до чоловіків або жінок і тому будемо намагатися надавати підтримку тим, хто змінив стать у процесі подальшого продовження трудової діяльності. Також у таких випадках вживатимуться заходи щодо усунення усіх причин та наслідків дискримінації за даною ознакою.

5 ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОЗНАКУ, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ

Переслідуванням вважається неприпустима, безпідставна поведінка, яка є неприємною та образливою для особи чи групи осіб, яка є носієм ознаки, що потребує захисту.

АТ "СКФ Україна" (публічне) визнає, що переслідування через ознаки, що потребують захисту, може бути здійсненим у наступних формах:

* Фізичне насильство;

* Примус до здійснення фізичних навантажень, у випадках, коли завчасно відомо, що виконувати їх, особі, що є носієм ознаки, що потребує захисту, є важче саме через цю ознаку;

* Завдання образи словами (в тому числі публічно) - насмішки, нецензурні вирази, образливі порівняння або глузування;

* Поширення пліток;

* Ігнорування (або бойкот) - постійна або систематична відсутність уваги до людини, через особисте або колективне не сприйняття її, як рівної собі, через ознаку, яка потребує захисту або ототожнення особи з такою, якій притаманна дана ознака;

* Неповажне поводження;

Окремою формою переслідування, яка ні в якому разі не повинна проявлятися в робочому середовищі підприємства, є сексуальне переслідування. Поведінкою, яку ми трактуємо, як сексуальне переслідування є:

* Неприйнятна увага - постійні або систематичні дії спрямовані привернути увагу особи, носія ознаки, яка потребує захисту, або увагу інших осіб до носія ознаки;

* Пропозиції та спонукання до вступу у статеві зв'язки;

* Натяки на те, що сексуальні переваги можуть вплинути на майбутні умови роботи, кар'єру, матеріальне забезпечення тощо;

* Непристойні анекдоти, демонстрація або розповсюдження матеріалів еротичного змісту або таких, які містять натяки на еротичний зміст;

* Розпусна або фамільярна поведінка чи фізичний контакт, що викликає негативне ставлення або пригнічення з боку об'єкта поведінки;

* Переслідування дорогою на роботу та з роботи додому;

* Насмішки, образи або глузування на сексуальному ґрунті.

АТ "СКФ Україна" (публічне) категорично забороняє будь-які форми переслідування. Для створення відповідного середовища ми зобов'язуємося постійно здійснювати заходи, щодо виявлення фактів переслідування та покарання причетних осіб. Ми заохочуємо працівників повідомляти про факти переслідування, які були вчинені по відношенню до них або спостерігалися ними. Підприємство працюватиме над створенням та поширенням інформаційних матеріалів, які сприятимуть попередженню та уникненню переслідувань.*

* У липні 2011 році створена пам'ятка "Гідність та повага на робочому місці" (Додаток 2)

6 ЕЛЕМЕНТИ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ

До елементів робочого середовища, які потребують особливої уваги, для забезпечення рівності можливостей працівників та кандидатів на працевлаштування ми відносимо:

* Прийом на роботу та термін працевлаштування;

* Навчання, атестація та просування по службі;

* Режим роботи (у тому числі поєднання професійного та сімейного життя);

Перераховані вище процеси є особливо чутливими до дискримінаційних проявів. Тому в окремих випадках до працівників та кандидатів на працевлаштування можуть звернутися з проханням надати інформацію про те чи притаманні їм ознаки, які потребують захисту. Це дасть змогу об'єктивно оцінити ефективність даної політики, знайти факти нерівності у правах та можливостях, виявити їх причини та вжити відповідні коригувальні дії.

6.1 ПРИЙОМ НА РОБОТУ ТА ТЕРМІН ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

АТ "СКФ Україна" (публічне) прагне забезпечити ситуацію при прийомі на роботу, коли особа не буде поставлена у завідома незручне становище діями чи вимогами, через ознаку, що потребує захисту, які не мають відношення до виконання обов'язків, згідно посадової/робочої інструкції.

Підприємство забезпечує проведення співбесід з кандидатами двома і більше уповноваженими особами, для уникнення ненавмисного упередженого ставлення.

При заповненні заявки на вакансію керівникам підрозділів заборонено висувати додаткові вимоги, які не мають відношення до виконання посадових/професійних обов'язків.

Особиста інформація, яка зазначена в анкеті або резюме, але не має відношення до посади/професії, до уваги не приймається.

Підприємство вживатиме заходів, щодо моніторингу тимчасових трудових договорів, з метою недопущення дискримінаційних ситуацій, коли з особами, що є носіями ознаки, яка потребує захисту, трудові договори підписуються на коротший строк ніж з іншими, через цю ознаку і такі дії не виправдані вимогами роботи.

6.2 НАВЧАННЯ, АТЕСТАЦІЯ ТА ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ

АТ "СКФ Україна" (публічне) вважає, що всі працівники повинні мати рівні можливості для професійного розвитку. Справедливі рішення, щодо навчань та атестацій є запорукою розвитку потенціалу людських ресурсів та ефективності роботи підприємства. Тому рішення, щодо навчань та просування по службі повинні базуватися на відповідних досягненнях працівника (а саме здібності, компетенції, навички) і за жодних обставин не повинні містити дискримінаційних проявів.

Підприємство прагне забезпечити доступність інформації для усіх працівників, кандидатів на працевлаштування, щодо існуючих вакансій, конкурсів та навчальних програм.

В АТ "СКФ Україна" (публічне) реалізується системний підхід до навчань та атестацій, який включає в себе аналіз індивідуальних потреб працівника (карти компетентності, плани індивідуального розвитку тощо).

6.3 РЕЖИМ РОБОТИ (В ТОМУ ЧИСЛІ ПОЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТА СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ)

АТ "СКФ Україна" (публічне) зобов'язується слідкувати за тим, щоб внутрішні нормативні документи підприємства, які стосуються режиму роботи, не містили елементів дискримінації і забезпечували рівність можливостей працівників та кандидатів на працевлаштування.

Підприємство гарантує, що існуючі правила внутрішнього трудового розпорядку не містять дискримінаційних проявів і надалі будуть чесно та неупереджено регламентувати трудову діяльність. Також під час запланованого перегляду посадових інструкцій працівників буде, в обов'язковому порядку, відслідковуватися неупередженість описаних в ній посадових обов'язків.

Право звернутися до Ради директорів з проханням про надання гнучкого графіку роботи мають не лише працівники, які є носіями ознаки, що потребує захисту, але й інші.

АТ "СКФ Україна" (публічне) забезпечує неупередженість при формуванні графіків-календарів робочих змін.

7 ПІДСУМКОВІ ТВЕРДЖЕННЯ

АТ "СКФ Україна" (публічне) говорить "НІ!" будь-яким проявам дискримінації.

При появі підозри у працівника, щодо упередженого ставлення або відчуття, що він став жертвою ненавмисної дискримінації, адміністрація уважно розгляне його заяву про такі факти.

У разі виникнення навмисних обставин або дій, спрямованих на дискримінацію особи або групи осіб, які у значній мірі пригнічують її особисту гідність, підприємство сприятиме притягненню винних до відповідальності, згідно законодавства України.

Бар'єри, які створюються стереотипами і стоять на заваді реалізації рівності можливостей, стримують розвиток підприємства і повинні бути зруйновані. Це не означає, що всі працівники підприємства, кандидати на працевлаштування та працівники підрядних організацій повинні стати однаковими, але означає, що дії та відношення до них не повинні залежати від того, якими вони є (якою спілкуються мовою, яку сповідують релігію тощо).

Рівність можливостей працівників підприємства, кандидатів на працевлаштування та працівників підрядних організацій сприяє вільному висловленню думок, поглядів, справедливій участі у процесах робочого середовища, що впливає на прийняття найбільш оптимальних рішень і в кінцевому підсумку веде до постійної та довгострокової прибутковості.

Показать полностью… https://vk.com/doc8035069_47715623
110 Кб, 24 января 2012 в 18:40 - Россия, Москва, МЭГУ, 2012 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении