Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 091344 из МЭГУ

7 ?нерк?сіптік экология

Ауыр ?нерк?сіпті? е?бек ??ралдарын, т?тыну заттарын ж?не ?ару - жара? ?німдерін жасайтын негізгі саласы [21]. Машина жасау ?ндірісі энергетикалы?, электротехникалы?, станок жасау ж?не ??рал саймандар ?нерк?сібі, аспап жасау, ауыл-шаруашылы? машиналарын жасау ж?не т.б. салалар?а б?лінеді.

?аза?станда машина жасау екінші д?ние ж?зілік со?ыс жылдарында бас?а республикалардан к?шіріліп ?келінген жабды?тар негізінде жасалады. Со?ыстан кейін б?л сала жо?ары ?ар?ынмен дамып, к?птеген жа?а ?ндіріс т?рлері пайда болды. Республикамызды? машина жасау к?сіпорындары к?рделі, ?рі металды к?п ?ажет ететін машиналар - тау-кен, к?мір, м?най, металлургия, тама? к?сіпорындарына ?ажетті жабды?тар сондай-а? к?лікке, ??рлыс?а арнал?ан машиналар мен ??рал-саймандар ж?не электротехникалы? аппараттар мен станоктар-барлы?ы мы?нан астам ?нім т?рлерін шы?арады.

Жалпы машина жасау ?ндірісінде 1 тонна металлдан, 260 кг ?алды? шы?ады. Машина жасау ?нерк?сібі 1 млн тонна ?ара металл ?олдан?ан сайын сыдыру, тегістеу ж?не осы сия?ты операциялар ж?ргізгенде 5,4 мы? тонна, со??анда, ысты? штамб жаса?анда, агрессивті еріткішті? к?мегімен ??дегенде 14 мы? тонна ?алды?, толы?ымен жинап алма?анда 15 тонна ?айтымсыз металл шы?ады. Тазалау ж?йесіні? т?ндыр?ыштарыны? шектеу цехтарды? штамдарын 20-300 грамм ?атты материалдардан т?рады. Термиялы? ??йма, ж?не бас?а цехтарды? шламдары ?те улы заттар - ?ор?асын, мыс, мырыш, т.б. заттардан т?рады. ?нерк?сіп ?алды?тары аз м?лшерден аспаптармен ?рт?рлі ?ондыр?ылар істен шы??анда т?гілген сынаптар кездесіп жатады. Радиоактивті затарды? б?л салада?ы ?олдану?а болатын ?алды?тардан шамалы м?лшерден ластануы м?мкін. Радиоактивті заттарды? ыдырау процесі жарты т?уліктен аспайды.

?ндіріс салаларыны? барлы? т?рі, атап айт?анда машина жасау, энергетика, кара металлургия, т?сті металлургия, же?іл, тама? т.б ?нерк?сіптеріні? ?орша?ан орта?а тигізетін ?сері я?ни ?орша?ан ортаны? ?алды?тармен ластануы б?гінгі к?ні басты проблеммарлды? бірі болып отыр. Сонды?тан біз оларды шектеу ?шін ?рт?рлі шаралар ?олдануымыз керек.

7.1 Машинажасау ?нерк?сібінде технологиялы? процесстерді? ?орша?ан орта?а б?летін зияндылы?тары

Машина жасау ?нерк?сібіні? цехтарында?ы технологиялы? процестері жан-жа?ты болып келеді. Машиналар мен механизмдерді жасау процесі дайындамаларды дайындаудан ж?не оларды ??ю цехтарында, ?сталы?-пресстік ж?не термиялы? цехтарында бастап?ы ??деуден басталады. Осыларды? со?ынан ж?руші сатыларына механикалы? ??деу, д?некерлей (сваркалау), бояулау, оларды жина?тау процесстері кіреді.

Машина жасау ?нерк?сібі ?лкен динамикалы?ымен сипатталып ?оймай, ?ндірісті? жо?ары д?режеде мамандануымен ж?не кооперациялануымен, ж?не де жа?а технологиялы? процестерді, жабды?тарды енгізуімен, кешенді механикаландырумен ж?не автоматтандырылумен, е?бекті конвейерді т?рде ?йымдастырумен, роботтарды ж?не дистанциялы? басшылы? жасауды ?олдануымен сипатталады.

??ю ?ндірісі, к?не заманда туып, ?азіргі уа?ытта машина жасауды? материалды? базасыны? негізі болып келеді. ??ю ?ндіріс фасонды ?алып?а бал?ы?ан металды ??ю ар?ылы дайындамаларды немесе б?йымдарды алуына та?айындал?ан технологиялы? процестерді? жиынты?ы болып келеді. Барлы? ??йма ?німдеріні? 80%-нен к?бі ірі мамандандырыл?ан ??ю к?сіпорындарында шы?арылады, ал ?ал?ан б?лігі тікелей машина жасау зауыттарыны? ??ю цехтарында ??йылады.

До?алы пештер сыйымдылы?ы 3-тен 80 т. дейін жететін графирленген электродтардан ж?не ?ткізбеуші т?бінен т?ратын до?алы пештері негізінен шойынны? легирленген ж?не модификациялан?ан т?рлерін алу ?шін ?олданылады. Шихта ретінде аз к?кіртті кокс ?осыл?ан 80%-ге дейін болат ?алды?тарын (скраб, жо??а т.б.) пайдалану?а болады. Металды? араласуын жа?сарту ?шін ауысушы т?ра?ты магнит ?рісі пайдаланылады.

Машиналы? формовкалауда ?оспаларды ты?ыздау ?шін пресстеу, сілку, вакуумдау, магниттік ?ріспен ?серлеу т.б. ?дістері ?олданылады. М?нда ж?мыс айма?аында?ы ауа ?ос тоты?ты кремний бар ша?ымен, бекіткіштерді? буларымен ж?не газдарымен ластанады

Д?лдігі мен тазалы?ы жо?ар?ы д?режедегі ?німді массалы? жасау ?шін ?абы?шалы ?алыптары ?олданылады. Оларды автоматтандырыл?ан ?діспен 200-3000С дейін температурада жасайды. ?абы?шалы ??юда ?алып материалдарыны? шы?ыны ??м-сазды ?алыптар?а ?ара?анда 20 есе аз болады.

?абы?шалы ?алыпты жасау ?шін ?оспа ретінде кварц ??мына ша? т?рдегі байлаушыны-фенолформалдегидті смоланы немесе с?йы? байлаушыны - фуран немесе карбамид смолалары ?осыл?ан ?оспаны ?олданады. Б?лар ж?мыс айма?ында?ы ауаны? химиялы? компоненттерді? ?оспаларымен ж?не оларды? термодеструкция ?німдерімен (фенол, формальдегид т.б.) ластануына келтіреді.

Зиянды факторлар ??йма ?ндірісіні? барлы? сатыларында орын ал?ан. Ша?ны? ?ар?ынды б?лінуі шихтаны дайындауда ж?не пешке салуда, ??м-саз ?оспаларын даярлауда ж?не олардан ?алып пен стержендарды жасауда, сусымалы ша? шы?арушы материалдар мен химикаттарды тасу мен ??деуде, ж?не де металды бал?ыту процестерінде, дайын ??йманы топыра?тан жасал?ан ?алыптан шы?аруда, оны тазалауда ж?не шабуда ж?реді. Металды бал?ыту, оны ?алып?а ??ю, дайын б?йымдарды ?алыптан шы?ару операциялары улы газдар мен жылуды? б?лінуімен ж?реді.

??ю ?ндірісі жалпы ал?анда жылына 30 млн тоннадан арты? ?р т?рлі ?алыпты? ж?не ?осымша материалдарын пайдаланады, ж?не де осындай шамада оны? ?алды?тарын ?о?ым ?ймелеріне шы?арады.

??ю ?алыптарын дайындау мен ??деуде химиялы? заттар мен полимерлік материалдарды, ж?не де ?р т?рлі флюстер менлегирлеуші ?оспаларды ?олдану н?тижесінде ж?мыс б?лмелеріні? ауасына, азда?ан шамада болса да, бал?ы?ан металдарды? аэрозольдеріні? (берилий, марганец, ?ор?асын, хром т.б.), флюстерді?, химикаттарды?, улы булар мен газдарды? (фторлы, хлорлы ж?не цианды сутегілер, к?міртегі тоты?ы, акролеин, фенол, формальдегидтер, аммиак, к?мірсулар, спирттер, кетодтар т.б.) т?суіне келтіреді. ??ю ?ндірісіні? зиянды факторлары болып шамадан тыс жылу б?лінуі, шу, діріл саналады.

Жылу б?лінуі е? алдымен бал?ыту пешіні? сиымдылы?ына байланысты болады, м?нда пешті? б?летін жылуыны? жартысы с?улелену ар?ылы жо?алтылады, ал ?ал?андары шамамен тепе-те?, конвекция ар?ылы ж?не шы?ушы газдармен ?кетіледі. Сиымдылы?ы 40 т пешті? жылу б?луі 1,2 мВт дейін жетеді. Жылу б?лінуі ??юшы ковштарды толтыруда ж?не оларды тасымалдауда, шлакты шы?аруда ж?не металдарды ?алып?а ??юда ж?реді.

Ысты? штамповкалауда отын ретінде к?мірді немесе м?най ?німдерін ?олдануда ж?мыс орындарында?ы ауа ортасы ша? (концентрациясы ШРЕК -тен 3-10 есе асатын), СО2 к?йе, к?кіртті газ ж?не бас?а отынны? термиялы? деструкция ?німдерімен ластанады.

Термиялы? ??деу процестері металлды? б?йымдар мен б?лшектерді ?р т?рлі орталарда (с?йы?, ?атты, газ т?рлі) ысыту?а ба?ыттал?ан. Б?л технология?а к?йдіру процестері, металлдарды шыны?тыруын ?алыптастыру ж?не металлды? беткі ?абатына к?міртегіні енгізу, азотты е?гізу (азоттау), цианды? ?оспаларды е?гізу (циондау, карбонитрация) химиялы? процестері кіреді. Осы атал?ан процесстерде б?йымдар 150-1100оС дейін ысытылады. Осы процестерді орындау ?шін термиялы? цехтары пештерімен, ?ыздыру ?ондыр?ыларымен, пеш-ванналарымен, шыны?тыру ванналарымен немесе жартылай автоматты ?ондыр?ылармен жабды?тал?ан. Термиялы? цехта?ы е?бек жа?дайы метеорологиялы? параметрлермен, ауа ортасында?ы зиянды заттарды? ж?не электромагниттік ?рісті? болуымен сипатталады.

Шыны?тырушы ж?не ?ыздырушы пештеріні? жанында?ы ж?мыс орындарыны? микроклиматы ж?мыс айма?ында?ы ауаны? жо?ар?ы температурасымен (7-10оС- дан жо?ары), ?ар?ынды жылу с?улеленуімен (13000 кДж/са? дейін) сипатталады.

Шыны?тырушы орта ретінде бір?атар химиялы? заттарды ?олдануы (к?міртегіні? оксиді ж?не диоксиді, аммиак, ?ор?асынны? ж?не циан т?здарыны? ерітінділері) осы атал?ан заттарды? ж?не оларды? термиялы? деструкция ?німдеріні? ауа?а б?лінуіне келтіреді. Осы процестерді герметизациялан?ан жабды?тарда ж?ргізуде зиянды заттар ?орша?ан орта?а б?лінбейді (вакуумдау т.б.) Термиялы? ??деуді? технологиясына байланысты б?лінетін зиянды заттарды? ??рамы да сондай болады. Мысалы: к?мір мен к?мір?ыш?ылды натрий (калий) ?оспасын ?олданып цементтеу процесінде ционды натрийді? немесе калийді? б?лінуі м?мкін Шыны?тырушы орта ретінде сары ?анды? т?здарын ?олдануда 500-650оС температурада бейтарап ортада циониттерді? б?лінуі м?мкін.

Азоттау процессі ауа ортасына амииакты? ж?не нитробензолды? б?лінуімен байланысты. ?ор?асынны? бал?ымасында шыны?тыру процесі ?ор?асыны? 0,11 мг/м3 дейін б?лінуімен ж?реді. Майларда шыны?тыруда ?р т?рлі к?мірсулар б?лінеді.

Металл кесуші станокты? ж?мысыны? міндетті компоненті болып МСС ?олдану саналады. Олар ?шін ?рт?рлі ?оспалар (к?кірт, фосфор, ж?не оларды? ?оспалары), полимерлік композициялар, беткейлі, белсенді заттар т.б. ?осыл?ан май немесе су негізінде жасал?ан с?йы?ты?тар ?олданылады. Олар металды кесу ??ралын сал?ындату ж?не материалды ??деу технологиясын тездету ?шін пайдаланылады. Негізінен м?найлы? минералды? майлары ж?не оларды? эмульциялары ?олданылады. МСС химиялы? ??рамы м?найды? ??рамына байланысты келеді. МСС ??рамына парафин, бензол ?атарында?ы ?оспалар, май ?атарында?ы ?аны?па?ан к?мірсулар, азот ж?не к?кір ?оспалары т.б. кіреді. Минералды майларды? сулаушы ?абілетін к?теру ?шін олар?а белсендетуші ?оспаларды ?осады: май ж?не нафтен ?ыш?ылдарын, сабын, сілтілік электролиттерді еріген к?кіртті немесе ??рамында к?кірт бар бас?а органикалы? ?оспаларды ж?не т.б.

Жылуды? ?ар?ынды б?лінуінде металды кесуші ??ралдар арнайы эмульциялармен сал?ындатылады. Эмульцияларды? ??рамына машиналы? ж?не веретендік майлар, нафтен ?ыш?ылы, сілтілерді? ерітінділері ж?не су кіреді.

МСС денені? ашы? беттеріне зиянды ?серін тигізуі м?мкін. МСС ??рамыны?, детальдерді ??деу режиміні?, с?йы?ты?тарды беру жылдамды?ыны?, ?ор?аушы беттеріні? барыны? ма?ызы аз емес. Майлар ж?не оларды? термиялы? дисструкция ?німдері ?ндіріс б?лмелеріндегі ауаны ластауы м?мкін. М?нда май аэрозольдеріні? концентрациясы онда?ан мг/м3 жетуі ы?тимал. Аэрозольдерді? ??рамында?ы б?лшектерді? 95%-і, ?лшемдері 5 мкм-ден т?мен б?лшектерден т?ратын ерекше атап ету керек.

Адамны? ж?мыс киімінде МСС мынадай компоненттері сорбцияланады: бутан, изобутан, пентан, гексан т.б. Белгілі ?ауіпті сульфофрезол тудырады (гудронны? веретендік дистиляторымен ж?не к?кірт ?оспаларыны? ?оспасы). Ж?мыс к?ніні? со?ында сульфрофрезолды? шашындылары ж?мыс киімін ластайды. Ол киім ар?ылы ?тіп адамны? терісін ластап, жалпы улаушы ?серін тигізеді. Осы?ан байланысты ж?мыс киімдері арнаулы ??деуден уа?ытында ?туі керек.

7.2 Зиянды факторларды алдын-алу шаралары

До?алы пештерді ?олдану ?ар?ынды жылу б?луіне келтіріп, ж?мыс айма?ында?ы ауаны шихтаны? ша?ымен ж?не к?міртегі мен к?кіртті? тоты?тары к?п м?лшерде болатын газ-аэрозольді ?оспаларымен ластайды. Сонымен ?атар ?ар?ынды жо?ар?ы жиілікті шуды тудырады, сонды?тан до?алы пештерді герметизациялан?ан дыбыс о?шаулаушы б?лмелерде орналастырып, газдарды сорып шы?арушы ?ондыр?ылармен жабды?тау керек.

??ю ?ндірісіндегі е?бек жа?дайын сауы?тыру шаралары атмосфера?а шы?арылатын ша?-газды ауа ?оспаларын тазалау бойынша шараларымен ?йлестіріліп ж?ргізілуі керек, себебі ??ю цехтары ?йымдастырыл?ан ?ар?ынды шы?арыстарды? к?зі болып саналады.

Е?бек гигиенасы мен экология с?ра?тарын радикалды шешу жолы болып ??ю ?ндірісіні? ?алды?сыз технологиясын жасау саналады. Осы проблеманы тиімді шешу мысалдары ретінде ?нерк?сіпте алюминийді алуды? фторсыз ?дісін енгізу ар?ылы атмосфера?а шы?арылатын зиянды шы?арыстарды ед?уір азайту м?мкіндігін ж?не магнийлік ??ймаларды флюсті ?олданбай ??ю ар?ылы аз ?алды?та технологияны ?олдануды келтіруге болады.

Магний ??ю ?ндірісінде ?нта? т?рдегі флюстерді зиянсыз келетін к?кірт фторидіне ауыстыру ар?ылы, сутегі фториді ж?не к?кірт фторидіне ауыстыру ар?ылы, сутегі фториді ж?не к?кіртті ангидриді сия?ты жо?ар?ы улы заттарды? б?лінуін 100 есе азайту?а, ж?не де ??рамында барий мен фтор т?здары бар флюс аэрозольдеріні? б?лінуін т?мендетуге болады. Осы жолмен магнийден жасалатын фасонды б?йымдар ?ндірісінде тек е?бек жа?дайын к?рделі жа?сартып ?оймай, сонымен ?атар атмосфера?а шы?арылатын газ т?рлі зиянды заттарды? шы?арысын 50 есе т?мендетуге, ша?дануын онда?ан есе азайту?а ж?не отвалдар?а шы?атын шлактар мен шламдарды 3 есе ?ыс?арту?а болады. Біра?, ??ю ?ндірісінде технологиялы? процестерді? к?рделігі мен жан-жа?тылы?ымен байланысты, дайын біртекті гигигеналы? ж?не санитарлы?-техникалы? ?сыныстар болмайды. ?андай болмасын сауы?тыру шаралары шы?аратын б?йымдарды? сипаты мен к?леміне, ?ндірісті? механикаландыру де?гейіне, ?олданатын рецептурасына байланысты жасалуы ж?не ?олдануы керек. К?п жылды? практиканы? н?тижелері, кейбір жа?дайларда ?зін жа?сы к?рсеткен гигиеналы? ?сыныстары бас?а жа?дайларда тиімсіз болып келетінін к?рсетіп отыр. Мысалы, шатыршалар, панельдер, са?ылау т?рдегі сор?ыш жергілікті вентиляцияларын ??ю ?ндірісінде ?олдану, балансты емес ауа а?ымдарын тудырушы конвективтік жылуды? ?уатты к?здеріні? болуына байланысты ?зін а?тай алмады.

??ю цехтарында ша? ж?не газдармен тиімді к?рес ж?ргізу ма?сатымен ??ю ?ндірісін максималды мамандандыру, бастап?ы шикізат пен материалдарды? (??мды ж?не байлаушы материалдарды т.б.) сапасын жо?арлату ?ажет.

??ю цехтарында ауаны? зиянды булармен ж?не газдармен ластануын азайту тиімді вентиляцияны ??рау жолымен ж?не ?олданатын химикаттар мен материалдарды ?ауіптігі т?мен болатын ж?не газ т?зу ?абілеті т?мен келетін т?рлеріне ауыстырумен жетуге болады.

Формовкалы? ?оспаларда?ы органикалы? текті байлаушы ?оспаларын бейорганикалы? ?оспаларына (с?йы? шынылы, фосфатты, феррофосфатты) ауыстыру жолдарыны? болаша?ы зор, себебі ол газды? б?лінуін к?рт т?мендетіп, со?ынан осы ?ндірістік ?алды?тарын ?телдеуді же?ілдетеді.

Ж?мыс айма?ы арасында?ы ж?не вентиляциялы? шы?арысында?ы стиролды?, к?міртегі тоты?ыны? концентрациясын ж?не полистироль модельдегі керамикалы? ?алыпты к?йдіруде пайда болатын к?йені? концентрациясын жа?у пештеріне газбен ?оса су буларын беру ар?ылы айтарлы?тай т?мендетуге болады.

??ю ?ндірістеріні? шы?арыстарын вентиляция к?мегімен шы?аруда оларды тазалау м?селесі ж?не жылуды ?телдеу с?ра?тары ?те ?зекті болып отыр. Олар шы?арыстарды ?ртеу жолымен жетілуде.

Ваграникалы? газдарды тазалауды екі сатыда ж?ргізу ?те ?тымды келеді. Б?л ?шін вагранкалар барлы? жа?дайларда ыл?алды ?ш?ыш ?шіргіш ?ондыр?ыларымен ж?не вагранды? газдарында?ы к?міртегі тоты?ын жете ?ртеу ?ондыр?ыларымен жабды?талуы ?ажет. Б?л шаралар ша?ны? шы?арысын онда?ан есе, ал к?міртегі тоты?ын біршама т?мендетуге м?мкіндік береді.

??ю ?ндірісіні? газдары мен вентиляциялы? шы?арыстарын тазалау ?шін негізгі 3 классына жататын ?р т?рлі аппараттары ?олданылады; механикалы? ш?ктіргіштері, кеуекті с?згіштері, электрос?згіштері т.б. Механикалы? аппараттарына; гравитациялы? (газды? аз ?оз?алу жылдамды?ында ?зіні? массасыны? ?серінен ша? б?лшектері ш?гетін ?р т?рлі камералар) ж?не инерциялы? (циклондарды? ?р т?рлі) аппараттары жатады. Осы атал?ан аппараттар жергілікті жа?дайларына с?йкесті ?ата? ?олданылуы керек.

??ю цехтарында ша?мен к?ректі? бір жолы болып алдын-ала сепарациядан ?ткен (100 мкм т?мен фракциялары шы?арыл?ан), ірі т?йіршікті ж?не циркондік ??мдарды ?олдану саналады, ол ??мны? бал?ы?ан металмен жанасуында ша?ны? пайда болуын 30-50%-ке т?мендетеді.

Пайдаланыл?ан ?оспалардан ??мды регенерациялау ма?сатымен механикалы?, пневматикалы?, гидравликалы?, термиялы? т.б. бірлестірілген ?дістерді ?олданады. Гигиеналы? т?р?ыдан е? тиімдісі - ыл?алды ?діс.

Жалпы ал?анда ??ю цехтарында ша?мен к?рес жабды?тарды герметизациялау жолымен ж?не вентиляциялы? ?ондыр?ыларды ?олданумен ж?ргізілуі керек.

Цианды? ж?не циан т?здарыны? бал?ымалары бар барлы? ванналары тиімді істейтін жергілікті сору вентиляциясымен жабды?тау ауа ортасында?ы цианды сутегіні? концентрациясын ШРЕК де?гейінде (0,01-0,03 мг/дм3) ?стауын ?амтамасыз етеді.

Эмульцияларды кальциленген сода ерітіндісімен бейтараптандырады. Ж?мыс процесінде су буланып, эмульцияда?ы майды?, сабынны?, бейорганикалы? ?оспаларды?, сілтілерді? концентрациясы жо?арылайды. Сонды?тан, МСС ??рамына ба?ылауды ж?ргізу ж?не оларды уа?ытында ауыстыру ?ажет.

Металл ??деуші ?нерк?сібінде ж?мысшыларды? е?бегін сауы?тандыру ма?сатында ж?мысы кешенді автоматтандарыл?ан ?алды?сыз ?ндірісті ?олдану, автоматтандырыл?ан процестерді енгізу ?те ?тымды келеді.

7.1 кесте - Атмосфера?а шы?арылатын зиянды заттарды? тізімі

?Р статистика ж?не талдау бойынша Мемлекеттік Комитетіні? 19.05.92 ?абылдан?ан №77 жарлы?ы бойынша затты? коды Затты? атауы Шекті м?мкін концентрация, мг/м ?ауіп-тілік класы

Затты? шы?а-рылуы, т/жыл

макси-малды бір реттік орташа т?уліктік

1 2 3 4 5 6 2909 К?мір ша?ы 0,5 0,15 3 5,371 2902 ?лшенген заттар (к?л) 0,5 0,15 3 172,337 0328 ?лшенген заттар (к?йе) 0,15 0,05 3 0,055 0337 К?міртек тоты?ы 5,0 3,0 4 81,721 0301 Азотты? ?ос тоты?ы 0,085 0,04 2 38,849 0330 К?кіртті ангидрид 0,5 0,05 3 99,482 0323 Кремний ?осылыстары 0,02 - - 0,0003 2754 ?аны??ан к?мірсутектер С19-С12 1,0 - 4 0,001 0616 Ксилол 0,2 0,2 3 0,693 2909 Д?некерлеу аэрозолі 0,5 0,15 3 1,471 2930 Металл ша?ы - 0,04 - 7,948 0143 Марганец ж?не оны? оксидтері 0,01 0,0001 2 0,124 2868 Эмульсон аэрозолі - 0,05 - 0,134 0342 Фторлы сутек 0,02 0,005 2 0,016 0322 К?кірт ?ыш?ылыны? булары 0,3 0,1 2 0,002 0203 Хром оксидтері - 0,0015 1 0,002 0123 Темір оксидтері - 0,004 3 0,2 0228 Хромды ангидрид - 0,01 - 0,002 0316 Хлорлы сутек 0,2 0,2 2 0,037 0302 Азот ?ыш?ылыны? булары 0,4 0,15 2 0,0004 0343 Фторидтер 0,03 0,01 2 0,0013 2752 Уайт-спирит 1,0 - - 0,445 2936 А?аш ша?ы - 0,1 - 11,604 0516 Изопрен 0,5 - 3 0,0001 0503 Дивинил 3,0 3,0 4 0,0002 2001 Акрил ?ыш?ылыны? нитрилі - 0,03 2 0,0003 0930 Хлоропрен 0,02 0,002 2 0,0001 0620 Стирол 0,04 0,002 2 0,00007 0618 Альфа-метилстирол 0,04 - 3 0,001 0514 Изобутелен 0,1 - 4 0,001 0608 Пропилен 0,08 - 1 0,0005 0526 Этилен 3,0 3,0 3 0,002 1215 Дибутилфталат 0,1 - - 0,00008 0150 Сілті булары 0,01 - - 0,006 2735 Майлы т?ман 0,005 - - 0,525 0303 Аммиак 0,2 0,04 4 42,068 2909 Улы емес ша?дар 0,5 0,15 3 0,05 0410 Метан 50,0 - - - К?сіпорынны? ауа бассейніне тигізетін залалын келесі формуладан аны?таймыз:

тг/жыл (7.1)

м?нда?ы - ластанатын аума?ты? типін ескеретін ?лшемсіз к?рсеткіш;

=650 тенге/шарт.т - 1 шартты тонна ластаушы заттарды? ??нды? ба?асы;

=10 - ?оспаларды? атмосферада таралу сипатын ескеретін ?лшемсіз к?рсеткіш;

- шы?арылатын зиянды заттарды? жылды? келтірілген массасы, шарт. т/жыл.

?нерк?сіптік шы?арылатын зиянды заттарды? жылды? келтірілген массасын келесі формула ар?ылы аны?таймыз:

, (7.2)

м?нда?ы - і-ші зиянды затты? жылды? шы?арылуыны? келтірілген массасы

, шарт.т/жыл, (7.3)

м?нда?ы - к?сіпорын м?ліметтері бойынша і-ші зиянды затты? жылды? шы?арылуыны? келтірілген массасы.

Ластаушы шы?арылатын зиянды заттарды? агрессивтілік коэффициентін келесі формула ар?ылы аны?таймыз:

, (7.4)

м?нда?ы - орташа т?уліктік шекті м?мкін концентрация, мг/м3.

Е? к?п м?лшерде атмосфера?а шы?арылатын жо?арыда атал?ан зиянды ?алды?тар ?шін агрессивтілік коэффициентін есептеуді орындаймыз:

- аммиак. m=42,068т/жыл.

Агрессивтілік коэффициентін аны?таймыз:

Жылды? келтірілген масса:

т/жыл - ?лшенген заттар (к?л). m=172,337т/жыл.

Агрессивтілік коэффициентін аны?таймыз:

Жылды? келтірілген масса:

т/жыл - к?кіртті ангидрид. кесте бойынша m=99,482т/жыл.

Агрессивтілік коэффициентін аны?таймыз:

Жылды? келтірілген масса:

т/жыл

- к?міртегі тоты?ы.кесте бойынша m=81,721т/жыл.

Агрессивтілік коэффициентін аны?таймыз:

Жылды? келтірілген масса:

т/жыл.

Осы есептеулерді бас?а да шы?арылатын зиянды ?алды?тар ?шін ж?ргіземіз. Сонда барлы? ?нерк?сіптік шы?арылатын зиянды заттарды? жылды? келтірілген массасы

т/жыл.

Сонымен к?сіпорынны? ауа бассейніне тигізетін залалы мына?ан те?:

тг/жыл.

Тетікті даярлау барысында шы?арылатын зиянды заттарды есептеу

Есептеулерді бастамас б?рын кесте ??рамыз. Кестеге ?орша?ан орта?а шы?арылатын зиянды заттарды? меншікті шы?арылулары туралы м?ліметтерді енгіземіз.

7.2 кесте - ?орша?ан орта?а шы?арылатын зиянды заттарды? меншікті шы?арылулары

Операцияны? реті мен атауы Білдек моделі Май аэрозолі, г/са? Эмульсия аэрозолі, г/са? Ша?, г/са? 020 Тік б?р?ылау білдегі 2Н118 0,6 0,35 8 020 Тік б?р?ылау білдегі 2Н118 0,6 0,35 8 005 Жону-б?ранда кескіш білдегі 16К40ГС-1 17 0,52 19 025 Вертикал фрезерлеу станогы 16К40ГС-1 1,4 0,04 15 Келесі формула бойынша ба?дарлама бойынша ?р операция?а зиянды заттарды? шы?арылу м?лшерін есептейміз:

,

м?нда?ы, - зиянды заттарды? шы?арылу нормасы, г/са?;

- операция?а кететін даналы?-калькуляциялы? уа?ыт, са?;

N -тетікті шы?аруды? жылды? ба?дарламасы, N=26000 дана.

020 ??гілеу операциясы ?шін зиянды заттарды шы?аруды? м?лшері:

май аэрозолі:

; эмульсия аэрозолі:

; ша?: .

020 ???ылау операциясы ?шін зиянды заттарды шы?аруды? м?лшері:

май аэрозолі:

; эмульсия аэрозолі:

; ша?: .

005 жону б?ранда операциясы ?шін зиянды заттарды шы?аруды? м?лшері:

май аэрозолі:

; эмульсия аэрозолі:

; ша?: .

025 фрезерлеу операциясы ?шін зиянды заттарды шы?аруды? м?лшері:

май аэрозолі:

; эмульсия аэрозолі:

; ша?: .

Барлы? алын?ан н?тижелерді кестеге енгіземіз.

7.3 кесте - Зиянды заттарды? шы?арылуы

Операцияны? реті мен атауы Май аэрозолі, т/жыл Эмульсия аэрозолі,

, т/жыл Ша?, ,

т/жыл 020 Тік б?р?ылау білдегі 0,226240 0,003640 0,832000 020 Тік б?р?ылау білдегі 0,025428 0,007023 0,339040 005 Жону-б?ранда кескіш білдегі 0,198900 0,006084 0,222300 025 Вертикал фрезерлеу станогы 0,010192 0,002912 0,109200

Показать полностью… https://vk.com/doc220690044_389331295
88 Кб, 9 мая 2015 в 23:14 - Россия, Москва, МЭГУ, 2015 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении