Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 091375 из МЭГУ

Тема 4. Еволюційна теорія Дарвіна

1. Передумови виникнення дарвінізму

2. Основні праці Ч. Дарвіна

3. Ключові положення теорії природного добору та її оцінка

Література:

1. Бровдій В. М. Еволюційне вчення : підручник / В. М. Бровдій. - К. Видавничий центр "Академія", 2013. - 336 с.

2. Воронцов Н. Н. Теория эволюции: истоки, постулаты и проблемы / Н. Н. Воронцов. - М. : Знание, 1984. - 62 с.

3. Грицай Н. Б. Еволюційне вчення : cловник-довідник / Н. Б. Грицай. - Рівне : МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука, 2006. - 48 с.

4. Комісаренко С. В. Еволюційне вчення Чарльза Дарвіна і сучасна біологія / С. В. Комісаренко, В. М. Данилова // Український біохімічний журнал. - 2009. - № 6.

5. Корж О. П. Основи еволюції : навчальний посібник / О. П. Корж. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 381 с.

6. Парамонов А. А. Дарвинизм / А. А. Парамонов. - М. : Просвещение. - 1978. - 336 с.

7. Северцов А. С. Теория эволюции : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 510600 "Биология" / А. С. Северцов. - М. : Гуманитар. изд. центр "Владос", 2005. - 380 с.

8. Яблоков А. В. Эволюционное учение : учебник для биол. спец. вузов / А. В. Яблоков, А. Г. Юсуфов. - 6-е изд., испр. - М. : Просвещение, 2006. - 310 с.

Перш ніж коротко розглянути еволюційні положення теорії еволюції, основні обґрунтованої Ч. Дарвіном, зупинимося на передумовах її створення і головних віхах життя і творчості Дарвіна. У розвитку еволюційних поглядів Ч.Дарвіна як у дзеркалі відображається процес формування еволюційного світогляду у сучасній йому біології.

Передумови виникнення дарвінізму

У різних галузях біології до першої чверті XIX ст. був накопичений величезний фактичний матеріал, що мав потребу в узагальненні. Для такого узагальнення потрібні були нові підходи. Практика сільського господарства вимагала створення теорії, що дозволила б розвивати далі методи селекційної роботи.

Усе це і визначила значною мірою та обставина, що саме в Англії - одній з найбільш розвинутих у господарському відношенні країн світу - склалися в середині XIX ст. умови для створення теорії еволюції. Честь її створення незаперечно належить Чарльзу Дарвіну - одному з найбільших натуралістів усіх часів і народів.

Ч. Дарвін (1809-1882) у юності вірить у Біблію, збирається стати сільським пастором і займається зоологією як натураліст-аматор. У 22 років він на п'ять років залишає Англію і як натураліст (без платні) відпливає в кругосвітню подорож на експедиційному судні "Бигль" англійського адміралтейства. "Бигль" обігнув земну кулю, пройшовши з півдня навколо Південної Америки, побував у водах Австралії і Нової Зеландії, обігнув з півдня Африку. Під час стоянок корабля Ч. Дарвін збирав ботанічні, палеонтологічні і зоологічні колекції, проводив геологічні спостереження.

"Подорожуючи на кораблі її величності "Бигль" як натураліст, я був уражений деякими фактами, які стосувалися розподілу органічних істот у Південній Америці, і геологічними відносинами між колишніми і сучасними мешканцями цього континенту. Факти ці, як буде видно з останніх глав цієї книги, здається, висвітлюють до деякої міри походження видів - цю таємницю з таємниць" . Так починається "Введення" у "Походження видів...".

Подорожуючи по Південній Америці, Ч. Дарвін зауважує, що різноманіття тваринного світу логічніше пояснити повільно протікаючими процесами зміни форм, ніж окремими актами творення. Знахідка викопних гігантських броненосців - родичів нині існуючих форм - приводить його до висновку про спорідненість вимерлих і існуючих форм. Кульмінацією, з погляду формування еволюційних поглядів, стало дослідження флори і фауни Галапагоських островів, де Ч. Дарвін на прикладі розходжень між близькими видами в'юрків, черепах, ящірок побачив ніби сам процес еволюції у дії.

Ч. Дарвін повертається в Англію в 1836 р. переконаним еволюціоністом. Починається тривалий період розробки стрункої теорії еволюції, заснованої на розкритті механізму еволюційного процесу. Аналізуючи історію виведення порід голубів, собак і створення високопродуктивних сортів культурних рослин, Ч. Дарвін переконується, що розходження між породами і сортами виникають у результаті добору і переважного розмноження тих особин, у яких бажана властивість або ознака найбільш виражені. Такий відомий людині з найдавніших часів штучний добір може бути або несвідомим (коли залишають для розмноження кращі особи, не задумуючись про кінцеві результати), або методичним (коли селекціонером ставиться мета поліпшити визначену ознаку або властивість). Новизна підходу Ч. Дарвіна до пояснення еволюції домашніх тваринних і культурних рослин полягала в тому, що він побачив у діяльності людини творчий початок. Ключ до пояснення різноманітності домашніх форм, підкреслював Ч. Дарвін, полягає в умінні людини накопичувати зміни шляхом добору, а не просто в самих фактах мінливості і спадковості, як вважалося раніше. Вивчення історії створення порід і сортів привело до важливого висновку, що більшість їх має монофілетичне (від одного кореня) походження. У механізмі дії штучного добору по нагромадженню розходжень у ряді поколінь Ч. Дарвін побачив прообраз основного механізму еволюційного процесу - дія природного добору.

Весь час після закінчення подорожі Ч. Дарвін присвячує обробці отриманих спостережень. У 1839 р. виходить перша книга "Подорож натураліста навколо світу на кораблі "Бигль", яка принесла йому широку популярність у наукових колах. Проходять ще чотири роки, заповнені дослідами з рослинами, розведенням голубів, продовженням обробки зоологічних і ботанічних колекцій. По записних книжках удалося відновити, що ще в 1837 р. Ч. Дарвін уперше приходить до ідеї природного добору. У 1842 р. Ч. Дарвін робить чорновий начерк теорії природного добору. Ще через два роки він розширює роботу з 35 до 230 сторінок і в зв'язку з поганим станом здоров'я, будучи невпевнений у завершенні роботи, просить опублікувати її після смерті.

Здоров'я поліпшується. У цей час усе читаюче суспільство було схвильоване появою анонімних книг "Сліди природної історії творення" (їхнім автором був Р. Чемберс, згодом активний захисник теорії Ч. Дарвіна). Різка критика цих книг з різних сторін (Р. Чемберс, даючи безліч переконливих доказів існування еволюції, визнавав участь у ній надприродних сил) і скептичне відношення друзів до його роботи змушують Ч. Дарвіна відкласти публікацію майже готової праці, для того щоб вичерпно документувати кожне з висунутих положень. У 1858 р. ця праця складала 2000 сторінок і, на думку автора, на дві треті був готовий до публікації. Однак Ч. Дарвін так і не закінчив його.

У цей час Ч. Дарвін одержує листа від молодого зоолога Альфреда Уоллеса з проханням ознайомитися й у випадку схвалення представити в журнал рукопис його невеликої статті "Про прагнення різновидів до необмеженого відхилення від первісного типу". У статті в скороченому варіанті були основи тієї ж теорії, до якої Ч. Дарвін прийшов незалежно від А. Уоллеса ще в 1842 р. Спочатку Ч. Дарвін збирається представити статтю А. Уоллеса і з цього питання не виступати. Але на наполегливу вимогу друзів він вирішує опублікувати і власну статтю за назвою "Про зміну органічних істот у природному стані...". Ч. Лайєль і Дж. Гукер представляють ліннеєвському суспільству одночасно обидві статті і копію одного з ранніх листів Дарвіна.

Усі документи були опубліковані в 1858 р. Ці події змушують Ч. Дарвіна опублікувати скорочений варіант праці, яка готувалася багато років - "Походження видів шляхом природного добору, або Збереження сприятливих порід у боротьбі за життя". Усі 1250 екземплярів першого лондонського видання, що з'явилися у світ 24 листопада 1859 р., розійшлися в кілька днів.

Основні праці Ч. Дарвіна

Навіть якби Ч. Дарвін не залишив нам теорію природного добору, ми вправі були б вважати його одним з видатних натуралістів. Один тільки перелік його головних книг показує, наскільки глибокі і різнобічні були його інтереси:

* 1839 р. "Подорож натураліста навколо світу на кораблі "Бигль"

* 1842 р. "Будова і розподіл коралових рифів"

* 1844 р. "Геологічні спостереження над вулканічними островами"

* 1846 р. "Геологічні спостереження над Південною Америкою"

* 1851-1854 р. "Вусоногі раки" (т. 1-2)

* 1859 р. "Походження видів шляхом природного добору, або Збереження сприятливих порід у боротьбі за життя"

* 1862 р. "Запилення орхідей"

* 1865 р. "Рухи і звички лазячих рослин"

* 1868 р. "Зміна домашніх тваринних і культурних рослин" (у 2 т.)

* 1871 р. "Походження людини і статевий добір"

* 1872 р. "Вираження емоцій у людини і тварин"

* 1875 р. "Комахоїдні рослини"

* 1876 р. "Дія перехресного запилення і самозапилення в рослинному світі"

* 1877 р. "Різні форми квіток у рослин того самого виду"

* 1879 р. "Життя Еразма Дарвіна"

* 1880 р. "Здатність до руху в рослин"

* 1881 р. "Утворення рослинного шару землі діяльністю дощових черв'яків і спостереження за їхнім способом життя"

Ч. Дарвін помер у Дауні, де він жив після повернення з кругосвітньої подорожі, похований у Вестмінстерському абатстві, поруч з І. Ньютоном.

Основні положення теорії природного добору та її оцінка

Велика заслуга Ч. Дарвіна полягає в тому, що він пояснив процес розвитку і становлення видів, розкривши механізм еволюції. Саме це і перетворило еволюційне вчення в теорію еволюції.

Ґрунтуючись на вивченні великого числа фактів з області природознавства і практики рослинництва і тваринництва, Ч. Дарвін дійшов висновку про існуюче в природі прагнення до розмноження кожного виду в геометричній прогресії. Це правило не знає виключень ні у тварин, ні в рослинному світі. Потенційно кожен вид здатний зробити і робить набагато більше особин, ніж виживає їх до дорослого стану: юних особин завжди більше, ніж дорослих. Однак число дорослих особин кожного виду рослин і тварин зберігається більш-менш постійним. З'являється на світ величезне число особин, до дорослого стану виживає лише незначна частина. Отже, інші гинуть у "боротьбі за життя", у "боротьбі за існування" - такий перший важливий висновок.

"Я повинен попередити,- пише Ч. Дарвін,- що застосовую цей термін (боротьба за існування) у широкому і метафоричному розумінні, включаючи сюди залежність однієї істоти від іншої, а також включаючи (що ще важливіше) не тільки життя однієї особини, але й успіх її в залишенні після себе потомства".

Спостереження в природі показують, що для тваринних і рослинних організмів характерна загальна мінливість ознак і властивостей, або навіть у потомстві однієї пари батьків немає зовсім однакових особин. При середніх сприятливих умовах ці розходження можуть не грати істотної ролі, але у вкрай несприятливих умовах кожне найменше розходження може стати вирішальним для виживання.

Геніальність Ч. Дарвіна полягала в тому, що через зіставлення фактів боротьби за існування і загальної мінливості ознак і властивостей він прийшов до висновку про неминучість у природі вибіркового знищення одних особин і розмноження інших - природного добору. У процесі боротьби за існування незначні на перший погляд розходження дають визначені переваги одним особинам і приводять до загибелі інших. У результаті в живих залишаються лише особини, які володіють визначеними, у конкретних умовах сприятливими властивостями, що відрізняють їх від інших особин цього виду. Неминучим результатом добору виявилося виникнення пристосувань і на цій основі - таксономічної й екологічної різноманітності.

Відкриття головного механізму еволюції зробило еволюційний процес подією, що органічно випливає із самого існування живих організмів: у результаті відпала необхідність вдаватися до надприродних сил при поясненні явищ зміни і розвитку органічного світу.

Грицай Н. Б.

2

Показать полностью… https://vk.com/doc50991097_437239258
55 Кб, 1 февраля 2016 в 18:46 - Россия, Москва, МЭГУ, 2016 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении