Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 091431 из МЭГУ

МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

"Правові основи підприємницької діяльності "

(для студентів усіх форм навчання

спеціальності 6.030402 "Правознавство")

МАКІЇВКА - 2013

МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

"Правові основи підприємницької діяльності"

(для студентів усіх форм навчання

спеціальності 6.030402 "Правознавство")

Затверджено

на засіданні кафедри "Правознавства" МЕГІ

Протокол №

від 2013 р.

МАКІЇВКА - 2013

УДК

Плани семінарських занять та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Правові основи підприємницької діяльності" (для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство") // Укладач О.Ф. Батарська - Макіївка: МЕГІ, 2013. - 37с.

Учбове видання до курсу "Правові основи підприємницької діяльності" вміщує: ціль навчання, вимоги до знань та вмінь щодо освітнього рівня "бакалавр"; тематичний план, зміст дисципліни, плани семінарських занять, літературу, контрольні питання до іспиту з курсу "Правові основи підприємницької діяльності ", план самостійної роботи студентів та практичні завдання до кожної теми.

При укладанні методичного комплексу було використано сучасну літературу, підручники, найсучасніші статті з українських журналів з цього напрямку, а також значну кількість нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність.

Укладач

Батарська О.Ф. - асистент кафедри "Правознавства" Макіївського економіко-гуманітарного інституту

Рецензент

Кінаш Я.І. - доцент кафедри "Правознавства" Макіївського економіко-гуманітарного інституту, к.ю.н., доцент

Відповідальний за випуск О.А. Педерсен

АНОТАЦІЯ

Підприємництво є одним з видів господарської діяльності і відрізняється від інших її видів тим, що його головною метою є спрямованість на отримання прибутку. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні перш за все пов'язане з господарсько-правовими нормами. Однак, разом з тим, з підприємницькими відносинами пов'язані інші галузі права.

Враховуючи те, що згідно з Конституцією України наша держава є соціальною та правовою, в сучасних умовах діяльність суб'єктів підприємництва повинна бути спрямована не лише на задоволення їх приватних інтересів (тобто отримання прибутку та ін.), але й на участь в реалізації публічних інтересів (тобто інтересів суспільства та держави) шляхом поповнення прибуткової частки бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць (вирішення проблеми зайнятості в державі - зменшення соціальної напруги), задоволення потреб (попиту) населення в цілому та окремих його суб'єктів в певних товарах, продукції, роботах та послугах.

З огляду на вищевикладене, правове регулювання підприємницької діяльності в Україні має велике значення в плані становлення в економіці України суспільного господарського порядку.

Учбовий курс "Правові основи підприємницької діяльності" (далі за текстом - "ПОПД") має своєю задачею глибоке вивчання студентами - правознавцями загальних правових положень (основ) здійснення підприємницької діяльності в Україні. При цьому навчальна дисципліна ПОПД передбачає детальне з'ясування наступних питань: легальне поняття та ознаки підприємництва, принципи та суб'єкти підприємництва та ін.

На основі використання отриманих знань студенти повинні добре

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- поняття підприємницької діяльності та її видів;

- правову основу здійснення підприємницької діяльності;

- порядок реєстрації створення та припинення суб'єктів підприємницької діяльності;

- порядок створення та припинення суб'єктів підприємницької діяльності;

- організаційно-правові форми здійснення підприємництва;

- умови та порядок проведення заходів контролю (перевірок) здійснення підприємницької діяльності;

- систему органів державного нагляду (контролю) у сфері підприємницької діяльності;

- види правопорушень під час здійснення підприємницької діяльності;

вміти:

- орієнтуватися у системі нормативних актів, що регулюють здійснення підприємництва;

- складати установчі документи, вносити зміни до них;

- складати документи для державної реєстрації створення та припинення юридичної особи та фізичної особи-підприємця;

- володіти основними способами захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності під час проведення перевірок;

- застосовувати платіжні інструменти під час здійснення розрахункових операцій. ...................

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин денна форма Заочна форма усього у тому числі усього у тому числі л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Модуль 1 Змістовий модуль 1. ПОНЯТТЯ ТА СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тема 1. Поняття підприємницької діяльності 12 2 4 6 2 8 Тема 2. Суб'єкти підприємницької діяльності 14 2 4 8 2 12 Тема 3. Майнова основа підприємницької діяльності 12 2 4 6 2 10 Тема 4. Роздрахунки у підприємницькій діяльності. Банківські рахунки. 12 2 4 6 2 10 Разом за змістовим модулем 1 50 8 16 26 8 40 Змістовий модуль 2. КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тема 5. Основні засади державного нагляду (контролю) за здійсненням підприємницької діяльності 18 2 4 12 2 18 Тема 6. Система органів контролю за здійсненням підприємницької діяльності 24 4 6 14 4 18 Тема 7. Відповідальність за здійсненням підприємницької діяльності 16 2 4 10 2 16 Разом за змістовим модулем 2 8 14 36 8 52 Усього годин 16 30 62 16 92 ІНДЗ - - - - - - Усього годин 16 30 62 16 92

ЗМІСТ УЧБОВОГО КУРСУ

Змістовий модуль 1.

ПОНЯТТЯ ТА СУБЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Поняття підприємницької діяльності.

Поняття, ознаки, принципи підприємництва як виду господарської діяльності. Правова основа підприємницької діяльності. Класифікатор видів економічної діяльності. Державне регулювання та стимулювання підприємництва. Обмеження у підприємницькій діяльності.

Тема 2 . Суб'єкти підприємницької діяльності.

Підприємницька правосуб'єктність. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Унітарні та корпоративні підприємства. Державна реєстрація створення, змін та припинення суб'єктів підприємницької діяльності. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Господарські товариства як суб'єкти підприємницької діяльності. Фізичні особи - підприємці. Підприємства з іноземними інвестиціями, представництва іноземних компаній в Україні як суб'єкти підприємницької діяльності.

Тема 3. Майнова основа підприємницької діяльності.

Майно суб'єктів підприємницької діяльності. Статутний капітал. Основні фонди та оборотні засоби. Право власності на майно суб'єктів підприємницької діяльності. Прибуток. Поняття та зміст права господарського відання та права оперативного управління майном. Використання майна у підприємницькій діяльності на умовах оренди. Володіння корпоративними правами.

Тема 4. Розрахунки у підприємницькій діяльності. Банківські рахунки.

Поняття та види розрахункових операцій. Платіжні засоби (платіжні доручення, акредитив, інкасо, розрахункові чеки). Види банківських рахунків. Порядок відкриття поточних рахунків СПД.

Змістовий модуль 2.

КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 5. Основні засади державного нагляду (контролю) за здійсненням підприємницької діяльності.

Поняття та види заходів контролю (перевірок). Основні вимоги допуску уповноважених осіб контролюючих органів до здійснення перевірки. Журнал реєстрації перевірок. Права та обов'язки осіб, що здійснюють перевірку. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності під час проведення перевірок. Порядок та способи оскарження результатів перевірки.

Тема 6. Система органів контролю за здійсненням підприємницької діяльності.

Види органів державного нагляду та контролю, їх компетенція. Органи контролю у сфері оподаткування., охорони праці, екології, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, будівництва та архітектури, економічної конкуренції, захисту прав споживачів та ін.

Тема. 7.Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.

Види правопорушень у підприємництві. Види санкцій за правопорушення у сфері господарювання. Підстави та межі відповідальності. Відшкодування збитків завданих порушенням порядку здійснення певних видів підприємницької діяльності. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції у підприємництві. Адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність.

Плани семінарських занять

Змістовий модуль 1.

ПОНЯТТЯ ТА СУБЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Поняття підприємницької діяльності

Питання до обговорення:

1. Поняття, ознаки, принципи підприємництва як виду господарської діяльності.

2. Обмеження у підприємницькій діяльності.

3. Правова основа підприємницької діяльності.

4. Види підприємницької діяльності. (КВЕД)

5. Державне регулювання та стимулювання підприємництва.

6. Органи, що забезпечують розвиток малого і середнього підприємництва, їх повноваження.

Додаткові питання:

1. Систематичність як ознака підприємницької діяльності.

2. Сутність здійснення підприємництва на власний ризик.

3. Сфери господарювання, де здійснення підприємництва заборонено.

4. Особи, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю.

5. Значення та застосування Класифікатора видів підприємницької діяльності (КВЕД).

6. Цілі державного стимулювання підприємництва.

Теми рефератів:

1. Розвиток законодавства про підприємництво.

2. Володіння корпоративними правами та підприємництво.

Практичні завдання: Заповніть таблицю

№ з/п Захід стимулювання та підтримки До яких СПД застосовується Орган, що приймає рішення про застосування НПА, яким передбачено застосування 1 2 3 4 5 Вирішіть задачу:

1. Громадянин Петров закінчив малярський технікум, отримав диплом муляра, та протягом одного року двічі наймався робити ремонт у приватних квартирах та одного разу у офісі підприємства. За виконання кожної роботи Петров отримував від замовників платню в розмірі 1 000 грн. Чи зобов'язаний Петров сплачувати податок та купувати патент?

2. Громадянин Івашура протягом одного року створив чотири приватних підприємства та продав їх (корпоративні права відносно цих підприємств) іншим фізичним особам. Чи є дії Івашури підприємницькою діяльністю?

3. Громадянин Кумко має власний вантажний автомобіль, та двічі на рік: восени та весною їздить на ньому на ринок, де продає вирощені на власному огороді овочі. Крім того, він 1 раз на місяць відвозить на ринок кума Панька, який везе продавати власних гусей, за що бере з нього платню в розмірі 100 гривень. Які з вказаних дій панів Кумка та Панька є підприємницькою діяльністю, а які промислом?

Тема 2 . Суб'єкти підприємницької діяльності.

Питання до обговорення:

1. Поняття та класифікації суб'єктів підприємницької діяльності.

2. Організаційно-правові форми здійснення підприємництва:

2.1. Види господарських товариств

2.2. Види господарських об'єднань

2.3. фізична особа-підприємець

2.4. комерційні підприємства

- унітарні та корпоративні;

- державні, комунальні, приватні

- іноземні, з іноземними інвестиціями

3. Державна реєстрація створення СПД.

4. Державна реєстрація змін відомостей про СПД.

5. Державна реєстрація припинення діяльності СПД.

6. Ліцензування підприємницької діяльності.

7. Перелік дозвільних документів в Україні.

8. Дозвільні центри та державні адміністратори.

9. Принципи роботи дозвільної системи.

Теми рефератів:

1. Дозвільна система в Україні.

2. Проблемні аспекти легалізації підприємницької діяльності в Україні.

3. Організація бізнесу на умовах франчайзингу.

Практичні завдання:

1. Використовуючи офіційно оприлюднену інформацію в мережі Інтернет на офіційному сайті органів місцевого самоврядування міста Макіївки, складіть у вигляді наглядної таблиці систему державних дозвільних органів міста, зазначивши види дозвільних документів, які ними видаються СПД.

2. Надайте письмову консультацію приватному підприємцю (ФОП Колісніченко) , який має намір розмістити у належному йому на праві власності нежитловому приміщенні кафе, з наступних питань:

1. Яким чином оформити трудові відносини з працівниками?

2. Чи може він використовувати спрощену систему оподаткування, якщо у нього найманих працівників буде до 10 осіб, а прибуток не буде перевищувати 15000 грн. на місяць?

3. Які дозвільні документи він має отримати і яким чином йому це зробити?

3. Зробіть порівняльно-правовий аналіз таких організаційно-правових форм підприємницької діяльності як "приватне підприємство" та "товариство з обмеженою відповідальністю".

4. За матеріалами судової практики доберіть не менше 3-х прикладів скасування державної реєстрації у судовому порядку. Проаналізуйте з урахуванням наступних критеріїв: позивачі, відповідачі, правові підстави, результат судового розгляду.

Тема 3. Майнова основа підприємницької діяльності.

Питання до обговорення:

1. Статутний капітал суб'єктів підприємницької діяльності: порядок формування, вимоги щодо розміру.

2. Правовий режим майна суб'єктів підприємництва:

2.1. Право власності;

2.2. право господарського відання;

2.3. право оперативного управління.

3. Використання майна у підприємництві на умовах оренди.

4. Поняття основних та оборотних засобів, їх амортизація.

5. Прибуток СПД.

Додаткові питання:

1. Порядок зменшення та збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

2. Порядок звернення стягнення на частку у статутному капіталі господарського товариства.

3. Поняття прибутку та розпорядження ним.

Теми рефератів:

1. Право спільної власності подружжя на частку у статутному капіталі господарського товариства.

Практичні завдання.

1. Заповніть таблицю:

Власність Оренда Повне господарське

Відання Оперативне управління Правове регулювання Підстави виникнення Права Обов'язки Підстави виникнення 2. Чи може юрособа укласти договір оренди житлового приміщення з орендодавцем-фізособою, не зареєстрованим як приватний підприємець? Відповідь обґрунтуйте.

3. У статуті підприємства не зазначено такого виду діяльності, як здавання майна в оренду. Чи вправі підприємство в такому випадку здавати рухоме майно в оренду?

Тема 4. Розрахунки у підприємницькій діяльності. Банківські рахунки.

Питання до обговорення:

1. Види та форми розрахунків у сфері підприємництва.

2. Платіжні інструменти:

2.1. платіжні доручення, платіжні вимоги;

2.2. акредитив (покритий, непокритий; відкличний, безвідкличний);

2.3. чеки та чекові книжки;

2.4. вексель, його види;

2.5. розрахунки за допомогою платіжних карток.

3. Поняття та правове регулювання переказу коштів.

4. Касові операції СПД (касові ордери, книги та вимоги до їх оформлення; ліміт каси підприємства)

5. Види рахунків СПД.

Теми рефератів:

1. Поняття електронних грошей та розрахунки ними.

2. Правова основа та вимоги щодо обороту векселів в Україні.

Практичні завдання:

1. Схематично зобразіть розрахунки за акредитивом.

2. Складіть перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку в банку.

Змістовий модуль 2.

КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 5. Основні засади державного нагляду (контролю) за здійсненням підприємницької діяльності.

Питання до обговорення:

1. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду: загальна характеристика.

2. Поняття та види заходів контролю (перевірок).

3. Основні вимоги допуску уповноважених осіб контролюючих органів до здійснення перевірки.

4. Права та обов'язки осіб, що здійснюють перевірку.

5. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності під час проведення перевірок.

6. Оформлення результатів контрольного заходу.

7. Розпорядчі документи органу контролю.

8. Відбір зразків продукції: рішення та вимоги щодо оформлення.

9. Порядок та способи оскарження результатів перевірки.

Теми рефератів:

1. Принципи здійснення державного нагляду (контролю) у сфері підприємництва.

2. Особливості здійснення державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів підприємницької діяльності, що застосовують спрощену систему оподаткування.

Практичне завдання: Зобразіть у вигляді таблиці журнал реєстрації перевірок ТОВ.

Тема 6. Система органів контролю за здійсненням підприємницької діяльності.

Питання до обговорення:

1. Система контролюючих органів, їх компетенція.

2. Органи контролю в окремих сферах господарювання (сфері оподаткування., охорони праці, екології, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, будівництва та архітектури, економічної конкуренції, захисту прав споживачів та ін.).

Практичне завдання:

Заповніть таблицю:

№ з/п Контролюючий орган Предмет перевірки НПА, на підставі якого здійснюється контрольний захід Відповідальність за виявлені порушення 1 2 3 4 5

Тема. 7.Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.

Питання до обговорення:

1. Види санкцій за правопорушення у сфері господарювання.

2. Підстави та межі відповідальності СПД.

3. Відшкодування збитків завданих порушенням порядку здійснення певних видів підприємницької діяльності.

4. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції у підприємництві.

5. Поняття та склад збитків.

6. Особливості відповідальності у сфері підприємництва за порушення грошових зобов'язань.

Додаткові питання:

1. Відповідальність СПД за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій.

2. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції

3. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Теми рефератів:

1. Відповідальність СПД за шкоду, що заподіяна його працівниками третім особам: проблемні аспекти.

Практичне завдання:

1. За матеріалами судової практики наведіть приклади солідарної та субсидіарної відповідальності СПД.

Самостійна робота студентів

Змістовий модуль 1.

ПОНЯТТЯ ТА СУБЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Поняття підприємницької діяльності.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення підприємницької діяльності за законодавством України.

2. Охарактеризуйте правову основу здійснення підприємницької діяльності.

3. У яких сферах економіки здійснення підприємницької діяльності заборонено?

4. Яким особам в Україні заборонено займатися підприємницькою діяльністю?

5. Охарактеризуйте ознаки підприємницької діяльності:

- систематичність;

- на власний ризик.

6. Розкрийте сутність принципу свободи підприємницької діяльності, які, на Вашу думку, існують виключення з цього принципу?

7. Поняття Класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД), його практичне значення.

8. Яким чином держава здійснює підтримку розвитку підприємництва в Україні?

9. Складіть диференційовану схему "Джерела підприємницького права за юридичною силою".

Тема 2 . Суб'єкти підприємницької діяльності.

Питання для самоконтролю:

1. З якого віку фізичні особи в Україні мають право займатися підприємництвом?

2. Особливості правового статусу фізичної особи - підприємця.

3. В яких організаційно-правових формах може здійснюватися підприємницька діяльність в Україні?

4. Відомості про суб'єктів підприємницької діяльності, що не становлять таємниці та який порядок доступу до них? Хто має право на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців?

5. Види реєстраційних карток про внесення відомостей про підприємців до ЄДРЮФОП.

6. У чому полягає різниця між публічним та приватним акціонерним товариством?

7. Зробіть правовий аналіз, зазначивши позитивні та негативні аспекти участі у ТОВ та АТ?

8. Порядок державної реєстрації та легалізації представництв іноземних компаній-нерезидентів в Україні.

9. Назвіть етапи створення ТОВ.

10. Охарактеризуйте детально порядок ліквідації ТОВ.

11. Органи ліцензування в Україні

12. Дозвільні центри та державні адміністратори дозвільної системи: цілі та завдання діяльності.

Вид дозвільного документу Нормативний акт, яким встановлено необхідність його отримання Погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної, небезпечної продукції Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам Дозвіл на використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля 13. Які дозвільні документи видають наступні органи :

- санітарно-епідеміологічна служба (головний санітарний лікар);

- управління містобудування та архітектури;

- управління ветеринарної медицини?

Тема 3. Майнова основа підприємницької діяльності.

Питання для самоконтролю:

1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.

- право власності

- право господарського відання

- право оперативного управління

- право оренди

2. Використання майна на умовах концесії.

3. Отримання та використання майна на умовах франчайзингу (комерційної концесії).

4. Використання майна отриманого за договором фінансового лізингу та за договором кредиту.

5. Порядок та способи формування статутного капіталу господарських товариств.

6. Які існують вимоги щодо розміру статутного капіталу і щодо яких суб'єктів вони встановлені?

7. Поняття основних та оборотних засобів підприємства.

8. Співвідношення понять "доход" та "прибуток".

9. Поняття та зміст корпоративних прав.

10. Заповніть таблицю:

Тема 4. Розрахунки у підприємницькій діяльності. Банківські рахунки.

Питання для самоконтролю:

1. Готівкові та безготівкові розрахунки у підприємництві.

2. Порядок ведення касових операцій на підприємстві (касові ордери, касова книга)

3. Форми коштів та грошей в Україні.

4. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - учасниками платіжної системи своїм клієнтам.

5. Поняття та види платіжних систем в Україні.

6. Електронні платіжні засоби.

7. Електронні гроші: поняття, особливості випуску.

8. Розрахунки за платіжними дорученнями, платіжними вимогами, вимогами-дорученнями.

9. Порядок розрахунків за акредитивом.

10. Поняття чеку та чекової книжки.

11. Порядок проведення розрахунків за чеками (дії чекодавця та чекодержателя).

12. Поняття векселю та вимоги до його обороту в Україні.

13. Опротестування векселю.

14. Розрахунки з використанням векселів.

15. Перелік документів, який необхідний юридичній особі для відкриття поточного рахунку у банку.

16. Поняття овердрафту рахунку.

Змістовий модуль 2.

КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 5. Основні засади державного нагляду (контролю) за здійсненням підприємницької діяльності.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть та розкрийте сутність принципів державного нагляду, що передбачені Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

2. Співвідношення понять "нагляд" та "контроль".

3. Основні вимоги щодо здійснення контролюючих заходів.

4. Види контролюючих заходів (перевірок) за законодавством України

5. Поняття камеральної перевірки.

6. Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо здійснення державного нагляду посадовими особами під час здійснення перевірок.

7. Заповніть таблицю:

№ п/п Критерій порівняння Планові перевірки Позапланові перевірки 1 Суб'єкти проведення перевірок 2 Підстави проведення 3 Повноваження органу перевірки 4 Термін перевірки 8. Вирішіть задачу: На підприємство "Ера" прийшло повідомлення від ДПІ м. Макіївки про необхідність перевірки господарських операцій підприємства за період з 20.01.2000р. по 20.01.2001р. У зв'язку з цим, органи вимагали надіслати їм весь пакет документів, що відображали б ці операції. Керівник підприємства не дав відповіді на таке повідомлення. Незабаром, 25.04.2001р., приїхали представники ДПІ проводити планову перевірку, спираючись на те, що про її проведення підприємство повідомили, згідно з нормами законодавства за 10 днів. Керівник підприємства був відсутнім, а головний бухгалтер відмовився від пред'явлення документів, спираючись на:

а) Відсутність керівника на робочому місці;

б) Позапланова перевірка була проведена ДПІ місяць тому;

в) Відмову уповноваженої особи поставити підпис у журналі реєстрації перевірок.

Назвіть підстави проведення планових та позапланових перевірок на підприємстві. Як кваліфікувати дії представників ДПСУ, головного бухгалтера підприємства?

Тема 6. Система органів контролю за здійсненням підприємницької діяльності.

Питання для самоконтролю:

1. Види органів державного нагляду та контролю, їх компетенція.

2. Органи контролю у сфері оподаткування., охорони праці, екології, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, будівництва та архітектури, економічної конкуренції, захисту прав споживачів.

3. Заповніть таблицю:

Орган контролю Об'єкти контролю 1. Державна податкова служба України 2. Митні органи 3. Управління Пенсійного фонду України 4. Державна служба України з питань захисту персональних даних 5. Державний комітет у справах захисту прав споживачів 6. Органы надзора по охране труда 7. Державна інспекція по контролю за цінами 8. Санітарно-епідеміологічна служба

Тема. 7.Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.

Питання для самоконтролю:

1. Види санкцій за правопорушення у підприємницькій діяльності.

2. Підстави та межі відповідальності.

3. Відшкодування збитків завданих порушенням порядку здійснення певних видів підприємницької діяльності.

4. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції у підприємництві.

5. Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення під час здійснення підприємницької діяльності.

Питання до іспиту:

1. Поняття та ознаки підприємництва як виду господарської діяльності

2. Принципи підприємницької діяльності.

3. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження.

4. Правові засади здійснення підприємницької діяльності.

5. Види підприємницької діяльності. Класифікатор видів економічної діяльності.

6. Поняття фіктивного підприємництва.

7. Державне регулювання та стимулювання підприємництва.

8. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

9. Унітарні та корпоративні підприємства як суб'єкти підприємницької діяльності.

10. Державна реєстрація створення суб'єктів підприємництва.

11. Державна реєстрація змін відомостей про суб'єктів підприємництва.

12. Порядок державної реєстрації припинення суб'єктів підприємницької діяльності.

13. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: поняття, зміст відомостей та порядок доступу.

14. Поняття та види установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності

15. Порядок та способи створення СПД.

16. Порядок ліквідації СПД.

17. Черговість задоволення вимог кредиторів в процесі ліквідації за рішенням власника та банкрутства.

18. Поняття та порядок ліцензування

19. Органи ліцензування в Україні.

20. Поняття та види ліцензій.

21. Патентування у сфері підприємницької діяльності

22. Види торгових патентів.

23. Поняття та принци функціонування дозвільної системи у сфері підприємництва.

24. Види дозвільних документів

25. Державні дозвільні центри: завдання та функції.

26. Державний адміністратор у дозвільній системі.

27. Вимоги до порядку видачі дозвільних документів.

28. Загальна характеристика суб'єктів підприємницької діяльності

29. Господарські товариства як суб'єкти підприємницької діяльності.

30. Особливості правового статусу фізичних осіб - підприємців.

31. Підприємства з іноземними інвестиціями

32. Представництва іноземних компаній в Україні як суб'єкти підприємницької діяльності, їх державна реєстрація

33. Філії, представництва та дочірні підприємства у підприємництві.

34. Здійснення підприємництва на умовах франчайзингу.

35. Майно суб'єктів підприємницької діяльності. Статутний капітал.

36. Основні фонди та оборотні засоби суб'єктів підприємницької діяльності.

37. Право власності на майно юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності: підстави набуття.

38. Прибуток СПД.

39. Поняття та зміст права господарського відання та права оперативного управління майном.

40. Використання майна у підприємницькій діяльності на умовах оренди.

41. Лізингові відносини у сфері підприємництва.

42. Володіння корпоративними правами та підприємництво.

43. Поняття та зміст комерційної таємниці.

44. Поняття, суб'єкти та зміст корпоративних прав.

45. Порядок та способи укладання підприємницьких договорів

46. Використання факсимільного відображення підпису у договірних відносинах.

47. Поняття електронного цифрового підпису та умови його застосування суб'єктами підприємництва.

48. Поняття електронного документообігу.

49. Загальний порядок врегулювання договірних розбіжностей

50. Способи виконання договірних зобов'язань

51. Вимоги щодо виконання грошових зобов'язань

52. Способи забезпечення виконання договірних зобов'язань.

53. Поняття та види розрахункових операцій.

54. Поняття бухгалтерського обліку та способи його організації на підприємстві.

55. Фінансова звітність СПД та її види.

56. Касові операції суб'єктів підприємництва. Види касових ордерів.

57. Розрахунки у готівковій формі у сфері підприємництва.

58. Платіжні доручення як вид платіжних засобів

59. Розрахунки за акредитивом

60. Розрахунки за векселем між суб'єктами підприємницької діяльності.

61. Використання розрахункових чеків у сфері підприємництва.

62. Види банківських рахунків.

63. Порядок відкриття поточних рахунків СПД.

64. Реєстрація розрахункових операцій.

65. Основні вимоги та принципи здійснення державного нагляду (контролю) у сфері підприємництва.

66. Поняття та види заходів контролю (перевірок).

67. Основні вимоги допуску уповноважених осіб контролюючих органів до здійснення перевірки. Журнал реєстрації перевірок.

68. Права та обов'язки уповноважених осіб контролюючих органів під час здійснення контролюючих заходів (перевірки).

69. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності під час проведення перевірок.

70. Порядок та способи оскарження результатів перевірки.

71. Система органів контролю за здійсненням підприємницької діяльності.

72. Органи контролю у сфері оподаткування

73. Види податкових перевірок

74. Органи контролю у сфері охорони праці

75. Державний контроль за додержанням СПД законодавства про працю

76. Державний контроль у сфері екології та захисту природного середовища під час здійснення підприємницької діяльності

77. Державний контроль за забезпеченням санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

78. Державний контроль у сфері будівництва та архітектури

79. Державний контроль за додержанням економічної конкуренції

80. Види правопорушень законодавства у сфері захисту економічної конкуренції

81. Державний контроль захисту прав споживачів та відповідальність суб'єктів підприємництва у цій сфері.

82. Державний контроль за дисципліною цін

83. Захист персональних даних під час здійснення підприємницької діяльності.

84. Види санкцій за правопорушення у сфері господарювання.

85. Підстави та межі відповідальності.

86. Відшкодування збитків, завданих порушенням порядку здійснення певних видів підприємницької діяльності.

87. Оперативно-господарські санкції: поняття, види та порядок застосування.

88. Адміністративно-господарські санкції у підприємництві: поняття та суб'єкти застосування.

89. Види адміністративно-господарських санкцій.

90. Відміна державної реєстрації та ліквідація СПД як вид санкції.

91. Відповідальність СПД за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції

92. Відповідальність СПД за несплату комунальних послуг та утримання прибудинкових територій.

93. Відповідальність СПД за порушення у сфері містобудування.

94. Адміністративна відповідальність за порушення здійснення підприємницької діяльності.

95. Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВР України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і доповн. / За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт..: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.. - К.: Юрінком інтер, 2008. - 720 с. - ISBN 978-966-667-306-3.

3. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. - Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. - 1296 с. - ISBN 978-966-8716-80-5.

4. Господарський кодекс України: Закон від 16.01.2003. зі змінами та доп. // ВВР України. - 2003. - №18, 19-20, 21-22. - Ст.144.

5. Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 // ВВР України. - 2003. - №15-17. - Ст.144.

6. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112.

7. Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 23 лютого 2012 року № 4448-VI // Офіційний вісник України від 06.04.2012 р., № 24, стор. 13, стаття 904, код акту 60911/2012.

8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 року N 877-V // Відомості Верховної Ради України від 20.07.2007 р., № 29, стор. 1001, стаття 389

9. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22 березня 2012 року № 4618-VI // Офіційний вісник України від 27.04.2012 р., № 30, стор. 55, стаття 1101, код акту 61196/2012.

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням: Закон України від 19 травня 2011 року N 3384-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 46, ст.512 .

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва: Закон України від 21 квітня 2011 року N 3263-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 43, ст.446 .

12. Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи: Указ Президента України від 22 червня 2009 року N 466/2009 // Офіційний вісник Президента України від 03.07.2009 2009 р., № 19, стор. 32, стаття 630.

13. Про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: Указ Президента України від 19 грудня 2011 року N 1168/2011 // Офіційний вісник Президента України (офіційне видання) від 21.12.2011р., № 35, стор. 61, стаття 1255.

14. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва: Постанова Кабінету міністрів України від 27 липня 2011 р. № 794 // Офіційний вісник України офіційне видання від 05.08.2011 р., № 57, стор. 135, стаття 2286, код акту 57777/2011.

15. Про усунення перешкод в здійсненні підприємницької діяльності. Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 15.01.2008 № 2-8/7349.1-2007 //[Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v7349600-08.

16. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws

17. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2374-III // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws

18. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки: Указ Президента України; Указ від 12.06.1995 № 436/95 // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws

19. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова НБУ від 15.12.04 № 637. // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws

20. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі Підписана в Женеві 7 червня 1930 року ( Про приєднання див. Закон N 826-XIV (826-14 ) від 06.07.99, ВВР, 1999, N 34, ст.290// [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws

21. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Національний банк; Постанова від 21.01.2004 № 22 // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws

22. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова НБУ 12.11.2003 N 492 // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws

23. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws

24. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України 14 жовтня 1994 року N 208/94-ВР //[Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v7349600.

25. Закон України від 19 вересня 1991 р. "Про господарські товариства" // ВВР України. - 1991. - № 49. - Ст. 682.

26. Закон України від 14 березня 1995 р. "Про оренду державного та комунального майна" // ВВР України - 1995 - № 15. - Ст. 99.

27. Закон України від 10 грудня 1997 р. "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" // УК - 1998 - 10 січня

28. Закон України від 1 червня 2000 р. "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" // УК - 2000. - 2 серпня.

29. Закон України від 7 грудня 2000 р. "Про банки і банківську діяльність" // УК. - 2000. - 17 січня.

30. Закон України від 16 квітня 1991 р. "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ВВР УРСР. - 1991. - № 29. - Ст. 377.

31. Закон України від 18 вересня 1991 р. "Про інвестиційну діяльність" // ВВР України. - 1991. - № 47. - Ст. 646.

32. Кодекс торговельного мореплавства України. Прийнятий Верховною Радою України 23 травня 1993 р. // ГУ. - 1993.-№ 127-128.

33. Закон України "Про захист прав споживачів" (в редакції Закону від 15 грудня 1993 р.) // ВВР України. - 1994. - № 1.

34. Закон України від 24 лютого 1994 р. "Про міжнародний комерційний арбітраж" // ВВР України. - 1994. - № 25. - Ст. 198.

35. Закон України від 10 листопада 1994 р. "Про транспорт" // ВВР України. - 1994. - № 51. - Ст. 447.

36. Закон України від 15 вересня 1995 р. "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" // ГУ. - 1995. - № 206-207.

37. Про державну реєстрацію юридичних осб та фізичних осіб - підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755 - IV

38. Закон України від 16 липня 1999 р. "Про концесії" // ГУ. - 1999. - 7 вересня.

39. Закон України від 22 листопада 1996 р. "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" // ВВР України. - 1997. - № 5. - Ст. 28.

40. Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 р. // ВВР України. - 2001. - № 12. - Ст. 64.

41. Закон України "Про рекламу" від З липня 1996 р. // ВВР України. - 1996. - № 39. - Ст. 181.

42. Про затвердження плану заходів з виконання у 2012 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Розпорядження КМУ від 31 травня 2012 р. № 331-р // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

43. Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України N 307 від 20.11.2000 // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

44. Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції: Закон України від 19 травня 2011 року 3390-VI // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

45. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України 06.09.2005 № 2806-IV // Відомості Верховної Ради України від 02.12.2005р., № 48, стор. 2537, стаття 483

46. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.

47. Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій: Закон України 20 травня 1999 року N 686-XIV // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.

48.Про затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 64-р // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws

49. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833

Навчальна література:

1. Ершова И.Б. Предпринимательское право. - М.: Юриспруденция, 2009. - 506 с.

2. Вінник Оксана Мар'янівна. Господарське право: навч. посіб.. - 2-ге вид., змінене та доп. - К. : Правова єдність, 2009. - 766с. - Бібліогр.: с. 728-760. - ISBN 978-966-8533-91-4 (Алерта). - ISBN 978-966-373-438-5 (КНТ) ; 978-966-364-689-3 (ЦУЛ).

3. Жук Леонід Аркадійович, Жук Інеса Леонідівна, Неживець Олена Миколаївна. Господарське право України: підруч. для юрид. і екон. вищ. навч. закл.. - К. : Кондор, 2009. - 432c. - Бібліогр.: в кінці розд.. - ISBN 978-966-351-278-5.

4. Корчак Наталія Миколаївна. Господарське право України: навч. посіб. (у табл.) для студ. ВНЗ, які навчаються за спец. "Правознавство". - К. : НАУ-друк, 2009. - 311с. - Бібліогр.: с. 306-311. - ISBN 978-966-598-4*69-6.

5. Костюк Віктор Леонідович, Біда Катерина Михайлівна, Бонтлаб Василь Васильович, Логуш Л. В., Мельник В. П.. Господарське процесуальне право України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія" / Віктор Леонідович Костюк (заг.ред.). - К. : Ін Юре, 2009. - 223с. - Бібліогр.: в кінці розд.. - ISBN 978-966-313-432-1.

6. Кравчук Степан Йосипович. Господарське право України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - К. : Кондор, 2009. - 294с. - (Юридична книга). - Бібліогр.: с. 288-292. - ISBN 978-966-351-236-5.

7. Пастухова Валентина Іванівна. Господарське і трудове право: навчальний посібник / Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2009. - 108с. - Бібліогр.: с. 108.

8. Тісунова Вікторія Миколаївна, Бондарчук Аліна Вікторівна. Господарське право: навч. посібник / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2009. - 582c. - Бібліогр.: с. 563-573. - ISBN 978-966-2905*-46-5.

9. Щербіна Валентин Степанович. Господарське право: підручник. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 640с. - Бібліогр.: с. 629-631. - ISBN 978-966-667-348-3.

10. Предпринимательское право Украины: Учебник / Под ред. А.в. Старцева. - Х.: "Одиссей", 2008. - 656 с. - ISBN 978-966-633-723-1.

11. Сакоян Д. Правове регулювання відносин у сфері застосування господарсько-правової відповідальності за порушення стандартів // Право України. - 2008. - № 2. - С. 60-63.

12. Шевчук О. Історичний розвиток та соціально-економічні особливості процесу банкрутства // Право України. - 2008. - № 3. - С. 56-59.

13. Коростей В. Господарське право: сучасність і перспективи // Право України. - 2008. - № 10. - С. 64-71.

14. Безух О. Проблеми правового забезпечення державного регулювання і державного управління у сфері підприємницької діяльності у контексті інтеграції до світової економіки // Право України. - 2008. - № 10. - С. 78-85.

15. Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів // Право України. - 2008. - № 10. - С. 98-104.

16. Коротка Р.О. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання // Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 3. - С. 147-154.

17. Бірюков О. Транскордонні протоколи у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 2. - С. 100-103.

18. Повар П.О. Особливості ліквідації підприємств у разі недостатності майна // Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 2. - С. 126-135.

19. Рябцева Я.Г. Вимоги до арбітражного керуючого та його роль у судових процедурах банкрутства // Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 2. - С. 149-153.

20. Похилено І. Поняття виробничого кооперативу як організаційно-правової форми суб'єктів малого підприємництва // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 3. - С. 89-92.

21. Алямкін В. Прояви парадигми позитивного регулювання договору поставки // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 3. - С. 122-123.

22. Мілаш В. Проблеми визначення господарсько-правового статусу учасників господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 2. - С. 25-29.

23. Алямкін В. До парадигми інститут поставки у законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 2. - С. 65-68.

24. Віхров О. Правовідносини у сфері планування діяльності суб'єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 4. - С. 11-15.

15. Інформаційні ресурси

1.yuris.com.ua - Юріс

2.zakon.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України

3.http://www.minjust.gov.ua - офіційний сайт Міністерства юстиції України

4.www.nau.kiev.ua - сайт "Нормативні акти України"

5.www.yurpractika.com- сайт газети "Юридична практика"

6.http://reyestr.court.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень України

Методичний комплекс до курсу "Правові основи підприємницької діяльності" (для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство")

Укладач Батарська Ольга Федорівна

Редакційно-видавнича рада МЄГІ

Україна, 86100, м. Макіївка, вул. Островського, 16

Здано до складання . Підписано до друку

Формат 140 х 200. Папір офсет.

Друк трафаретний. Гарнітура Times New Roman

Умов. друк. арк. 4, 25. Обл.-вид. арк. 2, 73

Тираж . Зам. №

7

Показать полностью… https://vk.com/doc-19760378_223159748
303 Кб, 23 сентября 2013 в 20:14 - Россия, Москва, МЭГУ, 2013 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении