Студенческий документ № 00008818 из ДЮИ

Пользователь ср, 29.04.2015 21:10

Донецький юридичний інститут МВС України Факультет права, денна форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" Курс - 2, навчальна група - 220 Кириченко Максима Сергійовича АРКУШ відповіді на самостійне завдання з соціології за темою № 1. "СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ"

Дата виконання - 6 квітня 2015 року Роботу перевірив: Оцінка: Конспект відповіді: Контрольна робота №1 Тема: № 1 "СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ" Завдання: Завдання: 1. Дайте визначення наступним поняттям:

соціологія, це наука про суспільство. предмет соціалогії, наука про закони й форми соціального (суспільного) життя людей у його конкретних проявах: різних за складністю соціальних системах, спільнотах, інституціях, процесах

об'єкт соціології, 1) Це реальність, що представляє той чи інший фрагмент об'єктивного світу. 2) Область навколишньої дійсності, на яку спрямований дослідницький пошук. 3) Поле дослідницької діяльності.

соціальні відносини, соціальні зв'язки, які об'єднують індивідів, групи та інші елементи суспільства у функціональне ціле соціальні закони, визначають відносини між різними індивідами та спільнотами, виявляючись в їх діяльності.

категорія, Поняття "категорія" виражає універсальні особливості дійсності, загальні закономірності розвитку матеріальних, природних і духовних явищ. Як родове поняття, воно означає розряд, групу предметів, явищ тощо.

теоретична соціологія; створення засад для опису і пояснення явищ, фактів соціальної дійсності у термінах і категоріях, які відображають їх сутнісні характеристики, спільні та відмінні риси; - орієнтація на комплексний підхід до вивчення соціальних явищ і процесів;

- розкриття сутності соціальних законів (загальних і спеціальних); - формування методологічної бази для соціологічного пізнання дійсності; соціальна проблема, незадоволені повністю чи частково потреби та інтереси територіальної громади або її окремих складових, що сформульовані в загальному вигляді як певна соціальна задача, що потребує вирішення. У спрощеному вигляді соціальна проблема може бути визначена як невідповідність того, що маємо, до того, що необхідно.

теоретично-пізнавальна функція соціології, це концентрація, роз'яснення, поповнення та збагачення існуючого соціологічного знання, розроблення законів і категорій даної науки на основі дослідження соціальної дійсності.

Скачать файлы