Студенческий документ № 00008821 из ДЮИ

Пользователь ср, 29.04.2015 21:10

Донецький юридичний інститут МВС України Факультет права, денна форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" Курс - 2, навчальна група - 220 Кириченко Максима Сергійовича АРКУШ відповіді на самостійне завдання з соціології за темою № 3. "Соціальні зміни" Дата виконання - 28 квітня 2015 року Роботу перевірив:

Оцінка: Конспект відповіді: Контрольні питання: 1. Диференціація понять "соціальні зміни", "соціальний розвиток", "соціальний прогрес". Соціальні зміни -тип руху соціальних явищ, процесів та соціальних структур у суспільстві, у результаті якого виникають, нагромаджуються і трансформуються якісні відмінності між ними, створюється багатоманітність соціальної реальності.

Соціальний розвиток - це якісне поліпшення показників, що характеризують соціальну сферу, насамперед доходів населення, в тому числі заробітної плати; стану соціальних галузей: освіти, охорони здоров'я, культури.

Соціальний прогрес - спрямований процес, в ході якого стає досконалішим устрій суспільства і реалізуються певні цінності етичного порядку: щастя, свобода, процвітання, знання. 2. Характеристика лінійної, циклічної та нелінійної концепції розвитку суспільства.

Основоположником концепції циклічного розвитку культури (або циклічного коловороту) вважається італійський філософ Дж. Віко (1668-1744). Кожний народ, на думку вченого, проходить цикл у своєму розвитку, який включає три епохи: дитинство, або бездержавний період, де провідна роль належить жерцям; юність, для якої характерне формування держави і підкорення героям; зрілість людського роду, де відносини між людьми регулюються совістю та усвідомленням свого обов?язку. Формою правління в цей період є монархія або демократична республіка. Досягнувши вищого ступеня розвитку, людство знову падає на нижній. Епоху середньовіччя Віко трактує, наприклад, як "друге варварство".

Лінійний підхід до вивчення історичного процесу виявляється в поглядах на всесвітню історію як на єдиний процес поступального розвитку, що передбачає існування взаємопов'язаних стадій соціокультурного розвитку людства.

Нелінійна, або плюралістично-циклічна, концепція визнає існування множинності самодостатніх історичних утворень із власною самодостатньою історією. 3. Революція та еволюція як механізми розвитку суспільства.

Важливе місце в теорії суспільного розвитку посідають питання, пов'язані з визначенням форм переходу суспільства з одного стану в інший. Як правило, цей перехід здійснюється революційним або ж еволюційним шляхом і в суспільстві реалізується за допомогою реформ.

Скачать файлы