Студенческий документ № 00008955 из ДЮИ

Пользователь пт, 14.06.2013 11:19

Стаття 12. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї Мiлiцiя має право застосовувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби i вогнепальну зброю у випадках i в порядку, передбачених цим Законом.

Застосуванню сили, спецiальних засобiв i вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намiр їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фiзична сила, спецiальнi засоби i зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працiвникiв мiлiцiї.

Забороняється застосовувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби i вогнепальну зброю до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку або з вираженими ознаками iнвалiдностi та малолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що загрожує життю i здоров'ю людей, працiвникiв мiлiцiї, або збройного нападу чи збройного опору.

У разi неможливостi уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати мiри, необхiдної для виконання покладених на мiлiцiю обов'язкiв i має зводитись до мiнiмуму можливостi завдання шкоди здоров'ю правопорушникiв та iнших громадян. При завданнi шкоди мiлiцiя забезпечує подання необхiдної допомоги потерпiлим в найкоротший строк.

Про застосування фiзичної сили, спецiальних засобiв примусу працiвник мiлiцiї рапортом доводить до вiдома безпосереднього начальника. Про поранення або смерть, що сталися внаслiдок застосування фiзичного впливу i спецiальних засобiв, а також про всi випадки застосування зброї працiвник мiлiцiї зобов'язаний негайно i письмово повiдомити своєму начальниковi для сповiщення прокуроровi.

Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числi спецiальних засобiв i зброї, тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом. Стаття 13. Застосування засобів впливу Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції або інших осіб, якщо інші способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених на міліцію обов'язків.

Міліція може направляти спеціальні підрозділи міліції для забезпечення проведення контролюючими органами перевірок суб'єктів господарської діяльності лише за рішенням судді або суду. Дозвіл на направлення спеціального підрозділу міліції надається лише у випадках, коли перевірка проводиться в рамках розслідування кримінальних справ.

Органам міліції забороняється використовувати фізичний та психологічний вплив для забезпечення проведення контролюючими органами планових та позапланових перевірок суб'єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування

Стаття 14. Застосування спеціальних засобів Працiвники мiлiцiї мають право застосовувати наручники, гумовi кийки, засоби зв'язування, сльозоточивi речовини, свiтлозвуковi пристрої вiдволiкаючої дiї, пристрої для вiдкриття примiщень i примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та iншi спецiальнi i транспортнi засоби, а також використовувати службових собак у таких випадках:

1) для захисту громадян i самозахисту вiд нападу та iнших дiй, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю; 2) для припинення масових безпорядкiв i групових порушень громадського порядку; 3) для вiдбиття нападу на будiвлi, примiщення, споруди i транспортнi засоби, незалежно вiд їх належностi, або їх звiльнення у разi захоплення;

4) для затримання i доставки в мiлiцiю або iнше службове примiщення осiб, якi вчинили правопорушення, а також для конвоювання i тримання осiб, затриманих i пiдданих арешту, взятих пiд варту, якщо зазначенi вище особи чинять опiр працiвникам мiлiцiї або якщо є пiдстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собi;

Скачать файлы