Студенческий документ № 00112398 из ОМПУ

Пользователь пн, 03.11.2014 14:24

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОНУ від 05 червня 2013 року № 683 Форма № Н-3.04 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" Факультет _інженерно-педагогічний Кафедра соціології та соціальної роботи

ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету І.Ф. Марченко ""2014 року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Політологія (шифр і назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 6.070101 - "Транспортні технології"

(шифр і назва напряму підготовки) спеціальність (шифр і назва спеціальності) спеціалізація (назва спеціалізації) 2014 - 2015 навчальний рік Робоча програма дисципліни "Політологія" для студентів за напрямом підготовки 6.070101 - "Транспортні технології"

Розробник: Мальцева О. В., доц., к.філос.н., доц. Робоча програма затверджена на засіданні кафедри "Соціології та соціальної роботи" Протокол від ""2014 року № Завідувач кафедри "Соціології та соціальної роботи"

Скачать файлы